http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/kelvoton-sahtivaarin-suomennos-yk-n-peruskirjasta-finlex

FINLEX:

" IV Luku

Yleiskokous Tehtävät ja valtuudet

10 artikla

Yleiskokous voi keskustella kaikista tämän peruskirjan piiriin kuuluvista tai kaikkien peruskirjassa edellytettyjen elimien toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvista kysymyksistä ja asioista sekä esittää kaikissa tällaisissa kysymyksissä tai asioissa, ei kuitenkaan 12 artiklassa edellytetyissä tapauksissa, ***suosituksia*** Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

 
11 artikla

1. Yleiskokous voi harkita kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi noudatettavia yhteistoiminnan yleisiä periaatteita, niihin luettuina aseistariisumista ja aseistuksen säännöstelyä koskevat periaatteet, ja esittää niitä koskevia suosituksia jäsenille tai turvallisuusneuvostolle taikka molemmille.

2. Yleiskokous voi keskustella jokaisesta kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden yllä- pitämistä koskevasta kysymyksestä,jonka jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen tai turvallisuusneuvosto taikka 35 artiklan 2 momentin mukaisesti valtio, joka ei ole Yh-distyneiden Kansakuntien jäsen, on sille esittänyt, sekä kaikissa tällaisissa kysymyk-sissä, ei kuitenkaan 12 artiklassa määritellyissä tapauksissa,esittää suosiuksia asian- omaiselle valtiolle tai valtioille taikka turvallisuusneuvostolle tai molemmille. Yleisko-kouksen on joko ennen keskustelua tai sen jälkeen esitettävä turvallisuusneuvostolle jokainen sellainen kysymys, joka vaatii toimenpiteitä.

3. Yleiskokous voi kiinnittää turvallisuusneuvoston huomiota tilanteisiin, jotka ovat omiaan vaarantamaan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

4. Tässä artiklassa luetellut yleiskokouksen valtuudet eivät rajoita 10 artiklan yleistä vaikutusalaa. "

 
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/1956000...

YK:N PERUSKIRJA:

GENERAL ASSEMBLY: ACTIVITIES AND POWERS
 
Article 10
 
" The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recom-mendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters. "


Oikea käännös:
 
" Yleiskokous voi keskustella mistä tahansa kysymyksestä ja aiheesta tämän Perus-kirjan aihepiiristä tai liittyen minkä tahansa tässä Peruskirjassa säädettyjen elinten valtuuksiin ja toimiin, ja, paitsi mitä on edellytetty artiklassa 12, se voi antaa ***kehotuksia*** (ja suosituksia) YK:n Jäsenmaille tai Turvallisuusneuvostolle tai molemmille mistä tahansa sellaisista kysymyksistä tai aiheista. "
 

Käyttämäni nimi Sahtivaarinsuomennos liittyy siihen, että se on sitä, millaiseksi kumileimasimeksi, "neuvonantajaksi" Sahti YK:ta ajoi) on täysin päin persettä:

Englannin sanan RECOMMNENDATION PERUSMERKITYS on KEHOTUS ja var-sinkin monikossa MÄÄRÄYKSET, OHJEET. Se tulee uuslatinan sanasta recom-mandare = "käskeä uudelleen (kunnes toteutetaan)" eli kehottaa (sanasta kehä). Englannille erityinen sivumerkitys SUOSITUS johtuu historiallisista syistä.

Suomessa suositus on selkeästi alemmalta ylemmälle päättäjälle annettu ohje, joka ei sido jälkimmäistä mihinkään, kehotus tai päinvastoin: ylemmältä päättäjältä ja sitoo, joskin molempien toteuttamisen muodoista ja tarkasta ajankohdastakin päättää toteuttaja.

 

Peruskirjan suomennoksen on oltava kaikkien kuuden virallisen keiliversion mukainen (englanti, ranska, espanja, venäjä, kiina, arabia). Tässä asiassa ranskankielinen on "painavampi" kuin englanninkielinen, koska se jättää vähemmän tulkinnan varaa:

https://en.wiktionary.org/wiki/recommander


" French

Etymology

From re- + commander, or ultimately from Latin re- + commandāre, commendāre.
... Verb

recommander

to command, to order

to recommend, to endorse "

Article 11

1.The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both.

.
Tässä consider on käsitellä eikä harkita. Se voi antaa sekä kehotuksia että suosi-tuksia. YK:lla on myös neuvoa-antavia toimielimiä, jotka antavat pelkkiä suosituksia, kuten Ihmisoikeusneuvosto.Nyt voidaan ajatella tilanne,että Ihmisoikeusneuvosto on suositel- lut jotakin, mikä ei olekaan Yleiskokouksen mielestä oikein, ja se voi silloin antaa oman suosituksensa tilalle asettamatta sitä kuitenkaan kehotusluontoiseksikaan lakinormiksi.

.
2.The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the Uni-ted Nations in accordance with Article 35,paragraph 2,and,except as provided in Ar-ticle 12,may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion.
.
Tämä tarkoittaa, että Yleiskokouksen kehotusten SOTILAALLINEN toimeenpano vaatii aina Turvallisuusneuvoston, tai jäsenmaan päätöksen.
.
Pysyvillä jäsenmailla on veto-oikeus sotilaalliseen toimeenpanoon YK:n lipun al-la, mutta EI (yleensä) itse TN:n päätöksiin, eikä tietenkään Yleiskokouksen päätök-siin nähden. Jäsenmaat voivat panna sellaisen Turvallisuusneuvoston päätöksen toi-meen omin päin, jonka toimeenpanon YK:n toimesta jokin pysyvä jäsen on vetollaan estänyt. Tämä on Perukirjan uusia säännöksiä.

.
3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security.

.
4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10. "
 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-iv/index.html

 
Yleiskokous on YK:n korkein päättävä elin. Turvallisuusneuvoston(kin) päätösten on PERUSTUTTAVA PERUSKIRJAN JA YLEISKOKOUSPÄÄTÖSTEN MÄÄRITTE-LEMÄLLE LAILLE. Se antaa KEHOTUKSIA erityisesti Turvallisuusneuvostolle ja Jäsenmaille, jotka ovat ainoat orgaanit, joilla on valta panna tarvittaessa sotilaalli-sesti päätökset toimeen.Kohta 12 rajoittaa Yleiskokouksen kehotuksia siten,ettei se muuta päätöstä, jota Turvallisuusneuvosto on juuri panemassa toimeen, kesken toi-meenpanon ilman tämän orgaanin omaa esitystä. Jäsenmaat voivat tuoda käytän-nössä mitä tahansa asioita Yleiskokouksen käsittelyyn koskien turvallisuutta, kriisin-hallintaa, ihmisoikeuksia, oikeus-,terveys-, tiede-, työelämä-, uskonto-, kansallisuus-, pakolais- jne kysymyksiä erityisesti, kun on olemassa YK:n erityisjärjestö, jonka toi-mialaan aihe kuuluu. Kaikkien muiden YK:n orgaanien toimiala on rajoitettu mukaan lukien Turvallisuusneuvoston.
 
Tuollainen väärennös osoittaa pohjatonta halveksuntaa kansainvälistä oikeutta ja maailmanrauhaa kohtaan.


Make kommentoi_ 15. lokakuu 2016 00:30

Koivulan kiihkoilu ei ole tästä maailmasta, missähän ulottuvuudessa mahtaa asustella?

Ei näistä noin kovin kannata hermostua, sitäpaitsi taas kerran jää epäselväksi se varsinainen Koivulan "peruna". 

Tiivistäpä Koivula mieliharmisi vaikka pariin lauseeseen, pystyt kyllä siihen.

Risto Juhani Koivula kommentoi_ 15. lokakuu 2016 01:14

Peruna on se, että YK:n Yleiskokous säätää kansainvälisiä lakeja. Ne ovat eri asia kuin SOPIMUKSET ja "menevät näiden yli": sopimusten on oltava niiden mukaisia ollakseen laillisia.

Joissakin tapauksissa Yleiskokous päättää "juu tai ei" Turvallisuusneuvoston esityksistä, mutta se on aina kuitenkin ylin päättäjä kansainvälisestä laista.

Suomen olisi aktivoitava toimintansa YK:ssa keikenmaailman "ampuma ja ompelu- seurojen" sijasta, ja lakttava ääliömäisellä naurettavalla tavalla "nakertamasta" sitä.

Kari Rönkä kommentoi_ 15. lokakuu 2016 12:15

"Recommendation"

En nyt viitsi ruveta paneutumaan YK:n teksteihin, mutta ainakin kansainvälisessä standardoinnissa, jonka parissa olen työskennellyt vuosia, "recommendation" on juuri suositus, jonka asema on mikä suosituksen on.

Esimerkiksi YK:n alainen kansainvälinen telealan "katto-organisaatio", ITU, jonka T- osastossa aikoinaan työskentelin, laatii suosituksia (recommendations), vaikka niitä usein standardeiksi kutsutaankin. Sitovia standardeja niistä kuitenkin tulee vasta sitten, kun ne otetaan osaksi kansallisia säädöksiä.

Toisin sanoen en oikein ymmärtänyt argumenttia.


Risto Juhani Koivula kommentoi:

Recommendatios = määräykset.

Nuo mitä sanot ovat NIMENOMAAN JUURI KEHOTUKSIA asiallisesti, ja määritelmällisesti.

Kieltä on siis onnistuttukin vääntämään jo niin, ettei syuosituksen ja kehotuksen välillä tehdä eroa.