Itsehoidon artikkelit

Muisti

Päivitetty 11.7.2015

Muistisairaudet yleistyvät Suomessa nopeasti:joka päivä 36 suomalaista saa muistisairausdiagnoosin,ja määrän odotetaan kasvavan nopeasti.Suomessa on ainakin 250000 muistiongelmista kärsivää ihmistä, joille tulisi tehdä neu- rologinen tutkimus diagnoosin asettamiseksi. Lisäksi noin 85000 ihmistä kärsii vaikeasta dementiasta.Yhä useampi neurologikin on alkanut suositella muistisairauksien ehkäisemiseen kalaöljyä (E-EPAa), fosfoseriiniä, foolihap- poa ja muita B-vitamiineja, D-vitamiinia, karnosiinia, ubikinonia ja muita ravintolisiä.

Henkinen suorituskyky (muisti, asioiden ymmärtäminen, jäsentäminen, tiedon kä- sittely, oivaltaminen, päättely, vireys, valppaus jne.) on olennaista ihmisen toimeentu- lon kannalta. Näitä toimintoja säätävät aivojen etulohkon alueet. Nämä kognitiiviset toiminnot heikkenevät vääjäämättömästi iän myötä. Muistihäiriöitä, joka ei ole demen-tiaa, esiintyy 19 prosentilla yli 70-vuotiaista miehistä ja 14 prosentilla naisista (Neuro-logy 2010). Alzheimerin taudissa etulohkossa tapahtuu yllättävän nopeaa ja suurta solukatoa.

Aivojen kuvantamistutkimukset (MRI) ovat antaneet uutta tietoa valkean aivoku-doksen merkityksestä muistille.Valkean kudoksen kato, leukoaraioosi,heikentää muis- tia ja muita kognitiivisia toimintoja ja altistaa aivohalvaukselle.Kohonnut homokysteiini liittyy leukoaraioosiin ja piilevä foolihapon,B6-ja B12-vitamiinien puute puolestaan ko-honneeseen homokysteiiniin.Uusien tutkimusten valossa jokaisen aikuisen kannattaisi ottaa ruoan lisänä foolihappoa, B6- ja B12-vitamiineja. Foolihapon päivittäinen tarve on ilmeisesti noin 800 mikrogrammaa (eikä 300,kuten viranomais- suositus sanoo). Lue lisää

Magneettikuvista näkyy, että harmaa aivokudos alkaa vähetä jo neljä vuotta ennen kuin muisti alkaa heiketä (lue lisää). Kalaöljy lisää harmaan aivokudoksen määrää.

Foolihappolisä (800 µg/vrk) nuorentaa yli 50-vuotiaiden muistia

Ubikinoni voi ehkäistä dementiaa

Kuinka ihmisen muisti toimii?

Neurotieteiden isänä pidetään espanjalaista lääkäriä Santiago Ramón y Cajalia. Hän osoitti ensimmäisenä, että sikiökehityksen aikana aivosolut (neuronit) muodostavat yhteyksiä tiettyihin toisiin neuroneihin, mutta ei kaikkiin. "

HM: "Neurotiede" ei ole aito yhtenäinen tieteenhaara,sellainen kuten neurofysiologia ja genetiikka (luonnontieteitä), neurologia ja psykiatria (lääketiede),tai psykologia (yh- teiskuntatiede). "Neurotiede" on vähän kuin "käsi- ja jalkatiede", joka sisältäisi myös mm. käsityöt, jalkapallon, jalkahien kemian ja aromiopin jne....

Ramón y Cajal oli neurofysiologi, joka kuvasi neuronien perusominaisuudet. Hänen käsityksensä aivojen toimiasta oli väärä, mutta pääsi yli sadaksi vuodeksi voitolle huolimatta siitä, että eräs toinen kanta oli paremmin perusteltu:

" Neuronin ja sen rakenteen keksivät italialainen Camillo Golgi (1844-1926) ja espan- jalainen Santiago Ramon y Cajal (1852 - 1934), jotka jakoivat aiheesta vuoden 1906 lääketieteen Nobelin palkinnon, paljolti edellisen kehittämän värjäysmenetelmän ansi-osta, jolla neuronit saatiin näkyviksi, mutta gliasoluja ei. Tämä tapahtui kaksi vuotta Ivan Pavlovin Nobel-palkinnon jälkeen, joten yhtä ja toista tiedettiin jo siitäkin, mitä ja miten hermosolut tekevät.

Mutta niitähän on siis kahdenlaisia.Sen Pavlov ottikin huomioon:hän käyttää pääteok- sessaan "Ehdolliset refleksit" sanaa "neuroni" tasan yhden kerran, tuon alussa maini-tun Fieldsin USA:ssa Hebbin lakina tunnetusta Pavloville priorisoiman yhteenkytkey-tymisen yhteydessä,joka tapahtuu aina kahden neuronin välisinä "askelina".

Kuitenkin kohta ”repesi riita” kolmannen tutkijan kanssa,joka otti aiheeseen silloin mo-dernin metodisen evoluutionäkökulman ja tutki ihmisen sijasta mahdollisimman yksin-kertaisen selkärankaisen, pohjamutien yököttävän valonaran raadonsyöjän limanah- kiaisen (Myxine) hermostoa eläintieteen väitöskirjassaan Gamillo Golgin johdolla ja oli yhteistyössä myös Ramon y Cajalin kanssa. Tämä Bergenin luonnontieteellisen mu-seon konservaattori esitti, että gliasolut ovat myös hermosoluja ja samaa alkuperää kuin neuronit, ja että tuo alkuperäpaikka on selkäydin, koska elinten neuronien muo-dostamat hermot aina jakautuvat selkäytimeen tullessaan kahteen haaraan,joista toi- nen lähtee kohti aivoja ja toinen kohti häntää. Tämän hän tulkitsi aivan oikein merkit-sevän, että neuronit ja gliat eivät ole syntyneet lihaksissa, vaan kulkeutuneet paikoil-leen.Koska neuronit ovat samanlaisia kastemadosta alkaen,mutta gliat ovat kokeneet evoluutiossa suunnattomia muutoksia, tämä ”museorotta” väitti, että gliat ovat todelli-nen toimija hermostossa, joka ”käyttää” neuroneja, jotka olisivat hermosignaalien toisistaan erillisiä ”pikakiitoratoja”.

Väitöskirjan ohjaaja ja tarkastaja Golgi ei hyväsynyt sen johtopäätöksiä glioista, mutta hän hyväksyi kuitenkin väitöksen tieteelle uuden asian nahkiaisen hermoston tutki-muksena. Väitöskirja oli ”visiona” uskomattoman nerokas, mutta sen oikeista johto-päätöksistä on viimeiset todistettu vasta viimeisen viiden vuoden aikana. Neuronien ja gliojen yhteisen alkuperän, johon siihenkään Golgi ei uskonut,todisti Ross G. Harrison (1870 - 1959) kudosviljelytekniikalla 1930- luvulla. "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa#

Tolonen: " Wieniläissyntyinen, Yhdysvalloissa vaikuttava tohtori Eric Kandel on tutkinut muistin molekyylikemiaa. Hän on osoittanut, että aivoissa toimivat välittäjäai-neet ja proteiinien fosforylaatio muodostavat ihmisen lyhyt- ja pitkäaikaisen muistin, jonka varassa me voimme toimia mielekkäästi. Fosfori on siis välttämätöntä muistin toiminnalle. Se selittää osittain fosfoseriinin erinomaista vaikutusta lähimuistin paran-tajana. Kandel sai uraa uurtavista tutkimuksistaan lääketieteen Nobelin palkinnon vuonna 2000. Hän on äskettäin julkaissut muistelmansa In Search of Memory. "HM: Eric Kandel on sekopää huijari, joka tutki aivokuorellisten ehdollistumista (oppimista) merietanoilla (Aplysia) ja banaanikärpäsillä (Drosophila):

" Kandelin "ehdollistumisilla" ei ole mitään todellista tekemistä aivokuorellisten selkärankaisten ehdollistumisen kanssa.

Itse Pavlovkin totesi vuoden 1989 Sovjetskaja entsiklopedijan mukaan, ettei merieta- nan oppimismekanismilla ole mitään tekemistä ihmisen ja koiran vastaavan kanssa. Täällä on asiasta kuvaava kumottu- jen ja väärinkäsitysten suma:

www.tiede.fi

 " Tässä on Kandelin alkuperäinen tutkimus vuodelta 1981. Siinä hän on käyttänyt häntään kohdistettua sähköiskua ehdottomana ja lappoon kohdistettua heikkoa ärsykettä (siveltimestä otetun nailonhaivenen kosketusta) ehdollisena ärsykkeenä.

www.jneurosci.org

The ability of Aplysia and other gastropod molluscs to exhibit complex behaviors that can be modified by associative learning has encouraged us to search for an elemen-tary behavior controlled by a simple and well analyzed neural circuit that also can be modified by this type of learning.Toward that end,we have now produced classical conditioning in the defensive siphon and gill withdrawal reflex of Aplysia.

We used as a conditioned stimulus (CS) a light tactile stimulus to the siphon which produces weak siphon and gill withdrawal.As the unconditioned stimulus (US) we used a strong electric shock to the tail, which produces a massive withdrawal reflex. Specific temporal pairing of the CS and US endowed the CS with the ability of trig-gering enhanced withdrawal of both the siphon and the gill. Random or unpaired presentations of the CS and US, as well as presentations of the CS or US alone, produced either no enhancement or significantly less enhancement than paired pre-sentations of the CS and US. The conditioning is acquired rapidly (within 15 trials) and is retained for several days. "

Tuo sähköisku ei ole "ehdoton ärsyke", sillä apalysia ei voi saada vedessä täsmäsäh- köiskuja häntäänsä eikä muuallekaan, joihin sillä sitten olisi geneettinen spesiaali reaktiomalli.

Kandel siirtyi sittemmin suoraan neuroneihin annettaaviin sähköiskuihin, jotka eivät tarkoita mitään aistimusta aplysialla eikä banaanikärpäsellä, ja ihmisellä ne voivat tar-koittaa täysin ennakoimatonta ja objektiivisesti mittaamattomissa olevaa harha-aisti-musta, esimerkiksi valonleimahduksin tai oudon maun kokemista. Se, että elukka ve-tää hengitysputkensa sisään,kun siihen kosketetaan, on ehdoton eikä ehdollinen ref-leksi, vaikka se tässä esiintyy "ehdollisena". Että siihen saadaan yhdistävään pakore-aktio, on toki käyttäytymismuutos, mutta sen mekanismi on muu kuin selkärankaisten ehdollistumisen, koska selkärangattomien aksoneissa ei ole myeliinia.

[HM: Kandelin huijausmenetelmä oli yksinkertainen ja härski:hän poltti säh- köiskulla (joka oli muka "ehdollinen ärsyke"!, koska hän luuli, että aksonit ovat "säkölankoja" neuronien välillä!), ja näin hän muutti banaanikärpäsen "käyttäytymistä" siten,että se ei tunnistanut esimerkiksi alkoholin hajua,joka ohjaa sen ruoanetsintää. Tällainen vamma kuitenkin korjaantuu, jos eliö elää tarpeeksi kauan: sillä on useita alkoholireseptoreita (aistimia), jois-ta toinen "kypsyy" tähän tehtävään, kun alkuperäinen on poistettu pelistä.


JA TÄMÄ ON SITTEN KANDELIN MIELESTÄ PAVLOVILAISEN VÄLIAIKAISEN YHEYDEN KUOLEUTUMISTA!!! helvetin saatanan perkeleen wittu!!!] "

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa

Tolonen: "  Aivoturso eli hippokampus on tärkeä aivojen alue muistin kannalta. Sinne saapuu kaiken aikaa signaaleja aivokuorelta havainnoista joita ihminen tekee. Aivoturso jäsentelee ja varastoi tiedot puskurivarastoon,josta ne myöhemmin siirtyvät LTP-prosessissa (long term potentiation) pitkäkestoiseen muistiin. LTP:tä kutsutaan myös toisella nimellä, rekonsolidaatio.

"The brain secures memories by transferring them from short-term to long-term sto-rage, through a process called reconsolidation", sanoo New Yorkin yliopiston psykol-ogian professori Joseph LeDoux Naturessa (11.3.2007). PKM-zeta -niminen yhdiste tuottaa uusia reseptoreja (vastaanottimia) hermovälittäjäaineille. Jos se tuhoutuu, muista katoaa (Nature 2007). "

Totaalista, absoluuttista hölynpölyä! Aivoturso EI ole mikään "tietovarasto", vaan sel-lainen on aivokuori! Eivätkä ne "tietovirrat" siirry minään koodina "kaapeleita pitkin". Aivoturso antaa aivokuoren representaatiolle "emotionalisen värin" astrosyyttigliasolujen väliyksellä.


http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/biotieteiden-nobel-2014-herattaa-kysymyksia-ei-vain-sen-uutisointi

http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029

Tolonen: Kalaöljyn omega-3-rasvahapot,ja aivan erityisesti EPA, näyttävät suo- jaavan hippokampusta muistihäiriöitä vastaan, kuten tuonnempana kerron. E-EPA lisää myös aivokurkiaisen N-asetyyliaspartaatin pitoisuutta, mikä edesauttaa aivojen kehitystä, oppimista ja keskittymiskykyä. Myös mantelitumakkeella (amygdalalla) näyt-tää olevan tärkeä merkitys muistiprosessoinnissa. Pelkoa aiheuttava muistikuva lisää neuronien välistä tiedonsiirtoa mantelitumakkeessa. Kalaöljyn nauttiminen ruoan lisä-nä ehkäisee ikääntymiseen liittyviä muistihäiriöitä, osoittaa uusi meta-analyysi (Zhang ym. 2105).

Genes influence emotional memory

Tylsistyminen yleistyy, tutkimuksiin hakeudutaan liian myöhään

Ihmisten eliniän kasvaessa muistin heikentyminen ja vanhuuden tylsistyminen yleis-tyvät hälyttävästi. Euroopassa ilmenee joka vuosi yli miljoona uutta tapausta, joissa muisti ja muut kognitiiviset toiminnot heikkenevät oleellisesti. Yhdysvalloissa ja Kana-dassa niitä lasketaan tulevan vuosittain noin 750 000. Muutaman vuoden sisällä 50 - 80 % näistä ihmisistä sairastuu vanhuuden tylsistymiseen, pääasiassa Alzheimerin tautiin (Smith 2002).

Aivan viime aikoihin asti on uskottu, että tällainen kehitys kuuluu vääjäämättömästi vanhenemiseen,eikä asialle voi tehdä mitään. Nyt on kuitenkin havahduttu huomaa- maan, että muistin heikkenemistä voidaan sittenkin ehkäistä ja jopa jossakin määrin parantaa tiettyjen ravintoaineiden avulla. Niitä vain tarvitaan ruuan lisänä suurempina annoksina kuin ruuasta voi saada.

Aivoissa toimii muistia suojaava valkuaisaine, proteasomi, jonka aktiivisuus alenee iän myötä, mutta ennen muuta Alzheimerin taudissa. Karnosiini suojaa proteasomin aktiivisuutta.

Ravintotekijät säilyttävät ja nuorentavat muistia

Ravinnon ja ravintolisien merkitystä muistiin ja henkiseen suorituskykyyn on alettu tutkia vilkkaasti, esimerkiksi berberiiniä (Patil ym. 2015), E-EPAa, C- ja E- vitamiineja ja muita antioksidantteja, foolihappoa ja muita B-vitamiineja ja fosfoseriiniä. Karnosiini näyttää olevan erittäin tehokas muistia suojaava neuropeptidi, joka toimii itsekin välittäjäaineena. Soijan isoflavonoidit ylläpitävät ikääntyvien naisten muistia (lue lisää).

Tärkeä sysäys muisti- ja vitamiinitutkimuksiin saatiin havainnoista, joiden mu-kaan muistihäiriöistä kärsivien ihmisten homokysteiini on usein kohonnut ja sitä voi-daan tehokkaasti alentaa foolihapon, B6- ja B12-vitamiinien avulla. Eräässä tutkimuk- sessa havaittiin selvä yhteys Alzheimerin taudin etenemisen ja potilaan veren homo-kysteiinin pitoisuuden välillä. Kun homokysteiini oli yli 11,1 µmol/l, tauti eteni nopeasti seuraavien kolmen vuoden aikana verrattuna niihin potilaisiin, joiden homokysteiini oli alle 11 µmol/l (Clarke ym. 1998).

Suomalaisten miesten homokysteiini on juuri 11 µmol:n vaiheilla ja korkein koko Euroopassa. Kohonnut homokysteiini kovettaa valtimoita, mikä vaikeuttaa muun muassa aivojen verenkiertoa ja voi johtaa siksi muistihäiriöihin ja tylsistymiseen.

"Jos homokysteiinin alentaminen pysäyttäisi vaikkapa vain 10%:lla muistihäiriöiden etenemisen Alzheimerin taudiksi, hyötyisivät sadattuhannet ihmiset siitä joka vuosi", kirjoitti tohtori A David Smith (2002).

Tutkijat selvittivät 260 suhteellisen terveen vanhuksen (65-90 v.) suojaravinteiden saantia ja niiden merkitystä kognitiiviseen suorituskykyyn (oppimiseen, muistiin, päät-tely- ja keskittymiskykyihin). Parhaat psykologiset testitulokset saivat ne henkilöt, jotka söivät eniten hedelmiä ja kasviksia. Heillä oli myös runsain beetakaroteenin, fooliha-pon, C- ja E-vitamiinien, sinkin, raudan,kuidun ja hiilihydraattien saanti. Vastaavasti heidän ravinnossaan oli vähiten tyydytettyä rasvaa ja kolesterolia.Valitettavasti kasvis- ten vitamiinien ja kivennäisaineiden pitoisuus on vähentynyt murto-osaan siitä, mitä se oli vielä 50 vuotta sitten (lue lisää).

"Lopputuloksena toteamme, että (yhtäältä) vähäinen (kokonais)rasvan, tyydytetyn rasvan ja kolesterolin saanti sekä (toisaalta) runsas hiilihydraattien,kuidun, vitamiinien (erityisesti foolihapon, C- ja E-vitamiinien sekä beetakaroteenin) sekä kivennäisainei-den (raudan ja sinkin) saanti on suositeltavaa vanhemmiten, ei ainoastaan ravitse-mustilan ja yleisen terveydentilan kannalta,vaan myös henkisen suorituskyvyn kannal- ta", kirjoittivat tutkijat (Ortega ym. 1997). Maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti uudisti saman kehotuksen (Smith 2002).Eräät suomalaisetkin neurologit ovat al- kaneet suositella vitamiineja ja omega-3-rasvahappoja oireettomille ihmisille demen-tian ehkäisyyn (dos. Timo Erkinjuntti Helsingin Sanomissa syyskuussa 2004). Kalaöl-jyistä E-EPA näyttää olevan biologisesti hyvin tehokas muistin suojaamisessa, kuten seuraava tutkimus kertoo.

E-EPA-tutkimus Irlannista

Dublinin Trinity Collegen neurotieteiden laitos on tutkinut E-EPAn vaikutusta ikääntyneiden rottien muistiin (Lynch ym. 2006). Tulosten mukaan muistin heikkene- minen iän myötä johtuu pääosin aivoturson (hippokampuksen) inflammaatiosta, jota kuvastavat yhtäältä hapetusstressi ja kohonneet interleukiini-1 beta (IL-1 beta), inter-feroni gamma (INF) ja kaspaasi-1-aktiviteetti ja toisaalta vähentynyt IL-4.Nämä muu- tokset ja amyloidi-betan lisääntyminen aktivoivat mikrogliaa, mikä johtaa vähitellen muistin heikkenemiseen. Tulehdusta aiheuttavaa IL-1 betaa syntyy pääasiassa akti-voituneessa mikrogliassa. E-EPAn anto vastusti kaikkia näitä ei-toivottuja muutoksia ja paransi pitkäkestoista muistia. Se edellyttää kytkösvahvuuksien pysyviä muutoksia, joita kutsutaan nimellä LTP (long term potentiation). Siinä synapsin vastaanottavalle pinnalle kertyy lisää ionikanavia ja ne pysyvät pitempään auki. E- EPAa kannattaa siis ottaa ravintolisänä muistinkin vuoksi. Se ehkäisee dementoitumista.

Australialaiset tutkijat ovat tulleet samankaltaiseen tulokseen: EPAn vähyys punasolujen kalvoilla on lievän ikääntymiseen liittyvän muistihäiriön tunnusmerkki (Street ym. 2014). Sitä voidaan korjata E-EPAlla.

Oxfordin yliopiston B-vitamiinitutkimus (2011):

B-vitamiinit ehkäisevät ikääntyvien muistin heikenemistä

Lue lisää ravintolisien vaikutuksesta muistiin uutisistamme. Klikkaa kohtaan Muisti ja sen häiriöt.

Patil S, Tawari S, Mundhada D, Nadeem S. Protective effect of Berberine, an isoquinoline alkaloid ameliorates ethanol-induced oxidative stress and me-mory dysfunction in rats. Pharmacology, Biochemistry, and Behavior. 2015 Jul 6. pii: S0091-3057(15)30024-1. doi: 10.1016/j.pbb.2015.07.001.
Street SJ, Parletta N, Milte C, et al. Interaction of erythrocyte eicosapentae- noic acid and physical activity predicts reduced risk of mild cognitive impairment.
Aging and Mental Health. 2014 Nov 6:1-7. DOI: 10.1080/13607863.2014.971705
Zhang XW, Hou WS, Li M, Tang ZY. Omega-3 fatty acids and risk of cogni-tive decline in the elderly:a meta-analysis of randomized controlled trials. Aging Clinical and Experimental Research. 2015 May 30. [Epub ahead of print]Valveutunutta kansalaiskeskustelua, Skepsiksen palsta:

Mr.K.A.T.
09.10.2015 00:42:00
386109

Tiede on jälleen inhottavaa - Tri Tolosen ja Vitaepro-pillerit levittää syöpäpesäkkeitä enempi ?

Löysin eilen uutisen Fem-kanavan teksti-tv:stä (koska silloin näytti Ruotsin txt-tv:tä) ja aloin googlata:

Antioxidanter kan förvärra hudcancer Malignt melanom utvecklas betydligt mer aggressivt hos möss som samtidigt får kosttillskott med antioxidanter, visar ny svensk forskning. Gruppen bakom studien uppmanar till försiktighet med tillskotten för alla cancerdrabbade

- www.svt.se/nyheter/inrikes/antioxidanter-ger-hudcancer-mer-fart

Synopsis: - Aiemmin hiirikokeissa antioksidantti-lisäravinteilla keuhkosyöpä paheni - Nyt hiirikokeissa ihosyöpä levitti vaarallisia epäpesäkkeitä tuplasti useammin/ enempi jos hiiri söi antioksidantti-lisävalmisteita. - Kehottavat että syöpäpotilaiden ei pitäisi syödä antioksidantteja 0Jos googlaatte niin huomaatte kyllä ketkä näitä todennäköisiä syöpäriskitappaja-antioksidanttipillereitä innokkaimmin myy: Tri Tolonen ja VitaeLab (VitaePro pillereitä)..

Antioxidanter kan förvärra hudcancer

8 oktober

Nya upptäckter pekar på att antioxidanter får cancer att sprida sig snabbare. Däremot finns det inte belägg för att antioxidanter orsakar cancer. TT

Nya upptäckter pekar på att antioxidanter får cancer att sprida sig snabbare. Däremot finns det inte belägg för att antioxidanter orsakar cancer. Foto:TT

Malignt melanom utvecklas betydligt mer aggressivt hos möss som samtidigt får kosttillskott med antioxidanter, visar ny svensk forskning. Gruppen bakom studien uppmanar till försiktighet med tillskotten för alla cancerdrabbade.

Forskargruppen på Sahlgrenska akademin har även tidigare visat på kopplingen mellan aggressiv cancerutveckling och kosttillskott med antioxidanter. I fjol handlade det om hur primärtumören hos möss med lungcancer växte snabbare av tillskotten. Sjukdomen både påskyndades och förvärrades.

Dubbel spridning

Nu gäller det den allt vanligare hudcancerformen malignt melanom där försök på möss verifierats av studier på mänskliga cancerceller.

– Primärtumören som växer på huden på mössen påverkades inte alls. Den var inte större, den var inte mer aggressiv, säger Martin Bergö, professor vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

– Vad som hände var att förmågan hos cellerna att sprida sig i kroppen fördubbla- des, en helt annan mekanism än i lungan och mycket allvarligare eftersom primär-tumören oftast inte är speciellt farlig medan metastaser är det som folk med cancer dör av, fortsätter han.

Studierna visar att antioxidanter visserligen skyddar friska celler från fria radikalers negativa påverkan, men så fort en tumör uppstår värnar antioxidanterna även cancercellernas fortlevnad.

Undvik tillskott

Sköldkörtelcancer och tarmcancer är andra tillstånd som gruppen studerar men professor Martin Bergö öppnar redan nu för vissa generella slutsatser.

– Den forskning vi har gjort, och tidigare stora kliniska studier på 90-talet då man inte förstod varför antioxidantbehandlade personer fick mer cancer, visar att om man redan har cancer eller kraftigt ökad risk för en viss sorts cancer, ska man överväga att undvika kosttillskott med antioxidanter.

Ett extra tillskott av antioxidanter kan göra att tumören växer fortare eller sprider sig fortare.

– Det är därför dags att börja rekommendera patienter med vissa typer av cancer att undvika kosttillskott med antioxidanter och kanske även personer med en ökad risk för dessa cancersjukdomar eftersom de skulle kunna bära på små odiagnosti-cerade tumörer, vilka är omöjliga att upptäcka, säger han men påpekar att det gäller antioxidanter i kosttillskott.

– Nivåerna i broccolin tror vi inte har någon påverkan.

Möss och människor

Studierna görs på möss och verifieras med tester på odlade mänskliga cancerceller.

Med den kunskap som finns skulle tester på levande personer inte kunna försvaras.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige, malignt melanom en av de snabbast ökande.

Tidigare studier visar att cancersjuka oftare än andra äter tillskott med antioxidanter.

Källa: Sahlgrenska akademinhttp://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201711302200570776_we.shtml


Omega 3 -kapseleilla haittavaikutus, leikkauksissa jopa vaarallisia - ”Ei mikään tavallinen ravintolisä”

Torstai 30.11.2017

Omega 3 -valmisteita mainostetaan terveyttä edistävinä, mutta niiden haittavaikutuksesta verenvuototaipumusta lisäävänä tekijänä on harvoilla tietoa.

  • Omega 3 -valmisteet lisäävät verenvuototaipumusta esimerkiksi leikkauksissa ja onnettomuustilanteissa.
  • Kuluttajilla ei usein ole tarpeeksi tietoa rasvahappojen haittavaikutuksista, vaan ne mielletään tavalliseksi ravintolisäksi.
  • Erikoislääkäri Arno Sipponen on sitä mieltä, että terveellistä ruokavaliota noudattava ihminen tuskin hyötyy rasvahappovalmisteista millään tavalla.
Omega 3 -kapselit aiheuttavat lisääntynyttä verenvuotoa, mikä on vaarallista erityisesti leikkaustilanteissa.

Omega 3 -kapselit aiheuttavat lisääntynyttä verenvuotoa, mikä on vaarallista erityisesti leikkaustilanteissa. (COLOURBOX)


Omega 3 -rasvahappoa sisältäviä kapseleita markkinoidaan kuluttajille terveellisinä. Riittävän määrän tyydyttymättömiä rasvoja omega 3 -kapseleiden muodossa kerro-taan mainostajan nettisivuilla edistävän sydämen normaalia toimintaa ja lisäksi aivotoiminnan ja näön pysymistä normaaleina.

Sydän- ja verisuonikirurgi Janne Jokinen haluaa kuitenkin muistuttaa, että omega 3 -kapseleihin liittyy myös ongelmallisia sivuvaikutuksia, joista läheskään kaikki käyttäjät eivät ole tietoisia.

Etelä-Suomen Sanomat uutisoi aiemmin, että omega 3 -kapselit saattavat olla kirurgian näkökulmasta jopa vaarallisia.

- Omega 3 -valmisteet aiheuttavat lisääntynyttä verenvuototaipumusta. Joskus leikkauksessa on kiinnitetty huomiota tavallista verekkäämpään leikkausalueeseen ja kudokseen. Jälkikäteen kun on asiaa selvitetty, on tullut esille, että potilas on näitä valmisteita käyttänyt, Jokinen sanoo Iltalehdelle.

Hän ei suosittele valmisteita henkilöille, joilla on verenvuototaipumus, verenvuotoa lisäävä sairaus tai merkittävä veren hyytymishäiriö.

Riski onnettomuuden sattuessa

Lahden Päijät-Hämeen keskussairaalan erikoislääkäri Arno Sipponen kertoo, että sairaalat ovat nykyään havahtuneet kysymään leikkauspotilailta myös omega 3 -valmisteiden, ei pelkästään lääkkeiden, käytöstä.

- Ihmisille ei usein tule mieleen edes mainita, että he syövät omega 3 -kapseleita. Niiden käyttö tulee meidän sairaalan suositusten mukaan lopettaa 6-8 viikkoa ennen suunniteltua leikkausta, Sipponen sanoo.

Rasvahappovalmisteiden käyttäminen voi osoittautua vaaralliseksi myös onnettomuustilanteissa.

Esimerkiksi kaatuneella tai auto-onnettomuuteen joutuneella voi olla suurempi riski saada aivoverenvuoto tai menettää verta onnettomuudessa, koska valmiste pyrkii estämään veren hyytymisen.

- Minulla ei ole tästä käsillä tutkimustietoa, mutta ainakin teoriassa rasvahappovalmisteet kyllä lisäävät riskiä runsaaseen verenvuotoon, Sipponen kertoo.

Erikoislääkäri Arno Sipponen on sitä mieltä, ettei perusterve ja hyvää ruokavaliota noudattava ihminen tarvitse rasvahappovalmisteita.

Erikoislääkäri Arno Sipponen on sitä mieltä, ettei perusterve ja hyvää ruokavaliota noudattava ihminen tarvitse rasvahappovalmisteita. (HELJÄ SALONEN)

Lisää tietoa

Jokisen mukaan omega 3 -valmisteiden ympärillä on tarpeetonta hypea, ja hyvällä markkinoinnilla on saatu tuotteita kaupaksi.

Sipposen mielestä omega 3 -valmisteita ei perusterve ihminen edes tarvitse.

- Näen tämän asian sillä tavalla, että jos noudattaa normaalia, terveellistä ruokavalio-ta, joka sisältää myös kalaa, sen pitäisi perusterveelle ihmiselle riittää, Sipponen sanoo.

Valmisteet ovat kuitenkin suosittuja ja niitä voi ostaa aivan tavallisesta ruokakaupasta, mikä ei ainakaan lisää ihmisten tietoisuutta haittavaikutuksista. Kaupan kassa tuskin osaa kertoa asiakkaalle tuotteesta, toisin kuin farmaseutti apteekissa.

Jokinen ei silti näe kapseleita pelkkänä apteekkituotteena.

- Mutta yleistä tietoisuutta kannattaisi ehdottomasti lisätä niin, että käyttäjät tietäisivät niiden käyttöön liittyvän myös tällaisia ongelmallisia vaikutuksia.

Sipponen on samoilla linjoilla.

- Myytiin näitä valmisteita sitten marketissa tai apteekissa, oleellista tässä on sen tie-dostaminen, että kyseessä on potentti aine, jolla todella on vaikutuksia. Tämä ei ole mikään tavallinen ravintolisä, Sipponen summaa.