maanantai, 16. huhtikuu 2018

Kansan ääni: Stephen Hawking in memoriam

Kosmologi ja matemaatikko Stephen Hawking in memoriam

Cambridgen yliopiston kosmologian professori Stephen Hawking (8.1. 1942 Oxford – 14.3. 2018 Cam-bridge) haudattiin 21.3.2018 Westminster Abbey -kirkkoon,jonne ovat haudattuna myös mm. Isaac New-ton ja Charles Darwin. Hän hoiti vuosikymmeniä Cambridgen yliopiston kosmologian professuuria, New-tonin entistä virkaa. Hänen Ajan lyhyt historiansa on maailman kuuluisin ja parhaiten myynyt populaari tiedekirja. Hawking tunne- taan paitsi teorioistaan, populaareista kirjoistaan, kouluttamistaan uusista kos-mologeista ja yhteiskunnallisesta osallistumisestaan,myös ääreishermoston ALS-taudista, jota hän on sairastanut koko uransa ajan,yli 50 vuotta..

Alkuräjähdysmallien tärkein kehittelijä oli Higgsin Bosonin arvovaltaisin epäilijä

Hawking oli erityisesti alkuräjähdysteorian ja siihen tiukasti liittyvän mustien aukkojen teorian kehittäjiä. Musta aukon synnyssä on ”ajan nuoli on toisin päin” kuin alkupaukussa. Alkuräjähdyteorian mahdollisuu-den olivat esit- täneet toisistaan riippumatta neuvostoliittolainen matemaatikko Aleksandr Fridman 1922 ja belgialainen tähti-tieteilijä ja pappi George Lemaitre 1927. Neuvostoliitosta Englantiin 1933 siirtynyt tuleva fysiikan nobelisti Georgi Gamov laski, että paukusta olisi pitänyt jäädä avaruuteen 3 kelvin-asteen tasanjakautunut taustasäteily, jollainen sitten löydettiinkin ennusteen mukaisena 1964 (Penzias, Wilson). Tästä alkoi Hawkinginkin edistynei- den alkuräjähdysmallien kehittely.Liekö vaikuttanut Gamovin ”puolenvaihtoon”,että NL:ssa ei 30-luvulla virallisesti hyväksytty alkuräjähdysteoriaa.

Tästä huolimatta hän oli alkuräjähdyteoriaan olennaisesti liittyvän Higgsin bosonin viimeisin ja arvoval-taisin epäilijä, kunnes (jokin) sellainen paikannettiin vuonna 2012 EU:n CERNissä 125 GeV (gigaelekt-ronivoltin) energi- alla. Epäilyksiä oli lisännyt, että edellinen kymmenien miljardien arvoinen laitteisto oli jäänyt jonkin prosentin alle tuon ja mahdollisen ylärajan 130 GeV. Löytöä vahvistaa parin vuoden takai-nen jo Nobel-palkittukin gravitaatio-aaltojen löytyminen ja niiden liikkuminen valonnopeudella, mikä osoittaa, että sähkömagnetismi ja gravitaatio ilmeisimmin syntyivät yhdessä ”alkuräjähdyksessä”.

Hawking esitti täysin uudentyyppistä gravitaatioteoriaa

Stephen Hawkingin viimeisen kirjan ”Suuri suunnitelma” (The Grand Design 2010) teoriapläjäys on, että gravitaatio olisi massa- ja liike-energiaan nähden negatiivista energiaa, ja maailmankaikkeuden koko-naisenergia olisi nolla. Potentiaalienergia ei olisikaan vain laskennallinen suure, vaan materiaalinen ilmiö, jota kumotaan, kun esimerkiksi kappaletta nostetaan ylöspäin gravitaatiokentässä. Tämä tarkoittaisi uutta fysikaalista maailmanku- vaa, ideologiaa, paradigmaa. Tällä esimerkiksi ei ole tekemistä sen kans-sa, miten energian säilyvyyden laki nyt johdetaan ns. ajanalkupisteinvarianssin perusteell eli sillä, että teorian ennusteet eivät saa riippua siitä, mikä hetki valitaan ajan alkupisteeksi (Moskovan yliopiston professori Emmy Noether 1915). Kirja kirjoitettiin ennen Higgsin bosonin löytymistä ”hyvissä ajoin” uudeksi vaihtoehtoiseksi maailmankuvaksi.

On huomattava, että HIGGSIN BOSONIN LÖYTYMINEN, JOKA SELITTÄÄ VAIN HITAAN MASSAN, EI KUMOA HAWKINGIN ”ENERGIATASAPAINOTEORIAA´, vaikka Higgsin bosonin olemattomaksi todis-taminen olisikin kumonnut nykyisenlaisen alkuräjähdysteorian ja standardimallin, joista sille bosonille oli laskettu energiarajat, ja tuonut tilalle useita muita eri teorioita. Energiatasapainoteoria olisi mahdollista vaikka siten, että olisi energi-altaan positiivinen Higgsin bosoni, joka aiheuttaisi Higgsin kenttän ja hitaan massan, ja energialtaan negatiivi- nen ”Higgsin vastabosoni”, joka aiheuttaisi (esimerkiksi ”hiukkaspai- neella” (Le Sage, Samuel Tolver Preston) ja varjostamalla gravitaation, ja nuo syntyisivät ja katoaisivat pareittain kuin muutkin hiukkaset. Hitaan ja raskaan massan yhtä suuri itseisarvo johtuisi tästä! Nyt se on muuten aivan puhdas aksiooma, jona varas- sa YLEINEN suhteellisuusteoria makaa, ja osoittaa kokeellista paikkansapitävyyttä ainakin hyvin massiivisten olioiden kuten taivaankappaleiden piirissä.

Hawking fysiikanfilosofia on ´malliriippuvainen realismi´

Hawkingin lanseeraaman ”malliriippuvaisen realismin” filosofian MALLI on matemaattinen konstruktio, joka on MÄÄRITELMÄLLISESTI TOSI, jos se ennustaa uusia kokeellisesti havaittavia ilmiöitä oikein. Kys-ymys vastaa-vuudesta materiaalisen todellisuuden kanssa asettuu VAIN KOKEEN (ja loogisen ristiriidat-tomuuden) kautta (”looginen empirismi”). Tiede on itse itsensä ainoa kriteeri, ei esimerkiksi materiaalinen käytäntö. Itse asiassa tuo ei ole aivan uutta, vaan se on instrumentalismiksi nimitettyä tieteenfilosofiaa ainakin totuuskäsitykseltään.

Mallit ja teoriat kuvaavat luonnonlakeja. Hawking kelpuuttaa ”luonnonlain” vain ehdottoman muuttumat-tomat ilmiöt. Hawking ymmärtää alkuräjähdyksen olevan seurausta sellaisista luonnonlaeista,joista perus- tavimmat oli-sivat ”ehdottoman muuttumattomia” jopa alkuräjähdyksen yli.Sen sijaan (ja juuri tästä johtu-en) jokin tämän hetken todella toteutuva ”prosessi” (tapaus) voisi vaikuttaa myös ”ajassa taaksepäin” sii-hen, miten prosessin ”raken- nuspalikat” ovat olleet joskus menneisyydessä. Tämä käsitys on ”hienossa” sopusoinnussa ”Wheelerin madon-reikien” ja ”aikamatkailun” kanssa, mutta jyrkässä ristiriidassa objek-tiivisen emergenssin (dialektisen mate- riakäsityksen) kanssa. Hawking tulee ”kahdensuuntaisen ajan” olettaessaan olettaneeksi myös (olemattoman) ”informaation syntymättömyyden ja häviämättömyy-den lain”… (Tosin hän on myös esittänyt, että sitä ehkä katoaa ja syntyykin, juuri mustissa aukoissa.)


Malliriippuvainen realismi ja dialektinen materialismi

Teoria mahdollisuuden ja todellisuuden vuorovaikutuksesta ja erilaisesta olemassaolosta Hawkingin ”mallista” puuttuu. Mahdollisuuden (tulevaisuuden) ja menneisyyden matematiikka on samaa kuin nyky-hetkenkin,mutta olemassaolo kun ei ole ainakaan pelkkää matematiikkaa… Dialektisen materialismin mu- kaan ehdottoman muut- tumattomia luonnonlakeja ei ole lopulta olemassakaan, koska mitään määrää ei voida rajattomasti lisätä ilman, että jossakin vaiheessa tapahtuisi laadullinen muutos, jonka jälkeen teo-rian aina ennustama ”määrä” ei olisi enää relevantti.Tämä ei suinkaan tarkoita,että ei olisi minkäänalsia luonnonlakeja, jokaisella lailla on pätevyytensä rajat ja jokaisella teorialla sovellettavuutensa rajat DM:n mukaan, mm. ajassa ja avaruudessakin. (Muutoin puhuttaisiin määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen periaatteesta eikä laista.) 

Dialektinen materialismi pitää lähtökohtanaan sitä, että materian dialektisen kehityksen ohella syntyy myös uusia objektiivisia luonnonlakeja ja lainalaisuuksia, kuten ovat syntyneet järjestyksessä kemian, biologian ja yhteiskuntakehityksen lainalaisuudet. Luonnonlait kehittyvät materian kehityksen ohella, mut-ta samalla menneisyys on lukkoonlyöty, eikä sitä voi muuttaa (determinismin periaate). Luonnonlakeja voi myös kadota, jos kaikki niitä kantavat materiaaliset oliot lakkaavat olemasta kyseisellä emergenssitasolla.


Stephen Hawking oli joka tapauksessa mitä merkittävin aikakautemme tiedeihminen.

Toivottavasti hänen teorioillaan omalta alaltaan tulee vielä tulevaisuudessakin olemaan mahdolli-simman paljon todistuvaa sanottavaa maailmankaikeudesta, sen alkuperästä, rakenteesta ja kehityslaeista!

lauantai, 14. huhtikuu 2018

Petollinen muka-YK-mies Sahtivaari

Kaupallinen yhteistyö

Tuntemamme maailmanjärjestys uhkaa murentua

seg?add=11834724&t=2

Elämme epävakaita ja merkillisiä aikoja. Jännitteet kansainvälisessä politiikassa lisääntyvät kiihtyvällä tahdilla. Sotien ja konfliktien lisäksi kuulemme lähes viikoittain uusia uutisia suurvaltojen nokittelusta, tarkoitushakuisista sotaharjoituksista, kansainvälisten sopimusten vähättelystä tai suoranaisesta rikkomisesta, kauppasotien lietsonnasta ja demokratian heikkenemisestä Euroopan ytimessä.

Vierailin New Yorkissa maaliskuun puolessa välissä. Tapaamani kansainvälisen politiikan ammattilaiset, diplomaatit ja poliitikot olivat maailman tilasta selvästi huolissaan. YK:n toimintakyvyttömyys, erityisesti turvaneuvoston pysyvien jäsenmaiden osalta, heijastuu epävarmuutena koko maailmaan. Tilannetta ei auta Venäjän ja Yhdysvaltain välinen syvä epäluulo. Vaikuttaa siltä, että maailman johtajat ovat ajautuneet kauas toisistaan. Merkkejä aidosta halusta neuvotella ja etsiä yhteistä ratkaisua pienempiin, puhumattakaan laajamittaisiin konflikteihin, ei ole juuri nähtävissä. Syyrian seitsemän vuotta jatkunut sota on tästä surullisin esimerkki. Yhdysvaltain ja Venäjän yhteistyökyvyn puute vaikuttaa koko maailman vakauteen.

Matkani aikana keskustelin muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Bill Clintonin kanssa. Hän jakoi muiden lailla huolen monenkeskisen maailmanjärjestyksen murenemisesta ja erityisesti toimenpiteistä, joilla Yhdysvallat nakertaa uskottavuuttaan maailmalla. Yhdysvallat on nykyisen hallintonsa aikana leikannut rahoitusta kansainvälisiltä järjestöiltä, mukaan lukien YK:lta. Presidentti Clintonin kanssa ihmettelimme, kuinka olemme muutamassa kymmenessä vuodessa ajautuneet tilanteeseen, jossa suurvaltojen välinen keskusteluyhteys on poikki ja voimankäytöstä tai sillä uhkailusta on tullut ”uusi normaali”. Presidentti Clinton muisteli kaihoisasti Helsinki-prosessia ja suurvaltojen johtajien kokousta Helsingissä vuonna 1997. Silloin Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja presidentti Bill Clinton molemmat ymmärsivät dialogin ja vuorovaikutuksen merkityksen kansainvälisissä suhteissa huolimatta siitä, että heillä oli asioista eri näkemyksiä. Clinton muistutti, että silloin puhuttiin jopa Venäjän Nato-kumppanuudesta ja tiiviistä yhteistyötä. Miksi yhteistyöhön ei enää pystytä?

Tämän hetken maailman henkinen tila muistuttaa kovasti kylmän sodan aikaisista jännitteistä ja latautuneesta ilmapiiristä. Kun joku sanoo tai tekee jotain provosoivaa, on valtava tarve maksaa samalla mitalla takaisin. Nokitellaan ja etsitään itselle parasta positiota – ei pitkäkestoista, kaikille osapuolille hyväksyttävää ja siten pitkällä aikavälillä myös kaikille edullisinta ratkaisua. Ihmiskunnan yhteisen hyvän nähdään olevan oman valtion edun kanssa perustavanlaatuisessa ristiriidassa. Siitä huolimatta, että lopulta yhteistyöstä ja sen tuottamasta suhteellisesta vakaudesta hyötyvät kaikki. Tästä esimerkkejä ovat esimerkiksi ilmastokysymykset tai pakolaispolitiikka.

Väitän, että kaikki tämä juontaa juurensa syvään luottamuspulaan. Kun suurvaltajohtajat eivät luota toisiinsa ja harjoittavat kilpailullista politiikkaa, muille ei jää esimerkkiä jota seurata. Erityisen huolestuttavan tilanteesta tekee se, että suurvaltojen luottamuspula vaikeuttaa YK:n ja sen turvaneuvoston toimintaa. Jos Yhdysvallat vetäytyy monenvälisestä yhteistyöstä, maailmanjärjestelmään jää tyhjiö. Kansainvälinen järjestelmä tarvitsee vahvan johtajan, joka puolustaa globaaleja arvoja – demokratiaa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion perusteita.

Olen suurimman osan elämääni ollut rauhanvälittäjä. 80 vuoden ikään ehtineenä, paljon konfliktiosapuolia, maailman johtajia ja poliitikkoja tavanneena, uskon edelleen, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Jos vain on poliittista tahtoa. Rauhanvälitys on ihmisten välisen luottamuksen ja yhteistyön rakentamista. Kukaan henkilö tai maa ei yksin ratkaise suuria konflikteja. Siihen tarvitaan valtioiden välistä yhteistyötä, kansainvälisiä järjestöjä kuten YK ja itsenäisiä ja riippumattomia toimijoita kuten perustamani konfliktinratkaisujärjestö CMI. CMI:n kaltaiset toimijat voivat ketteryytensä ja joustavuutensa ansiosta olla merkittävässä roolissa maailman konflikteja ratkaistaessa. Ne pystyvät antamaan tukea YK:n ja muiden virallisten välittäjien rauhanpyrkimyksille.

Olen YK-mies. Uskon vahvasti maailmanjärjestöön sen puutteista huolimatta. Sen voimaannuttaminen palvelee kaikkien maiden etuja. Minulla on tapana muistuttaa, että YK perustettiin toisen maailmansodan jälkeen tuomaan ja säilyttämään maailmassa rauhaa, ja että kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet rauhan edistämiseen YK:n jäsenvaltioiksi liittyessään. On välttämätöntä, että jäsenvaltiot tekevät kaikkensa, jotta tämä sitoumus näkyy myös käytännössä. Olen luottavainen järjestön nykyjohtoon, tuleehan nykyinen pääsihteeri järjestelmän sisältä ja osaa pelin säännöt. Ja mikä tärkeintä, hänellä on takanaan YK:n virkamiehistön luottamus.

Olen myös niin sanottu kummallisten töiden mies, ”odd jobs man”. Sellaiseksi minua kutsui vuonna 1999 suursijoittaja George Soros, joka kannusti minua perustamaan oman järjestön tekemään maailmalla rauhanvälityksen ”hanttihommia” eli sellaisia töitä mitä muut eivät silloin vielä tehneet. Nyt CMI:n kaltaiselle organisaatiolle on suuri tilaus. Järjestön 80 ammattilaista pureutuvat konfliktien juurisyihin, tuovat osapuolia neuvottelupöytiin ja sovittelevat väkivaltaisia konflikteja ympäri maailman. CMI:n kunnianhimoinen visio on, että kaikki konfliktit voidaan ratkaista. Minä olen sitä mieltä, että sen minkä ihmiset ovat aloittaneet, sen me pystymme myös lopettamaan. Maailma ei koskaan ollut ”valmis” tai ongelmaton. Ratkaisevaa miten tilanteeseen reagoidaan. Niin nytkin. Minä olen ikuinen optimisti ja se kantaa aika pitkälle.

Lue lisää CMI:n työstä täältä.

lauantai, 14. huhtikuu 2018

Uusi puoskaritiede"tähti" on "syttynyt" jauhamaan paskaa ajattelusta...

Uusi haistapaskantiede"Tähti" on "syttynyt" jauhamaan meille puhdasta paskaa ajattelusta...

Hevovvittua, mitä järjettömyyttä:

" Intuitio on itseasiassa ihmisen luontainen ja ensisijainen tapa ajatella ja se käsittelee sekunnin murto-osissa valtavan määrän informaatiota. Päättely, tiedon analysointi ja jäsentely seuraa viiveellä.”

article?img_id=3453635&t=1523508202186

Terävän päättelyn ja kirkkaan intuition yhdistäminen on valttikortti työelämässä

15.3.2018 Riku Juvonen Kuvat: iStockphoto

Kun astut sisälle uuteen asuntoon ja katselet ympärillesi, saatat tuntea sen heti. Tämä se on.

Intuitio auttaa nopeutta vaativassa päätöksenteossa, monimutkaisessa ongelmanrat-kaisussa ja saa visioimaan sellaista, mihin looginen ajattelu ei yllä.Mutta voiko intuition avulla hakea tietoa? Miten voi keksiä jotain sellaista, jota ei ole ennen ollut olemassa?

Taiteen tohtori Asta Raami on tutkinut viimeiset viisitoista vuotta intuitiota. Väitöskir-jaansa varten hän tutki suunnittelijoiden intuition käyttöä: ”Huomasin, että luovuuden ja intuition käyttöön liittyvät asiat eivät rajoitu vain luovan työn tekijöihin, vaan ovat yleisempiä. Intuitio on avain täysin uudenlaiseen ja arvokkaaseen tietoon.”

Asta Raami

Asta Raami

Intuition merkitystä väheksytään usein verrattaessa sitä rationaaliseen päättelyyn. Raamin mukaan emme saisi antaa päättelyn rajoittaa kuitenkaan liikaa itseämme. ”Jatkumme paljon pidemmälle.Intuitio on itseasiassa ihmisen luontainen ja ensisijai- nen tapa ajatella ja se käsittelee sekunnin murto-osissa valtavan määrän informaatiota. Päättely, tiedon analysointi ja jäsentely seuraa viiveellä.”

Vastakkainasettelun sijaan olisikin parempi puhua päättelystä ja intuitiosta. ”Kirkkaan intuition ja terävän päättelyn yhdistäminen on valttikortti työelämässä.Niiden yhteistyö on äärettömän tärkeää varsinkin uuden ideoinnissa, vaikeissa päätöstilanteissa ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa. Päättelyn ja intuition tietoisesta yhdistämisestä syntyy ylivertaista tietoa.”

Raami ei ole suinkaan ainut intuition voimasta puhuva tieteilijä. Esimerkiksi taloustie-teen nobelisti Daniel Kahneman on kirjoittanut laajasti ihmisaivojen tavasta prosessoida tietoa kahdella eri tavalla: intuitiivisen nopeasti tai rationaalisen hitaasti.

Molemmat ajattelun muodot toimivat nerokkaasti yhdessä, Raami sanoo. ”Intuitio on jokaisen syntymälahjana saama superäly ja innovointikoneisto. Se tarvitsee vain ottaa käyttöön.”

Miten hyödyntää intuitiota?

Mutta entä sitten, jos intuitio ei tulekaan? Miten hakea intuitiolta apua, jos haasteena on jonkin täysin uuden asian keksiminen?

Raamin mukaan hyvä lähtöasetelma virittyä intuitiolle on kiitollinen, rauhallinen olotila. Silloin mikään tunne ei vedä tai työnnä kohti tiettyä päätöstä. ”Esimerkiksi ärtynyt tun-netila vinouttaa ajattelua ja intuitiota.” Tunteiden havainnointi on tärkeä osa älykästä intuitiota, kun tietoa pyritään etsimään juuri intuition kautta.

”Intuitio on jokaisen syntymälahjana saama superäly ja innovointikoneisto. Se tarvitsee vain ottaa käyttöön.”

Toinen intuitiota auttava asia on tunnistaa oman kehon signaalit. Raamin haastatte-lemat yritysjohtajat ovat hänen mukaansa usein sanoneet, että heillä on ollut jostain asiasta hyvin vahva kehonsisäinen tunne, ”gut feeling”. Ruotsalaiset puhuvat ”magkänslasta”.

Lopuksi Raami ottaa puheeksi jousiammunnan, jota hän vertaa suunnattuun intuitioon antaen kolmannen vinkkinsä.

”Jousiammunnan maali on kuin ongelma, joka halutaan ratkaista. Joukkoistamalla useiden ihmisten intuitio ja suuntaamalla useita nuolia kohti taulua, voidaan ratkai-suun päästä yhdessä helpommin. Esimerkiksi luonto on kaikkien aikojen paras insi-nööri ja ongelmanratkaisija, joka on kautta aikojen hyödyntänyt joukkoälyä ongelman ratkaisemisessa”, Raami toteaa.

”Tämä antaa myös hyvän twistin nykypäivän johtamiselle. Kun jokaisen yksilön intuitio on ainutlaatuinen, ja intuitiota luetaan oman herkkyyden kautta, niin kuinka johtaa tätä yksittäisten jousiampujien joukkoa.”

Tiina Alahuhta-Kasko: Arvopohja intuition mahdollistajana

Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo intuition olleen osa yhtiön tarinaa alusta lähtien.

Marimekon perustaja, Armi Ratia, ymmärsi, että tuomalla saman pöydän ääreen eri lahjakkuuksia ja persoonia voidaan luoda jotain ainutlaatuista ja hyödyntää joukkointuitiota luovassa työssä.

Tiina Alahuhta-Kasko

Tiina Alahuhta-Kasko

Yhdessä tekeminen, ilo ja rohkeus olla oma itsensä näkyvät Marimekolla edelleen.

”Jos toimintatapaamme vertaa globaalisti muodin alalla, olemme hyvin erilaisia. Meillä ei ole vain yhtä luovaa johtajaa, joka personoi vahvasti useita kansainvälisiä muotitaloja. Meille luovuus tarkoittaa luovaa yhteisöä”, Alahuhta-Kasko sanoo.

"Kun työpaikalla vallitsee yhdessä tekemisen meininki, eikä keskinäistä kilpailua ole, uskalletaan yhteisössä olla luovempia ja luottaa enemmän intuitioon. Tätä luovuutta pyrin edesauttamaan olemalla johtajana avoin ja kertomaan myös omista epäonnistumisistani”, Alahuhta-Kasko jatkaa.

Raaka asiaosaaminen korostuu usein työelämässä,mutta Tiina Alahuhta-Kasko halu-aa nostaa sen rinnalle yksilön integriteetin, eli suoraselkäisyyden ja omistautumisen sekä arvopohjan.

”Arvopohjan merkitys korostuu erityisesti rekrytointitilanteissa. Arvojen sisäistäminen ja halu kääriä yhdessä hihat edesauttaa luottamuksen ilmapiiriä. Se on edellytys rohkeudelle, luovuudelle ja menestykselle.”

Lisäksi arvopohja toimii pohjana omalle johtamiselle. ”Kun arvomaailma, integriteetti, asiantuntijuus ja siihen liittyvien faktojen ymmärtäminen on vakaalla pohjalla,on johta- misessa myös mahdollisuus luottaa enemmän intuitioon. Intuition muodostuminen johtamisen apuvälineeksi edellyttää johtajalta myös vahvaa itsetuntemusta”, Alahuhta-Kasko tiivistää.

Asta Raamin vinkit älykkään intuition mahdollistamiseksi:

  1. Havainnoi tunteita ja tuntemuksia.
  2. Hyödynnä kehon signaaleja.
  3. Valjasta joukkointuitio.Tähän on palattava tarkemmin:

Raamin väikkäri pannan syynniin:


http://www.aalto.fi/fi/midcom-serveattachmentguid-1e4c66697f50d52c66611e48992db3bcb01db3fdb3f/doctoral_dissertation_asta_raami.pdf
On the application and

development of intuition

in the creative process
INTUITION UNLEASHEDAalto University publication series! DOCTORAL DISSERTATIONS 29/2015! School of Arts, Design and Architecture, Department of Media! Aalto ARTS Books ! Helsinki, Finland !

© Asta Raami ! Graphic design: Maija Keskisaari ! Materials: Munken Pure 100g and 300g, Colorit (72) 80 g ! ISBN 978-952-60-6107-8 (printed) ! ISBN 978-952-60-6108-5 (pdf ) ! ISSN-L 1799-4934 ! ISSN 1799-4934 (printed) ! ISSN 1799-4942 (pdf ) ! Unigrafia ! Helsinki ! 2015 !
INTUITION UNLEASHED

Asta Raami


Media Lab

Department of Media

Aalto University

School of Arts, Design and Architecture


On the application

and development of intuition

in the creative process
LIST OF ORIGINAL PUBLICATIONS ! 8


ABSTRACT ! 10


TIIVISTELMÄ ! 11


ACKNOWLEDGEMENTS ! 13


FOREWORD ! 16


INTRODUCTION ! 19


Intuition in short !21


Modes of knowing related to intuiting ! 23

Framing of the study and the objectives in short ! 24

Foundations of the research ! 25

The structure of the thesis ! 25


" DESIGN # INTENSIVE AREAS AND INTUITING ! 28

The responsibility of designers and wicked problems ! 30


$ THEORETICAL BACKGROUND: INTUITIVE AND REASONING FACULTIES ! 35

Conscious and non-conscious faculties ! 36

The dual-process model of the mind ! 37

Utilizing the intuitive and reasoning faculties ! 38

Challenges in capturing the non-conscious ! 44


% THE CONCEPT OF INTUITION: THE AMBIGUITY OF THE PHENOMENON ! 47


3.1 Defining intuition ! 52


3.2 Intuition as a mode of knowing ! 55

From historical to current radical views ! 58

Professional expertise-based intuition ! 62

Alternative explanatory models of intuition ! 65


3.3 Factors and features of intuitive processing !72

Embodied knowledge and emotions ! 72

Visual perceiving ! 75

Empathy ! 78

Sensitivity ! 80

Extraordinary knowing ! 83


3.4 Conceptual and methodological challenges of working with intuition ! 86

Stigma attached to intuition ! 86

Scepticism, pseudo-scepticism and scientism ! 87

Missing vocabulary – hidden phenomena ! 89

Challenges in communicating intuitive information ! 90

Challenges in knowledge building ! 93


&INTUITION DEVELOPMENT ! 96


4.1 Intuition and creativity development in education ! 97

Environment-related support ! 98

Traditional design process models ! 100 Internal support !101


4.2 Methods used by highly intuitive individuals ! 103

Self-knowing and self-esteem ! 104

Evaluating the reliability of intuition ! 105

The act of perceiving ! 106

Attention, intention and non-attachment ! 109


4.3 Summing up the process of intuiting ! 112!METHODOLOGY: DATA SETTING, DATA COLLECTION AND DATA ANALYSIS " 122

The objectives of the study and data setting " 124

Data collecting " 128

Data analysis " 129

Research composition " 132

Limitations of the study " 136

Utility vs validity " 137


#THE RESULTS: OPENING DOORS AND UNLEASHING INTUITION " 138


6.1 Designers’ ways of handling the challenge of creation " 139

Substitute activities " 142

False routines and superstitions " 144

Process belief and standard solutions " 145

Supporting activities " 146


6.2 Designers’ intuitive experiences " 148

Process of intuiting " 151

Designers’ highly personal experiences of intuition " 153

Sources and origins of intuition " 156

Group intuition " 159


6.3 Case: Global Dignity – Use of intentional intuition " 164


6.4 Developing designers’ intuitions " 166

The cornerstones of intuition coaching " 167

Supporting trust and acceptance " 170

Supporting the personal way of being and doing " 170

Developing perception skills " 171

Developing discernment skills " 173

The impact of a single intuition development course " 174

Intuition as a skill continuum " 177

Accuracy and reliability of intuition " 180


6.5 Guidelines for intuition development " 188

The shared responsibility of a teacher and a student " 191


7 Discussion and conclusions " 195

Study conclusions " 200

1. Intuitive experiences are very personal and the ways of intuiting vary " 200

2. Intuitive experiences need legitimization " 201

3. Intuition is a continuum and it can be developed " 202

4. Development of intuitive skills can be supported " 203

5. Using intuition may bring exceptional outcomes " 205

6. Methods exist for evaluating the reliability of intuitive information " 205


APPENDIX " 207


REFERENCES " 208


THE ARTICLES " 221–291


GLOSSARY " 292LIST OF ORIGINAL


PUBLICATIONSI INTUITION COACHING OF TEACHERS


Raami, A.


(2013) Experiences on Developing

Intuitive Thinking among University- level

Teachers (EKSIG 2013 Conference, DRS

Design Research Society’s Special Interest

Groups on Experiential Knowledge “Knowing

Inside Out - experiential knowledge, expertise

and connoisseurship”. UK, Loughborough

University 4-5.7. 2013) 221


II INTUITION COACHING OF STUDENTS


Raami, A., & Mielonen, S.


(2011): Kokemuksia intuitiovalmennuksesta – Intuition

implisiittisestä oppimisesta kohti tietoista

kehittämistä. Aikuiskasvatus, 31(4), 167–174.

(Experiences on Intuition Coaching – From

Implicit Learning towards Intentional

Development of Intuition) 235


III THE ROLE OF INTUITION IN THE CREATIVE PROCESS


Raami, A., Mielonen, S., & Keinänen, M.


(2010). Designers’ Experiences of Intuition:

Coaching Intuitive Skills as part of Creative

Design Process. Melbourne, Cumulus Working

Papers. Publication series G. Aalto University,

School of Art and Design, 52-57 255


V HIGHLY PERSONAL EXPERIENCES OF INTUITION


Mielonen, S., Raami, A., Keinänen, M., Rouhiainen, L.


(2009): Designer’s Highly

Personal Experiences of Intuition Modeling

for Developing Intuition. IASDR Conference

Electronic Proceedings. Seoul, South Korea

18-22 October 265


V GROUP INTUITION – A CASE STUDY


Raami, Asta; Celen, Riia, & Puntila, Päivi


(2008). A case study of intuition and design:

Building a tool for parents of premature babies

and the nursing staff who care for them.

In: Undisciplined! Design Research Society

Conference 2008, Sheffield Hallam University,

Sheffield, UK, 16-19 July 2008 277A HUGE UNTAPPED POTENTIAL OF THE HUMAN MIND IS REACHABLE THROUGH AN INTENTIONAL USE OF INTUITING.
10 Intuition Unleashed Abstract


ABSTRACT


Intuition is often described as being one of the most important tools of creation among designers, artists and researchers. It is an integral part of human thinking and,together with reasoning faculties,it forms the basis of thinking.Even in every-day life individuals need intuitive faculties, but in complex cognitive tasks, such as visioning, creating and problem solving, the role of intuition is fundamental.


Even though intuition is superior to conscious reasoning in some specific situations, these different modes of thinking can often be best utilized when combined.


Both reasoning and intuitive faculties need exercising and practice “in order to fully exploit their potential. However, formal education and even design studies are strongly based on the development of reasoning faculties and intuition is ignored, hence its potential is lost. Even if intuition is used, the argumentation has to be based on rationalization.


This study concerns intuitive processing and the related pedagogy as researched through the experiences of designers and people frequently relying on their intuition.


The data were collected from intuition coaching courses, interviews with desig-ners and highly intuitive persons, and include my own experience as a teacher and a designer. The data include designers’ descriptions of their intuitive expe-riences, the ways that they understand and utilize intuition, as well as their thoughts on developing intuition further.


The outcomes reveal that highly intuitive personal experiences are usually extre-mely meaningful to the person concerned and that they have an essential role when creating. Yet they are kept private due to the common tendency to hide and deny intuition.


The outcomes suggest that bringing these experiences into consciousness, and especially sharing them with others, helps an individual to build a deeper under-standing of the personal creative process. As a result, it also strengthens profes-sional expertise and personal self-esteem. THe data strongly support the current understanding that intuition is a continuum that can be developed. One of my main interests was researching if intuition can be developed with coaching, or even along the direction of an intentional tool.


This means that intuition is not just random coincidence or emotion based on an arbitrary vibe. If using intuition as an intentional tool, its accuracy and reliability need to be examined. Even though these aspects are changing to evaluate, the outcomes based on designers’ experiences suggest that there is the possibility

of such an evaluation. Hence, I have coected and developed practical applications that may help in intuition development.


Keywords:


Intuition, creativity, design, learning, experience, higher education, coaching, development11 Intuition Unleashed Tiivistelmä


TIIVISTELMÄ


Useat suunnittelijat, taiteilijat ja tutkijat kuvaavat intuition käytön olevan yksi tärkeimmistä luovan prosessin työvälineistään. Intuitio on eroamaton osa ihmi-sen ajaelua ja yhdessä rationaalisen ajattelun kanssa se muodostaa ajattelun perustan. Jokapäiväisessä elämässä ja arkitoiminnoissa kaikki ihmiset tarvitse-vat näitä molempia ajattelun muotoja, mutta monimutkaisissa kognitiivisissa toiminnoissa kuten visioinnissa, luomisessa ja ongelmanratkaisussa intuition rooli korostuu. Tietyissä tilanteissa intuition on todettu tuottavan ylivertaisia tuloksia tietoiseen päättelyyn verrattuna, mutta usein parhaimmat tulokset syntyvät näitä kahta ajattelun muotoa yhdistämällä.


Sekä intuitiivinen että rationaalinen ajattelu tarvitsevat harjoitusta, jotta niiden potentiaalia voi hyödyntää. Kuitenkin virallinen kouluopetus tähtää rationaalisen ajattelun kehittämiseen, samaa kun intuition harjoittaminen sivuutetaan ja sen potentiaali hukataan. Jos intuitiota käyttää, niin perustelut pitää pystyä esittä-mään tietoisen päättelyn tuloksina. Työni tavoitteena on ollut tutkia intuitiota ja sen kehittämistä suunnittelijoiden ja runsaasti intuitiota käyttävien henkilöiden kokemusten kautta. Aineisto on kerätty intuitiovalmennuksen kursseilta sekä suunnittelijoita että intuitiivisia ihmisiä haastattelemalla. Lisämateriaalina olen käyänyt omia kokemuksiani opettajana ja suunnittelijana. Aineisto sisältää suunnielijoiden kuvauksia heidän henkilökohtaisista intuition kokemuksistaan ja oman intuitionsa luonteesta sekä näkemyksiä oman intuition kehittämisestä.

Tulosten mukaan erityislaatuiset ja hyvin henkilökohtaiset intuition kokemukset ovat erittäin merkityksellisiä kokijalleen ja niillä on tärkeä rooli luomisessa. Näitä kokemuksia ei yleensä jaeta muiden kanssa vaan ne pidetään yksityisenä tietona, siiä kulttuurissamme on varsin yleistä piilottaa ja kieltää intuition käyt-tö. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että tuomalla nämä erityislaatuiset kokemukset osaksi tietoista ymmärrystä, ja erityisesti keskustelemalla ja jakamalla kokemuksia muiden kanssa, kokija voi rakentaa syvempää ymmär-rystä omasta luovasta prosessistaan. Samalla vahvistuu myös oma ammatillinen asiantuntijuus ja itsetuntemus.


Tutkimuksen tulokset vahvistavat vallitsevaa käsitystä intuitiosta jonkinlaisena kehiteltävänä kykynä tai ominaisuutena. Yksi kiinnostukseni kohteista on ollut tutkia voiko intuitiota kehittää valmentamalla, ja voiko intuitiota käyttää tah-donvaraisena työkaluna,jolloin intuitio ei olisi vain sattumanvarainen tapahtuma tai tunnepohjaista toimintaa. Jos intuitiota käytetään tietoisena työkaluna, pitää intuition oikeellisuutta ja luotettavuutta pystyä arvioimaan. Vaikka näitä ominai-suuksia on hyvin vaikea arvioida, suunnittelijoiden kokemuksiin perustuvat tu-lokset viittaavat mahdollisuuteen intuitiivisen tiedon luotettavuuden arvioinnis-ta. Näiden pohjalta olen koonnut yhteen ja kehittänyt käytännön applikaatioita, jotka voivat auttaa sekä intuition kehittämisessä että intuitiivisen tiedon luotettavuuden arvioimisessa.Avainsanat: Intuitio, luovuus, design, oppiminen, kokemus, korkeakoulutus, valmennus,

kehittäminen


Like all works, this study is an outcome of shared expertise and

knowledge construction. There are many individuals whom I want to warmly thank for helping me along this journey.


First of all, my deepest gratitude goes to my advisors, Professor

Dominique Surel and Professor Pirita Seitamaa-Hakkarainen, for your encouragement and advice. Thank you, Dominique, for broadening my mental horizon and introducing me to various aspects of intuition.


Thank you Pirita, you have you have sparred and helped me since the 1990s with your wise, incisive and valuable advice. Your precious help has guided me to compile the interdisciplinary area of the work.


A warm thank you to Professor Lily Díaz for believing in me and in this topic during all these years. Thank you for all your support and reassurance.


Thank you also Professor Philip Dean for a showing me to teach and research creativity and intuition for several years.


Heartfelt thanks Professor Marja-Liisa Honkasalo for evaluating my work. I have been privileged to learn from your deep wisdom in the areas of research and human experience.


I am grateful to my evaluator and opponent, Professor Emeritus Charles Burnette. Thank you for sharing your expertise and asking me to model my understanding of intuiting and to teach intuition; without you I would not have included them in my study.


Thank you Professor Emeritus Jorma Enkenberg for accepting the invitation to be an other of my opponents.


Above all, my warmest thank you to my colleague Samu Mielonen.

I have been privileged to dive into the wonderland of intuition and to

work with you all these years. Your support and encouragement have

been limitless – without them I would have given up many times.


My sincere thanks William H. Kautz, you have greatly inspired and helped me with your robust expertise and supportive advice.


Thank you for your comments, discussions and advice Professors Katherine N. Hayles, Harold G. Nelson, Lauri Järvilehto, Pekka

Himanen, Esa Saarinen, Kai Hakkarainen, Markus Sundblom, Kari

Kivistö, Tony Dunderfelt and Mikael Saarinen.


My deepest thank you for the discussions related to the processes of intuiting and sharing your unique experiences on intuition Siw Backas, Riia Celen, Didi Ananda Gunamrta, Anne Lakanen, Miia Tervo, Meiju Niskala, Mikko Pykäri, Kristian Aro, Marika Borg, Aki Hovivuori, Mika Tuomola, Marjo Urbanski, Terhi Takala and Carita Pihlman. Thank you also for your support and encouragement.


Special thanks to all the creativity and intuition coaching students

over the past number of years. Thank you for your courage in sharing your internal and private experiences.


I am grateful to the Academy of Finland and Aalto University School of Arts, Design and Architecture who funded my research.


Thank you Mia Keinänen for the inspiring discussions and shared time researching intuition and Leena Rouhiainen for guiding and administrating the project.


Thank you Päivi Puntila and A Different Journey team for a shared transformational journey.


Thank you co-students in the Department of Media and Aalto University staff for various types of help and support. Special thanks Anu Yanar and the whole BE group for being co- co-wanderers on the journey to internal courage.


My warmest thanks to Pia Lappalainen, Leena Mikkola, Taru Vaarala and Johannes Raami for the generous support and consultation in language issues.


Thank you Regina McGarrigle and Ann Sarsfeld for the language polish, your help has been irreplaceable.


Thank you Maija Keskisaari for the perfect and beautiful book design.

I am grateful to a my teachers, both past and present.


Thank you to all those precious people who spurred me on and helped me in various ways.


Thank you friends and numerous anonymous people for sharing your experiences of intuition and encouraging me to continue my work, especially during the rough times when you gave me the strength to continue. I want to include in my thanks also those individuals who were somewhat disparaging and sceptical about my work and intuition; this helped me to reshape my arguments, select better terms and sharpen my thoughts.


Finally, I thank my dear family for all their support and eternal patience, my husband, my mom, my sister, my deceased dad and

especially my children who have opened my eyes to experience extraordinary intuitions during the past teen years.16 Intuition Unleashed Foreword
FOREWORD


A friend of mine, all! lm director, described how, once, when she

came home from work, she threw herself down on the hallway door,

with her jacket still on, and cried, because creative work was so oppressive. Her husband looked at her and asked whether she was sure she wanted to do such work for the rest of her life. For her, there was no other choice, since she had her heart set on this work.

This is not a rare story among designers doing work connected to feelings of deep meaningfulness and humanity. Often, as in this case, these same individuals are extremely talented, they are well respected by their peers, they have enthusiasm for their work, and, through their design, they have so much to give to other people. My experience is that with such struggling and mental distress, connec-ted with the challenge of creating, design students often feel alone.


On top of the emotional stress, many designers have highly personal experiences of intuition.Facing these ambiguous or unexplainable ex- periences, while keeping them hidden, creates anxiety too. Over the past few years,as a teacher of creative process development, I have heard many stories of intuitive experiences. Some of these have opened my eyes while others have even challenged my perso-nal world view. While researching intuition, a growing number of people have approached me, saying I did not want to tell this in front of the others,but with you I can share my experience” or “I can tell you, but let’s shut the door first”.Without my own extraordinary personal experiences, I woul  not have been able to openly listen, accept or understand these stories.


The driving force in my research has been the desire to help those

individuals who struggle with the process of creation. Usually this

includes encountering and understanding oneself, as well as opening up to the process of intuiting. All designers I have researched have experiences of intuition and some of these happen to be extraordinary by nature.


The common tendency to keep these experiences private and hidden causes unnecessary individual suffering, especially for those who are already well capable of utilizing intuition during the creative process.

Therefore, it is important to bring all forms of intuition to the fore as an equal component with conscious reasoning.There is an increasing interest in the topics related to intuition and human consciousness both among the public and researchers.


In April 2014, I had the opportunity to discuss intuition with the Mille-nnium Technology Prize winner,Stuart Parkin,and I asked him about its role with regard to his technical invention.He answered: Intuition is everything! To him, intuition guides towards new possibilities, high- lights the importance of ideas and identifies the way to new solutions. In 2014, there were at least two petitions published in res-pected international journals calling for an open study of all aspects of consciousness, including unexplainable and extraordinary experi- ences, and signed by more than 200 world-famous researchers.


In order to research the area of intuition and to develop a wider

understanding of intuitive experiences or even to demystify them, I

have been forced to widen my own perspective. I have oriented my-self to different fields of science and diversity of sources, including also areas on the margins of the scientic field. Combining various perspectives has been essential when approaching or trying to understand varying intuitive experiences. Hence, the research has taken a long time.18 Intuition Unleashed Foreword


At the same time,it has become more apparent that truth-loving re- search is far from easy. The challenge does not lie only in the diffi- culty in having ambiguous intuitive experiences and in the struggle to verbalize them and make them understandable. It is equally hard to face the academic power play, stagnation, dogma belief or mental rigidity – issues often invisible and optimally excluded from research.


Therefore, I am grateful to those students, colleagues, friends and strangers who have shared their intuitive experiences with me and who have continued to encourage me by underlining the importance of making the area visible and bringing it into the public domain.

The most important reason for researching intuition is because of its potential. Intuition is a superior way of acquiring information in some situations and its capacity is enormous. Further, recent research outcomes underline that there are forms of knowing we do not yet understand and hidden potential we do not utilize. All this shakes the very foundations of knowing – what can be known and how.


The world now faces challenges that are greater and more complex than ever before. Time is running out to resolve some of these

problems. In order to understand or solve these problems, reasoning

and analysis are simply not enough. We need intuition to exceed the

limits of the known and to look for new frontiers. Often, the best results are achieved when both reasoning and intuition are integrated.


While the current understanding states that reasoning is dependent

on the work of intuition, my study states that this process can be reversed. Intuition can be used intentionally to acquire information –

in the best case, any kind of information. To this end, designers have

an important shared role.


Helsinki 28th January 2015


Asta Raami


19 Intuition Unleashed Introduction


INTRODUCTION


This work handles designers’ personal experiences of intuitive processing and the related pedagogy, as researched through the experiences of designers and those people who frequently rely on their intuition.

The research is based on five peer-reviewed articles and a case study that reveals one personal design experience. Each of the articles outlines a specific aspect of de-signers’ intuitions.  The research data were collected from intuition coaching courses, interviews with professional designers and highly intuitive individuals, and include my personal experiences as a teacher and a designer. The data were collected and handled qualitatively using a phenomeno-graphical research method.

This thesis is divided into two sections. The  first section of the introduction examines the theoretical background and the concept of intuition in general, presenting current scientific understanding on the issue. The remainder of the introduction focuses on experiences of intuition based on my research with designers and people who use a lot of intuition.


20 Intuition Unleashed Introduction


The perspective of the work is phenomenon based. The multifaceted phenomena of intuition require the integration of various domains and perspectives. The work sear-ches for a shared discussion between different fields of design, as well as between design and other scientific domains in the area of intuition. Since the area of intuition is insufficiently researched in the area of design, I have elaborated the concept of in-tuition for the purpose of increasing an understanding of the designer’s intuitive ex-periences. Therefore,the introduction approaches intuition from a wide angle, where intuition is put into perspective with creativity, cognition, knowledge, perception, consciousness, as well as with emotions, embodied cognition and empathy. With this approach, the work aims at building as versatile as possible an understanding of designers’ intuitions. I have also found it beneficial to present some cutting-edge scientific results in order to make extraordinary experiences of intuition more understandable and natural. Further, I look at the difficulties and effects of active intuiting among people who use intuition as a central part of their creative process.

Currently, even though intuition is still commonly considered an untrustworthy type of information, the topic of intuition has raised increasing interest in the area of scientific research. The combination of intuitive and rational faculties can no longer be dis-missed as irrelevant, purely mystical or anachronistic in the current age, but is inter-twined in various types of thinking in different fields of research (Anthony, 2003; Shefy & Sadler-Smith, 2004). Further, numerous internationally known scientists from various fields (biology,neuroscience, psychology, medicine and psychiatry) have written a on the importance of the post-materialistic scientific approach, including research on the subjective dimensions of the human experience (Beauregard et al., 2014). These scholars underline that the strictly materialistic ideology of science implies that “the mind is nothing but the physical activity of the brain and that our thoughts cannot have any effect upon our brains and bodies, our actions, and the physical world. The ideology of scientic materialism became dominant in academia during the 20th century. So dominant that the majority of scientists started to believe that it was based on established empirical evidence and represented the only ra-tional view of the world” (Beauregard et al., 2014, p. 272). Therefore, it is essential that advances occur in the scientific study of the mind and spirituality.


21 Intuition Unleashed Introduction


Indeed,the area of open-minded consciousness research has now been identified as a high priority by numerous accredited scholars;another petition signed by more than 100 world-famous researchers from various scientific domains cas for an open study of all aspects of consciousness, including unexplainable and extraordinary experiences (Cardeña, 2014).

Intuition in short

Intuition is an integral part of human thinking (Kahneman,2011;Kahneman& Tversky, 1982). Every human is intuitive, whether or not a person is aware of it, since the nature of the human brain is inherently intuitive (Laughlin, 1997). All humans conti-nuously use intuition in their everyday life, but intuitive processing is usually subliminal and random. Typically,intuition is intertwined with conscious reasoning and these two different thinking modalities form the foundation of all human thinking (Kahneman, 2011; Kahneman&Tversky,1982). In addition, human decision making is often based on these intuitive non-conscious processes, such as associations, affections, habits, memory and feelings,for example liking or disliking (Glöckner & Witteman, 2010). Yet people prefer to give the impression that decisions are based on pure conscious reasoning.

The role of intuition is imperative in radical breakthrough innovations and in creative ideas involving extreme novelty. Many Nobel laureates mention that intuition is the pri- mary thinking mode used for discoveries while conscious reasoning is used for argumentation (Keller, 1983; Larsson, 2001; Marton, 1997; Shavinina, 2003, 2009).
The role of intuition has been acknowledged also in other areas, for
example in ma-thematics, business and linguistics (Agor,1989;Bastick,2003; Bunge,1962; Fischbein, 1987). According to linguistics, language is not transparent but opaque, since it ope-rates partly outside of one’s awareness (Hassin, Uleman,& Bargh,2005). Further, “a consistent system of reasoning cannot be sufficient to reason about reason. Intuition is needed to guide the blind steps of logic and give purpose to this direction” (Bastick, 2003 p.3).


22 Intuition Unleashed Introduction


Currently, intuition is used as a common label for completely different types of infor-mation, varying processes and diverse outcomes, all of which makes the use of the term diffcult. In addition, there is a lack of a shared vocabulary and coherent con-cepts, which makes intuition research challenging (Glöckner&Wieman, 2010). There- fore, I have handled the concept of intuition in a very detailed manner and I have included a glossary to inform on the terms used.

Currently, there is not enough knowledge on how intuition is constructed or how it can be best developed. The overview of intuition and creativity development is handled in the literature by intertwining traditional knowledge forms and non-traditio-nal scientific research as well as writings of highly intuitive practitioners. In the area of design research, there is a dearth of research or references specically connected with intuition development or the pedagogy behind it. Therefore, I have widened my scope to include references from other domains and I present methods used by highly intuitive individuals.

Currently, intuition has such a cultural stigma that it is not possible to include it as an equal thinking component alongside conscious reasoning. The reasons for this may lie partly in the diffculty in articulating and researching non-conscious processes, or in the ambiguity of the phenomenon itself. (Glöckner & Witteman, 2010; Mayer, 2007; Tart, 2009) In order to illustrate both the importance of and the diffculty in describing intuitive experiences, I have included a generous selection of examples describing intuitive experiences by Nobel laureates, since they clarify some essential aspects related to the processes of creating and inventing.

Formal education usually focuses firmly on the development of reasoning faculties, although the importance of intuition has been recognized for decades (Bastick, 2003). In particular, if creative thinking needs to be promoted, intuitive thinking skills need to be recognized and exercised (R. Root-Bernstein & Root-Bernstein, 2003). Of course the teaching of arts and crafts is versatile; nevertheless intuition is not systemically and intentionaity included as part of the artistic thinking process and its development. Intuition is considered something minor, random, biased and, in some areas of education, even harmful. In the best cases, intuitive skills may develop unaided alongside other education. In the worst case, the lack of use may lead to the dwindling of such skills, just as can happen to biological senses (Sheldrake, 2012).


26 Intuition Unleashed Introduction


In both of these cases, the potential of intuition is ignored and lost. This is alarming, since, in some specific situations, intuition is superior to conscious reasoning and brings better results (Gigerenzer, 2007; Klein, 1998).

Some forms of intuition are prone to bias (Kahneman & Tversky,1982), but this is not the whole truth. It is arguable that some of the results of intuition can be evalua-ted for their reliability and accuracy, intuition can be used intentionally, or it can even give exact and detailed information (Davis-Floyd & Davis, 1997; Dunne, 1997; Kautz,
2005; Monsay, 1997; Shefy & Sadler-Smith, 2004; Targ, 2012). However, intuitive processing needs to be practised, developed and used intentionally – just like con-scious reasoning and analytical thinking – to result in more reliable outcomes (Davis-Floyd & Davis, 1997; Monsay, 1997; Shefy & Sadler-Smith, 2004). The current re-search strongly suggests that intuitive skills can be developed (Hogarth, 2001; Kautz, 2005; Seligman & Kahana, 2009; Shefy&Sadler-Smith,2004). In an optimal situation, intuition and conscious reasoning can be utilized as equal components of thinking and decisions can be made based on the most useful and applicable information. Including intuition development as part of design education would support educating multi-talented design experts who are capable of versatile thinking and solving problems seemingly impossible based on rational analysis alone.

Modes of knowing related to intuiting

In this study, I present intuition as a mode of knowing. I approach the experiences of designers’ intuitions from two perspectives: from a practical grass-roots aspect and from a theoretical aspect. The theoretical component presented in the beginning lays the foundation for understanding the intimate intuitive experiences described in the results. The emphasis is on real and concrete experiences, in their authentic form.

Many designers have very personal intuitive experiences that are often reported as forming the centre of the creative process (Mäkelä & Numkulrat, 2011; Seitamaa-Hakkarainen, Laamanen, Viitala, & Mäkelä, 2013; Uusikylä, 2008). This makes reflection on intuition and other internal processes extremely meaningful.


24 Intuition Unleashed Introduction


According to the student-centred, constructivist approach to learning, understanding and integrating, the student’s personal perspective is essential for any meaningful learning experience (Bruner, 1960, 1986; Gardner, 1991; Rogers, 1980; Rogers & Freiberg, 1994). However,due to the nature and diffculty in verbalizing intuitive expe- riences,these personal experiences are often not researched at a more general level
(Petitmengin-Peugeot, 1999).

Framing of the study and the objectives in short

The research has two objectives, which are:

1) To research designers’ intuitive experiences and their intuitive processing as a mode of knowing, and
2) To determine whether intuition can be developed through coaching.

The research is based on data collected from intuition coaching courses and inter-views with designers. I researched how designers describe their intuition and how they verbalize their personal intuitive experiences. I collected accounts of designers’ personal intuitive experiences, including highly personal and extraordinary experien-ces that are seldom talked about. I also interviewed some very intuitive individuals in order to build a more coherent understanding of the processes of intuiting.

My main focus is to build an understanding of how designers can better connect with their intuition in order to utilize and develop its potential. On a practical level, this means researching whether intuition can be used as an intentional tool,which means that intuition is not just a random emotional-based coincidence but instead an inten-tional process where a person can attune to the intuitive information. Due to my per-sonal interest in intuition development,I researched those natural, innate, personal ways of intuiting that designers use. Further, I studied whether a single course on intuition development can help a person to better connect with their intuition, and if intuitive skills can be developed through coaching.

The overall objectives and the specific objectives researched within each article are summed up in the methodology section. Based onthis experience, I have developed a working model of intuition as a skill continuum, presented methods for evaluating the reliability of intuition, as well as outlined guidelines for intuition development.
These are presented at the end of the introductory section.


25 Intuition Unleashed Introduction


Foundations of the research


The foundations for this research lie in a research project – Intuition in Creative Processes carried out during 2008–2012 and funded by the Academy of Finland. During that time, I worked closely with my coeague Samu Mielonen and we spent countless hours orienting ourselves to the topic, which was at that time still on the periphery of research here in Finland. One of the major problems we faced was the lack of sufficient terminology and concepts in the area of intuition. The term “intuition” was used confusingly, labelling different phenomena, varying processes and diverse outcomes. At the same time, there was a lack of proper terms describing the intui-tive experiences and the process of intuiting. Some of the essential components of designers’ intuitions – such as extraordinary expe-riences – were not even acknowledged by the current psychology as being worthwhile areas for descriptive study. This led to a situation where the prevailing terminology was inadequate. The focus of our research work was designers’ personal creative processes; hence we had to prioritize the authentic experiences described by designers and start to search for new words and terms to describe this area. In situations where we could not find proper terms to explain intuitive experiences, we started to search for descriptions of similar expe-riences outside of the traditional scientific field. Therefore, we ended up using references outside of academic peer-reviewed publications, both in coaching and in peer-reviewed articles. "The focus of the work is on the utility of intuition among designers – instead of on its validity such as assessing what defines “real” or “true” intuition and what specific type of intuition is used by designers.

Intuition Unleashed Introduction 25
The structure of the thesis


The thesis starts with the presentation of background theories dea-ling with the different qualities of intuitive and reasoning faculties, as well as opening up the concept of intuition. I have included some al- ternative explanatory models of intuition presented in the literature, since they were used as part of coaching sessions and many design students have found them useful.Even though these models may not be considered as being scientific truths, they seem to have an impor-tant and justifiable role for some designers when searching for a deeper understanding of their personal intuiting process.


The text continues by revealing the challenges of working with intui-tion, including the lack of a shared vocabulary and the influence of cultural stigma. The ambiguity of the concept of intuition is handled through different forms of knowing related to the process of intui-ting. All these forms of knowing have been reported over and over again in the designers’ descriptions of their intuitive experiences.


Data setting,data collecting and data analysis are handled briefly, as most of the research data have already been dealt with in the articles. The results are presented and reflected on in great detail, since it was not possible to discuss the research data in such depth in the articles. Further, when observing all the data, they seem to integrate and form a new continuum, which is not obvious from the individual articles. The articles other a narrower and more focused overview of individual cases. To be able to approach, scrutinize and illustrate this continuum, I needed to include even some original descriptions of intuitive experiences. Further, I needed to reflect these through the theoretical background outside the domain of design research. Therefore, the very beginning of the thesis looks at the concept of intuition at a detailed level.


An issue that constantly caught myll intention and that nay became apparent during the intuition coaching courses was the challenge of how to approach the process of creation. In particular, some design students felt the internal pressure to partake in the act of creation so overwhelming that I wanted to pay special attention to this issue and discuss it.


The intuitive experiences, some of which were also mentioned in the articles, are often included in this text as original quotations. This allowed me to reinforce the essence of the intuiting process at a level of detail that was not possible in the articles.


27 Intuition Unleashed Introduction


Further, it seemed to be the only way to illustrate the original expe-riences in as authentic a form as possible, without the biasing effect of explanations and interpretations. At the same time, it allows the reader to make their own interpretations and conclusions of the material. I felt more comfortable including the authentic experiences than using and referring to an artificial or false framework – even if it causes some repetition and overlapping with the articles.


The cornerstones of intuition development and the exercises used in coaching sessions are examined here in more depth than in the articles. However, the concrete intuition development exercises at a detailed level are not presented, since they were not the objectives of the study and they were always customized for the group and the special needs of the individuals.


I also present some preliminary ideas on how the accuracy and

reliability of intuition can be evaluated. These aspects were also not

the objectives of the study but through the discussions and interviews with some designers and highly intuitive individuals they became apparent. Further, these aspects turned out to be of great importance while elaborating on the process of intuiting.


Based on these aforementioned objectives and aspects,this research aims to build an understanding of designers’ intuitions and the peda-gogy related to intuition development. In general, the work aims  at making intuitive processing more acceptable and legitimate. This includes making the highly personal and extraordinary experiences of intuition more visible and acceptable, which may help designers, design students, educators and other individuals to build  an under-standing of intuition and its potential. In an optimal situation, the work is able to support and build an understanding of the creative design process of designers and help to develop design education in general.


Intuition Unleashed Introduction 27
torstai, 12. huhtikuu 2018

Ministeri Guzenina teki oikein hyllyttäessään kansliapäällikkö Sillanaukeen SOTEsta (2013)

http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=1516939

riittinen 12.04.2013 03:46

 

Päivi Sillanukee tunnetaan fanaattisena pakkomielleyksityistäjänä,ja epäonnistuneista bioteknologiaprojekteistaan yhdessä entisen miehensä Pekka Sillanaukeen kanssa. Tämä alkoholitutkijapariskunta suhasi mm. "AIDS_virusrokotteen kehittäjinä", jota sitten oikein jopa kokeiltiinkin virolaisilla (tekstistä päätellen salaa!), ei tehonnut, oli kuulemma "väärät virukset" siellä puolen rajaa...

Periaate on ollut, että "maalataan seinälle kuva komeasta karhusta" (vaikkapa "Ikui-sen Elämän Eliksiiri", lainattu taannoiselta amerikkalsielta virkaveljeltä ja ruutistoimis- tojohtajalta (CNN) Sanjay Guptalta), jota ei ole kaadettu, mutta jonka nahka jaetaan, "kuka mitäkin omistaa ja kenenllä on oikeus mihinkäkin" (pelkästään siksi, että on yrit-tänyt jotakin söheltää asian eeen) ja sitten haetaan ja saadaan valtiolta ja muilta mil-jardi rahaa. Ikeasta tieteestä ja vakavasta tutkimuksesta ei ymmärretä sen enempää kuin sika Pohjantähdestä.

Friday, September 28, 2012 9:53 AM

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/stmn+kansliapaallikoksi+paivi+sillanaukee/201209269865

" STM:n kansliapäälliköksi Päivi Sillanaukee

Torstai 27.09.2012 klo 13:40

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok) esityksestä. Sillanaukee on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä osastopäällikkönä vuodesta 2008.

Tätä ennen Sillanaukee työskenteli muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.Puoluekannaltaan hän on kokoomuslainen.

STT "

Tämän rouvan mies on ollut Pekka Sillanaukee (he ovat eronneet vähän ennen kansliapäällikkönimitystä):

http://www.tutorinvest.com/pages/suomeksi/asiantuntijat/pekka-sillanaukee.php

Tässä yksi suuri turha julkinen lupaus: "AIDS-rokote":

http://www.talouselama.fi/liitetyt/ensin+koripallo+sitten+rokote/a2048303

Kohta "AIDSin voittaja" siirtyi kuitenkin kaupallistamisbisnekseen:

http://www.fitbiotech.com/archive/fi_070503_1.html

"    Pekka Sillanaukee valittu Bionext Tampere -ohjelman johtajaksi

5.7.2003, Lehdistötiedote

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt bioteknologian kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt Tampere saa johtajan elokuussa kun lääketieteellisen biokemian dosentti, FT, eMBA Pekka Sillanaukee aloit- taa tehtävässä. Sillanaukeella on monipuolinen kokemus kansainvälisten lääke- ja bioteknologia- yritysten johtotehtävistä.
   
Tällä hetkellä hän toimii rokotekehityksestä tunnetun FIT Biotech Oyj:n toimitusjohta-jana. "Ohjelman johtoryhmä oli valinnassaan yksimielinen", kertoo BioneXt johtoryh-män puheenjohtaja, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksinen. "Tam-pereen kaupunki on sitoutunut bioteknologia kehitykseen pitkäkestoisella rahoituksel- la. BioneXt Tampere ohjelma on tulevan seitsemän vuoden aikana yksi keskeisimmistä elinkeinopolitiikan välineistä" Airaksinen kiteyttää.

"Hakuprosessi kesti yli puoli vuotta. Pidimme ehdottomasti kiinni tiukoista valintakri-teereistä, koska ohjelma on erittäin tärkeä Tampereen tulevaisuudelle ja Finn-Medin kehitykselle. Meillä oli lukuisia erittäin kyvykkäitä bioteknologiayritysten toimitusjohta-jatasoisia hakijoita. Sillanaukee täytti kriteerimme bioteknologian tutkimuksen, liiketoi-minnan ja rahoituksen osaajana kuitenkin selvästi parhai- ten. Sillanaukeen valinta vahvistaa tuntuvasti Finn-Medi Tutkimus Oy:n osaamista bioteknologiasektorin kehit-täjänä", kertoo BioneXt Tampere -ohjelmaa koordinoivan Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola.

Uusi johtaja astuu tehtäväänsä vaiheessa, jossa ensimmäiset siemenrahalla toteutet-tavat hankkeet ovat käynnistymässä.Parhaillaan tärkeässä asemassa on bioteknolo-gian koulutuksen vahvistaminen ja lääketieteellis-painotteisen luonnontieteellisen tiedekunnan ytimen synnyttäminen.

Muodostumassa on kasvava joukko bioteknologian kaupallistamista ja yritystoimintaa tukevia hank- keita. Näistä pisimmällä on Kudoskorjauskeskus Tertia, jonka perustoi-mintoja on puhdastilaolosuh- teissa tapahtuva solujen ja kudosten kasvattaminen ja tuotanto sekä siihen liittyvä koulutustoiminta.

(Tässä ohjelmassa on epäilemättä jotakin ituakin, Tänä on Tukholam Karolinskan eikä Suomen "pierupeilineuroniakatemioiden" yhteistyöprojekti. Ehkä juuri siksi rouva pitikin tönätä ministeriöön... monestakin syystä... Riittinen)

BioneXt Tampere kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt on terveyttä ja hyvinvoin-tia edistävän bio- teknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen sovel-tamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä ohjelma, joka yhdistää alueen vahvan teknologiaosaamisen uuteen biologiseen tutkimukseen.
   
Sadan miljoonan euron investointeihin vuoteen 2010 mennessä tähtäävä ohjelma korostaa kilpailukyvyn rakentamista pitkäjänteisesti strategisella tasolla edistämällä tieteenalojen monialaista tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä terveyspalvelujen tuotta-jien, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Samalla ohjelma luo uutta osaamisperustaa, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan.

Verkottumiseen pyrkivän ohjelman kiinnostavuus niin kotimaassa kuin kansainvälisesti perustuu eri- koisosaamista tarjoavaan kumppanuuteen.Esimerkiksi biomateriaalien tehokkaana soveltajana Tampere on kiinnostava kumppani kudosteknologiatutkimuk-sen kansainvälisille partnereille. Tavoitteena onkin tuoda kansainvälisen tason liiketoi-minnan asiantuntijat yhteistyöhön täällä olevien toimijoiden kanssa ja luoda tällä tavoin lisäpotkua tutkimustulosten ja tuotteiden kaupallistumiselle.

Ohjelmaan osallistuvat tutkimuksen,tuotekehityksen,terveydenhoidon ja liiketoiminnan osaajat. Mukana ovat Tampereen yliopisto ja Teknillinen yliopisto, VTT, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Sitra, TE-keskus ja alueen elinkeinoelämä.
   
Toiminnan aloittaminen:

Sillanaukeen mukaan "Tampereella toimivat useat tutkimuksen huippuyksiköt sekä maailmanluokkaan osaamisellaan nousseet yritykset luovat alueelle hyvän perustan lääketieteellisen bioteknologian kehittämiselle. Tampereen alueella on ainutlaatuista erityisosaamista ja kyky moniammatillisen yhteistyön muodostamiseen. Tälle pohjalle voidaan huolella harkiten rakentaa liiketaloudellista menestystä sekä tutkimuslaitoksia ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa".

Sillanaukee asettaa loppuvuoden päätavoitteiksi "BioneXt ohjelman strategian päivitt-ämisen ja paino- pisteiden valinnan. Tämän jälkeen BioneXt:ssä keskitytään toiminta- ja investointirahoituksen merkittävään laajentamiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan".

Sillanaukee kuvaa toimintatapaansa "avoimeksi ja yhteistyöverkostoja luovaksi". Hän tuo BioneXt ohjelmaan "teollisuus- ja johtamiskokemusta, kansainvälisen pääomasi-joituksen ja markkinatilan- teen tuntemusta, sekä alan monipuolisesta tuntemisesta kumpuavaa realismia toiminnan suuntaamiseen".

Sillanaukee aloittaa tutustumisen uuteen tehtävään jo elokuussa. Hän lopettaa FIT Biotech Oyj:n toimitusjohtajana syyskuussa ja tuo yhtiön toimintaan jatkuvuutta siirtymällä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   
Pekka Sillanaukeen tausta ja tehtävät
   
Työtehtävät:

Tampereella ja Tartossa toimivan lääketieteellisen bioteknologiayrityksen FIT Biotech Oyj:n (Finnish Immunotechnology Oy) perustajaosakas ja toimitusjohtaja 1998-2003, monikansallisen lääke- ja diagnostiikkayrityksen Pharmacia Upjohn Ltd:n (Kabi-Phar-macia Diagnostics AB) tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintadivisioonan johtoryhmän jäsen Tukholmassa ja Uppsalassa 1995-1998, Alko Oy:n Biolääketieteellisen osaston kliinisen ja soveltavan tutkimuksen päällikkö 1991-1994, tutkijana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistossa 1988-1991.

Hallitus ja luottamustehtävät:

Sillanaukeella toimii tällä hetkellä mm, Palvelutähti Oy:n hallituksen puheenjohtajana, FIT Biotech Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana, Quattromed A/G:n hallituksen sekä BioneXt Tampere johtoryhmän jäsenenä. Sillanaukee on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lääke- ja diagnostiikkayrityksille, WHO:n Euroopan aluetoimistolle, Yh-dysvaltojen terveysinstituutille NIH:lle,teollisuuden ja työantajien bioteollisuussektorille, sairaanhoitopiireille, sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimille.

Tutkimustoiminta ja koulutus:

Sillanaukee on toiminut tutkijana ja lääketieteellisen biokemian dosenttina Tampe-reen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisten yli 120 tieteellistä artikke-lia,toimien ohjaajana 8 väitöskirjassa ja 12 opinnäytetyössä,sekä osakeksijänä patent- tihakemuksissa. Muu koulutus:Filosofian maisteri Jyväskylän yliopisto,filosofian tohtori Tampereen yliopisto, eMBA Tukholman kauppakorkeakoulu, TEJOKO Helsingin kauppakorkeakoulu, sekä erillisopintoja Lontoon kauppakorkeakoulussa.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen
Johtoryhmän puheenjohtaja, Bionext Tampere
puh. 040-5041215
email: harri.airaksinen@tt.tampere.fi

Toimitusjohtaja Matti Eskola
Finn-Medi Tutkimus Oy
puh. (03) 247 4020
e-mail: matti.eskola@finnmedi.fi

Pekka Sillanaukee
Johtaja, BioneXt Tampere
puh. 040-8331313
email: pekka.sillanaukee@fitbiotech.com "


http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/7-02/bionext.html

Kun katsoo perheen omistuksia valtion tukemassa yritystoiminnassa, näyttää siltä, että kansliapäällikkö joutuu pääasiassa istumaan jäävinä, kun varsinakaan teollisia hankkeita käsitellään:

http://lotta.yle.fi/motweb.nsf/sivut/ohjelma?opendocument&pageid=Content9C378

Taustalataan pariskunta on alkoholitutkijoita.

http://lib.thl.fi:2345/http:/lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01001&AUTHOR=%22Sillanaukee,%20Pekka%22&SQS=1:FIN:1::6:50::HTML&PL=0

"AIDS-rokotteesta" on siirrytty vähemmän riskaabeleille alueille:
    fysioterapiaan:

http://www.tutorinvest.com/pages/posts/22.2.2010-tutor-invest-sijoittaa-dbc-internationaliin6.php
    --
Huhuja on tehty, ja kumottu, kuten että "AIDS-rokotetta jo kokeillaan virolaisilla"

Biotekniikkaa

Fit Biotech sijoitti virolaiseen biotekniikkayritykseen. Tarton yliopistosta lähtöisin oleva Quattromed vahvistaa Fit Biotechin tuotekehitystä: Quattromedilla on PCR -diagnos-tiikkapalveluja, sukupuolitautien diagnostiikkaa ja tag-vektori lääketieteellisen biotek-nologian tutkimustoimintaan. Fit Biotechilla on optio ostaa loputkin Quattromedin osakkeista vuoteen 2006 mennessä.

Quattromedilla ei ole mitään tekemistä edellisviikon uutisaiheen hiv-rokotteen kanssa. Osa Fit Biotechin tuotekehitysyksikköä on toiminut Tartossa jo parin vuoden ajan. Fit Biotech on keskittynyt Tarton laboratoriossaan kehittämään hiv-rokotetta muun mu-assa Suomessa yleistä alatyyppi b:tä vastaan. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että Fit Biotech luopuu aikeestaan testata hi-virusrokotetta virolaisilla, koska Virossa leviää hi-viruksen harvinainen g-alatyyppi. Fit Biotech ei ollut kuitenkaan tehnyt päätöstä testauksista.

"Kiusallinen juttu, uutisankka", sanoo Biotechin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee.

http://www.talouselama.fi/yrityskaupat/ryntays+viroon+jatkuu/a2044828

Mirror neurons do not exist.

 
 

Acousticus 12.04.2013 08:28

 

Eihän noista voi tietää, onko oikein vai ei. Vielä vähemmän kuin tönimisistä kouluissa ja fyysiseen koskemattomuuteen puuttumatonta tönimistä virkamiesnimityksissäkin tuntuu aina olevan.


Keskiviikkona sote-uudistusta pohtivaan työryhmään nimitetään 21 uutta jäsentä, jonka myötä ryhmän jäsenmäärä nousee 35:een.

Tuokin saattaa olla asiallista - eikös nosteta kansanedustajien määrä kuuteensataan niin saadaan varmasti (?) riittävä määrä lainsäätäjiä ...

Sikäli kuin useilla potentiaalisilla sote-asiantuntijoilla on omia lehmiä ojassa, ja sitä kautta periaatteellisia (vaikkei ehkä käytännöllisiä, maan tavan mukaisia) esteellisyyk- siä päättää mistään mitään, niin on likimain hiusten halkomista ryhtyä pohtimaan, kenen lehmä ojassa on arvokkain - ojassa, eikä pellolle autettuna.

AIDS-rokotteen tutkiminen on mielestäni turhaa - niin, eikös se turhaksi osoittautunutkin?

Vastatkoon myös MG-R itse:

Kokoomuslaisten kahden kansanedustajan [Toivakka, Sarkomaa] ulostulot uudistuk- sen tässä vaiheessa herättävät kysymyksiä kokoomuksen sisäisestä tiedonkulusta.


Epäilemättä soteen liittyy monenlaista ansaintamallia yksityisellä puolella eikä vähää-kään kannata olla epäilemättä, etteikö juuri selvitys- ja suunnitteluvaihe olisi tärkeim-piä mahdollisten uusienkin bisnesideoiden ja ansaintamallien muotoilemisessa.Enem- män kuin todennäköistä on, että hyysättävänä eivät ole kansalaiset vaan bisnes, hoiti asiaa sdp tai kokoomus. Vaikkakaan, MG-R:n henkilökohtaisesta maailmankuvasta ja maailmanparantamisideologiasta en ole saanut selvyyttä.Kenenpä saisikaan, muuten kuin ilmeisissä tapauksissa. Ja toisaalta, joskus harvoin bisnes ja yleinen hyvä lyövät kättä.
 

Hayabusa 12.04.2013 09:38

Toivottavasti tuo MGR:n SOTE-ryhmä ei työskentele yhtenä joukkona. Ei ole kovin-kaan tehokasta se, että 34 nuokkuu, kun 1 puhuu. Pienryhminä hommasta voisi tullakin jotain.

 

riittinen 27.01.2014 18:47

 

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 12.04.13 - klo:03:46
Päivi Sillanukee tunnetaan fanaattisena pakkomielleyksityistäjänä, ja epäonnistu-neista bioteknologiaprojekteistaan yhdessä entisen miehensä Pekka Sillanaukeen kanssa. Tämä alkoholitutkijaparis- kunta suhasi mm. "AIDS_virusrokotteen kehit-täjinä", jota sitten oikein jopa kokeiltiinkin virolaisilla (tekstistä päätellen salaa!), ei tehonnut, oli kuulemma "väärät virukset" siellä puolen rajaa...

Periaate on ollut, että "maalataan seinälle kuva komeasta karhusta" (vaikkapa "Ikuisen Elämän Elik- siiri", lainattu taannoiselta amerikkalsielta virkaveljeltä ja ruu-tistoimistojohtajalta (CNN) Sanjay Guptalta), jota ei ole kaadettu, mutta jonka nah- ka jaetaan, "kuka mitäkin omistaa ja kenenllä on oikeus mihinkäkin" (pelkästään siksi, että on yrittänyt jotakin söheltää asian eeen) ja sitten haetaan ja saadaan valtiolta ja muilta miljardi rahaa. Ikeasta tieteestä ja vakavasta tutkimuksesta ei ymmärretä sen enempää kuin sika Pohjantähdestä.

Friday, September 28, 2012 9:53 AM

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/stmn+kansliapaallikoksi+paivi+sillanaukee/201209269865

" STM:n kansliapäälliköksi Päivi Sillanaukee

Torstai 27.09.2012 klo 13:40

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok) esityksestä. Sillanaukee on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä osastopäällikkönä vuodesta 2008.

Tätä ennen Sillanaukee työskenteli muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyden- huollosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.  Puoluekannaltaan hän on kokoomuslainen.

STT "

Tämän rouvan mies on ollut Pekka Sillanaukee (he ovat eronneet vähän ennen kansliapäällikkönimitystä):

http://www.tutorinvest.com/pages/suomeksi/asiantuntijat/pekka-sillanaukee.php

Tässä yksi suuri turha julkinen lupaus: "AIDS-rokote":

http://www.talouselama.fi/liitetyt/ensin+koripallo+sitten+rokote/a2048303

Kohta "AIDSin voittaja" siirtyi kuitenkin kaupallistamisbisnekseen:

http://www.fitbiotech.com/archive/fi_070503_1.html

"    Pekka Sillanaukee valittu Bionext Tampere -ohjelman johtajaksi

5.7.2003, Lehdistötiedote

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt bioteknologian kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt Tampere saa johtajan elokuussa kun lääketieteellisen biokemian dosentti, FT, eMBA Pekka Sillanaukee aloit- taa tehtävässä. Sillanaukeella on monipuolinen kokemus kansainvälisten lääke- ja bioteknologia- yritysten johtotehtävistä.
   
Tällä hetkellä hän toimii rokotekehityksestä tunnetun FIT Biotech Oyj:n toimitusjoh-tajana. "Ohjelman johtoryhmä oli valinnassaan yksimielinen", kertoo BioneXt johto-ryhmän puheenjohtaja, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksinen. "Tampereen kaupunki on sitoutunut bioteknologia kehitykseen pitkäkestoisella rahoituksella. BioneXt Tampere ohjelma on tulevan seitsemän vuoden aikana yksi keskeisimmistä elinkeinopolitiikan välineistä" Airaksinen kiteyttää.

"Hakuprosessi kesti yli puoli vuotta. Pidimme ehdottomasti kiinni tiukoista valinta-kriteereistä, koska ohjelma on erittäin tärkeä Tampereen tulevaisuudelle ja Finn-Medin kehitykselle. Meillä oli lukuisia erittäin kyvykkäitä bioteknologiayritysten toimi-tusjohtajatasoisia hakijoita. Sillanaukee täytti kriteerimme bioteknologian tutkimuk- sen, liiketoiminnan ja rahoituksen osaajana kuitenkin selvästi parhaiten. Sillanau-keen valinta vahvistaa tuntuvasti Finn-Medi Tutkimus Oy:n osaamista bioteknolo-giasektorin kehittäjänä", kertoo BioneXt Tampere -ohjelmaa koordinoivan Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola.

Uusi johtaja astuu tehtäväänsä vaiheessa, jossa ensimmäiset siemenrahalla toteu-tettavat hankkeet ovat käynnistymässä.Parhaillaan tärkeässä asemassa on biotek-nologian koulutuksen vahvistaminen ja lääketieteellis-painotteisen luonnontieteellisen tiedekunnan ytimen synnyttäminen.

Muodostumassa on kasvava joukko bioteknologian kaupallistamista ja yritystoimin-taa tukevia hank- keita. Näistä pisimmällä on Kudoskorjauskeskus Tertia, jonka perustoimintoja on puhdastilaolosuh- teissa tapahtuva solujen ja kudosten kasvattaminen ja tuotanto sekä siihen liittyvä koulutustoiminta.

(Tässä ohjelmassa on epäilemättä jotakin ituakin, Tänä on Tukholam Karolinskan eikä Suomen "pie- rupeilineuroniakatemioiden" yhteistyöprojekti. Ehkä juuri siksi rouva pitikin tönätä ministeriöön... monestakin syystä... Riittinen)

BioneXt Tampere kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt on terveyttä ja hyvin-vointia edistävän bio- teknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen soveltamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä ohjelma, joka yhdistää alueen vahvan teknologiaosaamisen uuteen biologiseen tutkimukseen.
   
Sadan miljoonan euron investointeihin vuoteen 2010 mennessä tähtäävä ohjelma korostaa kilpailukyvyn rakentamista pitkäjänteisesti strategisella tasolla edistämällä tieteenalojen monialaista tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä terveyspalvelujen tuottajien, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Samalla ohjelma luo uutta osaamisperustaa, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan.

Verkottumiseen pyrkivän ohjelman kiinnostavuus niin kotimaassa kuin kansainväli-sesti perustuu eri- koisosaamista tarjoavaan kumppanuuteen.Esimerkiksi biomate-riaalien tehokkaana soveltajana Tam- pere on kiinnostava kumppani kudostekno-logiatutkimuksen kansainvälisille partnereille. Tavoitteena onkin tuoda kansainväli-sen tason liiketoiminnan asiantuntijat yhteistyöhön täällä olevien toimijoiden kanssa ja luoda tällä tavoin lisäpotkua tutkimustulosten ja tuotteiden kaupallistumiselle.

Ohjelmaan osallistuvat tutkimuksen, tuotekehityksen, terveydenhoidon ja liiketoi-minnan osaajat. Mukana ovat Tampereen yliopisto ja Teknillinen yliopisto, VTT, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Sitra, TE-keskus ja alueen elinkeinoelämä.
   
Toiminnan aloittaminen:

Sillanaukeen mukaan "Tampereella toimivat useat tutkimuksen huippuyksiköt sekä maailmanluok- kaan osaamisellaan nousseet yritykset luovat alueelle hyvän perus-tan lääketieteellisen bioteknolo- gian kehittämiselle. Tampereen alueella on ainut-laatuista erityisosaamista ja kyky moniammatillisen yhteistyön muodostamiseen. Tälle pohjalle voidaan huolella harkiten rakentaa liiketaloudellista menestystä sekä tutkimuslaitoksia ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa".

Sillanaukee asettaa loppuvuoden päätavoitteiksi "BioneXt ohjelman strategian päivittämisen ja paino- pisteiden valinnan. Tämän jälkeen BioneXt:ssä keskitytään toiminta- ja investointirahoituksen merkittävään laajentamiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan".

Sillanaukee kuvaa toimintatapaansa "avoimeksi ja yhteistyöverkostoja luovaksi". Hän tuo BioneXt ohjelmaan "teollisuus- ja johtamiskokemusta, kansainvälisen pääomasijoituksen ja markkinatilan- teen tuntemusta, sekä alan monipuolisesta tuntemisesta kumpuavaa realismia toiminnan suuntaamiseen".

Sillanaukee aloittaa tutustumisen uuteen tehtävään jo elokuussa.Hän lopettaa FIT Biotech Oyj:n toimitusjohtajana syyskuussa ja tuo yhtiön toimintaan jatkuvuutta siirtymällä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   
Pekka Sillanaukeen tausta ja tehtävät
   
Työtehtävät:

Tampereella ja Tartossa toimivan lääketieteellisen bioteknologiayrityksen FIT Bio-tech Oyj:n (Finnish Immunotechnology Oy) perustajaosakas ja toimitusjohtaja 1998 - 2003, monikansallisen lääke- ja diagnostiikkayrityksen Pharmacia Upjohn Ltd:n (Kabi-Pharmacia Diagnostics AB) tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintadivisioo-nan johtoryhmän jäsen Tukholmassa ja Uppsalassa 1995-1998, Alko Oy:n Biolää-ketieteellisen osaston kliinisen ja soveltavan tutkimuksen päällikkö 1991-1994, tut-kijana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistossa 1988 - 1991.

Hallitus ja luottamustehtävät:

Sillanaukeella toimii tällä hetkellä mm, Palvelutähti Oy:n hallituksen puheenjohtaja- na, FIT Biotech Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana, Quattromed A/G:n hallituk-sen- sekä BioneXt Tampere johtoryhmän jäsenenä. Sillanaukee on toiminut kon-sulttina ja asiantuntijana lääke- ja diagnostiikkayrityksille, WHO:n Euroopan alue-toimistolle, Yhdysvaltojen terveysinstituutille NIH:lle, teollisuuden ja työantajien bio-teollisuussektorille, sairaanhoitopiireille,sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimille.

Tutkimustoiminta ja koulutus:

Sillanaukee on toiminut tutkijana ja lääketieteellisen biokemian dosenttina Tampe-reen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisten yli 120 tieteellistä artik-kelia, toimien ohjaajana 8 väitöskirjassa ja 12 opinnäytetyössä, sekä osakeksijänä patenttihakemuksissa. Muu koulutus:Filosofian maisteri Jyväskylän yliopisto, filoso- fian tohtori Tampereen yliopisto, eMBA Tukholman kauppakorkeakoulu, TEJOKO Helsingin kauppakorkeakoulu, sekä erillisopintoja Lontoon kauppakorkeakoulussa.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen
Johtoryhmän puheenjohtaja, Bionext Tampere
puh. 040-5041215
email: harri.airaksinen@tt.tampere.fi

Toimitusjohtaja Matti Eskola
Finn-Medi Tutkimus Oy
puh. (03) 247 4020
e-mail: matti.eskola@finnmedi.fi

Pekka Sillanaukee
Johtaja, BioneXt Tampere
puh. 040-8331313
email: pekka.sillanaukee@fitbiotech.com "


http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/7-02/bionext.html

Kun katsoo perheen omistuksia valtion tukemassa yritystoiminnassa, näyttää siltä, että kansliapäällikkö joutuu pääasiassa istumaan jäävinä, kun varsinakaan teollisia hankkeita käsitellään:

http://lotta.yle.fi/motweb.nsf/sivut/ohjelma?opendocument&pageid=Content9C378

Taustalataan pariskunta on alkoholitutkijoita.

http://lib.thl.fi:2345/http:/lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01001&AUTHOR=%22Sillanaukee,%20Pekka%22&SQS=1:FIN:1::6:50::HTML&PL=0

"AIDS-rokotteesta" on siirrytty vähemmän riskaabeleille alueille:
    fysioterapiaan:

http://www.tutorinvest.com/pages/posts/22.2.2010-tutor-invest-sijoittaa-dbc-internationaliin6.php
    --
Huhuja on tehty, ja kumottu, kuten että "AIDS-rokotetta jo kokeillaan virolaisilla"

Biotekniikkaa

Fit Biotech sijoitti virolaiseen biotekniikkayritykseen. Tarton yliopistosta lähtöisin oleva Quattromed vahvistaa Fit Biotechin tuotekehitystä: Quattromedilla on PCR -diagnostiikkapalveluja, sukupuolitautien diagnostiikkaa ja tag-vektori lääketieteel-lisen bioteknologian tutkimustoimintaan. Fit Biotechilla on optio ostaa loputkin Quattromedin osakkeista vuoteen 2006 mennessä.

Quattromedilla ei ole mitään tekemistä edellisviikon uutisaiheen hiv-rokotteen kanssa. Osa Fit Biotechin tuotekehitysyksikköä on toiminut Tartossa jo parin vuo-den ajan. Fit Biotech on keskittynyt Tarton laboratoriossaan kehittämään hiv-roko-tetta muun muassa Suomessa yleistä alatyyppi b:tä vastaan. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että Fit Biotech luopuu aikeestaan testata hi-virusrokotetta virolaisilla, koska Virossa leviää hi-viruksen harvinainen g-alatyyppi. Fit Biotech ei ollut kuitenkaan tehnyt päätöstä testauksista.

"Kiusallinen juttu, uutisankka", sanoo Biotechin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee.

http://www.talouselama.fi/yrityskaupat/ryntays+viroon+jatkuu/a2044828

Mirror neurons do not exist.


Näin siinä sitten kävi:


http://aikalainen.uta.fi/2014/01/24/pelurit-kaappasivat-bioteknologiafirman/

Pelurit kaappasivat bioteknologiafirman


 Kai Krohn uskoo yhä HIV-rokotteeseen, vaikka sijoittajat osoittautuivat rahanahneiksi ja yliopistot byrokraattisiksi.

Rahanahneet kasinopelurit kaappasivat Sitran ohjauksessa tamperelaisen biotekno-logiafirman, jonka oli perustanut aids-tutkijana tunnettu professori Kai Krohn. Profes-sori savustettiin ulos Finnish Immunotehnology Oy:stä eli FIT Oyj:stä, jonka piti kehittää DNA-pohjaisesta HIV-rokotteesta kaupallinen tuote.

Kai Krohn on Tampereen yliopiston patologian emeritusprofessori ja kansainvälisesti menestynyt immunologian tutkija. Hän käynnisti Tampereen yliopistossa lääketie-teellisen teknologian instituutin, joka on nykyisen Biomeditech-yksikön edeltäjä.

Krohn kirjoittaa tutkimustyöstään kirjassaan Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee.

Bisnesmiehiä kiinnosti vain golf ja purjehdus

Kai Krohn luopui kasinopelureiden painostuksesta toimitusjohtajuudesta perustamas-saan yhtiössä.Hänen tilalleen palkattiin Pekka Sillanaukee,joka uskoi Krohnin mukaan ”katkeamattomaan kasvuun ja materiaalisen hyvinvoinnin jatkuvaan lisääntymiseen”.

Sijoittajien rahoista suuri osa kului Krohnin mukaan ”yhtiön toiminnan kannalta järjet-tömän suuriin ja kalliisiin edustustiloihin apassi-saunoineen ja kodikkaine tarjoilu- ja ravintolahuoneineen”.

Yhtiöön palkattiin kahdeksan työntekijää, joista vain yksi osallistui varsinaiseen rokote-kehitystyöhön. Firma joutui purjehdusta ja golfia harrastavien nuorten miesten hal-tuun, jotka eivät tienneet mitään siitä, mitä yrityksessä oikeasti tehtiin. Yritys piti vain saada nopeasti ja pienellä rahalla myyntikuntoon. Hallituksen kokouksissa kerskailtiin purjehdus- ja golfseurojen illallisilla, mutta ei puhuttu oikeista sisällöistä.

Sijoittajat uskoivat, että firman omistama DNA-rokote riittäisi yksinään torjumaan aidsin. Krohnille ja alan tutkijoille oli kuitenkin selvää, että tämä rokote tehoaisi vain yhdessä muiden keinojen kanssa.

Krohnin lähtö yhtiöstä vuonna 2005 aiheutti järkytyksen ja sysäsi firman sivuraiteille, kun muutkin vakavasti otettavat tutkijat jättivät yhtiön.

Kai Krohn on yhä vakuuttunut siitä, että HIV-rokote syntyy yhdistämällä eri rokotteita. Hän ei pidä tärkeänä sitä, onko hänen oma rokotteensa mukana lopputuotteessa, mutta tyytyväisyyttä hän silti kertoo tuntevansa rokotetutkimuksesta. Hän sanoo olevansa katkera vain sijoittajille.


Yliopistot jähmeän byrokratian linnakkeita

Krohnin tieteellinen ura keskittyy vieras–oma-vastakkainasetteluun. HIV-rokotteen ja hepatiitti B -rokotteen kehittelyissä oli kyse elimistön taistelusta eli immunologisesta vasteesta vierasta organismia vastaan.

Krohnin toinen merkittävä tutkimusaihe liittyi tautikompleksiin nimeltä APECED, jossa potilaan immuunivaste pyrkii tuhoamaan omaa elimistöä. Krohnin tutkimusryhmä onnistuikin identifioimaan APECED-geenin nimellä AIRE.

Krohn neuvotteli vuonna 2010 APECED-tutkimukselle rahoituksen, jonka hallinnoin-nin hän uskoi hoituvan Tampereen yliopiston kautta. Hän erehtyi kuvittelemaan, että yliopisto olisi avosylin ottanut vastaan satojatuhansia euroja vuodessa ja tyytynyt koh-tuulliseen hallinnointipalkkioon. Yhteistyö tyssäsi siihen, että yliopisto vaati apurahasta peräti 200 prosenttia hallintokuluja.

Helsingin yliopisto osoittautui samanlaiseksi ”jähmeän byrokratian linnakkeeksi”, jonka nuorille juristeille sopimuksen tekeminen osoittautui ylivoimaiseksi. Niinpä yliopistot menettivät hankkeen, ja hallinnoinnin hoiti HYKS-instituutti, jolle hallintokuluiksi riitti 15 prosenttia.

Kai Krohn: Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee. Recallmed 2013.

Teksti Heikki Laurinolli
Kuva Erkki Karén
 

Laika 27.01.2014 19:37

 

Lainaus käyttäjältä: Hayabusa - 12.04.13 - klo:09:38
Toivottavasti tuo MGR:n SOTE-ryhmä ei työskentele yhtenä joukkona. Ei ole kovinkaan tehokasta se, että 34 nuokkuu, kun 1 puhuu. Pienryhminä hommasta voisi tullakin jotain.

Toivottavasti siellä sote-työryhmässä keskustellaan vähemmän mikrobiologiasta ja yliopistolaitoksesta.
 

Acousticus 27.01.2014 20:45

 

Löytyisiköhän noilta edellä mainituilta rokotetta kehittäviltä miehiltä vakuuttavat todisteet HI-viruksen olemassaolosta?
 

riittinen 20.02.2014 19:33

 

Lainaus käyttäjältä: Acousticus - 27.01.14 - klo:20:45
Löytyisiköhän noilta edellä mainituilta rokotetta kehittäviltä miehiltä vakuuttavat todisteet HI-viruksen olemassaolosta?
Löytyvät.
 

Acousticus 20.02.2014 21:36

Onko varma tieto vai loogillinen arvaus?

tiistai, 10. huhtikuu 2018

Yllyttikö Lenin Suomen sisällissotaan?


Yllyttikö Lenin Suomen punaisia vallankuomoukseen 1917-1918?

Juhani Putkisen jutut ovat hörönlöröä. Tämä sietäisi Salenkin muistaa...

Katsotaan tämä kapinaanyllytysjuttu. Pelin henki on että Putkinen "lainaa" toisten hörhöjen lörötyksiä, mitään ei todisteta, ei ikinä ainoatakaan ainakaan aitoa alkuperäislähdettä:

http://personal.inet.fi/koti/juhani.putkinen/Venaja_%20yllytti_suomalaisia_punikkeja_nousemaan_kapinaan.htm

" Venäjä yllytti suomalaisia punikkeja nousemaan kapinaan

Täydennetty 1.11.2006, 25.11.2007, 8.6.2010 Juhani Putkinen

Lainaus: "Asuessaan syyskuuhun 1917 saakka Helsingissä Lenin yllytti Suomen sosialisteja kiihkeästi vallankumoukseen ja vakuutti kuten aina suostuvansa Suomen itsenäisyyteen. " [i] "


RK: Lenin kehotti Suomea tuolloin irrottautumaan Kerenskin Venäjästä. Hänen oli kuitenkin toimittava varovasti, koska bolshevikit tukivat edelleen neuvostoista Väliai-kaista hallitusta, mm. Kornilovin kapinaa vastaan, olematta siinä kuitenkaan mukana.

JP: " Se puhe Suomen itsenäisyydestä oli tietenkin valhetta. "

RK: Ei ollut, vaan täyttä totta.

JP: " Lainaus:"Karl Marxin tavoin Lenin katsoi,että sosialismin säilyminen riippui maa- ilmanvallankumouksesta. Kun proletariaatti saisi vallan Venäjän kaltaisessa suuressa maassa, muiden maiden sosialistien velvollisuus olisi tukea sitä. Nationalististen enna-kkoluulojen vuoksi oli kuitenkin julistettava, että Venäjään kuuluneilla mailla oli täysi oikeus irtautua siitä. "

RK: Putkinenkin on todennut useinkin aivan oikein, että Suomi ei kuulunut Venäjän keisarikuntaan, vaan oli ollut sen kanssa personaaliunionissa, joka oli purkautunut:

https://www.pirkanblogit.fi/2018/marko_suutari/20-3-1917-m-a-stahovitshin-suomen-kenraalikuvernriksi/

" Juhani Putkinen
21.3.2018 21:20

Suomi ei ole koskaan ollut osa Venäjää – se on historiallinen totuus.

Valitettavasti näyttää siltä, että Sinulle on opetettu ja sisäistetty kommunistien versio Suomen historiasta.

Näyttää siltä, ettei meillä ole enää mitään keskusteltavaa keskenämme – minä keskustelen vain totuuden pohjalta. "


JP: " Tästä ei olisi vaaraa sosialismille, jos näissäkin maissa toteutuisi köyhälistön diktatuuri, koska ne palaisivat silloin neuvostojen hallitseman Venäjän yhteyteen. Tätä kansallisuusoppiaan Lenin sovelsi myös Suomesta puhuessaan, ja sen muistaminen on aivan välttämätöntä, jotta maamme tapahtumat 1917-18 voitaisiin ymmärtää oikein." [ii] "

RK: TÄMÄ "Leninin_kansallisuusoppi" on sepitetty 60-luvulla erään Osmo Jussilan toimesta. Ainiestona on käytetty eräiden "vallankumouksenvientiteoreetikkojen" julkaisuja 20- ja 30-luvun Neuvostoliitosta. Stalin oli oppia vastaan.

JP: "Bolsevikkien selvänä tarkoituksena taas oli liittää Suomi neuvostotasavaltojen fe-deraatioon, myöhempään Neuvostoliittoon. Juuri sitä varten Lenin tuki Suomen kapi-nallisia alusta alkaen minkä kykeni. Samaa hän yritti sittemmin myös Baltian maissa ja hyvällä menestyksellä Ukrainassa ja Kaukasiassa." [iii] "

Kaikki todelliset faktat Leninin hallitustoimista puhuvat päinvastaista:

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/mik-ihmeen-pakkomielle-vallitsee-selitt-lenini-hikisesti-pois-suomen-itsenistymisest/


JP: " Ja yllytys jatkuu: "Lenin puolestaan lähetti Suomen sosiaalidemokraateille innok-kaan viestin heti otettuaan vallan Pietarissa: "Nouskaa, nouskaa viipymättä ja ottakaa valta järjestyneen työväestön käsiin!" "

RK: Ei liitettä! Sellainen pitäisi ehdottomasti löytyä niin Leninin kuin SDP:nkin arkistoista!

JP: " Helsingissä pidettiinkin marraskuun 8. päivänä kokous, jossa olivat läsnä muun muassa Kullervo Manner, O.W. Kuusinen ja Edvard Gylling. Bolsevikkeja edusti-vat muutamat sotilaat ja Leninin Suomeen lähettämä pietarilainen bolsevikki, metalli-työmies Jukka Rahja.He vaativat suomalaisia tekemään vallankumouksen, ja Kuusi- nen vakuutti sen tapahtuvan jo samalla viikolla. " [iv] Täydennetään lainausta: Kysei-sen 8.11. kokouksen isäntinä olivat venäläiset Smilga, Dybenko ja 8 muuta bolshe-vikkia. Demareista paikalla olivat mm. Kuusinen ja Manner - venäläiset saivat suomalaiset lupaamaan vallankumouksen. [xiii] "

RK: Jos tästä oli lähde, se olisi liitetty mukaan. Totta helvetissä sosialidemokraa-tit pitivät kokouksia,joissa kästeltiin edellisenä päivänä tapahtunutta vallan- kumousta, ja niihin pyrittiin saamaan myös bolshevikkeja, joilla oli viimeisintä tietoa.

JP: Ja jatkuu sosialidemokraattien puoluekokouksessa 25.11.1917: "Lenin oli muista-nut kokousta kirjeellä, jossa hän jatkoi yllytystään vallankumoukseen,ja Helsinkiin saa- pui hänen lähettinään kansallisuusasioiden kansankomissaari Josif Vissarionovits Stalin,alkuaan Dzugashvili (1879-1953), karski georgialainen bolsevikki. Hän lupasi neuvostohallituksen tukevan Suomen vallankumousta ja maan itsenäisyyttä. Stalin puhui tosin myös "Venäjän kansojen yhteenliittämisestä yhdeksi armeijaksi", mikä hätkähdytti kuulijoita, kun puhuja tuntui lukevan suomalaisetkin näihin kansoihin. " [v]

Stalin yllytti Helsingissä 27.11.1917 punikkeja kapinaan, luvaten venäjän avun. Kaikkien Venäjän kansojen (ml. Suomi) piti liittyä yhteen yhdeksi armeijaksi.[ix] "

RK: Stalin EI OLLUT 25. eikä 27.11.1917 Helsingissä.

Sen sijaan hän oli puhunut 14.11. Suomen Ammattijärjestöjen edustajakokouksessa.

https://www.pirkanblogit.fi/2018/risto_koivula/neuvosto-venajan-kansallisuusasiain-kansankomissaari-stalinin-puhe-sdpn-puoluekokouksessa-14-11-1917/

JP: " Venäjän hallituksen edustaja Suomessa Smilga yllytti 20.12.1917 Helsingin Izvestijassa Suomen punikkeja ”kukistamaan porvaristo”. Piti tehdä vallankumous niin kauan kun venäläinen sotaväki oli tukemassa. Punikit protestoivat sotaväen poissiirtämistä vastaan. [x]

Lenin ja Venäjän ulkoministeri Trotski yllyttivät 27.12. 1917 punikkeja nousemaan ka- pinaan Suomen vapailla vaaleilla valittua eduskuntaa ja laillista hallitusta vastaan. [xi]

SDP:n puoluesihteeri Turkialle luvattiin Pietarista aseita 2-3 vaunullista siinä tapauksessa, että SDP todella ryhtyisi vallankumoukseen. [xiv] "

RK: 2 -3 vaunullisella aseita ei saa Suomen vallankumouksessa kuin rupia perseeseensä.

Ei minkäänlaisia oikeita lähteitä. Ei edes muistelmia.

JP: ”Trotski -- lähetti Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle kategorisen sähkeen 15000 miehen keskittämisestä viipymättä Helsingin ympäristöön ja vallan ottamisesta työväestön käsiin.” [xii]

Yllytys jatkui myös Suomen itsenäistymisen jälkeen:

"Sosiaalidemokraattien lähetystö: Kullervo Manner, Eetu Salin ja Evert Huttunen, pohjusti asiaa käymällä Leninin puheilla, ja työläis- ja sotilasneuvostojen toimeenpa-neva keskuskomitea tunnusti Suomen itsenäisyyden tammikuun 4. päivänä 1918. Tämä oli Leninin kansallisuuspolitiikan mukaista ja välttämätöntä siitäkin syystä, että Suomen työväki oli hyvin kansallishenkistä. Toisaalta Lenin neuvoi SDP:n lähetystöä taas kerran, että Suomessa tulisi tehdä viipymättä vallankumous, ja ihmetteli harmistuneena, miksei sitä ollut tehty jo marraskuussa." [vi] "

RK: Lenin oli kehottanut koko ajan Suomea julistautumiaan itsenäiseksi ja lupasi, että tunnustus tulee heti.

Suomen Senaatti haki tunnustusta muualta, siksi sitä ei haettu heti.

JP: " Olavi Laine: ”Neuvostoliittolaisen historioitsijan V. M. Holodkovskin mukaan Lenin oli monessa vaiheessa henkilökohtaisesti yllyttänyt suomalaisia aateveljiään val-lankaappauksen suorittamiseen. Hänen 11.11.1917 antamansa kehoitus oli 16.11. 1917 esillä keskusneuvoston kokouksessa. "

RK: Siihenkin mieleään näksi linkin.

JP: " -- Sdp:een puoluekokous pidettiin 25-27.11.1917. Bolshevikkeja oli nyt edusta-massa Stalin, joka jälleen kerran kehoitti puoluetta ryhtymään vallankumouksen tielle vaikeuksia pelkäämättä. ”Jos te katsotte tarpeelliseksi meidän apumme”, hän sanoi, ”me annamme sitä teille ojentaen veljellisesti kätemme. Tästä voitte olla varmat.” "

RK: Kun EI OLLUT STALIN niin ei ollut Stalin.

JP: " -- Hallitus antoi eduskunnalle 4.12.1917 itsenäisyysjulistuksen, jota eduskunnan enemmistö kuunteli seisaalleen nousten. Vasemmiston edustajat istuivat. 5.12.1917 jätettiin valtalaki äänimäärin 103-91 vahvistamatta, mutta samana päivänä sanoi Lenin Petrogradissa: ”Olemme juuri valloittamassa Suomea”. "


RK: Paskaa. Santeri Alkio tosin esitti itsenäisyysjulistusta siten kuin venäläisetkin odottivat, ilman mitään lypsyjä esimerkiksi Suomen sisäpolitiikasta.

JP: " Itsenäisyyttä koskeva päätöslauselma hyväksyttiin eduskunnassa 6.12.1917 äänimäärin 100-88. "

Kukaan ei vastustanut itsenäisyyttä. Erimielisyyksiä oli siitä, mitä kaikkea venäläisten kanssa olisi hyvä sopia ennakkoon.

JP: " Tässä yhteydessä on syytä mainita,että kansojen itsemääräämisoikeutta koske- vassa keskustelussa aiheuttaa sekaannusta se tosiasia, että Leninillä oli siitä oma tul-kintansa. Hän tarkoitti sillä kansojen oikeutta irroittautua tsaari-Venäjästä, mitä tilapäistä vaihetta seuraa proletaarien koko maailman käsittävä liitto. "

RK: Ei tarkottanut. tsaarin-venäjän ajat olivat olleet ja menneet. Eikä Suomi ollut kuulunut koskaan Venäjän keisarikuntaan.

JP: ”Suomen ja Puolan erilläänolo sosialismin voiton jälkeen voi kestää vain hyvin lyhyen ajan”, hän sanoi. "

RK: EI TAASTUSTI SANONUT!

Sen piti kestää ikuisesti: niin kauan kuin on valtioita.

JP: " -- 42. venäläisen armeijakunnan komitea antoi uudet ohjeet, joissa mm. sanot-tiin: ”Kuluvan tammikuun 29. päivästä alkaen katsotaan 42. armeijakunnan joukkojen olevan sotatilassa Suomen porvarillisen valkokaartin kanssa.”.” [vii] "

RK: Ei ole päivämäärää - eikä linkkiä.

JP: " Jatkuva yllytys Venäjän taholta,punikkien aseistaminen Venäjän taholta ja Venä- jän avunlupaukset punikeille johtivatkin sitten siihen, että punikit nousivat kapinaan Suomen vapailla vaaleilla valittua eduskuntaa ja laillista hallitusta vastaan. "

RK: He reagoivat Mannerheimin aloittamaan sotaan.Yksi syy oli estää sota Venäjään vastaan, jonka Mannerheim väitti olevan kyseessä.

Kuusinen Sirola ja kumppanit analysoivat myöheemin SKP:ta perustaessaan, että "oli virhe, että sotaan ajauduttiin eikä pyritty järjestäytyneesti".


" Lainaus:"Venäjän bolsevikkien esimerkki sekä Leninin jatkuva yllytys ja avun lupauk- set rohkaisivat punakaartia ratkaisevasti. Työväen saamista liikkeelle helpotti suuresti, että kapina päästiin tekemään sosiaalidemokraattisen puolueen nimissä.Sitä työläiset olivat tottuneet kunnioittamaan ja rakastamaan,se oli oma joukko,johon oli vaikea olla liittymättä. -- Moni työmies hyväksyi kapinakäskyn uskoen että tavoitteena oli kansan- valta:"otettaisiin herroilta vähän valtaa pois", kuten muuan suoraluonteinen renkimies myönsi ajatelleensa kesällä 1918" [viii] "

RK: Kansanvalta olikin tavoitteena, tässä kansavaltuuskunnan valtiosääntö:

http://www.histdoc.net/historia/1917-18/pun_vs.html


SUOMEN KANSANVALTUUSKUNNAN EHDOTUS SUOMEN VALTIOSÄÄNNÖKSI ESITETTY TYÖVÄEN PÄÄNEUVOSTOLLE TARKASTETTAVAKSI JA PÄÄTETTÄ- VÄKSI YLEISTÄ KANSANÄ ÄNES­TYSTÄ VARTEN HELSINGISSÄ, 1918 SUOMEN KANSANVALTUUSKUNNAN KIRJAPAINOSSA


Suomen Valtiosäännön ehdotus.


Tässä valtiosopimus Neuvosto-Venäjän kanssa:

" http://www.histdoc.net/historia/1917-18/kv31.html

1918. Suomen asetuskokoelma (Punaisten julkaisemat numerot) N:o 31

Sopimus Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain välillä. "

JP: " SDP:n johto halusi Venäjän sotaväen pysyvän maassa. Se muodosti voiman, jonka Lenin ja Smilga olivat luvanneet suomalaisten toverien käyttöön. [xv] "

RK: Sillä venäläisellä sotaväellä ei ollut olennaista merkitystä.Taistelukykyiset oli kotiu- tettu Venäjän omiin sotiin. Maassa oli 40000 sotilastaustaista ja muuta armeijaperäis-tä henkilöä, joista osa oli merimiehiä, joilla oli vain kotisatama Suomessa.


https://www.verkkouutiset.fi/lasse-lehtinen-ennen-kaikkea-lenin-yllytti-suomen-sosialistit-aseisiin/

Lasse Lehtinen: Vasta nyt se uskalletaan sanoa – Lenin yllytti Suomen sosialistit aseisiin

Suomen itsenäistymisellä oli kolme kovaa ehtoa.

Historiantutkija ja Sdp-politikko Lasse Lehtinen kirjoittaa Ilta-Sanomissa historian valkoisista laikuista. Hän ihmettelee, että historian tutkimuksen preesens näyttää olevan sata vuotta – niin pitkä aika tarvittiin, että tutkijoiden enemmistö nyt on koko lailla yhtä mieltä itsenäisyytemme alkuvuosien tapahtumista.

– Suomettunut Suomi kiitti itsenäisyydestään Leniniä. Nyt uskallamme jo sanoa, että bolshevikkijohtajalla oli tuuhea ketunhäntä kainalossaan. Ennen kaikkea hän yllytti suomalaiset sosialistit aseisiin. Tartunnan saaneiden kiihottajien puheet johtivat punakapinaan, joka puolestaan sytytti sisällissodan, Lasse Lehtinen toteaa.

– Valkoisen Suomen ikuiseksi häpeäksi jää sisällissodan verinen ja osin mielivaltainen jälkiselvittely. SDP:n pitää hävetä sitä, että sen oppineet radikaalit kaappasivat puolueen ja yllyttivät rahvaan kapinaan laillista esivaltaa vastaan. Johtajat pakenivat ulkomaille, useimmat Venäjälle. Siellä vallankumous tavan mukaan söi lapsensa.

Lasse Lehtisen mukaan ”Väinö Linnan nerokas kertomus Pentinkulmasta synnytti myytin torppareiden oikeutetusta noususta maata omistavaa luokkaa vastaan”.

– Tosiasiassa Suomessa oli yli 50 000 torpparia, jotka pysyttelivät enimmäkseen syrjässä. Punaisten puolella heitä kaatui parikymmentä, vain yksi sadasta. Valkoisten puolella kaatui lähes yhtä monta torpparia.

Lasse Lehtisen mukaan Suomen tulevalla onnella oli kolme kovaa ehtoa. Saksan piti hävitä ensimmäinen maailmansota, bolshevikkien piti säilyttää valtansa Venäjällä ja valkoisten piti voittaa sisällissota Suomessa.

– Jos yksikin näistä kolmesta olisi mennyt toisin, itsenäisen Suomen historia olisi saanut toisen käänteen.