VASTAPAINO on suomentanut saksalaisen frankfurtistin Hannah Arendtin aivopie- run ”Totalitarismin synty”, joka julistaa Stalinin ajan Neuvostoliiton ja natsi-Sak- san  muka olleen "saman totalistaristisen lantin” kaksi puolta eivätkä vastakkaiset navat ideologioiltaan, jotka oli muka ”tarkoitettu vain massoille”, eivätkä johdot muka ottaneet niitä tosissaan.

Tässä tarkastelen Hitlerin lähipiirin todellista ideologiaa ihmiskuvan alalla ja sen syntyä. USA:n Liittovaltion Terveysviraston (NIH) neurofysiologian osaston johtaja R. Douglas Fields tuo käänteentekevässä kirjassaan ”The Other Brain: From Dementia to Schizophrenia, How New Discoverie...” esiin natsijohdon todellisen pääideologin, aivosähkökäyrän keksijä Hans Bergerin roolin, jota on pimitelty niin lännessä kuin idässäkin. Hän korjaa tuon virheen, josta on ollut paljon harmia tieteelle ja terveydenhuollolle. (Joitakin Bergerin tutkimustuloksia Fields arvostaa.)

 

HansBerger Univ Jena.jpeg

 

Skitsofreenikko lähtee tutkijan uralle ”kultalusikka suussa”.

 

Hans Berger syntyi 21.05.1873 nykyisessä Coburgin kaupungissa aluesairaalan johtaja-ylilääkärin poikana.Suoritettuaan lukion hyvin arvosanoin 1892 hän kirjoittau- tui Berliinin yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa ja tähtitiedettä,mutta kes-keytti vuoden kuluttua ja liittyi 11.Baijerin ratsuväkirykmenttiin kotikaupungissaan.

Hän joutui ratsastusonnettomuuteen, jossa ratsu heitti hänet selästään hevosten ve-tämän kenttätykin uralle. Hevosmiehet saivat kuitenkin viime tipassa hevoset pysäh-tymään, ja Berger selvisi vähin vammoin. Muutaman kilometrin päässä kotona hä-nen sisarensa sai vahvan tuntemuksen,että veli on kuolemanvaarassa, ja sai heidän isänsä sähköttämään tälle. Tapaus teki Bergeriin mullistavan vaikutuksen:hän katsoi ”telepaattisen yhteyden todistetuksi” ja päätti ryhtyä etsimään kokeellisesti ”sellaisen fysikaalista perustaa” ja kirjoittautua Jenan yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä 1893.

Myöhempien tapahtumien valossa on ilmeistä, että elämää tuolla tavalla suuntaavat umpimystiset äkkioivallusvakaumukset olivat jo orastavan skitsofrenian oireita. Muitakin kuten ideologisia syitä varmasti oli...

Hänen keskeinen virallinen tutkimusongelmansa oli etsiä ”korrelaatiota objektiivisen aivoaktiivisuuden ja subjektiivisten psyykkisten ilmiöiden välillä”, pilkulleen kuten ny-kyäänkin joillakuilla. Hänestä tuon yhteyden täytyisi olla ”sähköenergiakenttä”, joka olisi paitsi aivoissa myös aivojen välillä. Pää toimisi radioaaltojen lähettimenä ja vastaanottimena. (”Kunhan päät ovat riittävästi samanrotuiset”...)

 

Rotuoppeja, reduktionismia, mystiikkaa, neuronien suonikapasiteettia

 

Jenan yliopiston biologian professorina vaikutti tuolloin Ernst Haeckel, jota voidaan pitää ”uusdarwinismiksi” ja ”sosiaalidarwinismiksi” nimetyn opin todellisena luojana. Hän ei ollut johdonmukainen darwinisti lainkaan,vaan yhdisteli Darwinin ja Lamarc- kin oppeja tuntematta Pavlovin tuloksia tai ”sivuuttamalla” ne. Hän halusi ”redusoi-da yhteiskuntatieteet biologiaan”. Hän katsoi,että yksilönkehitys matkii luonnonlakina lajinkehitystä.Hän loi ”tieteellisen rasismin” pseudotieteen.Biologina Haeckel oli puh- taasti selkärangattomien ötököiden tutkija. Hänen ”sosiaalidarwinisminsa” oli pelkkää nojatuolifilosofiaa ja akateemisen aseman väärinkäyttöä.Jäätyään eläkkeelle yliopis- tosta 1909 hän erosi Evankelisesta kirkosta ja ryhtyi saarnaamaan uskonnonvastais- ta ”monismin” ideologiaa, jolla hän saavutti kaikista hölmöyksistään huolimatta (anti-dualistista) kannatusta myös työväen ja vasemmiston piirissä. Berger tulkitsi tätä op-pia kohti ”fysikalismia”,jolla ei tietenkään ollut sen enempää tekemistä oikean fysiikan kanssa kuin (antipavlovistisella) ”sosiobiologialla” oikean biologian (saati yhteiskuntatieteen!) kanssa...

Suoritettuaan lääketieteen perustutkinnon 1897 Berger pääsi sveitsiläisen eksisten-tiaaliterapeutin ja neurologin Otto Ludwig Binswangerin (1852-1929) ryhmään Jenan klinikalla pätevöityen psykiatriksi 1901 ja dosentiksi 1906. Psykoanalyysin edeltäjä ekstentiaaliterapia tarkoitti uskonnollisesta ”sielunhoidosta” sekularisoitua metodia, jossa ”olemisen eksistentiaalisten peruskysymysten” kuten kuoleman(pelon) nähtiin luonnostaan aiheuttavan vaikeita ongelmia, joita voidaan hoitaa ja estää ”muuttu- masta mielisairauksiksi”. Binswangerin suku omisti Sveitsissä parantolan, joka oli taustaltaan sekularisoitu luostari.

Mutta kun tällaiset harmit saatiin hallintaan, nousivat näkyviin ne toiset tapaukset, joissa vaikkapa syfiliksen aiheuttamat ongelmat nousivatkin aivojen sisältä. Binswan- ger huomasi ensimmäisenä maailmassa (1894), että dementiaan liittyy usein oligo-dendrosyyttigliasolujen muodostaman myeliinipeitteen surkastuminen neuronien vie-jähaarakkeiden aksonien pinnalla ns.valkeassa aineessa, jossa nuo haarakkeet yh- distävät aivokuoren eri osia ja muita aivojen osia.Hän järkeili,että tuon rapautumisen täytyy aiheuttaa ”suonikapasiteetin riittämättömyyttä”. Jos hän tarkoitti,että ne ak- sonit ovat niitä ”suonia”,ja jos hän olisi yleistänyt tämän aivojen normaaliin toimin- taan, niin hän olisi ehdottanut teoriaa Fieldsin mekanismista! Sen nasevammin tuskin olisi voinut tieteellinen arvaus osua naulan kantaan. (Tauti ja nimikin on täysin päin vastoin selitetty saksalaisessa ja englantilaisessa Wikissä.) Alois Alzheimer ni- mesi sittemmin tuon oireyhtymän Binswangerin taudiksi erotukseksi omaa nimeään kantavasta dementiasta, jossa neuronit kuolevat niihin kertyvien plakkien vaikutuksesta.

 

Kaiser Wilhem -Instituutin ”jättiläismäisiä erikoisneuroneita”...

 

Mitä tulee yrityksiin selittää tavallista aivotoimintaa (eikä sen poikkeavuuksia), niin Binswangerin ryhmän jäsen Korbinian Brodmann jakoi aivokuoren nimeään kanta- viin ”erikoisalueisiin” anatomisin perustein. Saksalaiset eivät tunteneet Fridtjof Nan- sen teoriaa (28.4.1888) sitä, että gliasolut ovat aivojen todellinen ohjausmekanismi. Sen sijaan Venäjällä ja Neuvostoliitossa se tunnettiin hyvin, ja Nansen oli myös kut- suttu ja nimetty Venäjän/NL:n eläintieteen kunniaakateemikoksi,joka oli protokol- lassa akateemikon korkein taso,eikä edellyttänyt välttämättä työtehtäviä.Kunnia-aka- teemikko oli usein ikämies,jonka suuruus oli oivallettu aktiivitutkijanuran jälkeen, ku- ten Pavlovin opettaja Ivan Setsthenov. Juuri sellainen oli myös Nansen, ja sellaisena hänet myös säilytettiin.

Ennakkoluulottoman kansainvälisen ja ”vasemmistolaisen”, puoliksi tanskalaisen  Oskar Vogtin (1870-1959) eräs tutkimusongelma Haeckelin innoittamana oli löytäänerouden lähde” aivoista. Hän oli väitellyt Binswangerin johdolla ja ryhtynyt toimi- maan hypnoterapeuttina. Hänen vaimonsa oli ranskalainen neurofysiologi Cecile Vogt-Mugnier, jonka nimellä pariskunta mieluiten julkaisi, tutkimusaiheinaan mm. thalamus ja selkäytimen eri osat. V.1914 keisari Wilhelm II kutsui Vogtin Berliinin perustamaan Kaiser Wilhelm instituuttiin aivotutkimusosastoa (nykyistä Max Planck -aivoinstituuttia, luultavimmin Bergerin suosituksesta). Myös Brodman siirtyi sinne 1915, mutta kuoli jo 1918 keuhkotulehdusperäiseen verenmyrkytykseen.

Instituutti verkostoitui maailmalle paitsi Ranskaan myös mm.USA:an,NL:on, Englan- tiin, ja Suomeen. Sen kanssa pelattiin ”huippuyksikkögeimejä”: venäläiset mm. tutki-tuttivat hänellä näytteitä Leninin aivoista, ja Vogt kertoikin ”tuloksenaan” mm. ”niistä löytyneen erityisen suurikokoisia erikoisneuroneja”. Tämä ”kelpasi loistavasti” myös NL:lle, vaikka mm. Ivan Pavlov, hänen assistenttinsa Anatoli Ivanov-Smolenski, Lo- kakuun vallankumouksen aloittaneeseen Pietarin neuvostoonkin kuulunut Leningra- din sähköisen aivotutkimuksen instituutin johtaja Aleksei Uhtomski tai Fieldsin meka- nismin ensimmäinen julkinen esittäjä Ivan Beritashvili (Beritov 1932) ja Kansainliiton pakolaiskomissaari Fridtjof Nansen vain muutaman mainitakseni tiesivät erinomai- sesti, että kollega etsii ”nerouden aivolähteitään” (joka ei toki ollut hänen ainoa tutki-muskohteensa) täysin väärien ilmiöiden ja rakenteiden piiristä. Hänet kutsuttiin Moskovaan konsultiksi perustamaan uutta Aivoinstituuttia, vaikka maailman par-haat aivoinstituutit olivat jo valmiiksi NL:ssa: Leningradissa ja Tbilisissä (eikä to-dellista tarkoitusta panna niistä paremmaksi, ainakaan Vogtin konstein, ollut...). Eli NL, USA ja jopa Kansainliitto syöttivät "yhteistyön" varjolla Saksalle paskaa ja va-koilivat sitä ihan oikein sille... paitsi että samalla ne vahvistivat Bergeriä). Natsijohto-akaan sen nimenomaisen instituutin asiat eivät suuresti häirinneet tai ilahduttaneet-kaan: natsitieteen ”valo” ei kumottanut sieltä, vaan Jenan persereiästä!

Tämä oli vielä Weimarin Saksan aikaa. Vogt keräsi instituuttiin tutkijoita eri puolilta maailmaa, myös Neuvostoliitosta.V.1936 hänet erotettiin,kun hän poltti päreensä sii- hen, että 1935 valtaan nousseet natsit vainosivat hänen ulkomaisia työntekijöitään ja heidän perheitään. Mutta hän vain siirtyi täysin Kruppin leipiin. Osa vainotuistakin, myös neuvostoliittolaisista,jäi.Myös USAlainen Ford Foundation rahoitti miljoonalla dollarilla hänen uutta tutkimuslaitostaan natsi-Saksassa. Sodan jälkeen pari jatkoi uraansa keskittyen keskiaivojen sairauksiin. DDR kunnioitti Vogtia ulkomaisen kun- nia-akateemikon tittelillä.Vogtin pariskunnan kaksi tytärtä olivat Englannissa ansioi-tuneita lääketitelijöitä, Marguerite Vogt (1913-2007) polioviruksen veljelymenetelmän kehittäjä.

 

Skitsofreenikko rintamapsykiatri ja kuninkaan kummipoika ”jalostavat” mussolinilaiset fascistit hitleriläisiksi natseiksi

 

Berger meni naimisiin 1911 teknisen avustajansa paronitar Ursula von Bülowin kanssa, jonka kanssa hän sai neljä lasta. Hänestä tuli ylilääkäri 1912 ja sodan jälkeen 1919 Binswangerin seuraaja laitoksen johtajana.

I maailmansodan aikana Berger komennettiin länsirintaman pääpsykiatriksi. Hänen ”ottinsa” kautta kävi mitä todennäköisimmin myös ”oman joukko-osaston” 11. Baijeri- laisrykmentin terveydeltään epävakaa upseerioppilas Heinrich Himmler (1900-1945), jota ei koskaan päästetty rintamalle asti. Heidän murhaava yhteispelinsä saattoi alkaa jo tuolloin. Himmler oli Baijerin kuningas Heinrichin kummipoika, jonka isä oli ollut tämän kotiopettaja. Hän opiskeli sodan jälkeen Münchenin teknillisessä kor-keakoulussa saavuttaen epäonnistuneiden akateemisten opintojen lohdutuspalkin-noksi laboratorioteknikon tutkinnon. Himmler kuului äärioikeistolaiseen aseelliseen organisaatioon Freikorps Eppiin, joka osallistui mm. Baijerin neuvostovallan veri-seen kukistamiseen. Sen nimeksi muutettiin 1921 Sturmabteilung (SA) ja sen joh-toon tuli 12.Baijerilaisrykmentin esikuntaupseeri Ernst Röhm, joka sittemmin riitautui Himmlerin kanssa ja tapettiin natsien keskinäisenä ”pitkien puukkojen yönä”. Musso- linin kaapattua vallan Italiassa SA yritti Baijerissa 1923 Adolf Hitlerin ja marsalkka Erich Ludendorffin johdolla Mäntsälän kapinan tyyppistä  Oluttupakapinaa tarkoituk-sena pakottaa hallitus omaksumaan fasistinen linja. Himmler toimi Sotaministeriön rakennuksen vallanneiden kapinallisten lipunkantajana.

Berger kuului alusta pitäen SA:an ja siten natsipuolueeseen, tosiasiallisesti näiden johtoon: hänen hullujentunnistusteknologiaansa kehiteltiin nimenomaan hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi.Ideologejahan piisasi,mutta Berger tarjosi (vain valituille) (vale)tieteellistä ”kokeellista näyttöä”:Armeijan pääpsykiatri Otto Wuth ei nähnyt psy- kiatrialla tieteenalana enää lainkaan tulevaisuutta: "Kuka viitsisi opiskella psykatriaa, kun siitä tulee niin pieni ala nyt (kun hullut kerran tapetaan pois)..." (Fields)

Sairaalloisella ja sairastelevalla Heinrich Himmlerillä oli taatusti muukin,ainakin oike-an koulutuksen omaava henkilääkäri kuin tuossa roolissa hänen mukanaan valtiovie-railuillakin kiertänyt tarttolaissyntyinen hieroja ja huijari, Suomen kaksoiskansalaisen Felix Kersten...

Natsijohdon ihmiskuva oli samalla sekä äärimmäisintä ”sosiobiologiaa” että kaiken-kattavaa mystismiä, jossa ”kaikki on suorassa aaltoyhteydessä kaikkeen”. Se ei poi- kennut olennaisesti siitä, mitä he saarnasivat kaikelle kansalle. Vaikka (muut) kes- keiset natsijohtajat eivät varsinaisesti itse lienekään olleet skitsofreenikkoja, he olivat ”mukana skitsokuviossa”, kuten sosiaalipsykiatri sanoisi.

Mielisairaus oli sitä kautta natsismin keskeisiä lähteitä ja sen syntyhistorian selittäjiä. ”Tajuntakenttäteoriallakin” on sotien jälkeenkin ollut kannattajana ainakin muuan ”prof.” Benjamin Libet (1916–2007), jonka ”Libetin kokeella” aivosähkökäyrällä todis-tellaan muka ”tahdon olemattomuutta”, koska ihminen on muka ”päättänyt jo ennen, kuin tietää sitä”. Noin EI ole asian laita tietoisesti ohjatussa toiminnassa. Tahtota-pahtuman ei tarvitse näkyä aivosähkökäyrässä minään erityisenä piikkinä, se on luultavasti synaptinen.

(Ei poikennut Neuvostoliitonkaan Pavlovin-Vygotskin ehdollistumisteoreettinen ih-miskuva ”sisäpiireissä” ja laajassa julkisuudessa, vaikka senkin tieteelliset todisteet olivat osin (sota)salaisuuksia, ja jopa toisinajattelijavainoakin leikittiin; oikea oli sitten erikseen.)Noopelia ei tullut, koska "paketin" tekijyys oli epäselvä

 

Berger sai ensimmäisen toimivan EEG-laitteiston testatuksi 1924, mutta tuloksia jul- kistettiin vasta 1929. Muiden teknisesti kehittämät laitteet monopolisoitiin täydelli-sesti Bergerille, jolla oli Jenan yliopiston alueella tarkoitukseen kokonaan oma raken-nus. Hänet nimitettiin Jenan yliopiston rehtoriksi 1927.Kollegat ja alaiset suhtautui-vat rehtoriin epäluuloisesti eivätkä tunteneet hänen laitekehittelyjään (saati hyöty-neet niistä). Englantilaiset panivat myöhemmin merkille  että Berger ei tiennyt mi-tään laitteidensa perustekniikasta, vaan hän oli pelkästään niiden käytön ja tulosten tulkinnan spesialisti. Tämä osaltaan ”vei” häneltä Nobelin.

Puhdistuksen kohteeksi joutuivat aivan erityisesti epileptikot, sillä epilepsia näkyy eri tyisen selvästi aivosähkökäyrässä.Mutta paradoksaalisesti unkarilainen neurologi  La- dislas von Meduna (1896-1964) hälyttikin 1937,että epileptikoilla on tuskin kos- kaan skitsofreniaa. Epileptikoilla sen osuus oli vain viidennes "normaaliväestön" osuudesta,synnynnäisillä vielä vähemmän (kuin vammoihin liittyvillä)! (Mutta natsien tarkoituksiinhan tuo ei niin ollut nopo nuukaa...) Fieldsin mukaan epilepsian ja skit-sofrenian taustalla näyttää olevan päinvastainen poikkeama astrosyyttigliasoluissa.

 

Joseph Goebbelsin uskomattoman taitava imagohuijaus...

 

Berger ei salannut itsensä ja teini-ikäisen poikansakin olevan skitsofreenikkoja. Poi- ka oli usein hänen ensimmäisiä ja tärkeimpiä koehenkilöitään. Hän oli itse klinikan hoitojen ”mainos” (ilman laitteitaankin). Eikä silloin natseistakaan kyselty liikaa! (Tarkasti ottaen ei mitään...Herääkin kysymys keiden kaikkien muidenkin Hitlerin ää-rimmäisen tärkeiksi henkilöiksi noteeraamien vilpillinen mukamas ”epänatsilainen” imago oli Goebbelsin käsialaa... Spekulaatio on vapaa...)

Vuonna 1938 hänet muka ”pakotettiin vetäytymään eläkkeelle skitsofrenian takia”. Tosiasiassa tuolloin hullujenpuhdistus hänen johdollaan ja asiantuntemuksellaan vasta täydessä laajuudessaan alkoi. Hänet palkittiin psykologian emeritusprofesso- rin arvonimellä, mikä tarkoitti hänen oppinsa ”virallistamista” uudelle alueelle: ”nor- maalin käyttäytymiseen”, tavalliseen psykologiaan! Hänen skitsofreniansa kuiten- kin paheni tasaisesti, ja häntä vaivasi myös paheneva parantumaton ihotauti. Hän hirttäytyi laboratoriossaan 1.7.1941 (eli Barbarossan alkaessa). Minkäänlaista katu- muksen häivää natsikauheuksista hän ei millään tavalla koskaan osoittanut.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa

books.google.fi/books?id=2nmHpXPmV80C&pg=PA150&lpg=PA150&am...Keskustelua

Oikeaa tiedettä:

http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns3-13.pdf

 

Neurofysiologian nobelisti, senaattori, antifasisti Rita Levi- Montalcini kuoli 30.12.2012 103-vuotiaana.

 

Rita Levi-Montalcini syntyi 22.4.1909 Italian Torinossa sähköinsinööri Adamo ja tai- demaalari Adele Levi-Montalcinin sefardijuutalaisen perheen kolmantena lapsena. Hänen viisi vuotta vanhempi sisarensa Anna elää yhä. Hän opiskeli Torinon yliopis- tossa lääketiedettä 1930 - 1936 Giuseppe Levin (ei sukua) johdolla ja toimi valmis- tuttuaan tämän assistenttina. Mussolinin rotulait 1938 tekivät hänen toimintansa yli- opistossa mahdottomaksi.Mutta hän jatkoi tutkimuksia pienessä kotilaboratoriossa, jossa tutki kanan hermoston kehitystä.

Tässä yhteydessä hän teki tärkeimmän keksintönsä ns.Levi-Montalcinin valintape- riaatteen, joka tarkoittaa, että perimä ei määrää hermosolujen konkreettista yhteyk-siä, vaan neuroneja ja niiden haarakkeita tuotetaan yli tarpeen, ja näistä jäävät hen-kiin ne, jotka löytävät oikeaan kohteseen. Helsingin yliopiston Eero Castren kirjoittaa (Tieteessä tapahtu 4/2004):

” Ääreishermoston hermosoluja siis tuotetaan ylimäärin ja niitä kuolee kehityksen ai- kana sitä enemmän,mitä vähemmän hermotettavaa kudosta on. Hermotettava kudos ei siten stimuloikaan hermosolujen jakautumista vaan pitää kohdekudoksen saavut-taneita hermosoluja hengissä.Tällä mekanismilla kehittyvä organismi voi varmistaa kohdekudoksen optimaalisen her- motuksen mahdollisimman vähäisen hermosolu- määrän avulla. Levi-Montalcini havaitsi, että hermosolujen kohdesolut tuottivat teki- jää, joka oli välttämätön ääreishermoston solujen hengissä säilymiselle ja jonka riit- tävästä saatavuudesta hermosolut kilpailevat. Kehityksen aikana hengissä siis säilyi- vät vain ne hermosolut, jotka muodostivat toimivan yhteyden kohdesolun kanssa ja kykenivät siten saamaan riittävästi sen erittämää kasvutekijää. ”

Seuraavaksi hän ryhtyi etsimään tuota kasvutekijää NGF:ää (neuro growth factor), jonka löytämisestä (1968) hän sai lääketieteen Nobelin palkinnon (1986) yhdessä Stanley Cohenin (USA) kanssa. Hän toimi Italiassa Rooman ja USA:ssa Missourin St. Louisin yliopistoissa. Keskushermostossa prosessi on vielä huomattavasti moni- vaiheisempi, ja syntyy paljon yhteyksiä, joiden signaalinjohtavuus vaihtelee suuresti glia-solujen vaikutuksiin liittyen (Fieldsin mekanismi).

Levi-Montalcini oli Italian tiede-, kulttuuri- ja poliittisen elämän näkyvä hahmo, tieteen edistäjä ja puolustaja, antifasisti, naisasianainen, jota pidettiin Kommunistista puolu- etta lähellä olevana, joskin USA:n ja Italian kaksoiskansalainen tunnusti väriä vasta Yhdistyneen työväenpuolueen aikana tultuaan nimitetyksi elinikäiseksi senaattoriksi Italian parlamentin ylähuoneeseen 2001.

Levi-Montalcini on kirjoittanut omaelämäkerran ”In Praise of Imperfection: My Life and Work.”

 

Trotski ja natsismi:

 

Karkotetun Leon Trotskin analyysi fasimin olemuksesta Turkissa 1933. Trotski ei tie- dä asian ihmistieteellisestä eikä ihmiskuvallisesta puolesta mitään, eikä tiedä eikä välitä sitä koskeneista oppiriidoista (joissa hän oli napit vastakkain Pavlovin kanssa). Tuohon aikaan Bergerin aivosähkökäyrä oli ollut neljä vuotta julkinen. Englantilaiset siis suhtautuivat siihen vakavasti, mutta ihmettelivät muuten Bergerin touhua ja persoonaa, aavistamatta mitään tämän poliittisesta roolista.

 

Leon Trotsky:

What Is National Socialism?

(June 1933)

http://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm

Troskista ei olisi ollut fasiminvastaisen taistelun menestykselliseksi johtajaksi.

 

Jari-Pekka Vuorela kommentoi 21. kesäkuu 2013

Douglas Fieldsin kirjaa kannattaa kyllä suositella, vaikka minkäänlainen Bergeriin, Pavloviin tai Arendtiin liittyvä paranoia ei kiinnostaisikaan.

http://www.amazon.co.uk/Other-Brain-Scientific-Breakthroughs-Revolutionize/dp/0743291425/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1371770667&sr=1-2&keywords=douglas+fields

http://www.amazon.com/review/R265URVZCL7BU4/ref=cm_cr_pr_viewpnt#R265URVZCL7BU4

 

Tsaimai kommentoi_ 21. kesäkuu 2013 06:19

 EEG:n käyttö on kiellettävä koko maailmassa, sillä natsismista tai natseista ei saa ilmetä ainoatakaan positiivista asiaa. 

 

Spammiro Botti kommentoi_ 21. kesäkuu 2013 17:23

Tuosta "Libetin kokeesta" voisi vähitellen lakata esimerkiksi YLEssä jauhamasta paskaa.

Kaikki aivoilmiöt eivät näy lainkaan EEG:ssä eivätkä magneettikuvissa (jossa näkyvät kyllä samat, magneettiset ilmiöt). Niissä eivät näy kaikki elektrodeilla mitattavissa olevat sähköisetkään ilmiöt, esimerkiksi atrosyyttigliasolujen varaus, puhumattakaan esimerkiksikemiallisista välityksistä.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/363418?page=1...

 

Spammiro Botti kommentoi_ 22. kesäkuu 2013 01:04

Jari-Pekka Vuorela kommentoi: " Douglas Fieldsin kirjaa kannattaa kyllä suositella, vaikka minkäänlainen Bergeriin, Pavloviin tai Arendtiin liittyvä paranoia ei kiinnostaisikaan. "

Tähän palataan vielä, miten Lenin on yhritetty vääntää "Giovanni Gentileksi" mm. kääntämällä hänen kommenttinsa rikoslain uudistukseen ja sen suhteeseen muihin lakeihin tasan päinvastaiseksi kuin se todellisuudessa oli (eikä Gentile ollut lainkaan SAKSAN ideologi):       


http://nakokulma.net/index.php?topic=11039.msg245317#msg245317 (hävitetty), hyödynnetty näissä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/01/oliko-lenin-objektiivinen-idealisti-vai-dialektinen-materialisti

 

Spammiro Botti kommentoi_ 29. kesäkuu 2013 11:00

Sairaalloisella ja sairastelevalla Heinrich Himmlerillä oli taatusti muukin, ainakin oikean kolutuksen omaava henkilääkäri kuin tuossa roolissa hänen mukanaan valtiovierailuillakin kiertänyt tarttolaissyntyinen hieroja ja huijari, Suomen kaksoiskansalainen Felix Kersten...

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143593-felix-kersten-himmlerin-henkilaakari-seikkailija-ja-huijari