Lainaan Vasemmistoliiton ehdokkaan ja miesasia-aktivistin Juho Antikaisen blogia Uudesta Suomesta, sillä Vasemmistoliiton nuorisojärjestö, sen tulevaisuus (?) on julistautunut ideologialtaan feministiseksi järjestöksi.

Olisin voinut yhtä hyvin lainata suoraan Naisasialiitto Unionia, joka listan on kerännyt. Mutta kysymys on ideologiasta, ei sitä tunnustavista järjestöistä. Listalla on muistakin puolueista väkeä, eivätkä noidenkaan järjetöjen kaikki aktivistit tunnusta feminismin ideologiaa:

Feministiset vaalit


"Feministiset vaalit

on Naisasialiitto Unionin käynnistämä kampanja, joka nostaa esille feministisiä eduskuntavaaliehdokkaita läpi koko puoluekentän.Kampanjassa kannustetaan ehdokkaita tuomaan esiin tasa-arvopoliittiset tavoitteensa ja kerätään heille äänestäjiä."

Jo muutamassa vuorokaudessa kampanja on ottanut suojiinsa pitkälti toistasataa kansanedustajaehdokasta, jotka jo mainitusti edustavat kattavasti maamme puolue- kenttää. Feminismi on myös mitä merkittävimmässä määrin miesten asia ja tämä näkyy ehdokkaiden sukupuolijakaumassa - miesten osuus on noin 45 prosenttia!!

Kampanjan pääteemoista kirjoitin pari päivää sitten ja nyt, kun kampanja on kunnolla pääsemässä vauhtiin, on syytä paneutua kampanjan keskeisimpiin asiakysymyksiin yksityiskoh-taisemmin. "Esityslista" löytyy kampanjan sivustolta, mutta koska kertaus on opintojen juridinen vanhempi, saadakseni kirjoitukselle pituutta ja muutenkin mukavana miehenä kopioin tähän seuraavaksi Naisasialiitto Unionin keskeiset vaalivaatimukset :


1. Naisiin kohdistuva väkivalta on otettava vakavasti

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen sisäisen turvallisuuden suurin uhka. Turva-kotipaikkoja on silti tarjolla vain viidesosa siitä määrästä, johon kansainväliset sopi- mukset velvoittavat. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen ohjelman toteutukseen ei ole ohjattu riittävästi rahaa.

 • Turvakotien määrää on lisättävä nopealla aikataululla.
 • Suomen tulee nopeasti ratifioida Istanbulin sopimus naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa vastaan.
 • Väkivallan vastaisen työn tulee olla valtakunnallista ja kuntien rahoittamaa.

(Otetaan tässä taämä väkivalta nyt erityisesti käsittelyyn. Ainakin kaikki muut femi- nistit kuin vasemmistonuoret näyttävät olevan sitä mieltä, että YHTEISKUNNAN OLEMUKSEEN JOLLAKIN TAVALLA KUULUISI MIESTEN TAHOLTA NAISIIN KOH- DISTUVA VAKIVALLAN UHKA. (Tai sitten ehkä vaihtoehtoisesti, että VÄKIVALLAN OLEMUKSEEN LIITTYISI, ETTÄ SE LIITTYISI JOTENKIN SEKSIIN.)

Ideologia ei ole yksin politiikan asia, vaan se liittyy myös tieteeseen... tai sitten uskontoon...

ARVOT EIVÄT myöskään ole sama kuin ideologiat: edelliset ovat päämääriä, jälkimmäiset todellisuuskäsytyksiä, -vakaumuksia, joihin uskotaan (tosia tai epätosia).

Ideologisesti Vasemmistonuoret asemoituvat tuolla ohjelmalla tähän "tiedekeskuste- luun", jossa molemmat osapuolet, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja dosentti Janne Kivivuori ja "evoluutiofeministien" ydin feministiset sukupuoliväkival-tatutkijat uskovat persoonien ja heidän toimintansa Keenistä-määräytymiseen, mutta yksityiskohdista ja pilkuista riittää molempien puolien parranpärinää:

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/download/6878/5530

Feministisen väkivaltatutkimuksen mukaan miesten naisiin kohdistama väkivalta on fundamentaalinen perussyy jopa muillekin yhteiskunnan ilmiöille kuin sukupuolijär-jestelmälle. Se on kuin kuolema tai "oman logiikkansa mukaan etenevä sairaus", jonka "hoitamista ja lievitämistä" suorastaan haittaa, että vakivallan muita syitä tutkitaan ja "oikeita syitä näin näkymätönnetään".

Janne Kivivuori kumoaa tätä erityisesti sillä, että tuo selitys ei selitä ollenkaan "mies-populaatioden eroja" väkivallan käytössä. (Kannattaa todellakin muistaa,että esimer- kiksi skitsofrenian ja homoseksualismin määrä on yhteiskunnassa "luonnonvakio" kaikissa kulttuureissa ja eri aikoina,vaikka niidenkin yhteiskunnallisista ja biologisista syistä (joiden ei aina tarvitse olla geneettisiä) on monenlaista ilmaa tieteen piirissä.) Kivivuoren oma selitys on yksilöiden psykopatologia...

Sanoisin, että pata kattilaa soimaa.Mutta kukin arvioikoon itse,joka on kiinnostunut Suomen poliittisesta värikartasta...

Femimistiset väkivaltatutkijat Husso, Keskinen ja Ronkainen vastaavat "Tieteessä hapantuu"-lehden seuraavassa numerossa 6/2012 Kivivuoren kirjoitukseen. Vastaus ei kuitenkaan ole netissä aikaan vielä. Mutta tästä sen näkee, jos se sinne tulee:

http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/issue/current

Femaritutkijat eivät kiistä Kivivuoren perusväitettä, että feminististutkijoiden mukaan yhteiskunnan yllä leijuu määritelmällinen (normaalien) miesten geeneistä lähtevä väkivalla uhka naisia kohtaan. He pitävät sitä (erikeen mainitsematta) tavallisena lähtöhypoteesina, "jollaisia on kaikilla", myös Kivivuorella (kuten onkin, ja helvetin kovia, ja helvetin vääriä!). Erimielisyyttä jää asian todistettuuden asteesta sekä siitä, lähteekö tuollanen "uhka" normaalien (femarien mukaan) vai (geenistä) hullujen, psykopatologisten miesten geenistä (Kivivuoren mukaan).

Lisäksi jää auki kohdistuuko normaalien tai hullujen naisten "geenistä" myös mahdollisesti uhkia miehiä kohtaan...


2. Tasa-arvo ei ole vain naiskysymys

Feminismin tavoitteena on yhdenvertainen yhteiskunta,jossa kaikkien on hyvä elää. Tämä edellyttää myös omien etuoikeuksien myöntämistä ja tarvittaessa niistä luopu- mista. Tasaarvo tulee nähdä kysymyksenä, joka koskee kaikkia sukupuolesta riippu- matta.Tasa-arvo ei kuitenkaan ole vain sukupuolikysymys. Ihmisiä määrittävät yhtä lailla myös esimerkiksi ikä, seksuaalisuus, etnisyys ja toimintakyky. Feministisen keskustelun tuleekin laajentua ymmärtämään erojen keskinäisiä vaikutuksia.

 • Sukupuolivaikutukset tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.
 • Sukupuolen perusteella syrjivät rakenteet on purettava.
 • Hoivavastuu on jaettava.
 • Varhaiskasvatukseen ja opetukseen tarvitaan sukupuolisensitiivisyyttä.
 • Yleinen asevelvollisuus on lakkautettava.


3. Sukupuolen moninaisuus kunniaan

Sukupuoli käsitetään yhä usein nais/mies-jaon kautta. Kapeat sukupuoliroolit kätkevät alleen myös seksuaalisuuden moninaisuuden. Jokaisella on oikeus tulla hyväksytyksi omana itsenään.

 • Intersukupuolisten lasten sukupuolielinten kirurginen silpominen esteettisistä syistä on lopetettava kaikissa sairaaloissa. Lapsen on saatava itse vaikuttaa leikkauspäätökseen.
 • Transihmisten syrjintään pitää tarttua näkyvämmin.
 • Kuntien on tarjottava LHBTIQ-nuorille tukea. Vanhustyössä on kehitettävä tapoja taata hyvä elämä näihin ryhmiin kuuluville vanhuksille.


4. Jokaiselle oikeus päättää omasta kehostaan

Itsemääräämisoikeus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Jokaisella on oltava oikeus päättää itse omasta kehostaan ja sen rajoista.

 • Raskaana olevan on voitava itse päättää mahdollisesta raskaudenkeskeytykses- tä ilman lääkärin tai viranomaisen erillistä lupaa.
 • Synnyttäjällä pitää olla turvattu pääsy synnytyssairaalaan riippumatta siitä, missä asuu.
 • Uusi translaki on säädettävä pikaisesti. Suomen on luovuttava sukupuolen korjaukseen liittyvästä lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksesta.
 • Raiskauslakia on muutettava niin, että raiskaus määritellään suostumuksen puutteen kautta.


5. Feminismi on antirasismia

Feminismi huomioi yksilön arkeen vaikuttavat erilaiset syrjivät rakenteet, jotka usein kasautuvat ja vahvistavat toisiaan. Siksi feministisen politiikan on oltava myös antirasistista.

 • Yhteiskunnassa on kyseenalaistettava rodullistetut ennakkoluulot. Vihapuhetta ja rasismia tuottavat valta-asetelmat on purettava.
 • Vähemmistöjen on päästävä mukaan päätöksentekoon.


(Ikinä en vaan ole koskaan kuullut kenenkään feministin arvostelevan vaikkapa YLE:n "vauvojen rotumurhapeilineuroonia"...)


6. Maahanmuutto tarvitsee feminismiä

Suomi tarvitsee feminististä maahanmuuttopolitiikkaa, joka huomioi ihmisten erilaiset syyt tulla Suomeen ja mahdollisuudet elää tasa-arvoisena. Euroopanlaajuisen maahanmuuttopolitiikan lähtökohdaksi on otettava ihmisoikeudet,ei rajojen suojelu ja nationalismi.

 • Suomen on kannettava vastuunsa kansainvälisissä kriiseissä ja korotettava kiin- tiöpakolaisten määrää.Kuntien on sitouduttava kiintiöpakolaisten vastaanottoon.
 • Kotouttamisen on palveltava yhtä hyvin sekä naisia että miehiä.
 • Turvapaikanhakijat eivät kuulu vankilaan. Säilöönotetut naiset ja lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

7. Vanhemmuus on kaikkien vanhempien oikeus

Äidit jäävät Suomessa isiä huomattavasti useammin kotiin pienten lasten kanssa. Perhevapaiden tasaisempaa käyttöä tulee edistää lainsäädännöllä.Kaikissa perheitä koskevissa laeissa tulee huomioida myös perheiden monimuotoisuus.

 • Vanhempainvapaissa tulee ottaa käyttöön 6+6+6-malli, joka tasaa vapaiden jakautumista perheissä.
 • Samaa sukupuolta olevilla pareilla on oltava yhtäläiset oikeudet adoptoida lapsia kuin heteropareilla.
 • Lasten subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä.

8. Työ ei ole harrastus!

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo ei ole vieläkään toteutunut. Moni nainen ei tule toimeen ”naisen eurolla”. Erityisen heikossa asemassa ovat vähemmistötaustaiset naiset. Pienet tulot heijastuvat myöhemmin iäkkäiden naisten pienissä eläkkeissä.

 • Naisvaltaisten alojen arvostusta täytyy kohentaa, jotta palkat saada vastaamaan työn vaativuutta.
 • Lasikatto on särjettävä. Enemmän naisia johtoasemiin.
 • Myös naisten väliset palkkaerot on tuotava näkyviin. Maahanmuuttajanaisen euro on 62 senttiä.

9. Talouspolitiikka on sukupuolipolitiikkaa

Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja hyvinvointia ei voi mitata rahassa. Ne ovat itseisar-voja. Talouspolitiikalla voidaan kuitenkin joko edistää tai estää tasa-arvon toteutumista.

 • Talouspoliittisille päätöksille tulee aina tehdä sukupuolivaikutusten arviointi.
 • On hyväksyttävä, että tasa-arvon edistämiseen tarvitaan rahaa. Esimerkiksi nai- siin kohdistuvan väkivallan radikaali vähentäminen tuo säästöjä yhteiskunnalle.

10. Uusi hallitus tarvitsee oman tasa-arvo-ohjelman

Tasa-arvo ja epätasa-arvo koskettavat yhteiskunnan kaikkia jäseniä sukupuolesta riippumatta. Suomen jokaisella hallituksella on 1990-luvun lopusta saakka ollut tasa-arvo-ohjelma.

 • On ehdottoman tärkeää, että uusi hallitus laatii oman tasa-arvo-ohjelmansa vuonna 2015. Ohjelmaan on kirjattava laajasti sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevia toimenpiteitä, joihin hallitus myös sitoutuu. Vastuu on kaikkien!

Lainaan aluksi Vasemmistolittoa koskevaa keskustelua, sillä tärkeää on myös MILLAISEKSI "seksijärjestelmäski" yhteiskunta ja valtio katsotaan.

Vasemmistoliitto "puhdaslinjaiseksi" sukupuoli- ja seksipuolueeksi?

Sellaisen käsityksen saa Vasemmistonuorten poliittisesta asiakirjasta "Feministisestä manifestista":

Vasemmistonuorten feministinen manifesti

Vasemmistonuoret on feministinen poliittinen järjestö.

Feminismi on perinteisesti ollut kattotermi erilaisille liikkeille ja suuntauksille, joiden huomion kohteena on sukupuolten ja niistä muodostettujen käsitysten vaikutus ihmisten yhteiskunnalliseen asemaan ja hyvinvointiin. Termi viitaa naissukupuoleen siksi, että ihmiskunnan historian ajan naiset ovat lähes poikkeuksetta olleet alisteisessa asemassa miehiin nähden.

Feministisiä teorioita ja poliittisia suuntauksia on nykyään lukemattomia. Vasemmis- tonuorten tasa-arvovaatimukset perustuvat yhtäältä perinteisen sosialistisen femi- nismin analyysiin sukupuolen, luokan ja toimeentulon kytköksistä: sukupuolirooleja on tuotettu ja tuotetaan kytköksissä kapitalistisen järjestelmän ja pääoman tarpeisiin. Toisaalta feminismimme pohjaa vahvasti niin sanottuun kolmannen aallon feminis- miin ja queer-teoriaan:tunnustamme sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden ja vaadimme oikeuksia ja mahdollisuuksia itseilmaisuun myös niille, jotka eivät koe olevansa itsestään selvästi heteroseksuaalisia naisia tai miehiä.

Modernin feminismin tärkeä käsite on intersektionaalisuus,joka tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen,että sukupuolen lisäksi muun muassa sellaiset sosiaaliset tekijät kuin ikä,luokka,rotu,seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus vaikuttavat yhdes- sä ja erikseen ihmisen elämään. Tässä asiakirjassa olemme tietoisesti keskittyneet tasa-arvoon sukupuolen ja seksuaalisuuden näkökulmista, mutta sivuamme myös luokan ja kulttuuritaustan yhteyksiä sukupuoleen.

Vasemmistonuorten feminismi vaatii sukupuolesta riippumattomia mahdollisuuksia toimeentuloon, koulutukseen, perheeseen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen. Näiden mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää huomion kiinnittämistä epätasa-arvoisten rakenteiden syntymiseen: siihen, että meillä on kaksijakoinen sukupuolijär-jestelmä, jossa ihmiset luokitellaan naisiksi ja miehiksi ja ohjataan tämän perusteella heidän kiinnostuksiaan, valintojaan, arvojaan ja taipumuksiaan.

Vaadimme yksilöille aitoa vapautta omanlaiseensa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen!

Teesi 1: Tasa-arvoa työelämään!

Sukupuolittuneita palkkaeroja ei saada purettua ohjelmilla ja mietinnöillä vaan nostamalla perinteisesti naisvaltaisten alojen palkkoja. Ammattien ja työtehtävien sukupuolijako tulee purkaa.

Tämä edellyttää puuttumista yhteiskunnan rakenteisiin,jotka jo varhaiskasvatuksesta lähtien ohjaavat kiinnostuksen kohteitamme ja valintojamme. Erityistä huomiota on kiinnitettävä peruskoulun opintojen ohjaukseen.

Vanhempainvapaiden järjestäminen on tärkeä osa työelämän tasa-arvoa. Vapaat tulee jakaa 6+6+6 -mallin mukaisesti siten,että kummallakin vanhemmalla on oma kuuden kuukauden hoitojaksonsa ja lisäksi vielä kuusi kuukautta yhdessä jaettavak-si. Vanhempainvapaiden kustannukset tulee jakaa kaikkien työnantajien kesken.

Teesi 2: Ei sukupuolimuotteja kasvatukseen!

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on säilytettävä. Kunnallisen päivähoidon nollamaksuluokan tulora- jaa on nostettava ja pitkällä aikavälillä tavoitteena on kokonaan maksuton päivähoito.

Kaiken kasvatuksen ja koulutuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. Tämä tarkoittaa sitä, että huomioidaan sukupuolen merkitys yhteiskunnassa ja vältetään stereotyyp-pisten odotusten, rajoitusten ja arvotusten vahvistamista. Jokaista tulee kannustaa kehittämään omia yksilöllisiä taipumuksiaan ja kiinnostuksiaan ulkoa asetettujen mallien sijaan. Lasten, nuorten ja odottavien vanhempien kanssa työskentelevien koulutukseen on sisällytettävä opetusta sukupuoli-sensitiivisyydestä.

Kaikille oppiasteille on saatava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskasvatusta. Koulujen seksuaalivalistuksessa tulee huomioida sukupuolen ja seksuaalisuuden moninai-suus sekä eri tavat harrastaa seksiä.Seksuaalivalistuksessa tulee painottaa itsemää-räämisoikeutta ja toisten kunnioittamista sekä sitä, että myös seksittömän elämän valitseminen kuuluu ihmisen perusoikeuksiin.

Teesi 3: Jokaisella on oikeus omaan sukupuoli-identiteettiinsä!

Jokaisen täysi-ikäisen tulee saada itse määrittää oma sukupuolensa. Henkilötunnuk- sesta on tehtävä sukupuolineutraali ja juridisen sukupuolen vaihtoehtoja tulee olla enemmän kuin kaksi. Sukupuolenkorjaushoitoihin ja niihin tähtääviin tutkimuksiin on ohjattava nykyistä enemmän resursseja.

Intersukupuolisten lasten kosmeettisesta leikkaamisesta tulee luopua: anatomisen sukupuolen epätyypillisyys ei ole sairaus vaan erilaisuutta.Ei ole osoitettu, että suku- elinten kirurgisella muotoilulla normin mukaisemmiksi olisi parannettu intersukupuo-listen lasten elämänlaatua tai edistetty terveen sukupuoli-identiteetin kehitystä. Lapsi ei ole kykenevä ilmaisemaan tahtoaan leikkauksen suhteen, eivätkä useimmat lapsena leikkaukselta säästyneet intersukupuoliset ole sitä aikuisenakaan valinneet.

Viranomaisilla ja julkisen alan työntekijöillä tulee olla riittävästi osaamista sukupuo- len ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä seksuaalisesta tasavertaisuudesta.

Teesi 4: Seksiin vapautta ja turvaa kieltojen sijaan!

Vapaus omaan seksuaalisuuteen on jokaisen perustavanlaatuinen oikeus. Lain ei pidä rajoittaa seksin harrastamista kuin väkivalta- ja hyväksikäyttötapauksissa. Sek- suaalikasvatuksen ja -neuvonnan tulee tukea oman seksuaali-identiteetin löytämistä ja toteuttamista. Yhteiskunnalliset rakenteet, jotka arvottavat seksuaalisuuksia normien ja ennakkoluulojen mukaan, on purettava.

Ehkäisyvalistus tulee kohdistaa nykyistä kattavammin eri sukupuolille. Valistuksessa on otettava monipuolisesti huomioon raskauden ehkäisyn lisäksi erityisesti sukupuo-litaudeilta suojautuminen seksin eri muodoissa. Ehkäisyvälineiden tulee olla Kela- korvattavia, ja kondomeja on oltava helposti ja maksuttomasti saatavilla julkisen terveydenhuollon kautta.

Seksityötä tekeville on oltava koko maassa tarjolla neuvonta- ja tukipalveluita. Pros- tituution ongelmiin tulee puuttua ensisijaisesti sosiaalipolitiikalla, ei lisäämällä kielto- ja tai rajoitteita. Seksinoston täyskielto ajaisi toiminnan maan alle,vaikeuttaisi valvon- taa ja heikentäisi seksityötä tekevien asemaa entisestään. Resursseja tulee nykyistä tehokkaammin kohdistaa parituksen ja ihmiskaupan kitkemiseen ja niiden uhrien tukemiseen.

Teesi 5: Abortti vapaaksi, sterilisaatio vapaaehtoiseksi!

Jokaisella on oltava oikeus päättää lisääntymisestään ja myös olla lisääntymättä. Aborttilainsäädäntöä tulee muuttaa siten, että raskaudenkeskeytyksen perusteeksi riittää naisen oma tahto. Abortin valinneelle on oltava tarjolla asiallista ja kunnioitta- vaa matalan kynnyksen julkisen terveydenhuollon tukea.

Sterilisaatiota koskevia säädöksiä on päivitettävä. Transsukupuolisten juridisen su- kupuolen vahvistamiseen liittyvä steriiliysvaatimus on poistettava.Omasta aloitteesta sterilisaatioon hakeutuminen sitä vastoin on tehtävä mahdolliseksi jo 25-vuotiaille.

Teesi 6: Kaikille samat oikeudet perheeseen!

Avioliittolain on oltava sukupuolineutraali. Myös samaa sukupuolta olevien ja eri sukupuolta olevien avoparien kohtelun on oltava yhdenvertaista.

Perheen ulkopuolisen adoption tulee olla mahdollinen myös samaa sukupuolta oleville pareille. Lisäksi perheen sisäisen adoption prosessia on kevennettävä ja nopeutettava.

Perheille tarjottavissa palveluissa on nykyistä paremmin huomioitava perheiden mo- nimuotoisuus, esimerkiksi useamman aikuisen perheet ja uusperheet. Eroperheissä kunkin vanhemman oikeus täysipainoiseen vanhemmuuteen on tunnustettava sukupuolesta riippumatta.

Teesi 7: Väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi lisää resursseja!

Väkivallan ja seksuaalisen väkivallan kitkemiseksi tarvitaan asennekasvatusta ruumiillisesta koskemattomuudesta ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta.

Jokaisessa kunnassa tulee laatia toimenpideohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi.  Kunnan on varmistettava, että matalan kynnyksen tukipalveluita on riittävästi tarjolla niin uhrille kuin väkivallan tekijälle. Lisäksi tulee varmistaa jokaisen mahdollisuus päästä tarvittaessa ensi- tai turvakotiin sukupuolesta riippumatta.

Viranomaiset ja terveydenhuollon henkilökunta on koulutettava kohtaamaan seksu-aalista väkivaltaa kokeneet kunnioittavasti ja syyllistämättä. Seksuaalisen väkivallan uhreille on oltava tarjolla tukea ja neuvontaa esimerkiksi auttavan puhelinpalvelun muodossa ympärivuorokautises- ti.

Seksirikollisten tuomiota on tarkistettava ylöspäin vastaaman yleistä rangaistus-käytäntöä ottamalla koko lain sallima rangaistusskaala käyttöön.

Teesi 8: Sosiaaliturva on jokaisen oikeus!

Kaikista sosiaalietuuksista tulee poistaa puolison tulojen vaikutus. Taloudellinen riippuvuus toisesta perustoimeentulon osalta eriarvoistaa suhteen osapuolia. Kaikki kumppanuussuhteet eivät myöskään lähtökohtaisesti perustu jaettuun talouteen, eikä yhteiskunnan tule pakottaa suhteita samaan muottiin. Perustulo lopettaa ihmis-ten luukulta toiselle juoksuttamisen ja takaa jokaiselle yksilölle oman toimeentulon.

Teesi 9: Tasa-arvoa maahantuloon ja maassa elämiseen!

Ihmiskaupan tai parituksen uhriksi joutumisen on oltava peruste turvapaikan saami-selle. Prostituution harjoittaminen tai epäilys siitä ei saa olla käännytys- tai karkotus- peruste. Koska seksityön tekeminen ei ole laitonta, siitä ei pidä rangaista. Sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuulumisen perusteella kotimaassaan vainottujen turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä on välittömästi luovuttava.

Maahanmuuttajille on tarjottava kotimaisten kielten opetusta työmarkkina-asemasta riippumatta ja koulutukseen pääsystä on tehtävä joustavampaa. Nykytilanteessa mo- net maahanmuuttajat jäävät eri syistä vaille kielten opetusta eivätkä siten saa täysiä mahdollisuuksia kotiutumiseen. Erityisen vakavassa syrjäytymisvaarassa ovat tyypillisesti lasten kanssa kotiin jäävät naiset.

Teesi 10: Tasa-arvoa asevelvollisuuteen!

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä asettaa nuoret miehet epätasa-arvoiseen ase- maan koulutuksen tai työelämän aloittamisen suhteen. Se myös ylläpitää miesten moninaista itseilmaisua rajoittavaa ahdasta ja väkivaltaista mieskuvaa.Vaikka asee- ton palvelus ja siviilipalvelus on mahdollistettu vaihtoehtoina asepalvelukselle, koh- distuu armeijan käyntiin monia sosiaalisia odotuksia, eikä nuorella välttämättä ole todellista valinnanvapautta. Asevelvollisuusjärjestelmää tulee uudistaa siten, ettei se enää aseta ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.

Arhinmäen miespoliittisen työryhmän valiraportti...

" Nyt VAS on päässyt "omaa alaansa" olevan ongelmatiikan pariin, kun Paavo Arhin- mäen asettaman "Miespoliittisen työryhmän" raportti on ilmestynyt. Otan tarkemmin tarkasteltavaksi vain yhden kohdan, joka lisäksi ei ole "Miehet ja seksi", vaan (em. "tieteistä" "viisastuneena"...), "Miehet ja väkivalta"... Yllättävintä mielestäni on, että tässä ilmeisesti pitkälle (pro)feministimiesten tuotoksessa luetaan ASEVELVOLLI- SUUS YHTEISKUNNAN KESKEISIMPIIN PERUSSIDOKSIIN (jolla tavalla esimer- kiksi mahdolliset "stalinistimiehet ja -naiset" (eli siis leninisti-) missään tapauksessa EIVÄT ajattele... Eivätkä kaikki ns. "repusiinitkaan", eivät edes kaikki demarit...

Emme vaan näe sitä yhteiskunnan syvimpään olemukseen kuuluvana yhteisyysritu-aalina, kuten eräät, vaan käytännollisenä tietona faktuaalisesti olemassa olevista asejärjestelmistä, joista ja sotilasliitoista pitäisi hankkiutua järjestyneesti eroon.)

Minähän en sinänsä vastusta asevelvollisuudellista tasa-arvoa: vähemmän ja järke-vämpää palvelusta useammalle sopii erinomaisesti..Se on myös ainoa satavarma ja koeteltu keino "naisiin kohdistuvaa erityisväkivaltaa kohtaan kriiseissä", josta on femareilla Hölösen johdolla paljon ollut parrankin pärinää..)

www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882185&name=DLFE-29075.pdf

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:3

”Miesliike”: TUPOsta PAPOon? ”Sukupuolierojen ja -roolien uudelleenneuvottelu”?

Kolmannen aallon eli karkeasti ottaen gender-feminismin ohella on erityistä "evoluutiofeminismiä":

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/evoluutiofeministien-mukaan-suurin-uhka-ihmiskunnan-terveydelle-keskustelupals
http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/03/sarah-blaffer-hrdyn-lapsenmurhaajamiesteorian-todisteet-ovat-vaarennnettyja
http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/07/turu-tiaret-ulkomaalaisille-puoskari-psykologiaa-veronmaksajien-rahoilla

Syy siihen, että EU:ssa monet mitä erilaisimpia näkemyksiä edustavat haluvat julistatua "feministeiksi" on ehä tässä:

EU on kieltämässä antifeminismin

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf
http://www.avoiceformen.com/updates/eu-to-ban-anti-feminist-speech/

EU ei tuossa yhteydessä erottele "evoluutiofeminismia" (jolla ei ole tekemistä ihmi-sen todellisen biologian kanssa) ja gender-feminismia, joka saattaa edustaa aivan tavallista tieteellistä ihmiskuvaa, joten voi tapahtua niin:


PS: Slovakiassa järjestetyissä homovaaleissa vain 20% äänesti

Vähän kuin seksiasiat olisivat jotenkin menossa muodista pois, politiikassa.


EU "kriminalisoimassa" puoskaritieteen VASTUSTAMISEN!

Taas on EU:lta tulossa uusia vaskistisäännöksiä, joissa mm. puoskaritotilateralismiteorioiden tieteellinen kritiikki "kriminalisoidaan"!

Tämä esitys tarkoittaa mm., että MISTÄÄN USKONTOA VASTAAN ei saa sanoa AINOATAKAAN POIKKIPUOLISTA SANAA, koska sellainen olisi "kiihotusta", eikä MINKÄÄN sellaisen TIETEELLISIMMÄNKÄÄN IDEOLOGIAN PUOLESTA, jonka EU:n salaiset "EUROTIEDEPÄÄTTÄJÄT" luokittelevat "TOTALITAARIKSEKSI" valehtelu- ja skitso"perusteillaan", saa sanoa eikä kirjoitta tavuakaan!

Kaikki tämä on myös siksi syvästi ristiriitaista,että USKONNOLLINEN VALTIO MITÄ SUURIMMALLA TODENÄKÖISYYDELLÄ ON TOTALITAARINEN AMENDOLAN /GENTILEN MERKITYKSESSÄ!

" EU on kieltämässä antifeminismin

22.9.2013 09:22 Henry Laasanen 25 kommentti

EU:n uusi lakiluonnos "The European framework national statute for the promotion of tolerance” pyrkii edistämään suvaitsevaisuutta seuraavasti:

" The purpose of this Statute is to:[...] e) Take concrete action to combat intolerance, in particular with a view to eliminating racism, colour bias, ethnic discrimination, reli- gious intolerance, totalitarian ideologies, xenophobia, anti-Semitism, anti-feminism and homophobia. "

Lakiluonnoksen tarkoituksena on "taistella suvaitsemattomuutta vastaan eliminoimal- la rasismi, syrjintä ihonvärin perusteella, etninen syrjintä, uskonnollinen suvaitsemat- tomuus, totalitaariset ideologiat,ksenofobia,antisemitismi,antifeminismi ja homofobia"

" “Group libel” means: defamatory comments made in public and aimed against a group as defined in paragraph (a) – or members thereof – with a view to inciting to violence, slandering the group, holding it to ridicule or subjecting it to false charges. (s. 2) "

Lakiluonnos pyrkii tekemään feminismin naurunalaiseksi saattamisesta laitonta.

Yhteenveto

EU:n lakiluonnos pyrkii pakottamaan 28 valtiota taisteluun antifeminismiä vastaan, jotta suvaitsevaisuus toteutuisi.

LÄHDE

EU to ban anti-feminist speech"

" The European Union is dedicating an entire law to force the governments of 28 na-tions to take concrete action to combat anti-feminism. The other elements of the list should also be looked with suspicion despite the fact that they seem well-intended. For instance, campaigning against male circumcision can bring you criminal charges of “Islamophobia” under this law. Campaigning against female circumcision, though, will bring you a big pat on the back from the politically correct Eurofanatics, despite the fact that the practice is illegal everywhere in Europe.

Also,the “totalitarian ideologies” is quite vague and contradictory, given that the EU it- self sponsors Communist organizations, it’s being lead by a Maoist and now attempts to deem feminism as a State truth.

... Therefore, not wanting to hire feminist ideologues, which tend to be competent at exactly nothing, can now bring you a criminal lawsuit. Also, the rights allowed under the Section 3 of this document can be limited under the Section 4 of this document if they happen to create inconveniences to the sexual trade union of feminism. But they are perfectly fine if they destroy men’s lives though. ...

What is not explicitly forbidden means it is implicitly allowed. And since the explana- tory note of the Section 4 states that the list is exhaustive - the only logical conclu-sion that one can draw is that tolerance means acceptance of such practices as male circumcision, polyandry or any form of exploitation or domination of men and this is even necessary in a democratic society. You can’t make this stuff up!

And if this amount of feminist privilege isn’t enough,here’s some more. The Section 6 of the document, dealing with implementation explicitly tells us that the State must make female privilege the rule of the land. ...

Does this kind of rhetoric sounds familiar? Because it sure does to the World War II veterans who fought for the freedom and the independence of several European nations in order for now to be told that they are privileged for having seen their fellow men being killed or tortured by the State.

It is an act of extreme naïveté to think that this provision will not be used to advance the cause of the long march through institutions of feminism and its connected ideologies. The EU makes it perfectly clear that this is the case. ...

It is a chance of one in 30 billion for such a body not to be lead by a politically cor-rect ideologue. Also, the Ministries of the Interior are the ones managing the secret servi- ces in most (if not all) European nations. In Sweden there have already been reports of the FRA (the Sweden’s NSA) closely supervising Fathers’ Rights Activists in a STASI-like manner. What makes you think that this might not come to your country next if this law is passed?

Section 7 deals with penal sanctions and basically opens the door to criminal charges and arrests for people who dare to disagree with the politically correct ideologues that run the European Union. Section 7a reads:

" The following acts will be regarded as criminal offences punishable as aggravated crimes[9]:

(i) Hate crimes (…)

(ii) Incitement to violence against a group(…)

(iii) Group libel as defined in Section 1(b).

(iv) Overt approval of a totalitarian ideology, xenophobia or anti-Semitism.

(v) Public approval or denial of the Holocaust.

(vi) Public approval or denial of any other act of genocide the existence of which has been determined by an international criminal court or tribunal "

So, basically, ridiculing feminism shall be regarded as a criminal offence punishable as aggravated crime. This is exactly how the Criminal Code of Romania looked like during the Marxist-Leninist dictatorship. In the 1950s, one could get up to 10 years of imprisonment for speaking against “the social order.” The social order was Stalinism back then. Now it’s Marxism-Feminism. The differences between them are becoming increasingly harder to notice.

Also,the EU itself is in violation of Section 7a(ii) and Section 7a(vi),considering that class warfare is openly promoted by various committees and subcommittees of the European Parliament and considering that the crimes against humanity committed in Europe by the Communist regimes are publicly denied by the EU [10].

(Tässä on virhe: EU on nimenomaan sepittänyt "kommunismin rikoksia" eikä "kieltäytynyt tuomitsemasta niitä", paitsi joitakin koskien mm. Romaniaa).

If you are a minor and dare to hold anti-feminist views and express them, the Big Maoist Brother has a special place for you designed by the Thought Police – an indoctrination camp. Well, they don’t call it like that but the purpose is identical. ...

Juveniles convicted of committing crimes listed in paragraph (a) will be required to undergo a rehabilitation programme designed to instill in them a culture of tolerance.

So if a 14 year old boy dares to notice that women are not oppressed in Europe and that the education system in which he is forced to go is centered around girls and girls only, the boys will be sent to a “rehabilitation programme” to instill in him a “cul- ture of tolerance.” The Soviet Union had a similar program for those who dared to disagree with the Marxist-Leninist approach.It was considered that those who disag-reed must be mentally challenged or something else has to be wrong with them to disagree with the wonders of scientific socialism. The same line of reasoning is used here as well. Since feminist ideologues know all too well that their ideology is so thin that even a prepubescent child can see through their lies, they are deeming all dissenters as being sick and in urgent need of “rehabilitation.”

This is how totalitarianism consolidates itself!

And since some people might be reluctant to send people to jail or to “rehabilitation programs” for speaking the truth, the EU takes care to introduce a carrot as well to stimulate the allegations to skyrocket. Section 7f reads [11]:

(f) Free legal aid will be offered to victims of crimes listed in paragraph (a), irrespective of qualification in terms of impecuniosity

So, basically, one can sue anyone for holding anti-feminist views, demand money, claim to be a victim, send the “offender” to jail and all this on taxpayers’ money. Isn’t the EU a wonderful place?

Section 8 deals with “education” and basically demands that everyone be subjected to politically correct propaganda starting with 7 year old children in elementary school and ending with judges and lawyers.

The last section of the document, Section 9, deals with mass-media and demands that all mass-media be remodeled using the ideological lens of the statists that run the European Union and kindly makes another subtle suggestion that the Internet should be regulated - for your own safety,of course.Because heaven forbid you might see something you don’t like on the Internet!

The problems with this document aren’t only related to feminist ideology being shoved down the throats of 28 unfortunate nations since it also contains provisions that basically grant special privileges and entitlements to immigrants over the tax- payers. It’s like me coming into your house without your consent and then have the State put you in the bathroom while granting the rest of the house to me.

Also, the first Section basically makes satire illegal – even satire of historical figures (if those figures happen to be non-white men). The whole document is a mess for any person that doesn’t subscribe to political correctness. But even for the feminist-oriented content alone this document is worth opposing fiercely.

Our most basic right – freedom of speech and conscience – is severely under threat right now and, as usual, the mainstream media remains silent about the issue.

What’s next?

The good news is that we found out about this fairly early so there is a decent amount of time to engage in activism.

The European Union,albeit a totalitarian body, is a very slow institution. Consequent-ly, it takes a lot of time for such nonsense to end up on the voting table of the European Parliament and it can be dismissed at any of the bureaucracies that goes through. This process can take up to 2 years. For instance, the proposal to stamp out economic freedom has first been made by the European Commission (the only body that has the right to propose legislation – just like in the USSR the Politburo had the sole right to summon a vote in the Supreme Soviet) in 2011.

If we are to follow the EU’s usual protocol, sometime this month another meeting re- garding this document will take place after the ECTR presentation that took place on September 17 [12]. At least one more meeting with FEMM committee [13] (and yes, the European Parliament actually has a committee called FEMM) must take place though it is not unlikely to have this document also go through another judicial com-mittee, even though the September 17 LIBE meeting is said to have included the opinion of ”Group of Eminent Legal  Experts” and this could be deemed enough.

After these committees, the next big step is have it go through the Council of the Eu- ropean Union (also known informally as the Council of Ministers). These long names and acronyms might seem complicated (and arguably they are) but the main idea is that after the ideologues in the small committees are done putting their totalitarian worldview on paper, this document needs to be seen by the Ministers of the 28 nations that are members of this club.

The Council of Ministers doesn’t have clear standing members and its membership varies depending on the topic discussed.But its composition is always the same: one minister from each country that belongs to the EU. Most likely, this document will be discussed when the Council will meet to discuss social issues – which means that each country will be represented by a Minister from the social issues (Minister of Welfare, Minister of Women – for the UK and Germany -, Minister of Labor, etc.). Sometimes a secretary of State is sent to represent the country in the Council though these situations are rarer.

What can you do now?

Since the next step in the foreseeable future is the discussion of this document in the Council of Ministers,the most effective thing that you can do is to start contacting members of your government, especially those that deal with social issues (who are more likely to represent your country in the Council when this document will be dis- cussed) and tell them why do you think this document should be rejected altogether. We will also publish various scripts but it would be even better if you’d write them in you own words.

Also, check the official directory of the European Union[14] to get the name and the contacts of those officials from your country that regularly attend the meetings of the Council of Ministers and start with them.

There are countries that are due to hold elections (Germany comes to mind now). If you live in one of these countries that will hold elections in the next 12 months, do no hesitate to let your elected officials know that you will purposefully campaign against them if they uphold this document.Politicians don’t care about your freedoms or about men – but they do care about votes!

These kinds of documents are usually passed without the national parliaments even being asked. However, the national parliaments,if they’re notified by the citizens, can pass a resolution forcing the government to adopt a certain position under the threat of a censure motion (a motion that can sack the government). This is unlikely to happen in big countries such as Germany and France or in impeccably progressive countries like Sweden. However, in smaller countries,such as Estonia,Latvia, Lithua- nia, Hungary, Slovakia, Slovenia or Luxembourg, this is quite feasible. This is an option for you to consider if you live in a country where this kind of activism has real chances of success. If this kind of activism succeeds even in one country – that’s a huge deal because in the Council of Ministers (unlike the European Parliament) each country gets an equal vote, as opposed to the European Parliament where countries have unequal numbers of representatives depending on their population.

Also,probably amongst the first thing that you should do is to familiarize yourself with the way the Council of the European Union (or the Council of Ministers) works [15].

Civil disobedience. Make a blog with anti-feminist content. You can start by making this issue known in your native tongue. This is crucial for the success in defeating this bill. Also, if possible, make flyers with anti-feminist content (preferably by making this bill known) and distribute them.Read the bill carefully.You will find enough things to make non-MRA individuals join your efforts.Adapt your material to every subset of audience you wish to appeal. It is important for opposition to this bill to appear in as many languages and countries of the EU as possible.

If you cannot do street activism for various reasons, make sure you make your newly created blog known. It doesn’t matter if you fell you are not a good writer. Just start writing and spamming everyone with your newly created blog. For more efficiency and increased appeal to audience – you can even make the blog to be single-issue, strictly for opposing this bill.

Speak publicly as much as possible against the bill. The power of words is unimagi-nable, that’s why the powers that be want the words banned. You don’t have to be a good public speaker. Just open your mouth in casual circles whenever the situation is fit. For instance, if you hear someone in a store saying “a woman came to rob my house” tell them that they might end up in jail for saying that and direct them to this article or your blog or any other resource that talks extensively about this bill.

Join us this Friday on The Voice of Europe where we will be talking more about this bill and will suggest more ways of activism. Also, if you have other ideas, feel free to let us know in the comments or, even better, call in this Friday on the radio program.

This has to be stopped! And its demise starts with you!

An adapted version of this article was posted by the Swedish blog En stilla undran and it is available here.

En anpassad version av den här artikeln har publicerats på den svenska blogg “En stilla undran… krig saker som får mig att tänka” och kan hittas här. " 

Kuvaan kuuluu, että MINKÄÄNLINEN VELEHTELEMINEN JA ESIMERKIKSI "KANSANMURHIEN" SEPITTÄMINEN EI OLE KIELLETTYÄ (VAAN SUORASTAAN TOIVOTTAVAA,JOLLOIN BELGIAN MAAILMANHISTORIAN TÄHÄN ASTI PÖYRIS- TYTTÄVIMMÄT KANSANMURHAT "HAUTAUTUISIVAT YLEISEN VALEHTELUN HUMUUN"...


***

Screenshot%202023-02-19%20at%2000-56-38%