Ns. sialiinimutaation katsotaan päästäneen valloilleen ihmisen aivojen kasvun. Se mutaatio on poistanut kokonaan erään solujen ulkopintojen kemikaalin, joka on muilla eläimillä aivoissa haitallinen, mutta lihas- ja luukudoksissa takaa niille noin nelinkertaisen lujuuden, ja siten nelinkertaiset voimat, kuin ilman sitä.

Sialiinilla on luuultavasti estävä vaikutus glia-solujen kasvuun.

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/4-08.pdf

" Jared Diamond ei pitkälle puusta pääse

Maailmalla on eräänlaiseksi muotifilosofiksi noussut yhdysvaltalainen fysiologian ja maantieteen professori Jared Diamond. Hänen työpaikkansa on Los Angelesissa si- jaitseva University of California. Myös Suomen tiedemaailman Diamond on hurman- nut niin, että presidentti Tarja Halonen nimitti hänet muutama vuosi sitten Suomen Akatemiaan ulkomaiseksi akateemikoksi. Hän on kirjoittanut neljä suomennettua kir- jaa: ´Miksi seksi on hauskaa´, ’Tykit, taudit ja teräs’,’Romahdus’ ja ’Kolmas simpans- si’. Luin kesän aikana hänen teoksensa ’Kolmas simpanssi’, joka kirjan takakannen mukaan tutkii simpanssin ja ihmisen geneettistä eroa: ”Vaikka ihmisen geeneistä 98 prosenttia on samoja kuin simpanssilla,lajimme on kehittynyt täysin ainutlaatuiseksi”.

Jos tutkija nimetään jäseneksi Suomen Akatemiaan olettaisi, että hänellä olisi myös riittäviä ansioita tähän nimitykseen. Kirjan ’Kolmas simpanssi’ antaa ymmärtää, että Diamond saa irti jotain perustavanlaatuista uutta esiin ihmisen kehityksestä apinasta ihmiseksi. Juuri tätä Diamond ei kuitenkaan tee. Hän on tutkinut apinoita ja lintuja etenkin Uudessa Guineassa ja perustanut luonnonsuojelualueita sinne.Hän on myös tutkinut kansojen kieliä ja toteaa,että yksinomaan Uudessa Guineassa on yli tuhat kieltä;kieli voi vaihtua toiseksi jopa 20 kilometrin välein.Jos hänellä joitain tieteellisiä ansioita on, niin ne olisivat juuri luonnon tai kielten tutkijana. Sen sijaan ihmisen kehityksen tutkijana hän ei pääse puusta pitkään.

Diamondin kirja ’Kolmas apina’ sisältää yli 400 sivua, joista alkuosa - melkein puolet koko kirjasta selvittelee ihmisten ja eläinten sukupuolisen käyttäytymisen vertailua. Eikä hän vertaile vain apinoita ja ihmistä, vaan vertailuun tulee myös koko lintumaail- ma. Juuri sitä hän tekee myös kautta ensimmäisen suomennetun kirjansa, joka on täysin sosiobiologistinen, pavlovilaista ehdollistumista sen enempää ihmisillä kuin eläimilläkään tuntematon humpuukiteos. Hän yrittää geenien muunnosten kautta selvittää, kuinka ihminen erosi 6 miljoonaa vuotta sitten simpanssien kehityslinjasta. Lukija saa kyllä tästä sellaisen käsityksen, että geeneissä tapahtunut kehitys johti ihmiseen. Diamondilta jää selvittämättä, miksi näin tapahtui.

Diamondin virhe on, että hän tutkii ihmisen kehitystä pelkästään geenien kautta ja pseudoluonnontieteilijänä poistaa kokonaan sen, mitä ihmisen toiminnan yhteiskun- nallinen luonne kehitykselle on merkinnyt.Tässä hänen pitäisi tutustua Engelsin kah- teen merkittävään kirjoitukseen, Työn osuus apinan kehittymisessä ihmiseksi’, joka on yksi Engelsin viimeisistä kirjoituksista ja julkaistu Die Neue Zeit -lehdessä v. 1895 - 96, sekä ’Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä’, kirjoitettu välillä maalis-kuu - toukokuu 1884. Vaikka nämä Engelsin teokset ovatkin 1800-luvulta ja vaikka kaikki luonnontieteet ovat kehittyneet valtavasti sen jälkeen, näillä Engelsin kirjoituksilla on kuitenkin erittäin perustavanlaatuinen merkitys.

Sitä paitsi Diamond ei tunne ihmisen evoluutiogenetiikankaan TODELLISIA tuloksia, kuten mm. Ajit Varkin osoittamaa sialiinimutaatiota. Uusimpien tutkimusten mukaan suurimman eron ihmisen ja simpanssin keskushermostojen välille aiheuttaa se, että solupintojen sokerit poikkeavat melko jyrkästi lajien välillä. Simpanssin ja muiden ”alempien” nisäkkäiden sialiini on korvautunut ihmisellä suurella joukolla monimuo-toisempia sokeriyhdisteitä.Juuri tämän arvelee Kalifornian San Diegon yliopiston So-keribiologian tutkimuskeskuksen johtaja professori Ajit Varki olevan ihmisen aivo-kuoren simpanssiin nähden suunnattomasti tehokkaamman ehdollistumiskapastee-tin taustalla (New Scientist 26.10.2002 Sugar Rush: Did sugars make us smart?).

Kokeet osoittavat, että sellaisilla eläimillä kuin hiirillä ja apinoilla sialiinitaso on ai-voissa paljon matalampi kuin muissa kudoksissa, mutta vain ihmisellä kyseinen aine puuttuu kokonaan, ja se puuttui myös neanderdalin ihmiseltä. (Tämän on osoittanut ruotsinvirolainen Svante Pääbo saksalaisesta Max Planck -instituutista. Ei olisi tuosta ”unohduksesta” seurannut pelkästään hyvää Saksan, Ruotsin tai Viron ”akateemikolle”…)

Toisaalta sialiinimutaatio heikentää lihasvoimaa ja luiden lujuutta jopa neljännek-seen entisestä,joten noiden menetysten vastapainoksi siitä on täytynyt olla hyötyä esimerkiksi oppimiselle.Ja on pitänyt olla yhteiskunta,joka suojaa myös heikompivoi- maisia ja löytää näille oikeita tehtäviä,kehityksenkin geneettisenä edellytyksenä,eikä ”jarruna”. Aivan varmasti vastaavanlaisia sialiinimutaatioita on tapahtunut muillakin nisäkkäillä kymmenien vuosimiljardien saatossa,mutta ne ovat karsiutuneet ennen sopivanlaista yhteisöä/yhteiskuntaa!

Luonnontieteellisesti perustava merkitys on I.P.Pavlovin ehdollistumisteorialla (1904, 1927) ja psykologisesti L.S. Vygotskin kielellisellä ajatteluteorialla (jossa kielen ja ajattelun pohjalla ja veturina on työn ja aineellisten työkalujen kehitys. Jos Diamon-
dilla on varaa liittää kirjaansa parisataa lähdeteosta, miksi hänellä on varaa pudottaa lähteistään Engels, Pavlov ja Vygostky pois, ja myös jättää ne lukematta? Senkö täy-tistä sellainen tonttu tekee ”Suomen ulkomaisena akateemikkona”,munaa koko maan eikä pelkästään nimittäjäänsä! Kun hän näin tekee, hän on perusteellisesti pihalla koko aihepiiristään.

Engelsin mukaan siis juuri työ loi ihmisen. Laskeuduttuaan puusta alas, ihmisen oli vapautettava kätensä erilaisten aseiden ja työkalujen käyttöön.Se vaati pystykäyntiä, joka taas vaati ennen kuulumatonta aivokapasiteettia sillä menetelmällä, jolla ihmi-nen kävelee kahdella jalalla.Yksittäisenä eläimenä ihminen oli hyvin haavoittuva pe-toja, kuten hyeenoja ja leijonia vastaan,ihminen kykeni puolustautumaan ja saalista-maan vain tiiviinä ryhmänä, se puolestaan vaati kommunikaation kehitystä, josta lopulta seurasi kielen syntyminen.

Tässä yhteydessä voidaan kysyä, mikä merkitys geeneillä oli tässä kehityksessä. Todennäköisesti ihmisen käyttäytyminen ja geneettiset muutokset tukivat toisiaan, edellinen muodosti sosiaalisesti periytyvänä vaatimukset jälkimmäiselle työn takia paljon enemmän kuin aikaisemmin. Kun pystykäynnin oli parannuttava, sellaiset ge-neettiset muutokset pääsivät voitolle, jotka paransivat ihmisen pystykäyntiä. Kun ih-misten tarve viestimiseen tuli tärkeäksi, sellaiset geneettiset muutokset pääsivät voi-tolle, jotka edistivät ihmisen äänen tuottamista kuten kurkunpään lasku alaspäin. Ja kun tämä kaikki vaati parempia ja suurempia aivoja, geenimuutokset tekivät senkin mahdolliseksi.

Ihmisen kehityksen myötä eteen tuli vaihe,että ihmisen yhteiskunnallinen kehitys ohitti nopeudessaan valtavasti geeneissä tapahtuvan kehityksen. Yhteiskunnallinen kehitys siis lähes poisti geeneihin perustuvan kehityksen merkityksen.Kuitenkin gee-neissä tapahtuva kehitys on varmasti vielä olemassa. Geneettinen kehitys on vallin-nut maailmassa miljardeja vuosia. Se on olennainen osa elämää. Ei ihmisen parimil-joonainen yhteiskunnallinen/ kulttuurikehitys sitä ole ihmisen osalta kokonaan poistanut. Miten se tulevaisuudessa ilmenee, on hämärän peitossa.

Joitakin hyviä huomioita kirja kuitenkin sisältää - sokea kanakin löytää joskus jyvän. Hänen maantiedettä ja ihmisen kulttuurikehitystä koskevat huomionsa kyllä toimivat. Esim.hän kiinnittää huomionsa Euraasian ja Amerikan erilaisuuteen;Eurooppa ja Aa- sia ovat ”vaakasuorassa”, itä-länsi-suunnassa.Sen sijaan Pohjois- ja Etelä-Amerikka on ”pystysuorassa”, pohjois-etelä-suunnassa. Kaikki kasvilajikkeet levittäytyvät hel- posti samojen leveysasteiden puitteissa idästä länteen ja päinvastoin. Sen sijaan pi- tuusasteiden mukaan etelästä - pohjoiseen ja päinvastoin - levittäytymien vaatii aina uusien lajikkeiden syntymistä. Lisäksi hän toteaa aivan oikein, että suurten vetojuhti- en kesyttäminen Euroopan ja Aasian alueilla paransi maanviljelyksen mahdollisuuk- sia ja siten ihmisen kulttuurikehitystä. Sen sijaan Uudessa Guineassa ei ollut isoja eläimiä kesytettäviksi ja siksi kehitys Uudessa Guineassa jäi Euroopasta jälkeen.

Kun Diamond yrittää selvittää ihmisen puhekielen syntymistä, hänen järkeilynsä jää valovuosien päähän parhaista marxilaisista teorioista. Hän ei pääse käsitteiden syn- tymiseen ollenkaan. Hän olettaa Noam Chomskya mukaillen, että ainakin kielioppi on ihmisessä geneettisesti määräytynyttä. Hän ei ymmärrä lähteä siitä, että kieli on objektiivisen todellisuuden heijastumaa, ja että jokaisella käsitteellä on lähtökohtan-sa objektiivisessa todellisuudessa.Ei myöskään kielioppia pidä etsiä geenien kautta, se syntyy luonnostaan ihmisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Diamond perustelee käsityksiään ihmislapsen nopealla kehityksellä. Hän pitää ihmee
nä, kuinka 5-vuotias englantilainen lapsi osaa paremmin englantia, kuin mitä moni ei-englantilainen 20 vuoden opiskelun jälkeen. Ihmislapsi syntyykin avuttoma-na, mutta siitä syystä sen onkin kehityttävä nopeasti.Ei sillä ole mitään tekemistä kielioppien kanssa. Vaikka ihminen kehittyykin nopeasti,kehitys vie kuitenkin kauan – vielä parikymppisinä suuri osa ihmisistä on vielä täysin raakileita.

Diamondin kirjan loppuhuipennus viimeistään osoittaa, ettei hän ole päässyt puusta pitkään.Hän erittelee ihmisen peruspiirteiksi = perusluonteeseen kuuluviksi - ihmisen kyvyn käyttää työkaluja, ja ihmisen puhekielen, mitkä varmasti ovatkin ihmisen oleel- lisia tuntomerkkejä. Sen lisäksi hän liittää ihmisen perusluonteeseen taipumuksen huumeiden käyttöön ja taipumuksen massamurhiin.

Marxilaisuus kieltää koko käsityksen ihmisen perusluonteesta ja selittää kaiken käyt- täytymisen ihmisen yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden kautta. Ihminen ei ole ihminen ellei hän ole kasvanut yhteiskunnassa, vaan lähinnä harvinaisen avuton ”mo
nivammainen simpanssi”. Diamondin osalta näyttää siltä, että hän on liittänyt ih-misen perusluonteeseen koko sen amerikkalaisen maailman,mikä häntä ympäröi. Ih- me,ettei hän liitä ihmisen perusluonteeseen kuuluvaksi myös hampurilaisen syömis-tä McDonaldsin pikaruokalassa. Diamondin kirja kannattaa kuitenkin lukea ja siivilöi-dä siitä käytettävissä oleva aines omaan käyttöön kuten juuri tuo maantieteen vaikutus ihmisen kulttuurikehitykseen.

Reijo Katajaranta "

https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/jared_diamondista_akateemikko

Jared Diamondista akateemikko

15.10.2004 klo 0:00

Helsingissä parhaillaan vierailevasta yhdysvaltalaisesta tutkijasta ja tietokirjailijasta Jared Diamondista, 67, tulee seitsemästoista ulkomainen tiedemies, joka kantaa akateemikon arvonimiä. Arvonimi luovutetaan tänään Suomen Akatemiassa pidettävässä ...

Helsingissä parhaillaan vierailevasta yhdysvaltalaisesta tutkijasta ja tietokirjailijasta Jared Diamondista, 67, tulee seitsemästoista ulkomainen tiedemies, joka kantaa akateemikon arvonimiä. Arvonimi luovutetaan tänään Suomen Akatemiassa pidettävässä juhlassa.

Diamond on Kalifornian yliopiston (Los Angeles) maantieteen professori.Hän on kan- sainvälisesti arvostettu tutkija, joka on erityisesti kirjoillaan luonut siltaa luonnontie-teellisen ja humanistisen tutkimuksen välille. Diamond voitti Pulitzer-palkinnon vuon-na 1998 teoksellaan Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. Se on ilmestynyt suomeksi nimellä Tykit, taudit ja teräs. Ihmisen yhteiskuntien kohtalot (Terra Cognita 2003). Suomeksi on kääntynyt myösMiksi seksi on hauskaa? (WSOY 1998)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen myöntää 12-jäsenisen Suomen akatemian hal-lituksen esityksestä akateemikon arvonimen erittäin ansioituneelle suomalaiselle tai ulkomaiselle tieteenharjoittajalle.Peräti 28 ulkomaiselle tiedemiehelle on tähän men- nessä annettu akateemikon arvo. Arvonimi voi olla samanaikaisesti enintään kahdel-latoista kotimaisella tieteenharjoittajalla. Ulkomaisten akateemikkojen määrää ei sen sijaan ole rajoitettu.

***

http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/108328-hankitut-ominaisuudet-syrj%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t-evoluutiossa-geneettisi%C3%A4-immuniteetissa

Hankitut ominaisuudet syrjäyttävät evoluutiossa geneettisiä immuniteetissa

Ajit Varki, joka tunnetaan sialiinimutaation löytäjänä esittää uusia tuloksia kadon-neista geeneistä ihmistymisen selittäjinä,tällä kertaa immuunimekanismin eikä ehdollistumismekanismin puolelta. Sellaiset merkitsevät aina myös geneettisten ominaisuuksien katoamista hankittujen tai oikeammin sanoen hankittAVIEN tieltä.

www.newscientist.com/article/dn21876-wa ... agues.html

" Was humanity born in the mother of all plagues?

* 20:01 04 June 2012 by Michael Marshall

Around 100,000 years ago, the human race was on the brink of extinction. Confined to Africa, our population had fallen to less than 10,000. Yet within a few tens of thousands of years, we began spreading around the world.

New genetic evidence suggests that one factor contributing to the population bottle- neck was a massive epidemic of bacterial disease. The bacteria were exploiting two immune system genes, turning them against us. So the solution was simple: get rid of the traitorous genes.

Ajit Varki of the University of California, San Diego and colleagues looked at two genes called Siglec-13 and Siglec-17. Both code for proteins that are involved in controlling the immune system, helping to decide whether immune cells should go on the offensive.

Varki found that both genes are active in chimpanzees,but not in humans.Siglec-13 has been entirely deleted from the human genome,while Siglec-17 is non-functional as a result of losing one letter from its code.

Traitor genes

Why would we have got rid of two useful immune genes? Varki reconstructed the lost proteins and found that two dangerous bacteria, Group B Streptococcus and Escherichia coli K1, could bind to them.

Wondering if the bacteria could exploit the proteins, he expressed each protein in some human immune cells. The modified cells had a weaker response to the bacte- ria than immune cells without the proteins. That suggests the bacteria had found a way to dampen the immune response by binding to the two proteins.

Varki thinks that early humans were confronted with a massive epidemic of bacterial infection. The two bacteria he studied are particularly dangerous to newborn babies, who often die after being infected. That could explain why the human population fell so precipitously, and why we got rid of the Siglec genes that made us so vulnerable.

Population crash

The genetic data suggests that the two genes were switched off in some humans between 440000 and 270000 years ago, before modern humans split from our Neanderthal and Denisovan cousins. But it took a long time for the effect to spread through the entire population: some people may have had working versions of Siglec-13 as recently as 46,000 years ago. During that long period, Varki thinks our ancestors were decimated by disease.

"The recent advances in ancient DNA studies and the human genome project have made it possible to look at the co-evolution of humans and pathogens," says Isabelle de Groote of the Natural History Museum in London, UK, who was not involved in the study. By combining data from genetics, archaeology and other disciplines, we can build up a more detailed picture of our evolution.

Journal reference: Proceedings of the National Academy of Sciences, DOI:10.1073/pnas.1119459109 "

Tähän sisältyy järisyttävä evoluutiobiologinen tietääkseni ensi kertaa todistettu ilmiö geenideterminististen ja oppivien järjestelmien vuorovaikutuksesta evoluutiossa, että taudinaiheuttajat voivat evoluoitua geneettisesti käyttämään hyväkseen immunigeenejä sen sijaan että nuo menetyksellisesti torjuisivat ne.

Tämä kannattaa muistaa myös käyttäytymismuotojen evoluution tutkimuksessa: eh- dollistuneet reagointitavat pystyvät käyttämään hyväkseen vihollis- ja saaliseläinten ehdottomia refleksejä. Ehdollistumismekanismi on suorastaan räätälöitynyt siihen, kun se erottaa toiminassa kaiken lainalaisesti toistuvan satunnaisesta ja ainutkertaisesta. "Sokerit mieltä muovaamassa
- Sokeriko erottaa meidät apinoista

Pakanasanomienkin palstoilla on käyty keskustelua ns. tieteellisen ihmiskuvan kysy-myksistä. Keskustelu on koskenut ihmisen ajattelun, tietoisuuden, tahdon ja psyyk-kisten toimintojen suhdetta lähimpien eläinsukulaistemme psyyken ominaisuuksiin. Edellä mainittuja kysymyksiä voidaan tutkia tieteellisesti ja yksi tällaisista tieteen-aloista on v. 1904 lääketieteen nobelistin I.P. Pavlovin aikanaan perustama neuro-fysiologia, jonka piirissä kehitys on viime aikoina ollut erityisen nopeaa.

Uusimpien tutkimusten mukaan suurimman eron ihmisen ja simpanssin keskusher-mostojen välille aiheuttaa se,että solupintojen sokerit poikkeavat melko jyrkästi lajien välillä. Simpanssin sialiini (siaalihappo, sialic acid) on korvautunut ihmisellä suurella joukolla monimuotoisempia sokeriyhdisteitä. Juuri tämän arvelee Kalifornian San Diegon yliopiston Sokeribiologian tutkimuskeskuksen johtaja professori Ajit Varki olevan ihmisen aivokuoren simpanssiin nähden suunnattomasti tehokkaamman eh-dollistumiskapasiteetin taustalla (New Scientist 26.10.2002 Sugar Rush: Did sugars make us smart?). https://www.newscientist.com/article/mg17623665-100-sugar-rush/

Kokeet osoittavat,että sellaisilla eläimillä kuten hiirillä ja apinoilla sialiinitaso on ai-voissa paljon matalampi kuin muissa kudoksissa, mutta vain ihmisellä kyseinen aine puuttuu kokonaan, ja se puuttui myös neanderdalin ihmiseltä. Varki ja muut valmiste-levat kokeita, joissa hiiren aivoista poistetaan sialiini, ja katsotaan mitä ilmenee.

Sokerit toimivat erilaisina "kynsinä","kytkiminä" ja "tunnistusnappeina" kaikkien solu-jen pinnalla,mutta aivokuorella niillä näyttäisi olevan aivan erityinen rooli juuri ehdol-listumisjärjestelmässä. Niillä on nimittäin geenien koodaamiin valkuaisaineisiin näh-den suunnattomasti suurempi monimuotoisuus ja sitä tietä potentiaalinen informaa-tiokapasiteetti. Professori Ajit Varki kirjoittaa mainitussa lehdessä: "Jos kysytte, mikä on tietyn solutyypin glykomi (termi on analoginen genomille, eli solun kaikkien gee-nien, ja proteomille, sen kaikkien proteiinityyppien joukolle), niin se on monituhatker-taisesti sen genomia monimutkaisempi".

Edelleen kirjoituksessa todetaan,että tuo "monituhatkertaisesti" antaa kovasti aliarvi- oidun kuvan todellisesta tilanteesta.Sokerit koostuvat noin kymmenestä "alkeispalas-ta", kun geenit koostuvat kahdesta (adeniini-tymiini ja sytosiini-guamiini, jotka lisäksi voivat olla kahdella tavalla ketjussa).Kaksi noista kymmenestä on jokaiselle tutut glu-koosi (rypälesokeri) ja fruktoosi (hedelmäsokeri, ja niiden yhdistelmä on sitten tavalli-nen ruokosokeri). Nuo palat voivat kuitenkin liittyä toisiinsa monin eri tavoin, esimer-kiksi erilaisissa kulmissa. Kuvaavaa on, että kun kuuden askelman DNA-pätkällä on 4^6 = 4096 mahdollista muotoa, niin kuuden alkeissokerirenkaan glykosaminogly-kaanilla mahdollisia muotoja on 12 miljardia!

Solussa monimutkaisia sokereita syntetisoi Golgin laite entsyymien avulla, jotka ovat geenien määräämiä. Geenit eivät siis suoraan koodaa sokereita, ja välillisestikin ne voivat periaatteessakaan määrätä eksaktisti vain joitakin tärkeimpiä yksinkertaisia sokereita. Lopullisen muotonsa monimutkaiset molekyylit saavat ympäristö- ja solunulkoisistakin syistä erityisesti solujen pinnalla.

San Diegon tutkimukset antavat mahdollisuuden olettaa, että monimutkaisilla sokeri-molekyyleillä eli hiilihydraateilla, joita tähän asti on pidetty enemmänkin solun ener-giavarastona, on merkitystä ihmisen psyykkisten prosessien muodostajana. Jos tule-vaisuuden tutkimukset vahvistavat tämän, se tulee olemaan tärkeä askel sekä tajun-nallisten ilmiöiden demystifioimisen että niiden sellaisen vääränlaisen liian suoravii-vaisen biologisoimisen torjumiseksi, jonka mukaan kaikki informaatio aivoissamme olisi vahvasti geenien määräämää.

Keskushermostomme tai geenistömme "informaatiokapasiteetti" ei siinä tapaukses-sa aseta mitään esteitä psyykkisten prosessien materialistisen perustan suunnalta niiden tieteelliseksi selittämiseksi. Lupaavalta vaikuttaa silloin Darwinin, Pavlovin, ns. kielellisen ajatteluteorian (mm. Vygotsky), ja viimeisimpänä lenkkinä University of California San Diegon tutkijoiden mm. Ajit Varkin ja Marty Serenon tutkimuslinja.

Risto Koivula


***


"Mutaatio, joka pelasti meidät malarialta auttaa antropologeja"

https://22century.ru/biology-and-biotechnology/55998

Мутация, которая спасла нас от малярии, теперь поможет антропологам

21 сентября 2017

Screenshot_2020-11-03%20%D0%9C%D1%83%D1%

Австралопитек анамский, чьи останки найдены в Аллия Бей, Кения. Реконструкция выполнена Олегом Осиповым для АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ.

Australopithecus anamensis, ihmisapina, jonka jäänteitä on löydetty Kenian Allia Bayssa (Meave Leakey). Ei sialiimutaatiota.

Мы все воодушевлены успехами палеогенетики на поприще изучения эволюции человека. Правда, есть одно НО: подавляющее большинство генетических ис-следований касаются ископаемых материалов за пределами Африки. А как же прародина человека? Земли, нашпигованные костями наших предков — Кения, Танзания, ЮАР? Костей много, а с ДНК всё плохо: тёплые и влажные условия губительны для нуклеотидных цепочек.Самый древний африканец,геном кото- рого удалось «пощупать» - юноша из Баллито Бэй, чей возраст всего-то 2 тыс. лет. Что же делать исследователям Чёрного континента? Искать обходные пути.

Afrikassa tutkimuksen ongelmana on, että DNA ei säily sikäläisissä olosuhteissa. Ballito Bayn poika n. 2000 vuotta sitten Etelä-Afrikan länsirannikolta on aikaisin afrikkalainen, josta on saatu talteen DNA. Hän kuului khoi-san- eli hottentottiväestöön. On etsittävä muita tutkimusmenetelmiä.

Помимо ДНК, в костях могли уцелеть другие органические соединения, из которых надо постараться извлечь максимум информации. Мы уже писали о протеомном анализе — исследовании аминокислотного состава коллагена, сохранившегося в костях древних людей.

DNA:n ohella luissa voi säilyä muita orgaanisia yhdisteitä, joista pitää yrittää saada irti maksimaalisesti informaatiota. Kirjoitimme jo proteomianalyysista, kollageenin aminohappokoostumuksen analyysistä, jota on säilynyt muinaisten ihmisten luissa.

В статье, опубликованной в PNAS, предлагается метод, который пока не  вве-дён в практику, но сулит перспективы в будущем. Так считает коллектив авто-ров, среди которых - Мив Лики (Meave Leakey),жена знаменитого антрополога Ричарда Лики (Richard Leakey). В чём суть предлагаемого подхода?

PNASissa julkaistussa artikkelissa esitetään menetelmä, jota ei ole vielä sovellettu käytäntöön, mutta joka tarjoaa lupaavia näköaloja tulevaisuudessa. Näin katsoo tekijäkollektiivi, johon kuuluu myös Richard Leakeyn vaimo Meave Leakey. Mikä on esitetyn lähestymistavan ydin?

Meave_G_Leakey_%2815202074890%29.jpg

Antropologi Meave Leakey.

В центре внимания учёных - определённый тип углеводов, называемый сиало- выми кислотами (Sialic acids). Эти сложные органические соединения входят в состав биополимеров клеток животных и во многом определяют свойства клеточной поверхности.

Tieteilijöiden huomion keskiössä on tietty hiilivetyjen ryhmä jota sanotaan sialiini-hapoiksi (Sialic acids, Sialinsäuren). Nämä monimutkaiset orgaaniset yhdisteet kuuluvat eläinsolujen biopolymeereihin ja monin tavoin määrittelevät solujen pinnan ominauudet.  

В исследовании речь идёт об одной из сиаловых кислот — Neu5Gc (трудно-произносимое название: N-гликолилнейраминовая кислота). Чем она интерес-на? Тем, что синтезируется в организме млекопитающих… кроме человека.

Tutkimuksessa on kyse yhdestä siaalihaposta: Neu5Gc (N-glykolyyli-neuramiini-happo). Mikä siinä on merkittävää? Se, että sitä muodostuu imettäväisten elimistössä - IHMISTÄ LUKUUN OTTAMATTA.

Ген CMAH, отвечающий за синтез Neu5Gc, сломался у какого-то нашего предка 2 — 3 млн лет назад.

Geeni CMAH, joka vastaa Neu5Gc:n synteesistä, rikkoontuui jollakulla esi-isällämme 2 - 3 miljoonaa vuotta sitten.

Почему эта мутация распространилась у людей? Потому, что сиаловой кисло-той Neu5Gc пользовались различные патогены, в частности, малярийный плаз-модий Plasmodium reichenowi, для вторжения в клетку (именно поэтому этот патоген вызывает малярию у шимпанзе, но неопасен для человека). Неработа-ющий вариант гена CMAH защищал от малярии,и поэтому распространился в  популяции.

Miksi tämä mutaatio levisi ihmisillä?Siksi, että sialiinihappoa Neu5Gc hyödynsivät erilaiset patogeenit, erityisesti malariaeliö Plasmodium reichenowi tunkeutuakseen soluun (juuri siksi tämä patogeeni aihauttaa malarian simpanssilla,mutta on ihmiselle vaaraton).  CHMAN-geenin toimimaton variantti suojaa malarialta, ja siksi se yleistyi populaatiossa.

140909-chimpmalaria-746x540.jpg

The Plasmodium parasite has evolved over time, losing and gaining genes involved in invasion of red blood cells. This suggests that the recognition of red blood cells from new species may be one of the key barriers that parasites need to overcome in order to infect different primate hosts.

Исследования показали, что мутация вдобавок создала репродуктивный барьер: иммунная система носителя инактивированного гена распознавала сперматозоиды, содержащие Neu5Gc, как чужие, и  отторгала их. Популяция должна была разделиться на две нескрещивающиеся, состоящие из Neu5Gc-положительных и Neu5Gc-отрицательных особей.

Tutkimukset osoittivat, että (sialiini)mutaatio muodosti lisäksi lisääntymisesteen: inaktivoituneen mutatoituneen geenin kantajan immuunijärjestelmä torjui "vieraina" siittiöt, jotka sisälsivät Neu5Gc:ä, eläinten sialiinia. Populaatio jakautui kahdeksi keskenään risteytymättömäksi: sialiinipositiiviseksi ja sialiininegatiiviseksi.


Последние — прямые предки современных людей.

Jälkimmäiset olivat meidän esi-isiämme.

На самом деле Neu5Gc встречается в крови и тканях человека, но в очень ма-леньких («следовых») количествах. Видимо, она попадает в наш организм с  пищей, прежде всего с красным мясом. Исследователи провели эксперимент: вывели генетически модифицированных мышей с инактивированным геном CMAH, давали им разные продукты и наблюдали за составом крови. Неболь-шой процент Neu5Gc встречался в крови только тех грызунов, которых пичкали содержащим этот углевод кормом.

Itse asiassa sialiinia Neu5Gc tavataan myös ihmisen veressä ja kudoksissa mutta erittäin pieninä määrinä (jääminä). Nähtävästi sitä päätyy elimistöömme ruoista, erityisesti punaisesta lihasta. Tutkijat suorittivat kokeen: tuottivat geennimuunellun hiirikannan inaktivoidulla sialiinin CMAN-geenillä, syöttivät niille erilaisia ruokia ja tarkkailivat veren koostumusta. Hyvin pieni määrä Neu5Gc:ä osoitettiin vain niiden jyrsijöiden verestä, joita oli ruokittu tätä hiilivetyä sisältävällä rehulla.


Итак, если бы мы смогли найти Neu5Gc в костях древних гоминид, у нас поя-вился бы способ отличить наших прямых предков от их тупиковых родствен-ников. А небольшой процент Neu5Gc в останках очевидных Homo указывал бы на то, что эти люди уже потребляли много мяса. Оставалось найти способ, как уловить в ископаемых эту самую сиаловую кислоту.

Noin ollen, jos voisimme löytää sialiinia Neu5Gc muinaistan hominidien luista, olisimme saaneet keinon erottaa esi-isämme umpikujakehityslinjojen yksilöistä. Ja pieni määrä sialiinia ilmeisten Momo-yhslöiden luissa tarkoittaisi, että nämä söivät yhä palon lihaa. Tehtäväksi asettuu löytää tapa, miten eristää luujäänteistä tätä samaa sialiinhappoa.

Эврика! Исследователи нашли такой способ.Оказывается, в результате распа- да Neu5Gc его производная часть включается в состав хондроитинсульфата — одного из компонентов костной ткани. Такой вариант хондроитинсульфата обозначается Gc-CS. Можно ли надеяться, что он сохранился в ископаемых костях?

Heureka! Tutkijat löysivät sellaisen menetelmän. osoittautuu,että Neu5Gc:n hajoami- sen tuloksena sen hajoamistuote kytkeytyy kondroitiinisul(faa)tin - erään luukudok-sen ainesosan koostumukseen. Sellaisesta kondroitiinisulfaatin variantista käytetään merkintää Gc-CS. Olisiko sellainen saattanut säilyä luulöydöissä?

Для проверки исследователи взяли относительно «молодые» останки живот-ных — пещерного медведя, мамонта и лося, возрастом от 12 до 50 тыс. лет. 100 мг образца оказалось достаточно,чтобы обнаружить Gc-CS. Окрылённые успе- хом учёные подвергли анализу 100 мг кости Homo erectus, жившего на Яве более миллиона лет назад. Увы! Хондроитинсульфат в образце нашёлся, но в  количестве, недостаточном для анализа.

Todisteeksi tukijat ottivat suhteellisen "nuoria" eläinten jäänteitä: luolakarhun, mam-mutin, hirven, iältään 12000 - 50000 vuotta. 100:n mg:n koepala osoittatui riittäväksi Gc-CS:n osoittamiseksi. Menestyksen innoittamat tutkijat ottivat analysoitavakseen 100 mg Homo erectuksen luuta, joka oli elänyt Jaavalla yli miljoona vuotta sitten. Kondroitiinisulfaattia näytteessä oli, mutta liian vähän analyysia varten.

Не успокоившись, учёные пошли дальше. Они проанализировали останки жи-вотных возрастом около 4 млн лет (из местонахождения Аллия Бей на восточ-ном берегу озера Туркана в Кении, где Мив Лики нашла анамского австралопи-тека). Только на этот раз взяли кусочки костей побольше — пятиграммовые. К радости исследователей, на этот раз результат оказался положительным.

Tutkijat etenivät väsymättömästi. He analysoivat noin 4 miljoonan vuoden ikäisiä eläinten jäänteitä (Alley Bayn alueella Keniassa Turkana-järven itärannalla, josta Meave Leakey löysi Australopithecus anamnensiksen). Tällä kertaa kudosta otettiin enemmän, noin 5 grammaa. Tutkijoiden iloksi tämä koe osoittatui positiiviseksi (siis ELÄIMEN sialiinia).

Что это нам даёт? Раз Gc-CS сохраняется в 4-миллионолетних останках, а  инактивация гена CMAH случилась 2-3 млн лет назад, то, анализируя останки австралопитеков и ранних Homo, можно попытаться поймать этот переломный момент эволюции. Ископаемых гоминид можно будет разделить Gc-CS-поло-жительных и Gc-CS-отрицательных, тем самым отделяя ветвь, ведущую к со-временному человеку, от вымерших неудачников. Появление «следовых» количеств Gc-CS в останках позволит отличить мясоедов от вегетарианцев.

Mitä tämä meille kertoo? Koska Gc-CS on jäljellä 4 miljoonan vuoden takaisissa jäänteissä, mutta inaktivoitu sialiinigeeni on löydettävissä 2 - 3 miljoonan vuoden ikäisissä jäänteissä, niin Australopithecus- ja Homo-lajeja analysoimalla on mahdol-lista paikallistaa tämä kehityksen "saranahetki". Löydetyt hominidit on jaettava Gc-CS-negatiivisiin ja Gc-CS-positiivisiin, samalla jaken haaraan, joka on johtanut nyky-ihmiseen ja niihin toisiin, sukupuuttoon kuolleisiin "huono-onnisiin". Hyvin pienet jäämä-sialiinin määrät auttavat tekemään jaon lihansyöjiin ja kasvissyöjiin.

Какова последовательность событий? Сначала наши предки перестали синте-зировать Neu5Gc, потом стали есть мясо, или наоборот? Ответ должны дать исследования африканских костей.Особенно интересно применить новый под- ход к спорным ископаемым — типа австралопитека седибы или Homo naledi из Южной Африки. Кроме того,хочется протестировать азиатских древних Homo, чтобы понять: когда их предки покинули Африку? До роковой мутации (то есть до 2 млн лет назад) или после? Всё это можно будет сделать… в будущем, ког- да метод усовершенствуют. Пока что требуемый образец - 5 граммов - слишком велик, и это затрудняет применение методики к редким и ценным останкам древних гоминид. Что ж, авторы надеются, что им удастся довести методику до совершенства, и в скором будущем протестировать на каких-нибудь ископа-емых людях, оставивших нам много костей.Например,подойдут Homo georgicus из Дманиси. Или упомянутые наледи. На полторы тысячи костей 5 граммов для анализа точно найдётся.

Millainen on ollut tapausten kulku? Lakkasivatko esi-isämme ensin syntetisoimasta sialiinia Neu5Gc ja sitten alkoivat syödä lihaa vai päinvastoin? Vastata voi afrikka-laisten luiden tutkimus. Erityisen mielenkiintoista on uuden menetelmän soveltami-nen uusiin löytöihin tyyppiä Australopithecus sediba ja Homo naledi
Etelä-Afrikasta. Näiden lisäksi on testattava muinaiset aasialaiset Homot saadaksemme tietää, mil-loin esi-isämme lähtivät Afrikasta.Ennenkö kohtalokasta mutaatiota (eli yli 2.5 miljoo- naa vuotta sitten) vai sen jälkeen? Kaikki tämä voidaan tehdä tulevaisuudessa - kun menetelmä kehittyy. Toistaiseksi vaadittu koepala, 5 grammaa, on liian suuri, ja tämä vaikeuttaa käyttämästä menetelmää muinaisten hominidien harvinaisiin ja arvokkai-siin jäännöksiin. Tekijät toivovat, että heidän onnistuu täydellistää menetelmä ja lähi-tulevaisuudessa testata läpi joitakin luulöytyjä,joissa on paljon luita. Esimerkiksi käy- vät Homo georgicus Dmanisista. Tai mainitut naledit. Puolestatoita tuhannesta luusta 5 grammaa varmaan joutaa analysoitavaksi.


Myös Denisovan ihmisellä oli sialiinimutaatio

ДНК, подвинься! Древний белок помогает там, где бессильна палеогенетика

30 июля 2019

image_2019_07_29T15_01_17_177Z.jpg

Видовую принадлежность останков древнего человека установили по содержащемуся в них коллагену.

Недавно я писал о челюсти денисовского человека, найденной в тибетской пещере Байшия. Находка уникальная: наконец-то денисовца обнаружили за пределами Денисовой пещеры. Но это исследование замечательно ещё по од-ной причине. Впервые вид древнего человека удалось идентифицировать по составу белка, сохранившегося в его зубах. Владелец челюсти умер 160 тыс. лет назад, его плоть истлела, ДНК распалась на крошечные неопределимые фрагменты, но в глубине зубов сохранился, пусть сильно попорченный време-нем, но всё ещё различимый для исследователей белок коллаген.В его составе исследователи нашли одну аминокислоту, которой нет ни у современного чело-века, ни у неандертальцев — последовательность совпала только с денисовс-ким человеком (у исследователей не было коллагена из Денисовой пещеры, но если есть ДНК, из неё можно получить аминокислотный состав белка).

Справедливости ради надо сказать, что подобные исследования остан-ков древних людей делались и раньше. В 2016 году с помощью протеом-ного анализа идентифицировали фрагментарные человеческие останки, найденные во французском гроте Оленя. Удалось не только установить, что это неандерталец, но выяснить, что кости принадлежали грудному младенцу — традиционный ДНК-анализ не позволил бы узнать такие де-тали. Но помимо состава коллагена, учёным в тот раз помог анализ мито-хондриальной ДНК. В случае денисовца с Тибета, «личность» установили только путём исследования древнего коллагена.

Теперь в журнале Nature вышла статья, посвящённая преимуществам новой методики, залихватски названная «Подвинься,ДНК!» Чем же плох уже привыч- ный нам анализ древних генетических последовательностей? Бесспорно, палеогенетика произвела революцию в исследованиях ископаемых останков.

И всё же возможности метода не бесконечны. Во-первых, время не щадит ДНК — через несколько сотен тысяч лет даже в самых лучших условиях от генома не остаётся ничего. Поэтому собранные учёными генетические данные, после многих лет изысканий, касаются, фактически, только 3 видов — неан-дертальцев, денисовцев и древних сапиенсов, и редко выходят за пределы последних 100 — 150 тыс. лет. Исключение — исследование останков из пещеры Сима де лос Уэсос в Испании, возраст которых 430 тыс. лет (авторы статьи относят этих гоминин к ранним неандертальцам). А ведь так хочется добраться до более древних находок! Выяснить, кто из древних обитателей Евразии ближе всего к общему предку неандертальцев и денисовцев.

Уточнить родственные связи азиатских и европейских гоминин. Разобраться наконец с гейдельбергским человеком: он предок только неандертальцев или сапиенсов тоже? (Авторы статьи указывают хронологический интервал жизни вида Homo heidelbergensis: 700—200 тыс. лет. А «ранние неандертальцы» из Симы Уэсос — это что-то принципиально другое? Неувязочка).

А ещё дальше в прошлое? Перешагнуть за миллион лет — там ещё больше во-просов. Родословная Homo erectus. Корни и судьба африканских и азиатских форм. Добраться бы до самых ранних Homo. Эх, мечты, мечты…

Есть и вторая проблема: сохранность ДНК сильно зависит от условий, не в по-следнюю очередь - от температуры. 100-тысячелетний образец из Сибири всё ещё хранит достаточно генетического материала,в то время как в 10 раз более молодых останках из Африки уже ничего не осталось.Потому так и не удалось палеогенетикам ничего извлечь даже из таких относительно «юных» находок, как скелет хоббита с острова Флорес.

Коллаген гораздо более стабилен, чем ДНК, и потому для его анализа годится гораздо более широкий спектр палеонтологических находок - и более южных, и более древних. А значит — открывается реальная перспектива найти ответы на перечисленные выше вопросы, включая извечный: кто был прямым предком сапиенса?

Конечно, идея анализа древних белков не нова.Ещё в середине XX века прово- дились эксперименты по поиску аминокислот в ископаемых костях. Но выявить отдельные аминокислоты мало, из них нужно реконструировать состав конк-ретных белков. Один из разработчиков методики, биоархеолог из Копенгагена Мэтью Коллинз (Matthew Collins) говорит, что очень долго искренне не верил, что восстановить древние белковые последовательности вообще возможно.

В 2000-х годах в этих целях попробовали использовать масс-спектрометрию, которая уже успешно применялась для анализа современных протеинов.

Методику, обозначаемую ZooMS, стали использовать для определения, к  каким животным относятся найденные археологами костные фрагменты.

В этом подходе анализируются конкретные формы коллагена, которые у раз-ных видов животных имеют уникальные особенности - получается своего рода химический «отпечаток пальца», по которому можно определить вид живого существа.Именно с помощью ZooMS среди тысяч костных обломков, найденных в Денисовой пещере, обнаружили фрагмент человеческой кости, как выясни-лось, принадлежавший гибриду неандерталки и денисовца. Сейчас через эту методику прогоняют 40 тыс. неопознанных костей из Азии, в надежде наткнуться на новых гоминин.

Но ZooMS имеет низкую разрешающую способность. После того как кость определена как человеческая, нужно задействовать более точные методы.

В процессе протеомного анализа в образце стараются «поймать» любые бел-ки — а их могут быть тысячи. Затем всё найденное прогоняют по специальным базам данных, в которых хранятся последовательности коллагена и других белков известных организмов. Сходства и различия в составе аминокислот позволяют выяснить родственные связи древнего животного.

Исследователи надеются, что в ближайшем будущем именно такой подход по-зволит уточнить происхождение загадочного Homo floresiensis, останки кото-рого были обнаружены на индонезийском острове Флорес в 2003 году. Чей потомок флоресский хоббит — яванских питекантропов, или же гораздо более древних австралопитеков? Мэтью Коллинз уверен, что в останках хоббита сохранился белок, а значит, есть материал для исследования.

То же самое можно сказать и о другом недавно описанном человечке, Homo luzonensis с острова Лусон на Филиппинах. Исследователи планируют начать пока что с зуба животного из пещеры, где нашли лусонского карлика, чтобы проверить жизнеспособность методики в тропических условиях.

Пока учёные готовятся к протеомному анализу древних людей, исследование останков других животных уже дало интересные результаты. Энрико Каппел-лини (Enrico Cappellini), специалист по палеопротеомике из Копенгагенского университета (дат.Københavns Universitet), использовал новый подход для ана- лиза останков ископаемого носорога Stephanorhinus — возрастом 1,8 млн лет!

Аминокислотный состав говорит о тесных связях животного с шерстистым но-сорогом Coelodonta antiquitatis (сейчас в Nature готовится к публикации статья об этом исследовании). Замечательно место, из которого происходят останки Stephanorhinus - Дманиси в Грузии! Вы подумали о том же,о чём я? Если полу- чилось с носорогом, следующий на очереди - «Человек грузинский» из Дманиси.

Интересно, что в этом случае белок добыт не из дентина, а из зубной эмали. Эмаль — самый твёрдый материал в нашем организме, и образует замкнутую систему, в которой белки должны очень хорошо сохраняться. По словам исследователей, почти 2 млн лет — это далеко не предел!

Другие учёные пошли ещё дальше. Сообщают об извлечении следов коллагена из останков верблюда возрастом 3,4 миллиона лет, обнаруженных в Арктике.

А в исследовании 2016 года итальянские специалисты получили белок из яич-ной скорлупы страуса, жившего 3,8 миллиона лет назад. Причём находка сде-лана в Танзании, где среднегодовая температура составляет около 18 °C. Это внушает надежду на успешное исследование костей африканских гоминин.

Конечно, на пути исследователей возникает немало трудностей. Коллаген из тибетской челюсти соотносили с генетическими последовательностями неан-дертальцев и сапиенсов, а с кем сравнивать австралопитеков? У нас нет ДНК такой древности!

Сванте Паабо (швед. Svante Pääbo), самый известный палеогенетик в мире, го-ворит и о другой серьёзной проблеме - загрязнении образцов посторонней ор- ганикой. На то, чтобы научиться отличать древнюю ДНК от современной, у ге-нетиков ушли годы. Но прежде исследователи успели опубликовать немало сенсационных результатов, которые не прошли проверки и оказались в итоге ложными - вроде прочтения ДНК динозавров и древних насекомых, застывших в янтаре.

Другие ограничения более фундаментальны. В ископаемых останках остаётся очень мало белка. Из челюсти тибетского денисовца исследователям удалось получить последовательности 8 видов коллагена, что составляет в сумме чуть более 2000 аминокислот. Только одна из этих аминокислот отличалась от не-андертальских и сапиентных вариантов,что и позволило отнести находку к  де- нисовцам. Могло и не повезти! Выбрали бы для анализа белки, содержащиеся не в дентине, а в зубной эмали — и отличий не было бы вовсе. Сравните с ДНК: один древний геном может содержать порядка 3 млн отличий от другого.

Специалисты уверены, что все препятствия удастся преодолеть. Чем древнее животное,тем сильнее состав его белков должен отличаться от современного, так что сравнительный анализ будет более информативным. Важно не созда-вать вокруг новых открытий нездоровый шум, и спокойно оттачивать методику, для чего необходимы согласованные усилия учёных разных специализаций.

Среди таких исследователей Джессика Хенди (Jessica Hendy), археолог из Йоркского университета (University of York), Великобритания, которая исполь-зует протеомный анализ для изучения рациона древних людей. В публикации 2018 года Хенди и её коллеги идентифицировали белки, сохранившиеся на по-верхности 8000-летней керамики из Турции. Удалось установить, какие расте-ния и каких животных употребляли в пищу хозяева древней посуды, и даже выяснить, что они перерабатывали молоко в сыворотку.

Хотя для газетных заголовков привлекательней всего тема эволюции челове-ка, учёные задействуют протеомику для самых разных целей: от исследования древних заболеваний зубов до анализа шкур животных, из которых сделаны средневековые пергаменты.


    

Keskustelua:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/89955?page=1#90123

RK
06.09.2002 02:45:55
89955

Steven Pinker vauhdissa jälleen

Mahtaakohan tuo yksi ja sama sanoma jankuttamalla parantua vai huonontua:

http://www.newscientist.com/opinion/opbooks.jsp?id=ns235923

Taas saavat Pinkeriltä kyytiä muutenkin ja paremmin perustein tuhanteen kertan kumotut Skinnerit, Freudit ja Kaganit, muttei henkäystäkään niistä Pinkerismin-Chomskismin-Wilsonismin vastustajista, joita _ei ole_ kumottu...

RK

Muokannut: , 6/7/2012 7:38:23 PM


RK
09.09.2002 00:00:51
90051

Re: Steven Pinker vauhdissa jälleen

748 kirjoitti 09.09.2002 (90042)...

>RK kirjoitti 06.09.2002 (89955)...

>>Mahtaakohan tuo yksi ja sama sanoma jankuttamalla parantua vai huonontua:

>>http://www.newscientist.com/opinion/opbooks.jsp?id=ns235923

>>Taas saavat Pinkeriltä kyytiä muutenkin ja paremmin perustein tuhanteen kertaan >>kumotut Skinnerit,  Freudit ja Kaganit, muttei henkäystäkään niistä Pinkerismin- >Chomskismin-Wilsonismin vastustajista, joita _ei ole_ kumottu...

>>RK

>Pinkerismi...? Ettei vaan unohtuisi värilliset silmälasit päähän kun henkilön nimeen >liitetään -ismi?

Kaikilla on jonkin väriset silmälasit, esimerkiksi Pinkerillä kuten minullakin. Pinkerin lasien poliittinenkin väri tuosta jutusta huomattavasti selkenee, mikä on itse asiassa eräänlaista edistystä...RK

RK
09.09.2002 00:01:03
90063

Lisää lunta tupaan Pinkerille...

Ja tässä sitä yllämainittua tulee.

http://www.nature.com/cgi-taf/DynaPage.taf?file=/nature/journal/v419/n6902/full/419019a_fs.html

Juuri Pinkerin yhtenä keskeisenä metodina todistaa "synnynnäistä ajattelua" ovat olleet nuo pikkulasten yllättyneet ilmeet ja pitkät katseet "järjenvastaisen", "epäratio-naalisen", "odottamattoman" ilmiön edessä: esimerkiksi verhon taakse menee kaksi Mikki-hiirtä, mutta kun verho poistetaan niitä onkin siellä kolme tmv. Samoin ne ovat olleet keinona "todistaa" eläinten muka rationaalista tai "loogista" ajattelua. Kuitenkin tuollainen "epärationaalisen" tai "järjenvastaisen" havaitseminen edellyttäisi käsit-teitä, joita paljon isommillakaan lapsilla ei suinkaan aina ole, ei opittuina eikä luon-nostaan, vaan yksi ja toinen aivan mahdoton, taatusti epärationaalinen ilmiö menee ns. läpi kuin tyhjää vaan (eivätkä he silti missään tapauksessa ole "tyhmempiä" kuin puolivuotiaat).

Silti sellaisella käyttäytymisellä, joka vaikuttaa yllättyneisyydeltä, saattaa olla teke-mistä oppimisen kanssa: ei esimerkiksi löydy ehdollistunutta aiempaa ketjua, johon havainto liittyisi, ja jollaisista ketjuista sitten myöhemmissä kehitysvaiheissa abstra-hoituisi ´rationaalisen´ (so aiemman kokemuksen kanssa sopusoinnussa olevan) käsite.

...Aivoistamme näyttää pikemminkin puuttuvan joitakin vielä apinoillakin ominaisia piirteitä, jotka ovat olleet esimerkiksi kilen kehittymisen esteenä, kuin että siellä olisi joitakin periaatteellisesti aivan uudenlaisia monimutkaisia synnynnäisiä rakenteita verrattuna "serkkuihimme"...:

http://health.ucsd.edu/news/2002/08_26_Varki.html

http://www.reuters.com/news_article.jhtml?type=sciencenews&StoryID=1377121

Se on ollut aina pääteltävissä ehdollistumisteorian pohjalta, mutta nyt ruvetaan saamaan myös konkreettista tietoa.

https://notes.utk.edu/bio/greenberg.nsf/0/ae1ad66f5a60a9bf85256c30003a0c38?OpenDocument

http://www.nybooks.com/articles/archives/2003/feb/27/darwinian-storytelling/

RK


RK
10.09.2002 00:02:03
90123

Re: Mitä tässä lukikaan?

Virpi Kauko kirjoitti 10.09.2002 (90112)...

>RK kirjoitti 10.09.2002 (90100)...

>>Aivoistamme näyttää pikemminkin puuttuvan joitakin vielä apinoillakin ominaisia >>piirteitä,jotka ovat olleet esimerkiksi kilen kehittymisen esteenä,kuin että siellä olisi >>joitakin periaatteellisesti aivan >>uudenlaisia monimutkaisia synnynnäisiä >>rakenteita verrattuna "serkkuihimme"...:

 >Luetun ymmärtämisesi tökkii taas aika >pahasti. Antamissasi linkeissä >kerrotaan, että ihmiseltä on >kadonnut tietty geeni, joka >useimmilla muilla nisäkkäillä, >ihmisapinat mukaanlukien, on.

>Kyseinen geeni tuottaa tietynlaista sokeria solujen pinnalle. Siis ihmiseltä puuttuu >tuo GEENI ja tuo SOKERI, ei mitään aivojen piirteitä. Tutkijat vain arvelevat että >mutaatiolla SAATTAA olla jotain tekemistä aivojen laajenemisen kanssa koska nuo >asiat ovat tapahtuneet samoihin AIKOIHIN. Eli tämäkään mielenkiintoinen uutinen >ei millään tavalla tue luulojasi.

Tällä uskotaan olevan Ajit Varkin mukaan olevan tekemistä tuon aivojen muovautu-vuuden eli osapuillen paremman oppimiskyvyn kanssa. Tieto on myös 7. 9. 2002 Hesarissa. Se on tainnut lakta tasnssimasta "Darwin"-seuran pillin mukaan ainakin yhdeksi päiväksi... Tuo sialiini on itse asiassa vanha juttu, mutta ensimmäistä kertaa näen asiasta suomalaisessa lehdessä.

Mitä tulee aivojen laajenemiseen, niin siitäkin on kyllä uutta tietoa:

http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/297/5580/365

Hiirelle saadaan poimuttunut laajempi aivokuori erilaistumattomista soluista tietyllä beeta-kateiinilla. Tämäkään ei kauheasti todista, että siellä _aivokuoressa_ olisi ko-vin valmista käyttäytymisen "työkalupakkia" hiirelläkään ainakaan solujen valmiisiin yhteyksiin koodattuna (muualla aivoissa niitä kyllä hiirellä voi olla vaikka kuinka paljon)...

RK


Virpi Kauko
11.09.2002 00:02:33
90153

Kromosomien määristä

M-P.Hirvonen kirjoitti 10.09.2002 (90134)...

>muistelen, että esim. simpanssilla on kokonainen kromosomi enemmän kuin >ihmisellä.Mitä se sitten sisältäneekään,ehkäpä 98,n samoja geenejä kuin ihmisellä.

>98,n ??

Muistelet oikein, mutta tuon "ylimääräisen" kromosomin sisältämä perimä ei silti kokonaan puutu ihmiseltä.

Tietyt kaksi kromosomia,jotka simpanssilla ovat eri (samoin muillakin ihmisapinoilla), ovat ihmisellä liittyneet yhdeksi pötköksi.

Täällä on pitkä juttu hominidien evoluutiosta, sivun loppupuolella hyvä kaaviokuva kromosomeista:

http://www.micro.utexas.edu/courses/levin/bio304/humanevol/humanevol.html

Täältä löytyy asiaa koskevia harjoitustehtäviä, ilmeisesti tarkoitettu biologian opiskelijoille:

http://www.indiana.edu/~ensiweb/lessons/chr.com2.pdf

ja täällä lisää selityksiä:

http://www.madsci.org/posts/archives/may2001/989331026.Ev.r.html


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/96433?page=2#96548

RK
08.11.2002 01:49:08
96548

Tieteellinen ihmiskuva syvenee nopeaa vauhtia.

Ism kirjoitti 07.11.2002 (96433)...

>Uuden tieteellisen tutkimuksen mukaan ihmisen ja ja simpanssin DNA:n ero on >huomattavasti suurempi kuin aikaisemmin on väitetty. Samoja geenejä onkin uuden >tutkimuksen mukaan alle 95 prosenttia,kun aikaisemmat tutkimukset ovat päätyneet >n. 98,5% %:in samankaltaisuuteen. Evoluutioteorian todisteeet näyttävät selvästi >murentuvan yksi toisensa jälkeen.

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99992833

Ero varmasti vielä kasvaa, jos otetaan huomioon, että eri pätkät yhteisestäkin DNA:sta kuuluvat aktiiviseen tai hiljaiseen DNA:han eri lajeilla.

Mutta itse evoluutioteorian pätevyyteen tuo ei vaikuta pätkääkään.

Suurimman eron ihmisen ja simpanssin välille aiheuttaa, että solupintojen sokerit poikkeavat melko jyrkästi lajien välillä. Simpanssin sialiini (siaalihappo, sialic acid) on korvautunut ihmisellä suurella joukolla monimuotoisempia sokeriyhdisteitä. Juuri tämän arvelee Kalifornian San Diegon yliopiston Sokeribiologian tutkimuskeskuksen johtaja professori Ajit Varki olevan ihmisen aivokuoren simpanssiin nähden suunnat- tomasti tehokaamman ehdollistumiskapasiteetin taustalla New Scinentist 26.10.02:s-sa (Sugar Rush: Did sugars Make us smart?). Valitettavasti New Scientistin tämän alan jutut eivät ole nykyään netissä.

Kokeet osoittavat, että sellaisilla eläimillä kuten hiirillä ja apinoilla sialiinitaso on ai-voissa paljon matalampi kuin muissa kudoksissa, mutta vain ihmisellä kyseinen aine puuttuu kokonaan,ja se puuttui myös neandetalin ihmiseltä. Varki ja muut valmistele- vat kokeita, joissa hiiren aivoista poistetaan sialiini, ja katsotaan mitä ilmenee (aivan automaattisesti ei heti välttämättä ilmene mitään, mutta myöhemmin voidaan ehkä monimutkaistaa muiden sokerien valkoimaa).

Sokerit toimivat erilaisina "kynsinä", "kytkiminä" ja "tunnistusnappeina" kaikkienkin solujen pinnalla, mutta aivokuorella niillä näyttäisi olevan aivan erityinen rooli juuri ehdollistumisjärjestelmässä. Niillä on nimittäin geenien koodaamiin valkaisaineisiin nähden suunnattomasti suurempi monimuotoisuus ja sitä tietä potentialinen infor-maatiokapasiteetti. Professori Ajit Varki kirjoittaa mainitussa lehdessä: "Jos kysytte, mikä on tietyn soltyypin GLYKOMI (naloginen sen genomille ja proteomille, kaikkien proteiinityyppien joukolle), niin se on monituhatkertaisesti se genomia monimutkaisempi." (s. 35)

Solussa monimutkaisia sokereita syntetisoi ns. Golgin laite entsyymien avulla, jotka ovat geenien määräämiä. Geenit eivät siis suoraan koodaa sokereita, ja välillisesti-kin ne voivat periaatteessakaan määrätä eksakstisti vain joitakin tärkeimpiä yksinker-taisia sokereita. Lopulisen muotonsa monimutkaiset molekyylit saavat ympäristö- ja solunulkoisistakin syistä erityisesti solujen pinnalla.

Sokerit koostuvat noin kymmenestä "alkeispalasta", kuten geenit koostuvat kahdesta (adeniini-tymiini ja sytosiini-guamiini, vai miten se meni, jotka lisäksi voivat olla kah-della tavalla ketjussa). Kaksi noista kymmenestä on jokaiselle tutut glukoosi (rypäle-sokeri) ja fruktoosi (hedelmäsokeri, ja niiden yhdistelmä on sitten tavallinen ruokoso-keri).Nuo palat,kaksoisrenkaat voivat kuitenkin liittyä toisiinsa monin eri tavoin, kuten erilaisissa kulmissa. Kuvavaa on, että kun kuuden askelman DNA-pätkällä on 4^6 = 4096 mahdollista muotoa, niin kuuden alkeissokerirenkaan glykosaminoglykaanilla mahdollisia muotoja on 12 miljardia (12 billions). Sokereiden yhdistämisestä valku-aisaineiden tai rasvojen pinnalle huolehtivat glykosyylitransferaasientsyymit, joiden toimintaa voidaan jossakin määrin hallita. On mm. kehitetty rokote, joka tekee immuuniksi tiettyä MYRKKYÄ (ei siis jotakin tiettyä pöpöä) vastaan.

Eikä niin hyvää ettei jotakin "pahaakin": ruotsalaisetkin heiluvat taas pitkästä aikaa mukana tieteellisessä kärjessä ja Uumajan (ei kuitenkaan, huhhuh, Upsalan..) yliopistossa juui satiin identifioitua sokerireseptori, joka ratkaiseen pääseekö helikobakteeri infektoimaan mahaa vai ei...

Hyvästi "kvanttitietoisuus" ja hyvästi "sosiobiologia/evoluutiopsykologia", ei tule ikävä.

RK