http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kelvoton-sahtivaarin-suomennos-yk-n-peruskirjasta-finlex

FINLEX:

" IV Luku

Yleiskokous Tehtävät ja valtuudet

10 artikla

Yleiskokous voi keskustella kaikista tämän peruskirjan piiriin kuuluvista tai kaikkien peruskirjassa edellytettyjen elimien toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvista kysymyksistä ja asioista sekä esittää kaikissa tällaisissa kysymyksissä tai asioissa, ei kuitenkaan 12 artiklassa edellytetyissä tapauksissa, ***suosituksia*** Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

 
11 artikla

1. Yleiskokous voi harkita kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi noudatettavia yhteistoiminnan yleisiä periaatteita, niihin luettuina aseistariisumista ja aseistuksen säännöstelyä koskevat periaatteet, ja esittää niitä koskevia suosituksia jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

2. Yleiskokous voi keskustella jokaisesta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevasta kysymyksestä, jonka jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai turvallisuusneuvosto taikka 35 artiklan 2 momentin mukaisesti valtio, joka ei ole Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen, on sille esittänyt, sekä kaikissa tällaisissa kysymyksissä, ei kuitenkaan 12 artiklassa määritellyissä tapauksissa, esittää suosiuksia asianomaiselle valtiolle tai valtioille taikka Turvallisuusneuvostolle tai molemmille. Yleiskokouksen on joko ennen keskustelua tai sen jälkeen esitettävä Turvallisuusneuvostolle jokainen sellainen kysymys, joka vaatii toimenpiteitä.

3. Yleiskokous voi kiinnittää turvallisuusneuvoston huomiota tilanteisiin, jotka ovat omiaan vaarantamaan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

4. Tässä artiklassa luetellut yleiskokouksen valtuudet eivät rajoita 10 artiklan yleistä vaikutusalaa. "

 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/1956000...

YK:N PERUSKIRJA:

GENERAL ASSEMBLY: ACTIVITIES AND POWERS
 
Article 10
 
" The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recom-mendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters. "


Oikea käännös:
 
" Yleiskokous voi keskustella mistä tahansa kysymyksestä ja aiheesta tämän Peruskirjan aihepiiristä tai liittyen mihin tahansa tässä Peruskirjassa säädettyjen elinten valtuuksiin ja toimiin, ja, paitsi mitä on edellytetty artiklassa 12, se voi antaa ***kehotuksia*** (ja suosituksia) YK:n Jäsenmaille tai Turvallisuusneuvostolle tai molemmille mistä tahansa sellaisista kysymyksistä tai aiheista. "
 

Käyttämäni nimi Sahtivaarinsuomennos liittyy siihen, että se on sitä, millaiseksi kumileimasimeksi, "neuvonantajaksi" Sahti YK:ta ajoi) on täysin päin persettä:

Englannin sanan RECOMMNENDATION PERUSMERKITYS on KEHOTUS ja varsinkin monikossa MÄÄRÄYKSET, OHJEET. Se tulee uuslatinan sanasta recommandare = "käskeä uudelleen (kunnes toteutetaan)" eli kehottaa (sanasta kehä). Englannille erityinen sivumerkitys SUOSITUS johtuu historiallisista syistä.

Suomessa suositus on selkeästi alemmalta ylemmälle päättäjälle annettu ohje, joka ei sido jälkimmäistä mihinkään, kehotus tai päinvastoin: ylemmältä päättäjältä ja si-too, joskin molempien toteuttamisen muodoista ja tarkasta ajankohdastakin päättää toteuttaja.

 

Peruskirjan suomennoksen on oltava kaikkien kuuden virallisen keiliversion mukai-nen (englanti, ranska, espanja, venäjä, kiina, arabia). Tässä asiassa ranskankielinen on "painavampi" kuin englanninkielinen, koska se jättää vähemmän tulkinnan varaa:

https://en.wiktionary.org/wiki/recommander


" French

Etymology

From re- + commander, or ultimately from Latin re- + commandāre, commendāre.
... Verb

recommander

to command, to order

to recommend, to endorse "

Article 11

1.The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

Tässä consider on käsitellä eikä harkita. Se voi antaa sekä kehotuksia että suosi-tuksia. YK:lla on myös neuvoa-antavia toimielimiä, jotka antavat pelkkiä suosituksia, kuten Ihmisoikeusneuvosto.Nyt voidaan ajatella tilanne,että Ihmisoikeusneuvosto on suositellut jotakin,mikä ei olekaan Yleiskokouksen mielestä oikein,ja se voi silloin an-taa oman suosituksensa tilalle asettamatta sitä kuitenkaan kehotusluontoiseksikaan lakinormiksi.

.
2.The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Na-tions, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35,paragraph 2,and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both.Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
.
Tämä tarkoittaa, että Yleiskokouksen kehotusten SOTILAALLINEN toimeenpano vaatii aina Turvallisuusneuvoston, tai jäsenmaan päätöksen.
.
Pysyvillä jäsenmailla on veto-oikeus sotilaalliseen toimeenpanoon YK:n lipun alla, mutta EI (yleensä) itse TN:n päätöksiin, eikä tietenkään Yleiskokouksen päätöksiin nähden. Jäsenmaat voivat panna sellaisen Turvallisuusneuvoston päätöksen toi-meen omin päin, jonka toimeenpanon YK:n toimesta jokin pysyvä jäsen on vetollaan estänyt. Tämä on Perukirjan uusia säännöksiä.


.
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10. "
 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html

 
Yleiskokous on YK:n korkein päättävä elin. Turvallisuusneuvoston(kin) päätösten on PERUSTUTTAVA PERUSKIRJAN JA YLEISKOKOUSPÄÄTÖSTEN MÄÄRITTELE-MÄLLE LAILLE.Se antaa KEHOTUKSIA erityisesti Turvallisuusneuvostolle ja Jäsen- maille, jotka ovat ainoat orgaanit, joilla on valta panna tarvittaessa sotilaallisesti pää-tökset toimeen. Kohta 12 rajoittaa Yleiskokouksen kehotuksia siten,ettei se muuta päätöstä, jota Turvallisuusneuvosto on juuri panemassa toimeen, kesken toimeenpa-non ilman tämän orgaanin omaa esitystä. Jäsenmaat voivat tuoda käytännössä mitä tahansa asioita Yleiskokouksen käsittelyyn koskien turvallisuutta, kriisinhallintaa, ihmisoikeuksia, oikeus-,terveys-, tiede-, työelämä-, uskonto-, kansallisuus-, pakolais- jne kysymyksiä erityisesti, kun on olemassa YK:n erityis-järjestö, jonka toimialaan aihe kuuluu. Kaikkien muiden YK:n orgaanien toimiala on rajoitettu mukaan lukien Turvallisuusneuvoston.
 
Tuollainen väärennös osoittaa pohjatonta halveksuntaa kansainvälistä oikeutta ja maailmanrauhaa kohtaan.


Make kommentoi_ 15. lokakuu 2016 00:30

Koivulan kiihkoilu ei ole tästä maailmasta, missähän ulottuvuudessa mahtaa asustella?

Ei näistä noin kovin kannata hermostua, sitäpaitsi taas kerran jää epäselväksi se varsinainen Koivulan "peruna". 

Tiivistäpä Koivula mieliharmisi vaikka pariin lauseeseen, pystyt kyllä siihen.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 15. lokakuu 2016 01:14

Peruna on se, että YK:n Yleiskokous säätää kansainvälisiä lakeja. Ne ovat eri asia kuin SOPIMUKSET ja "menevät näiden yli": sopimusten on oltava niiden mukaisia ollakseen laillisia.

Joissakin tapauksissa Yleiskokous päättää "juu tai ei" Turvallisuusneuvoston esityksistä, mutta se on aina kuitenkin ylin päättäjä kansainvälisestä laista.

Suomen olisi aktivoitava toimintansa YK:ssa keikenmaailman "ampuma ja ompelu-seurojen" sijasta, ja lakttava ääliömäisellä naurettavalla tavalla "nakertamasta" sitä.

Kari Rönkä kommentoi_ 15. lokakuu 2016 12:15

"Recommendation"

En nyt viitsi ruveta paneutumaan YK:n teksteihin, mutta ainakin kansainvälisessä standardoinnissa, jonka parissa olen työskennellyt vuosia, "recommendation" on juuri suositus, jonka asema on mikä suosituksen on.

Esimerkiksi YK:n alainen kansainvälinen telealan "katto-organisaatio", ITU, jonka T- osastossa aikoinaan työskentelin, laatii suosituksia (recommendations), vaikka niitä usein standardeiksi kutsutaankin. Sitovia standardeja niistä kuitenkin tulee vasta sitten, kun ne otetaan osaksi kansallisia säädöksiä.

Toisin sanoen en oikein ymmärtänyt argumenttia.


Risto Juhani Koivula kommentoi:

Recommendatios = määräykset.

Nuo mitä sanot ovat NIMENOMAAN JUURI KEHOTUKSIA asiallisesti, ja määritelmällisesti.

Kieltä on siis onnistuttukin vääntämään jo niin, ettei suosituksen ja kehotuksen välillä tehdä eroa.https://www.tiede.fi/comment/2466682#comment-2466682

" ...

T.: " Yleiskokous voi keskustella mistä tahansa kysymyksestä ja aiheesta tämän Peruskirjan aihepiiristä tai liittyen minkä tahansa tässä Peruskirjassa säädettyjen elinten valtuuksiin ja toimiin, ja, paitsi mitä on edellytetty artiklassa 12, se voi antaa ***kehotuksia*** (ja suosituksia) YK:n Jäsenmaille tai Turvallisuusneuvostolle tai molemmille mistä tahansa sellaisista kysymyksistä tai aiheista. "


PP: Tämä aihe alkaa mennä huonon viihteen puolelle, mutta laitan vielä yhden lainauksen,

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/recommend:

to suggest that someone or something would be good or suitable for a particular job or purpose, or to suggest that a particular action should be done:

recommendation

 a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job:

I bought this computer on John's recommendation (= because John told me that it was good).

I got the job on Sam's recommendation (= because she told her employers that I was suitable for the job).

 advice telling someone what the best thing to do is:

The report makes the recommendation that no more prisons should be built.


T: Ihme sanakirja: siitä on vain jätetty pois kehotusta, määräystä, käskyä tarkoittavat merkitykset (paitsi esimerkkilauseessa!).

http://www.thesaurus.com/browse/recommendations

recommendation

advice, approval

charge, endorsement, guidance, instruction, judgment, order = käsky, proposal, pro-position, sanction, suggestion, support, advocacy, approbation, blessing, certificate, commendation, counsel, direction, esteem, eulogy, injunction, pass, plug, praise, reference, steer, testimonial, tip, tribute, urging


PP: Kuten tuostakin käy ilmi, niin pääluokat ovat nuo kaksi: advice ja approval


T: Kumpikaan ei tarkoita ehdotusta.

Approval tarkoittaa ehdotuksen hyväksymistä, vahvistamista (esimerkiksi sopimuksen laiksi), ja sitähän Yleiskokous paljolti juuri tekee.

Advice tarkoittaa tiedonantoa (à vis,"nähtäväksi",äänteellisesti vähän väärin lainattu **ad vis = näöltään) ja se on sellaisenaan kuten recommedationkin netraali päätös-valtasuunnan suhteen, mutta suomessa sitä silloin tarkoittaa eri sana: neuvo, keho-tus ja myös varoitus,ranskaksi exhaustion.Advice on tiedon välittämistä, ei niinkään sen luomista.


" advice (n.)

late 13c., auys "opinion," from Old French avis "opinion, view, judgment, idea" (13c.), from phrase ço m'est à vis "it seems to me," or from Vulgar Latin *mi est visum "in my view," ultimately from Latin visum, neuter past participle of videre "to see" (from PIE root *weid- "to see" [väärin, T.]).

Meaning "opinion offered as worthy to be followed, counsel" is from late 14c. The un-etymological -d-(on model of Latin words in ad-) was inserted occasionally in French by scribes 14c.-16c. and was made regular in English 15c. by Caxton. Substitution of -c- for -s- is 18c., to preserve the breath sound and to distinguish from advise. "


https://www.tiede.fi/comment/2466692#comment-2466692

" T: Tämä tilanne alkaa selvitä, miksi englannin merkitykset ovat sekavia, ja poikkea- vat selvästi muiden kielten (kehä >) kehotus-re-kommandation-merkitykseen.


Englannissa on nimittäin kaksi eri verbiä, joista voi tulla recommedation:

command = komentaa, käskeä, johtaa, ja

commend = uskoa jonkun haltuun, alistaa jollekin (hallintoelimelle ym.), vedota johkn, ylistää (usk.).

" command (n.)

c. 1400, "an order, a command; what is commanded or ordered," from Old French comand (14c.), from comander "to order, to entrust" (see command (v.)). Meaning "control, right or authority to order or compel obedience" is from mid-15c. Meaning "power of control, mastery" (of a situation, a language, etc.) is from 1640s.

command (v.)

c. 1300, "order or direct with authority" (transitive), from Old French comander "to or-der, enjoin, entrust" (12c.,Modern French commander), from Vulgar Latin *comman-dare, from Latin commendare "to recommend, entrust to" (see commend); altered by influence of Latin mandare "to commit, entrust" (see mandate (n.)). In this sense Old English had bebeodan.

Intransitive sense "act as or have authority of a commander, have or exercise sup-reme power" is from late 14c.Also from late 14c.as "have within the range of one's influence" (of resources, etc.), hence, via a military sense, "have a view of, over-look" in reference to elevated places (1690s).Related: Commanded; commanding.

Command-post "headquarters of a military unit" is from 1918. A command performance (1863) is one given by royal command. "

" commend (v.)

mid-14c.,comenden, "praise,mention approvingly," from Latin commendare "to com- mit to the care or keeping (of someone),to entrust to; to commit to writing;" hence "to set off,render agreeable, praise," from com-, here probably an intensive prefix (see com-), + mandare "to commit to one's charge" (see mandate (n.)). A doublet of command.

Sense of "commit,deliver with confidence" in English is from late 14c. Meaning "bring to mind, send the greeting of" is from c. 1400. The "praise" sense is from the notion of "present as worthy of notice or regard;" also in some cases probably a shortening of recommend. Related: Commended; commending. "


Jälkimmäisestä voidaan oletusarvoisesti johtaa re-commend, joka tarkoittaa muuta kuin YK:n peruskirjan ranskankielisen version recommadation = kehotus, poikkeuksellisesti, mutta ei tässä tarkoituksessa, suositus.


https://www.tiede.fi/comment/2466694#comment-2466694

http://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-iv/index.html

" COMPOSITION

Article 9

L'Assemblée générale se compose de tous les Membres des Nations Unies.

Chaque Membre a cinq représentants au plus à l'Assemblée générale.

FONCTIONS ET POUVOIRS

Article 10

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quel-conque des organes prévus dans la présente Charte, et, sous réserve des disposi-tions de l'Article 12, formuler sur ces questions ou affaires des recommandations aux Membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de sécurité, ou aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

Article 11

L'Assemblée générale peut étudier les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales,y compris les principes régissant le désarmement et la réglementation des armements, et faire, sur ces principes, des recommandations soit aux Membres de l'Organisation, soit au Conseil de sécurité, soit aux Membres de l'Organisation et au Conseil de sécurité.

L'Assemblée générale peut discuter toutes questions se rattachant au maintien de la paix et de la sécurité internationales dont elle aura été saisie par l'une quelcon-que des Membres des Nations Unies, ou par le Conseil de sécurité, ou par un État qui n'est pas Membre de l'Organisation conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'Article 35, et, sous réserve de l'Article 12, faire sur toutes questions de ce genre des recommandations soit à l'État ou aux États intéressés,soit au Conseil de sécu-rité, soit aux États et au Conseil de sécurité. Toute question de ce genre qui appelle une action est renvoyée au Conseil de sécurité par l'Assemblée générale, avant ou après discussion.

L'Assemblée générale peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur les situations qui semblent devoir mettre en danger la paix et la sécurité internationales.

Les pouvoirs de l'Assemblée générale énumérés dans le présent Article ne limitent pas la portée générale de l'Article 10. "


Latinassa on siis eninnäkin com-mandare = komentaa, käskeä, antaa tehtäväksi (isommalle joukolle),joka edelleen tulee verbistä mandare = ojentaa, antaa jonkun haltuun, sanasta käsi = manus,joka tulee edelleen juuresta *man , joka SAATTAA tulla kantaindoeuroopan juuresta *men-, joka tarkoittaa muuttamista, (eri osista) se-koittamista, ja - ajattelua,mieltä (engl. mind), muistia (lt. mintis). (Muistia tarkoittava vartalon onvoinut olla myös *mem-.)

Tästä tulee viimeitään uuslatinassa re-commendare = kehottaa, jolla ei ole merkitystä "suositella".

Toisekseen latinassa on erikseen com-mendare = saattaa, uskoa (jnkn haltuun, jhnkn asemaan), kannattaa, olla samaa mieltä.

Tästä tulee uuslatinassa rekommendare = suositella.

Tämäkin sana johdetaan etymologisissa sanakirjoista sanasta mandare,  ja sille annetaan joka kielessä merkitys, joka EI AINAKAAN SULJE POIS ´KEHOTUSTA´ KUTEN SUOMEN ´SUOSITUS´. Ei myöskään englannissa.

https://vasmer.lexicography.online/%D1%80/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C

рекомендова́ть у́ю, рекоменда́ция, и то, и др. с 1705 г., начиная с Петра I (Христиани 30; Смирнов 259). Через польск. rekomendować, rekomendacja от лат. recommendāre, recommendātiō, mandāre «поручать = antaa toimeksi».


Otetataan kuitenkin vielä kolmas englannin verbi tarkasteltavaksi:

https://www.etymonline.com/word/comment

comment (n.)

late 14c.,"explanation,spoken or written remark," from Old French coment "commen- tary" or directly from Late Latin commentum "comment, interpretation," in classical Latin "invention, fabrication, fiction," neuter past participle of comminisci "to contrive, devise",from com-,here probably an intensive prefix (see com-),+ base of meminisse "to remember," related to mens (genitive mentis) "mind" (from PIE root *men- (1) "to think").

The Latin word meaning "something invented" was taken by Isidore and other Chris-tian theologians for "interpretation, annotation". No comment as a stock refusal to answer a journalist's question is first recorded 1950, from Truman's White House press secretary Charles Ross.

comment (v.)

early 15c.,"expound, explain,make remarks or notes upon" (transitive),from Medieval Latin commentare,alternative form of Latin commentari "consider thoroughly, think over, discuss, write upon," from commentum "comment,interpretation" (see comment (n.)). Related: Commented; commenting.

Tämä tulee latinan nominista, joka tulee samasta juuresta kuin verbi commendare, engl. commend = kehua, kannattaa, ylistää (joukolla).

Eli englannin command ja commend EIVÄT OLISIKAAN rinnakaismuotoja samasta juuresta (paitsi ehkä hyvin kaukaa ihan eri kielissä!), vaan recommend olisi vain sekoittunut ranskan verbiin recommander = kehottaa.

Tämä vanhentunut ja väärä kantaindoeuroopan sanasto antaa juuren *men- ainoaksi merkitykseksi ajatella, muistaa:

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots/m

" *men-  mind

Gk. μένος (ménos), Lat. mēns, Skr. मनस् (manas), Av. manah, Eng. gemynd / mind, Goth.muns, ON minni;man, Gm. minna/Minne,Lith. mintis,Ltv. minēt, Old Prussian mēntimai, OCS mineti, Russ. мнить (mnit'), Alb. mund, Pers. mainyāhay/, Toch. mnu/mañu, Ir. do-moiniur/; dermet/dearmad, Welsh cof, Arm. իմանամ (imanam)

https://vasmer.lexicography.online/%D0%BC/%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C

мнить = luulla

мню, мни́тся мне, по́мнить = muistaa,др.-русск мьнѣти, мьнить - 3 л. ед. ч., ст.- слав. мьнѣти, мьнѭ νομίζειν, δοκεῖν, болг. мля, мня «полагаю = otaksua» (Мла-денов 301),сербохорв. мни̏ти,мни̑м,словен. mnė́ti, mním, чеш.mněti, слвц. mniеt᾽, польск. pomnieć. Праслав. *mьněti,*mьnjǫ,*mьnitь - 3 л. ед.ч.Инф. мнить получил -и- из наст.вр.; см.Ляпунов,ИОРЯС 31,34 Родственно лит. minė́ti, menù, позднее miniù «вспоминать = muistella,muistutella (mieleensä tai muille), упоминать = mai-nita (vasarak,HM)» (см.Френкель,ZfslPh 20,247),лтш. minêt, -u «упоминать», др.- прусск. minisnan,вин.ед.ч., «память = muisti,muisto», лит. miñti, menù «помнить = muistaa, угадывать = aavistella», manýti,manaũ «понимать = ymmärtää, думать = ajatella», др.-инд. mányatē, manutḗ «думает = ajattelee, помнит = muistaa», mánas ср. р. «ум = ymmärrys (sm.mana, HM?) дух = henki,разум = järki», авест. mainyete «думает = ajattelee,полагает = luulee»,греч. μέμονα [memona] «помню = muistan»,лат.meminī «вспоминаю = muistelen» (*memonai), mēns, -ntis «ум = mieli, мысль = ajatus,mielle», mоnеō «увещеваю = kehotan»,гот. mаn «полагаю = oletan, katson», munan «думать, вспоминать», ирл. do-moiniur «верю = uskon, полагаю = luulen», далее греч. μαίνομαι [mainomai] «неистовствую = raivoan», μανῆναι [manenai],μιμνήσκω [mimnesko] «напоминать = muistuttaa,вспоминать = palauttaa mieleen»;см.Мейе,Dе indоеurораеа radice *men- (Париж,1897); МSL 11, 323; 13,371; Траутман, ВSW 180 и сл.; М.-Э. 2,630; Уленбек, Aind. Wb. 214 и сл.; Мейе-Вайан 63. В этимологическом отношении от них отличается ст.-слав. мѣнити, мѣнѬ «вспоминать», словен. mė́niti «полагать, думать», др.-чеш. mieniti, польск. mienić, mienię,родственное д.-в.-н., ср.-в.-н. meinen «думать, полагать» = sm. meinata (kur.?); см. Бернекер 2, 49; Траутман, ВSW 165.

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=mintis

mintìs = muisti, muisto

Straipsnelis:

Prasl. *pamętь turi artimų atitikmenų kitose ide.kalbose: s.lie. mintìs, lie. atmintìs (palautettu) muisto, s. i. matí „mintis, sąvoka“, av. maiti- „mintis“, lo. mens, gen. sg. mentis „protas = järki, mąstymas = (syvällien loogoinen) ajattelu“, go. gamunds „atmintis“. Šių atitikmenų pagrindu rekonstruojama ide. *mn̥ti-.


**

HM: Terävä huomio, mutta ei ilmeisestikään lainkaan riipu hallituksesta, vaan YK:n kielipolitiikasta, jolle on, valitettavasti, erittäin vankat perusteet.

YK:n päätökset ja mm. Peruskirja ovat tiukan (tulkinta)paikan tullen lainvoimaisia VAIN SEN KUUDELLA VIRALLISELLA KIELELLÄ: englanti,ranska, espanja, venäjä, arabia ja kiina. Nille kielille tehdyt käännökset ovat keskenään tasa-arvoisia. Muiden virallisten kielten versioita voidaan myös käyttää yhden tulkintaongelmissa.

Myös paikannimistä käytetään virallisenkielisiä, jos sellainen (kyseisen maan) virallisesti on. Temppelivuorella ainoa VIRALLINEN YK-KIELI on arabia.

https://www.extrauutiset.com/marinin-hallitus-kristittyja-ja-juutalaisia-vastaan-ykn-aanestyksessa/" Marinin hallitus kristittyjä ja juutalaisia vastaan YK:n äänestyksessä

29.12.2021 22:49Ismo Kähkönen4 Comments

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja puolueen varapuheenjohtaja Peter Östman on jättänyt ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen Suomen äänestyskäyttäytymisestä YK:n joulukuun alussa pidetyssä yleiskokouksessa

Kansanedustaja Peter Östman kysyy hallitukselta YK:n päätöslauselmasta ilmene-vää yksipuolista käsitystä Jerusalemin pyhistä paikoista ja erityisesti Temppelivuo-ren asemasta kolmelle uskonnolle pyhänä paikkana. Päätöslauselman teksti käytti Temppelivuoresta ainoastaan islamilaista nimeä.

Yleiskokous hyväksyi päätöslauselman äänin 129-11, Suomi mukana

YK:n yleiskokous hyväksyi 1. joulukuuta 2021 päätöslauselman liittyen Jerusalemin pyhien paikkojen status quohon. Päätöslauselma kehottaa kunnioittamaan Jerusale-min pyhien paikkojen historiallista asemaa,ja välttämään provokaatioita ja kiihotusta.

Kuluvan vuoden aikana Temppelivuorella ja sen läheisyydessä on ollut useita rau-hattomuuksia. Yleiskokous hyväksyi päätöslauselman äänin 129-11. Suomi äänesti päätöslauselman hyväksymisen puolesta.


Vaikka kolmelle monoteistiselle uskonnolle yhteisten pyhien paikkojen kunnioittami-nen ja rauhan vaaliminen niissä on luonnollisesti tavoittelemisen arvoista, kiinnittäi-sin huomiota päätöslauselmaan valikoituneeseen kieleen, Östman avaa kirjallisen kysymyksen taustaa.

Päätöslauselma käyttää Temppelivuoresta yksinomaan sen arabiankielistä nimeä Haram al-Sharif, sivuuttaen juutalaisten ja kristittyjen käyttämän Temppelivuoren.

”Yksipuolisella kielenkäytöllä sivuutetaan tietoisesti paikan merkitys juutalaisuudelle ja kristinuskolle”, todetaan kirjallisen kysymyksen perusteluosassa.

On häpeällistä, että Suomi äänestyskäyttäytymisellään ylenkatsoo Temppelivuoren merkitystä kristinuskolle ja eritoten juutalaisuudelle antaen tukensa muotoilulle, joka osaltaan vakiinnuttaa virheellistä käsitystä Temppelivuoresta ja Haram al-Sharifista vain muslimeille pyhänä paikkana. On käsittämätöntä, että Suomi ei ole pitäytynyt äänestyskäyttäytymisessään historiallisissa faktoissa, Östman tähdentää.

Moni länsimaa äänesti yksipuolista päätöslauselmaa vastaan

Yksipuolinen lähestymistapa, joka unohtaa paikan histori- allisen ja uskonnollisen moninaisuuden, on päässyt pujahtamaan YK:n yleiskokouksen hyväksymään sana-muotoon. Hyväksytty sanamuoto ei tue Lähi-Idän hyvin kompleksisen konfliktin rau-hoittamista. Usea länsimaa pidättäytyikin äänestyksestä, tai vastusti päätöslausel-maa. Millä perustein Suomi äänesti lauselman puolesta, jossa on tietoisesti unohdet-tu, kysyy eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtajanakin toimiva edustaja Östman.

Kirjallisessa kysymyksessä kysytään, miten hallitus perustelee Suomen äänestys-käyttäytymistä YK:n yleiskokouksessa sekä miten hallitus aikoo varmistaa, että Temppelivuoren merkitys juutalaisille ja kristityille jatkossa huomioidaan YK:n pää-töksenteossa. Östmanin lisäksi kirjallisen kysymyksen on allekirjoittanut kahdeksan kansanedustajaa, mukaan lukien kaikki KD:n edustajat.

Extra kysyi rovasti emeritus Terhomatti Hämeenkorvelta asiasta, ja hän kommentoi näin

”Suomen käytös YK:n äänestyksessä ei ole odottamatonta sossujen, vasemmiston ja vihreiden pahalta kolmiyhteldeltä. Kansan normaalin oikeustajun mukaan meidän pitäisi puolustaa Israelia, joka on Lähi-Idän ainoa demokratia. Suomen meininki on ollut tämänkaltaista jo Tarja Halosen aikana, -häntä ei voinut juutalaisystävälliseksi luonnehtia.” "

RK: "(Suomen) kansan normaali oikeustaju" EI RATKAISE, vaan YK:n kansainvälinen laki...