Suomen Perustuslain mukaan lainsäädäntö- ja tuomiovalta kuuluvat yksin- omaan valtion viranomaisille.Kaiken,mitä viranomaiset tekevät virkavastuul- laan,pitää perustua jotakin kautta jollekin laille,ja sen pitää olla myös tieteel-lisesti perusteltua lainsäätäjän laille asettamien perustelujen, lain tarkoituk-sen kannalta. Demokraattinen kansallinen ja kansainvälinen (YK) lainsäädäntö ja tiede ovat molemmat oikeuslähteitä.

Viranomaisten ei pidä päättää,mitä tiede sisältää, mutta he ovat vastuussa siitä, mitä tieteen ominaisuudessa sovelletaan valtion päätöksenteossa. Ot-sikon syystä nämä oikeusperiaatteet eivät voi toteutua Suomessa. Suomi ei ole tässä Kansainliiton ensimmäisenä laeissaan formuloimassa mielessä oikeusvaltio.
 
Paljastava ylioppilaskoetehtävä...
 
Tämän kevään (2012) ylioppilaskirjoitusten psykologian kokeessa oli seuraava tehtävä:

"Peilisolut ovat hermosoluja, jotka reagoivat toisen ihmisen tekemiin liikkeisiin se-kä ilmeinä ja eleinä näkyviin tunteisiin. Esimerkiksi jos henkilö näkee toisen teke-vän jonkin tavoitteellisen teon, vaikkapa kaatavan kahvia, aktivoituvat ne solut, jotka aktivoituisivat, kun katselija itse kaataisi kahvia. Lisäksi peilisolut reagoivat toisen ihmisen kokemiin tuntoaistimuksiin ja toisen ihmisen aikomuksiin ja päämääriin.

Pohdi peilisolujen mahdollista merkitystä autismikirjon sairauksissa, joita ovat mm. autismi ja Aspergerin syndrooma. "

"Kysymys” on täysin uskomaton aivopieru, eikä sillä ole mitään tekemistä objektii- visen psykologian eikä neurofysiologian kanssa.Se ei loogisesti edes ole oikea ky-symys, vaan se on muotoon "oletteko jo lakannut lyömästä puolisoanne?" laa
dittu väite, että kaikki,mitä teemme ja ajattelemme, "tulisi geenistä". "Peilisolu" tarkoit-taa oletusta, että kullekin "(mahdolliselle) tavoitteelliselle liikkeelle" olisi olemassa juuri sitä "geenistä ohjaava neuroni",joka "tunnistaisi" sen aistimuksista myös muil- la,määräisi siis sitä koskevat aistimuksetkin! Kaikenlainen tajunta,aito oppiminen ja (aivan erityisesti) tahto olisivat ”hyödyllistä” (tai jopa ”vahingollista”!) harhaa! Tuosta väitteestä kui-tenkaan ei edes keskustella, vaan keskustellaan puoskari-lääketieteellisesti ”autismin peilisolusyistä”! Se ”vastaus”, jota haetaan, on, että muka ”peilisolujensa geenivikojen takia autisti ei osaa lukea muiden ajatuksia”!

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto

Tavoitteellinen ajatteltu toiminta ei ole ylipäätään luonteeltaan geneettistä,vaan se perustuu kielen välityksellä Pavlovin-Fieldsin ehdollistumismekanismille, jonka biofysikaalisen mekanismin toimintaperiaatteen on selvittänyt USA:n Liittovaltion terveysviraston NIH:n neurofysiologian laboratiorion johtaja R.
Douglas Fields. Mitään geenistä erikoistuneita ”peilineuroneja” ei ylipäätään ole olemassa.

USA:ssa virkavastuu liittovaltion käyttämästä lääketieteestä kuuluu juuri NIH:lle. Ihmisten käsitykset muiden aikomuksista ja vaikuttimista perustuvat aina täydelli-sesti vain ”havaitsijan” omalle kokemukselle. Eläimillä tuollaista ns. jaettua inten-tiota ei ole lainkaan olemassa (eikä voi olla, koska niillä ei ole ajatteluakaan, vaan pelkkää reagointia). Sitä ei ole ihmiselläkään mistään ”keenistä”, vaan se syntyy vasta yhteiskunnassa, alkaen noin puolen vuoden iästä (ja jää joskus myös syntymättä).

Kenenkään aivot eivät reagoi kenenkään muun ”aikomuksiin eikä päämääriin”, joita ei ole kielellisesti tai muuten ilmaistu. Virtasen ajatus ei ”tule ulos” ”Lahti-sen peilisolusta”,sellainen edellyttäisi maagista ”telepetiaa”.Jos Lahtinen muusta ”vakuuttuu”, hänellä on harhoja. Ihmiset kyllä muodostavat päässään varsin auto-mattisesti käsityksen muiden aikomuksista ja vaikuttimista, mutta nuo käsitykset perustuvat aina täydellisesti vain ”havaitsijan” omalle kokemukselle.

Jos ylioppilaskokelas nyt vastaa tuohon näennäiskysymykseen ”peilineuroniteori-an” rikollisten jargoonien mukaisesti,hän saa varmasti täydet pisteet,ja tämä saat-taa myös viime kädessä ratkaista hänen pääsynsä yliopistoon opiskelemaan psy-kologiaa tai lääketiedettä.
Jos taas oppilas vastaa peilisoluVASTAISESTI eli oi-kein kysymykseen, hänellä täytyy olla usalaisen, venäläisen, kuubalaisen, kiina-laisen tai brasilialaisen akateemikon tiedot vakuuttaakseen arvostelijat kantansa tieteellisyydestä, ja koko kysymyksenasettelun lähtökohtaisesta virheellisyydestä.
 
Oikeusasiamieskin valuttamassa laki- ja tuomiovaltaa yksityi-sille?
 
Valitin Eduskunnan oikeusasiamiehelle tästä Ylioppilastutkintolautakunnan me-nettelystä, jonka katsoin olevan väärän ja erittäin vahingollisen lääketieteelli-sen tiedon rikollista levittämistä Suomen valtion toimesta. Liitin mukaan netti-linkkinä Fieldsin ja eräiden muiden neurofysiologian ulkomaisten virkavastuullisten huippuasiantuntijoiden kielteiset kannat ”peilineuroneihin”. Katsoin tuon Suomen valtion teon rinnastuvan juridisesti murhaan. Löysän vertailukohdan tarjoaa mm. murhasyytehanke entistä tupakkalobbari Lasse ”von und zu” Lehtistä vastaan, joka kaatui Suo-men lain erikoispiirteeseen, että rikoksen valmistelu ei ole rikos (ellei niin ole erillisellä lailla määrätty, ja se on eri rikos).

Eduskunnan oikeusasiamies Jorma Kuopus vastasi seuraavaa:

29.3.2012 Viite: Kirjeenne 26.3.2012

Vastaus: Arvostelitte kirjeessänne ylioppilastutkintolautakunnan menettelyä ke-vään 2012 ylioppilaskirjoituksissa ja piditte psykologian kokeessa ollutta, peilisolu-ja koskenutta tehtävää tieteellisten periaatteiden vastaisena. Asiasta on keskusteltu myös Internetissä. Piditte peilisoluteoriaa paikkansa pitämättömänä.

Asia esiteltiin apulaisoikeuskansleri Jussi Pajuojalle. Hän katsioi, että kantelunne perusteella ei ole syytä epäillä laitonta menettelyä tai velvollisuuksien laiminlyön-tiä. Siitä syystä asiaa ei ryhdytä selvittämään ja tutkimaan tämän enempää.

Perusteluina apulaisokeusasiamiehen ratkaisulle ovat seuraavat seikat:

...Tehtävät laaditaan noudattaen voimassa olevan opetussuunnitelman perusteita
.

...Kantelunne kannalta asiaa arvioitaessa on lähtökohtana, että oikeusasiamiehen tehtävä ei ole laillisuusvalvonnassa arvioida psykologian teorioita tai osallistua esimerkiksi peilisolujen merkityksestä käytävään keskusteluun.

Tiedossamme kuitenkin on,että uutena neurobiologisena selityksenä ihmi-sen empatiakyvylle on aivojen peilisoluteoria (kts. mm. Tiede-lehti 8/2005 ja pääkirjoitus Duodecim 2006: 122(11): 1279 - 80).

Tieteellisissä teorioista ja näkemyksistä saatetaan toki esittää ja esitetäänkin verkkokeskusteluissa monia näkemyksiä, mutta teorioista saatetaan silti esittää oikeudellisissa puitteissa kysymyksiä ylioppilastukinnossa.

Esittelijäneuvos Jorma Kuopus.

Molemmat hänen viittaamansa kirjoitukset ovat höyrähtäneitä ja nyttemmin jo täy-sin vääriksi kaikin puolin todistettuja:Fieldsin käänteentekevät artikkelit ovat ilmes-tyneet niiden jälkeen. Mielestäni oikeusasiamies syyllistyy tässä valtiolle yksin kuuluvan lainsäädäntö- ja laintulkintavallan siirtämiseen kahdelle yksityiselle kaupalliselle lehdelle: Sanoma-konsernin ”Tieteelle ja yksityisen lääkäriseuran Duodecimille,jotka ratsastavat kaupallisesti sanalla ”tiede” (tarkoittaen sillä usein muuta, kuin mitä se todella esimerkiksi YK:n kuten WHO:n asiakirjoissa tarkoittaa) ja jotka edelleen eivät ole juridisessa tiedevastuussa kenellekään mistään!

Kumpikaan lehti ”ei tunne” kunhan se ei ole (Pavlovin) ehdollistumisteoriaa (paitsi sellaisissa yhteyksissä, vaikka merietanoilla ja banaanikärpäsillä, joilla sitä ei todellisuudessa ole, sillä Pavlovin ehdollistumismekanismi on vain aivokuorel-lisilla ja laajempi Fieldsin (neuronien aksonien myelinisoitumiselle perustuva) me-kanismi vain selkärankaisilla!). Nuo lehdet pääsevät näin oikeusasiamiehen siu-nauksella esiintymään suorastaan ”suvereeneina tiedelähteinä” ja ”oikeuslähteinä” Suomen valtioon ja sitä tietä kansaan päin!

Aivan erityisesti näin on siksi, että esimerkiksi Suomen akatemia on rahoituslaitos, joka ei toimi tieteellisin periaattein.Yliopistoistakin tehdään mustasukkaisesti tie-tojaan panttaavia yrityskoulutusalan liikeyrityksiä.Kaikki juridinen hoitovastuu ma-kaa viimeistä euroa ja linnanreisuua myöten yksin hoitavan lääkärin ja hänen va-kuutusyhtiönsä niskoilla, vaikka valtio piilovirallisine harhaoppeineen olisi kuinka ilmeinen todellinen syyllinen! Luulisi näiden olevan huomattavan kiinnostuneita, opetetaanko ja "tutkitaanko" yliopistoissa puoskaritieteitä!

Entisessä Neuvostoliitossa valtion soveltama tiede oli kenen tahansa tutkittavissa ja myös kritisoitavissa Tiedeakatemian julkaisemassa Sovjetskaja entsiklopedijas-sa, jon-kapäätoimittaja oli aina Tiedeakatemian puheenjohtaja ja kunkin hakusa-nan oli myös aina allekirjoittanut tavallisesti aiheen johtava akateemikko. Tämän perustavan tiedelähteen englanninkielinen vuoden 1979 laitos on nykyisin internetissä.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Science

Mielestäni kysymyksessä pavlovilaisen ehdollistumisen ja todellisen oppimisen olemassaolosta ja sen mekanismista ihmisellä tuon mekanismin selvittäjän NIH:n ja Fieldsin kanta on tällä hetkellä kansainvälisen lain asemassa väärinkäytöksiä ja hoitovirheitä tutkittaessa. (Noin ei ole muissa asioissa. Tämä on erikoistapaus!).

Jos Suomi rupeaa kansainvälisellä foorumilla terroristisesti pitämään kiinni puos-karitieteestä WHO:n ja Turvallisuusneuvoston (tulevista) huomautuksista välittä-mättä, YK voisi pitää tästä roistotiedemaa Suomen kustannuksella  Suomessa maailmankonferenssin, joka antaisi vaikkapa ”Tampereen oppimisjulistuksen”, jonka mukaan ”oppiminen ja ehdollistuminen ovat edelleen ihmisen psyyken perusta, ja Ajattelevia Keenejä ei ole olemassa”, ja antipavlovistinen oppi-misen kiistäminen on rikollinen oppi, kuten se teki Etelä-Afrikan Durbanissa vuonna 2000 antaen Durbanin AIDS-virus-julistuksen, että ”AIDS on HIV-viruksen aiheuttama”... 

(Siitä huolimatta maan  Kommunistisen nuorisoliitto ajaa edelleen maan hullua en-tistä presidenttiä Thabo Mbekiä vastaan myös kansanmurhasyytettä Haagin tuo-mioistuimessa tämän taannoisen katastrofaalisen AIDS-hölynpölytiedepolitiikan takia.)

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/europuoskaritiedetta-suomen-tieteen-huippuyksikossa-ka-2004

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/evoluutiopsykologista-2007-juuri-ennen-fieldsin-tieteellista-vallankumousta-neurofysiologiassa