Suomen Perustuslain mukaan lainsäädäntö- ja tuomiovalta kuuluvat yksino- maan valtion viranomaisille. Kaiken, mitä viranomaiset tekevät virkavastuul-laan, pitää perustua jotakin kautta jollekin laille,ja sen pitää olla myös tieteelli-sesti perusteltua lainsäätäjän laille asettamien perustelujen, lain tarkoituksen kannalta. Demokraattinen kansallinen ja kansainvälinen (YK) lainsäädäntö ja tiede ovat molemmat oikeuslähteitä.

Viranomaisten ei pidä päättää, mitä tiede sisältää, mutta he ovat vastuussa sii-tä, mitä tieteen ominaisuudessa sovelletaan valtion päätöksenteossa. Otsikon syystä nämä oikeusperiaatteet eivät voi toteutua Suomessa.Suomi ei ole tässä Kansainliiton ensimmäisenä laeissaan formuloimassa mielessä oikeusvaltio.
 
Paljastava ylioppilaskoetehtävä... (Kansan Ääni 5/2012)
 
Tämän kevään (2012) ylioppilaskirjoitusten psykologian kokeessa oli seuraava tehtävä:

"Peilisolut ovat hermosoluja, jotka reagoivat toisen ihmisen tekemiin liikkeisiin sekä ilmeinä ja eleinä näkyviin tunteisiin.Esimerkiksi jos henkilö näkee toisen tekevän jon- kin tavoitteellisen teon, vaikkapa kaatavan kahvia, aktivoituvat ne solut, jotka aktivoi- tuisivat, kun katselija itse kaataisi kahvia. Lisäksi peilisolut reagoivat toisen ihmisen kokemiin tuntoaistimuksiin ja toisen ihmisen aikomuksiin ja päämääriin.

Pohdi peilisolujen mahdollista merkitystä autismikirjon sairauksissa, joita ovat mm. autismi ja Aspergerin syndrooma. "

"Kysymys” on täysin uskomaton aivopieru, eikä sillä ole mitään tekemistä objektiivi-sen psykologian eikä neurofysiologian kanssa. Se ei loogisesti edes ole oikea kysy-mys, vaan se on muotoon "oletteko jo lakannut lyömästä puolisoanne?" laa
dittu väi-te, että kaikki,mitä teemme ja ajattelemme,"tulisi geenistä"."Peilisolu" tarkoittaa ole-tusta, että kullekin "(mahdolliselle) tavoitteelliselle liikkeelle" olisi olemassa juuri sitä "geenistä ohjaava neuroni",joka "tunnistaisi" sen aistimuksista myös muilla, määräisi siis sitä koskevat aistimuksetkin! Kaikenlainen tajunta, aito oppiminen ja (aivan eri-tyisesti) tahto olisivat ”hyödyllistä” (tai jopa ”vahingollista”!) harhaa! Tuosta väittees-tä kuitenkaan ei edes keskustella,vaan keskustellaan puoskarilääketieteellisesti ”autismin peilisolusyistä”! Se ”vastaus”,jota haetaan, on, että muka ”peilisolujensa geenivikojen takia autisti ei osaa lukea muiden ajatuksia”!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

Tavoitteellinen ajatteltu toiminta ei ole ylipäätään luonteeltaan geneettistä, vaan se perustuu kielen välityksellä Pavlovin-Fieldsin ehdollistumismekanismille, jonka biofysikaalisen mekanismin toimintaperiaatteen on selvittänyt USA:n Liittovaltion ter-veysviraston NIH:n neurofysiologian laboratiorion johtaja R.
Douglas Fields. Mitään geenistä erikoistuneita ”peilineuroneja” ei ylipäätään ole olemassa.

USA:ssa virkavastuu liittovaltion käyttämästä lääketieteestä kuuluu juuri NIH:lle. Ih-misten käsitykset muiden aikomuksista ja vaikuttimista perustuvat aina täydellisesti vain ”havaitsijan” omalle kokemukselle. Eläimillä tuollaista ns. jaettua intentiota ei ole lainkaan olemassa (eikä voi olla, koska niillä ei ole ajatteluakaan, vaan pelkkää reagointia). Sitä ei ole ihmiselläkään mistään ”keenistä”, vaan se syntyy vasta yhteiskunnassa, alkaen noin puolen vuoden iästä (ja jää joskus myös syntymättä).

Kenenkään aivot eivät reagoi kenenkään muun ”aikomuksiin eikä päämääriin”, joita ei ole kielellisesti tai muuten ilmaistu. Virtasen ajatus ei ”tule ulos” ”Lahtisen pei-lisolusta”, sellainen edellyttäisi maagista ”telepetiaa”. Jos Lahtinen muusta ”vakuut-tuu”, hänellä on harhoja. Ihmiset kyllä muodostavat päässään varsin automattisesti käsityksen muiden aikomuksista ja vaikuttimista, mutta nuo käsitykset perustuvat aina täydellisesti vain ”havaitsijan” omalle kokemukselle.

Jos ylioppilaskokelas nyt vastaa tuohon näennäiskysymykseen ”peilineuroniteorian” rikollisten jargoonien mukaisesti, hän saa varmasti täydet pisteet, ja tämä saattaa myös viime kädessä ratkaista hänen pääsynsä yliopistoon opiskelemaan psykologi-aa tai lääketiedettä.
Jos taas oppilas vastaa peilisoluVASTAISESTI eli oikein kysy-mykseen, hänellä täytyy olla usalaisen, venäläisen,kuubalaisen, kiinalaisen tai brasi-lialaisen akateemikon tiedot vakuuttaakseen arvostelijat kantansa tieteellisyydestä, ja koko kysymyksenasettelun lähtökohtaisesta virheellisyydestä.
 
Oikeusasiamieskin valuttamassa laki- ja tuomiovaltaa yksityi-sille?
 
Valitin Eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä Ylioppilastutkintolautakunnan menet- telystä, jonka katsoin olevan väärän ja erittäin vahingollisen lääketieteellisen tiedon rikollista levittämistä Suomen valtion toimesta.Liitin mukaan nettilinkkinä Fieldsin ja eräiden muiden neurofysiologian ulkomaisten virkavastuullisten huippua-siantuntijoiden kielteiset kannat ”peilineuroneihin”. Katsoin tuon Suomen valtion teon rinnastuvan juridisesti murhaan. Löysän vertailukohdan tarjoaa mm. murhasyytehan-ke entistä tupakkalobbari Lasse ”von und zu” Lehtistä vastaan, joka kaatui Suomen lain erikoispiirteeseen, että rikoksen valmistelu ei ole rikos (ellei niin ole erillisellä lailla määrätty, ja se on eri rikos).

Eduskunnan oikeusasiamies Jorma Kuopus vastasi seuraavaa:

29.3.2012 Viite: Kirjeenne 26.3.2012

Vastaus: Arvostelitte kirjeessänne ylioppilastutkintolautakunnan menettelyä kevään 2012 ylioppilaskirjoituksissa ja piditte psykologian kokeessa ollutta, peilisolua koske- nutta tehtävää tieteellisten periaatteiden vastaisena. Asiasta on keskusteltu myös Internetissä. Piditte peilisoluteoriaa paikkansa pitämättömänä.

Asia esiteltiin apulaisoikeuskansleri Jussi Pajuojalle. Hän katsioi, että kantelunne perusteella ei ole syytä epäillä laitonta menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyöntiä. Siitä syystä asiaa ei ryhdytä selvittämään ja tutkimaan tämän enempää.

Perusteluina apulaisokeusasiamiehen ratkaisulle ovat seuraavat seikat:

...Tehtävät laaditaan noudattaen voimassa olevan opetussuunnitelman perusteita
.

...Kantelunne kannalta asiaa arvioitaessa on lähtökohtana, että oikeusasiamiehen tehtävä ei ole laillisuusvalvonnassa arvioida psykologian teorioita tai osallistua esimerkiksi peilisolujen merkityksestä käytävään keskusteluun.

Tiedossamme kuitenkin on,että uutena neurobiologisena selityksenä ihmisen empatiakyvylle on aivojen peilisoluteoria (kts. mm. Tiede-lehti 8/2005 ja pääkirjoitus Duodecim 2006: 122(11): 1279 - 80).

Tieteellisissä teorioista ja näkemyksistä saatetaan toki esittää ja esitetäänkin verkkokeskusteluissa monia näkemyksiä, mutta teorioista saatetaan silti esittää oikeudellisissa puitteissa kysymyksiä ylioppilastukinnossa.

Esittelijäneuvos Jorma Kuopus.

Molemmat hänen viittaamansa kirjoitukset ovat höyrähtäneitä ja nyttemmin jo täysin vääriksi kaikin puolin todistettuja: Fieldsin käänteentekevät artikkelit ovat ilmestyneet niiden jälkeen. Mielestäni oikeusasiamies syyllistyy tässä valtiolle yksin kuulu-van lainsäädäntö- ja laintulkintavallan siirtämiseen kahdelle yksityiselle kaupalli-selle lehdelle: Sanoma-konsernin ”Tieteelle ja yksityisen lääkäriseuran Duodeci-mille,jotka ratsastavat kaupallisesti sanalla ”tiede” (tarkoittaen sillä usein muuta, kuin mitä se todella esimerkiksi YK:n kuten WHO:n asiakirjoissa tarkoittaa) ja jotka edelleen eivät ole juridisessa tiedevastuussa kenellekään mistään!

Kumpikaan lehti ”ei tunne”
(Pavlovin) ehdollistumisteoriaa (paitsi sellaisissa yh-teyksissä, vaikka merietanoilla ja banaanikärpäsillä, joilla sitä ei todellisuudessa ole, sillä Pavlovin ehdollistumismekanismi on vain aivokuorellisilla ja laajempi Field-sin (neuronien aksonien myelinisoitumiselle perustuva) mekanismi vain selkärankai-silla!).Nuo lehdet pääsevät näin oikeusasiamiehen siunauksella esiintymään suoras- taan ”suvereeneina tiedelähteinä” ja ”oikeuslähteinä” Suomen valtioon ja sitä tietä kansaan päin!

Aivan erityisesti näin on siksi,että esimerkiksi Suomen akatemia on rahoituslaitos, joka ei toimi tieteellisin periaattein.Yliopistoistakin tehdään mustasukkaisesti tieto-jaan panttaavia yrityskoulutusalan liikeyrityksiä.Kaikki juridinen hoitovastuu makaa viimeistä euroa ja linnanreisuua myöten yksin hoitavan lääkärin ja hänen vakuutus- yhtiönsä niskoilla, vaikka valtio piilovirallisine harhaoppeineen olisi kuinka ilmeinen todellinen syyllinen! Luulisi näiden olevan huomattavan kiinnostuneita, opetetaanko ja "tutkitaanko" yliopistoissa puoskaritieteitä!

Entisessä Neuvostoliitossa valtion soveltama tiede oli kenen tahansa tutkittavissa ja myös kritisoitavissa Tiedeakatemian julkaisemassa Sovjetskaja entsiklopedijassa, jonka päätoimittaja oli aina Tiedeakatemian puheenjohtaja ja kunkin hakusanan oli myös aina allekirjoittanut tavallisesti aiheen johtava akateemikko. Tämän perustavan tiedelähteen englanninkielinen vuoden 1979 laitos on nykyisin internetissä.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Science

Mielestäni kysymyksessä pavlovilaisen ehdollistumisen ja todellisen oppimisen ole-massaolosta ja sen mekanismista ihmisellä tuon mekanismin selvittäjän NIH:n ja Fieldsin kanta on tällä hetkellä kansainvälisen lain asemassa väärinkäytöksiä ja hoitovirheitä tutkittaessa. (Noin ei ole muissa asioissa. Tämä on erikoistapaus!).

(Pelaako Donald Trump tätä poikkeustilannetta "ikuiseksi" vetäytymällä WHO:sta - mikä muuten EI POISTA WHO:n juridistakaan roolia, USA vain heikentää YK:ssa  asemaansa.)

Jos Suomi rupeaa kansainvälisellä foorumilla terroristisesti pitämään kiinni puoskari- tieteestä WHO:n ja Turvallisuusneuvoston (tulevista) huomautuksista välittämättä YK voisi pitää tästä roistotiedemaa Suomen kustannuksella  Suomessa maailmankonfe- renssin,joka antaisi vaikkapa ”Tampereen oppimisjulistuksen”,jonka mukaan ”op-piminen ja ehdollistuminen ovat edelleen ihmisen psyyken perusta, ja Ajattele-via Keenejä ei ole olemassa”, ja antipavlovistinen oppi
misen kiistäminen on ri-kollinen oppi,kuten se teki Etelä-Afrikan Durbanissa vuonna 2000 antaen Durbanin AIDS-virus-julistuksen, että ”AIDS on HIV-viruksen aiheuttama”... 

(Siitä huolimatta maan Kommunistisen nuorisoliitto ajaa edelleen maan hullua entis-tä presidenttiä Thabo Mbekiä vastaan myös kansanmurhasyytettä Haagin tuomiois-tuimessa tämän taannoisen katastrofaalisen AIDS-hölynpölytiedepolitiikan takia.)

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/evoluutiopsykologista-2007-juuri-ennen-fieldsin-tieteellista-vallankumousta-neurofysiologiassa

 

***
 

Texasin oikeusviranomaiset ja USAn liittovaltion tiedeviranomaiset ovat napit vastakkain oikeudessa aiheesta kumpi päättää aborttipillerien myyntiluvasta. Tiedeviranomaiset valittavat, että osavaltioiden oikeusituimet aikovat romuttaa heidän myyntiluvanantovaltuutensa.
Kiista on periaatteellisesti erittäin tärkeä: ONKO TIEDE (TUKIMUS-) VIRANOMAISILLA SUORAAN LAINSÄÄDÄNTÖVALTAA OHI POLIITTISTEN PÄÄTTÄJIEN JA LISÄKSI LAINTULKINTAVALTAA OHI OIKEUSLAITOKSEN?
YLIOPITOILLA sellaista valtaa ei USAssa ole: ne eivät yleensä lainkaan ole virkavastuullisia valtiollisia organisaatioita, vaan sitä ovat liittovaltion tutkimusvirastot NIH, NASA, FEMA jne. " 10.4. 22:48

https://yle.fi/a/74-20008814/64-3-147801

USA:n oikeusministeriö on valittanut liittovaltion tuomarin päätöksestä perua aborttipillerin myyntilupa
Yhdysvaltain oikeusministeriö on valittanut Texasin osavaltion liittovaltion tuomarin päätöksestä perua yleisesti käytetyn aborttilääkkeen myyntilupa.
Tuomari teki päätöksensä perjantaina aborttiryhmien vietyä asian oikeuteen. Oikeusministeri Merrick Garland ilmoitti jo tuolloin, että ratkaisusta tullaan valittamaan.
Mifepristonilla on jo yli kahden vuosikymmenen ajan ollut Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n myyntilupa.
Oikeusministeriön mukaan tuomarin päätöksen toimeenpano tekisi FDA:n tieteellisestä arvioinnista merkityksettömän ja aiheuttaisi vakavaa vahinkoa naisille koko maassa.

STT-AFP "