Medikalisaatio

Medikalisaatiolla tarkoitetaan sairauden ja terveyden leiman sekä lääketieteelli-sen hoidon ulottumista yhä uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin. Toisinaan sillä tarkoitetaan myös tarpeettomia ja tehottomia hoitoja, ja toisinaan myös ennaltaehkäisevää hoitoa.
 
Viime vuosina terveydenhuollon toimijat ovat saaneet kovaakin kritiikkiä siitä, että terveistä tehdään sairaita ja hoidon kohteita. Tämän syyksi mainitaan lisääntyvä medikalisaatio.

Kuitenkin ortopedi Teppo Järvisen medikalisaatiokritiikki sisälsi näyttöön perustuvan hoidon vaatimuksen lisäksi myös laajempaa kritiikkiä nykylääketieteen ennaltaehkäiseviä linjoja kohtaan.

Termiä medikalisaatio käytetään kolmessa aivan erilaisessa yhteydessä:

a) Kritiikkinä sille, että lääketiede käyttää hoitoja, joiden teho ei ole tieteellisesti varmistettu,

b) Kritiikkinä enneltaehkäiseville hoidoille ja

c) Kritiikkinä lääketieteen soveltamisalan laajentumiselle. Ne ovat kuitenkin erillisiä ilmiöitä ja selvyyden vuoksi myös hyvä analysoida erikseen.
 
Hoitojen tulisi olla näyttöön perustuvia

Pidämme tänään itsestään selvänä, että kaikkien hoitojen tulisi perustua tutkittuun tietoon. Kuitenkin tiedämme, että tämä ei ole tilanne. On paljon historiallisia hoitoja, joita on ollut vaikea avata tutkimukselle uudelleen.Lisäksi kaikkia hoitoja ei yksinker- taisesti voida tutkia asianmukaisin kaksoissokkokokein liian suuren riskin vuoksi (vertaa klassinen laskuvarjon tehon kaksoissokkokoe).

Samalla on selvää, että moni pidempään käytössä oleva hoitomenetelmä ei välttä-mättä tulisi tänään uutena hyväksytyksi. Ei välttämättä sen vuoksi, että se ei toimisi taikka olisi turvaton, vaan sen vuoksi, että meillä ei olisi tämän päivän kriteereillä arvioituna riittävää tutkimusnäyttöä hoidon tueksi. Uuden hoidon pitää olla tutkitusti parempi kuin edellinen saavuttaakseen vakiintuneen aseman.

Aikaisemmin ei ole näin ollut. Esimerkiksi ensimmäinen tulehtuneen umpilisäkkeen poistoleikkaus tehtiin jo 1735. Vähitellen toimenpiteestä tuli helppo rutiini ongelman turvalliseksi hoitamiseksi. Kesti lähes 300 vuotta ennen kuin tämä hoito rohjettiin kyseenalaistaa. Parin viime vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kuvantamisella voidaan havaita leikkausta vaativat suuren riskin tapaukset ja muut voidaan hoitaa turvallisesti antibiooteilla.

Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin (esim polven tähystys ja puhdistus kuluman vuoksi). Tosiasia siis on, että lääketieessä on runsaasti perinteisiä hoitoja ja toimen-piteitä, joiden tutkimusnäyttö on peräisin ajalta, jolloin vaihtoehtoja oli vähemmän ja menetelmät erilaiset.

Tämä korjausprosessi on jatkuvaa mutta hoitoja on niin paljon, että työkenttä on val-tava. Vaikka tieteellinen korjausprosessi on hidas ja konservatiivinen,se on kuitenkin ainoa turvallinen tapa lisätä tietoamme lääketieteellisistä hoidoista ja niiden tehosta.
 
Missä menee perustellun ennaltaehkäisevän työn ja medikalisaation raja?

Termin laajemman käytön perusteella kaikki ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen voidaan myös katsoa medikalisaatioksi. Onhan silloin kyseessä henkilö, jolle ei ole vielä diagnosoitu varsinaista sairautta vaan pyritään ehkäisemään sen syntyminen.
Koska kyseessä on tyypillisesti vain riskin suureneminen, eikä sairauden varma puh-keaminen, suuri osa ennaltaehkäisevästä työstä kohdistuu ihmisiin, jotka eivät ehkä koskaan tulisi sairastumaan.

Tyypillisessä tilanteessa henkilöltä löydetään jokin riskitekijä, jonka tiedetään liittyvän kohonneeseen sairastumisriskiin. Sitten pyrimme vaikuttamaan tähän korkeamman riskin henkilöön terveydehuollon keinoin.

Esimerkkejä ovat mm. verenpaineen seuranta, kolesterolin ja rasva-arvojen mittaus, vyötärölihavuus, ihomuutosten poistaminen, neuvolakäynnit ja -mittaukset, ruokava-liosuositukset, tupakalle altistumisen vähentäminen, radonaltistuksen seuraaminen ja vähentäminen sekä asbestilta suojautuminen.

Periaatteessa myös tapaturmilta suojautuminen kuten suojatiet, polkupyöräkypärät ja autojen turvavyöt voitaisiin luokitella samaan ryhmään.

Lisäksi näistä riskitekijöistä monet, kuten esim. (epä)terveellinen ruokavalio ja veren rasvat ovat kasvaneet oman todellisen vaikuttavuutensa rajojen yli eikä kukaan voi välttyä ilmiöiltä. Ne synnyttävät voimakkaita mielipiteitä ja kiihkeätä väittelyä. Termi medikalisaatio on hyvä ja helppo lyömäase tässä propagandassa.
 
Lääketieteen soveltamisalan laajeneminen

Näiden kahden edellä kuvatun ilmiön lisäksi lääketieteen soveltamisala on oikeasti-kin laajentunut. Erilaiset poikkeavan käyttäytymisen muodot, syntymä ja kuolema ovat tulleet lääketieteen piiriin viimeisen 50 vuoden aikana.

Terveyssosiologi Irving Zola kirjoitti jo vuonna 1972, että sairaan ja terveen leimat ulottuvat yhä laajemmalle inhimilliseen elämään eli arkielämän ilmiöitä medikalisoi-daan lääketieteen ja terveyden nimissä.

Lasten käyttäytymishäiriöiden ja mielenterveyden häiriöiden diagnoosit ovat lisään-tyneet vaikka itse sairauksien esiintyminen ei olisikaan muuttunut. Alkoholismi, huu-meriippuvuus ja seksuaaliset poikkeavuudet ovat olleet vaihtelevasti lääketieteen hoitojen kohteena.

Voi olla asiakkaan/potilaan edun mukaista, että ongelmille saadaan lääketieteellinen diagnoosi.Diagnoosi voi tuoda tarvittavaa selkänojaa esim levottoman lapsen erityis- järjestelyille. Myös vakuutusyhtiöiden korvauksiin lääketieteellinen määritys voi vaikuttaa.

Nykyaikaisen lääketieteen toimet ovatkin osa yhteiskunnan modernisaatiota ja tek-nologista kehitystä. Yhteiskunta pyrkii puuttumaan väestön terveyteen sillä se näh-dään taloudellisena haasteena ja tämän tuloksena monista arkielämän ilmiöistä on tullut terveydenhuollon kohteita.

Uudempi ilmiö on ikuisen nuoruuden tavoitteleminen kirurgian keinoin. Kosmeettiset leikkaukset ovat arkipäivistyneet jopa niin, että vaarana on leikkaustoimenpiteiden luokitteleminen itsestä huolehtimiseksi ja merkiksi menestymisestä.
 
Onko medikalisaatio todellinen ongelma?

Mielestäni viimeistä kohtaa lukuunottamatta mediassa vellova yksinkertaistettu medi-kalisaatiokritiikki perustuu tietämättömyyteen. Se on myös osa terveydenhuoltoa vas-taan käytävää propagandasotaa. Vaikeita haasteita on helppo kritisoida tarjoamatta kuitenkaan mitään todellista vaihtoehtoa.
Pitäisikö meidän luopua hoidoista, joiden tehosta ei ole pitävää tutkimusnäyttöä vaik-ka muutakaan vaihtoehtoa ei ole tarjolla? Pitäisikö ennaltaehkäisevä työ lopettaa medikalisaatiokritiikin vuoksi?
Toisaalta myös viestimet syöttävät jatkuvasti uusia sytykkeitä terveyspaniikkiin. Us-komushoitojen tuottajat osaavat hyödyntää näitä pelkoja tehokkaasti. Toisinaan me-dikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutkimuksen, josta on luke-nut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.
Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillamme? Onneksi usiemmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan.
————————————
Nykylääketiedettä kritisoidaan siitä, että se hoitaa vain oireita tai sairauksiin puututaan liian myöhään. Kun sitten sairauksien syntymiseen pyritään ennalta puuttumaan, sanotaan sen olevan medikalisaatiota.

Artikkelien selaus

Edellinen

45 kommenttia

 1.  Mr Pain sanoo:

 2. Tämä artikkeli ei oikeastaan jätä sijaa selittelyille.

  Ehkä niin, että tietyt perinnölliset tekijät tulisi saattaa nykyistä paremmin tervey-denhuollon henkilökunnan saataville. Tietosuoja saattaa estää asian selvittämi-sen mutta jos asiakas voi osaltaan myötävaikuttaa sen seikan selvitämiseksi?

  Monesti voi olla siten, ettei asiakas ymmärrä tuoda edellisen, edellisten sukupol-vien, sanotaan, sairastumisriskiin liittyviä asioita, kenties tehtyjä tutkimuksia esille – vaan keskittyy tuomaan vain sen hetkistä tilannetta josta terveyshuoli on herännyt, esille.

  Tarpeellisiakaan hoitoja ei siten kyetä perustelemaan riittävän hyvin ja että ne kestäisivät tarvittaessa kriittisen tarkastelun.

  Tyypillisesti tämä taitaa koskea nykyään ympäristöön ja terveyshaittaan kohdistuvia epäilyjä.

  Tuolloin merkitystä lienee sillä, miten hyvin oireita aiheuttavia tekijöitä on kyetty selvittämään. Vasta tämän jälkeen voidaan alistaa tarkastelu henkilön/potilaan immuunivasteisiin ja tarkastella neutraalisti kausaalitekijöitä.

  Tämä on ollut omiaan syventämään juopaa julkisen ja yksityisen terveydenhuol-lon välillä. Rahalla on ollut mahdollista saada tutkimuksia, joita yhteiskunta ei ole halunnut rahoittaa.

  Kun toisinaan selvittäminen on ollut kovinkin puutteellista, on se tarjonnut loista-vat markkinat erilaisten terveysväittämien ja -tuotteiden kaupallistamiselle joihin markkinointitoimenpiteisiin monet ovat haksahtaneet. Rahaa palaa, toivottuja tu-loksia ei synny. Synnytetään tarve, jonka tyydyttämiseen ei ole tieteellisiä perus-teita. Vain hyötymistarkoitus, josta kansantaloutemme ei kuitenkaan hyödy. Ainakaan tätä koskevaa tutkimusta en ole nähnyt.

  Myös monet asemtovirheet,selkävaivat – saattavat olla tyypillisesti sellaisia joihin vaivoihin toivotaan apua lääketieteestä. Apua kuitenkaan niihin saamatta. Tämä johtuu ehkä mielikuvasta että kaikkea on mahdollista hoitaa puuttumatta syihin jolloin ajaudutaan sivuraiteille kenties tietämättömyyttään.


 3.  Risto Koivula sanoo:
 4. Se jo on medikalisaatiota, jos lääketeiteen tukimuskohteeksi nähdään pelkästään lääkkeet ja hoidot ja niiden aina luonteeltaan soveltavat vaikuttavuustutkimukset. Pelkästään niiden kautta lääketiedekään etene, vaan se etenee ennen kaikkea vaikutusmeknismeja koskevan, teorianmuodostukseen tähtäävän perustutkimuk-sen kautta, jonka rooli on ratkaiseva hoitojenkin kehittämiseksi, vaikka lopullisen sanan käytöntöä koskien sanovat vaikutavuustutimukset.

  Suomalaisessa julkisuudessa ei monekaan lääketieteen alueen todellisesta paikkansa pitävästä perustutkimuksesta saa edes sanoa sanaakaan, ja esimer-kiksi YLE lääkärit mukaan lukien jauhaa puhdasta ideologista paskaa mm. neu-rofysiologiasta. Tässä on esimerkki kunnon tutkimuksesta maailman kärjestä:


  http://www.theotherbrainbook.com/home.php

  Tässä on sitä toista:

  https://www.facebook.com/groups/690884757614661/?ref=ts&fref=ts


  1. Juhani Knuuti sanoo:
  2. Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

   En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen. Kolmas asia on tuo aika outo väite,jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neuro- fysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut.
   Perustelisitko nuo väitteesi, kiitos. 5.  Mr Pain sanoo:
 6. Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

  ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älykkääm-män tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimuk-seen.Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me any- thing). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.”

  Tuo gliasolujen (hermopäätteistä tai niiden eristeestä, myeliini, kai voisi puhua kansantajuisemmin?) myeliini on kait avainasemassa siinä miten hermojen yli-herkkyys ilmenee? Vrt Tari Haahtelan A&A lehdessä esittämä moottoritie vs. hi-das hiekkatie-vai-mikä-se-oli Olen tainnut johonkin tutkimukseenkin viitata myelii-niä koskien. Toinen on aivoverinesteen avautuminen mihin Koivula voisi viitata.
  Elikkä kykenemme hallitsemaan teknologiaa ettei siitä ole ihmiselle haittaa – kaikki on ok, mutta jos ei, niin huonompaan mennään. Varovaisuusperiaatetta ei ole kovin korkealle noteerattu jos toteutus maksaa rahaa. Lopulta kukaan ei hyö-dy. Yle nyt vaan tykkää vastakkain asettelusta. Tulee väittelyä ja kansa tykkää kun on sirkushuveja. Mikä on tuo fb-ryhmä kun en pääse sitä näkemään?


  1.  Risto Koivula sanoo:
  2. ” Mr Pain 7.2.2016 klo 20:54

   Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:

   ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älyk-käämmän tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimukseen.

   Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me any-thing). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee teke-mään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.” ”

   Olet oikeassa, että voi odottaa, ja saamasi pitää: näihinkin hälmöilyihin Suo-men valtion maksamilla tahoilla olen kyllä hyvinkin vihaisesti puuttunut, ja ne liittyvät tiiviisti tähän samaan ongelmakenttään. (Kyseessä on ainakin jossa-kin määrin uusi uskonto, joka saattaa vallata alaa muilta usknnoilta oikean tieteen asemasta. Oikean titeelisen maiilmankatsomuksen omaaviin se ei pure, missään maassa.)

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” tiistai, 4. marraskuu 2014

   ”Unet kasetille”: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki Kasvin YLEn-antia…

   http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173076-unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia

   ” Ei todellakaan ole ihme, että Suomelle konkka irvistää…

   Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi töräytte-lee jälleen totaalisia järjettömyyksiä, varsinaista YLEn-antia taas:
   Lähitulevaisuuden hurja ennuste: Katsot unesi uusintana

   ” Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi visioi, että kymmenen vuoden kuluttua katsomme yöllä näkemämme unen uudestaan tallenteelta.

   Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut pilvipalveluista. Kännykän käyttö ajaessa oli vanhanaikaisesti puhelimeen puhumista. Nyt autoilijoita kehote-taan kännykkään puhumisen lisäksi välttämään Facebookin päivittämistä ajon aikana.

   Onkin herkullinen ajanviete pohtia, millaista tekniikkaa nykyiset kymmenvuo-tiaat käyttävät parikymppisinä. Siihen puuhaan hyvä kumppani on Tietoyh-teiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.

   – Kymmenen vuotta on pitkä aika, sillä tekniikka kehittyy niin nopeasti. Yksi todennäköisempiä kehityskulkuja on, että tekniikka ja ihminen ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa, kertoo Kasvi. ”

   ”… Kasvista on ensin itseään kusetettu, ja sitten hän kusettaa muita. Tajunta ei ole aivossa millään ”koodilla”, eikä sama ”fysiikka” eri henkilöillä tarkoita samaa tajunnansisältöä,vaan tuollaiset asiat riippuvat täydellisesti siitä, miten kukakin on asiat oppinut. Tämä koskee paitsi ihmisen kielellisrakenteista tajuntaa, myös sellaisten eläinten vaistoja, joilla on aivokuori ja pavlovilainen ehdollistumismekanismi.

   On jopa niin, että vaikka siamilaisilla kaksosilla olisi osin yhteinen aivokuori ja siten yhteinen ”tallennuspaikka” muistille, heidän tajuntansa eivät ”sekoitu”, eivätkä he pysty lukemaan toistensa psyykkisiä objekteja:he ovat täydellisesti eri persoonallisuuksia, esimerkkinä Laleh ja Ladan Bijani.

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen

   ” Varsinainen puoskari jenkeissä on tämä ”Turu seuru kannapisyhristykse” mainostama skitsojen ja narkkareiden Ruutistoimisto CNN:n ”tieteellinen joh-taja” Sanjay Gupta, joka nyt on kääntynyt kovaksi kannabispropagandistiksi:

   http://www.tusky.fi/uutiset/546-sanjay-gupta-muutti-mieltaeaen-kann

   Äijän vanhoihin ”ansioihin” kuuluu mm.

   – ”johti” ja sai miljardirahoitusta ”tutkimusprojektille”, jonka aiheena ja ”lupauksena” oli, ei enempää eikä vähempää kuin IHMISEN BIOLOGINEN KUOLEMATTOMUUS!

   - Osallistui siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin, joilla oli yhteinen aivokuori mutta täysin eri persoonallisuudet, puoskarimurhaan epäonnistu-maan tuomitun erotusleikkauksen muodossa Ruutisbyroo CNN:n Intian johta-jan ominaisuudessa.Syy oli, että erilliset persoonat samaa aivokuorta hyödyn-täen todistavat persoonallisuuden olevan aistimusperäinen kielellinen konstruktio eikä mikään ”biologiskemiallinen” entiteetti.

   – Kärysi CNN:n Aasian-johtajana muka ”Tiibetin-mellakoiden” dokumenttien väärentämisestä Nepalissa. Nepalkaan ei tästä tykännyt lainkaan hyvää.

   http://www.tiede.fi/keskustelut/post777290.html#p777290

   – Kiina sulki CNN:n ulos Pekingin olympialaisten televisioinneita. Kostoksi Saakashvilin vanha yhteistyökumppani CNN järjesti (ajoitti) Georgian hyökkäyksen Etelä-Ossetiaan olympialaisten avajaispäiväksi.

   – Sanjay ”Gupla” sepitti uutisankan ”Osama bin Ladenin vaikeasta munuais-taudista”, joka johti 10 vuotta harhaan varsinkin kaikkia muita toimittajia.

   – Gupta myös äänestytti itsensä televisiokanavansa äänestyksessä ”maail-man seksikkäimmäksi mieheksi” intialaisten naiskatsojien voimalla, jotka LUULIVAT ÄÄNESTÄVÄNSÄ BOLLYWOOD-OHJAAJA JA -NÄYTTELIJÄ SANJAY GUPTAA, joka tosiaan on komea (ja tiettävästi järjissäänkin).

   – CNN toimii erinomaisessa Bond-elokuvassa ”Tomorrw never dies” esikuva-na roistolle, hullujen Ruutistoimistolle, joka yrittää sytyttää 3. maailmasodan USA:n ja Kiinan välille saadakseen paljon raflaavia uutisia. Sanjay Gupta on antanut sukunimensäkin pläjäyksen kakkoskonna ”Henry Guptalle” (Henry Kissinger, Sanjay Gupta, jota itseäänkin kusetetaan härskisti vielä isompien pomojen taholta). Gupta toimi tuohon ns. Monica Lewinsky -aikaan Hillary Clintonin avustajana (ties vaikka…).

   – CNN:ssä vedetään tunnetusti kovia aineita, ja Saakashvilikin imppasi kravatistaan kuvausten välilläkin.

   http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Quest

   Varmaan se on kauppaankin sekaantunut, kun kerran mainostaakin! On se perkelettä, että USA:kaan ei tunnu millään keinolla saavan puoskareita kuriin, vaan saavat riehua lähes täysin miten tykkäävät, tosin eivät enää välttämättä Liittovaltion virkavastuullisissa asemissa.  ”


   ” ,,, Antti Revonsuo kehittelee ”teknistä telepatiaa”…
   RK, 7.2.2007 1:49:40, 226580

   Antti Revonsuo ideoi ja kehittelee ”koneellista telepatiaa” Tiede-lehdessä (v. 2007):

   http://www.tiede.fi/uusinnumero/?id=102&vl=2007

   Revonsuo pitää tajuntaa ”puhtaasti biologisena ilmiönä”, jossa sama fysikaa-linen kokonaisuus ”edustaa samaa ajatusta” (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa ”yliluonnollisen”.

   Revonsuo sanoo ”telepatiastaan” seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

   ”  Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa.Sen mu- kaan   pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

   Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällai-nen tajunnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. ”

   Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on saman-lainen tai poikeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

   Tämä johtaisi Matt ”Trofim” Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemial-linen DNA/RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemiallinen mekanismi.Teoria ratkaisisi näppärästi mm.Antonio Damasion ja Steven Pinkerin teorioiden ongelmat, joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamattomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että ”yksi geeni = Ylsi ajatus” -periaate.

   Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on varmasti väärä. Geneettisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. ”


  3.  Risto Koivula sanoo:
  4. Kallo on varmaan ihmisen ruumiin osista vaikeimmin epigeneettisesti pienen-nettävissä. Mutta seki sitä kuitenkin on,ja noin ollen lopultakin epäilemättä ko- ko ruumis,jos evoluutio (taas!) ”tarvistsi” hyvin pieniä ihmisiä. Kaikken mutant- tien ei tarvitse silloin olla varsinkaan aluksi ”laatutuotteita”. Riittää oikein hyvin että vain muutamat ovat.

   Eräs Kossiivi-susipoikakin on täydelliseti piilotettu,vaikka YLE erehtyi hänes-tä / siitä yhden ohjelman päästämään ulos 1990-luvun lopulla, ja pojalle oli rakennetu kokonainen oma tutkimuskeskus erilaisine koerattoineen Sveitsiin. Tulokset eivät ole ”istuneet” ”eurotieteeseen”.


  5.  Risto Koivula sanoo:

  6. ” Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutki-muksen, josta on lukenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.

   Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillam-me? Onneksi useimmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan. ”

   Nykyinen YLE:n Hesarin, Alkkarin, Tussarin ja muiden ”populaari (euro)ter-veystiedotus” johtaa siihen, että AINAKIN POTILAAT OVAT AINA SATASEN VARMASTI VÄÄRÄSSÄ oman tilansa ja tilanteensa suhteen eivätkä voi teh-dä mitään muuten muuten kuin palkallisen terveysehkilökunnan kädestä pitä-en ohjaamana, mikä tietysti AINAKIN JOIDENKUIDEN TARKOITUS ONKIN. Näin on aivan erityisesti psyykkisten asioiden suhteen.Tiedotus ruokkii harha-kuvaa, että ongelmat olisivat hyvin TEKNISESTI periaatteessa hoideltavaissa ja normaalitkin tominnot ”paranneltavissa”:

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/aivokaapelitelepatia-on-edelleen-huijausta

   ” ”Aivokaapelitelepatia” on edelleen humpuukia, kuten ”kaapelitonkin”:

   Mutta YLE taas riehaantui!

   http://yle.fi/uutiset/telepatiaa_toteutettiin_kaytannossa__aivoista-aivoihin_-viesti_kulki_intiasta_ranskaan/7453945

   Telepatiaa toteutettiin käytännössä – aivoista-aivoihin -viesti kulki Intiasta Ranskaan

   Ajatus välittyi internetin välityksellä. Tutkijat uskovat aivoista-aivoihin siirtyvän kommunikoinnin yleistyvän lähitulevaisuudessa.

   Aivotutkijat ovat ensi kertaa onnistuneet lähettämään viestin ihmisaivoista toisen ihmisen aivoihin ilman, että henkilöt olivat kosketuksissa toisiinsa. Kokeessa käytettiin hyväksi aivojen sähkömagneettisuutta ja internetiä.

   Intialaisessa laboratoriossa olleen koehenkilön päähän oli asennettu aivo-sähkökäyrää eli EEG:tä mittaava laite, joka oli yhdistetty internetiin. Henkilö ajatteli yksinkertaista viestiä, joka oli tässä tapauksessa tervehdys ”hei!”. ”


   HM: Tämä on Hans Bergerin, EEG:n kehittäjän (natsijohdon salatun pääideo-login, hän kehitti EEG:n alun perin hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi, mutta väitti sen välittävän myös ”telepatiaa” niin langattomasti kuin varmasti langallisestikin…) kuningasaajatus!

   Tosiasiassa sama fyskikaalinen prosessi eri henkilöiden aivoissa EI TARKOI-TA SAMAA AJATUSSISÄLTÖÄ, vaan ajatussisältöjen ”fysiikka” riippu oppimishistoriasta!

   AIVOT EIVÄT TOIMI BINÄÄRISESTI, vaan aivosolut toimivat ”analogisesti”!

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi

   Laleh ja Ladan Bijanilla oli yhteinen aivokuori, mutta he eivät tienneet telepaattisesti mitään toistensa kunkinhetkisestä ajattelusta tai havainnoista.


   1. Juhani Knuuti sanoo:


  7.  Risto Koivula sanoo:

  8. Tässä Valtaoja osoittaa totaalista tietämättömyyttä tieteen ja kultturin histori-asta. Huomenaamulla taas YLEssä yksi ”ei-ihan-selvillä-vesillä-oleva” euro-tieteen ”totuudentorvi” Esko Valtaoja meuhuaa ”tieteevastaisuudesta”, jolla hän tarkoittaa sen EUROTIETEEN vastaisuutta,joka tosiasiassa koostuu suu-relta osin VÄÄRIKSI TODISTETUISTA, esimerkiksi ehdollistumisen kiistä-vistä (antipavlovistista) dogmeista, suoraan tai peitellysti, niin että ”oikeiksi” kanonisoidut teoriat johtavat siihen loogisella välttämättömyydellä (mm. ”peilisoluteoria”).

   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/harhaanjohtava-kuva-tieteesta-ja-islamista

   Islamissa on kyllä aina ollut tuo tuholaissiipikin olemassa (kuten kristinuskos-sakin),mutta ei suinkaan aina niskan päällä.Islamilla on suurempi ansio kreik- kalaisen sivistyksen säilyttämisessä ja kehittämisessä kuin kristinuskolla Esi-merkiksi noiden veijareiden pitäisi jo oman alansakin puolesta tietää, että en-simmäisen kovan irtioton euklidisesta geometriasta omaksi aksiomatiikak-seen ja kokeellisin taulukoin ja uusin tähtikartoin teki Timur Lenkin pojanpoi-ka Samarkadin kaani Ulug Beg noin sata vuotta ennen Nikolaus Kopernikus-ta, Tyko Brahea ja Johannes kepleria (jotka toimivat vanhan preussilaisen maailmankuvan ja Ulug Begin taulukoiden eivätkä minkään ”läntiskristillisen tiedon” pohjalta, ja heidän työnsä perusteella Galilei (ja Francis Bacon) asetti(vat) kokeellisen tieteen periaatteet.

   Katolisen kirkon luonnontieteen nimiin vannova filosofia tomismi (Tuomas Ak-vinolainen) on vulrarisoitua ja uskonnollistettua marifilosofi Ibn Ruzhdin filo-sofiaa (joka muistuttaa suuresti Hegelin objektiivista idealismia: sielukaan ei ollut kuolematon, mutta IDEA (ajatus,ajattelu) oli. Sittemmin sitä käänsi arabi-asta uudestaan katalaanin kielelle Ramon Llull (Raimundus Lullius,Raymond Lull),joka esitti ensimmäisen tieteellisesti perutellun kielellisen ajatteluteorian, keksi eetterin ja nukutuksen (joka tuli yleiseen käyttöön vasta satoja vuosia myöhemmin) ja oli ensimmäinen (siltä pohjalta…) joka yritti suunnitella TIE-TOKONEEN, joka antaisi aina teologisiin kysymyksiin oikeita vastauskia.

    Molemmat nuo mainitut herrat laboratorioineen joutuivat muuten tuholaisisla-mistien uhriksi. Ulug beg ei ahtaalle pistettynä mikään pulmunen luonnollisetikaan ollut itsekään.


   1. Juhani Knuuti sanoo:


   2. Pyytäisin sinua nyt lopettamaan kolmansien henkilöiden mollaamisen keskustelupalstalla nimeltä mainiten. Tämä ei ole asiallista.

    Kaikki kommenttisi ovat taineet sisältää sanan ”pavlov”? Ilmeisesti pidät tätä asiaa nyt maailman tärkeimpänä aiheena ja havaintona? Itse en ole kuullut sanaa mainittavankaan sitten lääkärikoulun.


 7.  Risto Koivula sanoo:

 8. Juhani Knuuti 7.2.2016 klo 19:50

  ” Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.

  En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sa-noa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen.

  Kolmas asia on tuo aika outo väite, jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neurofysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut. ”

  Lähinnä tarkoitin konkreettisesti, että TÄSTÄ USA:n Kansallisen terveysinstituu-tin (NIH) neurofysiologian laitoksen johtajan ja Obaman tiedeneuvonantajan (vuodesta 2007, kun DNA:n keksijä Watson, joka toissa vuonna myi NOBEL-mitalinsa ilmeisti protestina ko. vuoden (kökkö-)Noobelille biotieteistä, sai siltä paikalta potkut):

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa

  Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään,vaikka NIH:n san jos kenen painaa sitten Haagissa yli muiden… Pistetään täältä nyt yksi toinen vielä, niin nähdään, mitä jenekissä tästä riidellään:

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

  Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja, vaikka tämä teoria on perus-teiltaan alun perin Fridtfof Nansenin esittämä. Olen varmistanut Bergenin yliopiston professorilta, etten puhu tässä potaskaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/fridtjof-nansen-lannen-pavlov


  1. Juhani Knuuti sanoo:


  2. ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

   Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin itse asiasta, sorry. Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia, maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mistään tieteel- lisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun/väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyypillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oikea taikka että hy-poteesi on vielä kunnolla todistamatta. On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyttää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi.


   1.  Mr Pain sanoo:   2. Aksoni eli viejähaarake tai hermosyy on hermosolun eli neuronin osa, joi-ta on yleensä vain yksi neuronia kohti, kun taas tuojahaarakkeita eli dend-riittejä on useita yhdessä neuronissa. Aksoni haarautuu loppupäästään ja muodostaa näin useita hermopäätteitä, jotka puolestaan voivat muodostaa synapsin toisen hermosolun tai lihassolun kanssa.Aksoni voi olla joko my- elinisoitunut tai myelinisoitumaton. Myelinisoituneessa aksonissa hermo-impulssi kulkee nopeammin kuin myelinisoitumattomassa, koska hermo-impulssi hyppii myeliiniin muodostuneiden Ranvierien kuroumien välillä.

    Mikä tämä teoria on jota ei nyt sitten ole? Tähän liittyvää sairautta ei ole tai ei voida tutkia? Ilmiö siis olisi olemassa mutta ei tiedetä miksi se syntyy? Siitäkö tässä on kysymys? Se on sitten tulehdus jos sitä ei voida tutkia.
    Muuten. Onhan Pohjois-Korea..


   3.  Risto Koivula sanoo:


   4. ” ”Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään….”

    ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”

    Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin it-se asiasta,sorry.Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia,maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mis-tään tieteellisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun / väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. ”

    Kannattaa laittaa Googleen haku ”Neurofysiologia Douglas Fields” niin näkee, kuinka paljon ja missä piireissä suomeksi keskustellaan kymme-nen vuotta siiten nykyaikaisen neurofysiologian tärkeimmän keksinnön tehneen ja sen alan tärkeimmässä tiedevirassa vielä vähän pidempäänkin toimineen noeurofysiologin teorioista ja esimerkiksi niiden sovaltamisesta suomalaisessa lääketieteessä tai kehittämisestä perustutkimuksessa.

    " Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyy-pillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oi-kea taikka että hypoteesi on vielä kunnolla todistamatta.On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyt-tää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi. "

    Siinä tulee vielä Norja ja Ruotsi kaupanpäällisiksi, kun on vain yhden kirjaimen ero ja sekin sanan lopussa. Sen sijaan on kyllä julkaistu tämän teorian kanssa aivan yhteensovittamatonta, virheellistä settiä, kuten tästä linkistä ilmenee.

    Täältä löytyy käänteentekevä artikkeli jossa on viitattu myös kokeellisiin todistuksiin vuodelta 2008 Scintific Americanin maaliskuun ”Obaman vaalinumerosta”:

    http://www.cs.unc.edu/~styner/public/DTI_tutorial/1%20Scientific%20American%202008%20Fields.pdf

    Täällä voi keskustella Fieldsin kanssa:

    https://www.psychologytoday.com/experts/r-douglas-fields

    On sitten myös asioita ja teorioita joista jenkeissä ainakaan virallisella taholla keskustellaan hyvin hyvin niukasti ja kriittisesti verrattuna näihin Skandinavian maihin, yksi niistä on tämä (mutta ei suinkaan ainoa):


    http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029

    ” 2 Comments

    Risto Koivula March 29, 2015

    Nobel Price in biosciences 2014 arguments, true or false?

    My opinon: Nobel Assembly is wrong in the funtioning of the Brain. What is your opinion?

    Press Release 2014-10-06

    The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award

    The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John O´Keefe and the other half jointly to May-Britt Moser and Edvard I. Moser for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain


    RK: This is not positionig system. It is only part of it. That learned positio-ning system does not differ principially from other recognizing systems, for instace for faces. Those neurons in middle brain dont form the recognized places repserentation which is in the cortex, but they give it its emotional charge, positive or negative according to the formation moment, which is needed for its keeping in mind.


    NA: How do we know where we are? How can we find the way from one place to another?And how can we store this information in such a way that we can immediately find the way the next time we trace the same path?

    This years Nobel Laureates have discovered a positioning system, an inner GPS in the brain that makes it possible to orient ourselves in space, demonstrating a cellular basis for higher cognitive function.


    RK: This has not been basic research in connection with theory formation. This has been routine research with new devices, possible for all who have those techical devices. They have found new real phenomenon in adequate conditions, but their interpretatation for it has been wrong. I dont know anything about GPS, but I am afraid this has even no analogy with it.


    NA:In 1971,John OKeefe discovered the first component of this positioning system. He found that a type of nerve cell in an area of the brain called the hippocampus that was always activated when a rat was at a certain place in a room. Other nerve cells were activated when the rat was at other pla-ces. OKeefe concluded that these place cells formed a map of the room.


    RK: Memories, maps including, are in the cortex.


    NA: More than three decades later, in 2005, May-Britt and Edvard Moser discovered another key component of the brains positioning system. They identified another type of nerve cell, which they called grid cells, that gene- rate a coordinate system and allow for precise positioning and pathfinding. Their subsequent research showed how place and grid cells make it possible to determine position and to navigate.


    RK: In that reseach is nothig of that system. First true hypothesis is is fron Robert Galambos, the finder of the navigation system of bats. The hypo-thesis is 50 years older, but these researchers have not heard about it.


    NA: The discoveries of John OKeefe, May-Britt Moser and Edvard Moser have solved a problem that has occupied philosophers and scientists for centuries how does the brain create a map of the space surrounding us and how can we navigate our way through a complex environment?


    RK: This is simply not true. It is solved by other people, later. If they will not get medicine Nobel, this price will be outrageous injustice, and attack against them and against progressing sciece.


    NA: How do we experience our environment?


    The sense of place and the ability to navigate are fundamental to our exis-tence. The sense of place gives a perception of position in the environ-ment. During navigation, it is interlinked with a sense of distance that is based on motion and knowledge of previous positions.


    RK: Humans, or rats, have no sense of place. The perception of a known place a comibination of usual sensations. Neither humas, or chimapnzees have any special sense of distance. Perception of distaces is based on information of objects and perspective. But humans and animals have sense of balance.


    NA: Questions about place and navigation have engaged philosophers and scientists for a long time. More than 200 years ago, the German philo-sopher Immanuel Kant argued that some mental abilities exist as a priori knowledge, independent of experience.


    RK: He is wrong.


    NA:He considered the concept of space as an inbuilt principle of the mind, one through which the world is and must be perceived. With the advent of behavioural psychology in the mid- 20th century,these questions could be addressed experimentally. When Edward Tolman examined rats moving through labyrinths,he found that they could learn how to navigate, and pro- posed that a cognitive map formed in the brain allowed them to find their way. But questions still lingered how would such a map be represented in the brain?


    John OKeefe and the place in space


    John OKeefe was fascinated by the problem of how the brain controls be-haviour and decided, in the late 1960s, to attack this question with neuro-physiological methods. When recording signals from individual nerve cells in a part of the brain called the hippocampus, in rats moving freely in a room, OKeefe discovered that certain nerve cells were activated when the animal assumed a particular place in the environment.


    RK: Nobel Assembly speaks here about brain cells, not (only) neurons. OKeefes target cell can have been astrocytes, not neurons. Although they are not seen in magnetic imaginations, their signals can have been regis-tered by electrodes. But there are also such neurons or groups of neurons. That cannot be seen in magnetic imaginations exactly.


    NA: He could demonstrate that these place cells were not merely registe-ring visual input, but were building up an inner map of the environment.


    RK: They do not form. They keep up.


    NA: OKeefe concluded that the hippocampus generates numerous maps, represented by the collective activity of place cells that are activated in different environments.


    RK: Cortex activates them, not on the contrary.


    NA: The discovery of the brains positioning system represents a paradigm shift in our understanding of how ensembles of specialized cells work together to execute higher cognitive functions.


    RK: True paradigm shifts are elsewhere


    NA: Therefore, the memory of an environment can be stored as a specific combination of place cell activities in the hippocampus.


    RK: This is not true.


    NA: It has opened new avenues for understanding other cognitive processes, such as memory, thinking and planning.


    RK: It han opened new avenues to misunderstand, like also Nobel Asembly does.


    http://blog.brainfacts.org/author/dfields/#.VRZgIeHhj6M


   5. Juhani Knuuti sanoo:


   6. Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu.

    Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän va-kuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotut-kija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa.


   7.  Mr Pain sanoo:

   8. Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa.


 9.  Mr Pain sanoo:

 10. Mulle ei aukea ”myelinisoituminen”. Olen ymmärtänyt että kyse olisi ennemminkin myeliinikadosta -> eristeen katoaminen selittäisi mielestäni esim. viestin nopeutu-mista paremmin kuin myelinisoituminen. Voihan olla että muutakin kuin katoamista tapahtuu.


 11.  Risto Koivula sanoo:

 12. ” Mr Pain 8.2.2016 klo 19:52

  Aksonien myelinisoituminen on harjoituspohjaisen pitkäaikaisoppimisen, ns. pav- lovilaisen ehdollistumisen eli korkeampien hermotoimintojen  mekanismi. (Se on myös synnynnäisten ehdottomien refleksien tarkentumisen, ns. habituaation AI-NAKIN YKSI mekanismi.) Sellaisena sillä on keskenen roli kaikessa muussakin opiimisessa, jossa aina jo opittu informaatio pelaa ratkaisevaa roolia. Tässä on ainoan suomalaisen lehden, joka heti tiedotti aiheesta, juttu vuodelta 2008. Sen jälkeen on edelleen tullut paljon uutta tietoa ja tuo kirja. Teoria on alin perin neu-vostoliitolaista lähtöä (mikä joitakuita juilii). Ivan Beritashvililta 1932, Pavlovin itsensäkin (1849 – 1936) ollessa siitä tietoinen; Aleksandr Roitbak muotoisi sen nykyiseen muotoonsa 1971, mutta ei pystynyt sitä todistamaan silloisin välinein. Hänen julkaisukumppnunsa Tengiz Oniani toimi yhä Georgian akateemikkona.

  Myeliinikerroken paksuudella on optimi, ihmisellä. 60% aksonin halkaisijasta, jol-loin johtavuua voi olla 100–150-kertainen myelinisoitumattomaan verrattuna. Kun se siitäkin paksunee, se lakaa taas heikentää sigaaninkulkua. Tuolla jenkkitutki-muksen sisäpiireissä 60-luvun lopulta dominoineella glykosminoglykaani-mallil-lakin (Ajit Varki, Kevin Fox,Bruce Caterson jne.) on kuitenkin osoittautunut olevan rooli. Oppimisen kannalta kaikkein tärkeimmssää aivoruoren 2. kerraksen neuro-neissa aksoneilla vuorottelvat myleiinituppi ja glykosminoglykaanituppi. Jos gly-kosaminoglykaaiverkko hajotetaan kemiallisesti,neuronin kytkentöihin tallentunut tieto katoaa. Se on kuitenkin valmis oppimaan uutta tietoa.

  Nobeliakin voisi suositella vaikka jaettuna Tengiz Oniani,Ajit Varkin ja R.Douglas Fieldsin kesken. Ellei sitten tuota kovasti mudassa kieriteltyä kunnianosoitusta aiota lakkauttaa.

  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa


  ” AJATTELUN JA MUUN EHDOLLISTUMISEN BIOKEMIALLINEN MEKANISMI AIVOISSA ON SELVIÄMÄSSÄ (2008)

  Kansan ääni on seurannut nykyajan muotitieteen aivotutkimuksen etenemistä painottaen niin tieteen tekemiseen kuin siitä vedettyihin johtopäätöksiinkin aina liittyviä ideologisia ja filosofisia puolia. Sellaiset ovat mm. välttämättömiä todelli-suutta koskevien mahdollisimman adekvaattien hypoteesien esittämiseksi testat-tavaksi. Lisäksi kaikki tieteenalat vuorovaikuttavat keskenään myös tieteenfiloso-fian kautta mm. ns. yleiskäsitteiden määritelmiä koskien.

  Esimerkki filosofisesta ongelmasta, jota voi ja kannattaa pohtia tätä juttua tutkitta-essa, on,”onko mieleen palautettavissa oleva ajatus olemassa aivoissa silloinkin, kun sitä ei ajattele?” Vastaus tähän vaikuttaa siihen, miten käsite ´ajatus´ pitäisi määritellä: mitä se voi olla, ja mitä se taas ei ole!

  Kaikista, oikeista ja niistä (väistämättömistä) ”muistakin” tutkimustuloksista vede-tään myös aina esimerkiksi teknologisia sovellutuksia ja politiikkaa koskevia joh-topäätöksiä. Vaikka tiede onkin objektiivisten faktojen ja teorioiden muodostamis-ta todellisuudesta, ideologisen ja filosofisen puolen olemassaolon kiistäminen olisi huijausta. On siis parempi, että ideologia on julkilausuttu, kuin että se olisi ”salainen” ja siten erittäin vaikeasti tieteellisesti kritisoitavissa.

  Ideologian myötä tietoon liittyy myös luokkaluonne aivan erityisesti ihmis- ja yh-teiskuntatieteissä.Olemme epäilleet yksinkertaistettuja johtopäätöksiä uusista ha-vainnoista,ja osoittaneet,miten aina välillä jossakin yritetään ”unohtaa” esimerkik- si sadan vuoden aikaisemmat, vähintään yhtä objektiiviset havainnot vain joitakin uusimpia tulkittaessa… 1

  Aivot koostuvat vahvasti yksinkertaistaen kolmenlaisista soluista: neuroneista (jotka on usein harhaanjohtavasti suomennettu vain ”aivosoluiksi”) yhdistävine signaalien viejä- ja tuojahaarakkeineen eli aksoneineen ja dendriitteineen, ns. gliasoluista (jotka niin ikään harhaanjohtavasti suomennetaan tavallisesti ”rasva-soluiksi”, ikään ne taas eivät lainkaan olisi aivoluja) sekä sidekudossoluista, jotka muodostavat tukirakenteita ja korjaavat vaurioita). 3

  Gliasolut muodostavat neuronien viejähaarakkeiden aksonien, joita on yksi per neuroni, ympärille sen pääasiallisen materiaalin mukaan nimetyn ns. myeliinitu-pen. Tuojahaarakkeiden dendriittien ympärille muodotuu mm. glykosminoglykaa-nisokereista muodostuva ns. hermotuppiverkko (perineuronal net) 5, jonka tehtä-vät ovat vastaavanlaisia kuin myeliinitupenkin. Myeliinitupet osoittautuvat muo-dostuvan solukalvojen erottamista suhteellisen vakiopaksuisista kerroksista si-ten, että myeliinikerroksen paksuus riippuu näiden määrästä ja on hyvin stabiili, joskaan ei kuitenkaan palutumaton.

  Myeliinikerros antaa sen peittämälle neuronimassalle luonteenomaisen vaalean-harmaan värin (”white matter”), kun se ilman tätä päällystettä on tummanharmaata (grey).Tämä päällyste muodostuu esimerkiksi ajattelusta vastaavilla aivokuoren alueilla vasta iän ja nimenomaan oppimisen myötä, kuten USAlaisen ”Institute of Child Health and Human Development” -tutkimuslaitoksen ”Nervous System Development and Plasticity” -osaston johtajan R.Douglas Fieldsin artikkeli ”White Matter Matters” ”Scientific American 3/2008” -tiedelehdessä todistaa.

  Fieldsin tulokset perustuvat uudelle magneettiresonanssiperustaiselle aivoku-vausmenetelmälle diffuusiotensori-kuvantamiselle (diffusion tensor imaging, DTI), jolla pystytään ensi kertaa kuvaamaan myös neuronienvälistä ja niiden sisäistä toimintaa. Nämä menetelmät ovat nyt osoittaneet ”harmaan aineen” aktiivisen roolin ns. korkeammissa hermotoiminnoissa, eli pavlovilaisen ehdollistumisen biofysikaalisessa mekanismissa.

  Informaation talletusmekanismin perustana oleva fysikaalinen ilmiö on, että mye-liinitupen paksuus (kerrosluku) määrää aksonin sähköimpulssienjohtavuuden. Se voi olla tupettomaan aksoniin nähden satakertainen optimipaksuudella,jolloin ak- soni on 60% koko ”langan” halkaisijasta. Vaihtoehtoisista reiteistä sähkösignaalit ”valitsevat” keskimäärin sen jonka johtavuus on paras. Ja koska aivosolut reagoi-vat noihin impulsseihin, nopein impulssi myös vaikuttaa parhaiten. Jos yhä lisä-tään eristekerroksia ohi optimin, niin taas impulssin kulku hidastuu, ja impulssi ”valitsee” helpommin jonkin muun tien.

  Myeliinikalvoa muodostavat oligodendrosyytti-gliasolut 3 reagoivat tässä toimin-nassaan vain neuronin aksonin läpäisevien sähköimpulssien määrään, sekä jo olevien kerrosten määrään, ilmeisen riippumatta siitä, millä aivokuoren alueella ollaan, tai (varsinkaan!) mitä signaalit ”kuvaavat”, eli millaiset aistimukset tai muut mieleenpalautukset niitä ovat aiheuttaneet.

  Tietysti myös jokin laajempi aivoalueen ”tila” (esimerkiksi uni/valve) voi myös vai-kuttaa asiaan.Tällaiseen ehdollistumiseen sisältyy aktiivisen poisoppimisen mah- dollisuus myös paksuntamalla edelleen myeliinituppea ohi optimin (esimerkiksi ”kelaamalla” voimakkaita tunteita aiheuttavaa ongelmaa mielessään sen ”hallitsemiseksi”)!

  Entuudestaan tiedetään, että niin kauan kuin aksoneilla ei ole riittävän paksua myeliintuppea ja dendriiteillä hermotuppiverkkoa, ne pyrkivät muodostamaan sa-tunnaisesti muodostuvien okaiden (spine) kautta uusia yhteyksiä muihin neuro-neihin ja sitä kautta periaatteessa kaikkialle aivoihin. 7 Nuo yhteydet kuitenkin myös katoavat, jos niitä ei käytetä.Tällä tavalla alueet spesialisoituvat, ja ”tarpeet- tomat” alueet ”etsivät käyttöä”, mihin jo tapahtunut ”harmaantuminen” vaikuttaa estävästi.

  Vahvastikin myelinisoituneet yhteydet voivat kuitenkin taantua,jos niitä ei käytetä. Tätäkin on joskus pidetty sellaisenaan ehdollistumismekanismina, mutta tämä on yhteyksien sähkönjohtavuuksien muutoksille perustuvan mekanismin kattavuu-den ja moitteettoman toiminnan edellytys eikä niiden toimintamekanismi. Tähän asti on usein aksiomaattisesti oletettu ilman todellisia perusteita, että gliasoluilla ei olisi aktiivista roolia neuraalisten informaatioprosessien muodostumisessa. Tuo perusteeton taustaoletus on ollut erityisen ilmeinen ”peilisolu” -hölmöilyjen yhteydessä. Tuota olettamusta vastaankin on kuitenkin kertynyt evidenssiä jo aikaisemminkin:

  1. On tiedetty aivoaineen harmaantumisen yhteys oppimiseen. Jos jostakin erityi-sestä syystä esimerkiksi otsalohkon alueella ei oppimista tapahdu (vaikka varsi-nainen vika ei olisikaan siellä), ei tapahdu neuronien yhteyksien harmaantumis-takaan. Ei vain ole tiedetty, onko se passiivinen seuraus vai toimintamekanismin osa.

  2. On ollut tunnettua, että jos sooman ja dendriittien hermotuppiverkon glykosami-noglykaani-sokerit (jotka muuten johtavat jonkin verran sähköä, sillä niiden ympä-rillä on aina ohut vesimolekyylikerros) hajotetaan kemiallisesti aivoalueella, niin siihen liittyvä opittu informaatio katoaa. Ja mikä vieläkin kummallisempaa: kudos ei kuitenkaan vaurioidu pysyvästi, vaan kadonneen informaation tilalle voidaan oppia uutta vaikka kyseessä olisi tavanomaisen kehityksen ns. ”oppimisikkunan-sa” ajat sitten ohittanut käyttäytymisjärjestelmän rakenteellinenkin mutta kuitenkin opittu tieto. (Caterson, Fox)

  Glykosaminoglykaaniverkko näyttäisi olevan sekä eriste, kuten Kevin Fox ja Bruce Caterson otaksuvat 4 että ”silloite”, kuten myös on otaksuttu.

  3. Kokonaan uusien yhteyksien muodostuminen ei ole palautuva oppimismuoto, kuten Pavlovin ehdollistuminen vaatii, niin klassinen (= opittu ärsyke synnynnäi-seen reaktioon) kuin perustärkeä instrumentaalinenkin (am. ”operand”) ehdollistu- minen 8, jossa sekä laukaiseva aistinärsyke että elimistön toiminnallinen reaktio ovat kokonaisuudessaan opittuja. Juuri instrumentaalisten ehdollisten refleksien olemassaolo itsessään on kuitenkin todiste ihmisen ja eläinten ns. korkeampien eli ehdollistumishermotoimintojen sidonnaisuutta vastaan neuronien ja muuhun-kaan geneettiseen rakenteeseen sisällöllisesti. Niihin ei liity luontaista fysiologis-ta palkintoa (esimerkiksi positiivista emootioita, eikä myöskään sellaista rangais-tusta) kuten yleensä klassisiin ehdollisiin reflekseihin, vaan refleksin palkitsevuus muodostuu täysin välillisesti siihen koodatun toiminnan ulkoisen tuloksen mahdollisuutena palvella jotakin tarpeentyydytystä.

  Ihmisen korkeimmat psyykkiset toiminnot (ajattelu, tahto, tietoisuus) rakentuvat konventionaalisten merkkijärjestelmien kuten erityisesti kielen välityksellä ole-muksellisesti instrumentaalisille eivätkä klassisille ehdollisille reflekseille, joilla jälkimmäisillä olisi geneettinen kytkentä reaktio-osaltaan.Konventionaaliset ”sovi- tut” merkit eivät ole meidän geeneissämme, ne eivät tule sieltä, eivätkä ne myös-kään mene sinne millään keinolla, darwinilaisella eivätkä ”lysenkolaisella”. 9


  Sellaisen hieman (”harmittomassa” mielessä) ”huuhaa”-aivotutkimuksen puolus-tukseksi on vielä todettava, että yhtenä uuteen aivokuoren toimintateoriaan johta-neista vinkeistä oli havainto Albert Einsteinin aivojen ainoasta erikoisuudesta ”tavallisiin” verraten: ”rasvasolujen” poikkeuksellisen suuresta konsentraatiosta tietyllä ajattelualueella! 11


  1. Juhani Knuuti sanoo:

  2. Risto Koivula,

   Pyytäisin kommentteja tiivimmin. Kommentointi tarkoittaa ihan muuta kuin pitkiä kirjoituksia siitä mitä olet lukenut ja itse ymmärtänyt.

   On kiva, että olet innostunut aiheesta mutta mihin pyrit näillä kommenteillasi?

   Osoittamaan, että olet kuluttanut aikaa lukemalla tästä asiasta ja osaat luetella erilaisia vierasperäisiä sanoja?

   Kertomaan blogin lukijoille jotain valaisevaa aiheesta?
   Minusta tämä ei ainakaan auta jälkimmäiseen.


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. Vaikka aihepiiri on erilainen mihin olen tottunut niin tämä Risto K. muistuttaa minua kovasti eräästä henkilöstä – appiukostani. Tuossa on kovasti samoja asioita mitä muuan dosentti TTL:lta on jauhanut jo useamman vuoden. Tosin ne hypoteesit eivät perustu mihinkään muuhun kuin oletuksiin.

   Kohta varmaan alkoholismikin pitää tunnustaa sairaudeksi, jos Koivula jatkaa tätä kovin pitkään (aivotoiminta muuttuu kokoajan).


  5.  Mr Pain sanoo:

  6. Ja ei ollut viimeisessä kappaleessa tarkoitus leimata Koivulaa mitenkään. Olen lukenut että alkoholistien aivotoiminta muuttuu koko ajan ja yhdistin asian näihin sähikäisiin hermopäätteisiin että asia liittyisi niihin.

   1.  Risto Koivula sanoo:

   2. ” Juhani Knuuti 9.2.2016 klo 08:52

    Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltämisen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.

    Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi pää-telllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu. To-dennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuut-tavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa. ”

    On aika uskaliasta ohittaa USAn liittovaltion (ja sellaisena USA:n lakien mukaan myös ”kansainvälinen”) virkavastuullisen lääketieteen National Institute of Heath noin vain, kun sen sana painaa lujaa Haagissa, koska mitää YK:n alaista Maaillman Tiedeakatemiaa ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa, vaikka kansainvälisen lain olemassaolo sellaistakin vaatisi, sil-lä tiede on myös oikeuslähde. Varsinkin kun ”euroteieteen” kskeiet dogmit eivät ole vain perutettomia,vaan VÄÄRIKSI TODISTETTUJA niin varmasti kuin ikinä vaan olla voi (juuri ne, joita ei saa tavullakaan arvostella ainakaan Suomen julkisuudessa).

    NIH toisaalta nauraa partaansa, kun jaetaan puoskarinoopeleita, pyrkies-sään itse ”Maailmantiedeakatemiaksi”, sillä USAhan ei ole koskaan salan-nut pyrkimystään ajaa oma lakinsa ”maailmanlaiksi”, taitaa olla siellä py-hässä perustuslaissakin, Kansainliitostakin jäi lopulta pois, vaikka oli pis-tänyt sen pystyyn, ja presidentti Wilson oli jo ehditty palkita raunannoope-lillakin tästä, kun tämä varsinainen juoni ei mennytkään läpi.


    Suomalaista keskustelua ei vain rajoiteta, vaan vanhatkin keskustelut haravoidaan aika ajoin ja ”liian hyvät” myöhäissensuroidaan, kuten viime vuonna Skepsis (Höpsis) ry.,puolivaltiollinen HUUHAA-tieteen metsästäjä (lehdessään kuitenkin sellaisen tuutti!)

    http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/skepsis-hopsis-poisti-14-vuotta-vanhan-historiallisen-keskustelun-sosiobiologiasta

    Skepsis/Höpsis poisti 14 vuotta vanhan historiallisen keskustelun ”sosiobiologiasta”…


   3. Juhani Knuuti sanoo:

   4. Linkkaat loputtomasti jotain vanhoja omia nettikirjoituksiasi ikäänkuin to-distusaineistona, minusta olisi asiallisempaa kirjoittaa oikea kommentti. Mahdatko sekoittaa kritiikin sensurointiin? Kaikkea tutkimusta ja tiedettä saa ja pitää tarkastella kriittisesti. Tuloksia pitää voidaa haastaa ja vaatia todistamaan ne kunnolla. Tutkimuksen tulokset muuttuvat tieteelliseksi tiedoksi vain, jos niitä on haastettu ja yritty kumota.

    Kerro minulle konkreettisin esimerkein, mitä tieteentekijän tutkimus/viestiä on rajoitettu tai sensuroitu? Ei Skepsis pysty mitään sensuroimaan.   5.  Risto Koivula sanoo:

   6. Pahin ongelma on, että valtiollinen YLE (jota kansalaisilla pitäisi olla oi-keus uskoa eli vaatia uskottavaa tietoa VARSINKIN esimerkiksi terveys- ja psyykkisen toiminnan asoista!) ja yksityinen Hesari-yhtymä jankuttavat pelkästään KUMOTTUA, varmasti virheellistä tieton mm. neurofysiologias- ta. Ja se on myös medikalisaatiota, koska se ohjaa uskomaan vain geeni-selityksiin ja troppihoitoihin, joilla kummallalaan ei tarvitse olla todellisten-kaan ongelmien kanssa mitään tekemistä. Aamulehdelle kelpasi muita muita myöhemmin myös ainakin Ajit Varkin glykonamogykaani-kemikaali-pohjainen ehdollistumisteoria, ainakin niin kauan kun sen voitiin olettaa pelaavan jollakin DNA-ketjulle analogisella koodilla. Alkkari myös kertoi ainoana isona lehtenä Huijari-Marc Hauserin kärystä. Nämä asiat pläjähti-vät joka tapauksessa Aamulehden keskustelupalstalle. Mutta niin pöllähti kyllä Fieldskin, mutta hänestä on lehdessä vaiettu ja palstakirjottajatkin bannattu.

    Tuollainen tiedonväärentäminen on medikalisaatiota, koska se tekee ihmi-sestä epävarmoja ja riippuvaisia ulkopuolista ”ammattiasiantuntemukses-ta”, joka sitten myy niitä turhia ja vahingollisia troppejaankin, kun amfeta-miinipohjaisia ”ADHD-lääkkeitä”, jotka oan ainakin Sveitsissä kiellttykin lapsilta, koska ne muuttavat ja häiritsevät ehdollistumismekanismia oppimisessa.

    Fieldsin kirja on juuri sellainen, mitä tarvitaankin, koska se koskee tieteel-listä ihmiskuvaa, jollaisen luominen on yksi perustutkimuksen tähtävä. Soveltvan tutkimuksen tuloksia sen sijaan ei siltä kannalta pidä ottaa.

    Esimerkiksi jos jotakin psyykkistä toimintoa pystytään matkimaan jollakin koodilla, se ei millään muotoa ”todista”,että se esikuvailmiökin toimisi sillä, tai ylipäätään millään (”käännettävällä”,”laskennallisella”) koodilla. Tai että jos jokin aine todistetusti auttaa johonkin, sen ei tarvitse todistaa, että se nimenomainen aine, vaikka jokin huume, siinä prossessissa myös luonnostan aina toimii.


    Minä suosittelisin, jos mahdollista, Fieldsin kutsumista arvoimaan ja opas-tamaan Suomen neurotutkimusta joksikin aikaa, vaikka vähän maksaisikin … Ja tekemään asiantuntijan ominaisuudessa myös pari tänne sovelletua TV-ohjelmaa.


   7.  Mr Pain sanoo:

   8. Riston kuvaama aihealue yhdistyy toivottuun ja ei-toivottuun medikalisaa-tioon tässä tutkimuksessa, jonka linkkasin lumevaikutuskeskustelun loppuun: ”doi:10.1073/pnas.1514249112

    Ensimmäinen tutkimus fysiologista syistä joka kertoo mm. stressillä olevan samoja kroonisen tulehdustilan KALTAISIA vaikutuksia solutasolla?”

    Ko. tutkimusta en löytänyt itse. Eikä tämä tarkoita että tämä olisi yhdistävä tekijä koko syy-yhteysketjussa kun on vain tämä yksi tutkimus.


 13.  Risto Koivula sanoo:

 14.  Mr Pain 9.2.2016 klo 16:11

  ” Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa. ”

  Täällä on Akatemian rahoitus vuodelta 2006, jolloin Fieldsin ensimmäinen pommi ARTIKKELI ”The Other Brain” oli jo ilmestynyt:

  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/223024?page=1#223024

  Yksi (1) tampereen yliopiston ”tutkija” sai kerran Euroopan neuvostolta 1.4 miljoo-naan ”tutkimukseen”,jonka aihe oli tosiasiassa ”vauvojen rotumurhapeilineurooni” …


  1.  Mr Pain sanoo:

  2. Tuo sinun asiasi lienee vähän samansuuntaista kuin mitä psykiatri Marja Vihervaara kertoi eilen ilmestyneessä Kotivinkki-lehdessä s. 22-


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. ”vauvojen…”

   Tuollainen ilmaisutapa johtaa kyllä siihen, että suljetaan pois keskusteluista.


 15.  Risto Koivula sanoo:
 16. Vihervaara näyttää noihin samoihin kiinnittäneen huomiota kuin esimerkiksi Sveitsin hoitoeettinen neuvosto, joka on ollut kriminalisoimassa virkamiestasolla noita sveitsiläisten tehtaiden keksimiä ja levittämiä ADHD-lääkkeitä, joiden yksi kehittäjä Enzensberger samoi ennen kuolemaansa, että koko ”tauti” on keksitty ”lääkkeiden” myymiseksi.

  Intiassa on virkamiestasolla krimnalisoitu ”peilineurooniteoriaa” siinä mielessä, ettei Viliyanur Ramhachandranin kolukunnan ”oppineita” kelpuuteta ainakaan liit-tovaltion hommiin. Ja nämä tietysti huutavat, että muka ”laittomasti protektoidaan omia yliopistoja”, eikä uskota ”huippustuedettä”… Jessus…


  Minä en varsinaisesti ole ”antimedikalisti”,vaan vastustan vääriä teorioita, joita pi- detään yllä erilaista ”taktisista” syistä.Niitä on kaupallisia, poliittisia, uskonnollisia jne.


  Lääke saattaa olla myös viimmestä päälle, kun hyvin kohdalle, ja parantaa siinä sivussa orastaneita ”psyykkisiäkin” ongelmia, vaikka diagnoosi olisikin ollut epämääräinen (ainakin ilman sitä lääkettä ainakin, kuten mulla diabetes).


  1.  Mr Pain sanoo:

  2. (Kiinnostaa, en kysy enää muuta).

   Aivan. Biologian opettajallani oli lyhyitä koekysymyksiä. Risto Koivula? Tietoni reseptoreista.


  3.  Mr Pain sanoo:

  4. Et tarttunut aiheeseen ja kertonut reseptoreista?

   Käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä on tuotu lääketieteeseen. Se taitaa olla yksi syy, miksi lääketieteellistymisestä on alettu edes keskustella. Muistaakseni ensimmäiset aihetta käsittelevät teokset on kirjoitettu Tampereella ja niin taitaa olla viimeisinkin jonka tiedän. Iiris Pasternackin opus.

   Nykyään on hirvittävän vaikeaa kyseenalaistaa mitään päätelmiä, koska käy-tetään hienoja sanoja,vertauksia avaruuteen ja tähtitieteeseen ym. vaikka itse asiassa olisi kyse jonkun medikalisoitumisesta tai pyrkimyksestä siihen.Tämä voi olla tarkkaan harkittua ja usein ohjeistettuakin. Autismin aiheuttajina on pi-detty milloin mitäkin. Lääketiede tarkastelee väitteitä varsin konservatiivisesti ja jopa ohimenevinä ilmiöinä. Viimeksi esillä ollut taisi koskea rokotteita.
   Muutakin tutkimusta löytyy;

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578362

   Jos luet tutkimuksen ja tarkastelet sen sisältöä niin johtopäätösten tulisi olla että mielipidettään ei ehkä kannattaisi lukita kovin herkästi. Ja tietyille tahoille asioista tulee kertoa kuten lapsille. Ettei heidän maailmankuvansa kovin järkkyisi.

   Monet saattavat ihmetellä miten vaikkapa alkoholistin käytös muuttuu. Paikka-kunnalla, josta olen kotoisin, oli neljä pankkia. Kaksi oikeaa pankinjohtajaa, molemmat ryyppäsivät. Eräänä päivänä, pitkän ryyppyputken jälkeen toisen pankin johtaja kätteli rappusilla asiakkaita sisälle toiseen pankkiin.


   Sairauksien vaikuttamista minäkuvaan on turha kiistää. Varmaan moni syöpäänkin sairastunut kysyy itseltään, mikä meni vikaan. Lopulta ihmiset käyttäytyvät heidän kuin heidän perusluonteenpiirteelleen kuuluu.


   Todellisuus on (usein) tarua ihmeellisempää.

   1. Juhani Knuuti sanoo:

   2. Haluan tässä vaiheessa vain selventää yhden asian autismista:

    Asia on varmistettu lukuisia kertoja, viime vuonna jopa rokotusvastustajat teettivät sellaisen tutkimuksen ja tulos,yllätys yllätys oli, että rokotteet eivät aiheuta autismia. Tämä porukka on nyt ollut tyytymätön jopa tähän omaan tilattuun tulokseen. Tulos ei siis vastannut odotuksia ja uskomukset voitta-vat säännöllisesti tutkitun tiedon.

    Alkuperäinenkin tähän autismiyhteyteen viittaava tutkimus osoittautui jo vuosia sitten huijaukseksi ja se on vedetty pois lehden toimesta ja kyseinen tutkija on tuomittu tieteellisestä huijauksesta.


   3.  Mr Pain sanoo:
   4. Tulisi kertoa, kuten tuon tutkimuksen johdannossakin todetaan, ettei syytä tiedetä.


    Jos tätä ei ”muisteta” mainita niin se on omiaan ruokkimaan kaikenlaisia epäilyjä samaan aikaan esiintyvien ilmiöiden yhteydestä (korrelaatio) mihin tahansa, kuten tälle rokotteiden vastaiselle porukalle on käynyt. Tämä ei ole sattumaa.

   5. Juhani Knuuti sanoo:
   6. Lehti jota siteerasit on ”Medical Hypotheses”. Tämä ei ole tietoa vaan esit-telee hypoteeseja. Tieteelliseksi tiedoksi se muuttuu vasta kun hypoteesi on tutkittu ja osoitettu oikeaksi. Sillä tavalla pitää olla hereillä kun lukee artikkeleita että osaa sijoittaa sen omaan paikkaansa.


   7.  Mr Pain sanoo:
   8. Hyvää viikonloppua – uutta ja mielenkiintoista artikkelia odotellessa.

    En tiedä mihin kohtaan viittaat mutta todennäköisemmin apinoitu jostain blogitekstistä? Huippupäätelmät tulevat siis lehdestä. Puuttuu enää, miten Karjalan lapset eivät sitä tai tätä. Muuta kanavaa tiedon etsimiseen ei tai-da nykyään olla kuin blogit ja perinteinen tutkijankomero, jossa, kuten tun-nettua, paperit eivät ole lähelläkään järjestystä. Jos olisi, niin ei kai siellä tutkija olisi vaan siivooja.

 17.  Risto Koivula sanoo:
 18. Asperger ja ADHD ollankin poistamassa jopa EU:nkin tautiluokituksesta, WHO:n tautiluokitusessa ne eivät liene koskaan olleetkaan. Myöskään siellä ei ole esimerkiksi ”narsismia”.

  http://yle.fi/uutiset/aspergerin_oireyhtyma_pois_tautiluokituksesta/8666609

  ” Terveys 12.2.2016 klo 6:12 | päivitetty 12.2.2016 klo 13:48

  Aspergerin oireyhtymä pois tautiluokituksesta

  Aspergerin oireyhtymä on lähivuosina poistumassa eurooppalaisesta tautiluoki-tuksesta. Jatkossa käyttöön jää vain yksi kattodiagnoosi eli autismikirjon häiriö. Noin 54 000 suomalaisella on autistinen häiriö. Näistä yleisin on Aspergerin oire-yhtymä, joka voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutukses-sa, kielellisinä vaikeuksina tai kapea-alaisina kiinnostuksen kohteina. Aspergerin oireyhtymää ollaan poistamassa eurooppalaisesta tautiluokituksesta lähivuosina. Käyttöön jää vain kattodiagnoosi autismikirjon häiriö.Ne eivät ole sairauksia,vaan aivotoiminnan kehityshäiriöitä. Autismi- ja Aspergerliitto viettää talvipäiviään Jyväskylässä nyt viikonvaihteessa. Tänään talvipäivillä puhutaan muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia tautiluokituksen poistamisella on. ”

  Tämä on tervetullut medikalisaationvastainen päätös.


  1. Juhani Knuuti sanoo:


 19.  tubi sanoo:
 20. mr pain; mihin pyrit näilllä kommenteillasasi?


  1.  Mr Pain sanoo:
  2. Ymmärrän kyllä jos niitä ei tarvita, kunhan kerrot(te). Voin yrittää vastata jos täsmennät kysymystä – vai tarkoititko ettei kommentointi ole ollut toivottavaa?


   1. Juhani Knuuti sanoo:

   2. Asiallinen kommentointi on aina tervetullutta.


 21.  Jari Paasonen sanoo:
 22. Veronmaksajana ole huolestuneena lukenut artikkeleita joissa ihmetellään aikei-ta surun tai murrosiän kriisien luokittelemista sairauksiksi, joiden lääkitseminen olisi perusteltua ja jotka jopa tulisivat yhteiskunnan korvausten piiriin. Uskon että lääketeollisuus on onnistunut ajamaan etujaan liian hyvin näkökulmastani.

  Valitettavasti nykyään ei tiedä kenen puoleen kääntyä valistaakseen itseään. THL:lläkään ei osaa olla uskottava. Blogisi (Reijo Laatikaisen ohella) tuntuu olevan yksi niitä ainoita valistajia, joihin jotenkin luotan.

 23.  KELLY CHRIST sanoo:
 24. Haluat myydä munuainen? Olemme täällä auttaa sinua hyvä rahaa tehdä mitä haluat, ota yhteyttä jos olet kiinnostunut myymään munuainen. Yhteystiedot (sathyakidneyhospital@gmail.com) tai soita meille +919168752489


  1. Juhani Knuuti sanoo:
 25.  Risto Koivula sanoo:
 26. ” Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta – katso, kuuluuko oma lääkärisi eniten rahoitusta saaneiden joukkoon Lääketeollisuuden lääkäreille maksamien rahojen läpinäkyvyydessä on isoja puutteita. Vain avoimimmat lääkärit kertovat saamistaan korvauksista.

  Tuomo Pietiläinen HS Karla Kempas HS

  Julkaistu: 25.2. 2:00 , Päivitetty: 25.2. 7:08

  Avoimuus oli avainsana, kun Lääketeollisuus ry:n jäsenyhtiöt julkaisivat touko-kuussa lääkeyhtiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisiä rahavirtoja. Lääketeollisuuden viesti oli, että 65 prosenttia rahoitusta saaneista lääkäreistä antoi suostumuksensa kertoa saamistaan rahoista julkisuuteen.

 27.  Risto Koivula sanoo:
 28. Tiede myös etenee, muualla:

  ” USA:n ja Kuuban johtavat neurotietelijät R. Douglas Fields ja Mitchell Valdés-Sosa keskustelevat näköaloista ja tieteellisestä yhteistyöstä.

  WHO valitsi taannoin Kuuban terveydenhuoltosysteemin esimerkilliseksi muulle maailmalle. ”

  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/usa-n-ja-kuuban-johtavat-neurotietelij-t-keskustelevat-yhteisty