Medikalisaatio

Medikalisaatiolla tarkoitetaan sairauden ja terveyden leiman sekä lääketieteel-lisen hoidon ulottumista yhä uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin. Toisinaan sillä tarkoitetaan myös tarpeettomia ja tehottomia hoitoja, ja toisinaan myös ennaltaehkäisevää hoitoa.
 
Viime vuosina terveydenhuollon toimijat ovat saaneet kovaakin kritiikkiä siitä, että terveistä tehdään sairaita ja hoidon kohteita. Tämän syyksi mainitaan lisääntyvä medikalisaatio.

Kuitenkin ortopedi Teppo Järvisen medikalisaatiokritiikki sisälsi näyttöön perustuvan hoidon vaatimuksen lisäksi myös laajempaa kritiikkiä nykylääketieteen ennaltaehkäiseviä linjoja kohtaan.

Termiä medikalisaatio käytetään kolmessa aivan erilaisessa yhteydessä:

a) Kritiikkinä sille, että lääketiede käyttää hoitoja, joiden teho ei ole tieteellisesti varmistettu,

b) Kritiikkinä enneltaehkäiseville hoidoille ja

c) Kritiikkinä lääketieteen soveltamisalan laajentumiselle. Ne ovat kuitenkin erillisiä ilmiöitä ja selvyyden vuoksi myös hyvä analysoida erikseen.
 
Hoitojen tulisi olla näyttöön perustuvia

Pidämme tänään itsestään selvänä, että kaikkien hoitojen tulisi perustua tutkittuun tietoon. Kuitenkin tiedämme, että tämä ei ole tilanne. On paljon historiallisia hoitoja, joita on ollut vaikea avata tutkimukselle uudelleen.Lisäksi kaikkia hoitoja ei yksinker- taisesti voida tutkia asianmukaisin kaksoissokkokokein liian suuren riskin vuoksi (vertaa klassinen laskuvarjon tehon kaksoissokkokoe).

Samalla on selvää, että moni pidempään käytössä oleva hoitomenetelmä ei välttä-mättä tulisi tänään uutena hyväksytyksi. Ei välttämättä sen vuoksi, että se ei toimisi taikka olisi turvaton, vaan sen vuoksi, että meillä ei olisi tämän päivän kriteereillä arvioituna riittävää tutkimusnäyttöä hoidon tueksi. Uuden hoidon pitää olla tutkitusti parempi kuin edellinen saavuttaakseen vakiintuneen aseman.

Aikaisemmin ei ole näin ollut. Esimerkiksi ensimmäinen tulehtuneen umpilisäkkeen poistoleikkaus tehtiin jo 1735. Vähitellen toimenpiteestä tuli helppo rutiini ongelman turvalliseksi hoitamiseksi. Kesti lähes 300 vuotta ennen kuin tämä hoito rohjettiin kyseenalaistaa. Parin viime vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kuvantamisella voidaan havaita leikkausta vaativat suuren riskin tapaukset ja muut voidaan hoitaa turvallisesti antibiooteilla.

Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin (esim polven tähystys ja puhdistus kuluman vuoksi). Tosiasia siis on, että lääketieessä on runsaasti perinteisiä hoitoja ja toimen-piteitä, joiden tutkimusnäyttö on peräisin ajalta, jolloin vaihtoehtoja oli vähemmän ja menetelmät erilaiset.

Tämä korjausprosessi on jatkuvaa mutta hoitoja on niin paljon, että työkenttä on val-tava. Vaikka tieteellinen korjausprosessi on hidas ja konservatiivinen,se on kuitenkin ainoa turvallinen tapa lisätä tietoamme lääketieteellisistä hoidoista ja niiden tehosta.
 
Missä menee perustellun ennaltaehkäisevän työn ja medikalisaation raja?

Termin laajemman käytön perusteella kaikki ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen voidaan myös katsoa medikalisaatioksi. Onhan silloin kyseessä henkilö, jolle ei ole vielä diagnosoitu varsinaista sairautta vaan pyritään ehkäisemään sen syntyminen.
Koska kyseessä on tyypillisesti vain riskin suureneminen, eikä sairauden varma puhkeaminen, suuri osa ennaltaehkäisevästä työstä kohdistuu ihmisiin, jotka eivät ehkä koskaan tulisi sairastumaan.

Tyypillisessä tilanteessa henkilöltä löydetään jokin riskitekijä, jonka tiedetään liittyvän kohonneeseen sairastumisriskiin. Sitten pyrimme vaikuttamaan tähän korkeamman riskin henkilöön terveydehuollon keinoin.

Esimerkkejä ovat mm. verenpaineen seuranta, kolesterolin ja rasva-arvojen mittaus, vyötärölihavuus, ihomuutosten poistaminen, neuvolakäynnit ja -mittaukset, ruokava-liosuositukset, tupakalle altistumisen vähentäminen, radonaltistuksen seuraaminen ja vähentäminen sekä asbestilta suojautuminen.

Periaatteessa myös tapaturmilta suojautuminen kuten suojatiet, polkupyöräkypärät ja autojen turvavyöt voitaisiin luokitella samaan ryhmään.

Lisäksi näistä riskitekijöistä monet, kuten esim. (epä)terveellinen ruokavalio ja veren rasvat ovat kasvaneet oman todellisen vaikuttavuutensa rajojen yli eikä kukaan voi välttyä ilmiöiltä. Ne synnyttävät voimakkaita mielipiteitä ja kiihkeätä väittelyä. Termi medikalisaatio on hyvä ja helppo lyömäase tässä propagandassa.
 
Lääketieteen soveltamisalan laajeneminen

Näiden kahden edellä kuvatun ilmiön lisäksi lääketieteen soveltamisala on oikeasti-kin laajentunut. Erilaiset poikkeavan käyttäytymisen muodot, syntymä ja kuolema ovat tulleet lääketieteen piiriin viimeisen 50 vuoden aikana.

Terveyssosiologi Irving Zola kirjoitti jo vuonna 1972, että sairaan ja terveen leimat ulottuvat yhä laajemmalle inhimilliseen elämään eli arkielämän ilmiöitä medikalisoidaan lääketieteen ja terveyden nimissä.

Lasten käyttäytymishäiriöiden ja mielenterveyden häiriöiden diagnoosit ovat lisään-tyneet vaikka itse sairauksien esiintyminen ei olisikaan muuttunut. Alkoholismi, huu-meriippuvuus ja seksuaaliset poikkeavuudet ovat olleet vaihtelevasti lääketieteen hoitojen kohteena.

Voi olla asiakkaan/potilaan edun mukaista, että ongelmille saadaan lääketieteellinen diagnoosi.Diagnoosi voi tuoda tarvittavaa selkänojaa esim levottoman lapsen erityisjärjestelyille. Myös vakuutusyhtiöiden korvauksiin lääketieteellinen määritys voi vaikuttaa.

Nykyaikaisen lääketieteen toimet ovatkin osa yhteiskunnan modernisaatiota ja teknologista kehitystä. Yhteiskunta pyrkii puuttumaan väestön terveyteen sillä se nähdään taloudellisena haasteena ja tämän tuloksena monista arkielämän ilmiöistä on tullut terveydenhuollon kohteita.

Uudempi ilmiö on ikuisen nuoruuden tavoitteleminen kirurgian keinoin. Kosmeettiset leikkaukset ovat arkipäivistyneet jopa niin, että vaarana on leikkaustoimenpiteiden luokitteleminen itsestä huolehtimiseksi ja merkiksi menestymisestä.
 
Onko medikalisaatio todellinen ongelma?

Mielestäni viimeistä kohtaa lukuunottamatta mediassa vellova yksinkertaistettu medikalisaatiokritiikki perustuu tietämättömyyteen.Se on myös osa terveydenhuoltoa vastaan käytävää propagandasotaa. Vaikeita haasteita on helppo kritisoida tarjoamatta kuitenkaan mitään todellista vaihtoehtoa.
Pitäisikö meidän luopua hoidoista, joiden tehosta ei ole pitävää tutkimusnäyttöä vaikka muutakaan vaihtoehtoa ei ole tarjolla? Pitäisikö ennaltaehkäisevä työ lopettaa medikalisaatiokritiikin vuoksi?
Toisaalta myös viestimet syöttävät jatkuvasti uusia sytykkeitä terveyspaniikkiin. Uskomushoitojen tuottajat osaavat hyödyntää näitä pelkoja tehokkaasti. Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutkimuksen, josta on lu-kenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.
Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillamme? Onneksi useimmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan.
————————————
Nykylääketiedettä kritisoidaan siitä, että se hoitaa vain oireita tai sairauksiin puututaan liian myöhään. Kun sitten sairauksien syntymiseen pyritään ennalta puuttumaan, sanotaan sen olevan medikalisaatiota.

Artikkelien selaus

Edellinen

45 kommenttia

 1.  Mr Pain sanoo:
   
 2. Tämä artikkeli ei oikeastaan jätä sijaa selittelyille.

  Ehkä niin, että tietyt perinnölliset tekijät tulisi saattaa nykyistä paremmin tervey-denhuollon henkilökunnan saataville. Tietosuoja saattaa estää asian selvittämi-sen mutta jos asiakas voi osaltaan myötävaikuttaa sen seikan selvitämiseksi?

  Monesti voi olla siten, ettei asiakas ymmärrä tuoda edellisen, edellisten sukupol-vien, sanotaan, sairastumisriskiin liittyviä asioita, kenties tehtyjä tutkimuksia esille – vaan keskittyy tuomaan vain sen hetkistä tilannetta josta terveyshuoli on herännyt, esille.

  Tarpeellisiakaan hoitoja ei siten kyetä perustelemaan riittävän hyvin ja että ne kestäisivät tarvittaessa kriittisen tarkastelun.

  Tyypillisesti tämä taitaa koskea nykyään ympäristöön ja terveyshaittaan kohdistuvia epäilyjä.

  Tuolloin merkitystä lienee sillä, miten hyvin oireita aiheuttavia tekijöitä on kyetty selvittämään. Vasta tämän jälkeen voidaan alistaa tarkastelu henkilön/potilaan immuunivasteisiin ja tarkastella neutraalisti kausaalitekijöitä.

  Tämä on ollut omiaan syventämään juopaa julkisen ja yksityisen terveydenhuol-lon välillä. Rahalla on ollut mahdollista saada tutkimuksia, joita yhteiskunta ei ole halunnut rahoittaa.

  Kun toisinaan selvittäminen on ollut kovinkin puutteellista, on se tarjonnut loista-vat markkinat erilaisten terveysväittämien ja -tuotteiden kaupallistamiselle joihin markkinointitoimenpiteisiin monet ovat haksahtaneet. Rahaa palaa, toivottuja tuloksia ei synny. Synnytetään tarve, jonka tyydyttämiseen ei ole tieteellisiä perusteita. Vain hyötymistarkoitus, josta kansantaloutemme ei kuitenkaan hyödy. Ainakaan tätä koskevaa tutkimusta en ole nähnyt.

  Myös monet asemtovirheet,selkävaivat – saattavat olla tyypillisesti sellaisia joihin vaivoihin toivotaan apua lääketieteestä. Apua kuitenkaan niihin saamatta. Tämä johtuu ehkä mielikuvasta että kaikkea on mahdollista hoitaa puuttumatta syihin jolloin ajaudutaan sivuraiteille kenties tietämättömyyttään.

   
 3.  Risto Koivula sanoo:
 4. Se jo on medikalisaatiota, jos lääketeiteen tukimuskohteeksi nähdään pelkästään lääkkeet ja hoidot ja niiden aina luonteeltaan soveltavat vaikuttavuustutkimukset. Pelkästään niiden kautta lääketiedekään etene, vaan se etenee ennen kaikkea vaikutusmekanismeja koskevan teorianmuodostukseen tähtäävän perustutki-muksen kautta, jonka rooli on ratkaiseva hoitojenkin kehittämiseksi, vaikka lopullisen sanan käytöntöä koskien sanovat vaikutavuustutimukset.

  Suomalaisessa julkisuudessa ei monenkaan lääketieteen alueen todellisesta paikkansa pitävästä perustutkimuksesta saa edes sanoa sanaakaan, ja esimer-kiksi YLE lääkärit mukaan lukien jauhaa puhdasta ideologista paskaa mm. neurofysiologiasta. Tässä on esimerkki kunnon tutkimuksesta maailman kärjestä:

  The Other Brain: From Dementia to Schizo-phrenia,How New Discoveries about the Brain Are revolutionizing Medicine an Science

   

  Tässä on sitä toista: Väärä teoria kielen synnystä

  https://www.facebook.com/groups/690884757614661/?ref=ts&fref=ts

   
  1. Juhani Knuuti sanoo:
  2. Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

   En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen. Kolmas asia on tuo aika outo väite,jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neuro- fysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut.
   Perustelisitko nuo väitteesi, kiitos.

    

    
 5.  Mr Pain sanoo:
 6. Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

  ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älykkääm-män tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimuk-seen.Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me any- thing). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.”

  Tuo gliasolujen (hermopäätteistä tai niiden eristeestä, myeliini, kai voisi puhua kansantajuisemmin?) myeliini on kait avainasemassa siinä miten hermojen yli-herkkyys ilmenee? Vrt Tari Haahtelan A&A lehdessä esittämä moottoritie vs. hi-das hiekkatie-vai-mikä-se-oli Olen tainnut johonkin tutkimukseenkin viitata myelii-niä koskien. Toinen on aivoverinesteen avautuminen mihin Koivula voisi viitata.
  Elikkä kykenemme hallitsemaan teknologiaa ettei siitä ole ihmiselle haittaa – kaikki on ok, mutta jos ei, niin huonompaan mennään. Varovaisuusperiaatetta ei ole kovin korkealle noteerattu jos toteutus maksaa rahaa. Lopulta kukaan ei hyö-dy. Yle nyt vaan tykkää vastakkain asettelusta. Tulee väittelyä ja kansa tykkää kun on sirkushuveja. Mikä on tuo fb-ryhmä kun en pääse sitä näkemään?

   

  1.  Risto Koivula sanoo:
  2. ” Mr Pain 7.2.2016 klo 20:54

   Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

   ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älyk-käämmän tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimukseen.

   Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me anything). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.” ”

   Olet oikeassa, että voi odottaa, ja saamasi pitää: näihinkin hälmöilyihin Suo-men valtion maksamilla tahoilla olen kyllä hyvinkin vihaisesti puuttunut, ja ne liittyvät tiiviisti tähän samaan ongelmakenttään. (Kyseessä on ainakin jossa-kin määrin uusi uskonto,joka saattaa vallata alaa muilta usknnoilta oikean tie-teen asemasta. Oikean titeelisen maiilmankatsomuksen omaaviin se ei pure, missään maassa.)

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” tiistai, 4. marraskuu 2014

   ”Unet kasetille”: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki Kasvin YLEn-antia…

   http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173076-unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” Ei todellakaan ole ihme, että Suomelle konkka irvistää…

   Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi töräyttelee jälleen totaalisia järjettömyyksiä, varsinaista YLEn-antia taas:
   Lähitulevaisuuden hurja ennuste: Katsot unesi uusintana

   ” Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi visioi, että kymmenen vuoden kuluttua katsomme yöllä näkemämme unen uudestaan tallenteelta.

   Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut pilvipalveluista. Kännykän käyttö ajaessa oli vanhanaikaisesti puhelimeen puhumista. Nyt autoilijoita kehote-taan kännykkään puhumisen lisäksi välttämään Facebookin päivittämistä ajon aikana.

   Onkin herkullinen ajanviete pohtia, millaista tekniikkaa nykyiset kymmenvuo-tiaat käyttävät parikymppisinä. Siihen puuhaan hyvä kumppani on Tietoyh-teiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.

   – Kymmenen vuotta on pitkä aika, sillä tekniikka kehittyy niin nopeasti. Yksi todennäköisempiä kehityskulkuja on, että tekniikka ja ihminen ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa, kertoo Kasvi. ”

   ”… Kasvista on ensin itseään kusetettu, ja sitten hän kusettaa muita. Tajunta ei ole aivossa millään ”koodilla”, eikä sama ”fysiikka” eri henkilöillä tarkoita samaa tajunnansisältöä,vaan tuollaiset asiat riippuvat täydellisesti siitä, miten kukakin on asiat oppinut. Tämä koskee paitsi ihmisen kielellisrakenteista tajuntaa, myös sellaisten eläinten vaistoja, joilla on aivokuori ja pavlovilainen ehdollistumismekanismi.

   On jopa niin, että vaikka siamilaisilla kaksosilla olisi osin yhteinen aivokuori ja siten yhteinen ”tallennuspaikka” muistille, heidän tajuntansa eivät ”sekoitu”, eivätkä he pysty lukemaan toistensa psyykkisiä objekteja:he ovat täydellisesti eri persoonallisuuksia, esimerkkinä Laleh ja Ladan Bijani.

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

   ” Varsinainen puoskari jenkeissä on tämä ”Turu seuru kannapisyhristykse” mainostama skitsojen ja narkkareiden Ruutistoimisto CNN:n ”tieteellinen joh-taja” Sanjay Gupta, joka nyt on kääntynyt kovaksi kannabispropagandistiksi:
    

   http://www.tusky.fi/uutiset/546-sanjay-gupta-muutti-mieltaeaen-kann

   Äijän vanhoihin ”ansioihin” kuuluu mm.

   – ”johti” ja sai miljardirahoitusta ”tutkimusprojektille”, jonka aiheena ja ”lupauksena” oli, ei enempää eikä vähempää kuin IHMISEN BIOLOGINEN KUOLEMATTOMUUS!

   - Osallistui siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin, joilla oli yhteinen aivokuori mutta täysin eri persoonallisuudet, puoskarimurhaan epäonnistu-maan tuomitun erotusleikkauksen muodossa Ruutisbyroo CNN:n Intian johtajan ominaisuudessa. Syy oli, että erilliset persoonat samaa aivokuorta hyödyntäen todistavat persoonallisuuden olevan aistimusperäinen kielellinen konstruktio eikä mikään ”biologiskemiallinen” entiteetti.

   – Kärysi CNN:n Aasian-johtajana muka ”Tiibetin-mellakoiden” dokumenttien väärentämisestä Nepalissa. Nepalkaan ei tästä tykännyt lainkaan hyvää.

   http://www.tiede.fi/keskustelut/post777290.html#p777290

   – Kiina sulki CNN:n ulos Pekingin olympialaisten televisioinneita. Kostoksi Saakashvilin vanha yhteistyökumppani CNN järjesti (ajoitti) Georgian hyökkäyksen Etelä-Ossetiaan olympialaisten avajaispäiväksi.

   – Sanjay ”Gupla” sepitti uutisankan ”Osama bin Ladenin vaikeasta munuais-taudista”, joka johti 10 vuotta harhaan varsinkin kaikkia muita toimittajia.

   – Gupta myös äänestytti itsensä televisiokanavansa äänestyksessä ”maail-man seksikkäimmäksi mieheksi” intialaisten naiskatsojien voimalla, jotka LUULIVAT ÄÄNESTÄVÄNSÄ BOLLYWOOD-OHJAAJA JA -NÄYTTELIJÄ SANJAY GUPTAA, joka tosiaan on komea (ja tiettävästi järjissäänkin).

   – CNN toimii erinomaisessa Bond-elokuvassa ”Tomorrw never dies” esikuva-na roistolle, hullujen Ruutistoimistolle, joka yrittää sytyttää 3. maailmasodan USA:n ja Kiinan välille saadakseen paljon raflaavia uutisia. Sanjay Gupta on antanut sukunimensäkin pläjäyksen kakkoskonna ”Henry Guptalle” (Henry Kissinger, Sanjay Gupta, jota itseäänkin kusetetaan härskisti vielä isompien pomojen taholta). Gupta toimi tuohon ns. Monica Lewinsky -aikaan Hillary Clintonin avustajana (ties vaikka…).

   – CNN:ssä vedetään tunnetusti kovia aineita, ja Saakashvilikin imppasi kravatistaan kuvausten välilläkin.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Quest

   Varmaan se on kauppaankin sekaantunut, kun kerran mainostaakin! On se perkelettä, että USA:kaan ei tunnu millään keinolla saavan puoskareita kuriin, vaan saavat riehua lähes täysin miten tykkäävät, tosin eivät enää välttämättä Liittovaltion virkavastuullisissa asemissa.  ”


   ” ,,, Antti Revonsuo kehittelee ”teknistä telepatiaa”…
    

   RK, 7.2.2007 1:49:40, 226580

   Antti Revonsuo ideoi ja kehittelee ”koneellista telepatiaa” Tiede-lehdessä (v. 2007):

   http://www.tiede.fi/uusinnumero/?id=102&vl=2007

   Revonsuo pitää tajuntaa ”puhtaasti biologisena ilmiönä”, jossa sama fysikaalinen kokonaisuus ”edustaa samaa ajatusta” (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa ”yliluonnollisen”.

   Revonsuo sanoo ”telepatiastaan” seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

   ” Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa. Sen mu-kaan pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

   Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällai-nen tajunnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. ”

   Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on saman-lainen tai poikeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

   Tämä johtaisi Matt ”Trofim” Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemial-linen DNA/RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemiallinen mekanismi.Teoria ratkaisisi näppärästi mm.Antonio Damasion ja Steven Pinkerin teorioiden ongelmat, joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamattomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että ”yksi geeni = Ylsi ajatus” -periaate.

   Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on varmasti väärä. Geneettisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. ”

    
  3.  Risto Koivula sanoo:
  4. Kallo on varmaan ihmisen ruumiin osista vaikeimmin epigeneettisesti pienen-nettävissä. Mutta seki sitä kuitenkin on,ja noin ollen lopultakin epäilemättä ko- ko ruumis,jos evoluutio (taas!) ”tarvistsi” hyvin pieniä ihmisiä. Kaikken mutant- tien ei tarvitse silloin olla varsinkaan aluksi ”laatutuotteita”. Riittää oikein hyvin että vain muutamat ovat.

   Eräs Kossiivi-susipoikakin on täydelliseti piilotettu,vaikka YLE erehtyi hänestä / siitä yhden ohjelman päästämään ulos 1990-luvun lopulla, ja pojalle oli rakennettu kokonainen oma tutkimuskeskus erilaisine koerattoineen Sveitsiin. Tulokset eivät ole ”istuneet” ”eurotieteeseen”.

    

  5.  Risto Koivula sanoo:
    
  6. ” Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutki-muksen, josta on lukenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.

   Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas  joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillam-me? Onneksi useimmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan. ”

   Nykyinen YLE:n Hesarin, Alkkarin, Tussarin ja muiden ”populaari (euro)ter-veystiedotus” johtaa siihen, että AINAKIN POTILAAT OVAT AINA SATASEN VARMASTI VÄÄRÄSSÄ oman tilansa ja tilanteensa suhteen eivätkä voi teh-dä mitään muuten muuten kuin palkallisen terveysehkilökunnan kädestä pitä-en ohjaamana, mikä tietysti AINAKIN JOIDENKUIDEN TARKOITUS ONKIN. Näin on aivan erityisesti psyykkisten asioiden suhteen.Tiedotus ruokkii harha-kuvaa, että ongelmat olisivat hyvin TEKNISESTI periaatteessa hoideltavaissa ja normaalitkin tominnot ”paranneltavissa”:

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/aivokaapelitelepatia-on-edelleen-huijausta

   ” ”Aivokaapelitelepatia” on edelleen humpuukia, kuten ”kaapelitonkin”:

   Mutta YLE taas riehaantui!

   http://yle.fi/uutiset/telepatiaa_toteutettiin_kaytannossa__aivoista-aivoihin_-viesti_kulki_intiasta_ranskaan/7453945

   Telepatiaa toteutettiin käytännössä – aivoista-aivoihin -viesti kulki Intiasta Ranskaan

   Ajatus välittyi internetin välityksellä. Tutkijat uskovat aivoista-aivoihin siirtyvän kommunikoinnin yleistyvän lähitulevaisuudessa.

   Aivotutkijat ovat ensi kertaa onnistuneet lähettämään viestin ihmisaivoista toisen ihmisen aivoihin ilman, että henkilöt olivat kosketuksissa toisiinsa. Kokeessa käytettiin hyväksi aivojen sähkömagneettisuutta ja internetiä.

   Intialaisessa laboratoriossa olleen koehenkilön päähän oli asennettu aivo-sähkökäyrää eli EEG:tä mittaava laite, joka oli yhdistetty internetiin. Henkilö ajatteli yksinkertaista viestiä, joka oli tässä tapauksessa tervehdys ”hei!”. ”


   HM: Tämä on Hans Bergerin, EEG:n kehittäjän (natsijohdon salatun pääideo-login, hän kehitti EEG:n alun perin hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi, mutta väitti sen välittävän myös ”telepatiaa” niin langattomasti kuin varmasti langallisestikin…) kuningasaajatus!

   Tosiasiassa sama fyskikaalinen prosessi eri henkilöiden aivoissa EI TARKOI-TA SAMAA AJATUSSISÄLTÖÄ, vaan "ajatussisältöjen fysiikka” riippuu oppimishistoriasta!

   AIVOT EIVÄT TOIMI BINÄÄRISESTI, vaan aivosolut toimivat ”analogisesti”!

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi

   Laleh ja Ladan Bijanilla oli yhteinen aivokuori, mutta he eivät tienneet telepaattisesti mitään toistensa kunkinhetkisestä ajattelusta tai havainnoista.

    
   1. Juhani Knuuti sanoo:
     
   2.  

  7.  Risto Koivula sanoo:
    
  8. Tässä Valtaoja osoittaa totaalista tietämättömyyttä tieteen ja kultturin histori-asta. Huomenaamulla taas YLEssä yksi ”ei-ihan-selvillä-vesillä-oleva” euro-tieteen ”totuudentorvi” Esko Valtaoja meuhuaa ”tieteevastaisuudesta”, jolla hän tarkoittaa sen EUROTIETEEN vastaisuutta,joka tosiasiassa koostuu suu-relta osin VÄÄRIKSI TODISTETUISTA, esimerkiksi ehdollistumisen kiistä-vistä (antipavlovistista) dogmeista, suoraan tai peitellysti, niin että ”oikeiksi” kanonisoidut teoriat johtavat siihen loogisella välttämättömyydellä (mm. ”peilisoluteoria”).

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/harhaanjohtava-kuva-tieteesta-ja-islamista

   Islamissa on kyllä aina ollut tuo tuholaissiipikin olemassa (kuten kristinuskos-sakin), mutta ei suinkaan aina niskan päällä. Islamilla on suurempi ansio kreikkalaisen sivistyksen säilyttämisessä ja kehittämisessä kuin kristinuskolla Esimerkiksi noiden veijareiden pitäisi jo oman alansakin puolesta tietää, että ensimmäisen kovan irtioton euklidisesta geometriasta omaksi aksiomatiikak-seen ja kokeellisin taulukoin ja uusin tähtikartoin teki Timur Lenkin pojanpoika Samarkadin kaani Ulug Beg noin sata vuotta ennen Nikolaus Kopernikus-ta, Tyko Brahea ja Johannes kepleria (jotka toimivat vanhan preussilaisen maailmankuvan ja Ulug Begin taulukoiden eivätkä minkään ”läntiskristillisen tiedon” pohjalta, ja heidän työnsä perusteella Galilei (ja Francis Bacon) asetti(vat) kokeellisen tieteen periaatteet.

   Katolisen kirkon luonnontieteen nimiin vannova filosofia tomismi (Tuomas Ak-vinolainen) on vulrarisoitua ja uskonnollistettua marifilosofi Ibn Ruzhdin filoso- fiaa (joka muistuttaa suuresti Hegelin objektiivista idealismia:sielukaan ei ollut kuolematon, mutta IDEA (ajatus,ajattelu) oli. Sittemmin sitä käänsi arabiasta uudestaan katalaanin kielelle Ramon Llull (Raimundus Lullius,Raymond Lull), joka esitti ensimmäisen tieteellisesti perustellun kielellisen ajatteluteorian, keksi eetterin ja nukutuksen (joka tuli yleiseen käyttöön vasta satoja vuosia myöhemmin) ja oli ensimmäinen (siltä pohjalta…) joka yritti suunnitella TIETOKONEEN, joka antaisi aina teologisiin kysymyksiin oikeita vastauskia.

    Molemmat nuo mainitut herrat laboratorioineen joutuivat muuten tuholaisisla-mistien uhriksi. Ulug beg ei ahtaalle pistettynä mikään pulmunen luonnollisetikaan ollut itsekään.

    

   1. Juhani Knuuti sanoo:
     
   2.  

    Pyytäisin sinua nyt lopettamaan kolmansien henkilöiden mollaamisen keskustelupalstalla nimeltä mainiten. Tämä ei ole asiallista.

    Kaikki kommenttisi ovat taineet sisältää sanan ”pavlov”? Ilmeisesti pidät tätä asiaa nyt maailman tärkeimpänä aiheena ja havaintona? Itse en ole kuullut sanaa mainittavankaan sitten lääkärikoulun.

     

 7.  Risto Koivula sanoo:
   
 8. Juhani Knuuti 7.2.2016 klo 19:50

  ” Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

  En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen.

  Kolmas asia on tuo aika outo väite, jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neurofysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut. ”

  Lähinnä tarkoitin konkreettisesti,että TÄSTÄ USA:n Kansallisen terveysinstituutin (NIH) neurofysiologian laitoksen johtajan ja Obaman tiedeneuvonantajan (vuo-desta 2007, kun DNA:n keksijä Watson, joka toissa vuonna myi NOBEL-mitalinsa ilmeisti protestina ko. vuoden (kökkö-)Noobelille biotieteistä, sai siltä paikalta potkut):

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa

  Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään,vaikka NIH:n san jos kenen painaa sitten Haagissa yli muiden… Pistetään täältä nyt yksi toinen vielä, niin nähdään, mitä jenekissä tästä riidellään:

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

  Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja, vaikka tämä teoria on perus-teiltaan alun perin Fridtfof Nansenin esittämä. Olen varmistanut Bergenin yliopiston professorilta, etten puhu tässä potaskaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/fridtjof-nansen-lannen-pavlov

   
  1. Juhani Knuuti sanoo:
    
  2.  

   ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

   Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin itse asiasta, sorry. Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia, maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mistään tieteel- lisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun/väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyypillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oikea taikka että hy-poteesi on vielä kunnolla todistamatta. On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyttää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi.

    
   1.  Mr Pain sanoo:
     
   2.  


    Aksoni eli viejähaarake tai hermosyy on hermosolun eli neuronin osa, joi-ta on yleensä vain yksi neuronia kohti, kun taas tuojahaarakkeita eli dend-riittejä on useita yhdessä neuronissa. Aksoni haarautuu loppupäästään ja muodostaa näin useita hermopäätteitä,jotka puolestaan voivat muodostaa synapsin toisen hermosolun tai lihassolun kanssa.Aksoni voi olla joko my- elinisoitunut tai myelinisoitumaton. Myelinisoituneessa aksonissa hermo-impulssi kulkee nopeammin kuin myelinisoitumattomassa, koska hermo-impulssi hyppii myeliiniin muodostuneiden Ranvierien kuroumien välillä.

    Mikä tämä teoria on jota ei nyt sitten ole? Tähän liittyvää sairautta ei ole tai ei voida tutkia? Ilmiö siis olisi olemassa mutta ei tiedetä miksi se syntyy? Siitäkö tässä on kysymys? Se on sitten tulehdus jos sitä ei voida tutkia.
    Muuten. Onhan Pohjois-Korea..

     

   3.  Risto Koivula sanoo:
     
   4.  

    ” ”Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään….”

    ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

    Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin it-se asiasta,sorry.Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia,maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mis-tään tieteellisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun / väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. ”

    Kannattaa laittaa Googleen haku ”Neurofysiologia Douglas Fields” niin näkee, kuinka paljon ja missä piireissä suomeksi keskustellaan kymme-nen vuotta siiten nykyaikaisen neurofysiologian tärkeimmän keksinnön tehneen ja sen alan tärkeimmässä tiedevirassa vielä vähän pidempäänkin toimineen noeurofysiologin teorioista ja esimerkiksi niiden sovaltamisesta suomalaisessa lääketieteessä tai kehittämisestä perustutkimuksessa.

    " Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyy-pillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oi-kea taikka että hypoteesi on vielä kunnolla todistamatta.On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyt-tää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi. "

    Siinä tulee vielä Norja ja Ruotsi kaupanpäällisiksi, kun on vain yhden kirjaimen ero ja sekin sanan lopussa. Sen sijaan on kyllä julkaistu tämän teorian kanssa aivan yhteensovittamatonta, virheellistä settiä, kuten tästä linkistä ilmenee.

    Täältä löytyy käänteentekevä artikkeli jossa on viitattu myös kokeellisiin todistuksiin vuodelta 2008 Scintific Americanin maaliskuun ”Obaman vaalinumerosta”:

    http://www.cs.unc.edu/~styner/public/DTI_tutorial/1%20Scientific%20American%202008%20Fields.pdf

    [Jaahah, linkki on mennyt kiinni, mutta täältä löytyy:

    https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/r-douglas-fields-white-matter-matters ]

    Täällä voi keskustella Fieldsin kanssa:

    https://www.psychologytoday.com/experts/r-douglas-fields

    On sitten myös asioita ja teorioita joista jenkeissä ainakaan virallisella taholla keskustellaan hyvin hyvin niukasti ja kriittisesti verrattuna näihin Skandinavian maihin, yksi niistä on tämä (mutta ei suinkaan ainoa):


    http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029

    ” 2 Comments

    Risto Koivula March 29, 2015

    Nobel Price in biosciences 2014 arguments, true or false?

    My opinon: Nobel Assembly is wrong in the funtioning of the Brain. What is your opinion?

    Press Release 2014-10-06

    The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award

    The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O´Keefe and the other half jointly to May-Britt Moser and Edvard I. Moser for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain


    RK: This is not positionig system. It is only part of it. That learned positio-ning system does not differ principially from other recognizing systems, for instace for faces. Those neurons in middle brain dont form the recognized places repserentation which is in the cortex, but they give it its emotional charge, positive or negative according to the formation moment, which is needed for its keeping in mind.


    NA: How do we know where we are? How can we find the way from one place to another?And how can we store this information in such a way that we can immediately find the way the next time we trace the same path?

    This years Nobel Laureates have discovered a positioning system, an inner GPS in the brain that makes it possible to orient ourselves in space, demonstrating a cellular basis for higher cognitive function.


    RK: This has not been basic research in connection with theory formation. This has been routine research with new devices, possible for all who have those techical devices. They have found new real phenomenon in adequate conditions, but their interpretatation for it has been wrong. I dont know anything about GPS,but I am afraid this has even no analogy with it.


    NA: In 1971, John O´Keefe discovered the first component of this positio-ning system. He found that a type of nerve cell in an area of the brain called the hippocampus that was always activated, when a rat was at a certain place in a room. Other nerve cells were activated when the rat was at other places. O´Keefe concluded that these place cells formed a map of the room.


    RK: Memories, maps including, are in the cortex.


    NA: More than three decades later, in 2005, May-Britt and Edvard Moser discovered another key component of the brains positioning system. They identified another type of nerve cell,which they called grid cells, that gene- rate a coordinate system and allow for precise positioning and pathfin-ding. Their subsequent research showed how place and grid cells make it possible to determine position and to navigate.


    RK: In that reseach is nothig of that system. First true hypothesis is is fron Robert Galambos, the finder of the navigation system of bats. The hypo-thesis is 50 years older, but these researchers have not heard about it.


    NA: The discoveries of John OKeefe, May-Britt Moser and Edvard Moser have solved a problem that has occupied philosophers and scientists for centuries how does the brain create a map of the space surrounding us and how can we navigate our way through a complex environment?


    RK: This is simply not true. It is solved by other people, later. If they will not get medicine Nobel, this price will be outrageous injustice, and attack against them and against progressing sciece.


    NA: How do we experience our environment?


    The sense of place and the ability to navigate are fundamental to our exis-tence. The sense of place gives a perception of position in the environ-ment. During navigation, it is interlinked with a sense of distance that is based on motion and knowledge of previous positions.


    RK: Humans, or rats, have no sense of place. The perception of a known place a comibination of usual sensations. Neither humas, or chimapnzees have any special sense of distance. Perception of distaces is based on information of objects and perspective. But humans and animals have sense of balance.


    NA: Questions about place and navigation have engaged philosophers and scientists for a long time.More than 200 years ago, the German philo-sopher Immanuel Kant argued that some mental abilities exist as a priori knowledge, independent of experience.


    RK: He is wrong.


    NA:He considered the concept of space as an inbuilt principle of the mind, one through which the world is and must be perceived. With the advent of behavioural psychology in the mid- 20th century,these questions could be addressed experimentally. When Edward Tolman examined rats moving through labyrinths,he found that they could learn how to navigate,and pro- posed that a cognitive map formed in the brain allowed them to find their way. But questions still lingered how would such a map be represented in the brain?


    John OKeefe and the place in space


    John OKeefe was fascinated by the problem of how the brain controls behaviour and decided, in the late 1960s, to attack this question with neu-rophysiological methods. When recording signals from individual nerve cells in a part of the brain called the hippocampus, in rats moving freely in a room, OKeefe discovered that certain nerve cells were activated when the animal assumed a particular place in the environment.


    RK: Nobel Assembly speaks here about brain cells, not (only) neurons. OKeefes target cell can have been astrocytes, not neurons. Although they are not seen in magnetic imaginations, their signals can have been regis-tered by electrodes.But there are also such neurons or groups of neurons. That cannot be seen in magnetic imaginations exactly.


    NA: He could demonstrate that these place cells were not merely registe-ring visual input, but were building up an inner map of the environment.


    RK: They do not form. They keep up.


    NA: OKeefe concluded that the hippocampus generates numerous maps, represented by the collective activity of place cells that are activated in different environments.


    RK: Cortex activates them, not on the contrary.


    NA: The discovery of the brains positioning system represents a paradigm shift in our understanding of how ensembles of specialized cells work together to execute higher cognitive functions.


    RK: True paradigm shifts are elsewhere


    NA: Therefore, the memory of an environment can be stored as a specific combination of place cell activities in the hippocampus.


    RK: This is not true.


    NA: It has opened new avenues for understanding other cognitive processes, such as memory, thinking and planning.


    RK: It han opened new avenues to misunderstand, like also Nobel Asembly does.


    http://blog.brainfacts.org/author/dfields/#.VRZgIeHhj6M

     

   5. Juhani Knuuti sanoo:
     
   6.  

    Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu.

    Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neuro-tutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa.

     

   7.  Mr Pain sanoo:
     
   8. Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa.

     

 9.  Mr Pain sanoo:
   
 10. Mulle ei aukea ”myelinisoituminen”.Olen ymmärtänyt että kyse olisi ennemminkin myeliinikadosta -> eristeen katoaminen selittäisi mielestäni esim. viestin nopeutumista paremmin kuin myelinisoituminen. Voihan olla että muutakin kuin katoamista tapahtuu.

   
 11.  Risto Koivula sanoo:
   
 12. ” Mr Pain 8.2.2016 klo 19:52

  Aksonien myelinisoituminen on harjoituspohjaisen pitkäaikaisoppimisen, ns. pav- lovilaisen ehdollistumisen eli korkeampien hermotoimintojen  mekanismi. (Se on myös synnynnäisten ehdottomien refleksien tarkentumisen, ns. habituaation AI-NAKIN YKSI mekanismi.) Sellaisena sillä on keskenen roli kaikessa muussakin oppimisessa, jossa aina jo opittu informaatio pelaa ratkaisevaa roolia. Tässä on ainoan suomalaisen lehden, joka heti tiedotti aiheesta, juttu vuodelta 2008. Sen jälkeen on edelleen tullut paljon uutta tietoa ja tuo kirja. Teoria on alin perin neu-vostoliitolaista lähtöä (mikä joitakuita juilii). Ivan Beritashvililta 1932, Pavlovin itsensäkin (1849 – 1936) ollessa siitä tietoinen; Aleksandr Roitbak muotoisi sen nykyiseen muotoonsa 1971, mutta ei pystynyt sitä todistamaan silloisin välinein. Hänen julkaisukumppnunsa Tengiz Oniani toimi yhä Georgian akateemikkona.

  Myeliinikerroken paksuudella on optimi, ihmisellä. 60% aksonin halkaisijasta, jol-loin johtavuua voi olla 100–150-kertainen myelinisoitumattomaan verrattuna. Kun se siitäkin paksunee, se lakaa taas heikentää sigaaninkulkua. Tuolla jenkkitutki-muksen sisäpiireissä 60-luvun lopulta dominoineella glykosminoglykaani-mallilla- kin (Ajit Varki, Kevin Fox,Bruce Caterson jne.) on kuitenkin osoittautunut olevan rooli. Oppimisen kannalta kaikkein tärkeimmssää aivoruoren 2. kerraksen neuro-neissa aksoneilla vuorottelvat myleiinituppi ja glykosminoglykaanituppi. Jos gly-kosaminoglykaaiverkko hajotetaan kemiallisesti,neuronin kytkentöihin tallentunut tieto katoaa. Se on kuitenkin valmis oppimaan uutta tietoa.

  Nobeliakin voisi suositella vaikka jaettuna Tengiz Oniani,Ajit Varkin ja R.Douglas Fieldsin kesken. Ellei sitten tuota kovasti mudassa kieriteltyä kunnianosoitusta aiota lakkauttaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa


  ” AJATTELUN JA MUUN EHDOLLISTUMISEN BIOKEMIALLINEN MEKANISMI AIVOISSA ON SELVIÄMÄSSÄ (2008)

  Kansan ääni on seurannut nykyajan muotitieteen aivotutkimuksen etenemistä painottaen niin tieteen tekemiseen kuin siitä vedettyihin johtopäätöksiinkin aina liittyviä ideologisia ja filosofisia puolia. Sellaiset ovat mm. välttämättömiä todelli-suutta koskevien mahdollisimman adekvaattien hypoteesien esittämiseksi testat-tavaksi. Lisäksi kaikki tieteenalat vuorovaikuttavat keskenään myös tieteenfiloso-fian kautta mm. ns. yleiskäsitteiden määritelmiä koskien.

  Esimerkki filosofisesta ongelmasta,jota voi ja kannattaa pohtia tätä juttua tutkitta-essa, on,”onko mieleen palautettavissa oleva ajatus olemassa aivoissa silloinkin, kun sitä ei ajattele?” Vastaus tähän vaikuttaa siihen, miten käsite ´ajatus´ pitäisi määritellä: mitä se voi olla, ja mitä se taas ei ole!

  Kaikista, oikeista ja niistä (väistämättömistä) ”muistakin” tutkimustuloksista vede-tään myös aina esimerkiksi teknologisia sovellutuksia ja politiikkaa koskevia joh-topäätöksiä. Vaikka tiede onkin objektiivisten faktojen ja teorioiden muodostamis-ta todellisuudesta, ideologisen ja filosofisen puolen olemassaolon kiistäminen olisi huijausta. On siis parempi, että ideologia on julkilausuttu, kuin että se olisi ”salainen” ja siten erittäin vaikeasti tieteellisesti kritisoitavissa.

  Ideologian myötä tietoon liittyy myös luokkaluonne aivan erityisesti ihmis- ja yh-teiskuntatieteissä.Olemme epäilleet yksinkertaistettuja johtopäätöksiä uusista ha-vainnoista,ja osoittaneet,miten aina välillä jossakin yritetään ”unohtaa” esimerkik- si sadan vuoden aikaisemmat, vähintään yhtä objektiiviset havainnot vain joitakin uusimpia tulkittaessa… 1

  Aivot koostuvat vahvasti yksinkertaistaen kolmenlaisista soluista: neuroneista (jotka on usein harhaanjohtavasti suomennettu vain ”aivosoluiksi”) yhdistävine signaalien viejä- ja tuojahaarakkeineen eli aksoneineen ja dendriitteineen, ns. gliasoluista (jotka niin ikään harhaanjohtavasti suomennetaan tavallisesti ”rasva-soluiksi”, ikään ne taas eivät lainkaan olisi aivoluja) sekä sidekudossoluista, jotka muodostavat tukirakenteita ja korjaavat vaurioita). 3

  Gliasolut muodostavat neuronien viejähaarakkeiden aksonien, joita on yksi per neuroni, ympärille sen pääasiallisen materiaalin mukaan nimetyn ns. myeliinitu-pen. Tuojahaarakkeiden dendriittien ympärille muodotuu mm. glykosminoglykaa- nisokereista muodostuva ns. hermotuppiverkko (perineuronal net) 5, jonka tehtävät ovat vastaavanlaisia kuin myeliinitupenkin. Myeliinitupet osoittautuvat muodostuvan solukalvojen erottamista suhteellisen vakiopaksuisista kerroksista siten, että myeliinikerroksen paksuus riippuu näiden määrästä ja on hyvin stabiili, joskaan ei kuitenkaan palutumaton.

  Myeliinikerros antaa sen peittämälle neuronimassalle luonteenomaisen vaalean-harmaan värin (”white matter”), kun se ilman tätä päällystettä on tummanharmaa-ta (grey). Tämä päällyste muodostuu esimerkiksi ajattelusta vastaavilla aivokuo-ren alueilla vasta iän ja nimenomaan oppimisen myötä,kuten USAlaisen ”Institute of Child Health and Human Development” -tutkimuslaitoksen ”Nervous System Development and Plasticity” -osaston johtajan R.Douglas Fieldsin artikkeli ”White Matter Matters” ”Scientific American 3/2008” -tiedelehdessä todistaa.

  Fieldsin tulokset perustuvat uudelle magneettiresonanssiperustaiselle aivoku-vausmenetelmälle diffuusiotensori-kuvantamiselle (diffusion tensor imaging, DTI), jolla pystytään ensi kertaa kuvaamaan myös neuronienvälistä ja niiden sisäistä toimintaa. Nämä menetelmät ovat nyt osoittaneet ”harmaan aineen” aktiivisen roolin ns. korkeammissa hermotoiminnoissa, eli pavlovilaisen ehdollistumisen biofysikaalisessa mekanismissa.

  Informaation talletusmekanismin perustana oleva fysikaalinen ilmiö on, että mye-liinitupen paksuus (kerrosluku) määrää aksonin sähköimpulssienjohtavuuden. Se voi olla tupettomaan aksoniin nähden satakertainen optimipaksuudella, jolloin ak- soni on 60% koko ”langan” halkaisijasta. Vaihtoehtoisista reiteistä sähkösignaalit ”valitsevat” keskimäärin sen jonka johtavuus on paras. Ja koska aivosolut reagoi-vat noihin impulsseihin, nopein impulssi myös vaikuttaa parhaiten. Jos yhä lisä-tään eristekerroksia ohi optimin, niin taas impulssin kulku hidastuu, ja impulssi ”valitsee” helpommin jonkin muun tien.

  Myeliinikalvoa muodostavat oligodendrosyytti-gliasolut 3 reagoivat tässä toimin-nassaan vain neuronin aksonin läpäisevien sähköimpulssien määrään, sekä jo olevien kerrosten määrään, ilmeisen riippumatta siitä, millä aivokuoren alueella ollaan, tai (varsinkaan!) mitä signaalit ”kuvaavat”,eli millaiset aistimukset tai muut mieleenpalautukset niitä ovat aiheuttaneet.

  Tietysti myös jokin laajempi aivoalueen ”tila” (esimerkiksi uni/valve) voi myös vaikuttaa asiaan.Tällaiseen ehdollistumiseen sisältyy aktiivisen poisoppimisen mahdollisuus myös paksuntamalla edelleen myeliinituppea ohi optimin (esimer-kiksi ”kelaamalla” voimakkaita tunteita aiheuttavaa ongelmaa mielessään sen ”hallitsemiseksi”)!

  Entuudestaan tiedetään, että niin kauan kuin aksoneilla ei ole riittävän paksua myeliintuppea ja dendriiteillä hermotuppiverkkoa, ne pyrkivät muodostamaan sa-tunnaisesti muodostuvien okaiden (spine) kautta uusia yhteyksiä muihin neuro-neihin ja sitä kautta periaatteessa kaikkialle aivoihin. 7 Nuo yhteydet kuitenkin myös katoavat,jos niitä ei käytetä.Tällä tavalla alueet spesialisoituvat, ja ”tarpeet- tomat” alueet ”etsivät käyttöä”, mihin jo tapahtunut ”harmaantuminen” vaikuttaa estävästi.

  Vahvastikin myelinisoituneet yhteydet voivat kuitenkin taantua,jos niitä ei käytetä. Tätäkin on joskus pidetty sellaisenaan ehdollistumismekanismina, mutta tämä on yhteyksien sähkönjohtavuuksien muutoksille perustuvan mekanismin kattavuu-den ja moitteettoman toiminnan edellytys eikä niiden toimintamekanismi. Tähän asti on usein aksiomaattisesti oletettu ilman todellisia perusteita, että gliasoluilla ei olisi aktiivista roolia neuraalisten informaatioprosessien muodostumisessa. Tuo perusteeton taustaoletus on ollut erityisen ilmeinen ”peilisolu” -hölmöilyjen yhteydessä. Tuota olettamusta vastaankin on kuitenkin kertynyt evidenssiä jo aikaisemminkin:

  1. On tiedetty aivoaineen harmaantumisen yhteys oppimiseen. Jos jostakin erityi-sestä syystä esimerkiksi otsalohkon alueella ei oppimista tapahdu (vaikka varsi-nainen vika ei olisikaan siellä), ei tapahdu neuronien yhteyksien harmaantumista- kaan. Ei vain ole tiedetty, onko se passiivinen seuraus vai toimintamekanismin osa.

  2. On ollut tunnettua,että jos sooman ja dendriittien hermotuppiverkon glykosami-noglykaani-sokerit (jotka muuten johtavat jonkin verran sähköä,sillä niiden ympä-rillä on aina ohut vesimolekyylikerros) hajotetaan kemiallisesti aivoalueella, niin siihen liittyvä opittu informaatio katoaa. Ja mikä vieläkin kummallisempaa: kudos ei kuitenkaan vaurioidu pysyvästi, vaan kadonneen informaation tilalle voidaan oppia uutta vaikka kyseessä olisi tavanomaisen kehityksen ns. ”oppimisikkunan-sa” ajat sitten ohittanut käyttäytymisjärjestelmän rakenteellinenkin mutta kuitenkin opittu tieto. (Caterson, Fox)

  Glykosaminoglykaaniverkko näyttäisi olevan sekä eriste, kuten Kevin Fox ja Bruce Caterson otaksuvat 4 että ”silloite”, kuten myös on otaksuttu.

  3. Kokonaan uusien yhteyksien muodostuminen ei ole palautuva oppimismuoto, kuten Pavlovin ehdollistuminen vaatii, niin klassinen (= opittu ärsyke synnynnäi-seen reaktioon) kuin perustärkeä instrumentaalinenkin (am. ”operand”) ehdollis-tuminen 8,jossa sekä laukaiseva aistinärsyke että elimistön toiminnallinen reaktio ovat kokonaisuudessaan opittuja. Juuri instrumentaalisten ehdollisten refleksien olemassaolo itsessään on kuitenkin todiste ihmisen ja eläinten ns. korkeampien eli ehdollistumishermotoimintojen sidonnaisuutta vastaan neuronien ja muuhun-kaan geneettiseen rakenteeseen sisällöllisesti. Niihin ei liity luontaista fysiologis-ta palkintoa (esimerkiksi positiivista emootioita, eikä myöskään sellaista rangais-tusta) kuten yleensä klassisiin ehdollisiin reflekseihin, vaan refleksin palkitsevuus muodostuu täysin välillisesti siihen koodatun toiminnan ulkoisen tuloksen mahdollisuutena palvella jotakin tarpeentyydytystä.

  Ihmisen korkeimmat psyykkiset toiminnot (ajattelu, tahto, tietoisuus) rakentuvat konventionaalisten merkkijärjestelmien kuten erityisesti kielen välityksellä ole-muksellisesti instrumentaalisille eivätkä klassisille ehdollisille reflekseille,joilla jäl-kimmäisillä olisi geneettinen kytkentä reaktio-osaltaan.Konventionaaliset ”sovitut” merkit eivät ole meidän geeneissämme, ne eivät tule sieltä, eivätkä ne myöskään mene sinne millään keinolla, darwinilaisella eivätkä ”lysenkolaisella”. 9


  Sellaisen hieman (”harmittomassa” mielessä) ”huuhaa”-aivotutkimuksen puolus-tukseksi on vielä todettava, että yhtenä uuteen aivokuoren toimintateoriaan johta-neista vinkeistä oli havainto Albert Einsteinin aivojen ainoasta erikoisuudesta ”tavallisiin” verraten: ”rasvasolujen” poikkeuksellisen suuresta konsentraatiosta tietyllä ajattelualueella! 11

   
  1. Juhani Knuuti sanoo:
    
  2. Risto Koivula,

   Pyytäisin kommentteja tiivimmin. Kommentointi tarkoittaa ihan muuta kuin pitkiä kirjoituksia siitä mitä olet lukenut ja itse ymmärtänyt.

   On kiva, että olet innostunut aiheesta mutta mihin pyrit näillä kommenteillasi?

   Osoittamaan, että olet kuluttanut aikaa lukemalla tästä asiasta ja osaat luetella erilaisia vierasperäisiä sanoja?

   Kertomaan blogin lukijoille jotain valaisevaa aiheesta?
   Minusta tämä ei ainakaan auta jälkimmäiseen.

    

  3.  Mr Pain sanoo:
    
  4. Vaikka aihepiiri on erilainen mihin olen tottunut niin tämä Risto K. muistuttaa minua kovasti eräästä henkilöstä – appiukostani. Tuossa on kovasti samoja asioita mitä muuan dosentti TTL:lta on jauhanut jo useamman vuoden. Tosin ne hypoteesit eivät perustu mihinkään muuhun kuin oletuksiin.

   Kohta varmaan alkoholismikin pitää tunnustaa sairaudeksi, jos Koivula jatkaa tätä kovin pitkään (aivotoiminta muuttuu kokoajan).

    

  5.  Mr Pain sanoo:
    
  6. Ja ei ollut viimeisessä kappaleessa tarkoitus leimata Koivulaa mitenkään. Olen lukenut että alkoholistien aivotoiminta muuttuu koko ajan ja yhdistin asian näihin sähikäisiin hermopäätteisiin että asia liittyisi niihin.

   1.  Risto Koivula sanoo:
     
   2. ” Juhani Knuuti 9.2.2016 klo 08:52

    Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltämisen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.

    Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätellä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu. Todennä-köisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa. ”

    On aika uskaliasta ohittaa USAn liittovaltion (ja sellaisena USA:n lakien mukaan myös ”kansainvälinen”) virkavastuullisen lääketieteen National Institute of Heath noin vain, kun sen sana painaa lujaa Haagissa, koska mitää YK:n alaista Maaillman Tiedeakatemiaa ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa, vaikka kansainvälisen lain olemassaolo sellaistakin vaatisi, sil-lä tiede on myös oikeuslähde. Varsinkin kun ”euroteieteen” kskeiet dogmit eivät ole vain perutettomia,vaan VÄÄRIKSI TODISTETTUJA niin varmasti kuin ikinä vaan olla voi (juuri ne, joita ei saa tavullakaan arvostella ainakaan Suomen julkisuudessa).

    NIH toisaalta nauraa partaansa, kun jaetaan puoskarinoopeleita, pyrkies-sään itse ”Maailmantiedeakatemiaksi”, sillä USA:han ei ole koskaan salannut pyrkimystään ajaa oma lakinsa ”maailmanlaiksi”, taitaa olla siellä pyhässä perustuslaissakin, Kansainliitostakin jäi lopulta pois, vaikka oli pistänyt sen pystyyn, ja presidentti Wilson oli jo ehditty palkita rauhannoopelillakin tästä, kun tämä varsinainen juoni ei mennytkään läpi.


    Suomalaista keskustelua ei vain rajoiteta, vaan vanhatkin keskustelut haravoidaan aika ajoin ja ”liian hyvät” myöhäissensuroidaan, kuten viime vuonna Skepsis (Höpsis) ry.,puolivaltiollinen HUUHAA-tieteen metsästäjä (lehdessään kuitenkin sellaisen tuutti!)

    http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/skepsis-hopsis-poisti-14-vuotta-vanhan-historiallisen-keskustelun-sosiobiologiasta

    Skepsis/Höpsis poisti 14 vuotta vanhan historiallisen keskustelun ”sosiobiologiasta”…

     

   3. Juhani Knuuti sanoo:
     
   4. Linkkaat loputtomasti jotain vanhoja omia nettikirjoituksiasi ikäänkuin todistusaineistona, minusta olisi asiallisempaa kirjoittaa oikea kommentti. Mahdatko sekoittaa kritiikin sensurointiin? Kaikkea tutkimusta ja tiedettä saa ja pitää tarkastella kriittisesti. Tuloksia pitää voidaa haastaa ja vaatia todistamaan ne kunnolla. Tutkimuksen tulokset muuttuvat tieteelliseksi tiedoksi vain, jos niitä on haastettu ja yritty kumota.

    Kerro minulle konkreettisin esimerkein,mitä tieteentekijän tutkimus/ viestiä on rajoitettu tai sensuroitu? Ei Skepsis pysty mitään sensuroimaan.

     

     

   5.  Risto Koivula sanoo:
     
   6. Pahin ongelma on,että valtiollinen YLE, jota kansalaisilla pitäisi olla oikeus uskoa eli vaatia uskottavaa tietoa VARSINKIN esimerkiksi terveys- ja psyykkisen toiminnan asoista! ja yksityinen Hesari-yhtymä jankuttavat pel-kästään KUMOTTUA, varmasti virheellistä tieton mm. neurofysiologiasta. Ja se on myös medikalisaatiota, koska se ohjaa uskomaan vain geeniseli- tyksiin ja troppihoitoihin, joilla kummallalaan ei tarvitse olla todellistenkaan ongelmien kanssa mitään tekemistä. Aamulehdelle kelpasi muita muita myöhemmin myös ainakin Ajit Varkin glykonamogykaani-kemikaalipohjai-nen ehdollistumisteoria,ainakin niin kauan,kun sen voitiin olettaa pelaavan jollakin DNA-ketjulle analogisella koodilla.Alkkari myös kertoi ainoana iso-na lehtenä Huijari-Marc Hauserin kärystä. Nämä asiat pläjähtivät joka ta-pauksessa Aamulehden keskustelupalstalle. Mutta pöllähti kyllä Fieldskin, mutta hänestä on lehdessä vaiettu ja palstakirjottajatkin bannattu.

    Tuollainen tiedonväärentäminen on medikalisaatiota, koska se tekee ihmi-sestä epävarmoja ja riippuvaisia ulkopuolisesta ”ammattiasiantuntemuk-sesta”, joka sitten myy niitä turhia ja vahingollisia troppejaankin,kun amfe- tamiinipohjaisia ”ADHD-lääkkeitä”, jotka oan ainakin Sveitsissä kiellttykin lapsilta, koska ne muuttavat ja häiritsevät ehdollistumismekanismia oppimisessa.

    Fieldsin kirja on juuri sellainen, mitä tarvitaankin, koska se koskee tieteel-listä ihmiskuvaa, jollaisen luominen on yksi perustutkimuksen tähtävä. Soveltvan tutkimuksen tuloksia sen sijaan ei siltä kannalta pidä ottaa.

    Esimerkiksi jos jotakin psyykkistä toimintoa pystytään matkimaan jollakin koodilla, se ei millään muotoa ”todista”,että se esikuvailmiökin toimisi sillä, tai ylipäätään millään (”käännettävällä”,”laskennallisella”) koodilla. Tai että jos jokin aine todistetusti auttaa johonkin, sen ei tarvitse todistaa, että se nimenomainen aine, vaikka jokin huume, siinä prossessissa myös luonnostan aina toimii.


    Minä suosittelisin, jos mahdollista, Fieldsin kutsumista arvoimaan ja opas-tamaan Suomen neurotutkimusta joksikin aikaa, vaikka vähän maksaisikin … Ja tekemään asiantuntijan ominaisuudessa myös pari tänne sovelletua TV-ohjelmaa.

     

   7.  Mr Pain sanoo:
     
   8. Riston kuvaama aihealue yhdistyy toivottuun ja ei-toivottuun medikalisaa-tioon tässä tutkimuksessa, jonka linkkasin lumevaikutuskeskustelun loppuun: ”doi:10.1073/pnas.1514249112

    Ensimmäinen tutkimus fysiologista syistä joka kertoo mm. stressillä olevan samoja kroonisen tulehdustilan KALTAISIA vaikutuksia solutasolla?”

    Ko. tutkimusta en löytänyt itse. Eikä tämä tarkoita että tämä olisi yhdistävä tekijä koko syy-yhteysketjussa kun on vain tämä yksi tutkimus.

     

 13.  Risto Koivula sanoo:
   
 14.  Mr Pain 9.2.2016 klo 16:11

  ” Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa. ”

  Täällä on Akatemian rahoitus vuodelta 2006, jolloin Fieldsin ensimmäinen pommi ARTIKKELI ”The Other Brain” oli jo ilmestynyt:

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/223024?page=1#223024

  Yksi (1) tampereen yliopiston ”tutkija” sai kerran Euroopan neuvostolta 1.4 miljoo-naan ”tutkimukseen”,jonka aihe oli tosiasiassa ”vauvojen rotumurhapeilineurooni” …

   

  1.  Mr Pain sanoo:
    
  2. Tuo sinun asiasi lienee vähän samansuuntaista kuin mitä psykiatri Marja Vihervaara kertoi eilen ilmestyneessä Kotivinkki-lehdessä s. 22-

    

  3.  Mr Pain sanoo:
    
  4. ”vauvojen…”

   Tuollainen ilmaisutapa johtaa kyllä siihen, että suljetaan pois keskusteluista.

    

 15.  Risto Koivula sanoo:
 16. Vihervaara näyttää noihin samoihin kiinnittäneen huomiota kuin esimerkiksi Sveitsin hoitoeettinen neuvosto, joka on ollut kriminalisoimassa virkamiestasolla noita sveitsiläisten tehtaiden keksimiä ja levittämiä ADHD-lääkkeitä, joiden yksi kehittäjä Enzensberger samoi ennen kuolemaansa, että koko ”tauti” on keksitty ”lääkkeiden” myymiseksi.

  Intiassa on virkamiestasolla krimnalisoitu ”peilineurooniteoriaa” siinä mielessä, ettei Viliyanur Ramhachandranin kolukunnan ”oppineita” kelpuuteta ainakaan liit-tovaltion hommiin. Ja nämä tietysti huutavat, että muka ”laittomasti protektoidaan omia yliopistoja”, eikä uskota ”huippustuedettä”… Jessus…


  Minä en varsinaisesti ole ”antimedikalisti”,vaan vastustan vääriä teorioita, joita pi- detään yllä erilaista ”taktisista” syistä.Niitä on kaupallisia, poliittisia, uskonnollisia jne.


  Lääke saattaa olla myös viimmestä päälle, kun hyvin kohdalle, ja parantaa siinä sivussa orastaneita ”psyykkisiäkin” ongelmia, vaikka diagnoosi olisikin ollut epämääräinen (ainakin ilman sitä lääkettä ainakin, kuten mulla diabetes).

   

  1.  Mr Pain sanoo:
    
  2. (Kiinnostaa, en kysy enää muuta).

   Aivan. Biologian opettajallani oli lyhyitä koekysymyksiä. Risto Koivula? Tietoni reseptoreista.

    

  3.  Mr Pain sanoo:
    
  4. Et tarttunut aiheeseen ja kertonut reseptoreista?

   Käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä on tuotu lääketieteeseen. Se taitaa olla yksi syy, miksi lääketieteellistymisestä on alettu edes keskustella. Muistaakseni ensimmäiset aihetta käsittelevät teokset on kirjoitettu Tampereella ja niin taitaa olla viimeisinkin jonka tiedän. Iiris Pasternackin opus.

   Nykyään on hirvittävän vaikeaa kyseenalaistaa mitään päätelmiä, koska käy-tetään hienoja sanoja,vertauksia avaruuteen ja tähtitieteeseen ym. vaikka itse asiassa olisi kyse jonkun medikalisoitumisesta tai pyrkimyksestä siihen.Tämä voi olla tarkkaan harkittua ja usein ohjeistettuakin. Autismin aiheuttajina on pi-detty milloin mitäkin. Lääketiede tarkastelee väitteitä varsin konservatiivisesti ja jopa ohimenevinä ilmiöinä. Viimeksi esillä ollut taisi koskea rokotteita.
   Muutakin tutkimusta löytyy;

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578362

   Jos luet tutkimuksen ja tarkastelet sen sisältöä niin johtopäätösten tulisi olla että mielipidettään ei ehkä kannattaisi lukita kovin herkästi. Ja tietyille tahoille asioista tulee kertoa kuten lapsille. Ettei heidän maailmankuvansa kovin järkkyisi.

   Monet saattavat ihmetellä miten vaikkapa alkoholistin käytös muuttuu. Paik-kakunnalla, josta olen kotoisin, oli neljä pankkia. Kaksi oikeaa pankinjohtajaa, molemmat ryyppäsivät. Eräänä päivänä, pitkän ryyppyputken jälkeen toisen pankin johtaja kätteli rappusilla asiakkaita sisälle toiseen pankkiin.


   Sairauksien vaikuttamista minäkuvaan on turha kiistää. Varmaan moni syöpäänkin sairastunut kysyy itseltään, mikä meni vikaan. Lopulta ihmiset käyttäytyvät heidän kuin heidän perusluonteenpiirteelleen kuuluu.


   Todellisuus on (usein) tarua ihmeellisempää.

   1. Juhani Knuuti sanoo:
     
   2. Haluan tässä vaiheessa vain selventää yhden asian autismista:

    Asia on varmistettu lukuisia kertoja, viime vuonna jopa rokotusvastustajat teettivät sellaisen tutkimuksen ja tulos,yllätys yllätys oli,että rokotteet eivät aiheuta autismia. Tämä porukka on nyt ollut tyytymätön jopa tähän omaan tilattuun tulokseen. Tulos ei siis vastannut odotuksia ja uskomukset voitta-vat säännöllisesti tutkitun tiedon.

    Alkuperäinenkin tähän autismiyhteyteen viittaava tutkimus osoittautui jo vuosia sitten huijaukseksi ja se on vedetty pois lehden toimesta ja kyseinen tutkija on tuomittu tieteellisestä huijauksesta.

     

   3.  Mr Pain sanoo:
   4. Tulisi kertoa, kuten tuon tutkimuksen johdannossakin todetaan, ettei syytä tiedetä.


    Jos tätä ei ”muisteta” mainita niin se on omiaan ruokkimaan kaikenlaisia epäilyjä samaan aikaan esiintyvien ilmiöiden yhteydestä (korrelaatio) mi-hin tahansa, kuten tälle rokotteiden vastaiselle porukalle on käynyt. Tämä ei ole sattumaa.

   5. Juhani Knuuti sanoo:
   6. Lehti jota siteerasit on ”Medical Hypotheses”. Tämä ei ole tietoa vaan esit-telee hypoteeseja. Tieteelliseksi tiedoksi se muuttuu vasta kun hypoteesi on tutkittu ja osoitettu oikeaksi. Sillä tavalla pitää olla hereillä kun lukee artikkeleita että osaa sijoittaa sen omaan paikkaansa.

     

   7.  Mr Pain sanoo:
   8. Hyvää viikonloppua – uutta ja mielenkiintoista artikkelia odotellessa.

    En tiedä mihin kohtaan viittaat mutta todennäköisemmin apinoitu jostain blogitekstistä? Huippupäätelmät tulevat siis lehdestä. Puuttuu enää, miten Karjalan lapset eivät sitä tai tätä. Muuta kanavaa tiedon etsimiseen ei tai-da nykyään olla kuin blogit ja perinteinen tutkijankomero, jossa, kuten tun-nettua, paperit eivät ole lähelläkään järjestystä. Jos olisi, niin ei kai siellä tutkija olisi vaan siivooja.

 17.  Risto Koivula sanoo:
 18. Asperger ja ADHD ollankin poistamassa jopa EU:nkin tautiluokituksesta, WHO:n tautiluokitusessa ne eivät liene koskaan olleetkaan. Myöskään siellä ei ole esimerkiksi ”narsismia”.

  http://yle.fi/uutiset/aspergerin_oireyhtyma_pois_tautiluokituksesta/8666609

  ” Terveys 12.2.2016 klo 6:12 | päivitetty 12.2.2016 klo 13:48

  Aspergerin oireyhtymä pois tautiluokituksesta

  Aspergerin oireyhtymä on lähivuosina poistumassa eurooppalaisesta tautiluoki-tuksesta. Jatkossa käyttöön jää vain yksi kattodiagnoosi eli autismikirjon häiriö. Noin 54 000 suomalaisella on autistinen häiriö. Näistä yleisin on Aspergerin oire-yhtymä, joka voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutukses-sa, kielellisinä vaikeuksina tai kapea-alaisina kiinnostuksen kohteina. Aspergerin oireyhtymää ollaan poistamassa eurooppalaisesta tautiluokituksesta lähivuosina. Käyttöön jää vain kattodiagnoosi autismikirjon häiriö.Ne eivät ole sairauksia, vaan aivotoiminnan kehityshäiriöitä. Autismi- ja Aspergerliitto viettää talvipäiviään Jyväskylässä nyt viikonvaihteessa. Tänään talvipäivillä puhutaan muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia tautiluokituksen poistamisella on. ”

  Tämä on tervetullut medikalisaationvastainen päätös.

   
  1. Juhani Knuuti sanoo:
    
  2.  

 19.  tubi sanoo:
 20. mr pain; mihin pyrit näilllä kommenteillasasi?

   

  1.  Mr Pain sanoo:
  2. Ymmärrän kyllä jos niitä ei tarvita, kunhan kerrot(te). Voin yrittää vastata jos täsmennät kysymystä – vai tarkoititko ettei kommentointi ole ollut toivottavaa?

    

   1. Juhani Knuuti sanoo:
     
   2. Asiallinen kommentointi on aina tervetullutta.

     

 21.  Jari Paasonen sanoo:
 22. Veronmaksajana ole huolestuneena lukenut artikkeleita joissa ihmetellään aikeita surun tai murrosiän kriisien luokittelemista sairauksiksi, joiden lääkitseminen olisi perusteltua ja jotka jopa tulisivat yhteiskunnan korvausten piiriin. Uskon että lääketeollisuus on onnistunut ajamaan etujaan liian hyvin näkökulmastani.

  Valitettavasti nykyään ei tiedä kenen puoleen kääntyä valistaakseen itseään. THL:lläkään ei osaa olla uskottava. Blogisi (Reijo Laatikaisen ohella) tuntuu olevan yksi niitä ainoita valistajia, joihin jotenkin luotan.

 23.  KELLY CHRIST sanoo:
 24. Haluat myydä munuainen? Olemme täällä auttaa sinua hyvä rahaa tehdä mitä haluat, ota yhteyttä jos olet kiinnostunut myymään munuainen. Yhteystiedot ([email protected]) tai soita meille +919168752489

   

  1. Juhani Knuuti sanoo:
 25.  Risto Koivula sanoo:
 26. ” Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta – katso, kuuluuko oma lääkärisi eniten rahoitusta saaneiden joukkoon Lääketeollisuuden lääkäreille maksamien rahojen läpinäkyvyydessä on isoja puutteita. Vain avoimimmat lääkärit kertovat saamistaan korvauksista.

  Tuomo Pietiläinen HS Karla Kempas HS

  Julkaistu: 25.2. 2:00 , Päivitetty: 25.2. 7:08

  Avoimuus oli avainsana, kun Lääketeollisuus ry:n jäsenyhtiöt julkaisivat touko-kuussa lääkeyhtiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisiä rahavirtoja. Lääketeollisuuden viesti oli, että 65 prosenttia rahoitusta saaneista lääkäreistä antoi suostumuksensa kertoa saamistaan rahoista julkisuuteen.

 27.  Risto Koivula sanoo:
 28. Tiede myös etenee, muualla:

  ” USA:n ja Kuuban johtavat neurotietelijät R. Douglas Fields ja Mitchell Valdés-Sosa keskustelevat näköaloista ja tieteellisestä yhteistyöstä.

  WHO valitsi taannoin Kuuban terveydenhuoltosysteemin esimerkilliseksi muulle maailmalle. ”

  https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/usan-ja-kuuban-johtavat-neurotietelijat-keskustelivat-yhteistyosta/

   

   

  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhaniknuuti/kuinka-monta-laaketiedetta-on-olemassa/

   

  Kuinka monta lääketiedettä on olemassa?

   

  Kirjoittajat Juhani Kellosalo ja Juhani Knuuti

  Sairauksien hoitoa ja ehkäisyä ja varsinkin niin sanottua hyvinvointia käsittele-vässä informaatiossa vilahtaa monesti sana: lääketiede. Kirjoituksissa mainitaan mm. kiinalainen lääketiede, vaihtoehtoinen ja täydentävä, funktionaalinen, ja in-tegratiivinen lääketiede. Toisaalta virallista lääketiedettä kutsutaan koululääketie-teeksi. Näiden keskellä voi hämärtyä käsitys siitä, mitä lääketiede oikeasti on.

  Tiede on menetelmä, jonka säännöillä toimimalla saadaan mahdollisimman todenmukaista tietoa. Tieteessä esitetään hypoteesi tai väite, joka pyrkii kumoa-maan nykyisen tulkinnan asiasta. Tämän väitteen testaamiseksi kerätään havain-toja ja tehdään mittauksia. Saatuja tuloksia analysoidaan huolellisesti tilastollisia menetelmiä hyödyntäen.

  Sen jälkeen saatuja tuloksia tarkastellaan suhteessa aikaisempaan tietoon asias- ta ja tehdään johtopäätöksiä. Lopuksi käytetyt menetelmät, tulokset ja johtopää-tökset julkaistaan, jolloin muut voivat niitä arvioida ja kritisoida ja haastaa uusilla tutkimuksilla.

  Tämän perusteella on vaikea kuvitella, että olisi vaihtoehtoinen tiede.Mille se olisi vaihtoehto? Jätettäisiinkö jokin noista vaiheista pois? Olisiko olemassa vaihtoeh-toista matematiikkaa, geologiaa tai fysiikkaa? Vaihtoehtoja tieteen vaatimukset täyttäville oppirakennelmille ei ole, sillä jokaista tieteenalaa on lopulta vain yksi.

  Tämä koskee myös lääketiedettä.Sen piiriin kuuluu kaikki tieteen kriteerit täyttävä tieto ihmisen psykofyysisestä rakenteesta ja toiminnasta, sen sairauksien synty-mekanismeista,ehkäisystä ja hoitamisesta. Kaikkea ei vielä tiedetä,ja tiedon käy-täntöön soveltaminen on inhimillistä toimintaa omine puutteineen. Silti lääketie-teen ydin ja ohjenuora on luotettavaan näyttöön perustuva harkittu toiminta – joskus toimimatta jättäminen.

  Jos on vain yksi omana tieteenalanaan erottuva, mitä sitten kaikki muut lääketie-teeksi nimitetyt ovat? Kyse on niin yksinkertaisesta asiasta kuin käännösvirhees-tä. Näiden muualla, usein rapakon takana, syntyneiden hoitokäsitysten nimikyltit on suomennettu niin, että englannin sana medicine on tulkittu yksioikoisesti lääketieteeksi. Sitä se ei läheskään aina tarkoita, vaan sen merkityksiä ovat myös esimerkiksi lääke, rohto, hoito, hoitosysteemi. Tiukasti ottaen lääketiede on englanniksi medical science.

  Usein, ja varsinkin puheena olevissa tapauksissa, sanan medicine oikeita käännöksiä ovat hoito tai lääkintä. Traditional Chinese medicin on kiinalaista kansanlääkintää tai perinteistä kiinalaista lääkintää, antroposophic medicine on antroposofista lääkintää jne.

  Tämä ei sulje pois sitä, etteikö esimerkiksi kansanlääkinnän hoitokeinoissa voisi olla toimivia, jotka tutkimusnäytön jälkeen voitaisiin hyväksyä lääketieteen piiriin. Tällaisia on löytynytkin,mutta tämä ei tee kansanlääkinnästä kokonaisuudessaan tiedettä. Monet sen hoitoyritykset pohjaavat primitiivisiin vaikutusoletuksiin, vaikkapa virtsalöylyssä istuminen keltataudin hoitokeinona.

  Lääketiede ei vaadi lisämääreitä kuten virallinen, eikä ole syytä nimittää sitä koululääketieteeksi.

  Toinen esimerkki virheellisestä tulkinnasta on väittää lääketieteen olevan vain lääkkeiden tiedettä, suomen kielen lääke-tiede mukaisesti. Suomenkielisestä termistä huolimatta lääketiede sisältää pääosin lääkkeisiin liittymättömät ilmiöt ja hoidot. Esimerkiksi toimenpiteet, ehkäisevät toimet ja terapiat kuuluvat lääketieteeseen vaikka niissä ei käytetä lääkkeitä.

  Viestinnän yksi periaatteista on, että kielen erottelu- ja nimeämiskyvystä kannat-taa pitää kiinni. Ei ole yhdentekevää, mitä sanoja käytetään; on hyvä punnita, lisäävätkö ne selkeyttä vai hämärtävätkö asioita. Monista lääketieteistä puhuminen ei kirkasta sitä, mitä tarkoitetaan.

  Hämäryyttä voidaan käyttää myös tarkoitushakuisesti. Lääketieteen ulkopuolisia hoitoja kauppaavat tai puolustelevat esittävät mieluusti näkemyksensä tieteen-aloina. Tällä hamuamallaan mandaatilla he pyrkivät lavastamaan asiantuntijoiden toteamukset siitä, että vaikutusmekanismit ovat kuviteltuja eikä tutkimusnäyttöä ole, pelkiksi mielipiteiksi ja keskustelun asiasta tieteilijöiden välisiksi näkemyseroiksi.

  Tutkimusnäytön avulla mistä tahansa hoidosta voi tulla osa lääketiedettä.

  ————————-

  Juhani Kellosalo, LKT, Lääketieteen termit -sanakirjan aikaisempi päätoimittaja

  Juhani Knuuti, LT, professori (blogin ylläpitäjä)

   

  HM: Tiede ei ole olemukseltaan eikä määritelmältään menetelmä, metodi.

  Tiede on tieteenalojen kehittyvä vuorovaikutteinen systeemi, joilla on oma suhteellisen itsenäinen objektiivinen tutkimuskohteensa ja siitä määräytyvät omat omat objektiiviset metodinsa,joiden ei ole tarkoituskaan päteä joka paikassa. Tie- teenalan olemassaolon edellytys on todellisen objektiivisen suhteellisen itsenäi-sen, omalakisen tutkimuskohteen olemassaolo. Perimmäiseltä luonteeltaan tie-teenala on tuota tutkimuskohdetta koskevien tosien teorioiden järjestelmä. Mää-reiden kanssa sana tiede tarkoittaa tieteenalaa. Tiede kokonaisuutena on tällais-ten tieteenalojen vuorovaikutteinen systeemi. Kukin tieteenala on periaatteessa yksi, koska sen tutkimuskohteena on jokin luonnon ja yhteikunnan objektiinen ykseys. Myös itse tiede on yksi, koska sen tutkima objektiivinen todellisuus kokonaisuutena katsotaan myöskin olevan keskinsess vuorvaikutuksessa oleva kokonaisuus.

  Mutta tieteealoja myös syntyy, jakutuu ja katoaakin esimerkiksi menemällä uudelleenjakoon naapuritieteenalojen kesken. Kuten emme aina tiedä teorioista, ovatko ne totta vai eivät, emme aina tiedä esimerkiksi sellaisiin liittyvistä asettamuksistakaan, ovatko net tiedett' vai eivät.

  https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/science

  Science

  the field of human endeavor that elaborates and theoretically systematizes objective knowledge of reality; one of the forms of social consciousness. In the course of historical development science becomes a productive force in society and a highly important social institution. The concept of science includes both activity aimed at gaining new knowledge and the result of such activity - the sum of the scientific knowledge acquired up to a given time, which constitutes the scientific conception of the world. The term “science” is also used to designate the various branches of scientific knowledge.

  The immediate goals of science are to describe, explain, and predict processes and phenomena of reality employing the laws that science has discovered. In the broad sense, science aims at the theoretical representation of reality.

  Science and other ways of apprehending reality. Inseparable from the practi-cal way of comprehending the world, science as the creation of knowledge is a specific form of activity that differs significantly both from physical production and from other types of mental activity. Whereas in physical production knowledge is used only as an ideal means, in science the acquisition of knowledge constitutes the primary and direct goal, regardless of the form that the goal takes - whether the goal be a theoretical description, the flow charts of an industrial process, a summary of experimental data,or the formula of a preparation. Unlike those types of endeavor whose result is known in advance, before the activity begins, scienti-fic work is scientific because it creates new knowledge - its result is fundamental-ly nontraditional. It is precisely for this reason that science acts as a force that continually revolutionizes other types of activity.

  In contrast to the aesthetic (artistic) way of comprehending reality, as embodied in art, science strives for impersonal, objective knowledge that is generalized to the fullest possible extent; in art the results of artistic cognition are inseparable from the unique personal element. Art is often described as “thinking in images” and science as “thinking in concepts,” emphasizing that the former develops chiefly the sensory and imaginal aspect of man’s creative capacity, whereas the latter deals primarily with the intellectual and conceptual aspect.

  These differences, however, do not constitute an insurmountable barrier between science and art, which are linked by their creative and cognitive attitude toward reality. On the one hand, the aesthetic element often plays a significant role in scientific constructs, especially in the development of a theory, in a mathematical formula, or in the plan or idea for an experiment. The presence of the aesthetic element has been noted by many scientists. On the other hand, artistic works have a cognitive, as well as an aesthetic aspect. For example, K. Marx’ first in-sight into the socioeconomic nature of money in bourgeois society was based, in particular, on an analysis of the works of Goethe and Shakespeare (K. Marx and F. Engels, Iz rannikh proizv., 1956, pp. 616 – 20).
   

  The relationship between science and philosophy as specific forms of social con-sciousness is complex. To some extent philosophy always provides science with a methodology of cognition and interprets its discoveries in terms of a world view. Philosophy and science are also linked by a common striving to present know-ledge in a theoretical form and by a desire for logical proof. This striving reaches its highest fulfillment in dialectical materialism - a philosophy that consciously and openly allies itself with science and with the scientific method. Dialectical materialism studies the most general laws of the development of nature, society, and thought, relying on the findings of science.

  Because of the direct relation between philosophy and Weltanshauung, in a society of antagonistic classes various philosophical schools relate differently to science and to the methods that it uses to arrive at knowledge. Some philosophi-cal schools view science skeptically (for example, existentialism) or even with open hostility, whereas others attempt to dissolve philosophy in science (positi-vism), thereby disregarding philosophy’s function in shaping a world view. Only Marxism-Leninism gives a consistent solution to the problem of the relationship between philosophy and science. It adopts scientific methods and makes full use of scientific discoveries, at the same time taking into account the specific nature of the subject matter under study and the social role of philosophy. This makes Marxism-Leninism a truly scientific philosophy.Through philosophy and the gene- ral theory of the social sciences, all science is related to ideology and politics. Whenever class antagonisms are present this relationship accounts for the class character and partiinost’ (party-mindedness) of the social sciences, which border on philosophy, and for the important role of the natural sciences in shaping a world view.

  Science, which is oriented toward the criteria of reason,has been the antithesis of religion, which rests on faith in the supernatural. Whereas science studies reality by means of reality itself and requires rational substantiation and practical confir-mation of the knowledge derived, religion sees its main strength in revelation and in appeals to suprarational arguments and to the indisputable authority of canoni-cal texts. In the modern world, however, religion has had to contend with the tre-mendous progress in science and the growth of its social role, and therefore it is vainly trying to find some way of reconciling its doctrine with scientific truths or even of adapting them to its own needs.

  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/08/materialistisen-dialektiikan-totuuskasityksesta-sovellettuna-teknisiin-tieteisiin

   

  ***

   

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/409413?page=1#409677
   

  " Risto Koivula
  18.09.2022 17:08:03
  409677

  Koneet eivät voi kontrolloida tajuntaamme

  Lainaus: Risto Koivula, 31.07.2022 08:39:16, 409413
   
  ...sanoo maailman johtava aivotutkija R. Douglas Fields USA:n liittovaltion NIH-tutkimuslaitoksesta. Tai ainakin olemme sellaisesta suunnattoman kaukana...

  https://www.quantamagazine.org/can-machines-control-our-brains-20210517/

  " Can Machines Control Our Brains?

  Advances in brain-computer interface technology are impressive, but we’re not close to anything resembling mind control.
   
  Screenshot%202023-06-21%20at%2015-06-22%

  R. Douglas Fields

  May 17, 2021

  The raging bull locked its legs mid-charge. Digging its hooves into the ground, the beast came to a halt just before it would have gored the man. Not a matador, the man in the bullring standing eye-to-eye with the panting toro was the Spanish neuroscientist José Manuel Rodriguez Delgado, in a death-defying public demonstration in 1963 of how violent behavior could be squelched by a radio-controlled brain implant. Delgado had pressed a switch on a hand-held radio transmitter to energize electrodes implanted in the bull’s brain.Remote-controlled brain implants, Delgado argued, could suppress deviant behavior to achieve a “psychocivilized society.”

  Unsurprisingly, the prospect of manipulating the human mind with brain implants and radio beams ignited public fears that curtailed this line of research for decades. But now there is a resurgence using even more advanced technology. Laser beams, ultrasound, electromagnetic pulses, mild alternating and direct current stimulation and other methods now allow access to, and manipulation of, electrical activity in the brain with far more sophistication than the needlelike electrodes Delgado stabbed into brains.

  Billionaires Elon Musk of Tesla and Mark Zuckerberg of Facebook are leading the charge, pouring millions of dollars into developing brain-computer interface (BCI) technology. Musk says he wants to provide a “superintelligence layer” in the human brain to help protect us from artificial intelligence, and Zuckerberg reportedly wants users to upload their thoughts and emotions over the internet without the bother of typing. But fact and fiction are easily blurred in these deliberations. How does this technology actually work, and what is it capable of?

  Already in 1964, Delgado’s technology could induce a surprising amount of cont-rol in human brains. Simply by energizing implanted electrodes, he could quell a raging brain storm mid-seizure,or suppress mental illnesses in an instant - but he could also command a person’s limbs to move, overwhelm a person with sexual ecstasy or plunge them into deep,suicidal despair.No wonder people got nervous about this technology.

  Even recently, widely respected neuroscientists have sounded the alarm. A cau-tionary editorial, published in 2017 in Nature, opens with a scene that could have been found in an episode of Black Mirror, a show whose plots often center on mind control technology. The neuroscientists describe a scenario in which a brain implant that enables a paralyzed man to control a prosthetic arm suddenly goes haywire because the man feels frustrated, and it attacks an assistant with its steely claws.

  I find this Frankenstein scenario ridiculous.

  Electrodes placed in the motor cortex to activate prosthetic limb movement do not access emotion. Moreover, no matter what you may read in sensational ar-ticles, neuroscientists do not yet understand how thoughts, emotions and inten-tions are coded in the pattern of neural impulses zipping through neural circuits: The biological obstacles of mind hacking are far greater than the technological challenges.

  Today’s BCI devices work by analyzing data, in much the same way that Amazon tries to predict what book you might want next. Computers monitoring streams of electrical activity, picked up by a brain implant or a removable electrode cap, learn to recognize how the traffic pattern changes when a person makes an intended limb movement.

  For example, the ongoing oscillations in electrical activity surging through the cerebral cortex, known as brain waves, are suddenly suppressed when a person moves a limb — or even thinks about moving it. This phenomenon reflects an abrupt change in communication among thousands of neurons, like the sudden hush in a restaurant after a server drops a glass: You cannot understand conver-sations between individual diners, but the collective hush is a clear signal. Scien-tists can use the interruption in electrical traffic in the cerebral cortex to trigger a computer to activate a motor in a prosthetic arm, or to click a virtual mouse on a computer screen. But even when it is possible to tap into an individual neuron with microelectrodes, neuroscientists can’t decode its neuronal firing as if it were so much computer code;they have to use machine learning to recognize patterns in the neuron’s electrical activity that correlate with a behavioral response. Such BCIs operate by correlation, much the way we depress the clutch in a car by listening to the sound of the engine.

  And just as race car drivers shift gears with precision, this correlational approach of interfacing human and machine can be very effective. Prosthetic devices that match the brain’s electrical activity with sensorimotor function can prove life-changing, restoring some lost function and independence to people who are paralyzed or who suffer other neurological losses.

  But there’s more than fancy technology at work in BCI devices — the brain itself plays a huge role. Through a prolonged trial-and-error process the brain is some-how rewarded by seeing the intended response occur, and over time it learns to generate the electrical signal it knows the computer will recognize. All of this takes place beneath the level of consciousness, and neuroscientists don’t really know how the brain accomplishes it. It’s a pretty far cry from the sensational fears and promises that accompany the specter of mind control.

  For the sake of argument, however, let’s imagine that we do learn how informa-tion is encoded in neuronal firing patterns. Then, in true Black Mirror fashion, let’s say we want to insert a foreign thought via brain implant. We still have to over-come many obstacles,
  according to the neuroscientist Timothy Buschman, who is actively pursuing research using brain recording and stimulation. “I will know which brain region to target, but there is no way I will know which neuron",he told me in his lab at Princeton University. “Even if I could target the same neuron in every individual, what that neuron does will be different in different individuals’ brains.”

  No matter how much industrial power someone like Musk brings to the problem, Buschman explained mathematically that biology, not technology, is the real bottleneck. Even if we oversimplify neural coding by assigning a neuron to be either “on” or “off,” in a network of only 300 neurons we still have 2300 possible states — more than all the atoms in the known universe. “It is an impossible number of states,” Buschman said.

  The biological obstacles of mind hacking are far greater than the technological challenges.

  Ponder for a minute that the human brain has about 85 billion neurons.

  But what about Zuckerberg’s plans of users uploading thoughts and emotions? Reading information out of the brain is more feasible than downloading informa-tion into it, after all. Indeed, Marcel Just and his colleagues at Carnegie Mellon University are now using fMRI to reveal a person’s private thoughts, in an effort to understand how the brain processes, stores and recalls information. They can tell what number a person is thinking of, what emotion they may be feeling or whether they are having thoughts of suicide.This brain-machine mentalism works by asking people to have a specific thought or cognitive experience over and over while inside an fMRI machine. Since cognition and emotion activate specific sets of networks throughout the brain, machine learning can eventually identify which constellations of brain activity patterns correlate with specific thoughts or emotions. Remarkably, the brainwide activity patterns revealing private thoughts are universal, regardless of a person’s native language.

  A surprising finding from this research is that the brain does not store information the way we might think — as discrete items categorized logically in a database. Instead, information is encoded as integrated concepts that encapsulate all the sensations, emotions, relevant experiences and significance associated with an item. The words “spaghetti” and “apple” are logically similar in being food items, but each one has a different feel that activates a unique constellation of brain re-gions. This explains how Just can use the very slow method of fMRI, which takes many minutes to acquire brain images, to determine what sentence a person is reading. The brain does not decode and store written information word by word, the way Google Translate does: It encodes the meaning of the sentence in its entirety.

  This technological mind reading might seem scary. “Nothing is more private than a thought",Just said. But such fears are simply not grounded in fact.Similar to the BCI used to operate a prosthetic device, this mind reading requires intense coo- peration and effort by the participant. People can easily defeat it, Just’s colleague Vladimir Cherkassky explained. “We need the person to think about an apple six times. So all they have to do is think about a red apple the first time, a green apple the next time, maybe a Macintosh computer, and we are done.”

  Critics often cite ethical concerns with BCI: loss of privacy, identity, agency and consent. They worry about abuses to enhance performance or the destruction of free will, and they raise concerns over disparities within society that reduce ac-cess to the technology. And, yes,as with any technology it’s possible that bad ac- tors can use it to cause deliberate harm. These are all good points, worth consi-deration as the technology improves. But it’s also worth remembering that we already face and accept such concerns from other biomedical advances, such as DNA sequencing, anesthesia and neurosurgery.

  To me, the harm BCI might someday do is outweighed by the good it’s already doing. Current methods of treating neurological and psychological disorders with chemicals or surgery are woefully inadequate. Interfacing with the brain through the precise application of electricity and diagnosing disorders by monitoring the brain’s electrical activity shows great promise. When Nathan Copeland shook President Obama’s hand with a robotic arm controlled by electrodes implanted in his motor cortex, he also felt the grip of a handshake through sensors in the prosthetic fingers that stimulated electrodes in his sensory cortex. BCI can also restore vision and hearing, generate synthetic speech, and help treat disorders like obsessive-compulsive disorder, addiction and Parkinson’s disease.

  It is natural to fear what we do not understand. For most of us, fear of mind cont-rol is an abstraction, but Copeland faced the reality of letting scientists open his skull and implant electrodes in his brain. When I met him in 2018, Copeland’s brain implants had been removed, because the electrodes have a limited lifetime. “Looking back at it,” he said, “I would do it as many times as they would let me.”

  R. Douglas Fields

  MUKAMAS "tieteellisyysaktvisti" ja -"valvoja" Professoriliiton vuoden 2021 Vuo-den Professori Juhani Knuuti töräytti blogissaan keskustelussa (USAn Kansalli-sen Terveysviraston NIH:n aivotutkimuslaboratorion johtajan) R. Douglas Fieldsin suorittama ehdollistumis- eli oppimisprosessin biofysikaalisen mekanismin selvit-täminen tuloksineen reilut 10 vuotta sitten "... ei ole uskottava eikä kiinnosta ketään (Suomessa)... " ...:

  https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/medikalisaatio/#comment-14190

  " Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltä-misen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.

  Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu.

  Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuutta-vaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neuro-tutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa.

  ... "

  Puhtaasti loogisesti ottaen AINAKIN JOMPI KUMPI noista kahdesta on hölynpölytieteilijä...


  PS: TUOLLAISTAKO "TUKEA" SUOMEN PROFESSORILIITTO TOMITTAA "UKRAINALAISILLE TIETEENTEKIJÖILLE"???!!!

  https://blogi.professoriliitto.fi/juhani-knuuti/


  Screenshot%202023-06-20%20at%2017-36-11%
   

  Professoriblogissa otetaan kantaa yliopistojen ja tutkimuslaitosten ajankohtaisiin asioihin.

  Lääketieteen professori, Turun yliopisto. Vuoden Professori 2021.

  4.4.2022

  Tukea ukrainalaisille tieteentekijöille

  Venäjän hyökkäys Ukrainaan heijastuu selvästi Suomen tiedemaailmaan. Sota vaikuttaa suhtautumiseemme sekä venäläisiin että ukrainalaisiin tutkijoihin. Yhteyksiä Ukrainaan pyritään lisäämään ja Venäjään taas välttämään.

  Tutkijayhteisön halu auttaa ukrainalaisia tutkijoita on ajoittain ylittänyt todelliset mahdollisuudet ja kokemus yliopistojen reagoinnin hitaudesta on nostanut myös kriittisiä viestejä esiin.

  Koetun hitauden voi ymmärtää siinä valossa, että joudumme toimimaan suoma-laisen lain mukaisesti. Vaikka tutkijan näkökulmasta tutkija-apurahan tarjoaminen ukrainalaiselle tuntuu itsestään selvältä ratkaisulta, yliopistojen hallinnossa poh-ditaan asiaa juridiselta näkökannalta. Esimerkiksi, voiko apurahahakua kohden-taa jonkin tietyn maan kansalaisille? Mielestäni poikkeustilanteessa sääntöjen on kuitenkin voitava joustaa.Kotiyliopistoni on yhdessä Unifin kanssa toki jo viestinyt yliopistotason mahdollisuuksista tukea ukrainalaisia opiskelijoita ja tutkijoita.

  Olin itse yhteydessä oman alani tutkijaan Kiovassa ja tarjosin muutaman kuukau-den mahdollisuutta vierailla yksikössäni kustannuksista huolehtien. Vaikka kiinn-ostus ja kiitollisuus tulivat selväksi, ainakin lääkäritaustaiset tutkijat kokevat, että heitä tarvitaan nyt Ukrainassa. Tutkimusyhteistyö olisi toivottua mutta käytännös-sä sodan aikana mahdollisuudet siihen ovat olemattomat. Vastauksessa heijastui kuitenkin toiveikas usko siihen, että sota kuitenkin kohta loppuu ja silloin tämäntapainen tuki olisi enemmänkin kuin tervetullutta.

  Sodan jatkuessa konkreettisin apu tutkijoille näyttäisi olevan tutkimusjakson tar-joaminen niille, jotka ovat jo joutuneet jättämään Ukrainan. Scholars at risk -ver-koston kautta InFlames-lippulaivaamme otti yhteyttä ukrainalainen juuri valmistu-massa oleva lääketieteen opiskelija, joka oli paennut Kreetalle. Tässä tapaukses-sa kykenemme tarjoamaan hänelle ainakin kuuden kuukauden työskentelyjakson tutkimuskonsortiossamme toivoen,
  että jakso johtaa pidempäänkin työskentelyyn. Uskon,että vastaavia tilanteita olisi paljon,jos tieto niistä saavuttaisi asianosaiset.

  On myös noussut huoli siitä, että Suomessa oleskelevia venäläistaustaisia tutki-joita kohdeltaisiin asiattomasti. Vaikka organisaatiotasolla yhteistyö venäläisiin on tauolla, se ei tarkoita, että suhtautuminen Suomessa oleviin yksittäisiin tutkijoihin tulisi olla samanlaista. Suomessa on kohtalaisen paljon venäläistaustaisiä pidempään oleskelleita tutkijoita, joita ei voida pitää osallisina Venäjän valtion aloittamaan sotaan.

  Omassa ryhmässäni toimiva venäläistaustainen tutkija on ilmaissut pelkoaan siitä, että venäläisiin kohdistettaisiin syrjintää ja häirintää. He ovat esimerkiksi kehottaneet varmuuden vuoksi lapsiaan olemaan puhumatta koulussa venäjää. Toistaiseksi en ole onneksi konkreettista häirintää todennut mutta pidän riskiä siihen merkittävänä. Yliopistojen viesti asiassa on selvä mutta se ei todennäköi-sesti saavuta yhteiskuntaa,jossa nämä tutkijat elävät arkeaan. Meidän tutkijoiden tulee myös jatkuvasti tuoda esiin viestiä, että häirintä ja asiaton toiminta eivät ole hyväksyttäviä sodankaan aikana. "

   

  PS: Saattaa joskus vaikuttaa, että ukrainalaiset hölynpöllärit kusettaisivatkin suomalaisia (ja Kanada maksaisi...):

  https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/09/vaara-teoria-kielen-synnysta

  " perjantai, 6. syyskuu 2019

  Väärä teoria kielen synnystä

  Ukrainalainen ”Maidan-HP-tieteilijä”…

  Tällaiset asiat jos mitkä, tieteen väärentäminen, osoittavat myös ketkä Ukrainan kriisissä ovat väärässä, väärällä asialla – ja ketkä siis oikeassa…

  Andrey Vyshedskiy

  av.jpg

  I have been interested in the physical properties of mental imagery since I was nine years old, and was involved in related research since my undergraduate studies. My current research focuses on the neurological basis of imagery. My work spans the intersection of neuroscience, linguistics, primotology, and paleoanthropology. In the past, I have conducted research in neurophysiology of memory, cardiopulmonary acoustics, and optical vibrometry. I have co-founded several successful companies, received numerous awards from NSF, NIH, and DOD, and directed the development of several FDA approved medical devices.

  RK:Tekniikan maailma lykkää Wanhaa kumottua hewonpaskaa:kieli esimer-kiksi EI KEHITY GEENIEVOLUUTION mukaan, ja ”Nicaraguan kuurojen lasten keskenään keksimä uusi viittomakieli” oli Noam Avram Chomskyn huijausta.

  https://tekniikanmaailma.fi/uusi-teoria-selittaa-miten-ihminen-sai-kielitaidon-70-000-vuotta-sitten-ilmestyneen-mutaation-seurauksena-lapset-keksivat-keskenaan-nykykielen-perusteet/

  Uusi teoria selittää, miten ihminen sai kielitaidon – 70000 vuotta sitten ilmestyneen mutaation seurauksena lapset keksivät keskenään nykykielen perusteet
  ... "

   

  http://imagiration.com/a3/2014_Vyshedskiy_OnTheOriginOfTheHumanMind_Edition2.pdf

   

  ... Mutta...

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/403774?page=1#405104

  Tampereen valeyliopiston haistapaskantiedehöntät eivät halua edes kuulla todellisesta ihmistymisestä mitään

  https://www.is.fi/tiede/art-2000007931688.html

  Suomalaistutkijat selvittivät: Homo sapiens peittosi neandertalilaiset luovuusgeenien avulla

  Tutkijan mukaan luovuusgeenit ovat auttaneet ihmisiä selviämään koronaviruksen kaltaisista vitsauksista.

  Terho "Hörhö" Lehtimäki johti tutkimusta Liisa Keltingans-Järvisen kanssa.­ Kuva: Timo Marttila

  Mikko Marttinen

  5:41 | Päivitetty 5:42

  Homo sapiens on paitsi viisas ihminen, myös luova ihminen.

  Tämä selviää Tampereen yliopiston tutkijoiden uudesta tutkimuksesta, jonka tulokset on julkaistu arvostetussa Nature-sarjan Molecular Psychiatry -lehdessä.

  Geenitutkimus perustuu suomalaisen Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät -tutkimuksen (LASERI) ainutlaatuiseen aineistoon, jota verrattiin simpanssien ja neandertalinihmisten DNA:han.

  Tutkijat tunnistivat aineistosta 267 tunnepohjaiseen reagoivuuteen, itsehillintään ja itsetietoisuuteen vaikuttavaa geeniä, jotka löytyvät vain nykyihmisistä.

  – Nämä geenit todistavat,että luovuuden kehittyminen oli Homo sapiensin evo-luution ja elossa säilymisen salainen ase, jota serkuillamme neandertalinihmisillä ei ollut, professori Terho Lehtimäki sanoo Tampereen yliopiston tiedotteessa.

  – Tämä huomionarvoinen geenilöytö avaa ensimmäistä kertaa ikkunan mennei-syyteemme ja valaisee käsitystämme itsetietoisuutemme kehityksen tärkeästä roolista ihmisen evoluutiossa.

  Lehtimäen mukaan ainutlaatuiset geenit säätelevät prosesseja, joiden ansiosta nykyihmiset ovat sosiaalisia, luovia kertovassa taiteessa ja tieteessä sekä suku-laislajejaan vastustuskyisempiä ikääntymistä, vammoja ja sairauksia vastaan.

  Sen jälkeen, kun Homo sapiensit muuttivat Afrikasta noin 60000 vuotta sitten, he syrjäyttivät vähitellen neandertalinihmiset ja muut ihmislajit. Ne kaikki kuolivat sukupuuttoon noin 40000 vuotta sitten.

  – Ihmisen luovuus, sosiaalisuus ja terve pitkäikäisyys syntyivät vastauksena tarpeeseen sopeutua ankariin ja monimuotoisiin olosuhteisiin ja kommunikoida suurissa sosiaalisissa ryhmissä 400000 – 100000 vuotta sitten, Lehtimäki toteaa.

  – Tälläkin hetkellä kohtaamme covid-19-pandemian vuoksi samanlaisia haastei-ta, joihin meidän on sopeuduttava luovasti, kuten esi-isämme oman aikansa haasteisiin.
  ... "

  D0_S4mGWoAAwHcn.jpg

  Keltikangas-Järvinen on hullumpi ja typerämpi kuin olisin osannut kuvitellakaan...

  https://www.kemiamedia.fi/luovuus-auttoi-homo-sapiensia-jaamaan-eloon/

  Uutiset | 23.4.2021 | Kemiamedian toimitus

  Luovuus auttoi Homo sapiensia jäämään eloon

  Siinä missä neandertalilainen ja muut ihmislajit kuolivat noin 40000 vuotta sitten su-kupuuttoon, Homo sapiens säilyi hengissä luovuutensa ja seurallisuutensa ansiosta.

  Tähän viittaa Tampereen yliopistossa tehty geenitutkimus.

  Tutkijat selvittivät geneettisten verkkojen evoluutiota simpanssista nykyihmiseen ja tunnistivat luovuuden geenit, jotka erottavat meidät muista lajeista.

  Geenitutkimus perustuu suomalaisen Laseri-hankkeen (Lasten ja nuorten sepelvaltimotaudin riskitekijät) ainutlaatuiseen aineistoon.

  Tutkijat tunnistivat aineistosta 267 tunnepohjaiseen reagoivuuteen, itsehillintään ja itsetietoisuuteen vaikuttavaa geeniä, jotka löytyvät vain nykyihmisistä.

  ”Nämä geenit todistavat, että luovuuden kehittyminen oli Homo sapiensin evoluu-tion ja elossa säilymisen ’salainen ase’, jota serkuillamme neandertalinihmisillä ei ollut”, sanoo kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki yliopiston tiedotteessa. Lehtimäen ja psykologian professorin Liisa Keltikangas-Järvisen lisäksi projek-tissa oli mukana tutkijoita muualta Suomesta, Yhdysvalloista ja Espanjasta.

  Tulokset julkaisi Nature-sarjan Molecular Psychiatry -lehti.

  Löydetyt geenit säätelevät ihmisen sopeutumista

  Tutkimuksessa tunnistetut 267 geeniä löydettiin suuremmasta 972 geenin ryhmästä, jonka sama ryhmä oli tunnistanut jo aiemmin.

  ”Nämä 267 geeniä yhdessä vastaavat lähes kaikista periytyvistä temperamentin ja luonteenpiirteiden vaihteluista, jotka säätelevät ihmisen sopeutumista ympäristössä tapahtuviin muutoksiin”, Lehtimäki kertoo.

  Arvaamattomia muutoksia ja uhkia ovat esimerkiksi sosiaaliset konfliktit, tarttuvat taudit, ilmaston muuttuminen ja selviytymiseen tarvittavien resurssien saantimahdollisuuksien heikkeneminen.

  Ilmentymisen säätely ratkaisee

  Geenit, jotka erottavat nykyihmisen neandertalilaisista ja simpansseista, ovat lähes kaikki RNA:sta valmistettuja säätelygeenejä eivätkä DNA:sta valmistettuja proteiineja koodaavia geenejä.

  Sapiensille ainutlaatuisista geeneistä 95 prosenttia ei ole proteiinia koodaavia, vaan niihin liittyy enimmäkseen pitkiä koodaamattomia rna:ita geeniverkossa, joka säätelee ihmisen itsetietoisuutta.

  ”Homo sapiensin, neandertalinihmisten ja simpanssien proteiineja koodaavat geenit ovat lähes kaikki samanlaisia. Se, mikä siis erottaa nämä lajit toisistaan on niiden proteiineja koodaavien geenien ilmentymisen säätely.”
  Screenshot%202023-03-07%20at%2005-38-27%

  (Kuva Adobe Stock) Taiteilijan näkemys neanderintalinihmisistä. Laji kuoli sukupuuttoon, sillä siltä puuttui nykyihmisen luovuus.

   

  Molecular Psychiatry (2022) 27:354376

  https://doi.org/10.1038/s41380-021-01097-y

  E X P E R T  R E V I E W

  file:///C:/Users/Huawei/Downloads/s41380-021-01097-y.pdf

  Evolution of genetic networks for human creativity

  I. Zwir 1, 2

  C. Del-Val 2

  M. Hintsanen 3

  K. M. Cloninger 4

  R. Romero-Zaliz 2

  A. Mesa 2

  J. Arnedo 2

  R. Salas 5

  G. F. Poblete 5, 6

  E. Raitoharju 7

  O. Raitakari 8

  L. Keltikangas-Järvinen 9

  G. A. de Erausquin 10

  I. Tattersall 11

  T. Lehtimäki 7

  C. R. Cloninger 1, 4

  Received: 30 October 2020 / Revised: 19 March 2021 / Accepted: 31 March 2021 / Published online: 21 April 2021

  ... "  PS: USA:n "professoriliittolaiset" toimittavat tällaista:

  https://arxiv.org/pdf/2208.11215.pdf

  " Unidentified aerial phenomena I. Observations of events

  B.E. Zhilyaev, V. N. Petukhov, V. M. Reshetnyk

  Main Astronomical Observatory, NAS of U kraine, Zabalotnoho 27, 03680, Kyiv, U kraine

  [email protected]

  NASA commissioned a research team to study Unidentified Aerial Phenomena (UAP), observations of events that cannot scientifically be identified as known natural phenomena. The Main Astronomical Observatory of NAS of Ukraine conducts an independent study of UAP also.For UAP observations,we used two meteor stations installed in Kyiv and in the Vinarivka village in the south of the Kyiv region.

  Observations were performed with colour video cameras in the daytime sky. We have developed a special observation technique, for detecting and evaluating UAP characteristics. According to our data, there are two types of UAP, which we conventionally call: (1) Cosmics, and (2) Phantoms. We note that Cosmics are luminous objects, brighter than the background of the sky. We call these ships names of birds (swift, falcon, eagle). Phantoms are dark objects, with contrast from several to about 50 per cent. We present a broad range of UAPs. We see them everywhere. We observe a significant number of objects whose nature is not clear. Flights of single, group and squadrons of the ships were detected, moving at speeds from 3 to 15 degrees per second. Some bright objects exhibit regular brightness variability in the range of 10 - 20 Hz. Two-site observations of UAPs at a base of 120 km with two synchronised cameras allowed the detection of a variable object, at an altitude of 1170 km. It flashes for one hundredth of a second at an average of 20 Hz.

  We use colourimetry methods to determine of distance to objects and evaluate their color characteristics.

  Objects RGB colors of the Adobe color system had converted to the Johnson BVR astronomical color system using the color corrections. Phantom shows the colur characteristics inherent in an object with zero albedos.

  It is a completely black body that does not emit and absorbs all the radiation fal-ling on it. We see an object because it shields radiation due to Rayleigh scatte-ring. An object contrast makes it possible to estimate the distance using colori-metric methods. Phantoms are observed in the troposphere at distances up to 10 - 12 km. We estimate their size from 3 to 12 meters and speeds up to 15 km/s.

  Key words: methods: observational; object: UAP; techniques: imaging

  introduction

  The Pentagon is interested in UFOs and created the All-domain Anomaly Resolution Office (AARO).

  The AARO’s mission will be to synchronise the efforts of the Department of Defense and other U.S. federal departments and agencies to detect, identify, and attribute objects in the airspace of military interest associated with threats to air safety and national security. This includes unidentified anomalous, air, space, underwater and trans-medium objects. NASA will conduct an independent study of unidentified phenomena in the atmosphere.

  ...

  According to our data, there are two types of UAP, which we conventionally call:

  (1) Cosmics(COS), and

  (2) Phantoms (PHA).

  We note that Cosmics are luminous objects, brighter than the background of the sky. We call them names of birds (swift,falcon,eagle). Phantoms are dark objects, with a contrast, according to our data,from 50% to several per cent. Both types of UAPs exhibit extremely high movement speeds.Their detection is a difficult expe- rimental problem. They are a by-product of our main astronomical work, daytime observations of meteors and space intrusions.

  OBSERVATIONS AND DATA PROCESSING

  For UAP observations, we used two meteor stations installed in Kyiv and in the Vinarivka village in the south of the Kyiv region. The distance between stations is 120 km. The stations are equipped with ASI 178 MC and ASI 294 Pro CCD cameras, and Computar lenses with a focal length of 6 mm.

  The SharpCap 4.0 program was used for data recording. Observations of objects were carried out in the daytime sky. The brightness of the sky, depending on the state of the atmosphere and the distance from the Sun, ranges from minus 3 to minus 5 stellar magnitudes per square arc minute. We have developed a special observation technique, taking into account the high speeds of the observed ob-jects. The exposure time was chosen so that the image of the object did not shift significantly during exposure. The frame rate was chosen to take into account the speed of the object and the field of view of the camera. In practice, the exposure time was less than 1 ms,and the frame rate was no less than 50 Hz.Frames were recorded in the .ser format with 14 and 16 bits.Violation of these conditions leads to the fact that objects will not be registered during observations. To determine the coordinates of objects, the cameras were installed in the direction of the zenith or the Moon.

  Results

  Fig.1 shows the shoot of ordinary swift objects at a rate of at least 50 frames per second. Two consecutive shots. The bright objects in Fig. 1 show a constant brightness. Fig. 5 shows an image of an object about 10 pixels in size (about 3 arc minutes), which indicates the final dimensions of the object and a contrast of about 20%. Fig. 6 shows the color diagram of the object in the RGB filters of the Adobe color system. Object colors can be converted to the Johnson BVR astronomical color system using the color corrections published in [2]... "


   

  https://www.livescience.com/ukraine-ufo-uap-report

  'Cosmic' and 'phantom' UFOs are all over Ukraine's skies, government report claims

  By

  Astronomers observed dozens of objects that "cannot be scientifically identified."

  Screenshot%202022-09-18%20at%2019-05-08%

  Sanonkoma kuinka silloin ainakin käy...

  MIKSI NATO SYÖTTÄÄ UKRAINALLE PASKAA? TIETÄÄKÖ SUOMEN PROFESSORILIITTO?

  ***

  https://yle.fi/a/3-11744413

  " Lääketiede

  Lääketieteen professori piti kirjaa netin terveysväittämistä – järjetöntä huuhaata tulvi ruudulle kymmenittäin jo parissa päivässä

  Sydäntutkija Juhani Knuuti pitää velvollisuutenaan puhua terveydestä ja lääketieteestä siten, että tavallisetkin ihmiset ymmärtävät.

  Yrjö Hjelt

  Turun yliopiston PET-keskuksen johtaja ja professori Juhani Knuuti on arvostettu ja moneen kertaan palkittu sydäntutkija. Hän on pyrkinyt yleistajuistamaan lääketiedettä ja pitänyt jo kuusi vuotta omaa blogia, jossa oikoo virheellisiä terveysväittämiä.

  Pyysimme professoria pitämään tammikuussa muutaman päivän ajan päiväkirjaa siitä, millaiseen terveyteen liittyvään väärään tietoon satunnainen netissä surffailija törmää.

  Hän bongasi Facebookista, Twitteristä ja erilaisilta keskustelupalstoilta kolmisenkymmentä virheellistä, valheellista tai kummallista terveysväittämää. Ne tulivat vastaan somen päivittäisessä käytössä – mitenkään erityisesti niitä hakematta.

  Juhani Knuuti kertoo muutamista väitteistä, mikä niissä on pielessä.

  Ihmisessä ei ole käyttöjärjestelmää

  1. Koronainfektio on lievempi kuin influenssa

  – Yleinen väite. Koronan vaarallisuutta vähätellään ja perustellaan sitä sillä, ettei tauti näy kokonaiskuolleisuuden lisääntymisenä. Totta on, että Suomessa, jossa koronaa on ollut vähemmän, se ei näy ylikuolleisuutena. Sen sijaan maissa, joissa koronaa on ollut runsaasti, kokonaiskuolleisuudessa on selkeä nousu.

  2. Kasvosuoja johtaa aivovaurioon

  – Näin väitti eräs saksalainen neurologi, jonka mukaan kasvomaskit aiheuttaisivat aivovaurion. Ikään kuin tulisi aivoihin hapenpuute. Jos tämä pitäisi paikkansa, kaikilla kirurgeilla olisi aivovaurio, koska he käyttävät jatkuvasti kasvomaskeja.

  3. Happijauhe pitää huolen suoliston tehokkaasta puhdistumisesta

  – Suoliston hyvinvointia parantavaa ravintolisää markkinoidaan happijauheella. On ihan absurdi ajatus, että jauheessa olisi happea, joka puhdistaisi suolta.

  4. Ihmiskeho kykenee parantamaan minkä sairauden hyvänsä – myös haimatulehduksen jälkeen voi käyttää alkoholia ilman ongelmia

  – Tämä oli Jere Karalahden väite, että hänellä on jotain taikakeinoja, jolla hän voi haimatulehduksensa parantaa ja käyttää alkoholia. Lääketieteellinen tosiasia on, että vakavan haimatulehduksen jälkeen alkoholia tulisi ehdottomasti välttää.

  5. Lihavuus ei ole terveysongelma

  – Kehopositiivisuusilmiössä tuodaan julki, että ihmisten ei tarvitse hävetä lihavuuttaan. On tärkeää, että ketään ei leimata tai syrjitä ylipainon takia, mutta ei me silti voida sitä faktaa kieltää, etteikö ylipaino olisi terveysriski.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-29-59%
  Juhani Knuutikin on välttynyt aivovauriolta, vaikka käyttää maskia töissään. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle
   

  6. Maskin käyttö haittaa keuhkojen mikrobiomia ja alentaa vastustuskykyä

  Maria Nordin on väittänyt näin. Keuhkoissa ei ole mitään sellaista mikrobiomia kuten suolistossa, jota maski voisi häiritä. On selvästi mielikuvituksen tuottama väite.

  7. Covid-RNA ei ole rokote, vaan sillä asennetaan uusi DNA-käyttöjärjestelmä kehoon

  – Tämä liittyy salaliittoteorioihin. Koska rokotteessa on vain RNA:ta, siitä ei voi syntyä DNA:ta. Saati sitten, että ihmisessä olisi joku käyttöjärjestelmä. Koko väitteessä ei ole mitään järkeä.

  8. Sydänkohtauksesta voi pelastua yskimällä

  – Väite näkyy Facebookissa aina aika ajoin. On täysin naurettava. Sydänkohtauksessa yskimisestä ei ole mitään hyötyä. Jos saa sydänkohtauksen, ei missään tapauksessa saa jäädä yskimään kotiin, vaan pitää soittaa ambulanssi tai mennä ensiapuun.

  9. Olen jo kaikki taudit sairastanut, sikotaudinkin kolme kertaa

  – Erään rokotusvähättelijän kommentin mukaan hän on kaikki virukset jo sairastanut. Se on mahdotonta, koska viruksia on niin valtavasti. Eikä sikotautia voi sairastaa kuin kerran, koska sairastanut saa tautiin elinikäisen immuniteetin.

  10. Koronarokotuksia ei osata järjestää

  – Kun on ollut vaikeuksia saada rokotteita, arvostelu on mennyt siihen, ettei muka osattaisi järjestää rokotuksia. Tämä ei pidä paikkaansa. Suomessa jatkuvasti rokotetaan massoja, esimerkkinä influenssarokotukset. Rokotusosaamista kyllä löytyy.

  Väärän tiedon paljastaja

  Kuusi vuotta sitten Juhani Knuuti havahtui siihen, kuinka paljon virheellistä terveystietoa jatkuvasti ihmisille tarjotaan eikä kukaan tee asialle mitään.

  – Ajattelin, että mitä minä urvellan muiden tekemisistä, jos itsekin olen hiljaa.

  Knuuti päätti alkaa pitää blogia, jossa hän käsittelisi ja oikaisisi virheellisiä terveystietoja. Ensimmäinen blogikirjoitus syntyi jouluna 2014. Sen jälkeen niitä on tullut parisataa.

  – Olen kokenut blogin pitämisen hirveän tärkeänä. Olen saanut ilmaisen koulutuksen yhteiskunnalta ja koen velvollisuudekseni tieteen yleistajuistamisen osana ammattia.

  Juhani Knuutin erikoisala on sydändiagnostiikka. Hän on koulutukseltaan kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri. Vuodesta 1996 alkaen hän on johtanut Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Tyksin yhteistä PET-keskusta.

  Palaute kannustaa jatkamaan

  Blogia pitämällä Juhani Knuuti sanoo oppineensa yhteiskunnasta ja lääketieteestäkin uusia asioita. Hän sanoo, ettei tee kirjoituksia kevyellä kädellä, vaan ne vaativat usein tuntien taustatutkimuksen.

  Blogista tulee erittäin paljon palautetta, pääosin kannustavaa. Parasta on se, että palaute tulee nopeasti.

  – Tiede etenee verkkaisesti, tässä on kyse tunneista, joskus jopa minuuteissa. Näen heti vaikutuksen, miten kirjoitus otetaan vastaan.

  Sosiaalinen media on täynnä erilaista huuhaata, mitä oudoimpia terveysväittämiä, suoranaisia valheita. Mikä sitten päätyy Juhani Knuutin blogin aiheeksi?

  – Kun yksittäinen asia tulee vastaan somessa riittävän usein, ajattelen, että tämä vaatii jonkinlaisen kannanoton ja sitten minä reagoin. Minulle myös ehdotetaan aika paljon aiheita.

  Sentään aivan kaikki ei netissäkään ole huuhaata. Juhani Knuuti on itsekin haksahtanut siihen, että on luullut jonkin asian olevan täyttä humpuukia, mutta joutunut kääntämään kelkkansa.

  – Näin on käynyt monta kertaa. Esimerkiksi kun inkiväärillä mainostettiin olevan tulehduskipulääkkeen omaisia vaikutuksia, luulin sen olevan ihan tuulesta temmattua. Ilmeisesti se pitääkin paikkansa.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-30-35%Juhani Knuuti, ylilääkäri Tuula Janatuinen ja erikoislääkäri Simona Malaspina tarkastelevat PET-kuvaa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

  Toisinaan käy myös toisinpäin. Juhani Knuuti uskoi monen muun tapaan, että antioksidantit ovat pelastus moneen vaivaan.

  – Tämä on iso kupla, johon kaikki uskoivat. Kun perehdyin asiaan, selvisikin, ettei siinä ole mitään perää.

  Hän kirjoitti blogiinsa pitkän ja perusteellisen kirjoituksen antioksidanteista. Knuuti sanoo, että suurin osa ihmisen sairauksista on elintapasairauksia. Kun joku lupaa parannuksen pillerillä tai ravintolisällä, siihen on helppo haksahtaa.

  – Terveysremontin tekeminen on vaikeaa: helppo ratkaisu vaikeaan asiaan houkuttaa.

  Pillerihuuhaan lisäksi markkinoilla on runsaasti myös erilaisia laitteita, joiden luvataan laihduttavan tai parantavan monenlaisia vaivoja.

  – Laitehuuhaat ovat tällä hetkellä aika kova sana. Tuhansilla euroilla myydään laitteita, jotka eivät vaikuta millään tavalla. Esimerkiksi nämä bioresonanssilaitteet ovat täyttä huuhaata, Juhani Knuuti sanoo.

  Suurin osa on harmitonta humpuukia

  Knuutin mielestä suuri osa virheellisistä terveysväittämistä on harmittomia, mutta joskus niillä voi olla kohtalokkaita seurauksia.

  – Jos joku sanoo, että rintasyöpää ei kannata leikata, vaan hoitaa energiahoidolla, silloin ollaan vaarallisilla vesillä.

  Juhani Knuuti ei halua nimetä ketkä tai mitkä tahot ovat Suomen suurimpia lääketieteellisen huuhaan levittäjiä. Hän on valmis kuitenkin arvioimaan muutamaa yleisessä käytössä olevaa hoitomuotoa.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-31-01%Juhani Knuutin vuonna 2020 julkaistu kirja käsittelee sitä, miten erottaa oikea terveystieto huuhaasta. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

  Homeopatia

  – Selkeästi huuhaata. Se on lumehoitoa ja sillä on vain lumevaikutus.

  Akupunktio

  – Sillä on vaikutusta joissain tietyissä vaivoissa, esimerkiksi migreenissä ja niska-hartiavaivoissa, mutta meridiaanit ovat mielikuvituksen tuotetta.

  Kuppaus

  – Perinnehoito rentouttaa, mutta pahan veren poistaminen on humpuukia. Ei ihmisessä mitään pahaa verta ole.

  Jooga

  – On tutkimusnäyttöä, että tietyissä vaivoissa joogalla on saatu oireita lievemmäksi.

  Energiahoidot

  – Ne ovat rentoutushoitoja, mutta ei niillä oikeasti mitään sairauksia paranneta.

  Tieteen popularisoija ja mentori

  Oman bloginsa perustamisen jälkeen, Knuuti sai uuden idean. Hän halusi koota yhteen useiden terveydestä ja hyvinvoinnista kirjoittavien tieteentekijöiden blogeja. Vuonna 2016 perustettu Antidootti-portaali julkaisee nykyään noin 25 kirjoittajan tekstejä.

  Pari vuotta sitten Juhani Knuuti oli opettamassa lääketieteen opiskelijoita Turun yliopistossa. Hän sai opiskelijat innostumaan huuhaan vastaisesta taistelusta. Opiskelijat perustivat Vastalääke-nimisen yhdistyksen ja syntyi nettisivusto yhdessä Kansanvalistusseuran kanssa. Se julkaisee tutkimuksiin perustuvia artikkeleita terveydestä.

  Vastalääke-sivusto sai vuonna 2019 Vuoden journalistinen teko -palkinnon. Juhani Knuuti toimii Vastalääke-sivuston faktantarkistajana.

  – Toimin myös heidän mentorinaan ja olen kyllä heistä ylpeä.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-32-31%PET-TT-kuvalla saadaan selville missä ja millainen ahtauma sepelvaltimossa on. Hoito pystytään suunnittelemaan pitkälle ennen kuin mennään elimistöön sisään tutkimaan sepelvaltimoa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

  Sydämen asialla

  Paljoon ehtivän Juhani Knuutin elämä on muutakin kuin huuhaan parissa työskentelyä. Työkseen hän on tutkinut sydänlihaksen verenkiertoa ja aineenvaihduntaa.

  Knuuti työryhmineen kehitti sepelvaltimotaudin toteamiseen uudenlaisen diagnostiikan, jossa potilaan hoito pystytään suunnittelemaan ja aloittamaan nopeasti.

  Menetelmä, jossa sekä sepelvaltimot että sydänlihaksen verenvirtaus kuvataan samalla kertaa, otettiin Turussa kliiniseen rutiinikäyttöön ensimmäisenä maailmassa.

  Knuuti pitää kehittämäänsä diagnostiikkaa tärkeimpänä tieteellisenä saavutuksenaan.

  – Jos puhutaan sydämen kuvantamisesta nimeni tunnetaan laajasti tiedemaailmassa, siitä minä olen varma.

  Juhani Knuuti on moneen kertaan palkittu tieteentekijä ja tänä vuonna hänet valittiin Vuoden Professoriksi.

  – Se on aikamoinen kunnia. Huomionosoitus ei tullut pelkästään tieteellisestä toiminnasta, vaan myös tästä tieteen yleistajuistamisesta.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-32-58%Pets and Boys Turun VPK-talolla. Kuva: Juhani Knuutin kotiarkisto

  Nelilapsiseen työläisperheeseen Kemissä vuonna 1960 syntynyt Juhani Knuuti soitti pianoa ja kävi soittotunneilla lapsena. Sitten soittoharrastus jäi vuosiksi taka-alalle.

  – 49-vuotiaana ostin Jukka Perkolta alttosaksofonin, otin soittotunteja ja parin vuoden päästä perustettiin bändi Pets and Boys.

  Kuten nimestä voi päätellä, yhtyeessä soittaa Turun PET-keskuksen entisiä ja nykyisiä työntekijöitä ja tutkijoita. Knuutilla on myös youtube-sivu, jossa on omaa soitantaa.

  Screenshot%202024-03-13%20at%2019-17-12%Turun PET-keskuksessa otettiin käyttöön ensimmäisenä Pohjoismaissa koko kehon PET-kamera. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

  Juhani Knuuti valmistui lääkäriksi 1985. Sen jälkeen hän on julkaissut liki 600 tieteellistä vertaisarvioitua artikkelia ja on yksi Suomen viitatuimpia lääketieteen tutkijoita.

  Kiinnostaisi tietää, minkälainen Juhani Knuuti oli lapsena ja koulussa. Oliko hän jo tuolloin hanakka oikomaan väärää tietoa ja korjaamaan esimerkiksi opettajien virheitä?

  – En kyllä ollut. Olen tässä asiassa vähän myöhäisherännäinen, Juhani Knuuti nauraa.

  Keskustele aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 24.1. kello 23.

  Lue lisää:

  Oikean tiedon puolesta huuhaata vastaan – PET-keskuksen johtaja Juhani Knuuti on Vuoden professori

  Vitamiiniöverit, mielenhallintaa ja hopeavettä keuhkoihin – koronapelkoa lääkitään tavoilla, jotka vievät rahat tai pahimmillaan terveyden

  Toimittaja soluttautui Fitline-ravintolisiä myyvään verkostoon – takaa paljastui absurdeja terveysväitteitä ja lahkomaista uskoa

  Ravintolisillä yhteyksiä jopa maksavaurioihin – tällaisia terveyshaittoja ja -väitteitä liittyy suosittuihin ravintolisiin "

   

  ***

  PS: Sanna Marinin "peilisoluvaurio pääministerin vallantäyteydestä" ei näytä kuitenkaa ulottuvan "ytimeen" eli siihen ROTUMURHAPEILINEUROONIIN" asti...

  Susanne Päivärinta täysin katkeroitunut Sanna Marinille

  Jan Rossi 16.5.2024 8:03päivitetty 16.5.2024 8:03

   
  Kirjassaan Susanne Päivärinta antaa selvän vastauksen miksi hän hyökkää rajusti Sanna Marinin kimppuun. Päivärinta kirjoittaa ”Tuollaisten parituntisten tenttien jälkeen ilmapiiri letkeytyy heti, kun kamerat lakkaavat kuvaamasta, puheenjohtajat pääsevät ylös tuoleistaan, heidät kätellään ja vaihdetaan jokunen sana illan kulusta. Näin tapahtui nytkin. Vain Marin paineli äkäisenä pois paikalta sanomatta kenellekään sanaakaan. Pian huomasin, että Marin oli poistanut minut Facebook-kavereistaan ja Instagram-seurattavistaan. Auts, kylläpä sattui. Mutta ihan aikuisten oikeasti: en muista ketään toista poliitikkoa, joka olisi närkästynyt siitä, että olen toimittajana pyrkinyt hoitamaan työni mahdollisimman hyvin.

  Sanna Marin ei halua olla Susanne Päivärinnan kaveri. Päivärintaa näyttää jääneen kaivelemaan, että Marin poisti hänet Facebook-kavereistaan Instastaan.

  Tämän seurauksena Päivärinta alkaa psykologiksi kun kirjoittaa vuodattavaa tekstiään:

  ei pääministerin tehtävään ketään pakoteta, siihen pyritään. Kaikille valta ei kuitenkaan sovi. Kun valta nousee päähän, yhteys sydämeen katkeaa. Tutkijoiden mukaan vallan turmeleva vaikutus runnoo kuin aivovaurio. Vallan vaikutuksen negatiiviset jäljet näkyvät aivojen peilisolujärjestelmässä, joka mahdollistaa virittäytymisen toisen ihmisen tunteiden taajuuksille. Vallan sokaisema ihminen ei enää samaistu, ei kuuntele, ei kykene empatiaan.

  Kun valta nousee päähän, henkilö kykenee heikommin lukemaan ympäristöään ja ottamaan vastaan itseensä kohdistuvaa kritiikkiä. Kaikilla valta tai menestys ei nouse päähän. Sanna Marinilla Pirkkalasta nousi. Big Time.

  Susanne Päivärinta näyttää menneen Sanna Marinin pään sisään ja tietää mitä Marin on ajatellut ja tietää, että Marinilla valta nousi päähän. Sitten Päivärinta ottaa aseekseen juorut ja kuulopuheet, kun kirjoittaa ”Marinin käytös oli alkanut herättää huomiota myös eduskunnassa. Puhuttiin ihan yleisesti, että pääministeri käveli tylysti ohi tervehtimättä kansanedustajia ja avustajia – varsinkin, jos kyseessä oli kokoomuslaisia ja perussuomalaisia. Eräs pitkään eduskunnassa toiminut kansanedustaja totesi minulle: ”Se on ihan kamalaa. Ettei tervehditä, kun ollaan olevinaan niin paljon parempia kuin muut. Ei ikikuuna tuollaista tapakulttuuria täällä ole aiemmin nähty.

  Eipä voisi kansanedustaja pahemmin olla katkeroitunut Sanna Marinille. Luultavasti taustalla paistaa myös kateus Marinin suosiota ja glooriaa kohtaan. Päivärinta ei paistattele sellaisessa suosiossa kuin Marin, eikä Päivärinta voi koskaan nousta Marinin tasoiseksi toimijaksi. Kokoomuksen kautta Päivärinta ei edes voi nousta ministeriksi, siksi tähyää jo Euroopan parlamenttiin.

  Kateus ja katkeruus ovat yleinen suomalainen kansantauti, mutta että näin asia osoitetaan katkeruutta Suomen entistä pääministeriä kohtaan on hämmentävää. Miksi juuri Sanna Marin osuu kohteeksi? Päivärinta on haastatellut uransa aikana lukemattomia poliitikkoja. Miksi kohteeksi ei osu kokoomuksen poliitikot? Vaikka Jyrki Katainen? Tai Alexander Stubb? Muista puhumattakaan.

  Tilanne on se, että Marinin käytökselle pääministerinä on selvä vastaus, Marin otti pääministerin roolin tavalla, kuten hän kuvitteli pääministerin käyttäytyvän. Marin yritti korostaa asemaansa pääministerinä ja monet loukkaantuivat tästä ja pitivät tätä ylimielisenä. Monelle poliitikolle lisäksi Sanna Marinin kauneus on herättänyt varmasti katkeruutta ja kateutta. Sanna Marin on rohkea suomalainen poliitikko. Itse toivoisin hänen ymmärtävän pian, että hänen paikkansa ei ole kiistanalaisessa Saudi-Arabian rahoittamassa Tony Blair instituutissa, vaan jossakin aivan muualla, jossa hän pääsee teoillaan todistamaan osaamisensa. Puheet ja teot ovat kaksi täysin eri asiaa. Edelleen olisi ilo nähdä Marin kansainvälisissä rauhanneuvotteluissa. Tällä Marin voisi jättää hienon perinnön kansainväliseen politiikkaan ennen paluutaan Suomeen.

  Jan Rossi "

  ...