" Rationaalisuus "(tuomittavaa) miesten tiedettä " " ?


Saara Huttunen, VAS: " Naisellisuudessa ei ole mitään vikaa

Vuosisadat MASKULIINISET ominaisuudet kuten vahvuus, itsepäisyys, tun-nekylmyys ja RATIONAALISUUS on nähty yhteiskunnassa hyvinä ominai-suuksina. Ne on niitä sellaisia ominaisuuksia,joilla tehdään politiikkaa, johdetaan valtiota ja yrityksiä. ...

Naisellisuudessahan ei todellakaan ole mitään vikaa.

MUTTA (HALONPERKELISTISESSÄ!) IRRATIONALISMISSA JA ANTIRATIONALIMISSA ON!

Nimenomaan YLIOPISTOT ja TIEDE EIVÄT TARVITSE IRRATIONALISMIA ei- vätkä ANTIRATIONALISMIA, jotka ovat JÄRJEN saati sitten TOTUUDEN (jota rationaalisuuskaan ei suinkaan TAKAA,mutta SEN PUUTTUMINEN SEN TAKUUVARMASTI HÄVITTÄÄ!) VASTUSTAMISTA!


ANTI- JA IRRATIONALISMILLE ON YHTEISKUNNASSA IHAN ERI ORGANISAA- TIOT, ylitse kaikkien muiden KIRKKO!!!!!

http://saarahuttunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/145006-naisellisuudessa-ei-ole-mitaan-vikaa

Aiheesta on kirjoitettu myös legendaarinen "länsimaisen filosofian kritiikki", Genevieve Lloydin "Miehinen järki":

" Järki on miesten juttu

Tasa-arvo toteutui, kun naiset luopuivat naiseudestaan

Julkaistu: 21.6.2000 lehdessä osastolla Kulttuuri

Helsingin Sanomat "


Katson aiheelliseksi (jo naisten ystävänäkin!) heti ilmaista periaatteellisen kielteisen kantani otsikon väitteeseen, ennen kuin olen vilkaissutkaan itse juttua, saati kirjaa (jota en edes aio vilkaista)!

Ainakaan määritelmällisesti 'järjen' (ven.razum, s.Vernunft, e. reason, eri kuin esim. eri kuin 'ymmärrys' = ponimanie, Verstand, understanding tai 'viisaus', sillä 'järki' on UUDEN TIEDON LUONTIA: jos ei sitä yhtään osaa, ei ymmärrä kunnolla vanhaakaan tietoa...) käsitteessä.

" http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/148953?page=1#149416

" JÄRKI (razum)


- ajattelun muoto (forma mysljenija), joka antaa ihmiselle mahdollisuuden työstää (pererabotatj) tieteellisessä mielessä annettuja tarkasteluja (sozer-tsanie) ja mielikuvia (predstavljenie), t.s. kaikinpuolisesti uudelleentuottaa tiedollisesti (vosproizvesti) sisäisten yhteyksien (svjazj) järjestelmä, joka tuottaa (porozhdatj) annetun kokonaisuuden, paljastaa (raskrytj) tämän (kohteen) olemus (sushtshnostj). "

'Järjen' tämänhetkisessä tieteellisessä määritelmässä EI NÄY SUKUPUOLTA (eikä sitä tule näkymään tulevaisuudessakaan!), mutta sen sijaan siellä kyllä näkyy, olemuksellisena, (yllätys, yllätys!) 'TIEDE'!


Niin kauan kuin emme ole erikseen määritelleet käsitettä 'tiede', tämä jät- tää tietysti puhtaasti muodollisloogiselta kannalta auki sellaisen "mahdollisuu- den", että muka OLISI OLEMASSA KOKONAAN ERIKSEEN "MIESTEN TIEDE" JA "NAISTEN TIEDE"! :shock:

Juuri tätä monet ajavatkin takaa: jos on periaatteellisesti ja ikuisesti "kaksi eri tiedettä", se tarkoittaa, että KUMPIKAAN EI VOISI OLLA OBJEKTIIVISEN TODELLISUUDEN PAIKKANSAPITÄVÄÄ HEIJASTUSTA, eli koostua tosista asettamuksista EDES KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRÄNÄ!

Tuolloin 'tiede' (tieteenala) ei ylipäätään voisi olla "tutkimuskohteseen liittyvien tosien teorioiden järjestelmä", vaan jotakin muuta! :shock:

MITÄ se sitten olisi, sitä pitää kysyä "naisten tieteen" kannattajilta.. "


http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Rationalism

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Empiricism

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/06/induktio-ja-deduktio-emp...

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/intellect

Keskustelua:

"Norppa" " Olen samaa mieltä sitä, että ei voi olla kahta tiedettä. Mutta mitä se edes tarkoit-taisi? Sillä tiedehän ei ole yksi vaan koostuu monista eri osa-alueista. Mitä olisi esimerkiksi naisten historia tai matematiikka? Historiassa naisia voidan tietysti tutkia, mutta että olisi jokin nais- ja mies tutkimusmetodi, se on älytöntä.

Tiede ei ole "objektiivisen todellisuuden paikkansapitävää heijastusta",jos ollaan tark-koja. Tie- de luo sitä todellisuutta.Ei kuitenkaan keksimällä,vaan inhimillisen tajunnan antamissa rajoissa. Mutta vaikka miehet ja naiset ovatkin keskimäärin hieman erilai-sia, niin kyllä järki ja logiikka ovat molemmilla pohjimmiltaan samat, vaikka veistelläänkin vitsejä "naisen logiikasta". "

Spammiro Botti: "

Tiede on siinä mielessä yksi, että paikkansa pitävä tieteellinen tieto on aksiomaatti-sesti yhden ja saman materiaalisen todellisuuden heijastusta, ja tieteessä kaikki vai-kuttaa kaikkeen, vaikka on todellakin suuresti toisistaan tutkimuskohteiltaan ja meto-deiltaan eroavia tieteenhaaroja ja -aloja, joiden kokonaisuus tiede on. Esimerkiksi kaikki tieteenalat käyttävät periaattessa samaa matematiikkaa, jossa on vähän koko-naan erillisiä teorioita, joita ei mitenkään periaatteessakaan voitaisi (koskaan) johtaa toisistaan. On myös tieteenfilosofian yleiskäsitteitä eli katgoroita,joita erotuksetta kaik- ki erityistieteenalat käyttävät. Erityinen "vasemmistolainen feministitiede" on katala yritys syöttää poliittiselle "vasemmistolle", mitä sillä sitten tarkoitettaneenkin, paskaa "tieteeksi". "


http://www.tiede.fi/keskustelut/post1145999.html#p1145999

Linkkini "TIETEEN" palstalle on hapantunut, joten pistetään se viesti tähän::


Re: Epäloogisuus ja sukupuoliAiheesta on kirjoitettu myös legendaarinen länsimaisen filosofian kritiikki, Genevieve Lloydin Miehinen järki:

http://en.wikipedia.org/wiki/Genevieve_Lloyd

http://www.hs.fi/kirjat/artikkeli/J%C3% ... SI1KU03gb0

" Järki on miesten juttu

Tasa-arvo toteutui, kun naiset luopuivat naiseudestaan

Julkaistu: 21.6.2000 lehdessä osastolla Kulttuuri

Helsingin Sanomat "

Katson aiheelliseksi (jo naisten ystävänäkin) heti ilmaista periaatteellisen kiel- teisen kantani otsikon väitteeseen, ennen kuin olen vilkaissutkaan itse juttua, saati kirjaa (jota en edes aio vilkaista)!

Ainakaan määritelmällisesti 'järjen' (ven. razum, s. Vernunft, e. reason, eri kuin esim. eri kuin 'ymmärrys' = ponimanie, Verstand, understanding tai 'viisaus', sillä 'järki' on uuden tiedon luontia:jos ei sitä yhtään osaa,ei ymmärrä kunnalla vanhaakaan tietoa...) käsitteessä.

http://keskustelu.skepsis.fi/html/Kesku ... iID=149416

" JÄRKI (razum)

- ajattelun muoto (forma mysljenija),joka antaa ihmiselle mahdollisuuden työstää (pererabotatj) tieteellisessä mielessä annettuja tarkasteluja (sozertsanie) ja mielikuvia (predstavljenie), t.s. kaikinpuolisesti uudelleentuottaa tiedolli-sesti (vosproizvesti) sisäisten yhteyksien (svjazj) järjestelmä, joka tuottaa (porozhdatj) annetun kokonai-suuden, paljastaa (raskrytj) tämän (kohteen) olemus (sushtshnostj). "

'Järjen' tämänhetkisessä tieteellisessä määritelmässä EI NÄY SUKUPUOL- TA (eikä sitä tule näkymään tulevaisuudessakaan!), mutta sen sijaan siellä kyllä näkyy, olemuksellisena, (yllätys, yllätys!) 'TIEDE'!


Niin kauan kuin emme ole erikseen määritelleet käsitettä 'tiede', tämä jättää tietysti puhtaasti muodollisloogiselta kannalta auki sellaisen "mahdollisuuden", että muka OLISI OLEMASSA KOKONAAN ERIKSEEN "MIESTEN TIEDE" JA "NAISTEN TIEDE"! icon_eek.gif

Juuri tätä monet ajavatkin takaa:jos on periaatteellisesti ja ikuisesti "kaksi eri tiedettä", se tarkoittaa, että KUMPIKAAN EI VOISI OLLA OBJEKTIIVISEN TODELLISUUDEN PAIKKANSAPITÄVÄÄ HEIJASTUSTA,eli koostua tosista asettamuksista EDES KEHITYKSEN PÄÄMÄÄRÄNÄ!

Tuolloin 'tiede' (tieteenala) ei ylipäätään voisi olla "tutkimuskohteseen liittyvien tosien teorioiden järjestelmä", vaan jotakin muuta! icon_eek.gif

MITÄ se sitten olisi, sitä pitää kysyä "naisten tieteen" kannattajilta... esimerkiksi "Neolta"! icon_biggrin.gif


'Järkeä' syntyy kyllä aina 'ymmärryksen' ohella työprosesseista, jotka pakottavat hahmottamaan kohteiden objektiiviset sisäiset lainalaisuudet, mutta nykyään 'järki' vaatii sell- aisen kokemuksen teoreettista, tieteellistä, yleistämistä.

Tämä tarkoittaa yhteiskunnassa (kuten myös Halon-Suomessa... icon_evil.gif <:C icon_evil.gif ), että JOS EI OLE TIEDETTÄ, EI OLE LOPULTAKAAN MYÖSKÄÄN (YKSILÖLLISTÄ) JÄRKEÄ! icon_neutral.gif


Kun puhutaan ”loogisuudesta ja epäloogisuudesta” joko yhteydessä joidenkuiden mahdolliseen taipuvaisuuteen sellaiseen tai ei,ei voida sivuuttaa 'rationallisuuden' käsitettä, joka on TIEDOLLISEN ASETTAMUKSEN OMINAISUUS ja merkiksee sen ”loogista vastaavuutta (jonkin) MAAILMANKUVAN” kanssa.Yleensä siltä maail- mankuvaltakin edelleen edellytetään yhtäpitävyyttä ”todistetun” tieteellisen tiedon kanssa (~ ”naturalimia”). Muuten puhutaan hel- posti irrationaaliosesta maailman-kuvasta (~ideologiasta) jonka kanssa yhtensopivuus ei ole 'rationaalisuutta'.

post1120190.html?hilit=rationaalisuus#p1120190'Äly' on aika pitkälle samaa kuin ajattelun RATIONAALISUUS, ja 'rationaalisuus' taas merkitsee "loogista vastaavuutta vallitsevan tieteellisen maailmanku- van kanssa".

'Rationaalisuus' on HEIKOMPI määre teorialle kuin sen TOTUUS (toteus), sillä jälkimmäi- nen tarkoittaa VASTAAVUUTTA ITSE TODELLISUUDEN KANSSA, mutta edellinen vain vastaavuutta "vanhan tiedon" kanssa!

Se, mitä käytännössä tuolla ohjelmajulistuksellasi vaadit, on EMPIRIAN LAK- KAUTTAMINEN TIETEEN KRITEERINÄ, ja sen korvaamista jollakin esimerkiksi sinun sanelemallasi ideologialla!

'Ideologia' tarkoittaa TIETOA JOHON USKOTAAN, vaikka sitä ei ehdottomasti olekaan todistettu ainakaan vielä empiirisesti, esimerkiksi juuri sen takia että se on vallitsevan (joiltakin osin ideologisen) TIETEELLISEN MAAILMANKUVAN KANS-SA, vallitsevan ideologian kanssa. Kulloinenkin 'äly' ON SIIS IDEOLOGINEN KÄSITE, joten vaatimuksesi on älytön: "Tiede ei saa perustua A:lle, vaan sen pitää perustua A:lle!"


Tajunta (symbolirakenteisesti ehdollistunut kokemus) muodostaa jo pelkästään ajat-teluteknistäkin syistä kokonaisuuden, ”maailmankatsomuksen”, jossa mitä tahansa tietoa voidaan rinnastaa mihin tahansa muuhun tietoon. Objektiivista todellisuutta ajatellen noista yhteyksistä on pelkästään tiedollisia aasinsiltoja, ja ne poikkeavat jyrkästi eri kulttuureissa mm. perinteisistä uskonnoista riippuen, ja myös eri yksilöillä.

Tästä johtuen IDEOLOGIOITA EI VOIDA VÄLTTÄÄ,ainoa mitä asiassa tieteen hyväksi voi tehdä, on tehdä tieteellisiksi miten kuten tunnustetuista ideolo-gioista entistä tieteellisempiä.

(Ideologat voivat olla vaikkapa "mies- ja naissellaisia",

MUTTA ITSE TIEDE EI!)

(Ja siitä taas nti Lloyd on taatusti eri mieltä...)

Puhtaasti filsofiselta kannalta 'järki' näyttäytyy hieman toisin kuin psykologiassa, nimittäin dialektisena ja induktiivisena sisällöllisenä "päättelynä" SUH- TEESSA DEDUKTIIVISEEN FORMAALISEEN PÄÄTTELYYN (joka EI siis varsinaisesti edellytä "järkeä" EIKÄ TIETOISUUTTA ja sitä voi erittäin menestyksellisesti matkia tietokonekin).

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/095/589.htm

" Посредством разума мышление синтезирует результаты познания, создаёт новые идеи, выходящие за пределы сложившихся систем знания. "

" Järjen avulla ajattelu syntesoi tiedostuksen tuloksia, luo uusia ideoita, jotka ylittävät jo vakiintuneen ajattelun arajat. "


”Vakiintuneen ajattelun rajat” tarkoittaa erityisesti juuri ideologioiden rajoja.

Ilmiö, prosessi nimeltä 'ymmärrys' ('äly' ven. ”um”) toimii pitkälle niiden raameissa deduktiivisesti, MUTTA JÄRJEN TEHTÄVÄ ON YLITTÄÄ NE.


Monilla ihmisillä on vaikeuksia puhtaasti deduktiivisen formaalisenkin päättelyn kanssa, varsinkin jos sittä hassista on tullut oikein enemmäkin käryyteltyä tai tai muuten vaan on psyykkisiä ongemia. icon_sad.gif

Ja niitä on myös johtavilla naisilla. <:C


historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/demokratiaa-kiinaan-t40800.html?start=5

Filosofi ja aatehistorioitsija Genevieve Lloyd kyseenalaistaa sukupuol- ten tasa-arvon toteutumisen. Vaikka naiset ovat nousseet miesten rin- nalle yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi, Lloyd väittää, että he ovat saavuttaneet asemansa vain luopumalla naiseudestaan.

Omasta puolestani epäilen,ettei esimerkiksi Hautahourulallalla ja Halon-perkeleellä ole sellaista sanan varsinaisessa merkityksessä koskaan ollut-kaan. Mutta se on tietysti vain minun perstuntumaepäilykseni... (Sen sijaan tällaista ei voi epäilläkään esimerkiksi valtioneuvos Riitta Uosukaisesta, vaikka hänkin on johtava nainen...  icon_neutral.gif )

Filosofian historian valossa Lloyd esittää teoksessaan "Miehinen järki" , että nainen ja naiseus on jo lähtökohtaisesti suljettu pois ajattelun sfääristä, sillä itse järjen käsitteellä on syvä kytkentä miehisyyteen.
Me miehet voisimme tietysti tuosta kirjan nimestä suorastaan vaikka kumartaa kiitollisuudesta.... icon_rolleyes.gif

Eli hän kiistää tieteellisen tiedon objektiivisuuden "koska se on miehistä".

Ja sehän suostaan VAATII lanseeraamaan sen rinnalle "yhtä vääristyneen" "naisten tieteen"....

Se, mitä tuosta kuitenkin jää todella käteen, on yritys tuhota objektiivinen tiede, ihan sama virsi kuin uskovaisillakin, esimerkiksi tuossa yllä siteeraa-massani "Mensaanin" trikissä kääntää "äly" ja "tiede" ilmiöinä nurin päin, ja siten tuhota molemmat UHKAAMASTA USKONTOA!


Lloyd lähtee liikkeelle antiikin luonnonfilosofeista ja etenee Rous- seaun, Kantin ja Hegelin kautta Sartreen ja Simone de Beauvoiriin. Hän toteaa, että filosofit ovat antiikista asti erottaneet järjen materi- asta ja samastaneet järjen miehisyyteen ja materian naiseuteen.

Aivan noin asia ei ole:filosofit ovat eri tavoin pyrkineet erottamaan 'järjen' "kaikesta sukupuolisuudesta", MYÖS "MIESPUOLISESTA", ja ylipäätään aistimellis-konkreettisesta toiminnasta.

On helvetin paljon pahempi virhe erottaa 'järki' ilmiönä esimerkiksi esineellisestä työnteosta kuin erottaa se sukupuolisuudesta!

Tuossa Entsiklopedijan linkissä on ytimekkäästi sanottu, mitä kukin "perusfilosofi", koulukunnan oppi-isä, on ollut asiasta mieltä.


Nämä symbolit eivät ole Lloydin mukaan pelkkiä runollisia koristeita, vaan rajaavat ja määrittävät järjen ja materian käsitteiden sisältöä ja toisinpäin: miehen ja naisen käsitteet saavat merkityksensä järjen ja materian käsitteiden välityksellä.

Korkeintaan joissakin uskonnoissa!

Ja silloin taas pahin virhe on "samaistaa järki ja uskonto" (mikä on jo täysin totaalinen elämänvale, jota eivät suinkaa tee useimmat uskovaisetkaan!)!


Tästä seuraa, että naiseudella ei ole asiaa tiedon temppeliin, koska se merkit- sisi tiedon ja järjen vajoamista materiaan, sen kaaokseen ja pimeyteen.

Tietoon pyrkivä subjekti on aina mies, jonka on ylitettävä naisellinen materia ja hallittava sitä ylhäältä järjestä käsin. Nainen voi olla tiedon ja hallinnan objekti mutta ei sen subjekti.

Tiedettä syytetään nyt uskonnon rikoksista.

Ja rikokselle annetaan nimeksi "mies"...


Ja samalla nti Gene-veivi väittää, että "nainen ei ole nainen ollenkaan, jos se ei voi koko ajan sekoittaa joka asiaan seksiä"!

Mitenkähän on naiset, olisiko noin.... icon_mrgreen.gificon_mrgreen.gificon_mrgreen.gif


Nämä kytkennät on Lloydin mukaan kaiverrettu niin syvälle ajattelun tra- ditioon, että jopa feminismin uranuurtaja Simone de Beauvoir on jäänyt niiden vangiksi. Beauvoir kehitti naisemansipatorista teoriaansa miehi- sessä ympäristössä ja muo- toili sen peruskäsitteet "transendenssin" ja "immanenssin" työtoverinsa Sartren vaikutuksen alaisena.

Beauvoirin mukaan nainen elää sorrettuna immanenssin otteessa, mate- riaan ja kotiin kahlehdittuna. Transendenssi merkitsee ruumiin rajoitus- ten ylittämistä, lisääntymiseen sidotun naisruumiin ikeestä vapautumista ja samastumista puh- taaseen tietoisuuteen.

Näin myös Beauvoir toistaa vuosisataista järki-ruumis-jakoa ja sallii nai- selle vapauden ja itsenäisyyden ainoastaan naisruumiin mitätöimisen kovalla hinnalla.

Eräät naistutkijat ovat yrittäneet purkaa asetelman arvottamalla naisen ruumiin uudelleen: positiivisesti. Tämä ei tyydytä Lloydia, koska perusjako pysyy koskemattomana.

Viisainta olisi luoda uusi järjen käsite, joka olisi aidosti puolueeton ja avoin sekä miehille että naisille.

Sellainen on. Olen siteerannut sitä yllä Sovejtskaja entsiklopedijasta.

Siihen ei ympätä kumpaakaan "seksiä".

Objektiivinen todellisuus, MATERIA ITSE, EI OLE SUKUPUOLISESTI JAKAU- TUNUT (muualla kuin antiikin mytologioissa!) JOTEN TIETEELLISEN TIEDON SEN OBJEK-TIIVISENA HEIJASTUKSENA EI MYÖSKÄÄN PIDÄ OLLA SITÄ! icon_evil.gificon_evil.gificon_evil.gif


Onko filosofian historia kuitenkaan niin miehistä kuin Lloyd väittää?

Lloyd poimii filosofit kirjaansa kovin valikoivasti eikä huomaa, että 1800- ja erityisesti 1900-luvun filosofit ovat jo alkaneet horjuttaa järjen ja mie- hisyyden liittoa. Marx, Nietzsche, Wittgenstein, Husserl, Heidegger, Mer- leau-Ponty ja monet muut ovat eri tavoin huomanneet, että tieto ei leiju materiaalisen maailman yläpuo- lella vaan on sidoksissa tunteisiin, ruumiiseen ja koko siihen sosiaaliseen kenttään, jossa tiedettä tehdään.

Esimerkiksi Wittgensteinin "elämänmuodot", Husserlin "elämismaailma" ja Hei- deggerin "väline- ja työkalumaailma" viittaavat siihen, että kieli, käsitteet ja järki eivät putoa taivaasta vaan ovat kotoisin tekemisen todellisuudesta.


Marx kytkee totuuden perimmäisen historiallisen kriteerin KÄYTÄNTÖÖN, tuotannol- liseen työtoimintaan ja sitä kautta materiaan tieteensisäisen kuten eksperimentaa- lisen (s. experimentelles, EI -ales!) empirian lisäksi.

Marx ei kytke sitä mihinkään "ruumiiseen", kuten joku asiaa tuntematon saattaa tuosta Marxin tiedekäsityksen väärinymmärtää...


Myös Beauvoirin näkemyksiä on viime aikoina punnittu uudelleen. Suomessa eri- tyisesti Sara Heinämaan tekemän tutkimuksen myötä on esitetty, ettei Beauvoir ehkä olekaan niin miehinen kuin on ajateltu.


Jessus, "feministitieteen" perustanlaskijakin "miehinen", feministinen vallankumous näyttää syövän paitsi lapsensa myös vanhempansa....

Ja tuollaisesta paapatuksesta esimerkiksi "Beauvoirin miehisyydestä" on siis makset- tu samalla kun objektiivisia keskeisiäkin tieteenaloja kuten allekirjoittaneenkin edus- tama on kuristettu suorastaan hengiltä (toki syytä on ollut alan sisälläkin...)!


Kyseessä on muuten yksi vaikutusvaltaisimmista naisen kirjoittamista filosofi- sista teoksista koskaan. Yleissivistystä aivan mielestäni siinä missä Platonin Valtio.
Arkkis: Kyseisellä aivopierulla ei ole tieteellistä merkitystä ainakaan folosofian kehitykselle.

Tai voi sillä olla sille sosiaalisesti ja poliittisesti huomattavakin negatiinen merkitys, Suomessa.

;