(Lainaus Uuden Suomen keskustelupalstalta tekijän luvalla)

220px-Bundesarchiv_Bild_183-H27337%2C_Mo
Stalin and Ribbentrop shaking hands after the signing of the pact on August 23, 1939

Palstalla on kovasti pidetty yllä käsitystä, että Suomi ei olisi ollut II maailmansodassa Saksan liittolainen,kun taas NL olisi sitä sodan alussa ollut. Suomi oli kuitenkin Jatko- sodassa Saksan toiminnallinen liittolainen, jonka osanottoa ilman Barbarossa olisi ollut täysin erilainen,eikä koko tämä luoteinen suunta olisi ollut siinä tärkeä, vaan sen syömät resurssit olisi käytetty muualla.

Saksan ja NL:n suhde Molo-Ribbe-sopimuksen solmimisesta elokuussa 1938 Hitlerin ehdotuksesta Saksan hyökkäykseen asti NL:on ei ollut "liitto",vaan kahden vastakkai- sen vastakkaisia etuja omaavan sotilasliiton "NORMAALIOLOTILA" silloin, kun ne eivät sodi eivätkä uhkaa välittömästi sodalla.

Kaikilla rajanaapureilla oli tuolloin yleensä paitsi erilaiset tunnustukset myös keskinäi- set hyökkäämättömyyssopimukset. Tässä tapauksessa mailla ei ollut yhteistä rajaa, ja niillä oli rajaerimielisyyksiä muiden naapuriensa kanssa paitsi keskenään, joten tot-ta pirussa niiden piti avoimesti tai salaa sopia,missä "etupiiriraja kulkee". Sen "omalla puolen" kummallakin oli "toisen puolesta vapaat kädet". Ei ollut määrätty, että siellä olisi todella pitänyt tehdä jotakin.

Jos tämä oli muka "sotilasliitto", jota käsitystä pidetään yllä, niin silloin NATO ja Varsovan liittokin olisivat olleet 50 - 80-luvuilla YKSI SOTILASLIITTO!

(Toki maolaiset varsinkin ETYKin aikaan sellaista väittivätkin, mutta sekin oli propa-gandaa.Ja sen verran siinä oli "lisääkin totta",että molemmat olivat II maailmansodan voittajien liittoja eivätkä hävinneiden, mikä sekin on tänään Suomessa Puolassa ja Baltian maissa eli ns. EU:n russofobisessa blokissa päässyt unohtumaan. Blokin joh-tajat kokoontuivat hiljattain Helsingissä, ja sillä on edessän johtajan vaihdos, ainakin henkilön...)

Saksa kyllä ehdotti Neuvostoliitolle sekä erittäin toiminnallista sotilasliittoa kuten NL:n hyökkäystä Persiaan Saksan tukemana että intitutionaalista "sotilasliittoa", jäsenyyttä Akselissa.

http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/Hitler-Molotov%20Meetings.htm#GERMAN%20DRAFT%20TREATY%20PROPOSAL

Heikki Typpö on tarkastellut kysymystä Arvo Tuomisen kirjojen pohjalta.

Niiden jälkeen on kuitenkin saatu paljon uutta tietoa, ja silloista laajalle levinnyttä väärää sellaista on kumottu.

http://hkt40.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91711-miksi-stalin-liittoutui-hitlerin-kanssa#comment-1382744

Mielenkiintoista juttua, mutta tässä on pari korjattavaa seikkaa.

Ensinnäkään tuollainen "etupiirisopimus" EI OLE LIITTO (jollaista sitäkin Hitler kyllä esitti), vaan kahden vastakkaisen sotilasliiton "normaali olotila" silloin kun ne eivät sodi, ja kun niiden vaikutuspiirin alaisena on kumpaankaan kuulumattomia alueita.

Toisekseen: "sopimusta" ei esittänyt Stalin,vaan Hitler, Halhin Golin taistelukentän vielä savutessa Puna-armeijan (ja Mongolian "panssariratsuväen") uskomattoman tärkeää voittoa Japanin Mantshurian armeijasta.

Suomella oli äärimmäisen tärkeä merkitys sille, että Hitler ehdotti "etupiirisopimusta", sillä hänen tarkoituksensa oli,Puolan jaon lisäksi tietysti,provosoida NL hyökkäämään Suomeen ja Englanti puolustamaan sitä ja siellä olevaa englantilaista omaisuutta ku-ten Patsamon nikkeliä,ja näin saada aikaan sotilaallinen kriisi Englannin ja NL:n välil- le. Puola oli NL:n "arkkivihollinen", joka miehitti 9 mlj:n asukkaan Länsi-Ukrainaa ja myös Itä-Liettuaa. Länsi-Ukraina oli väärällään Saksan fasistivakoojia, sillä Pilsudski oli siirtänyt epäilyttävät saksalaisperäiset ainekset sinne, kauaksi Saksasta.

Kolmanneksi: Stalinilla ei ollut vähäisintäkään epätietoisuutta Saksan tulossa olevas-ta hyökkäyksestä,ja valmistelutkin siihen olivat suorastaan hyvässä mallissa,sillä mm. T-34-panssarivaunu oli osoittautumassa loistovehkeeksi,ja rakettiaseen kehityskin oli pitkällä. Uudet aseet oli räätälöity Espanjan sisällissodan pohjalta Saksan uusimpia vastaan ja näitä paremmiksi.

Sopimus oli siis täydellistä huijausta Stalinin puolelta, eikä hän edes leikkinyt "rehel-listä", vaan "tyhmää petollista liittolaista", joka muka olisi uskonut Hitlerin olevan tosissaan. NL:n ongelma oli keinolla millä tahansa pelata aikaa kaksi tai mieluiten kolme vuotta, jonka jälkeen (1942) hommat olisivat hoidossa...

Neljänneksi: sekä Englannin USA:n että NL:n käyttäytymistä selittää kaikkein eniten eräs tässä kokonaan mainitsematon seikka: lännen ATOMIPOMMIPROJEKTI, jossa NL:n vakoilija oli alun perin mukana (Klaus Fuchs, ehkä kaksikin, sekä Englannin että USA:n puolella, Pavel Sudoplatovin muistelmien mukaan.).

Stalin tiesi, että se on suunnattu paitsi Saksaa, myös NL:a vastaan. Atomipommin suunnittelu alkoi vuonna 1938, heti kun uraaniatomi oli halkaistu, ja sen käyttäyty-minen tässä yhteydessä oli osoittautunut lasketun mukaiseksi. (Ongelma muistutti tätä Higgsin bosonin hakua, mutta oli teknisesti tietysti paljon yksinkertaisempi.)


19.12.2011 00:09 Heikki Typpö:

" Miksi Stalin liittoutui Hitlerin kanssa

Kuten tiedetään Hitler ja Stalin solmivat keskenään hyökkäämättömyyssopimuksen elokuun 23. pnä 1939, jossa sovittiin toisen maailmansodan aloittamispäivästä, Puo-lan jaosta sekä NL:n ja Saksan välisestä etupiirijaosta.Näin kirjoittaa Arvo Poika Tuo-minen kirjassaan Myrskyn aikaan. Tuominen seurasi tapahtumia läheltä. Olihan hän Kominternin Presidiumin jäsen, O.W. Kuusisen läheinen työ- ja asuintoveri. Hän tiesi mistä oli kysymys. Stalin osasi aina yllättää politrukit, kuten nytkin. Silti näillä tapahtumalla oli myös sekä teoreettinen että poliittinen taustansa. "


RTK: Ei kyllä varmasti sovittu "aloittamispäivästä", eikä tarkoitus ollut ainakaan Saksalla VIELÄ maailmansota! Epävarmaa on, oliko Stalin tietoinen, että Englanti ja Ranska julistavat Saksalle sodan, ja olivatko ne vaatineet myös NL:n näin tekemään.

Niiden sodanjulistus oli Hitlerille yllätys, sillä siinä ei näyttänyt olevan SOTILAALLI-SESTI mitään järkeä, koska nuo maat eivät pystyneet kuitenkaan tekemään Puolan hyväksi mitään. Hitlerillä rupesi tulemaan hätä talvisodan kanssa.

HT:"Hitlerin valtaan nousua ja operaatioita läntisiin naapurimaihin oli Neuvostoliitossa seurattu tarkasti. Hänen Main Kampf -teoksensa osattiin ulkoa. Siellä tiedettiin mitä tulemaan piti.

Natsismi ja kommunismi olivat yhteensopimattomat aatteet.Kansojen itsemääräämis- oikeus oli vielä Stalininkin aikana pyhä periaate. Sen vuoksi Stalinin-Hitlerin pakti oli shokki sekä Neuvostoliitossa että koko maailmassa.

Stalin kunnioitti teoreettisia perusteita kaikelle toimille. Sellainen teoria, joka oli Stali-nin-Hitlerin paktin taustalla, oli nimeltään Yli-imperialismin teoria, joka oli syntynyt Leninin lempilapsen Buharinin kynästä. Lenin oli Interventiosodan perusteella tehnyt johtopäätöksen, että 15 imperialistisen maan hyökkäys nuorta neuvostotasavaltaa vastaan vuosina 1918 - 20 oli epäonnistunut sen vuoksi, että imperialististen maiden keskinäiset ristiriidat estivät niitä yhdistämästä voimiaan ja tuhoamasta neuvostota-savaltaa. Lenin loi tältä pohjalta teorian imperialistien keskinäisistä ristiriidoista. Jos Neuvostoliitto kärjisti riittävästi imperialistien keskinäistä eripuraa, niin NL sai rakentaa sosialismiaan rauhassa.

Isvestijan päätoimittaja Buharin oli alkanut epäillä tuon teorian ehdottomuutta nähty-ään kuinka myötämielisiä läntiset maat olivat Hitlerin pyrkimyksille.Buharin arveli, että juuri Neuvostoliiton tuhoaminen saattaisi yhdistää imperialistit Hitlerin tahtoon eturis-tiriidoistaan huolimatta.Buharin perusti oman yli-imperialismiteoriansa tuohon oletuk- seen. Teoriaan yhtyi myös Pravdan päätoimittaja Radek.Asiasta puhuttiin ja väiteltiin Kominternin ja Stalinin sisäpiirissä kiivaasti. Stalin määritteli siihen lopuksi kantansa ja sanoi, että Buharin oli väärässä ja Lenin oikeassa."

RTK: Radekhan oli tshekki. Ja Buharin oli Izvestijan päätoimittaja.

Tuo kiista ja kuvio joutui varsinkin lännessä uuteen valoon, kun uraaniatomi halkais-tiin alkuvuodesta 1838.Uraanin halkaisun primus motor oli fyysikko Lise Meitner, jon-ka oppilaalta ja veljenpojalta Otto Frischiltä ja Otto Hahnilta uraanin halkeaminen olisi jäänyt huomaamatta ilman oppiäitiä.Meitner siirtyi Ruotsiin ja kieltäytyi osallistumasta minkäänlaisiin atomipomminkehitystehtäviin.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Peierls#Frisch.E2.80.93Peierls_memorandum

Tuolloin pommin kehitys oli siis pitkällä ja siinä oli ollut alun perin mukana myös NL:n soluttama kaaderivakkoja Klaus Fuchs. Hänet inernoitiin saksalaisena sodan syttyes- sä 1939 noin vuodeksi, mutta hän oli toiminut atomipommikehityksen johtaja Peierl-sin ryhmässä jo vuodesta 1937. Lännessä ei tiedetty, miten pitkällä Saksassa ollaan. Siellä ei oltu hyvällä mallilla, sillä Werner Heisenberg oli umpiteoreetikko ja muut "puhdasrotuiset" olivat yhtä umpikokeellisia teknikoita. Englanti ja USA asettivat Sak-san pääviholliseksi, koska ne pitivät sitä vaarallisimpana. Ja NL tiesi koko ajan, mitä tapahtuu. Sen ei ollut vaikea päätellä, ketkä tosiasiassa tietävät, ja ketkä eivät tiedä hankkeesta.

HT: " Buharin joutui yli-imperialismiteoriansa vuoksi oikeuteen, ja hänet tuomittiin kuolemaan.

Myös Radek menetti henkensä. Oli vielä niin, että sekä Buharin että Radek olivat oma-aloitteisesti ottaneet, siis jo ennen Mynchenin sopimusta, yhteyttä Saksan suurlähettilääseen ja tiedustelleet mahdollisuutta NL:n ja Saksan liittoutumiselle. Heille oli vastattu myönteisesti. Tämä oma-aloitteisuus oli painanut lisäsyntinä Buharinin ja Radekin saamassa kuolemantuomiossa. "

RTK: Ahaa, että he siis ottivat todellisuudessakin yhteyttä.

Molemmat olivat suosittuja päälehtien päätoimittajina. Molempien ura oli kuitenkin laskussa, sillä Radek oli ollut Kominternin johtaja ja Buharin mm. tiede- ja valistus-asioiden kansankomissaari, jossa tehtävässä hän oli henkilönä kaikessa hiljaisuu- dessa epäonnistunut perusteellisesti ja suututtanut tiedepiirit, yli muiden Ivan Pavlovin, joka oli pistänyt porttikiellonkin ministerille ja tiedeakatemian jäsenelle (Pavlovin ja monien muiden mukaan perusteettomasti).

Buharin oli perusteellisesti väärässä kysymyksessä taloudellisten lakien (kuten arvo-lain) luonteesta: hänen mukaansa "laitkin olivat suunniteltavissa", eikä mitään mate-riaalisen voiman omaavia yhteiskunnallisia lainalaisuuksia muka lainkaan olisi. Hän myötäili suunnittelukoneistossa vaikuttavaa teoreetikkoryhmää, jota johti muuan Nikolai Voznesenski, jonka teorioita vastaan Stalinin teos "Sosialismin rakentamisen taloustieteellisiä ongelmia" suuntautuu.

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/index.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/ch13.htm

HT: " Heti kohta, kun Buharin ja Radek oli ammuttu 1938,Hitler halusi siirtää Tsekko-slovakian sudeettisaksalaiset alueet Saksan yhteyteen. Hän suoritti tuon kuuluisan Tsekkoslovakian jaon, ja hyväksytti sen läntisillä imperialistisilla mailla ns. Münchenin sopimuksen muodossa vuonna 1938.

Stalinilla tuli mieleen sekä Leninin ristiriitateoria että Buharinin yli-imperialismiteoria. Hän kaappasi Buharinin idean ja halusi toimia Leninin teorian hengessä. Hän ajatteli, että liittoutumalla Hitlerin kanssa,Neuvostoliitto voisi pelastua Hitlerin hyökkäykseltä ja saada lännen imperialistiset maat riitoihin keskenään. Maailma oli shokissa. "

RTK: Hän saattoi ajatella juuri noinkin, mutta Hitler sitä sopimusta esitti, ja hän esitti sitä tasan samalla kaavalla, jolla Rybkin/Jartsev oli vuotta aikaisemmin esittänyt Suomelle etupiirijakoa Itämeren alueella, ja jos Joosu oli saanut Englannista jotakin vinkkiä, niin nyt hän tiesi, että se EI ollut ollut kusetusta, mutta Hitlerin ehdotus oli.


HT: " Ilmeisesti Stalin myös uskoi hyökkäämättömyyssopimuksen pitävyyteen. "

RTK: Ei TIETENKÄÄN uskonut!


HT: " Seuraavana päivänä kommunistilehdistö julisti Stalinin käskystä,että maailman rauha oli pelastettu.Pohjoismaisille ja Euroopalaisille kommunistipuolueille oli Tuomi- sen mukaan annettu ohje, että Hitlerin toimia Euroopassa ei saa vastustaa (Tuomi-nen oli tuolloin myös SKP:n ylin johtaja).Stalinin-Hitlerin paktissa sovittiin etupiirijaos- ta, Puolan jaosta ja päivämäärästä jolla Puolan jako aloitetaan.Syyskuun 1.pnä 1939 Saksan oli määrä aloittaa sotatoimet Puolassa.

Tuota päivämäärää pidetään toisen maailmansodan alkamispäivänä. "


RTK: Harvemmin: joko alkupisteenä pidetään Japanin hyökkäystä Kiinaan 7.7. 1937, jos paino on sanalla "sota", tai sitten Englannin ja Ranskan sodanjulistusta Saksalle 3.9.1939, jos paino on sanalla "maailman-".

" Stalin aloitti myös sotatoimet Puolassa sovittuna päivänä eli 17. syyskuuta 1939. Suomen Talvisota alkoi 30.11.1939, eli se oli maailmansotaan kuuluva operaatio, eikä erillinen sota, kuten Suomessa mielellään väitetään. "

RTK: Juu.Tällöin ei vieiä ollut kuitenkaan suunnitteilla Barbarossa, jossa Suomella olisi tärkeä rooli. Sellaisen suunnittelu alkoi vasta vuotta myöhemmin, kun Hitler oli lopullisesti haudannut metkut sodan lietsomiseksi NL:n ja Englannin välille.


HT: "Suomi julistautui Puolan jaon alkaessa puolueettomaksi maaksi.Stalin ilmoitti välittömästi noudattavansa puolueettomuuspolitiikkaa Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa.

Tuominen pitää Suomen kannalta epäviisaana sitä,että Suomi ei hyväksynyt Stalinin vaatimia ehtoja aluevaihdoksista Leningradin turvaksi eikä asettunut vastustamaan Saksan hyökkäyssuunnitelmia. Tällä tavoin 30.11.39 alkanut sota Suomen ja Neuvostoliiton välillä olisi voitu välttää.Tuomisen mukaan tämä tuskin olisi estänyt Suomen joutumista kuitenkin sodan jalkoihin, sillä Saksa oli hyökkäyspäätöksensä tehnyt, ja Suomen aluetta olisi Saksan taholta varmasti käytetty hyökkäysalueenä Neuvostoliittoa vastaan. "***

https://yle.fi/uutiset/3-7620455

Historianväärentäjä Robert Service jauhaa nälissään paskaa vaskisti-YLE:ssä:

Lenin-elämäkerturi tuomitsee Putinin puheet Molotov–Ribbentrop-sopimuksesta

Historioitsija Robert Servicen mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin käyttää neuvostoliittolaista historiankäsitystä omien valtapyrkimystensä välineenä.


Robert Service
Service osallistui tiistaina Helsingissä Ahtisaari-päivien seminaariin. Häntä haastattelee
Ylen A-studion Matti Virtanen.

Brittihistorioitsija Robert Service arvioi jyrkin sanoin Venäjän presidentin Vladimir Putinin viimeviikkoista lausuntoa, jossa hän puolusteli Neuvostoliiton ja natsi-Saksan hyökkäämättömyyssopimusta elokuussa 1939.

Putinin mukaan Neuvostoliitto teki Saksan kanssa sopimuksen välttääkseen joutumasta taisteluun Saksaa vastaan.Hän ei sanonut mitään sopimuksen salaisesta lisäpöytäkirjasta, jolla Eurooppa jaettiin kahteen etupiiriin.

– Hän ei lainkaan ymmärrä,miten hyökkäävänä ja loukkaavana ajatusta pidetään esi- merkiksi suomalaisten, mutta myös brittien, keskuudessa, Service sanoo A-studion haastattelussa. "

[HM: Se on paskan hailee, mitä siitä ajatellaan keskimäärin esimerkiksi Suomessa. Briteistä se harmittaa niitä imperialisteja, jotka olisivat halunneet Daksan ja ja NL:n tappelevan kahdestaan. Se ei käynyt Englannille, koska Englanti arveli Saksan olevan hyvinkin lähellä atomipommin kehittämistä kute se itsekin. NL:n se ei uskonut pystyvän sellaiseen, - saati reaaliajassa vakoilemaan ja kopsimaan Englannin oman pomminkehityksen!]

Oxfordin yliopiston emeritusprofessori Servicen mukaan Putin käyttää nyt neuvostoliittolaista historiankäsitystä omien valtapyrkimystensä välineenä.

– Se on tarkoituksellista ja liittyy tämänhetkiseen politiikkaan, mutta myös hänen kas-vatukseensa.Putinhan kutsui itseään täydelliseksi neuvostotuotteeksi ensimmäisessä hänestä kirjoitetussa elämäkerrassa.

Leninin,Stalinin ja Trotskin elämäkerrat kirjoittanut Service ihmettelee Molotov-Ribbentrop-paktina tunnetun hyökkäämättömyyssopimuksen puolustelua myös siksi, että venäläisten historioitsijoiden keskuudessa sen merkityksestä vallitsee samankaltainen näkemys kuin lännessä.

[Servicen "elämäkerrat" OVAT PUHDASTA PASKAA, jotka perustuvat mm. TÄYSIN JULKISTEN LÄHTEIDEN HÄRSKIIN KUTEN LENININ KIRJOITUSTEN VÄÄRENTÄMISEEN!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/03/kansan-aani-4-2003-aleksandr-solzenitsyn-myotavalehteli-nato-n-sapluunalla ]

– Yleisen käsityksen mukaan kyseessä ei ollut pelkkä hyökkäämättömyyssopimus, eikä edes pelkkä sopimus jakaa Itä-Eurooppa kahteen valtapiiriin. Se oli myös erit-täin vahvaa taloudellista ja jopa sotilaallista yhteistyötä Venäjän ja Saksan välillä. "

[HM: Paskaa: "YHTEISTYÖ" OLI HÄRSKIÄ HUIJAUSTA varsinkin Neuvostoliiton taholta!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/04/vasen-kaista-vaaraa-tietoa-nl-n-ja-saksan-sotateknologiayhteistyosta-1930-luvulla ]

– Yllätyksellistä on Putinin harkitsemattomuus. Se kertoo siitä, että hän pitää Suomea, Liettuaa, Latviaa ja Viroa omana takapihanaan, Service sanoo.

[HM: Paskaa.]

Putin on luonnehtinut itseään reformistiksi eli uudistajaksi ja maininnut esikuvakseen tsaari Nikolai II:n aikaisen pääministerin Pjotr Stolypinin, joka johti Venäjän hallitusta 1906–1911. Service ei niele tätä rinnastusta.

– Minusta ei voi sanoa, että Putin olisi muokannut yhteiskuntaa ja taloutta niin kuin Stolypin yritti ennen 1. maailmansotaa. Kaikki merkittävät venäläisjohtajat väittävät ihailevansa Stolypinia. Tämän kliseen voi jättää omaan arvoonsa.

[Putin tuskin on verrannut itseään vuonna 1912 murhattuun tsaari sisäministeri Sto-lypininn, sillä tämän maatalousreformi, pakkokulakisaatio, johti tsaarin Venäjän tap-pioon I maailmansodassa,koska tsaari käytti sotaa kulakisointitarkoituksiin eikä toisin päin (mihin kulakisointi ei olisi edes ollut oikea ratkaisu). Tsaari marssitti rintamalla kaksi kertaa niin suuren armeijan kuin olisi ollut optimaalista, köyhdyttääkseen keski-varakasta talonpoikaistoa, suomalaisittain pienviljelijöitä, ja pakottaakseen heidät kulakkien rengeiksi.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Stolypin+Agrarian+Reform ]

Service vertaa Putinia mieluummin tsaari Nikolai I:een, joka hallitsi 1825–1855. Nikolai viivytteli uudistuksissa ja ajoi maansa Krimin sotaan. Bestseller-teoksistaan tunnettu professori ei ole harkinnut Putin-elämäkerran laatimista.

– Kirjoitan vain kuolleista johtajista, ja Putin tuntuu nyt valitettavan elinvoimaiselta.

Historioitsija Robert Service on keskiviikkona A-studiossa klo21.05, TV1.

[HM: HAISTAPASKANTIETELIJÄ, historianväärentäjä-paskakirjailija Robert Service esiintyy YLEn A-studiossa tänään!

Service kuuluu niihin muutamiin, jotka ennen internetin aikana ryhtyivät väärentä-mään ja kääntämään päinvastaisiksi esimerkiksi Leninin tekstejä (koska ilmeisesti oletti, että alkuperäiset sellaiset hävitettäisiin). "Metodina" olivat mm. askel askelelta vääremmät käännöksenkäännöksen käännökset. Samaa tekivät mös mm. Aleksandr Solzhenitsyn ja Anne Applebaum). Ensin siitä Leninin oikeasta filosofiasta:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/03/leninin-oppi-objektiivisesta-ja-konkreettisesta-tieteellisesta-totuudesta

Ja tässä se "traditio", NATO:n (epäonnistunut) ideologinen sodankäynti, johon Service on aikanaan liittynyt:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2012/10/sodanaikainen-luotettava-lahde-saksa-yllytti-nl-a-hyokkaamaan-suomeen-1939

Sitten "serviceä":

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/86852?page=4#87282

" Mörri": >>>> ... L eninismin kiinteään olemukseen liittyy väkivalta ja luokkaterrori.

"RK": >>>No ei kyllä liity terrori eikä ainakaan valtion taholta.

"Sitaatti Leninilta": Tässäpä snippaus Robert Servicen kirjasta "Lenin" (WSOY 2001):

"Proletariaatin diktatuuri on valtaa, joka suoranaisesti pohjautuu väkivaltaan muiden luokkien yli ilman minkäänlaisia laillisia rajoituksia."

- Vladimir I. Lenin, Polnoje sobranije sotshineni -

Se selvästi ilmentää, että leninismin kiinteään olemukseen (proletariaatin diktatuuri) todellakin liittyy väkivalta ja terrori olennaisena osana.


RK: " Allekirjoittaneelle täysin uusi "määritelmä", josta pitäisi saada tarkemmat tiedot, ja tarkistaa asia venäjäksi, varsinkin kun kyseessä on vähintään käännöksen käännöksen käännös, ja asiaa tuntemattomien kynäilijöiden kuten Servicen toimesta.

Proletariaatin diktatuuri ei ole mikään varsinaisesti juridinen termi, vaan se on nimen- omaan poliittinen termi. Diktatuuri ei myöskään tarkoita samaa käsitettä kuin meillä, eikä myöskään demokratia. Kapitalistinen ja sosialistinen yhteiskunta ovat sillä termi- nologialla yksille demokratiaa, ja toisille diktatuuria, yhtä aikaa. Valtio ei voi olla yhtä aikaan kahden luokan hallussa, ja valtiolla on aina väkivaltakoneisto. Jos sitä ei ole tai tarvita, niin valtio olisikin sitten jo muuttunut joksikin muuksi mukavammaksi organisaatioksi.

Neuvostoliitossa muuten luovuttiin olettamasta proletariaatin diktatuuria v. 1980 perustuslain käsittelyn yhteydessä, ja sen perusteluihin ilmestyi termi "koko kansan valtio". Sitä Neuvostoliiton valtio ei todellisuudessa ollut, mutta se on sitten taas aivan toinen juttu.

Mutta minä en tuossa Lenin-sitaatti jutuissa tarkoittanut ollenkaan tuota Leninin tieteellistä sosialismia enkä hänen oikeuskäsityksiäänkään (jotka eivät ole kauhean kaukana esimerkiksi Suomen vastaavista ennen EU:ta, mitä oikeuden muodolliseen puoleen tulee),enkä hänen kansantaloustieteellisiä näkemyksiäänkään, vaan nimen- omaan hänen tieteenfilosofiaansa, joka torjui ehdottomasti niin uskonnon kuin kai-kenlaisen sosiobiologisminkin, kuten tuo sitaatti (loogisten) aksioomien opitusta luon-teesta tässä keskustelussa osoittaa.SE on sitä leninismiä,joka ei kaadu muuten kuin osoittamalla uskonto tai sosiobiologismi objekttivisesti oikeaksi. Ei ole ainakaan minulla pahaa pelkoa, että niin voisi käydä...

RK "