Arkkis: Lähetetty: Ti Huhti 20, 2010 4:30 am

Tieteen palstalta ilman lupaa pois "yksityistettyä" keskustelua (nyt oikean tekijän "lainaamana"):

Koska suomalaiset ovat muuttaneet Suomeen?

Gorgle kirjoitti: Lainaa: "Suomalaiset ovat tulleet Suomeen tasaisena virtana koko jääkauden jälkeisenä aikana ja heidän kielensä on aina ollut pääosin suomi tai sen esimuoto! "


jaska: " Viimeisin ei todennäköisesti pidä paikkaansa:aivan liian moni tosiasia puhuu sitä vastaan. Kantaurali on parhaiten perustellun ajoituksen mukaan syntynyt vasta joskus vuoden 2000 eaa. tienoilla.

(HM: Täysin uskomatonta potaskaa nykyisen uusimman, objektiivisen tutkimuksen mukaan, joka on jo päässyt englanninkieliseen Wikipediaankin, väärentäjämafioista huolimatta:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/su-ja-balttilaisten-kielten-kehtysyhteyksita-balttilaisen-lahteen-mukaan )

Kantauralin ajoitus: http://www.sgr.fi/susa/92/hakkinen.pdf

"
Janne Saarikivi mainitsee fonotaktisesti epäuralilaisina vielä *s:ään päättyvät sa- nat ilves ja jänis (Saarikivi 2004a:208; 2006). Mainittujen sanojen yhteyteen voi-daan liittää vielä varis,jonka alkuperä on niin ikään tuntematon (vaikka saman ta- paisia mutta s:ttömiä nimityksiä tavataan etäsukukielistä); sanan vartalo voisi olla äänteellisesti motivoitu linnun ääntelyä mukaillen,mutta sananloppuinen s ei seli-ty tältä pohjalta. Merkittävää on,että tämän ryhmän sanat taipuvat eri tavalla kuin s-loppuiset balttilaiset ja germaaniset lainasanat:ilves : ilveksen ~ vi. ilves: ilvese, jänis : jäniksen~ vi. jänes : jänese, varis : variksen ~ vi. vares : varese | kirves : kirve(h)en ~ vi. kirves : kirve, vieras : viera(h)an ~ vi. võõras : võõra. Ilmeisesti ensimmäisen ryhmän sanoissa onkin ollut alkuaan jokin monimutkaisempi kon-sonanttiaines tai -yhtymä,joka on kantasuomessa säilynyt erillään sananloppuisen ”tavallisen” s:n edustuksesta. Nuoremmat lainat ovat jälleen sopeutuneet ensimmäiseen taivutustyyppiin, ilmeisesti paradigman koheesion vuoksi: h tai katoedustus tuntuu liian erilaiselta sopiakseen s:n vaihtelupariksi.


Arkkis: Mää vähän kumminkin jeesaan tota Jaskaa, jos se loppujen lopuksi kuitenkin kääntyisi myötämielisemmäksi palttilainoja kohtaan...

Täällä on ensinnäkin sana "jänis",joka vaikuttaa erittäin epäilyttävästi kuuri- tai sitten preussilainalta, mutta sitä on mahdotonta huomata osaamatta lainkaan balttikieliä.

Jaska: " Esimerkiksi itämerensuomeen on balteilta lainattu myös sanat hammas ja kaula, vaikka näille tarkoitteille on ollut omaperäisetkin sanat, kantauralin *piŋi ja *śepa. Lisäksi nämä vanhat perintösanat elävät kielessä edelleen, joskin lainasano- jen marginaaliin sysääminä: pii esiintyy mm. merkityksessä ’haravan piikki/hammas’ ja sepä merkityksessä ’reen ylöspäin kaartuva etuosa’ (ja johdoksena sepalus). Sa-moin vaikka itämerensuomen sana jänis on tuntematonta alkuperää, ei suinkaan voi-da väittää, etteivät kantasuomalaiset olisi tunteneet jänistä ennen tämän sanan lai-naamista,koska jo kantauraliin voidaan rekonstruoida sana *ńoma(la) ’jänis’, joka on säilynyt niinkin lähellä kuin saamessa: njoammil. "

(HM:Noiden samojen piirien täydellinen epäonnistuminen kantaindoeuroopan rekon- struoinnissa (tulos sen sijaan varmaan muistuttaa itäbalttilaista vasarakirveskieltä, jo-hon uralilaiset kielet olivat vaikuttaneet jos en syntysijoilla) panee epäilemään myös kantauralin rekonstruoinnin "onnistuneisuuuta" mm. koska siinä on käyettetty tuota entistä väärennettyä "kantaindoeurooppaa"...)

Arkkis: Jänis on liettuaksi škis, kìš sekä zuĩkis, zuĩkė, joilla ei ole merkityseroa, ja joista jälkimmäinen on kuurismi.

Latviaksi sana on niin ikään tunnustettu kuurismi zaḳis, zaḳe

Preussiksi jänis on "sasnis", ja jotvingiksi "sasnas".

Vanha SU-sana on "noma".

En minäkään oli tätä huomannut, mutta kun tässä esiintyy balttikielten välisissä lai- nautumisissa poikeuksellinen ilmiö, josta käytetään nimeä "kuurilais-z", vaikka se onkin oikeastaan "kuurilais-j" ja voi esiintyä muidenkin kirjainten kuin s:n kohdalla, esimerkiksi tehden kovasta p:stä soinnillisen p:en.

Yleensä se kuitenkin esintyy s:llä tehden s:stä z:n.Muutoin balttikielten välisissä lai- nauksissa on yleissääntä, että sellainen "paino-lasti" perusääteiltä kuten suhuisuus, liudennus ja myös soinnillisuus eivät ainkaan lisäänny lainattaessa, vaan usein vähenevät.

Vanhassa kuurissa on vain pari liudentunutta konsonattia: j, joka sekä sitä että soin- nillinen aina, ņ ja ļ sekä d ja t voivat muodostaa ludentuneen kaksoiskonsonantin jota merkitään dd ja tt.

J voi liittyä minkä tahansa muun konsonantin perään, koska sillä mm. alkaa joukko taivutuspäätteitä.

Liudennus etuvokaalin seuraamana saattaa lainautua kuuriin j:ksi, esimerkiksi liettu- an kiacja-:ksi,sillä ludennut k lainatutuu liudentumattomaksi c:ksi [ts]. J on nyt kui-tenkin aina soinnillilnen ja aina liudennut, joten tuo sanaryhmä lainautuukin latviaan (preusiin, liettuaa takaisin z:ksi. Ja tämä onkin justiin se "kuurilais-z" (-b, -d, -g).

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/5767040

Ja otan nyt vapaden olettaa, että tuo cj- on AIVAN STANDARDISÄÄNTÖJEN MU- KAAN yksikertaistunut suomeen lainattaessa j:ksi! Tämä ei ole ainoa esimerkki, on muitakin, esimerkiksi "jalava", ja noin saattaa tapahtua myös preusiin lainattaessa, esim. "jalovs" = jalava(puuaines).(Tuo voi tarkoittaa myös salavanja halavan puu- ainesta, sillä kaikki nuo ovat väriltään kllanvihreitä, oliivinvärisiä, preussiksi "zallis".

Jänis-sanan takana olisi verbi, joka ihmisellä tarkoittaa kuortman nostamista, varta- lon, erityisesti reisien jännittämistä (ja muutakin teknistä jännittämistä, joka sana siis myös teoriani mukaan tulee tästä). Eläimillä verbi tarkoittaa takajaloilla loikkimalla tai pomppimalla tapahtuvaa liikettä, kuten jäniksellä ja peuralla.

Verbi on ollut kantabaltissa "kemš-, josta on tullut "muinaisliettuaan" "*kieš-" (ed. murt.). Tästä on tullut liettuaan "kiš-", jokon liitetty pääte "-kis" tarkoittaa "se joka pomppaa". Sana voi tulla kuitenkin jodannaisesta, joka on kuulunut "*kiskioti" = pomppia. Päätteellä "-nis" tarkoittaisi "pomppua".

Kuuriin tuosta muinaisliettuasata on kuitenkin tullut sana "*cjās-" [tsjas], tai mahdol-lisesti pelkkä "*cjā",sillä kuurossa ei ole š:a eikä ž:a),johon liitetty pääte -n- ja siihen edelleen liitetty nominatiivin pää- te antavat jotvingin ja preussin sanat "sasnas" ja "sasnis". Latvian sana tulee vuorovaikutuksessa liettuan kanssa muodosta "*cja-" johdoksella -k- ja taivutuspäätteellä. Tästä tulee myös liettuan oma "zuikis".

Suomen sana tulisi siis sanasta "*cjanis".

Tarkemmin ohessa. Zemgalliksikin tuo on jotakin, samoin latgalliksi.

http://www.indoeuropean.nl/cgi-bin/resp ... &basename=\data\ie\fraenkel&first=161&text_word=ki&method_word=substring&sort=word

Lithuanian: škis = jänis = zuĩkis,

Etymology: fem. (Dusetos) 'Hase, Häsin',

nach Endzelin Abltg. von kiš 'Kniekehle = polvitaive',

daher eig. 'der mit (tüchtigen) škos Versehene = voimakkailla polvitaipeilla varustettu'.

Über die geographische Verbreitung von lit. škis und synonymem zuĩkis (dieses in den westl. Dialekten, jenes im Osten gebräuchlich) sowie s v. zuĩkis.

Lithuanian: zuĩkis = jänis

Etymology: (in den westlit. Dialekten, vgl. s.v. škis, Wb.260) 'Hase', suikis, f. zuĩkė, zìkė,

zuikenà 'Hasenfell = jänisturkki',

zuikíena 'Hasenfleisch = jäniksenliha',

zuĩkvanagis (s.s.v. vãnagas) 'Hasenhabicht, grosser Habicht = "jänishaukka" = suohaukka, kanahaukka',

zuĩkis auch 'blinder Passagier = "änis" = pimeä matkustaja'.

Lit. zuĩkis geht auf *zuojekas (mit dem Suffix von škis) zurück und ist - wegen des z- kurischer Herkunft.

Es ist urverw. mit slav. zajęć  'Hase'. (Ei ole varmaa).

Gegen eine Entlehnung aus wruss. zajka spricht die geographische Verbreitung (nur in westl. Dialekten) und die Tatsache,dass wruss. zajka zu *zaika(s) geworden wäre.

Lett. zaḳis 'Hase;ängstlicher Mensch = arka ihminen' ist dagegen - wohl nach kaḳis 'Katze = kissa' - aus wruss. zajka umgebildet; vgl.ferner zaḳ(i)ene 'Häsin = naaras-jänis', zaḳene noch 'Mütze aus Hasenfell = jaänisturkilakki'; lett. zuiḳis ist aus dem Lit. entlehnt.

Sana olisi seeliksi "*zaicis" [zaitsis] ja venäjän ´zajats´ on luutavasti lainattu siitä.

Jänis on ihmisestä hyötyvä, Skandinaviassa ja Englannissa jopa istutettu eläin.

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=j%C3%A4nes&F=M&C06=et

jänes : jänese : jänest 'pikkade kõrvadega näriline (Lepus)'
Salatsi liivi jänds, jänts 'jänes'
vadja jänes 'jänes'
soome jänis 'jänes'
isuri jänis, jänöi 'jänes'
Aunuse karjala jänöi 'jänes'
lüüdi ďäńiž 'jänes'
vepsa jäńiš 'jänes'
Läänemeresoome tüvi.Lithuanian: kĩmšti (kẽmša, kimšo)” = panna (jonkin painoksi, varaan), nostaa kuorma kärryyn, pöydälle, ahtaa, ympätä jokin jonnekin (pienempi kohde isompaan.

Etymology: (1. pers. kemšù, kimšaũ) '(ver)stopfen = sulloa, ahtaa, tukkia, panna (jokin johonkin) painoksi, hineinstopfen = sovittaa, saada sopimaan, mahtumaan, hineinpfropfen = ympätä, oksastaa',

Intens. kamšýti (kamšo, kamšė)” = lastata, täyttää jokin jollakin, ahtaa laiva, kuomata rattaat (isompi kohde joukolla pienempiä)

Punkt. ”kìmšterė'ti (kìmšterì, kimšterėjo)” = heittää pinoon, Interj. kìmšt;

kìmša 'Dachluke, durch die Heu oder Stroh in den oberen Scheunenraum hineingestopft wird' hienä- ym. varaston täyttöluukku,
kamšà 'Aufschüttung = kasaaminen,lastaus, Auffüllung = täyttö, Damm = pato, sulku, hiekkasärkkä, ”täysi touhu” (esim. työ), Deich = rantapato, aallonmurtaja, Faschinen-weg = risutie (suolla), Verstopfung = tuke, tukkiminen, Gedränge = väentungos' > kansa (sm., alup. laivan meihistö, kuur., josta "jonkin paikan väki")
kãmštis 'Pfropfen' korkki, > kansi (sm)
kãmšalas, kũmšas 'Material zum Vollstopfen, Füllsel', = täyte
kamšẽklis, kãmšlỹs 'gefrässige Person, Vielfrass', = ahne ihminen, suursyömäri

lett. ḳimst 'stopfen = täyttää, essen = syödä, einhauen = hotkia',

kamsa 'Stück = pala, Bissen = suupala, haukkaus, Vielfrass = suursyömäri'

kamsāt, -ῑt 'heisshungrig (fr)essen = hotkia',

kamslis, ḳemsa, -is, ḳēmza 'Vielfrass = syöppö, suursyömäri',

ḳēmsēt, -ĩt, ḳēmzāt, -ēt 'heihungrig, gierig, nachlässig (fr)essen = hotkia, ahnehtia'.

Die Wörter gehören weiter zu der unter kamuolỹs = pallo etc. erläuterten Sippe.

Lit. kĩmštas = und abg. čēst´ 'dicht = tiheä', russ. častyj, poln. częsty 'dicht, häufig = taaja, tiheä (käynti ym.)' entsprechen sich.

Aber russ. komkat' = taivuttaa (alas), rypistää, epäonnistua),

komit' = pilata, epäonnistua, zeigen ein anders geartetes 'Wz.-Determinativ'.

Unwahrscheinlich über lit. kĩmšti usw. v.d. Osten-Sacken, der an Zushg. mit ksl. kusati 'beissen = purra', poln. kąsać etc. denkt, da skr. kúsati 'mit vollem Löffel essen = syödä ahneesti mehr vom Genuss breiartiger oder flüssiger Speisen verwandt wird (s.s.v. ką'sti = purra),

Machek Studie 36 ff., der kĩmšti usw. mit šti 'eindecken = lastata' verbindet und für kemšù, kamšà etc. Ablautsentgleisung annimmt.

LPosn. 2, 212 habe ich Komstegallen = "Lampaanpää", heute Kamstigal bei Pillau als 'Pfropfen-, Dammende = padonpää' erklärt, was zu der pfropfenförmig ins Meer hineinragenden Landzunge, auf der die Ortschaft liegt, stimmen würde. Anders Gerullis Ortsn. 69.233, dem sich Endzelin SV189 anschliesst. Er deutet den ON als 'Schafskopf unter Vergleich von preuss. camstian  'Schaf = lammas' + galwo 'Kopf'.

(Kamstian on samaa IE(?)-juurta kuin gemssichamoix (ransk.), Chamonix (ja preussin "kymis" = lampaan-, peuran-  ym. nahka.

Lithuanian: ”kìšti (kìša,kišo)” = pistää jotakin jonnekin,tönätä, työntää (kuulaa), venyttää,jännittää,kuormittaa,"kiiskotella"= venytellä,voimistella (herätessä, häme)


Etymology: 'hineinstecken, hinein-, hinausstrecken',


atkišti 'offen hinhalten,ausstrecken = ojentaa,ojentua (jonnekin),venyttää, kurkottaa',

Frequ. kaišinė'ti, Intens, kaišýti, káiščioti, kýščioti (Juškevič kyščióti),

Punkt. štel(ė)ti, -ter(ė)ti (dazu Interj. št),

kỹšis 'Kork, Pfropfen, Stöpsel, Riegel, Vorstecknagel' = korkki, liitoskapple, töpseli,

als Abstr.'Bestechung,Schmiergeld' = lahjus,voiteluraha,eig.'das einem Zugesteckte',
kaĩ(k)štis 'Achsnagel = sokka, Pfropfen = proppu (upotekiinnitin), Bolzen = luoti (paino), Staket = säleaidan säle, Stützpfahl = tukipaalu',
kyšė'ti, kýšoti 'heraushangen = roikkua ulospäin jstkn, hervorstehen = olla näkyvillä /-ssä, hervorragen = törröttää',
kyšulỹs 'Landzunge = (ei-kallionen) nimenkärki, särkkä, Vorsprung = ulkonema, Vorgebirge = vuorenjuuri',
kyšúoti 'auftauchen, zum Vorschein kommen = tulla esiin, sich bewegen = liikkua, sich rühren = liikahtaa',
kyšà 'Öffnung = aukko, Lochung = kolo', kỹš(t)is = kaĩ(k)štis.

Nach Hendriksen IF 56, 24 ff. zu

lat. cūra (aus *coise) 'Sorge = suru',
ai. śes·a- 'Rest = lepo', indem das dann im Lit. zu erwartende Anlauts wegen des folgenden gleichen Lautes zu k dissimiliert sei. Doch ist zunächst das herangezoge- ne Dissimilationsgesetz nicht sicher. Ausserdem ist lit. š für idg. s nach Endzelins Auseinandersetzungen SlBEt. 29 ff. mit Gewissheit nur hinter r und k eingetreten. Anders deutet Machek Studie 36 ff. lit. šti.

Er stellt es mit kĩmšti 'stopfen = ahtaa, tupata, hineinpfropfen = sulkea (kannella ym.)' zusammen und nimmt an, dass das Praes. kemšù sowie kamšà etc. (s.s.v. kĩmšti) auf Ablautsentgleisung beruhen.

Diese müsste freilich wegen russ. kom, komkat', komšit', lit. kamuolỹs, lett. kams, abg. čēst´ etc. schon der balto-slav.Gemein-schaftsperiode angehört haben.Ich halte eine derartige Projektion für recht unwahrscheinlich. Am ehesten wäre Zushg. von šti mit kìsti 4., kisìmas, ãtkisas, lett. cisas denkbar, indem lit. šti an die Wz. *kis- herangetreteries Incohativsuffix sk´ aufweist. S. auch s.v. kíeša.

Lithuanian: kiškà = polvitaive, sääri, peuran tai jäniksen juoksu, pomppiminen, laukka

Etymology: 'Kniekehle, Unterschenkel, Hesse, Hachse (von Tieren), Lauf (der Hirsche, Hasen usw.)',

lett. ciska, cisks 'Lende = lonkka, Hüfte = lonkka, Schenkel = sääri, reisi'.

Nach Būga KS 251 zu ndl. hijze, hijs 'Lendenstück' limburgisch hies 'Kniekehle'.

Endzelin hält in diesem Falle kiš für umgestellt aus *kikšà unter dem Einfluss von Gliedemamen wie

kárka 'Teil des Schweinefusses = (sian)potka)', rankà 'Hand = käsi'.

Es würde dann im Suffix übereinstimmen mit ai. kaksé 'Axelgrube = olkakuoppa',

lat. coxa 'Hüfte = lonkka (nivel, nivelkuoppa)',

mhd. hahse 'Kniebug des Hinterbeins = takajalan polvitaive'. In ndl. hijs etc. müsste, wie Endzelin annimmt, ein h vor dem Zischlaut geschwunden sein.

Man kann aber auch kiš etc. direkt mit ai. kaks·, lat. coxa, mhd. hahse vergleichen.

Das i von lit. kiš,lett. ciska, cisks würde in diesem Falle den lit. kìnka 'Kniekehle', lett. ciņca (s.s.v. kenklė) verdankt werden. Anders über kiš Lewy PBB 32, 1402, der ai. kis·ku- 'Oberarm = olkavarsi' heranzieht.Dessen k,für das man vor i c erwar-tet, kann durch kaks·ɛ 'Achselgrube = kainalokuoppa' hervorgerufen worden sein.

Edelleen, mitä tulee noihin järviin:

3. U *saras ’järvi’ (Sammallahti 1988: 550 *šå/orå)
LU *saras > suomi ? sarajas | saame – – | mordva – –
IU *Lara > mansi *tuur | hanti *Laar | samojedi – –

Muut: mari – | udmurtti šur | komi šor | unkari ár ← A *sáras (vrt. avestan zrayah) < IE *sélos (Koivulehto 1999a: 215)

Tuo "zaras" on järvi seelin kielellä, heidän entisellä yidinalueellaan. ja Koivulehdon löytö "selis" myös tarkoittaa ihan eri asiaa...

Zaras-jarven rannalta Zarasaista nykyisestä Latvian, Liettuan ja Valkovenäjän kulmasta syntyisin ollut liettuan etymologi Kazimieras Būga (1879 - 1924) ainakin selittää Zarasain kaupungin ja alueen nimen täältä.

http://de.wikipedia.org/wiki/Zarasai

" Pavadinimo kilmė = nimen synty

Miesto vardas Zarasai oficialiai vartotas iki 1836 metų, kai caro įsakymu pervadintas kaip Новоалександровск. 1919 m. miestas gavo lietuvišką pavadinimą Ežerėnai - norėta vietovardį sulietuvinti,kadangi lenkiškai nuo XVI a. pradžios buvo rašoma Jeziorosy (lenk. jezioro – „ežeras“ = järvi (puolaksi).

Tačiau jau Kazimieras Būga išaiškino,kad Zarasai yra iš selių kalbos atėjęs vietovar- dis (sėliškai ezaras - „ežeras“, o Zaraso ežeras vadinosi Ezerasas arba Ezarasas). Iš ežero pavadinimo palaipsniui radosi ir miesto vardas (panašiai kaip Jūžintai, Svė-dasai ir kiti šiaurės Aukštaitijos vietovardžiai), tiesa, iš pradžių kaip Azarasai (išny-kus sėliams), o paskui ir Zarasai, kuris ir prigijo tarp vietos gyventojų (priešingai nei Ežerėnai – jau 1929 m. oficiali miesto vardo lytis pripažinta Zarasai). "

Sana on "zaras" eikä "ezaras", tuo e- kummittelee mukana puolan ja jiddishinkielisistä nimistä.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kazimieras_B%C5%ABga

Būgan aikana Zarasaissa piti valtaa kauhea mies, seelikansan tuhoajien ja heidän maidensa saksalaisten ryöstäjien jälkeläinen, balttien itsenäisyyden ja jopa olemas-saolon vihollinen tsaarin (petollinen,hänellä oli muu mies tiedossa paikalle), kenraali Pjotr Wrangell, Valkokaartin komentaja Venäjän sisällissodassa. Sen "huonompaa" komentajaa diplomatian ja kannatuksen suhteen Baltian ja Puolan suunnalta ei valkokaarti mitenkään olisi voinut löytää...ja Valkoiset sentään ajoivat Venäjälle Puolan lakia, joka muodollisesti oli lakkautettu... Punaisilla taas niin ikään alueelta ollut Leon Trotski (="Trakailainen" liettuan muinaisen pääkaupungin mukaan) pelasi loistavasti ainakin juutalaisten kannatuksen omaa pussiin.

Wrangelin uskotaan kuolleen uskotun palvelijansa, ehkä bolešvikkien agentin myrkyttänä Brysselissä kohta kun Venäjältä oli tullut lähtö.

Arvoitukseksi jää, miksi hän ei ollut sitä jo siellä Venäjällä myrkyttänyt...


Arkkis: Lähetetty: La Kesä 26, 2010 10:21 am


Aslak kirjoitti: " Lapissa on ollut asutusta melkein 10000 vuotta, miksikä että ota huomijohon näitten kaukaisen menneisyyven ihmisten kielen vaikutusta, tulokkaitten kieleen niin saameen kuin kuin suomeenkin ? "


Jaska: " Otamme kyllä, et vain tajunnut sitä. Ne varhaiset asukkaat olivat niitä paleo-eurooppalaisia, joiden kielestä on jäänyt kosolti jälkiä saameen (ks. se viittaus Aikion tutkimukseen). "Arkkis: " Mikä ihme "todistaa" sen, että siellä oli PELKÄSTÄÄN ei-uralilaisia (ja ei-indoeurooppalaisia, ei- turkkilaisia jne.) "paleoeurooppalaisia"?

Tieteenfilosofian mukaan MIKÄÄN empiirinen näyttö ei riitä osoittamaan, mitä (keitä), siellä EI OLLUT, vaan tällaiselle OLEMASSAOLOHYPOTEESILLE pätee VAIN POSITIIVISEN NÄYTÖN MAHDOLLISUUS.

post184329.html?hilit=%20olemassaolov%C3%A4it*#p184329

"Paleoeurooppalaisen" käsitteessä Jaskan viljelemässä muodossa on eräs aika ikävä sisäänviritetty jujutus(?)piirre: siinä sanotaan rivien välistä, että "URALILAISET EIVÄT OLE (OLLEET) EUROOPPALAISIA OLLENKAAN"!

Tosiasiassa uralilaiset on tunnetuista kieliryhmistä varmimmin maantieteellisesti
eu-rooppalainen, kun vain muistetaan, että Ural-vuoristo on kokonaisuudessaan maan- tieteellistä Eurooppaa Ob- ja Emba-jokien (Ural-joen itäpuolella Kazahstanissa) suistoista niiden kutakin suurinta läntistä haaraa pitkin (mm. Tobol).

Venäläinen Wiki kertoo aivan muuta kuin Jaska:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0% ... 0%BC%D1%8B

” Для исследователей наибольшую загадку представляет проис-хождение саамов, поскольку саамский и прибалтийско-финские языки восходят к общему языку-основе,но антропологически саамы относятся к другому типу (уральский тип, лапоноидная группа), чем прибалтийско-финские народы, говорящие на языках, находящихся к ним в наиболее близком родстве, но главным образом имеющие балтийский тип. ”

” Saamen ja suomen kielet nousevat yhteiseltä kieliperustalta, mutta antropologisesti saamelaiset kuuluvat toiseen tyyppiin (uralilaisen tyypin laponoidiryhmään) (esimer- kiksi marit ja mansit kuuluvat suburalilaseen tyyppiin, A.), kun taas saamelle verraten läheitä sukua olevia itämerensuomalaisia kieliäpuhuvat kansat kuuluvat balttilaiseen tyyppiin. ”

” Саамский народ,вероятнее всего,происходит от пришедшего в земли Сканди- навии в ранненеолитическую эпоху (после отступления ледяного покрова по завершении последнего ледникового периода) финно-угорского по своим кор- ням населения археоло-гической культуры Комса, проникавшего в Восточную Карелию, Финляндию и Прибалтику начиная с IV тыс до н. э. ”

” Saamelaiskansa polveutuu todennäköisimmin Skandinaviaan varhaisneoliittisella kaudella (mannerjään hävittyä) saapuneesta Komsan kulttuurin juuriltaan suomalais-ugrilaisesta väestöstä, joka on saapunut Itä-Karjalaan, Suomeen ja Baltiaan IV vuosituheelta e.a.a. lähtien.

” Предположительно в 1500-1000-х гг. до н.э. начинается отделение протосаа- мов от единой общности носителей языка-основы, когда предки прибалтийских финнов под балтийским и позднее германским влиянием стали переходитьк оседлому образу жизни земледельцев и скотоводов, в то время как предки саамов на территории Карелии и Финляндии ассимилировали автохтонное на-селение Фенноскандии. Саамский народ,по всей вероятности, образовался пу- тём слияния многих этнических групп. На это указывают антропологические и генетически различия между живущими на различных территориях этнически-ми группам саамов. Генетические исследования последних лет выявили у со-временных саамов общие черты с потомками древнего населения Атлантичес-кого побережья ледникового периода - современных басков и берберов (об-щая субгаплогруппа митохондриальной гаплогруппы U). Таких генетических признаков не обнаружено у более южных групп Севера Европы. ”

” N. 1500-1000 e.a.a. alkaa protosaamelaisten erottuminen yhteisestä kielipohjasta, kun itämerensuomalaisten esivanhemmat balttilai- sesta ja myöhemmiin myös ger- maanisesta vaikutuksesta alkoivat siirtyä maanviljelijöiden, karjankasvattajien (ym.) paikallaan pysyvään elämäntapaan samaan aikaan kun saamelaiset assimiloivat Karjalan ja Suomen alueella Fennoskandian autoktooniset asukkaat. Saamelainen kansa on muodostunut kaikella todennäköisyydellä monien etnisten ryhmien yhteen-sulautumisen tuloksena. Tästä todistavat eri alueilla asuvien etnisten saamelaisryh- mien erot. Viime vuosien ge- neettiset tutkimukset ovat osoittaneet nykysaamelaisilla yhteisiä piirteitä Atlantin ranniko njääkaudenaikaisten asukkaiden, baskien ja berbe- reiden esi-isien kanssa (yhteinen mtDNA-tyhmä U:n alihaploryhmä). Sellaisia geneettisiä tuntomerkkejä ei ole Pohjois-Euroopan eteläisemmillä ryhmillä.Arkkis: Lähetetty: La Kesä 26, 2010 1:00 pmArkkis kirjoitti: " Mikä ihme mikä "todistaa" sen, että siellä oli PELKÄSTÄÄN ei- uralilaisia (ja ei-indoeurooppalaisia, ei-turkkilaisia jne.) "paleoeurooppalaisia"?

Tieteenfilosofian mukaan MIKÄÄN empiirinen näyttö ei riitä osoittamaan,mitä (keitä), siellä EI OLLUT, vaan tällaiselle OLEMASSAOLOHYPOTEESILLE pätee VAIN POSITIIVISEN NÄYTÖN MAHDOLLISUUS.


Jaska kirjoitti: " Hienoa! Alat hipoa ymmärrystä, tosin väärältä puolelta ja lopetat kuitenkin kesken. :-)

Positiivista näyttöä EI ole siitä, että siellä olisi ollut uralilaisia, indoeurooppalaisia, turkkilaisia tai mitään muutakaan. Positiivista näyttöä on vain siitä, että siellä on ollut tuntematonta kieltä puhuvaa väestöä.

Juttu on siis sinustakin selvä. "


Ei ole selvä, koska nuo yllä mainitsemasi mahdollisuudet rinnastamalla päädyt käyttämään nykyisen kielen uralilaisuutta "todisteena" URALILAISEN KIELEN AIKAISEMPAA OLEMASSAOLOA VASTAAN!

Uralilaisten vanhojen sanojen lyötymisen voi estää se, että niitä vain pidetään "uusi- na", kun taas vaikkapa turkkilaisten sanojen löytymättömyys antaa todella vankkaa evidenssiä sille, että niitä ei ole muinoin Lapissa puhunut kukaan.

On myös muistettava, että kovin moni "paleoeurooppalinen" sana on osoittatunut kovin balttilaiseksi (ja samalla uudeksi, kuten jänis, jännittää, jää, järvi, ilves, rinta / rynnäs jne. (Mikä ei tietenkää ehdotto- masti todista etteivät ne olisi MYÖS paleoeurooppalaisia)


Lainaa:
Arkkis kirjoitti: Venäläinen Wiki kertoo aivan muuta kuin Jaska:

”Saamen ja suomen kielet nousevat yhteiseltä kieliperustalta, mutta antropologisesti saamelaiset kuuluvat toiseen tyyppiin (uralilaisen tyypin laponoidiryhmään) (esimer- kiksi marit ja mansit kuuluvat suburalilaseen tyyppiin, A.), kun taas saamelle verraten läheistä sukua olevia itämerensuomalaisia kileiäpuhuvat kansat kuulvat balttilaiseen tyyppiin.”

Jaska kirjoitti: Olet väärässä, minä en ole koskaan ottanut kantaa antropologisiin tyyppeihin. Niillä ei ole mitään tekemistä kielen kanssa.

Venäläiset kyllä käsittelevät noita yhdessä, mahdollisesti korreloivina, vaikka eivät varsinaisia välttämättömiä loogisia johtopäätöksiä vedäkään eri teorioiden välillä.

Arkkis: Kuten sanottu lappalaiset kuuluvat luurangoltaan ja noin poispäin "uralilai-seen tyyppiin", mutta heillä on erikoisuutena joukko yhden tai parin geenin aiheutta-mia resessiivisiä "ei-uralilaisia" ominaisuuksia kuten (vaalean)sinisiä silmiä ja vaa-leita (keltaisia) hiuksia. Suurten geenipattereiden määräämät keskimääräiset ominai- suudet yhtenevät muiden uralilaisten kanssa: kallot ovat pyöreitä, vaikka vaaleisiin silmiin ja hiuksiin alkuperältään liittyy ainakin tilastollisesti pitkäkalloisuus, antropolo- ginen harvinaisuus maailmanmitassa. Itse voisin olettaa, että saamelaisten resessii-viset nordic-piirteet voisivat liittyä Leväluhdan-nordiciin, sillä "dingling-korstoja" saa-melaisissa ei esiinny, vaikka niitä esiintýy mm. kiinalaisissa, erityisesti läntisimmissä.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0% ... 1%81%D0%B0

" Лапоноидный тип

Лапоноидная раса - антропологический тип, сохранившийся у саамов - корен- ного населения северной Европы, сильно отличающихся от классических евро- пеоидов и роднящих их с монгoлоидной расой.Считается вариантом уральской расы [1]. Основные черты: низкий рост, иногда встречается эпикантус, преиму-щественно вогнутая или извилистая спинка носа. Лицо низкое, в основном за счет очень малой высоты нижнего отдела. Межглазничное расстояние боль-шое.[2] Вместе с тем у лапоноидов светлая кожа и высок процент светлых глаз. Предки лапоноидов заселили освободившийся от ледника север Европы в нео-лите с востока. Влияние лапоноидов прослеживается у народов восточно-бал-тийской расы: финнов, эстонцев, некоторой части русских, немцев. [3] Первона-чально (в эпоху мезолита) лапоноиды обитали между Обью и Печорой [4]"

" Laponoidinen antropologinen tyyppi, joka on säilynyt (muotoutunut?) saamelaisilla, Pohjois-Euroopan alkuperäiskansalla, eroaa voimakkaasti klassisista eurooppalai-sista ja yhdistää heitä mongolidien suuntaan.Katsotaan uralilaisen rodun alatyypiksi Erityispiirteitä: lyhyt keskipituus,joskus epicantus,yleensä matala tai alaskaareva tai aaltoileva nenä(luu). Kasvot ovat matalat johtuen matalasta alaosasta. Suuri silmien- väli. (Nordiceilla se on usein pieni.) Tässä yhteydessä (= tästä huolimatta, A.) lappa-laisilla on vaalea iho ja heillä on suuri prosentti vaaleita silmiä. (Erityiset ns. "uralilai-set silmät" ovat pienet ja mustat/ruskeat,"lumisilmät",ja ne ovat dominantit myös mon- goleilla isoihin silmiin nähden,A.) Laponoidien esi-isät asuttivat mannerjäästä vapau- tunutta Euroopan pohjoisosaa idästä (siis se antropologisesti uralinen osa, A.). Lapo-noidien vaikutus on havaittavissa itäballtilaisessa väestössä, suomalaisissa, eestiläi-sissä (erityisesti setu-väestössä, ja latgalleissa, A) joissakin venäläisissä ja saksalai-sissa (ryhmissä).Alun perin laponoidit asuttivat Petshoran ja Ob-joen välistä aluetta. "

Venäläiset ovat siis sitä mieltä, että "laponoidit" ovat ensin tulleet pohjoisesta sinne Peips-järven itäpuolelle(kin), ja sitten lähteneet sieltä takaisin pohjoiseen, kuitenkin niin, että sikäläiset setut, latgallit ja paikalliset venäläiset ovat "laponoidivaikutteisia". Ja että nuo laponoidit ovat jo sinne tullessaan puhuneet uralilaista kieltä. Ja että si-käläinen uralilaisvaikutus on ollut nimenomaan laponoidista eikä mitään itäisempää "samojedilaisugrilaishunnilaista" (kuten unkarilaisissa ja tataareissa).


Lainaa:
Arkkis kirjoitti: ” Saamelaiskansa polveutuu todennäköisimmin Skandinaviaan var- haisneoliittisella kaudella (mannerjään hävittyä) Komsan kulttuurin juuriltaan suoma- lais-ugrilaisesta väestöstä, joka on saapunut Itä-Karjalaan,Suomeen ja Baltiaan IV vuosituheelta e.a.a.lähtien.”


Komsan kulttuuri ei ole voinut olla suomalais-ugrilaista, kuten me kaikki hyvin jo tie- dämme.Venäläiseen Wikiin tieto ehtii jahka venäläiset tutustuvat tuoreeseen suoma- laiseen tutkimukseen tai kunhan joku suomalainen tutkija referoi tutkimustuloksia venäjäksi. Kielimuuri siihen suuntaan on vielä valitettavan jyrkkä.


Se nähdään sitten.

Komsaa ja Fosnaa pidetään nykyään yhtenä kultuurina, kahta eri asetyyppiä vain käytettiin eri tarkoituksiin, hylkeiden ja peurojen metsästykseen.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1% ... 1%81%D0%B0

Suomen vastaavanlainen materiaali yhdistetään keski-Venäjällä ja pohjois-Baltiassa vaikuttaneeseen jälkiswidryläiseen kulttuuriin ja sen katsotaan ilmentävän siirtymistä kohti Skandinaviaa.

Eli lappiin on tullut väkeä ja kulttuurin kolmelta suunnalta:idästä, lännestä ja suoraan etelästä.Se itäinen olisi ollut ilmeisimmin kieleltään uralilaista, jos jokin oli.


Jaska: " Miten voit kuvitella, että vanhentuneet ja perustelemattomat tiedot voisivat olla samanarvoisia kuin uudet ja perustellut tiedot jotka kumoavat ne?


Arkkis: Ei noita ole kumottu. Uutuus ei suinkaan takaa tieteessä paikkansapitävyyttä.

Aivan erityisesti,jos "uutta tietoa" formuloitaessa on SIVUUTETTU PERUSTEETTO- MASTI VANHAA TODISTETTUA TIETEELLISTÄ TIETOA,se merkitseekin "paluuta" tuota todistettua vanhaa EDELTÄNEESEEN aikaan (kuten joidenkuiden "paluu" I. P. Pavlovin neurofysiologiasta William Jamesin "nojatuolisosiobiologiaan"...)


Jaska: " Jos oikeasti tietäisit jotain tieteenfilosofiasta,ymmärtäisit kyllä tämän asian.


Arkkis: Historiallisesti tieteellisen tiedon pitää kumuloitua, jota se olisi tieteellistä tie- toa lainkaan, mutta tämähän ei suinkaan tarkoita, että kaikki "uusi" olisi jotenkin totta ja todella kestävää...Arkkis: Lähetetty: Su Kesä 27, 2010 9:18 am

Jaska kirjoitti:
Arkkis kirjoitti: " Ei noita ole kumottu. Uutuus ei suinkaan takaa tieteessä paikkansapitävyyttä.

Aivan erityisesti,jos "uutta tietoa" formuloitaessa on SIVUUTETTU PERUSTEETTO- MASTI VANHAA TODISTETTUA TIETEELLISTÄ TIETOA, se merkitseekin "paluu-ta" tuota todisttua vanhaa EDELTÄNEESEEN aikaan (kuten joidenkuiden "paluu" I. P. Pavlovin neurofysiologiasta William Jamesin "nojatuolisosiobiologiaan"...)


Jaska: " Ei ole mitään vanhaa todistettua tieteellistä tietoa, joka olisi osoittanut urali-laista kieltä puhutun kivikaudella Suomessa tai Lapissa.Se vanha tieto on osoittautu- nut virheellisillä metodeilla saavutetuksi: siinä on oletettu kielellistä jatkuvuutta pel-kästään arkeologisen tai geneettisen jatkuvuuden perusteella. TÄLLÄ MENETEL-MÄLLÄ EI OLE MAHDOLLISTA SAADA LUOTETTAVAA TIETEELLISTÄ TIETOA KIELESTÄ.Arkkis: " Alun perin väärä (löysä) metodi ei "todista", että "tulokset" olisivat EPÄTO- SIA. Tiede EI ole olemukseltaan "metodi", vaan meto- dit ovat myös objektiivisia tai epäobjektiivisia kutakin konkreettista tutkimuskohdetta koskien. Väärällä metodilla hyväksytty,mutta kuitenkin tosi tieto toimii aksiooman tapaan, joita ei perustella ollen- kaan, vaan niitä testataan empiirisesti vain välillisesti niistä edelleen "pätevästi" johdetun tiedon avulla.

Se,että väärällä metodilla "todistettu" tieto oikein todistaa jollakin todennäköisyydellä PÄINVASTAISTA vaikkapa historiassa on TIETEEN SOSIOLOGINEN ilmiö, joka osoittaa, että on ollut tieteenulkoista painetta aivan tietynlaisten "tulosten" suuntaan, ovat ne TOSIA tai eivät.

Metodisesti oikeita todistukia tosille asettamuksille pääsääntöisesti ain edeltää koko- nainen putkimetodoststi vääriä todistuksia, joden "varassa" on saattettu laajastikin kehittää edelleen oppirannelmaa, kunnes on välillä jouduttu metodologisesti korjaamaan perutuksiakin, esimerkiksi matematiikassa.


Lainaa:
Lue vihdoin ne samat linkit, jotka jo monesti olen antanut.

Ai niin, ethän sinä ymmärrä lukemaasi,joten anna sittenkin olla vain ja jatka ihan rau- hassa vainoharhailuasi ja julkista itsesi nolaamista.Sitä on ihan viihdyttävää seurata. :-)Olen kyllä lukenut, mutta niistä on jääneet mieleen lähinnä sellaiset kohdat, joita olen oikaissut.


Arkkis:  Lähetetty: Su Kesä 27, 2010 6:31 pm


Jaska kirjoitti:
Arkkis kirjoitti:" Alun perin väärä (löysä) metodi ei "todista", että "tulokset" olisivat EPÄTOSIA.

Jaska: Hienoa, sinähän alat ymmärtää!

Tietenkään väärällä metodilla saavutetut tulokset eivät muutu epätosiksi, niiden arvo vain muuttuu nollaksi.


Arkkis: Ei muutu nollaksi silloin jos ne ovat tosia. Tosi tieto saa vahvistusta tieteessä uusista löydöistä, vaikka se olisi "väärin johdettukin", mikä tarkoittaa, että se on "loo- gisesti väärin yhdistetty johonkin muuhun tietoon". Tieteessä ei ole mitään "absoluut- tista totuustappia", jos kaikki muu tieto "johdettaisiin", vaan tieto on aina vähän "reunoiltaan ilmassa" ja nojaa suoraan empiriaan enemmän kuin äkkiä huomaa.

Jompi kumpi tai kumpikin hypoteesi pitää paikkansa:joko kampakeraaminen kulttuuri on ollut kieleltään ainakin huomattavssa määrin uralilaista TAI uralilainen kieli on vallinnut "lingua francana" erittäin laajalla alueella Uralin takaa Ruotsiin, jossa se on tuossa ominaisuudessaan kattanut jossakin määrin myös balttilaisia ja germaanisia alueita.


Jaska: Ja kun nämä nollanarvoiset tulokset ovat ristiriidassa pätevällä metodilla saavutetun tiedon kanssa (jonka arvo on paljon suurempi kuin nolla), niin sinäkin ymmärrät kumpi tulos on tieteellisesti uskot-tavampi.Koivulehdon "ikivanhat kermaanilainat" eivät ole valitettavasti "pätevällä metodilla saatuja", vaan ne perustuvat "todennäköisimpien vaihtoehtojen "unohtamisen" metodille". Epätosi tulos on epätosi, vaikka olisi saatu "kuinka pätevällä metodilla".

Metodien hyvyys ja huonous riippuvat tasan siitä ja vain siitä, KUINKA TOSIIN tulok- siin ne johtavat, EIKÄ SUINKAAN PÄIN VASTOIN (eli että 'totuus' riippuisi MÄÄRI-TELMÄLLISESTI MISTÄÄN metodis- ta! Frankkarihörhöjen "määritelmät" eivät nyt kelpaa ja sillä sökö.)

En voi myöskään hyväksyä mitään "luoteisindoeurooppahypoteesia", sillä balttilaset kielet liittyvät nimenomaan kantakielimetodisesti huomattavan heikosti kantagermaa- niin, jota seikkaa hämää huomattava määrä balttilainoja skandinaavisissa kielissä, ja tiivisti balttikielet liittyvät paitsi slaavilaisiin myös kelttiläisiin ja romaanisiin kieliin, ja kreikkaan.

Kantagermaani on aika orvossa asemassa, ja sen lähimpiä kanta-kielimetodisia su- kulaisia ovat tokaari ja heetti. Tokaarit lisäksi olivat antropologisesti nordiceja euro- pidiselta osaltaan, jonka lisäksi heillä oli sekä mongolista että neekeriverenperintöä.

Slaavilaset kielet ovat lähempänä germaanisia kieliä kuin balttilaiset, ja ne näyttäisi- vät mahdollisesti jopa syntyneen germaanisesta vaikutuksesta balttityyppiseen kie- leen. (Tämä istuisi loistavasti myös siihen "samaan tyyppiin Venäjällä ja Portugalis- sa", nordicin ja kanta-IE:n yhdistelmään "välimerenrotuun" johon kallonmittausten "uskottavuus" aikanaan "kaatui"; tuloksessa ei vältämättä ollut mitään varsinaista vi-kaa... soppa oli keitetty samoista aineksista kahdessa eri paikassa.) Niissä on usein balttilaisen johtopäätteen perässä germaaninen, esimerkiksi -l-:n perässä -(e)n-.

IE-kielten taustalla näyttäisi olevan afganistanilaisen kamvirin (5500 puhujaa) tyyp- pinen avotavuinen kieli, joissa vartalo on tuossa baltti-keltti-romaani-slaaviryhmässä suljettu tyypillisesti -l- johdoksella, indo-iranilaisissa kielissä -r- johdoksella ja ger-maanilais-tokaarilaisessa ryhmässä -n-johdoksella. Lisäksi on -m- ja -s- johdoksia (baltti, albania, armenia).

http://users.sedona.net/~strand/

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix: ... ots#.C7.B5

Otan tästä yhden esimerkin, joka liittyy noihin kuumentaa/hiiltää- ja jäähdyttää/ hal(l)uta -verbeihin, ja mahdollisesti niihin liittyvään Auringon nimityksiin:

Myös seuraavalla sanalla saattaa (vaihtoehtoisesti?) olla yhteys saman kielen verbiin šílti ja suomen sanoihin ”hiiltää”,”hiili”. Lainaus olisi täältäkin aivan laillinen, jos alussa olisi š.

”svìlti (svýla, svìlo)” = korventaa, hiiltää. (Eri lähteissä on eri pitkä i: ļ tai y preesensissä, etymologisessa on ļ toisin kuin edellä.)

Etymology: (svįlù, svilaũ) 'sengen = korventaa,hiiltää,schwelen = kyteä',neben žem. svìlstu (vgl. Juškevič įsvìlti,
Šlapelis LLKŽ), nlit. svĩlti (svelì) 'schwelen, glimmen = hehkua' (Būga); aus Léipalingis zitiert Skardžius a.a.O. noch svìlti (svelù) dass.;
pasvìlti (-svylù und -svìlstu, -svilaũ) 'von unten anbrennen (z.B. vom Braten); eine Zeitlang brennen' (N.-S.-B.),
įsvìlti (-svylù und -svìlstu) neben įsvĩlti (įsvẽla, įsvylo) 'angebrannt werden, anbrennen' (N.-S.-B.); entsprechend nu-,
Kaus. svĩlinti (svĩlina, svĩlino) 'sengen,glimmen lassen' (vgl. R., R.-M., Nesselmann 509, Kurschat, Skardžius a.a.O.), wofür DabLKŽ noch 'stark frieren (= brennen vom Frost)' und (übertr.) 'peitschen, schlagen' hat (zum Bed.-Wandel von 'brennen': 'frieren' sowie 'schlagen' vgl. s.v. sp|ìginti);
svilėsiai (dial. svilėsai, s. Skardžius ŽD 313 aus den Bez. Vilkavìškis, Kretingà und aus Tverẽčius), svìltai, svìltos 'angebrannte Speiseteile, Brandgeruch, angebrannte Stelle' (vgl. auser DabLKŽ noch Skardžius ŽD 314. 323),
svilmis 'brenzliger Geruch' (s. MLLG 1, 20 und s.v. svelti über svelmė), svylys 'Sen-ge, Zustand des Korns, wenn dasselbe nach der Blüte anfängt Körner anzusetzen' (R., R.-M., Nesselmann 509, Kurschat [ ]),
prisvỹlos (dial.) = príesvylos, -vilos 'Angebranntes (an der Pfanne, am Kochtopf)', die letzten noch 'Geruch des Angebrannten'.

Im Ablaut mit der s.v. svelti genannten Familie.

Lett. svilt (svilstu (sviļu), svilu) 'versengt werden, schwelen, glimmen; schnell mit heller Flamme brennen', svilums 'Gesengtsein, Schwelen, Brandgeruch', svilināt '(ver)sengen'.

Die gestossene Intonation des Balt. als charakteristisches Merkmal der intransitiven Verba weist für lit. svìlti, lett. svilt nicht auf eine zweisilbige schwere Basis (s. Būga KS 222, Trautmann Wb. 296).

Fraglich ist die Verbindung dieser Sippe mit der Wz.von lit. sáulė = aurinko (s.s.v.). ”

http://www.indoeuropean.nl/cgi-bin/resp ... &sort=word

saulė = aurinko

Etymology: 'Sonne', pasáulis, -ė 'Welt' (s. darüber s.v. pãsaulis),


saulė'ti, sáulė'ti 'sonnig werden, von der Sonne warm werden',

lett. saule 'Sonne' (gelegentlich 'Welt'),

preuss. saule Voc. 7 dass.

Gehen auf eine idg. Wz. *sūuwe, *sū-, *suwe-, *su- zurück,

die in den balt. Sprachen mit l- Suffix,

in anderen idg. Sprachen mit l-, n-, r- Suffixen erweitert wird
.

Der l- St. liegt vor in lat. sol (aus *sevel, *sevol, Solmsen Stud. 68, KZ 38, 454) 'Sonne'.

Auf italischem Sprachgebiet hat sich das urspr. neutrale *sevel-,-ol noch erhalten in umbr. Iuve Zal 'lovem Sol(em)' der Inschrift von Auximim in Picenum (von Planta Nr. 289, vgl. Pisani Gl. 20, 99ff, Blumenthal IF 53, 121ff., Verf. KZ 63, 171).

Der l- St. ist ferner vertreten durch got. sauil 'Sonne' (gegenüber n- St. in got. sunno usw., s.u.),
cymr. haul, acorn. heuul u.a. (Pedersen Kelt. Gr.1, 62. 282. 293. 303),
alb. (h)üš 'Stern' (aus *sūl, Pedersen KZ 36, 277 ff.).

Der l- St. ist im Griech. um ein *iiļo- Suffix erweitert worden
kret. ahelioj, hom. helioj (aus *seuļeliiļos), žlioj 'Sonne',

mit dem in Ableitung und Bedeutung ai. sū'r(i)ya- übereinstimmt.

Lit. sáulė (aus *saulije) stellt das dazugehörige movierte Fem. dar.

Über œ aus *ije s. Skardžius ZslPh. 23, 171ff. mit Liter., Nieminen Neuphil. Mitt. 56 (1955), 40. Die Balten und Germanen haben bei den Begriffen 'Sonne' und 'Mond' im Gegensatz zu den Griechen und Römern das Geschlecht gewechselt (Specht KZ 63, 97ff., Scherer Gestirn. 48ff. 66).

Die Stammerweiterung durch ein -n- Element ist im Germ. ausser durch das oben erwähnte got. sunno noch vertreten durch ahd. as. sunna, -o, afries. sunne (Verf. KZ 63, 168 mit Liter.).

Wechselnden Stammauslaut -r/n- zeigt

av. hvare, Gen. hūrõ, auch huvõ, wie nach Benveniste Or. 11 für hū zu lesen ist;
daneben xvῑng, nach ihm Kontamination von huvõ und -n- Stamm *suen;
cf. ai. súvàr,Gen.sū'rah (über idg. r/n-Stämme s.Verf. KZ 42,114ff.; 63,168, IFAnz. 43,42f. mit weiterer Liter., Benveniste Or. 11. 65 f., Vaillant BSL 46, 48 f.);

vgl. ferner die Ableitungen ai. svárnara- 'Lichtglanz',
av. xvarnah- 'Ruhmesglanz, Herrlichkeit', ai. sūrta- wahrscheinlich 'hell'

(Persson Btr. 7543).

Das Slavische kennt nur den kontaminierten Stamm *súln-, der vorliegt in abg. be(z)-slün-ünaja '¢n
Šlioj' (Supr. 464, 7),
russ. Adv. po-solonú aus *po-súln' 'nach dem Lauf der Sonne, von Osten nach Westen' (Vasmer Wb. 2, 415),
russ. solno-pek 'Sonnenbrand, -hügel',
solno-vorot 'Sonnenwende' (Verf. ZslPh. 13, 212),
slov. solno-vrát (Ko
Štial ZslPh. 14, 296),
poln. słonić się 'sich sonnen' (s. Vaillant a.a.O. mit zweifelhafter Zuordnung von abg. suléb 'besser').
Abg. slún'ce, russ. solnce usw. 'Sonne' sind Demin.-Bildungen aus *súln'ko-

(Verf.a.a.O.,Vasmer Wb.2,690,Trautmann Wb.251,Frisk Got.Arsskrift 44 (1938) 1, 26).

Über alles ferner Specht KZ 66,52 f.,Dekl.304.307, Persson Btr. 578f., W.-P.2, 446.)

Vaillant a.a.O. (cf. auch Persson Btr.579) möchte lit. svìlti 'sengen, vom Feuer erfasst sein, ohne Flamme brennen',
lett. svilt 'versengt werden' usw. hierzu stellen,was jedoch fraglich ist; s. noch Solm- sen Unters. 196.248f.,der einen entfernten Zushg. dieser Wörter und germ. swellan mitgriech. helioj, lit. sáulė für möglich hält.

http://www.etymonline.com/index.php

sun (n.) = aurinko

O.E. sunne, from P.Gmc. *sunnon (cf. O.N., O.S., O.H.G. sunna, M.Du. sonne, Du. zon, Ger. Sonne, Goth. sunno),

from PIE *s(u)wen- (cf. Avestan xueng "sun", O.Ir. fur-sunnud "lighting up"),

alternative form of base *saewel- "to shine, sun" (see Sol).

O.E. sunne was fem., and the fem.pronoun was used until 16c.;since then masc. has prevailed.The empire on which the sun never sets (1630) originally was the Spanish, later the British. To have one's place in the sun (1680s) is from Pascal's "Pensées"; the Ger.imperial foreign policy sense (1897) is from a speech by von Bülow.The U. S. Sunbelt is first recorded 1969.Sunlight is first recorded c.1200. Sunbeam was in O.E.; sunset first recorded 1390 (sundown is from 1620);sunrise is first found mid-15c.(sun-up is from 1712). Sundial is from 1590s.Sunspot in ref. to the solar phenomenon is from 1868.Egg served sunny side up first attested 1900.Sunroof of a car is from 1966.

Sol = Aurinko

"the sun," mid-15c., from L. sol "the sun,"

from PIE *s(e)wol-, from base *saewel- "to shine, the sun"


(cf. Skt. suryah, Avestan hvar "sun, light, heavens;" Gk. helios; Lith. saule; O.C.S. slunice; Goth. sauil, O.E. sol "sun," swegl "sky, heavens, the sun;" Welsh haul, O.Cornish heuul, Breton heol "sun;" O.Ir. suil "eye").

The PIE element -*el- in the root originally was a suffix and had an alternative form -*en-, yielding *s(u)wen-, source of Eng. sun (q.v.).

http://en.wiktionary.org/wiki/Appendix: ... ots#.C7.B5

” sun Lat. sōl, Lith. saulė, Ltv. saule, Welsh haul, Gk. ἥλιος (hēlios), Eng.sigel; sunne / sun, OCS slunice, Russ. солнце (solntse), Skr.सूर्य (sūrya), Av. hvarə, Gm. sunna/ Sonne, ON sól; sunna, Goth. sauil; sunno, Welsh haul, Ir. súil/súil, Toch. swāñce/ swāñco, Kamviri su, Polish słońce, Old Prussian saule, Pers. -farnah-/ "

Pääte s/
Š ei välttämättä kuulu kaikin puoliin samaan vaihtoehtosarjaan noiden puoli-vokaalien kassa,vaan se on ehkä lisätty muun päätteen jälkeen osoittamaan esimer- kiksi jatkuvuutta, ja sitten se muu johdos onkin hävinnyt ainakin nominatiivista. Näin on tapahtunut ainakin balttikielissä, esim "*ge-n-ti" > "*gen-s-ti" > "gèsti".


Arkkis: Lähetetty: Ti Huhti 27, 2010 2:16 pm


Sana ilves on liiviklsi "ῑlbәks", gen. "ῑlbәkse" (SSA), joka taipuu SSA:n mukaan suolaisittain/balttilaisittain.

Se on yhdyssana, jossa alkuosa " ῑl-" tarkoittaa "ylä-", ja "-bәks" tulee ainakin Jaskan selvennyksen mukaan sanasta "*-beč" tai "*-peč", jotka tarkoittavat sekä volgalaisissa että slaavilaisissa kielissä "pirua" ja "pahaa".

http://kaino.kotus.fi/algu/index.php?t= ... e_id=12437

" [âlbâs] = kantasaame [e̮lpe̮s] Lehtiranta, J.1989SUST200s.10-11
[âlbâs] = luulajansaame [alʿpas] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = luulajansaame [alʿpas] Lehtiranta,J.1989SUST200 s.10-11
[âlbâs] = luulajansaame [alʿpas]Grundström,H.1952-1954LuLpW4 s.1590
[âlbâs] = akkalansaame [ilbas] Itkonen,T.I.1958KLpS s.1058
[âlbâs] = suomal.-saamel.kk. [ilpeks] Sammallahti,P.1998SaLs.123
[âlbâs] = suomi [ilves] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = suomi [ilves] Itkonen, T. 1997 FUF 54 s. 243
[âlbâs] = suomi [ilves] Lehtiranta,J.1989SUST200s.10-11
[âlbâs] = inkeroinen [ilveᴢ] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = karjala [ilves] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = lyydi [ilvez] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = vepsä [iĺbez] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = vatja [ilves-] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = viro [ilves] SSA 1 1992 s. 226
[âlbâs] = liivi [īlbə̑ks] SSA 1 1992 s. 226 "


[HM: Jos ilves on muinainen laina, se on sitä mongolista, tai samasta kielestä mongolin kanssa:

http://eki.ee/dict/ety/index.cgi?Q=ilves&F=M&C06=et

ilves : ilvese : ilvest 'lühikese sabaga pruunikas kõrgejalgne kaslane (Lynx lynx)'
liivi īlbõks 'ilves'
vadja ilves 'ilves'
soome ilves 'ilves'
isuri ilves 'ilves'
Aunuse karjala iľves 'ilves'
lüüdi ilvez 'ilves'
vepsa iľbez 'ilves'
saami albbas 'ilves'
Läänemeresoome-saami tüvi. Häälikuliselt ja tähenduselt lähedasi tüvesid leidub ka teiste keelkondade keeltes, nt mongoli irbis 'lumeleopard'.

Tämä ei tarkoita, etteivätkö liiviläiset olisi silti voineet mieltää sanansa ilbõks "latvapiruksi". ]Jaska: " Myös saamen vastineista saadaan jonkinlaista tukea monimutkaisen loppu-konsonantin puolesta: suomen varis-sanan vastineeksi rekonstruoidaan kantasaa- meen *vuore̮ć (Lehtiranta 1989). Sen sijaan ilves-sanan vastine rekonstruoidaan kantasaameen s-loppuisessa asussa *e̮lpe̮s (Lehtiranta 1989:10),mutta tällä sanalla on saamessa hyvin suppea levikki. Paleoeurooppalaisessa substraattikielessä lienee ollut näissä sanoissa alkuaan sananloppuinen affrikaatta: saamen sekundaari affri-kaatta (< U ) selittyy siitä lähtien, samoin kantasuomen *ks rinnakkaistapauksen avulla. Varhaisten iranilaisten lainasanojen aikaan uralilaisessa lainansaajakielessä oli vain yksi affrikaatta , eikä dentaalista *c:tä sen paremmin kuin *ts-yhtymääkään ollut,joten iranilainen dentaaliaffrikaatta *ts tai korvattiin *ks-yhtymällä (Koivu-lehto 1999a).Samanlainen substituutio olisi voinut tapahtua,kun paleoeurooppalasia sanoja lainattiin keskikantasuomeen liudentuneiden konsonanttien jo kadottua sen äännejärjestelmästä, ja sananloppuinen *ks-aines olisi sitten yksinkertaistunut *s:ksi ja säilynyt vain sanan sisällä taivutusmuodoissa. "

"Ilves" on tämän mukaan "yläpiru" ("*-paha"), puupiru", "latvapiru".

muut-tiedeaiheet-f14/suomen-sana-pyha-merkitsee-alun-perin-seksia-t43948-19.html

" Etymology: 'schrecken' = pelästyä, kauhistua, kammota, 'verscheuchen' = pelotella, ajaa pois, karkottaa,

baĩdas 'Popanz' = pöpö, mörkö, 'Schreckgespenst' = kauhukuva,

lett. baidῑt, baidināt,biedēt 'ängstigen'= tuskastua,'scheuchen' = pelotella, karkottaa, pelätä,

baida 'Angst = ahdistus (gefühl), Befürehtung',

lit. bajùs 'schrecklich' = kauhea, pelottava, gefahrlich' = vaarallinen,
baisà 'Schrecken' = kauhu, kammo, baĩsas 'Schreckgespenst' = kauhukuva, 'schreckliche Erscheinung', baisùs 'schrecklich' = kammottava, kauhistuttava,

lett. baiss dass., baiss 'Furcht'= pelko, 'Schrecken' = kauhu,

lit. báisioti 'beschmutzen = liata, loata, beschmieren = rasvata, verunglimpfen = olla väärällä tavalla lempeämielinen(?), ”lepsuilla”?, erschrecken' = pelotella, säikytellä, pelätä, säikkyä

Gdf. *baid- + Formans -*baids-; cf.

auch slav. besú 'Dämon, Teufel' = piru, mit Unrechtbezweifelt von Meillet Et. 234 ff.; cf. zur Bed. lit. baĩsas 'Schreckgespenst' = kauhukuva, s. Skardžius ArchPhilK 3, 47;

http://www.sgr.fi/sust/sust253/sust253_saarikivi.pdf

" Ersämordvan pežet, joka on t-johdos kannasta *peže-, merkitsee ’syntiä’. Sanaa on käytetty myös Jumalan avuksi huutamiseen (pežet ojmenezem ’bei Gott;so wahr mir Gott helfe’, MWB 1638). Johtamaton vartalo on säilynyt mokšassa (peže ’synti’, ks. MRV 473). Samaan kantaan pohjautuu myös ersän verbijohdos pežedems ’vannoa vala’. "

"Variskin" on balttisana, liettuaksi "varna", latviaksi "vārna", preussiksi "warnis" (josta voi lainautua "varis", mikään sääntö ei estä kummassakaan kielessä).

" Lithuanian: vãrnas = varis

Etymology: 'Rabe' (westlit. dial. várnas, s. Būga KZ 51,117), preuss­.warnis Voc. 721, aksl. vranú, aruss. voronú, russ. voron, skr. slov. vrān, čech. vran, poln. wron; mit anderer Intonation lit. várna 'Krahe',
lett. vārna, preu­. warne Voc. 722, r.-ksl. vrana, russ. voróna, skr. vrąna, čech.slov. vrána, poln. wrona (Trautmann Wb.343, Vasmer Wb.1, 228.229).

Hierzu auch die s.v. kóvas (Wb. 284f.) genannten kóvarnis, lett. kuovārnis, kùosvernis usw.

Vgl. au­erdem varnas '(raben)schwarzes Pferd, Rappe',

varnytis 'junger Rabe',varnė'nas 'junger Rabe,Star, Amsel, Schwarzdrossel' (Szyr- wid Dict.s.v. kos,aber s.v.szpakwarnienas) und 'Spreu',varníena 'Krähen-, Raben- fleisch', varn(i)ùkas 'kleine,junge Krähe', varnalė'Ša (nicht varnãleŠa) 'Krähen-, Rabenfuss­; Klette,arctium' (Szyrwid Dict. s.v.šopian, Nesselmann, Kurschat[ ], DabLKŽ), varnólėža dass., varnalė'Šas 'Pflanzenblatt (?)'

vgl. dazu lett. vārlapas (< *varnlapas, s. M.-Endz. s.v.) 'Huflattich, tussilago farfara = leskenlehti', vernaga 'Art Unkraut (im Flachs), das auf feuchten Wiesen und Flu­ufern wächst', vernkejas dass., ferner vārnēns (vgl. oben lit. varnė'nas) 'kleine Krähe', preu­. warnaycopo 'warkringel' (= Krähenpicker) Voc. 755 (im 2. Gl. zu lit. kapóti, s.s.v., Wb. 218); zu allem s. noch Verf. Festschr. Krahe 37f. "

Jukagiriksi, jossa ei ole v-tä, sana on "parna".

Nämä sanat eivät ole "paleoeurooppalaisia".

Sellaisia on etsittävä muulta, ja jos ei löydä, niin on vedettävä muita johtopäätöksiä.


Jotuni: KOska suomalsiet ovat muuttaneet suomeen? Lähetetty: Su Huhti 18, 2010 11:07 am 


Arkkis kirjoitti:
Gorgle kirjoitti:
Umpihanki kirjoitti: " On hyvin vaikea kuvitella, että saamelaiset kovin eristyneenä kansana olisivat tuon ajan jälkeen vaihtaneet kielensä. Tämän vuoksi on perusteltua olettaa, että jään vetäytyessä etelä-Skandinaviassa puhuttiin suomensukuista kieltä. Onko mitään perustelua muille kielille?


On niitä perusteluita ihan riittämiin. On myös käytännössä varmaa, että nykysaame-laisten geneettiset esivanhemmat ovat vaihtaneet kielensä - ilmeisesti vasta rauta-kauden kuluessa. Ei Fennoskandian pohjoisosa koskaan ole ollut mitenkään eristyksissä.

Kantasaamen ajoittaminen ja saamelaisten kielenvaihto:

http://www.sgr.fi/susa/91/aikio.pdfAikio vaikuttaa pätevältä mieheltä, mutta kielen ajoitukset ja paikannukset ovat minusta pielessä, koska ne perustuvat puutteelliseen tietoon.

Ei huomioida lainkaan sitä,että suomalaiskieliä on puhuttu skandinaviassa ja luulta- vasti ajoituksiin vaikuttaa, että on monia jotka selit- tävät rautakaudella ja jopa aikai-semmin Suomessa asuneen germaaneja, vaikka paikannimistössä ei ole merkkejä sellaisesta asutuksesta.

Sen sijaan ruotsalaisessa paikannimistössä on merkkejä varhaisesta suomalaiskielisestä asutuksesta.Suomalaisten alkuperä  • Uralilainen sukupuu äännetason perusteella
  1. 1
  2. Uralilainen sukupuu äännetason perusteella2
  3. 3
  4. 4

Täällä Uuden Suomen blogeissa näkee säännöllisesti kirjoituksia, joissa sivutaan suomalaisten alkuperää, ja välillä näkee levitettävän mitä ihmeellisimpiä käsityksiä.  Koska satun olemaan alan miehiä, kannan nyt korteni kekoon. Tämä on lyhyt oppi-määrä; lisää aiheesta löytyy Puolikuivalta alkuperäsivustoltani, joka on muuttanut osoitteeseen

http://www.elisanet.fi/alkupera/


Monitieteinen alkuperätutkimus?

Termejä kuten "monitieteinen" ja "tieteidenvälinen" käytetään laajalti väärin: kuvitel- laan, että esimerkiksi kielentutkimuksen tuloksia voidaan pakottaa uuteen suuntaan genetiikan tai arkeologian tuloksiin vedoten. Todellisuudessa jokainen tieteenala tut-kii aivan eri kohdetta, ja kutakin kohdetta voi tutkia vain yksi tieteenala: kieltä voi tut-kia vain kielitiede, geenejä vain genetiikka ja muinaista kulttuuria vain arkeologia. Silloin kun selvitetään suomen kielen alkuperää,ei geeneillä tai ruukunsirpaleilla ole asiaan mitään annettavaa.

 Niinpä Volgan mutka on edelleen parhaiten perusteltu alkukoti suomen kielelle (tar- kemmin sen varhaisimmalle rekonstruoidulle esimuodolle, kantauralille). Sitä ei kui- tenkaan ole enää sataan vuoteen pidetty suomalaisen väestön alkukotina.Tätä eivät ole huomanneet ne, jotka tietämättömyyttään julistavat modernin väestögenetiikan tuloksiin vedoten, että "Volgan mutkaa ei enää pidetä suomalaisten alkukotina."

Ei ole mitään lainalaisuutta, joka pakottaisi kielen alkuperän olemaan sama kuin gee-nien tai kulttuurin alkuperä.Lisäksi näistä tasoista ainoastaan kielellä on yksi juuri, kun taas perimällä ja kulttuurilla voi olla kymmeniä eri-ikäisiä juuria:meillä on geenejä ja kulttuuripiirteitä idästä ja lännestä, mutta kielemme on peräisin ainoastaan idästä.

Aivan varmasti jokin geenijuuri ja jokin kulttuurinen juuri on liittynyt suomen kielen esimuotojen leviämiseen kohti Suomea, mutta on eri asia, voidaanko yhteyttä varmentaa näin jälkeenpäin. Teoriassahan on mahdollista, että juuri ne geenit ja kulttuuripiirteet, jotka levittivät suomen kielen esimuotoa, ovat kadonneet.

 Oikeanlaista monitieteisyyttä on se, että katsotaan, mitä eri tieteenalat saavat itse- näisesti selville, ja sen jälkeen yhdistetään se mikä yhdistettävissä on. Minkään tie- teenalan tuloksia ei voi muuttaa minkään toisen, eri kohdetta tutkivan tieteenalan tulosten perusteella.


Kantauralin aika ja paikka

Siitä lähtien,kun uralilaisten kielten sukulaisuus osoitettiin tieteellisesti (alkaen Saj-novics 1770), on varhaisin kantakieli paikannettu Suomesta katsoen itään, Volgan ja Uralin tienoille (ajoittain myös Siperian puolelle). 1990-luvulla Kalevi Wiik alkoi levit- tää kansan tietoisuuteen näkemystään,jonka mukaan uralilaisia kieliä olisi aikaisem- min puhuttu laajalti Euroopassa, aina Britteinsaarilla saakka. Wiik oletti germaanissa näkyvän äännetasolla jälkiä uralilaisesta substraatista ('alakerrostuma';vaikutus, joka jää kielensä vaihtavien alkuperäisestä kielestä uuteen kieleen).

 Hypoteesi kuitenkin kumottiin tuoreeltaan:

1. esitetyt foneettiset substraattipiirteet ovat liian myöhäisiä tai epäuralilaisia;

2. substraatti näkyisi myös lainasana- ja paikannimikerrostumana, mutta germaanin runsaalla substraattisanastolla ei ole mitään yhteistä uralilaisten kielten sanojen kanssa. 

(http://www.tieteessatapahtuu.fi/897/PARPOLA.pdf; http://www.tieteessatapahtuu.fi/983/kallioym.html)

 Heiveröisen substraattihypoteesin ohella Wiikin ainoa perustelu oli metodisesti vir- heellinen oletus monitieteisyydestä: että arkeologinen tai geneettinen jatkuvuus voisi todistaa kielellisestä jatkuvuudesta. Näinhän ei asia ole, kuten indoeuropeistiikassa oli perusteltu jo 1980-luvulla (J.P. Mallory 1989: In Search of the Indo-Europeans). Jatkuvuusperusteluilla voidaan "tukea" keskenään ristiriitaisia näkemyksiä, eli ne ovat täysin epäluotettavia. Laaja-alaisten kielikuntien kohdalla päinvastoin arkeolo-ginen jatkuvuus vastaa tilastollisesti kielellistä epäjatkuvuutta eli kielenvaihtoa.

(http://www.tieteessatapahtuu.fi/0106/hakkinen.pdf;

http://www.elisanet.fi/alkupera/Jatkuvuus1.pdf)

 2000-luvun uudet kielitieteen tulokset ovatkin tuoneet entistä vankempia perusteluja kantauralin itäisyydelle ja myöhäisyydelle: kantauralin leviäminen näyttää alkaneen suunnilleen Kama-joelta (Volgan mutkan ja Uralin välillä) vasta kivikauden muuttuessa pronssikaudeksi noin 2000 eaa.

(http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_2.pdf;

http://www.sgr.fi/susa/92/hakkinen.pdf)


Uralilta Suomeen

Aiemmin vallinnut nk.maltillinen jatkuvuusteoria oletti, että uralilainen kieli olisi ehti-nyt Suomeen jo tyypillisen kampakeramiikan aikana (n.3900 eaa.) ja että täkäläinen kieli olisi alkanut jakautua kantasaameksi ja kantasuomeksi jo nuorakeraamisen kulttuurin tuoneiden indoeurooppalaisten vaikutuksesta (n. 3000 eaa.). Virossa tämä näkemys pääsi valtaan jo 1950-luvulla, mutta Suomessa monitieteinen konsensus sementoitiin vasta Tvärminnen symposiumissa 1980. Osa kielentutkijoista piti silti ajoituksia liian varhaisina, ja ihan syystäkin: kuten kaikissa jatkuvuusteorioissa, täs- säkin oletettiin virheellisesti, että arkeologinen jatkuvuus voisi todistaa kielellisestä jatkuvuudesta. Tuolloin ei vielä kuitenkaan ollut kaivettu esiin kaikkea sitä jatkuvuus-teoriaa vastustavaa todistusaineistoa, jonka kielitieteilijät onnistuivat 2000-luvulle tultaessa keräämään, joten monet kielitieteilijätkin hyväksyivät jatkuvuusteorian.

 Erityisesti indoeurooppalaisten lainasanojen tutkimus mahdollisti uralilaisten kielen-tasojen entistä tarkemman ankkuroimisen aikaan, ja paikannimitutkimus antoi tietoa uralilaisten kielten aiemmista puhuma-alueista. Kantasaamen ja kantasuomen eriy- tyminen näyttääkin nyt alkaneen vasta pronssikaudella (n. 1000 eaa.) ja vieläpä kau- kana kaakossa Laatokan eteläpuolella, ei suinkaan kivikaudella Lounais-Suomessa. (http://www.elisanet.fi/alkupera/Jatkuvuus2.pdf)

 Siinä vaiheessa kun kielitiede tavoittaa ensimmäiset merkit itämerensuomalaisesta kielimuodosta (joka edustaa keskikantasuomen tasoa) Suomen lounaisrannikolla suunnilleen rautakauden alussa (n. 500 eaa.), oli täällä naapureina lainasanojen ja paikannimistön perusteella jo saamelaisia ja germaaneja. Koska nämä varhaisimmat merkit perustuvat keskinäisiin lainoihin, ei ole mahdollista sanoa, mikä kieliryhmä oli Lounais-Suomessa ensin.Tuossa aikatasossa ei vielä voida puhua suomen kielestä, vaan vasta kun oli ensin saavutettu myöhäiskantasuomen taso ja kun sitten sen Suomessa puhuttu murre alkoi eriytyä Virossa ja Karjalassa puhutuista murteista, voidaan sanoa itsenäisen suomen kielen "syntyneen". Tämä tapahtui arviolta joitain vuosisatoja jälkeen ajanlaskun alun.

 Tässä vaiheessa tätä nimenomaista suomen kielen esimuotoa (jota voidaan kutsua selvyyden vuoksi muinaislänsisuomeksi) puhuttiin vasta kapealla rannikkokaistaleel-la Karjaalta Satakuntaan;alueen germaanit sulautuivat ajan mittaan länsisuomalai-siin jo kauan ennen ruotsalaisten saapumista. Muinaislänsisuomesta polveutuvat suomen kielen länsimurteet. Sisämaassa aivan eteläisintä Suomea myöten puhuttiin saamea, mikä näkyy saamelaisperäisistä paikannimistä: sellaisista, joiden elementit eivät voi selittyä suomalaisten sanojen pohjalta vaan joissa näkyy saamelaiskielille tyypillinen äännekehitys. Todistusaineisto ei siis perustu suomalaisia sanoja sisältä-viin nimiele-mentteihin kuten Lappi-, Lapin-, Poro- tms. kuten usein virheellisesti luullaan (Ks. edellinen linkki jatkoviitteineen.)

Toiselle vuosituhannelle tultaessa Suomeen levisi idästä toinen itämerensuomalai-nen kielimuoto, muinaiskarjala. Sen jatkajia ovat suomen kielen itämurteet eli savo- lais- ja kaakkois- eli karjalaismurteet (ja Suomen ulkopuolella karjalan kieli ja inke-roinen). Suomen länsi- ja itämurteet ovat siis erilähtöisiä, ja ilman keinotekoisen kirjakielen yhdistävää vaikutusta ne olisivat voineet kehittyä omiksi kielikseen.

(http://www.elisanet.fi/alkupera/Suomensynty.html)


Suomalaisten geenit: isä- ja äitilinjat

 Geenitutkimuksessa on 1990-luvulta lähtien hyödynnetty toisvanhempaisia linjoja: Y-kromosomin DNA periytyy pojalle aina isältä, ja mitokondriaalinen DNA periytyy lapsille aina äidiltä. Isä- ja äitilinjojen avulla voidaan seurata mutaatiosukupolvia taaksepäin aina Afrikkaan saakka.Mutaatiosukupolvi voi vastata useampaa todellista sukupolvea, joten aivan kaikkia esivanhempia ei välttämättä tavoiteta – ja nekin jotka tavoitetaan jäävät tietysti nimettömiksi. Suomalaisten isälinjoista enemmistö tulee idän suunnalta ja vähemmistö lännen suunnalta, kun taas äitilinjoissa tilanne on päinvastainen.  

 – Itäsuomalaismiehistä noin 70 % ja länsisuomalaismiehistä noin 40 % kuuluu hap- loryhmään N1c1a (M178),joka on syntynyt jossain Etelä-Siperian ja Mongolian lähis- töllä. Itä- ja länsisuomalaiset N1c1-miehet kuuluvat lisäksi aivan eri haaroihin: länsi-suomalainen (hämäläinen) haara näyttää levinneen tänne Baltiasta, kun taas itäsuo-malaisilla tavataan savolaista ja karjalaista haaraa, jotka palautunevat volgalaiseen perustajaan.

 – Itäsuomalaismiehistä noin 20 % ja länsisuomalaismiehistä noin 40 % kuuluu hap- loryhmään I1 (M253), joka lienee syntynyt jossain keskisen Euroopan pohjoisosissa. Haploryhmää on ilmeisesti tullut tänne sekä suoraan etelän suunnalta että Skandinaviasta.

 – Suomalaisnaisista runsaat 40 % kuuluu haploryhmään H, joka jakautuu moneen alahaploryhmään, jotka ovat levinneet tänne ilmeisesti monelta suunnalta (pääsääntöisesti kuitenkin lännestä tai etelästä).  

 – Suomalaisnaisista lähes 30% kuuluu haploryhmään U, joka sekin jakautuu moneen alahaploryhmään, jotka ovat levinneet tänne monelta suunnalta.

Äitilinjat ovat Euroopan mittakaavassa jakautuneet paljon tasaisemmin kuin isälinjat, ja ne näyttävät usein edustavan ajallisesti vanhempaa väestöpohjaa.Suomessakaan äitilinjoissa ei ole havaittavissa jyrkkää itä-länsi-jakoa kuten isälinjoissa.Isälinjat taas ovat ajoitukseltaan selvästi nuorempia,ja usein ne voidaan helpommin yhdistää kiel-ten leviämiseen: N1c1a:n kohdallakin länsisuomalaisen haaran tulo Baltiasta Länsi-Suomeen muistuttaa muinaislänsisuomalaisen kielen leviämistä samalta suunnalta, aivan kuten volgalaisten (tai laatokkalaisten) haarojen tulo kaakosta Itä-Suomeen muistuttaa muinaiskarjalaisen kielen leviämistä samalta suunnalta. Toisaalta haarat kokonaisuutena lienevät liian vanhoja yhdistettäviksi kyseisiin kielimuotoihin, mutta ainakin jotkin alahaarat voisivat ehkä liittyä näihin kieliin. On kuitenkin muistettava, että idän ja lännen välinen kulttuuriraja on Suomessa hyvin vanha, joten N1c1a-haploryhmän haarojen välinen raja saattaa periytyä jo kivikaudelta, vaikka nykyiset murrealueet ovatkin nuorempaa perua.


Suomalaisten geenit: genominlaajuinen taso

 2000-luvulla on alettu kartoittaa kaikista kromosomeista satojatuhansia emäksiä kat- tava valikoitu otos. Nämä emäkset esiintyvät aina pareittain, niin että toinen peritään isältä ja toinen äidiltä. Tällä tasolla ei siksi voidakaan seurata yksittäisiä geenilinjoja kauas taaksepäin,mutta aikaulottuvuuden sijaan saavutetaan niin suuri tarkkuus, että geenitestin avulla voidaan määrittää henkilön tausta jopa kylän tarkkuudella (ainakin Sardiniassa).

Tätä laajaa geenidataa voidaan analysoida monella eri tasolla.Yleisimmin väestöjen välistä geneettistä etäisyyttä kuvataan FST-arvolla: FST-arvo on sitä pienempi, mitä enemmän geeninvaihtoa väestöjen välillä on tapahtunut.Monien eurooppalaisten vä- estöjen etäisyys naapureihinsa on vain noin 10 (= 0,0010), kun taas etäisyys länsi-suomalaisista ruotsalaisiin,venäläisiin ja itäsuomalaisiin on noin 30.Virolaisia on ver-rattu vain helsinkiläisiin, ja he ovat lähempänä näitä kuin ruotsalaiset ja venäläiset; mikään kaukaisempi kansa ei ole suomalaisille läheisempi kuin nämä naapuriväes-töt. Itäsuomalaiset ovat länsisuomalaisten "takana" sekä ruotsalaisiin että venäläisiin nähden – FST-arvo on molempiin noin 70. Itäsuomalaiset eivät siis ole sekoittuneet venäläisten kanssa,vaikka maantieteellisin perustein voisi kuvitella toisin. 

(http://jaska.puheenvuoro.uusisuomi.fi/136491-painokoneet-seis-venalaiset-eivat-olekaan-suomalaisia)

 Venäläiset puolestaan ovat lähellä esimerkiksi puolalaisia, virolaisia ja tshekkejä (FST 10), paitsi pohjoisvenäläiset, jotka ovat kaukana näistä (FST 60–70). Silti poh- joisvenäläiset ovat aivan yhtä kaukana vepsäläisistä ja suomalaisistakin. Huolimatta venäläisten sisäisistä eroista pohjoisvenäläiset ovat aivan samalla etäisyydellä suo- malaisista ja vepsäläisistä kuin muutkin venäläiset. Tällainen "monisijaintisuus" on tyypillistä FST-arvoille ja vaikeuttaa tämän tason ilmaisemista kuvallisesti.

 Edelleen odotellaan tutkimusta, jossa suomalaisia verrataan saamelaisiin genomin-laajuisella tasolla. Ennen sitä voidaan vain arvailla,poikkeavatko suomalaiset muista naapureista saamelaisten suuntaan vaiko ihan omaan suuntaansa. Koska kuitenkin saamelaisia on verrattu muihin kansoihin, voidaan yrittää epäsuorasti päätellä, että ainakin itäsuomalaiset poikkeaisivat saamelaisten suuntaan.

(http://www.elisanet.fi/alkupera/Saamelaiset.pdf)

 Ottaen huomioon, että monet eurooppalaiset väestöt eroavat toisistaan vain FST- arvo 10:n verran, voitaisiin suomalaiset jakaa peräti seitsemään eri väestöön, jotka kaikki eroaisivat toisistaan vähintään 20:n verran. Suurin ero on eteläpohjalaisten ja kainuulaisten välinen arvo 65. Muilla Euroopan kansoilla ei ole havaittu yhtä suurta sisäistä erilaisuutta; vain sardinialaisten etäisyys pohjoisitalialaisiin on samaa suuruusluokkaa. 

(http://www.elisanet.fi/alkupera/Suomalaisten_geenihistoria.pdf)

 Väestötasolla hyödynnetään lisäksi lambda-tasoa (genomic control) ja yksilötasolla IBD-tasoa (identity by descent = peritysti samanlainen);IBS-tasoa (identity by state = muodollisesti samanlainen) käytetään väestö- ja yksilötasolla. Kahta viimeistä tasoa selventää seuraava kuva:

http://www.elisanet.fi/alkupera/IBSvsIBD.jpg

 Lisäksi on mainittava nk. sekoituslaskurit, jotka jakavat geenit prosenttiosuuksiin sen mukaan, miten hyvin ne vastaavat verrokkiväestöjä. Suomalaisten kannalta havain-nollisin laskuri on sellainen, joka painottuu lähialueiden väestöihin mutta jossa ei ole erikseen suomalaista tekijää (koska silloin se veisi suurimman osan kaikkien suoma-laisten geeneistä,eikä suomalaisten sisäisiä eroja saataisi riittävästi näkyviin). Tällai- sen laskurin avulla geeninsä testanneet suomalaiset saadaan jaettua suunnilleen maakunnittaisiin ryhmiin: 

http://www.elisanet.fi/alkupera/K12.pdf


Saamelaisten geenit

Saamelaisille ei ole nykyväestöistä löytynyt läheisiä sukulaisia,mutta muinais-DNA:n analysoiminen on tuottanut yllättävän tuloksen: kivikauden espanjalaiset olivat hyvin samanlaisia kuin nykyiset saamelaiset ja hyvin erilaisia kuin nykyiset espanjalaiset tai edes baskit.

(http://www.elisanet.fi/alkupera/Saamegeenit.pdf)

Eurooppalaisten geenit ovat siis viimeisten vuosituhansien aikana suuressa määrin vaihtuneet,ja vanhat geenit ovat säilyneet parhaiten maanosan pohjoisreunalla. Noin kolme neljännestä saamelaisten geeneistä näyttää olevan muinaiseurooppalaisia, kun suomalaisilla osuus on enää neljäsosa.

 Saamelaisilla on silti myös itäinen geenijuurensa: se on havaittavissa vielä niinkin kauas kuin Keski-Aasiaan mentäessä

(http://www.elisanet.fi/alkupera/Saamelaiset.html), mutta erityisen läheisiä saamelai- sille näyttäisivät olevan Volgan alueen kansat Keski-Venäjällä. Tekeillä olevan tutki-muksen tiivistelmän mukaan saamelaiset olisivat jopa lähempänä Volgan kansoja kuin suomalaisia.

 Saamelaisten yleisimmät isälinjat ovat samat kuin suomalaisilla, mikä tietysti sopii kielisukulaisille. Äitilinjoissa sen sijaan vallitsevat V ja U5b, Suomen saamelaisilla molempia on noin 40 %. (Suomalaisten U:sta U5b:tä on noin 14 %.) Saamelaisilla on huomattavasti myös myöhäisiä aasialaisperäisiä äitilinjoja Z1a ja D5a3a (Suomen saamelaisilla yhteensä 16 %, suomalaisilla vain pari prosenttia), joiden saapuminen ajoitetaan noin 3 000 vuoden takaiseen aikaan.

 Saamelaiset ovat siis sekä itäisempiä että läntisempiä kuin suomalaiset, sikäli kuin muinaiseurooppalainen perimä on kulkeutunut Lappiin Espanjasta Norjan rannikkoa pitkin ensimmäisen jääkauden jälkeisen asutusvirtauksen mukana, niin kuin sopii olettaa.


Geenitestiin!

 Mikäli omien geeniesi testaaminen alkoi kiinnostaa, Y-kromosomin DNA:n (isälinja), mitokondriaalisen DNA:n (äitilinja) ja genominlaajuisen DNA:n voi testauttaa esimer- kiksi FamilyTreeDNA:lla (jossa on oma Suomi DNA -projekti, jonka kautta saa alen- nusta) tai 23andMe:llä. Lisätietoja ja neuvoja suomeksi erilaisiin testeihin ja testaus-firmoihin liittyen voi lueskella ja kysellä esimerkiksi Muinainen Suomi -foorumilla: http://p1.foorumi.info/muinainensuomi/


P.S. Geneettinen Rurik näyttää kuuluneen Y-haploryhmään N1c1a, mutta hän ei silti ollut suomalainen, vaan geenijuuret johtavat Skandinaviaan: http://www.elisanet.fi/alkupera/Rurikid.pdf


P.P.S. Kuvia lisätty, ne näkyvät suurempina täällä:

http://www.elisanet.fi/alkupera/Sukupuu.png

http://www.elisanet.fi/alkupera/Muinaiskarjala.png

http://www.elisanet.fi/alkupera/Salmela11.png

http://www.elisanet.fi/alkupera/Khrunin13.pngSakndinaavinen pronssikulttuuri niemomaan EI OLE OLLUT GERMAANISTA, indoeuroopplaista kylläkin mitä todennäköisimmin.


http://jaska.vapaavuoro.uusisuomi.fi/vapaa-aika/137064-suomalaisten-alkupera#comment-2290373

Hannu Koho:
"onko germaanisissa kielissä nykykäsityksen mukaan yhtään lainasanoja suoma-lais-ugrilaisista kielistä? Käsittääkseni pääsääntöisesti lainasanapohdinnat sisältä-vät aina ajatuksen, että sanat ovat siirtyneet vain lännestä itään ja etelästä pohjoiseen?"

Germaanisista kielistä on löytynyt niin vähän uralilaisia lainasanoja (vain pari uskot-tavaa mahdollisuutta, nekään eivät ihan varmoja), että sen tulkitaan jo kertovan jotain itse lainaustilanteesta: germaanit ovat asettuneet uralinkielisten keskuuteen. Tätä tu- kee se, että germaaneihin yhdistetty skandinaavinen pronssikulttuuri levisi Suomen ja Viron rannikoille saakka.

Eli ne germaanit,joilta lainasanat todennäköisimmin on saatu,myös lainasivat sanoja uralilaisista kielistä, mutta koska he sittemmin sulautuivat paikalliseen enemmistöön, ei näitä lainasanoja ole enää missään nähtävissä. Ne eivät siis kulkeutuneet suomengermaaneilta esim. ruotsingermaaneille.

Suosittelen teille kyllä noita geenitestejä! Etenkin sukututkimukseen yhdistettynä niistä saa hyvin tietoa. Testituloksen tultua se selvittelytyö vasta alkaa, mutta näillä pääseen alkuun:


http://www.elisanet.fi/alkupera/Geenisukututkimus.pdf
http://www.elisanet.fi/alkupera/FamilyFinder.pdf

Perhettä tai sukulaisia voi kysyä osallistumaan kustannuksiin, mikäli heitä aihe yh-tään kiinnostaa; tulokset kun koskevat heitäkin aika suuressa määrin. (Isälinjatesti ei tietenkään äitiä eikä äitilinjatesti isää...)