YLE:n MOT-ohjelma vääristelee NATO-sopimuksen merkitystä

" YLE:n MOT-ohjelmassa (20.4.) ruodittiin Suomen Naton kanssa allekirjoittamaa isäntämaa-sopimusta. Ohjelman asiantuntijoina käytettiin etenkin tohtori Pekka Visuria, entistä ulkomi-nisteriä Keijo Korhos-ta sekä Matti Vanhasen (kesk.) I ja II hallitusten valtiosihteeriä Risto Volasta. Isäntämaasopimuksen yk-sityiskohtia ja merkitystä esittelivät ulkoinisteriön apulais-osastopäällikkö Timo Kantola ja puolustusminis-teriön kansliapäällikkö Arto Räty. Visurin asiantuntijarooli eduskunnan valiokunnissa on tunnettu. Hänen arvioistaan voi ottaa esimerkiksi Neuvostoliiton joulukuussa 1979 tekemän Afganistanin miehityksen, jon-ka selittämisessä ei edes Neuvostoliiton yleisesikunta olisi päässyt yhtä hyvään lopputulokseen. Samoin Visu- rin arvio Kosovon sodasta on yhteensopiva Venäjän ja Serbian aiempien selitysten kanssa.

MOT:n toimittajat arvioivat kriittisesti, että isäntämaasopimuksen sisältöjä ei ole asianmukai- sesti esitelty eduskunnan valiokunnille. Aiemmin Naton huippukokouksessa allekirjoitettu sopimus varmistaa Naton kanssa sovittujen yhteistoimintaohjelmien toimeenpanon.Ohjelman juonto tähtäsi kuitenkin todisteluineen vaikutelmaan, että ”Suomea viedään salaa lähemmäksi Natoa”. Tämä väittämä on ollut aina käytössä siitä asti, kun ”uutta Natoa” luotiin 1991 alkaen. Suomessa on vahva näkemys,että maamme edistää parhaiten vakautta nojautumalla pysyt-täytymiseen sotilasliittojen ulkopuolella. Tämä doktriini on kuitenkin yhä suu-remmassa ristiriidassa toisaalta Naton kanssa harjoitetun yhteistyön kuin myös EU:n yhteisten tavoitteiden tiivistämisen kanssa. Isäntämaasopimuksen ympärille kehkeytymässä oleva keskustelu on bagatelli yksityiskohta, kun Suomen turvallisuuden isosta kuvasta ei saada selvyyttä.

Pohjois-Atlantin puolustusliitto Nato perustettiin 1949 ennen muuta Ison-Britannian työväenhallituksen vaatimuksesta, jotta Yhdysvallat palaisi ottamaan vastuuta Euroopan puolustami-sesta. Tämän hankkeen historiallinen tausta on selvitetty teoksessa Etupiirin ote (2014). Sodan jälkeen Yhdysvallat oli vetäytynyt kokonaan Euroopasta,mikä jätti jälkeensä voimatyh- jiön ja kasvavaa epävakautta. Neuvostoliitto oli pettä-nyt Jaltassa helmikuussa 1945 antaman- sa lupaukset sallia vapaat vaalit Puolassa ja lopulta muissakin sen miehitysvyöhykkeelle jääneissä Itä-Euroopan maissa. Oli syntynyt rautaesiripun halkaissut Euroopan kahtiajako, jonka toisella puolella oli neuvostoimperiumi ja toisella puolella Länsi-Eurooppa. "

HM: " NL kielsi Puolan Armia Krajowan, joka oli alun perin länsiliittoutuneiden Ranskan ehdotuksesta päättämä Puolan kansan poliittinen edustaja miehityksen aikana,vastavetona sille,että Englanti oli omalla miehitysalueellaan kieltäytynyt hajottamasta Saksan armeijan yksikköjä liittoutuneiden sopimusten mukai- sesti, ja rupesi päin vastoin maksamaan niille Englannin valtion kassata palkkaa. Tällöin ei ollut Liittoutu-neiden takaamaa puoluetta, joka varmasti olisi asettanut Kansanrintaman (Armia Ludowan) listan vastai-sia ehdokkaita. Liittoutuneet olivat sopineet, että kukin miehittäjäblokki saa määrätä yhden laillisen puolu-een jokaisen miehitysalueella. Tämän jälkeen tietysti edelleen länsiliittoutuneiden miehitysalueilla kiellet-tiin kommunistipuolue (vaikka se oli niissä itsessään laillinen). Amerikkalaisetkin olivat Englannin päätök-sestä tuossa vaiheessa vielä käärmeissään,sille heille olisi ollut tärkeää, että Puolassa olisi ollut monipuo-luevaalit. He erottivat miehitysalueensa komentaja George Pattonin, joka puolusti englantilaisia ja rekrytoi saksalaisia miehityshallinnon palvelukseen.

NL oli luopunut Krajowasta, jota se ei itse ollut koskaan ollut mukana valitsemassakaan, jo Varsovan vuo-den 1943 (gheton) kapinan jälkeen,koska Krajowa oli sen mielestä ollut saksalaisten puolella,ja muodosti uuden kansanarmejan Ludowan osin Karjowan hajoamisen,osin "omien" maanalaisten kominternilaisten taistelijoiden (Gwardia Ludowa), ammattilliittojen, vähemmistökansojen vastarintarintaliikeiden ja eräiden vähemmistökirkkojen pohjalta. Krajowaa ei kuitenkaan kielletty, ja vuoden 1944 varsovan kansannousus-sa rintamat toimivat yhdessä (kovimman iskun sai Ludowa, jonka koko johto kaatui alkupäivinä).


AR: " Suomen tuli 1948 allekirjoittaa YYA-sopimus, jonka seurauksena maamme  sijaitsi Neuvostoliiton sotilaallisessa etupiirissä. Sille suunniteltiin paikkaa Varsovan liitossa, jonka Neuvostoliitto perusti hieman myöhemmin 1955 Naton vastapainoksi. 

Kreml ja Suomen kommunistinen puolue SKP halusivat tulkita sopimusta evolutiivisesti,jolloin sen kaikkia osa-alueita tuli pitää yhtä tärkeinä ja kaikissa kysymyksissä ”tuli päästä eteenpäin”. Käytännössä ”Varso-van liitto” perustettiin jo 1946 ei vasta 1955, kun Puolan vaalit sabotoitiin Neuvostoliiton turvallisuuspolii-sin NKVD:n toimesta. Euroopassa oli suuri puute kuiten- kin myös elintarvikkeista ja pääomista ja lisäksi Länsi-Eurooppaa uhkasi myös ideologinen sodankäynti,”hybridisodan” ensimmäinen vaihe, ja myöhem-min protestimarssien ja punaarmei- jan tai NKVD:n avulla toteutunut miehitysvyöhykkeen maiden ”kansandemokratisoituminen”. 

Ei ihme, että ulkoministeri Vjatseslav Molotov harmitteli jälkikäteen, ”ettei Suomea miehitet- ty”, kun selvisi ettei Suomi seurannut Tshekkoslovakian tietä. "

HM:  Missä ja koska Molotov olisi muka sanonut tuolaista?


Onko Rusikin ruvennut skitsolallattamaan, mitä syki suuhun tuo?


AR: " Suomessa sai 1970-luvulla kannatusta kuitenkin näkemys, josta Molotov olisi ollut mielissään. Niin sanotun ”uuden ulkopolitiikan” kannattajat olivat sitä mieltä, että YYA-sopimuk- sen kaikkia artikloja, myös sotilaallista yhteistoimintaa koskeva artikla, tuli aktivoida. Suomi olikin astua Varsovan liittoon ensin sen eteiseen 1972 (”Rauhanlakialoite”) "

HM: " MITÄ VIKAA RAUHANLAKIALOITTEESSA OLI?

Se olisi justiin kieltänyt sellaisen skitsolallattelusotapropagandan, jonka seurauksia nyt ukrainalaiset maksavat!??!?? "


AR: " ja sitten olohuoneeseen 1978 (Neuvostoliiton ehdotus yhteisistä sotaharjoituksista Lapissa), kuten teoksessa Vasemmalta ohi (2007) jo selvitettiin. "

HM: NATO-Norja ja Venäjä ovat käyneet yhteisiä sotaharjoituksia varmaan vuosittain, että ryskyy, ja Norja on vielä MYYNYT NATON YDINSUKELUSVENETUKIOHDANKIN GAZPRO-MILLE, ensin maksettuaan sen amerikkalaisten vaatimuksesta, ja nyt he tietävät varmasti, että SIELLÄ EI OLE ENÄÄ YDINASEITA!AR: " Ukrainassa lokakuussa 2013 alkaneet Maidanin protestimielenosoitukset syntyivät korruption purka-miseksi ja maan lähentämiseksi Euroopan unioniin,mutta niitä sabotoitiin väkivallan keinoilla järjestelmän vastaiseksi kaaokseksi, joka johti Krimin anastukseen ja Itä-Ukrainan joutumiseen ”separatistien” haltuun. Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu Krimin paluusta kotiin. Uusimpien tietojen valossa - kuten blo-gipalstalla on aiemmin kirjoitettu - Kri- min anastuksen sotilaallinen yli 70 000 sotilasta käsittänyt esiharjoi-tus pidettiin Kaliningradissa jo syyskuussa 2013 Venäjän ja Valkovenäjän joukkojen toimesta.  Anastami- nen liittyi siten suurempaan strategiaan.  ”Operaatio Länsi” -nimellä tunnetussa harjoituksessa nimen-omaisesti  kehiteltiin uuden, ”epälineaarisen” sodanjohdon toimintaa. Krimin vihreät miehet maaliskuussa 2014 olivat näiden tietojen mukaan harjoituksiin osallistuneita Venäjän sotilastiedustelun GRU:n naamioituja erikoisyksiköitä. "

HM: Krim on koko ajan kuulunut YK:n päätösten mukaan Venäjään. SEn siirtäminen olisi pitänyt tapahtua YK:ssa, koska molemmat maat erikseen olivat YK:n perustajajäseniä.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/mihin-valtioon-yk-n-paatoset-todella-sanovat-krimin-kuuluvanAR: " Politologi voisi nähdä vuoden 2015 perussuomalaisissa neuvostomielisyyttä edistämään tarkoitetun SKDL:n kaltaisia piiirteitä, ei enää vasemmiston etujen ajamiseksi, mutta EU-vas-taisuuden kautta kuiten-kin perussuomalaiset rinnastuvat niihin liikkeisiin, jotka epäsuorasti ovat Venäjän strategian tukena, kun tähtäimessä on EU:n, kansanedustaja Tom Packale- nia mukaillen, ”pimeyden ytimen” heikentäminen. "

HM: Se on tosi hienoa, jos näin on.


AR: " ”Konservatiivisessa keskustassa” on puolestaan niiden hengenheimolaisia, joiden mielestä Krimin anastus, vaikka oli vastoin kansainvälistä oikeutta, tulisi ratkaista  ”rauhanomai-sesti” tarjoamalla Krimille ”Puerto Ricon” mallia. Siis jonkinlaista Taiwanin kaltaista kvasi-itsenäistä statusta kansainvälisessä yhteisössä, kuten europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk.) taannoin ehdotti. "

HM: Se ei ole vastoin kansainvälsitä YK-oikeutta. Kukaan ei ole ainakaan todistanut, että olisi.

MINKÄ NUMEROISELLA YK:N YLEIKOKOUKSEN PÄÄTÖSLAUSELMALLA TURVALLISUUSNEU-VOSTON ESITYKSESTÄ KRIM ON LAILLISESTI SIIRRETTY VENÄJÄSTÄ UKRAINAAN?


AR: " Väyrynen sai vahvan kannatuksen pidetyissä eduskuntavaaleissa, mikä kielii siitä, että hänen ehdo-tuksellaan on laajaa kannatusta ”konservatiivisessa keskustassa”. Risto Volanen ja Keijo Korhonen - mo-lemmat aikanaan  ennen kansanäänestystä kovia EU-jäsenyyden vastustajia - puolestaan näkevät  2000-luvulla Suomen lähentymisessä Naton järjestelmiin luopumista itsenäisestä puolustuksesta ja liittoutumat- tomuudesta: itsenäisyydestä. Aikanaan EU-jäsenyyttä vastustetiin siksi, että kyse oli itsenäisyden menettä-misestä Krimin tapahtumien valossa voitaisiin ajatella,että nimenomaan EU on varmistanut,että Suomeen ei ole suuntautunut vielä todellista hybridisotaa Venäjältä. Volanen nauttii arvotusta ”konservatiivisessa keskustassa”, eikä ole sattuma, että SDP:ssä myötäillään vasemmistoliiton ohella turvallisuuspoliittista isolationalismia vaikkakin hieman eri argumentein ja etenkin EU:n kehittämisen osalta eri tavoittein. "

HM: WITTU TOTA SKITSOLALLATUSTA!!! TAITAA OLLA TOSIAAN HÖYRÄHTÄNYT VANHA STASI_VAARI....

"Turvallisuuspoliittinen isolationalismi"...

YK:N JÄSENMAA TURVAA VIIME KÄDESSÄ YK:ON, varsinkin pieni maa! LUPA ON OTTAA SOTILAALISTA TUKEA JOKA ILMANSUUNNALSTA TODELLISTA UHKAA VASTAAN!


AR: " Tämän blogin kirjoittaja on eri yhteyksissä tuonut esille, että Suomen turvallisuuden iso kuva on jää-nyt  2000-luvulla sitä himmeämmäksi mitä vaikeammaksi tilanne on lähialueilla kehittynyt.  Kun Venäjän muutosta ei edes haluttu huomata, ei tänään ole muuta mahdollisuutta kuin tarttua siihen mitä on. Venä-jän kehityksen realistisen arvion sivuuttaminen oli ainakin osittain seurausta siitä suoranaisesta Naton vastaisesta ilmapiiristä, joka syntyi heti 2000- luvun alussa, mistä myös on tehty selkoa teoksessa Etupiirin ote (2014). Tänään voidaankin kysyä, oliko tässä keskustelun suoranaisessa sabotoinnissa, ja käytetyissä pohjoismaisiin yhteiskuntiin huonosti soveltuneissa menetelmissä, mukana ulkoajohdettua, hybridisodan kaltaista vaikuttamista? 

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jaakko Laakso oli avainasemassa, kun Naton muodostamaa ”uhka-kuvaa” lietsottiin 2002-2003. Hän puhui halventavasti ”Nato-kiimasta”. Toiset Naton vastustajat vaativat Naton kannattajia tulemaan ”ulos kaapista”.Hybridisotaan kuuluu häpäisyn eri keinojen käyttäminen vas-tustajien leimaamisessa. Laakson osalta niin sanotut Mitrohinin KGB-arkistot yhtäpitävästi todistavat, että hän oli tehnyt yhteistyötä KGB:n kanssa vuodesta 1973 ja sitten jatkanut  yhteistyötä vuodesta 1976 toisen tiedusteluaseman kanssa. Suojelu-poliisi sai nämä arkistot tutkittavaksi jo 1992. Laakso oli eduskunnassa pitkään puolustusva- liokunnan varapuheenjohtaja. Laakson nimi liittyy myös niihin arkistopaljastuksiin, joita on saatu ei vain KGB:n vaan myös  Stasin arkistoista.Tällöin ei kyse ole tietämättään KGB:n ja Stasin tietolähteinä toimineesta kontaktista, vaan tietoisesti yhteistyötä näiden elimien kanssa tehneestä suomalaisesta.

MOT-ohjelma Naton kanssa tehdystä isäntämaasopimuksesta jää siten täysin torsoksi, kun puhutaan so-pimuksen asemasta Suomen turvallisuuspolitiikassa. Isäntämaasopimus ei ole olennainen asia Suomen turvallisuuspolitiikassa, koska Suomi ei ole Naton jäsen, joka vasta loisi liittolaisuuden ja antaisi turvalli-suustakuun hyökkäyksen tapahtuessa. 2000-luvulla Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut tavalla, joka lisää  turvattomuutta. Venäjä ei ole akuutti sotilaallinen uhka, mutta Venäjän voimapolitiikalla on hei-jastusvaikutuksia Suomeen ja maan asemaan jo nyt. Suomen tekemä valinta  2000-luvun alussa, ettei  edistetä keskustelua Naton roolista ja mahdollisesta jäsenyyden eduista ja haitoista, on Venäjän muutok-sen seurauksena osoittautunut toisen maailmansodan jälkeisen kauden suurimmaksi strategiseksi virhearvioksi. "

HM. Suomea ei oteta NATOon.

NATO ei Halosen aikana edes kaekustellut mistään, eikä Saulia ole otettu USA:ssa vastaan sen enempää kuin Halostkaan. Heitä pidetään jenkeissäkin höyrähtäneinä!


AR: " Suomi olisi nimenomaan tarvinnut lähihistorian selvitystä, turvallisuuden ison kuvan reaaliaikaista selkiyttämistä 2000-luvun alussa. Pelkkä EU:n aseman vahvistaminen tai pohjoismaisen yhteistyön lisää-minen eivät vaikuta edes keskipitkällä aikavälillä Suomen asemaan riittävästi. Tänään vähintä on tehdyn virheen tiedostaminen. Venäjän osalta tulisi pitäytyä Paasikiven doktriiniin. On pyrittävä pitämään hyviä suhteita, mutta ymmärrettävä suhteiden ongelmallinen perusluonne. Venäjä on hyvinä aikoina suuri mahdollisuus, ja huonoina turvallisuusongelma. Mitään varmuutta maan kehityksestä ei ole oikeastaan koskaan viimeisen 300 vuoden aikana ollut olemassa. Viimeistään Georgian sodan jälkeen olisi tullut ryhtyä  tekemään turvallisuuspoliittista korjausliikettä, kun se oli vielä helpompaa. 

Suomen turvallisuuspoliittisen aseman reaalinen muutos on kartoitettava, mikä ei ole mahdol- lista ilman, että muiden EU-maiden tapaan lähihistoria avataan tutkimukselle ja selvityksille. Emme voi ymmärtää Ve-näjää ongelmana,ellemme tunne historiaa,missä ”ovat kaikki vastaukset”,kuten Winston Churchill opasti."

HM: Churchill odotti hartaasti Nobelin rauhanpalkintoa, mutta sai siihen aikaan vielä asiantuntevilta ja huumorintajuisilta ruotsalaista/norjalaisilta MUISTELMISTAAN FIKTIIVISEN KIRJALLISUUDEN NOOPELINPALKINNON!

AR: " Naton perustamisasiakirjat, kuten Washingtonin sopimus, tulee olla eduskunnan jäsenten oppima-teriaalin joukossa. Hyvä olisi verrata sitä vaikkapa YYA-sopimukseen ja miettiä, miten kansallinen itsemääräämisoikeus ja turvallisuus parhaiten turvataan. "

HM: NATO on lakkautettava ja sotilasliitot kiellettävä.

Suomen tulee liittyä YK:N Liittoutumattomien maiden blokin jäseneksi!

RAUHANLAKI ON SÄÄDETTÄVÄ!!!