VASTAPAINO on suomentanut saksalaisen frankfurtistin Hannah Arendtin aivo-pierun ”Totalitarismin synty”, joka julistaa Stalinin ajan Neuvostoliiton ja natsi-Saksan  muka olleen "saman totalistaristisen lantin” kaksi puolta eivätkä vastak-kaiset navat ideologioiltaan, jotka oli muka ”tarkoitettu vain massoille”, eivätkä johdot muka ottaneet niitä tosissaan.

Tässä tarkastelen Hitlerin lähipiirin todellista ideologiaa ihmiskuvan alalla ja sen syntyä. USA:n Liittovaltion Terveysviraston (NIH) neurofysiologian osaston johtaja R. Douglas Fields tuo käänteentekevässä kirjassaan ”The Other Brain: From De-mentia to Schizophrenia, How New Discoverie...” esiin natsijohdon todellisen pää-ideologin, aivosähkökäyrän keksijä Hans Bergerin roolin, jota on pimitelty niin län-nessä kuin idässäkin. Hän korjaa tuon virheen,josta on ollut paljon harmia tieteelle ja terveydenhuollolle. (Joitakin Bergerin tutkimustuloksia Fields arvostaa.)

 

HansBerger Univ Jena.jpeg

 

Skitsofreenikko lähtee tutkijan uralle ”kultalusikka suussa”.

 

Hans Berger syntyi 21.05. 1873 nykyisessä Coburgin kaupungissa aluesairaalan johtaja-ylilääkärin poikana. Suoritettuaan lukion hyvin arvosanoin 1892 hän kirjoit-tautui Berliinin yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa ja tähtitiedettä, mutta keskeytti vuoden kuluttua ja liittyi 11. Baijerin ratsuväkirykmenttiin kotikaupungissaan.

Hän joutui ratsastusonnettomuuteen, jossa ratsu heitti hänet selästään hevosten vetämän kenttätykin uralle. Hevosmiehet saivat kuitenkin viime tipassa hevoset pysähtymään, ja Berger selvisi vähin vammoin.Muutaman kilometrin päässä koto- na hänen sisarensa sai vahvan tuntemuksen,että veli on kuolemanvaarassa, ja sai heidän isänsä sähköttämään tälle. Tapaus teki Bergeriin mullistavan vaikutuk-sen: hän katsoi ”telepaattisen yhteyden todistetuksi” ja päätti ryhtyä etsimään kokeellisesti ”sellaisen fysikaalista perustaa” ja kirjoittautua Jenan yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä 1893.

Myöhempien tapahtumien valossa on ilmeistä, että elämää tuolla tavalla suuntaa-vat umpimystiset äkkioivallusvakaumukset olivat jo orastavan skitsofrenian oireita. Muitakin kuten ideologisia syitä varmasti oli...

Hänen keskeinen virallinen tutkimusongelmansa oli etsiä ”korrelaatiota objektiivi-sen aivoaktiivisuuden ja subjektiivisten psyykkisten ilmiöiden välillä”, pilkulleen ku-ten nykyäänkin joillakuilla. Hänestä tuon yhteyden täytyisi olla ”sähköenergiakent-tä”, joka olisi paitsi aivoissa myös aivojen välillä. Pää toimisi radioaaltojen lähetti-menä ja vastaanottimena. (”Kunhan päät ovat riittävästi samanrotuiset”...)

 

Rotuoppeja, reduktionismia, mystiikkaa, neuronien suonikapasiteettia

 

Jenan yliopiston biologian professorina vaikutti tuolloin Ernst Haeckel,jota voidaan pitää ”uusdarwinismiksi” ja ”sosiaalidarwinismiksi” nimetyn opin todellisena luoja-na. Hän ei ollut johdonmukainen darwinisti lainkaan, vaan yhdisteli Darwinin ja Lamarckin oppeja tuntematta Pavlovin tuloksia tai ”sivuuttamalla” ne. Hän halusi ”redusoida yhteiskuntatieteet biologiaan”. Hän katsoi, että yksilönkehitys matkii luonnonlakina lajinkehitystä. Hän loi ”tieteellisen rasismin” pseudotieteen. Biologi-na Haeckel oli puhtaasti selkärangattomien ötököiden tutkija. Hänen ”sosiaalidar-winisminsa” oli pelkkää nojatuolifilosofiaa ja akateemisen aseman väärinkäyttöä.

Jäätyään eläkkeelle yliopistosta 1909 hän erosi Evankelisesta kirkosta ja ryhtyi saarnaamaan uskonnonvastaista ”monismin” ideologiaa, jolla hän saavutti kaikista hölmöyksistään huolimatta (antidualistista) kannatusta myös työväen ja vasem-miston piirissä. Berger tulkitsi tätä oppia kohti ”fysikalismia”,jolla ei tietenkään ollut sen enempää tekemistä oikean fysiikan kanssa kuin (antipavlovistisella) ”sosiobio-logialla” oikean biologian (saati yhteiskuntatieteen!) kanssa...

Suoritettuaan lääketieteen perustutkinnon 1897 Berger pääsi sveitsiläisen eksis-tentiaaliterapeutin ja neurologin Otto Ludwig Binswangerin (1852-1929) ryhmään Jenan klinikalla pätevöityen psykiatriksi 1901 ja dosentiksi 1906. Psykoanalyysin edeltäjä eksistentiaaliterapia tarkoitti uskonnollisesta ”sielunhoidosta” sekulari-soitua metodia, jossa ”olemisen eksistentiaalisten peruskysymysten” kuten kuole-man(pelon) nähtiin luonnostaan aiheuttavan vaikeita ongelmia, joita voidaan hoi-taa ja estää ”muuttumasta mielisairauksiksi”. Binswangerin suku omisti Sveitsissä parantolan, joka oli taustaltaan sekularisoitu luostari.

Mutta kun tällaiset harmit saatiin hallintaan,nousivat näkyviin ne toiset tapaukset, joissa vaikkapa syfiliksen aiheuttamat ongelmat nousivatkin aivojen sisältä. Bins-wanger huomasi ensimmäisenä maailmassa (1894), että dementiaan liittyy usein oligodendrosyyttigliasolujen muodostaman myeliinipeitteen surkastuminen neuro-nien viejähaarakkeiden aksonien pinnalla ns. valkeassa aineessa,jossa nuo haa- rakkeet yhdistävät aivokuoren eri osia ja muita aivojen osia. Hän järkeili, että tuon rapautumisen täytyy aiheuttaa ”suonikapasiteetin riittämättömyyttä”. Jos hän tarkoitti, että ne aksonit ovat niitä ”suonia”, ja jos hän olisi yleistänyt tämän aivojen normaaliin toimintaan, niin hän olisi ehdottanut teoriaa Fieldsin mekanismista! Sen nasevammin tuskin olisi voinut tieteellinen arvaus osua naulan kantaan. (Tauti ja nimikin on täysin päin vastoin selitetty saksalaisessa ja englantilaisessa Wikissä.) Alois Alzheimer nimesi sittemmin tuon oireyhtymän Binswangerin tau-diksi erotukseksi omaa nimeään kantavasta dementiasta, jossa neuronit kuolevat niihin kertyvien plakkien vaikutuksesta.

 

Kaiser Wilhem -Instituutin ”jättiläismäisiä erikoisneuroneita”...

 

Mitä tulee yrityksiin selittää tavallista aivotoimintaa (eikä sen poikkeavuuksia), niin Binswangerin ryhmän jäsen Korbinian Brodmann jakoi aivokuoren nimeään kanta-viin ”erikoisalueisiin” anatomisin perustein. Saksalaiset eivät tunteneet Fridtjof Nansenin teoriaa (28.4.1888) sitä, että gliasolut ovat aivojen todellinen ohjausme-kanismi. Sen sijaan Venäjällä ja Neuvostoliitossa se tunnettiin hyvin, ja Nansen oli myös kutsuttu ja nimetty Venäjän/NL:n eläintieteen kunnia-akateemikoksi, joka oli protokollassa akateemikon korkein taso, eikä edellyttänyt välttämättä työtehtä-viä. Kunnia-akateemikko oli usein ikämies, jonka suuruus oli oivallettu aktiivitutki-januran jälkeen, kuten Pavlovin opettaja Ivan Setsthenov. Juuri sellainen oli myös Nansen, ja sellaisena hänet myös säilytettiin.

Ennakkoluulottoman kansainvälisen ja ”vasemmistolaisen”, puoliksi tanskalaisen  Oskar Vogtin (1870-1959) eräs tutkimusongelma Haeckelin innoittamana oli löy-täänerouden lähde” aivoista. Hän oli väitellyt Binswangerin johdolla ja ryhtynyt toimimaan hypnoterapeuttina. Hänen vaimonsa oli ranskalainen neurofysiologi Cecile Vogt-Mugnier, jonka nimellä pariskunta mieluiten julkaisi, tutkimusaihei-naan mm.thalamus ja selkäytimen eri osat. V.1914 keisari Wilhelm II kutsui Vogtin Berliinin perustamaan Kaiser Wilhelm instituuttiin aivotutkimusosastoa (nykyistä Max Planck -aivoinstituuttia, luultavimmin Bergerin suosituksesta). Myös Brodman siirtyi sinne 1915, mutta kuoli jo 1918 keuhkotulehdusperäiseen verenmyrkytykseen.

Instituutti verkostoitui maailmalle paitsi Ranskaan myös mm.USA:an,NL:on, Eng-lantiin, ja Suomeen. Sen kanssa pelattiin ”huippuyksikkögeimejä”: venäläiset mm. tutkituttivat hänellä näytteitä Leninin aivoista, ja Vogt kertoikin ”tuloksenaan” mm. ”niistä löytyneen erityisen suurikokoisia erikoisneuroneja”. Tämä ”kelpasi loista-vasti” myös NL:lle, vaikka mm. Ivan Pavlov, hänen assistenttinsa Anatoli Ivanov-Smolenski, Lokakuun vallankumouksen aloittaneeseen Pietarin neuvostoonkin kuulunut Leningradin sähköisen aivotutkimuksen instituutin johtaja Aleksei Uh-tomski tai Fieldsin mekanismin ensimmäinen julkinen esittäjä Ivan Beritashvili (Beritov 1932) ja Kansainliiton pakolaiskomissaari Fridtjof Nansen vain muutaman mainitakseni tiesivät erinomaisesti, että kollega etsii ”nerouden aivolähteitään” (joka ei toki ollut hänen ainoa tutkimuskohteensa) täysin väärien ilmiöiden ja rakenteiden piiristä. Hänet kutsuttiin Moskovaan konsultiksi perustamaan uutta Aivoinstituuttia,vaikka maailman parhaat aivoinstituutit olivat jo valmiiksi NL:ssa: Leningradissa ja Tbilisissä (eikä todellista tarkoitusta panna niistä paremmaksi, ainakaan Vogtin konstein, ollut...).Eli NL, USA ja jopa Kansainliitto syöttivät "yh-teistyön" varjolla Saksalle paskaa ja vakoilivat sitä,  ihan oikein sille... paitsi että samalla ne vahvistivat Bergeriä). Natsijohtoakaan sen nimenomaisen instituutin asiat eivät suuresti häirinneet tai ilahduttaneetkaan: natsitieteen ”valo” ei kumottanut sieltä, vaan Jenan persereiästä!

Tämä oli vielä Weimarin Saksan aikaa. Vogt keräsi instituuttiin tutkijoita eri puolil-ta maailmaa, myös Neuvostoliitosta. V.1936 hänet erotettiin,kun hän poltti päreen-sä siihen, että 1935 valtaan nousseet natsit vainosivat hänen ulkomaisia työnteki-jöitään ja heidän perheitään. Mutta hän vain siirtyi täysin Kruppin leipiin. Osa vai-notuistakin, myös neuvostoliittolaisista,jäi.Myös USAlainen Ford Foundation rahoitti miljoonalla dollarilla hänen uutta tutkimuslaitostaan natsi-Saksassa. Sodan jälkeen pari jatkoi uraansa keskittyen keskiaivojen sairauksiin. DDR kunnioitti Vogtia ulkomaisen kunnia-akateemikon tittelillä.Vogtin pariskunnan kaksi tytärtä olivat Englannissa ansioi-tuneita lääketitelijöitä, Marguerite Vogt (1913-2007) polioviruksen veljelymenetelmän kehittäjä.

 

Skitsofreenikko rintamapsykiatri ja kuninkaan kummipoika ”jalostavat” mussolinilaiset fascistit hitleriläisiksi natseiksi

 

Berger meni naimisiin 1911 teknisen avustajansa paronitar Ursula von Bülowin kanssa, jonka kanssa hän sai neljä lasta. Hänestä tuli ylilääkäri 1912 ja sodan jälkeen 1919 Binswangerin seuraaja laitoksen johtajana.

I maailmansodan aikana Berger komennettiin länsirintaman pääpsykiatriksi. Hä-nen ”ottinsa” kautta kävi mitä todennäköisimmin myös ”oman joukko-osaston” 11. Baijerilaisrykmentin terveydeltään epävakaa upseerioppilas Heinrich Himmler (1900-1945), jota ei koskaan päästetty rintamalle asti. Heidän murhaava yhteis-pelinsä saattoi alkaa jo tuolloin. Himmler oli Baijerin kuningas Heinrichin kummi-poika,jonka isä oli ollut tämän kotiopettaja.Hän opiskeli sodan jälkeen Münchenin teknillisessä korkeakoulussa saavuttaen epäonnistuneiden akateemisten opin-tojen lohdutuspalkinnoksi laboratorioteknikon tutkinnon. Himmler kuului äärioi-keistolaiseen aseelliseen organisaatioon Freikorps Eppiin, joka osallistui mm. Baijerin neuvostovallan veriseen kukistamiseen. Sen nimeksi muutettiin 1921 Sturmabteilung (SA) ja sen johtoon tuli 12.Baijerilaisrykmentin esikuntaupseeri Ernst Röhm,joka sittemmin riitautui Himmlerin kanssa ja tapettiin natsien keskinäisenä ”pitkien puukkojen yönä”.

Mussolinin kaapattua vallan Italiassa SA yritti Baijerissa 1923 Adolf Hitlerin ja marsalkka Erich Ludendorffin johdolla Mäntsälän kapinan tyyppistä Oluttupakapi-naa tarkoituksena pakottaa hallitus omaksumaan fasistinen linja. Himmler toimi Sotaministeriön rakennuksen vallanneiden kapinallisten lipunkantajana. Liikkeen näkyviä ideologeja olivat Hitlerin lisäksi tässä mielenosoituksessa hänen oikealla ja vasemmalla puolellaan seisoneet riikalainen Erwin von Scäuble-Richter, Röh- min tapaan Riiassa toiminut rivistä noussut katukaartijohtaja, joka oli näillä ansioil-la  toiminut myös Wil-helmin Saksan sotilasasiamiehenä Turkin armenialaispää-kaupungissa Erzurumissa keskellä vähän kaukaisempien heimoveljien kansamur-haa, joka sai ilmeisesti Hitlerille tarkoitetun luodin rintaansa ja kuoli (ja veti vielä kaatuessaan Hitlerin käden sijoiltaan), ja tallinnalainen Alfred Rosenberg, jonka mukaan "arjalaisten kantakermaanien" alkukoti oli Viro, Suomi ja Pohjois Ruotsi... Hänet tuomitiin Nürnbergissä kuolemaan rotusotateorioistaan ja -propgandastaan. Hitler ja Röhm olivat liittyneet näiden herrojen perustamaan Kansallis-sosialisti-seen puolueeseen, eikä toisin päin.

Berger kuului alusta pitäen SA:an ja siten natsipuolueeseen, tosiasiallisesti näiden johtoon: hänen hullujentunnistusteknologiaansa kehiteltiin nimenomaan hullu-jen tunnistamiseksi tapettaviksi. Ideologejahan piisasi, mutta Berger tarjosi (vain valituille) (vale)tieteellistä ”kokeellista näyttöä”: Armeijan pääpsykiatri Otto Wuth ei nähnyt psykiatrialla tieteenalana enää lainkaan tulevaisuutta: "Kuka viitsisi opis-kella psykatriaa, kun siitä tulee niin pieni ala nyt (kun hullut kerran tapetaan pois) ..." (Fields)

Sairaalloisella ja sairastelevalla Heinrich Himmlerillä oli taatusti muukin, ainakin oikean koulutuksen omaava henkilääkäri kuin tuossa roolissa hänen mukanaan valtiovierailuillakin kiertänyt tarttolaissyntyinen hieroja ja huijari, Suomen kaksoiskansalaisen Felix Kersten...

Natsijohdon ihmiskuva oli samalla sekä äärimmäisintä ”sosiobiologiaa” että kai-kenkattavaa mystismiä, jossa ”kaikki on suorassa aaltoyhteydessä kaikkeen”. Se ei poikennut olennaisesti siitä, mitä he saarnasivat kaikelle kansalle. Vaikka (muut) keskeiset natsijohtajat eivät varsinaisesti itse lienekään olleet skitsofree-nikkoja, he olivat ”mukana skitsokuviossa”, kuten sosiaalipsykiatri sanoisi.

Mielisairaus oli sitä kautta natsismin keskeisiä lähteitä ja sen syntyhistorian selit-täjiä. ”Tajuntakenttäteoriallakin” on sotien jälkeenkin ollut kannattajana ainakin muuan ”prof.” Benjamin Libet (1916–2007), jonka ”Libetin kokeella” aivosähkökäy-rällä todis-tellaan muka ”tahdon olemattomuutta”, koska ihminen on muka ”päät-tänyt jo ennen, kuin tietää sitä”. Noin EI ole asian laita tietoisesti ohjatussa toimin-nassa. Tahtota-pahtuman ei tarvitse näkyä aivosähkökäyrässä minään erityisenä piikkinä, se on luultavasti synaptinen.

(Ei poikennut Neuvostoliitonkaan Pavlovin-Vygotskin ehdollistumisteoreettinen ihmiskuva ”sisäpiireissä” ja laajassa julkisuudessa, vaikka senkin tieteelliset todis-teet olivat osin (sota)salaisuuksia, ja jopa toisinajattelijavainoakin leikittiin; oikea oli sitten erikseen.)Noopelia ei tullut, koska "paketin" tekijyys oli epäselvä

 

Berger sai ensimmäisen toimivan EEG-laitteiston testatuksi 1924,mutta tuloksia julkistettiin vasta 1929. Muiden teknisesti kehittämät laitteet monopolisoitiin täy-dellisesti Bergerille, jolla oli Jenan yliopiston alueella tarkoitukseen kokonaan oma rakennus.Hänet nimitettiin Jenan yliopiston rehtoriksi 1927.Kollegat ja alaiset suh-tautuivat rehtoriin epäluuloisesti eivätkä tunteneet hänen laitekehittelyjään (saati hyötyneet niistä).Englantilaiset panivat myöhemmin merkille että Berger ei tiennyt mitään laitteidensa perustekniikasta, vaan hän oli pelkästään niiden käytön ja tulosten tulkinnan spesialisti. Tämä osaltaan ”vei” häneltä Nobelin.

Hans Beger on kuitenkin niiden aivoaaltojen keksijä, joita tuo vempain mittaa, ja joiden roolista ajattelussa ei tänäkään päivänä vielä osata sanoa kuin arvauksia.

Puhdistuksen kohteeksi joutuivat aivan erityisesti epileptikot, sillä epilepsia näkyy eri tyisen selvästi aivosähkökäyrässä.Mutta paradoksaalisesti unkarilainen neuro-logi  Ladislas von Meduna (1896-1964) hälyttikin 1937,että epileptikoilla on tus-kin koskaan skitsofreniaa. Epileptikoilla sen osuus oli vain viidennes "normaali-väestön" osuudesta,synnynnäisillä vielä vähemmän (kuin vammoihin liittyvillä)! (Mutta natsien tarkoituksiinhan tuo ei niin ollut nopo nuukaa...) Fieldsin mukaan epilepsian ja skitsofrenian taustalla näyttää olevan päinvastainen poikkeama astrosyyttigliasoluissa.

 

Joseph Goebbelsin uskomattoman taitava imagohuijaus...

 

Berger ei salannut itsensä ja teini-ikäisen poikansakin olevan skitsofreenikkoja. Poika oli usein hänen ensimmäisiä ja tärkeimpiä koehenkilöitään. Hän oli itse kli-nikan hoitojen ”mainos” (ilman laitteitaankin). Eikä silloin natseistakaan kyselty liikaa! (Tar-kasti ottaen ei mitään... Herääkin kysymys keiden kaikkien muidenkin Hitlerin äärim-mäisen tärkeiksi henkilöiksi noteeraamien vilpillinen mukamas ”epänatsilainen” imago oli Goebbelsin käsialaa... Spekulaatio on vapaa...)

Vuonna 1938 hänet muka ”pakotettiin vetäytymään eläkkeelle skitsofrenian takia”. Tosiasiassa tuolloin hullujenpuhdistus hänen johdollaan ja asiantuntemuksellaan vasta täydessä laajuudessaan alkoi. Hänet palkittiin psykologian emeritusprofes-sorin arvonimellä, mikä tarkoitti hänen oppinsa ”virallistamista” uudelle alueelle: ”normaalin käyttäytymiseen”, tavalliseen psykologiaan! Hänen skitsofreniansa kuitenkin pahe- ni tasaisesti, ja häntä vaivasi myös paheneva parantumaton iho-tauti. Hän hirttäytyi laboratoriossaan 1.7.1941 (eli Barbarossan alkaessa). Min-käänlaista katumuksen häivää natsikauheuksista hän ei millään tavalla koskaan osoittanut.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa

books.google.fi/books?id=2nmHpXPmV80C&pg=PA150&lpg=PA150&am...Keskustelua

Oikeaa tiedettä:

http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns3-13.pdf

 

Neurofysiologian nobelisti, senaattori, antifasisti Rita Levi- Montalcini kuoli 30.12.2012 103-vuotiaana.

 

Rita Levi-Montalcini syntyi 22.4. 1909 Italian Torinossa sähköinsinööri Adamo ja taidemaalari Adele Levi-Montalcinin sefardijuutalaisen perheen kolmantena lap-sena. Hänen viisi vuotta vanhempi sisarensa Anna elää yhä. Hän opiskeli Tori-non yliopistossa lääketiedettä 1930-1936 Giuseppe Levin (ei sukua) johdolla ja toimi valmistuttuaan tämän assistenttina. Mussolinin rotulait 1938 tekivät hänen toimintansa yliopistossa mahdottomaksi. Mutta hän jatkoi tutkimuksia pienessä kotilaboratoriossa, jossa tutki kanan hermoston kehitystä.

Tässä yhteydessä hän teki tärkeimmän keksintönsä ns.Levi-Montalcinin valinta-periaatteen, joka tarkoittaa, että perimä ei määrää hermosolujen konkreettista yh-teyksiä, vaan neuroneja ja niiden haarakkeita tuotetaan yli tarpeen,ja näistä jäävät henkiin ne, jotka löytävät oikeaan kohteseen. Helsingin yliopiston Eero Castren kirjoittaa (Tieteessä tapahtu 4/2004):

” Ääreishermoston hermosoluja siis tuotetaan ylimäärin ja niitä kuolee kehityksen aikana sitä enemmän,mitä vähemmän hermotettavaa kudosta on.Hermotettava kudos ei siten stimuloikaan hermosolujen jakautumista vaan pitää kohdekudoksen saavuttaneita hermosoluja hengissä. Tällä mekanismilla kehittyvä organismi voi varmistaa kohdekudoksen optimaalisen hermotuksen mahdollisimman vähäisen hermosolumäärän avulla. Levi-Montalcini havaitsi, että hermosolujen kohdesolut tuottivat tekijää, joka oli välttämätön ääreishermoston solujen hengissä säilymi-selle ja jonka riittävästä saatavuudesta hermosolut kilpailevat. Kehityksen aikana hengissä siis säilyivät vain ne hermosolut, jotka muodostivat toimivan yhteyden kohdesolun kanssa ja kykenivät siten saamaan riittävästi sen erittämää kasvutekijää. ”

Seuraavaksi hän ryhtyi etsimään tuota kasvutekijää NGF:ää (neuro growth factor), jonka löytämisestä (1968) hän sai lääketieteen Nobelin palkinnon (1986) yhdessä Stanley Cohenin (USA) kanssa. Hän toimi Italiassa Rooman ja USA:ssa Missou-rin St. Louisin yliopistoissa. Keskushermostossa prosessi on vielä huomattavasti moni- vaiheisempi, ja syntyy paljon yhteyksiä, joiden signaalinjohtavuus vaihtelee suuresti glia-solujen vaikutuksiin liittyen (Fieldsin mekanismi).

Levi-Montalcini oli Italian tiede-, kulttuuri- ja poliittisen elämän näkyvä hahmo, tie-teen edistäjä ja puolustaja, antifasisti, naisasianainen, jota pidettiin Kommunistista puoluetta lähellä olevana,joskin USA:n ja Italian kaksoiskansalainen tunnusti väriä vasta Yhdistyneen työväenpuolueen aikana tultuaan nimitetyksi elinikäiseksi senaattoriksi Italian parlamentin ylähuoneeseen 2001.

Levi-Montalcini on kirjoittanut omaelämäkerran ”In Praise of Imperfection: My Life and Work.”

 

Trotski ja natsismi:

 

Karkotetun Leon Trotskin analyysi fasimin olemuksesta Turkissa 1933.Trotski ei tiedä asian ihmistieteellisestä eikä ihmiskuvallisesta puolesta mitään, eikä tiedä eikä välitä sitä koskeneista oppiriidoista (joissa hän oli napit vastakkain Pavlovin kanssa). Tuohon aikaan Bergerin aivosähkökäyrä oli ollut neljä vuotta julkinen. Englantilaiset siis suh-tautuivat siihen vakavasti, mutta ihmettelivät muuten Bergerin touhua ja persoonaa, aavistamatta mitään tämän poliittisesta roolista.

 

Leon Trotsky:

What Is National Socialism?

(June 1933)

http://www.marxists.org/archive/trotsky/germany/1933/330610.htm

Troskista ei olisi ollut fasiminvastaisen taistelun menestykselliseksi johtajaksi.

 

Jari-Pekka Vuorela kommentoi 21. kesäkuu 2013

Douglas Fieldsin kirjaa kannattaa kyllä suositella, vaikka minkäänlainen Bergeriin, Pavloviin tai Arendtiin liittyvä paranoia ei kiinnostaisikaan.

http://www.amazon.co.uk/Other-Brain-Scientific-Breakthroughs-Revolutionize/dp/0743291425/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1371770667&sr=1-2&keywords=douglas+fields

http://www.amazon.com/review/R265URVZCL7BU4/ref=cm_cr_pr_viewpnt#R265URVZCL7BU4

 

Tsaimai kommentoi_ 21. kesäkuu 2013 06:19

 EEG:n käyttö on kiellettävä koko maailmassa, sillä natsismista tai natseista ei saa ilmetä ainoatakaan positiivista asiaa. 

 

Spammiro Botti kommentoi_ 21. kesäkuu 2013 17:23

Tuosta "Libetin kokeesta" voisi vähitellen lakata esimerkiksi YLEssä jauhamasta paskaa.

Kaikki aivoilmiöt eivät näy lainkaan EEG:ssä eivätkä magneettikuvissa (jossa näkyvät kyllä samat, magneettiset ilmiöt). Niissä eivät näy kaikki elektrodeilla mitattavissa olevat sähköisetkään ilmiöt, esimerkiksi atrosyyttigliasolujen varaus, puhumattakaan esimerkiksi kemiallisista välityksistä.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/363418?page=1...

 

Spammiro Botti kommentoi_ 22. kesäkuu 2013 01:04

Jari-Pekka Vuorela kommentoi: " Douglas Fieldsin kirjaa kannattaa kyllä suositel-la, vaikka minkäänlainen Bergeriin, Pavloviin tai Arendtiin liittyvä paranoia ei kiinnostaisikaan. "

Tähän palataan vielä, miten Lenin on yhritetty vääntää "Giovanni Gentileksi" mm. kääntämällä hänen kommenttinsa rikoslain uudistukseen ja sen suhteeseen muihin lakeihin tasan päinvastaiseksi kuin se todellisuudessa oli (eikä Gentile ollut lainkaan SAKSAN ideologi):       


http://nakokulma.net/index.php?topic=11039.msg245317#msg245317 (hävitetty), hyödynnetty näissä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/01/oliko-lenin-objektiivinen-idealisti-vai-dialektinen-materialisti

 

Spammiro Botti kommentoi_ 29. kesäkuu 2013 11:00

Sairaalloisella ja sairastelevalla Heinrich Himmlerillä oli taatusti muukin, ainakin oikean kolutuksen omaava henkilääkäri kuin tuossa roolissa hänen mukanaan valtiovierailuillakin kiertänyt tarttolaissyntyinen hieroja ja huijari, Suomen kaksoiskansalainen Felix Kersten...

http://veikkohuuska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/143593-felix-kersten-himmlerin-henkilaakari-seikkailija-ja-huijari

 

https://murha.info/phpbb2/viewtopic.php?f=1&t=7853

" Eino Kaila ja Westerkullan murha

ViestiKirjoittaja MEG » Ke Elo 12, 2009 1:40 pm

Skeptikko-lehdestä 3/93 "Eino Kailan hämärä nurkka" artikkelista luin tästä ensi kertaa.
Joskus 40-luvulla Helsingin lähistöllä Westerkullan kartanosta oli kadonnut mies. Hänen toverinsa pystyi unessa saamansa tiedon perusteella johdattamaan etsijät surmatun ruumiin luokse metsässä.
Tapaus aiheutti laajasti keskustelua telepatiasta ja selvänäköisyydestä.
Suomen tunnetuimpiin filosofeihin kuulunut Eino Kaila kirjoitti aiheesta "Uudessa Suomessa" 1949.
En ole artikkelia saanut luettavaksi, mutta muussa tuotannossa Kailan kanta telepatiaan tuntuu olevan hyvin kompleksinen, "tuonpuoleisuuden kaipuu" pyrkii joskus syrjäyttämään kylmän järjen.
Lopuksi hän päätyi tässäkin tapauksessa materialistiseen selitykseen.
Westerkullan kartano on pääkaupunkiseudulla sekä itä-helsingissä että Kirkkonummella. "