YLE:n MOT-ohjelma vääristelee NATO-sopimuksen merkitystä

" YLE:n MOT-ohjelmassa (20.4.) ruodittiin Suomen Naton kanssa allekirjoittamaa isäntämaasopimusta. Ohjelman asiantuntijoina käytettiin etenkin tohtori Pekka Visu-ria,entistä ulkoministeriä Keijo Korhosta sekä Matti Vanhasen (kesk) I ja II hallitus- ten valtiosihteeriä Risto Volasta. Isäntämaasopimuksen yk-sityiskohtia ja merkitystä esittelivät ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Timo Kantola ja puolustusministe-riön kansliapäällikkö Arto Räty. Visurin asiantuntijarooli eduskunnan valiokunnissa on tunnettu.Hänen arvioistaan voi ottaa esimerkiksi Neuvostoliiton joulukuussa 1979 tekemän Afganistanin miehityksen, jonka selittämisessä ei edes Neuvostoliiton yleis-esikunta olisi päässyt yhtä hyvään lopputulokseen. Samoin Visurin arvio Kosovon sodasta on yhteensopiva Venäjän ja Serbian aiempien selitysten kanssa.

MOT:n toimittajat arvioivat kriittisesti, että isäntämaasopimuksen sisältöjä ei ole asi-anmukaisesti esitelty eduskunnan valiokunnille. Aiemmin Naton huippukokouksessa allekirjoitettu sopimus varmistaa Naton kanssa sovittujen yhteistoimintaohjelmien toimeenpanon. Ohjelman juonto tähtäsi kuitenkin todisteluineen vaikutelmaan, että ”Suomea viedään salaa lähemmäksi Natoa”. Tämä väittämä on ollut aina käytössä siitä asti, kun ”uutta Natoa” luotiin 1991 alkaen. Suomessa on vahva näkemys, että maamme edistää parhaiten vakautta nojautumalla pysyt-täytymiseen sotilasliittojen ulkopuolella. Tämä doktriini on kuitenkin yhä suuremmassa ristiriidassa toisaalta Na-ton kanssa harjoitetun yhteistyön kuin myös EU:n yhteisten tavoitteiden tiivistämisen kanssa. Isäntämaasopimuksen ympärille kehkeytymässä oleva keskustelu on bagatelli yksityiskohta, kun Suomen turvallisuuden isosta kuvasta ei saada selvyyttä.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato perustettiin 1949 ennen muuta Ison-Britannian työväenhallituksen vaatimuksesta,jotta Yhdysvallat palaisi ottamaan vastuuta Euroo-pan puolustamisesta. Tämän hankkeen historiallinen tausta on selvitetty teoksessa  Etupiirin ote (2014). Sodan jälkeen Yhdysvallat oli vetäytynyt kokonaan Euroopasta, mikä jätti jälkeensä voimatyhjiön ja kasvavaa epävakautta. Neuvostoliitto oli pettänyt Jaltassa helmikuussa 1945 antamansa lupaukset sallia vapaat vaalit Puolassa ja lopulta muissakin sen miehitysvyöhykkeelle jääneissä Itä-Euroopan maissa. Oli syntynyt rautaesiripun halkaissut Euroopan kahtiajako, jonka toisella puolella oli neuvostoimperiumi ja toisella puolella Länsi-Eurooppa. "

HM: " NL kielsi Puolan Armia Krajowan, joka oli alun perin länsiliittoutuneiden Rans-kan ehdotuksesta päättämä Puolan kansan poliittinen edustaja miehityksen aikana, vastavetona sille,että Englanti oli omalla miehitysalueellaan kieltäytynyt hajottamasta Saksan armeijan yksikköjä liittoutuneiden sopimusten mukaisesti ja rupesi päin vas-toin maksamaan niille Englannin valtion kassata palkkaa. Tällöin ei ollut Liittoutunei-den takaamaa puoluetta, joka varmasti olisi asettanut Kansanrintaman (Armia Ludo-wan) listan vastaisia ehdokkaita. Liittoutuneet olivat sopineet, että kukin miehittäjä-blokki saa määrätä yhden laillisen puolueen jokaisen miehitysalueella. Tämän jäl-keen tietysti edelleen länsiliittoutuneiden miehitysalueilla kiellettiin kommunistipuolue (vaikka se oli niissä itsessään laillinen). Amerikkalaisetkin olivat Englannin päätök-sestä tuossa vaiheessa vielä käärmeissään, sille heille olisi ollut tärkeää, että Puo-lassa olisi ollut monipuoluevaalit. He erottivat miehitysalueensa komentaja George Pattonin, joka puolusti englantilaisia ja rekrytoi saksalaisia miehityshallinnon palvelukseen.

NL oli luopunut Krajowasta, jota se ei itse ollut koskaan ollut mukana valitsemassa-kaan, jo Varsovan vuoden 1943 (gheton) kapinan jälkeen,koska Krajowa oli sen mie-lestä ollut saksalaisten puolella, ja muodosti uuden kansanarmejan Ludowan osin Krajowan hajoamisen, osin "omien" maanalaisten kominternilaisten taistelijoiden (Gwardia Ludowa), ammattilliittojen, vähemmistökansojen vastarintarintaliikeiden ja eräiden vähemmistökirkkojen pohjalta. Krajowaa ei kuitenkaan kielletty, ja vuoden 1944 Varsovan kansannousussa rintamat toimivat yhdessä (kovimman iskun sai Ludowa, jonka koko johto kaatui alkupäivinä).


AR: " Suomen tuli 1948 allekirjoittaa YYA-sopimus, jonka seurauksena maamme  sijaitsi Neuvostoliiton sotilaallisessa etupiirissä. Sille suunniteltiin paikkaa Varsovan liitossa, jonka Neuvostoliitto perusti hieman myöhemmin 1955 Naton vastapainoksi. 

Kreml ja Suomen kommunistinen puolue SKP halusivat tulkita sopimusta evolutiivi-sesti, jolloin sen kaikkia osa-alueita tuli pitää yhtä tärkeinä ja kaikissa kysymyksissä ”tuli päästä eteenpäin”. Käytännössä ”Varsovan liitto” perustettiin jo 1946 ei vasta 1955, kun Puolan vaalit sabotoitiin Neuvostoliiton turvallisuuspolii-sin NKVD:n toi-mesta. Euroopassa oli suuri puute kuiten- kin myös elintarvikkeista ja pääomista ja lisäksi Länsi-Eurooppaa uhkasi myös ideologinen sodankäynti, ”hybridisodan” ensimmäinen vaihe, ja myöhem-min protestimarssien ja punaarmeijan tai NKVD:n avulla toteutunut miehitysvyöhykkeen maiden ”kansandemokratisoituminen”. 

Ei ihme, että ulkoministeri Vjatseslav Molotov harmitteli jälkikäteen, ”ettei Suomea miehitetty”, kun selvisi ettei Suomi seurannut Tshekkoslovakian tietä. "

HM:  Missä ja koska Molotov olisi muka sanonut tuolaista?


Onko Rusikin ruvennut skitsolallattamaan, mitä sylki suuhun tuo?


AR: " Suomessa sai 1970-luvulla kannatusta kuitenkin näkemys, josta Molotov olisi ollut mielissään. Niin sanotun ”uuden ulkopolitiikan” kannattajat olivat sitä mieltä, että YYA-sopimuksen kaikkia artikloja, myös sotilaallista yhteistoimintaa koskeva artikla, tuli aktivoida. Suomi olikin astua Varsovan liittoon ensin sen eteiseen 1972 (”Rauhanlakialoite”) "

HM: " MITÄ VIKAA RAUHANLAKIALOITTEESSA OLI?

Se olisi justiin kieltänyt sellaisen skitsolallattelusotapropagandan, jonka seurauksia nyt ukrainalaiset maksavat!??!?? "


AR: " ja sitten olohuoneeseen 1978 (Neuvostoliiton ehdotus yhteisistä sotaharjoituksista Lapissa), kuten teoksessa Vasemmalta ohi (2007) jo selvitettiin. "

HM: NATO-Norja ja Venäjä ovat käyneet yhteisiä sotaharjoituksia varmaan vuosit-tain, että ryskyy,ja Norja on vielä MYYNYT NATON YDINSUKELUSVENETUKIKOH- DANKIN GAZPROMILLE, ensin maksettuaan sen amerikkalaisten vaatimuksesta, ja nyt he tietävät varmasti, että SIELLÄ EI OLE ENÄÄ YDINASEITA!AR:"Ukrainassa lokakuussa 2013 alkaneet Maidanin protestimielenosoitukset syntyi- vät korruption purkamiseksi ja maan lähentämiseksi Euroopan unioniin, mutta niitä sabotoitiin väkivallan keinoilla järjestelmän vastaiseksi kaaokseksi, joka johti Krimin anastukseen ja Itä-Ukrainan joutumiseen ”separatistien” haltuun. Venäjän president-ti Vladimir Putin puhuu Krimin paluusta kotiin. Uusimpien tietojen valossa - kuten blogipalstalla on aiemmin kirjoitettu - Krimin anastuksen sotilaallinen yli 70000 soti-lasta käsittänyt esiharjoitus pidettiin Kaliningradissa jo syyskuussa 2013 Venäjän ja Valkovenäjän joukkojen toimesta.  Anastaminen liittyi siten suurempaan strategiaan.  ”Operaatio Länsi” -nimellä tunnetussa harjoituksessa nimenomaisesti  kehiteltiin uuden, ”epälineaarisen” sodanjohdon toimintaa. Krimin vihreät miehet maaliskuussa 2014 olivat näiden tietojen mukaan harjoituksiin osallistuneita Venäjän sotilastiedustelun GRU:n naamioituja erikoisyksiköitä. "

HM: Krim on koko ajan kuulunut YK:n päätösten mukaan Venäjään. Sen siirtäminen olisi pitänyt tapahtua YK:ssa, koska molemmat maat erikseen olivat YK:n perustajajäseniä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/mihin-valtioon-yk-n-paatoset-todella-sanovat-krimin-kuuluvanAR: " Politologi voisi nähdä vuoden 2015 perussuomalaisissa neuvostomielisyyttä edistämään tarkoitetun SKDL:n kaltaisia piiirteitä, ei enää vasemmiston etujen ajami-seksi, mutta EU-vastaisuuden kautta kuitenkin perussuomalaiset rinnastuvat niihin liikkeisiin,jotka epäsuorasti ovat Venäjän strategian tukena,kun tähtäimessä on EU:n kansanedustaja Tom Packalenia mukaillen ”pimeyden ytimen” heikentäminen. "

HM: Se on tosi hienoa, jos näin on.


AR: " ”Konservatiivisessa keskustassa” on puolestaan niiden hengenheimolaisia, joiden mielestä Krimin anastus, vaikka oli vastoin kansainvälistä oikeutta, tulisi ratkaista  ”rauhanomaisesti” tarjoamalla Krimille ”Puerto Ricon” mallia. Siis jonkin-laista Taiwanin kaltaista kvasi-itsenäistä statusta kansainvälisessä yhteisössä, kuten europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) taannoin ehdotti. "

HM: Se ei ole vastoin kansainvälsitä YK-oikeutta. Kukaan ei ole ainakaan todistanut, että olisi.

MINKÄ NUMEROISELLA YK:N YLEIKOKOUKSEN PÄÄTÖSLAUSELMALLA TURVALLISUUSNEU-VOSTON ESITYKSESTÄ KRIM ON LAILLISESTI SIIRRETTY VENÄJÄSTÄ UKRAINAAN?


AR: " Väyrynen sai vahvan kannatuksen pidetyissä eduskuntavaaleissa, mikä kielii siitä,että hänen ehdo-tuksellaan on laajaa kannatusta ”konservatiivisessa keskustas- sa”. Risto Volanen ja Keijo Korhonen - molemmat aikanaan  ennen kansanäänestys-tä kovia EU-jäsenyyden vastustajia - puolestaan näkevät  2000-luvulla Suomen lä-hentymisessä Naton järjestelmiin luopumista itsenäisestä puolustuksesta ja liittoutu-mattomuudesta: itsenäisyydestä. Aikanaan EU-jäsenyyttä vastustetiin siksi,että kyse oli itsenäisyden menettämisestä Krimin tapahtumien valossa voitaisiin ajatella, että nimenomaan EU on varmistanut, että Suomeen ei ole suuntautunut vielä todellista hybridisotaa Venäjältä. Volanen nauttii arvotusta ”konservatiivisessa keskustassa”, eikä ole sattuma, että SDP:ssä myötäillään vasemmistoliiton ohella turvallisuuspoliit-tista isolationalismia vaikkakin hieman eri argumentein ja etenkin EU:n kehittämisen osalta eri tavoittein. "

HM: WITTU TOTA SKITSOLALLATUSTA!!! TAITAA OLLA TOSIAAN HÖYRÄHTÄNYT VANHA STASI_VAARI....

"Turvallisuuspoliittinen isolationalismi"...

YK:N JÄSENMAA TURVAA VIIME KÄDESSÄ YK:ON, varsinkin pieni maa! LUPA ON OTTAA SOTILAALISTA TUKEA JOKA ILMANSUUNNALSTA TODELLISTA UHKAA VASTAAN!


AR: "Tämän blogin kirjoittaja on eri yhteyksissä tuonut esille,että Suomen turvallisuu- den iso kuva on jäänyt  2000-luvulla sitä himmeämmäksi mitä vaikeammaksi tilanne on lähialueilla kehittynyt.  Kun Venäjän muutosta ei edes haluttu huomata, ei tänään ole muuta mahdollisuutta kuin tarttua siihen mitä on. Venäjän kehityksen realistisen arvion sivuuttaminen oli ainakin osittain seurausta siitä suoranaisesta Naton vastai-sesta ilmapiiristä,joka syntyi heti 2000-luvun alussa,mistä myös on tehty selkoa teok- sessa Etupiirin ote (2014). Tänään voidaankin kysyä, oliko tässä keskustelun suora-naisessa sabotoinnissa, ja käytetyissä pohjoismaisiin yhteiskuntiin huonosti soveltu-neissa menetelmissä mukana ulkoajohdettua hybridisodan kaltaista vaikuttamista? 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jaakko Laakso oli avainasemassa, kun Naton muodostamaa ”uhka
kuvaa” lietsottiin 2002-2003. Hän puhui halventavasti ”Nato-kii-masta”. Toiset Naton vastustajat vaativat Naton kannattajia tulemaan ”ulos kaapista”. Hybridisotaan kuuluu häpäisyn eri keinojen käyttäminen vastustajien leimaamisessa. Laakson osalta niin sanotut Mitrohinin KGB-arkistot yhtäpitävästi todistavat, että hän oli tehnyt yhteistyötä KGB:n kanssa vuodesta 1973 ja sitten jatkanut yhteistyötä vuo-desta 1976 toisen tiedusteluaseman kanssa. Suojelupoliisi sai nämä arkistot tutkitta-vaksi jo 1992. Laakso oli eduskunnassa pitkään puolustusvaliokunnan varapuheen-johtaja. Laakson nimi liittyy myös niihin arkistopaljastuksiin, joita on saatu ei vain KGB:n vaan myös  Stasin arkistoista. Tällöin ei kyse ole tietämättään KGB:n ja Sta-sin tietolähteinä toimineesta kontaktista, vaan tietoisesti yhteistyötä näiden elimien kanssa tehneestä suomalaisesta.

MOT-ohjelma Naton kanssa tehdystä isäntämaasopimuksesta jää siten täysin tor-soksi, kun puhutaan so-pimuksen asemasta Suomen turvallisuuspolitiikassa. Isäntä-maasopimus ei ole olennainen asia Suomen turvallisuuspolitiikassa, koska Suomi ei ole Naton jäsen,joka vasta loisi liittolaisuuden ja antaisi turvallisuustakuun hyökkäyk- sen tapahtuessa. 2000-luvulla Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut tavalla, joka lisää turvattomuutta. Venäjä ei ole akuutti sotilaallinen uhka, mutta Venäjän voimapolitiikalla on heijastusvaikutuksia Suomeen ja maan asemaan jo nyt. Suomen tekemä valinta 2000-luvun alussa, ettei edistetä keskustelua Naton roolista ja mahdollisesta jäsenyyden eduista ja haitoista,on Venäjän muutoksen seurauksena osoittautunut toisen maailmansodan jälkeisen kauden suurimmaksi strategiseksi virhearvioksi. "

HM. Suomea ei oteta NATOon.

NATO ei Halosen aikana edes kaekustellut mistään, eikä Saulia ole otettu USA:ssa vastaan sen enempää kuin Halostkaan. Heitä pidetään jenkeissäkin höyrähtäneinä!


AR: " Suomi olisi nimenomaan tarvinnut lähihistorian selvitystä, turvallisuuden ison kuvan reaaliaikaista selkiyttämistä 2000-luvun alussa.Pelkkä EU:n aseman vahvista- minen tai pohjoismaisen yhteistyön lisääminen eivät vaikuta edes keskipitkällä aika-välillä Suomen asemaan riittävästi.Tänään vähintä on tehdyn virheen tiedostaminen. Venäjän osalta tulisi pitäytyä Paasikiven doktriiniin. On pyrittävä pitämään hyviä suh-teita, mutta ymmärrettävä suhteiden ongelmallinen perusluonne. Venäjä on hyvinä aikoina suuri mahdollisuus,ja huonoina turvallisuusongelma. Mitään varmuutta maan kehityksestä ei ole oikeastaan koskaan viimeisen 300 vuoden aikana ollut olemassa. Viimeistään Georgian sodan jälkeen olisi tullut ryhtyä tekemään turvallisuuspoliittista korjausliikettä, kun se oli vielä helpompaa. 

Suomen turvallisuuspoliittisen aseman reaalinen muutos on kartoitettava, mikä ei ole mahdollista ilman, että muiden EU-maiden tapaan lähihistoria avataan tutkimukselle ja selvityksille. Emme voi ymmärtää Ve-näjää ongelmana,ellemme tunne historiaa, missä ”ovat kaikki vastaukset”, kuten Winston Churchill opasti."

HM: Churchill odotti hartaasti Nobelin rauhanpalkintoa, mutta sai siihen aikaan vielä asiantuntevilta ja huumorintajuisilta ruotsalaista/norjalaisilta MUISTELMISTAAN FIKTIIVISEN KIRJALLISUUDEN NOOPELINPALKINNON!

AR: " Naton perustamisasiakirjat,kuten Washingtonin sopimus,tulee olla eduskunnan jäsenten oppimateriaalin joukossa. Hyvä olisi verrata sitä vaikkapa YYA-sopimuk-seen ja miettiä, miten kansallinen itsemääräämisoikeus ja turvallisuus parhaiten turvataan. "

HM: NATO on lakkautettava ja sotilasliitot kiellettävä.

Suomen tulee liittyä YK:N Liittoutumattomien maiden blokin jäseneksi!

RAUHANLAKI ON SÄÄDETTÄVÄ!!!