http://anttirautiainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251360-mika-ratkaisuksi-krimilla

” Mikä ratkaisuksi Krimillä?

Huomenna,  sunnuntaina 25.2. klo 15:00 Venäjän suurlähetystöllä Tehtaankadulla järjestetään mielenosoitus Krimin miehitystä vastaan. Mielenosoitukseen pyydetään tulemaan seuraavan viiden vaatimuksen kanssa:

Putin: Näpit irti Krimistä!
Krim = Ukraina
Seis Krimin valloitukselle!
Vapaus ja oikeus Krimin tataareille!
Venäjä – maailman sarjamiehittäjä

En ole täysin samaa mieltä vaatimuslistasta. Krimin liittäminen Ukrainaan ei riitä rat- kaisemaan ongelmia, enkä koe mielekkäänä laittaa Venäjän, Israelin ja Turkin laitto- mia miehityksiä vakavuusjärjestykseen. Tästä huolimatta aion osallistua mielenosoi-tukseen, mikäli alkavan flunssan oireet menevät ohi siihen mennessä. Näin, koska pidän tärkeänä osoittaa tukea kamppailulle Krimin tataarien oikeuksien puolesta. ”

RK: Kaikki kunnia ja lainvoima krimintataarien ja kaikien muidenkin oikeuksille ja vapauksille!

Niiden toteutumisedellytykset eivät ole taatusti Venäjällä huonommat kuin nykyisessä Ukrainassa…

YK päättää viime kädessä maailman rajoista Yleiskokouksen päätöksellä Turvallisuusneuvoston esityksestä.

http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/171762-paattaako-yk-jasenmaiden-rajoista

Päättääkö YK jäsenmaiden rajoista?


Väitän, että päättää, viime kädessä.

YK mm. vahvistaa rauhansopimukset, kuten jo sen edeltäjä Kansainliittokin teki, ja hyväksyy jäsenmaat tietyin rajoin,perustuslaein jne. Yleiskokouksen päätöksellä Tur- vallisuusneuvoston esityksestä. YK:n Yleiskokous on tällä keinolla myös luonut valti-oita kuten Israelin,Palestiinan arabivaltion, Itä-Timorin, Namibian ja miehityksenalai- sen Länsi-Saharan. Tämä on myös tapa, jolla YK hyväksyy tai hylkää maiden halli-tukset.Se on johtanut myös omituisuuksiin,mm.kun USA piti veto-oikeudellaan ”kan- nattamaansa” Kambodzhan Pol Potin kansanmurhahallitusta maan hallituksena YK:ssa kymmenisen vuotta sen jälkeen- kin, kun Vietnamin tukemat kapinalliset oli-vat sen kaataneet. Tällaiset ovat kuitenkin suhteellisen vähämerkityksellistä santaa perusperiaatteeltaan toimintakelpoisen systeemin rattaisssa.

Asian ydin on siinä, että kansainväliset YK-tuomioistuimet ovat  luonnollisesti sidot-tuja YK:n omaan lakiin.Samoin siihen ovat ehdottomasti sidottuja ylin rauhanvalvoja ja ainoa laillinen rauhaanpakottaja Turvallisuuneuvosto sekä YK:n Sihteeristö.

Yksittäisille jäsenmaille YK:n päätökset ovat oletusarvoisesti KEHOTUKSIA (recom-mendations,sanan perusmerkitys: re-commander = käskeä uudelleen,toistaa käsky, mitä suomen kehä-sanasta johdettu ´kehottaakin´ tarkoittaa), joiden toimeenpanon ne suorittavat kansallisen lain kautta.Turvallisuusnevosto taivuttelee pullikoivia ensin mm. talous- ym. pakotteilla ja vasta vihonviimeisenä keinona rauhaanpakottaa kan-sainväliseen lakiin.Myös Turvallisuusneuvostolla on siis sekä lainsäädäntö- että tuo-miovaltaa Peruskirjan ja Yleiskouksen lakipäätösten pohjalta, joille sen toiminnan myös PITÄÄ perustua.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/yk-n-yleiskokous-paatti-29-11-1947-samalla-paatoslauselmalla-pl-181-seka-palestiinan-arabivaltion-etta-israelin-olemassaolosta

Tarkoitukseni ei ollut avata omaa blogia.

Dosentti Kimmo Kiljunen (SDP), joka ei halua kuulla omiinsa nähden poikkipuolisia näkemyksiä eikä käydä kansalaiskeskustelua  tieteellisestä puhumattakaan, vaikka on siis dosentti, bannasi minut kommentoimasta blogiaan heti, kun keskustelussa päästiin asiaan.

Dosentti Kiljusen agenda on tämä:

Suomi ajaa NATOa YK:n TILALLE ei-jäsenyyttä viikunanlehtenä käyttäen

Keskustelussa tuotiin esiin YK:n sivuilta(?) myös materiaalia, joka näennäisesti kyseenalaistaa yllä esittämäni tiedot, ja joihin pitää jossakin vastata, jotta se ei muodostuisi ”jumalansanaksi”.

http://kiljunen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/171727-ukraina-ja-kansainvalinen-oikeus#comment-2662874

KK: ” Ukrainan kriisi on vaikein poliittinen kriisi Euroopassa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Suurvallat ovat vastakkain.

Ei ole epäilystä, että Venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta muuttamalla yksipuolisesti Ukrainan rajoja.

Ne vahvistettiin vuoden 1994 Budapestin sopimuksella Ukrainan luopuessa ydinaseista. Tätä sopimusta Krimin valtaus rikkoi. ”

RK:Kilju-Kimmon vuoden 1994 Budapestin sopimus Venäjän (Baariss´-sedän), Eng- lannin ja USA:n  (ja Ukrainan) keken EI OLE MIKÄÄN KANSAINVÄLINEN LAKI YLI-PÄÄTÄÄNKÄÄN, EIVÄTKÄ SOPIMUKSET MENE KOSKAAN EDES KANSALLIS-TEN SAATI KANSAINVÄLISTEN LAKIEN YLI!

Noilla kolmella tai neljällä valtiolla ei ole mitään oikeutta päättää valtioiden varsinkaan ns. kolmanien sellaisten jaoista ohi YK:n proseduurin!


Niillä on oikeus sitoa itsensä viemään,tiettyjen edellytysten vallitessa (joihin ei todel- lakaan kuulu, että esimerkiksi Ukrainassa olisi tapahtunut fasistikaappaus!), läpi tiettyä linjaa (jonka läpi meno laiksi ei silti olisi vielä saletti).

President Obama warned Russia again it faced worldwide isolation by its actions but it wasn’t too late to withdraw and respect the 1994 Budapest pact that saw the US, UK and Russia sign a security assurance that saw Ukraine dismantle its nuclear weapons in exchange for protection of the integrity of its border.

“I think the world is largely united in recognising the steps Russia has taken are a violation of Ukrainian sovereignty … a violation of international law,” President Obama said adding sanctions were being drawn up now.

“The strong condemnation that Russia has received around the world indicates the degree to which Russia is on the wrong side of history,” he said.

“There are two paths that Russia can take at this point.Actions on the ground in Cri-mea are deeply troubling but what is also true is that over time, this will be a costly proposition for Russia. Now is the time to consider whether they can further their interests with diplomacy as opposed to force.” ”

Kansainvälisoikeudellisesti valtioiden rajat vahvistaa YK:n Yleiskokous Turvallisuusneuvoston esityksestä, eikä mikään sopimus.

Se ei ole vielä hyväksynyt Krimin liittämistä Venäjään, mutta se ei myöskään pidä millään muotoa laittomana ainakaan Krimin irrottautumista Ukrainasta.

Krim oli autonomia (ja on nyt osavaltio),ja autonomioiden oikeudet ovat YK:n Peruskirjassa lähes samat kuin itsenäisten valtioidenkin: mm. niiden asemaa ei saa heikentää esimerkiksi rajansiirtojen yhteydessä.

YK ei tee hätiköityjä päätöksiä laillista rajoista.Uusi järjestely on hyvä osoittaa toimi- vaksi ja kansan tahdon mukaiseksi. Vastaavia järjestelyjä on mm. Taiwan, joka on osa YK:n tunnustamaa yhtä Kiinaa, ja se oli myös vuosikymmenet YK:ssa edustet-tuna ollut Kiina, ja Kiinan kansantasavalta oli ulkona, Vietnamin sodan rauhaan asti. Edelleen Kosovon itsenäisyys odottaa yhä YK:n vahvistamista, samoin Etelä-Ossetian ja Abhasian.

Autonomioilla on oikeus puolustautua ja saada siihen myös ulkopuolista apua. Venäjä on Etelä-Ossetiassa ja Abhaasiassa laillinen YK:n ja ETYJin asettama rauhanturvaaja (”IVY”, Ukrainankin pitäisi olla, mutta kun ei ole…)AR: Krimin tataarit ovat olleet Venäjän miehityksen häviäjiä

Miehityksen alun jälkeen yli kymmenen poliittisesti aktiivista tataaria on kadonnut, tai kuollut epämääräisissä olosuhteissa. Lisäksi Krimin tataarien itsehallintoelin Mejlis (medzhlis) on kielletty ja laitettu Venäjän ”ekstremistijärjestöjen” listalle.

Krimin kolme suurta väestöryhmää ovat venäläiset, ukrainalaiset ja Krimin tataarit. Vuoden 2001 väestölaskennan mukaan ensimmäisiä oli 60.4%, toisia 24% ja kolmansia 10.8%. Etniset ryhmät määritettiin oman ilmoituksen mukaan. Poliittisesti kiistanalaisen, miehityksen jälkeen vuonna 2014 tehdyn väestölaskennan mukaan Krimin väkiluku vajaa viidellä prosentilla kymmenessä vuodessa, ja lasku koski lähinnä ukrainalaisia. Suurimpien ryhmien osuudet uuden väestölaskennan mukaan olivat 65.3%, 15.7% ja 12.2%.

Miehityksen myötä Krimiltä on arvatenkin muuttanut eniten ukrainalaisia, mutta on myös mahdollista, että osa ihmisistä määritteli etnisyytensä uusiksi muuttuneen po-liittisen tilanteen myötä. Ukrainalaisuuden ja venäläisyyden raja Krimillä,ja Ukrainas- sa ylipäätänsäkin on monimutkainen. Monen etnisesti ukrainalaisen äidinkieli on ve-näjä.Vuoden 2001 väestölaskennan mukaan Krimillä äidinkieleltään ukrainankielisiä oli 10.1%, joten 60% etnisesti ukrainalaisista puhui äidinkielenään Venäjää. Krimin tataareista 6% oli äidinkieleltään venäjänkielisiä.  ”

RK: Krim on ollut koko ajan Venäjän armeijan ”miehittämä” siinä mielessä, että siellä on ollut suuri Venäjän sotilastukikohta.Se on turvannut todellsisuudessa paitsi Venä- jän pääsyä Mustallemerelle ja Välimerelle, mitä ei ole laillista estää, myös Krimin autonomiaa. Krimin oma parlamentti oli fasistikaappausta vastaan (eivät parlamentit sitä paitsi voi ”tehdä fasismista laillista”).


AR: ” Mitä tiedetään Krimin asukkaiden näkemyksistä?

Etninen identiteetti ja äidinkieli eivät kumpikaan ole määrittäneet valtiollista lojaliteet- tia. Krimin paikallisparlamentin viimeisissä vaaleissa osana Ukrainaa vuonna 2010 kaksi venäläismielisintä puoluetta, ”Sojuz” (Liitto) ja ”Venäläinen yhtenäisyys” sai-vat vain 5,28% ja 4,02% äänistä. Näistäkään kumpikaan ei kampanjoinut Krimin liit-tämiseksi Venäjään, asialistalla olivat lähinnä Venäjän kielen asema, kauppasuhteet Venäjän kanssa ja Ukrainan NATO-jäsenyys. Mielipidetiedusteluissa Krimin asukkaiden tuki Venäjään liittymiselle 2011-2014 vaihteli 23% ja 41% välillä.

Vuonna 2010 Krimin vaalien ylivoimainen voittaja oli presidentti Viktor Janukovitšin ”Alueiden puolue”, joka sai 48,93% äänistä. Janukovitš syöstiin vallasta keväällä 2014, mutta Alueiden puolue mm. kannatti Ukrainan EU-jäsenyyttä (tosin omilla ehdoillaan), joten se oli venäläismielinen vain verrattuna Ukrainan kansallismielisiin puolueisiin, joiden tukialue on Länsi-Ukrainassa. ”

RK: Nimenomaan Janukovytshin hallituksen valta kaadettiin laittomasti fasistikaappauksessa.

AR: ” Krimin tataarien Qurultai-Ruh sai 7.02% äänistä, mutta yksikään muu länsi-mielinen puolue ei ylittänyt 3% äänikynnystä. Lähimmäksi pääsi Julia Timošenkon Batkivštšina, joka sai 2.68% äänistä.

Vuoden 2010 vaalituloksesta voi tehdä kaksi johtopäätöstä. Ensinäkin, Krimin poliit-tinen todellisuus oli täysin erilainen kuin muun Ukrainan. Siinä missä Ukrainassa ko-konaisuuten kansallis- ja länsimieliset ja (maltillisen) venäläismieliset puolueet tais-telivat vallasta tasaväkisenä, Krimillä länsimielisiä puolueita äänestivät miltei yksin-omaan tataarit. Toisaalta, edes Krimillä ei yksikään puolue ajanut Krimin liittämistä Venäjään, EU-jäsenyyttä kannattavat puolueet saivat yli puolet äänistä.Vuoden 2014 venäläismiehitystä auttaneella ”Venäläisellä yhtenäisyydellä” oli vain neljän prosentin tuki.

Vuoden 2010 vaalit eivät kuitenkaan anna kauheasti osviittaa siitä, kuinka suuri osa Krimin asukkaista tuki ja tukee venäläismiehitystä.Vuoden 2014 tapahtumat radikali- soivat Ukrainan asukkaita molemmilla puolilla jakolinjaa, ja varmasti osa Alueiden puolueen entisistä äänestäjistä ja jäsenistä kannattaa nyt Krimin, Donetskin ja Lu-hanskin liittämistä Venäjään. Kuinka suuri osa? Sitä on mahdotonta arvioida, koska kehotukset palauttaa Krim Ukrainalle ovat Venäjällä vakava rikos. ”

RK: Ketkä ja koska ja missä ovat esittäneet Donetskin ja Luhanskin liittämistä Venäjään.

AR: ” Venäjän rikoslain pykälässä 280.1 (julkinen kehottaminen Venäjän federaation alueellisen yhtenäisyyden rikkomiseen) maksimirangaistus on neljä vuotta vankilaa. Mikäli teko on tehty ”tiedotusvälineiden” (ml. internet) kautta, maksimirangaistus on viisi vuotta. Siksi mikään puolue ei voi ehdottaa tällaista, eikä mielipidetiedusteluihin joissa tätä udellaan kannata välttämättä vastata.

Etnisen vastakkainasettelun syy on Stalinin karkotus

Siinä missä raja ukrainalaisen ja venäläisen identiteetin välillä on jossain määrin liukuva, Krimin tataarit muodostavat poliittisesti melko yhtenäisen ryhmän, joka vastustaa Krimin liittämistä Venäjään. ”

RK: Mistään yhtenäisestä vastustuksesta Krimillä ei ole näyttöä. Tietääkseni esimer-kiksi sikäläiset islamilaiset järjestöt kannattavat Venäjään kuulumista – tai mahdolli-sesti itsenäisyyttä.Nykyään ilman Krimiä Ukrainassa ei ole juuri lainkaan islamilaisia tai turkkilaiskielisiä. Venäjällä kylää piisaa molempia. Krimintataarit eivät ole alkupe-räiskansa: pääasiassa he ovat kaanikunnan 1500-luvulla siirtämän väen jälkeläisiä. Alkuperäiset krimtshakit olivat juutalaisuskoisia karaimeja.

AR: ” Tästä on haukkuminen (tai kiittäminen) Stalinia, joka karkotti vuonna 1944 Kri-min tataarit Keski-Aasiaan, minkä vuoksi 15-20%, joidenkin arvioiden mukaan jopa 46% Krimin tataareista menehtyi nälkään. ”

RK: Potaskaa. Karkotus on totta, väestön joukkoon, josta he pääasiassa olivat lähtöisinkin, mutta kummituskuolleisuusluvut ovat roskaa.

AR: ” Karkotuksen syy oli väitetty Krimin tataarien yhteistyö natsien kanssa, mutta puna-armeijan puolella taisteli yhtä paljon Krimin tataareita kuin natsien pakkovär-väämissä poliisi- ja itsepuolustusjoukoissa, jotka eivät olleet erityisen luotettavia liittolaisia natseille.

Siinä missä monen muun Stalinin karkottaman etnisen ryhmän annettin palata koti-konnuilleen Hruštševin aikana, Krimin tataareille tätä ei sallittu. He ovat palanneet ensin omin lupineen ja luvan kanssa vasta 90-luvulta eteenpäin, osa ei ole palannut vieläkään. Läheskään kaikille palanneille ei ole annettu maata, joten he ovat vallan-neet sitä itse. Krimille syntyi konflikti karkotettujen, ja alueelle jääneen ja sinne myö-hemmin muuttaneen venäläisväestön välille,ja tätä konfliktia Ukrainan länsimielisim- mätkään hallitukset eivät ole uskaltaneet ratkaista Krimin tataarien hyväksi.Venäläis- miehityksen jälkeen karkotetuille on tarjottu korvauksia, mutta on juridisesti hankalaa todistaa että on oikeutettu niihin. Monet Krimin venäläismieliset ovat pitäneet palaa-via tataareita uhkana, eivätkä he ole moksiskaan tataarien poliittisten instituutioiden tuhoamisesta ja aktivistien katoamisista.

Karkotuksen jälkipyykki on syy, minkä vuoksi Ukrainan aikana Krimin politiikka pola-risoitui etnisten linjojen mukaan. Tämä etninen polarisaatio on myös syy,miksi Krimin ongelmia ei edes pitäisi ratkaista enemmistöpäätöksellä, ei Krimin enemmistön, ei Ukrainan enemmistön eikä Venäjän enemmistön päätöksellä. ”

RK: Juu näin toki on, ja krimintataarit ovat alueen ns. nimikkokansallisuus, jolla on siellä erikoisasema ja tasavertaiset kielelliset oikeudet.

AR: Vuoden 2014 kansanäänestyksissä Krimin ja Sevastopolin asemasta molem-mista yli 95% äänesti Venäjään liittymisen puolesta, mutta vastustajat pääosin boi-kotoivat äänestystä ja se järjestettiin sotilaallisen miehityksen olosuhteissa ja ilman riippumattomia tarkkailijoita. On vaikea arvioida kuinka suuri osa Krimin asukkaista olisi kannattanut liittymistä Venäjään täysin vapaassa kansanäänestyksessä, ja repression vuoksi on vaikeaa kysellä kuinka suuri osa äänestäisi sen puolesta nyt. Puolueet jotka saivat Krimillä eniten ääniä vuonna 2010, eli Alueiden puolue ja Kommunistipuolue on nyt kielletty Ukrainassa. ”

RK: Epätieteellisesti kielletty. Tämä on Ukrainan moka.

AR: ” On hyvin mahdollista, että Ukrainassa tapahtuneiden muutosten vuoksi enem-mistö krimiläisistä kannattaa nyt Venäjään liittymistä. Enemmistöllä ei kuitenkaan pitäisi olla oikeutta kidnapata ja murhata vähemmistön poliittisia vaikuttajia, riistää vähemmistöltä poliittista edustusta tai estää Stalinin vähemmistöltä viemien maiden palautusta kohtuullisessa mittakaavassa. ”

RK: Tällaiset murhajutut ovat perättömiä ja provokaatioita.

AR: ”Krimin venäläisten poliittinen paine ajaa näitä kaikkia kolmea.Toisaalta, Krimin venäläisten näkemystä ei sitäkään saa sivuuttaa kun niemimaan tulevaisuudesta päätetään.

Enemmistöpäätökset + kansallisuusaate = etninen sorto

Krimin konflikti on pitkälti paikallinen etninen konflikti, jossa tataarit ja ukrainalaiset ovat liittoutuneet Ukrainan länsimielisten poliittisten voimien kanssa, ja suuri osa, mahdollisesti enemmistö etnisistä venäläisistä on nyt liittoutunut Putinin kanssa. Lä-nsimaissa on ajoittain ehdotettu uutta kansanäänestystä tienä ulos konfliktista, mutta etnisissä konflikteissa äänestykset lähinnä vain mittaavat kilpailevien etnisten ryh-mien koon. Ajatus siitä, että etniset konfliktit voidaan ratkaista enemmistöpäätöksillä on suora tie etnisiin puhdistuksiin ja kansanmurhiin, koska nämä ovat ainoat tavat vähentää kilpailevan etnisen ryhmän kokoa.

Mikä olisi Krimin etnisen konfliktin ratkaisu? ”

RK: Tämä ei ole etninen vaan sotilasliittokonflikti.Tässä ei tapella tataarien asioista: ne olisi kyllä saatu paljon helpommallakin vaikka kuinka hyvään järjesteykseen. Venäläiset ja ukrainalaiset poikkeavat aika vähän alkuperältään, kieleltään tai uskonnoltaan.

AR: ” Vastaavanlaisten konfliktien ratkaisu on ollut vaikeaa kaikkialla maailmassa, koska parlamentaarinen tasavalta ja kansallisuusvaltio kulkevat käsi kädessä (1,2, 3, 4). Yleensä parlamentaristiset tasavallat on synnytetty etnisten puhdistusten avulla.”

RK: Yksi askel olisi panna YK-tuopmioistuin ICJ katsomaan ensimmäiseksi, missä ollaan niiden laillisten rajojen suhteen YK:n lain kirjaimen mukaan. Tämä voidaan tehdä myös niin, että istuimen ratkaisu ei ole ehdottoman sitova. Esimerkiksi mis-tään sellaisesta, mitä tarkkailja Kulju-Kimmo yllä hölpöttää, että Turvallisuusneuvos-ton pysyväisjäsenet voisivat jossakin tupakkipalaverissa ”päättää maailman rajoista”, ei missään tapauksessa ole kysymys….

AR: ” Siellä missä etnis-uskonnollinen väkivalta on onnistuttu pysäyttämään (esimer-kiksi Pohjois-Irlannissa ja Libanonissa), on parlamentaarinen enemmistöpäätöksen-teko yleensä korvattu jonkinlaisella vallanjakomallilla joka ei perustu yksinkertaiseen enemmistöön. ”

RK: Noin on,mutta tässä ei ole kyse taistelevista uskontokunnista eikä myöskään tu- lokas- ja alkuperäisperäisväen, EIKÄ VIHAMIELISTEN YHTEISKUNTALUOKKIEN TÖRMÄYKSESTÄ, josta kaikesta on kyse Pohjois-Irlannin sitkeäastä konfliktista.

AR: Valtiollisten rajojen koskemattomuus on minulle toisarvoinen kysymys, tuskin yksikään valtio olisi koskaan itsenäistynyt mikäli aina olisi menty tiukasti juridiikan mukaan. Minulle ensiarvoista ovat vähemmistön oikeudet ja hyvitys

Stalinin tekemistä vääryyksistä, ja niin kauan kun näitä ei ole otettu huomioon, on Krimin miehitystä pidettävä laittomana ja on vaadittava sen lopetusta.

Antti Rautiainen ”

Venäjä pystyy sen ongelman ratkasemaan paljon paremmin kuin Ukraina.

NATO hinkuu Krimiä voidakseen pussittaan Venäjän ulos Mustaltamereltä ja Välimereltä.

NATO on valtioiodenvälinen organisaatio, joka ei perustu minkäänlaiseen kansainväliseen lakiin.

Se on kelvollisen kansainvälisen kriisinhallintajärjestelmän kilpailija eikä sellaisen osa.


***


http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=1790756&offset=0

 Putin puhui Venäjän parlamentille

Kari J. Mattila

18.03.2014 16:57

Putin sai heti alkuun aplodit kuulijakunnalta, kun hän mainitsi joukossa istuvat Krimin aluehallinnon johtajat. Hän sanoi, että Krimin sunnuntaisen kansanäänestyksen tulos oli "enemmän kuin vakuuttava".

Hän käytti puheen alkuosan Krimin historian läpikäyntiin. Hänen mukaansa Krim luovutettiin Neuvostoliiton hajoamisen kynnyksellä laittomasti ja kansaa kuulematta pois Venäjältä.

- Kuuluimme kerran yhteen suureen valtioon, Neuvostoliittoon.

Putin sanoi, että Krimillä on kolme kieltä: venäjä, ukraina ja tataari ja sai jälleen aplodit.

Hänen mukaansa Venäjä ymmärsi, että heiltä ryöstettiin kirkkaassa päivänvalossa Krim.

- Miljoonat venäläiset menivät nukkumaan yhdessä maassa ja heräsivät toisessa. Heistä tuli vähemmistö yhdessä yössä.

Hänen mukaansa kansa ei ole antanut tätä anteeksi. Saati sitä, että Ukrainassa poljetaan venäläisten oikeuksia.

- Olemme nähneet yrityksiä kieltää Venäjän kieli.

- Myös muut vähemmistöt ovat kärsineet jatkuvista, 20 vuotta kestäneistä poliittisista kriiseistä.

Hän sanoo kunnioittavansa Maidanin rauhanomaisia mielenosoittajia, mutta syyttää viimeisistä käänteistä vallananastajia. Näiden hän sanoo olevan radikaalia äärioikeistoa, uusnatseja ja antisemitistejä.

- Tilanne ei ole hallinnassa, Putin sanoo ja väittää radikaalien pitävän nykyhallintoa vallassaan.

Hänen mukaansa Venäjä ei voinut jättää reagoimatta tilanteeseen, koska se olisi ollut petos. Tätä seurasi jälleen raikuvat aplodit.

Putin hämmästeli länttä, joka syyttää Venäjään kansainvälisten lakien rikkomisesta.

- Hyvä, että he muistavat, että kansainväliset lait ovat olemassa. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

Putin vertasi Krimin tilannetta Kosovon itsenäistymiseen ja ihmetteli, miten Krimiltä voitaisiin kieltää oikeus itsenäistymiseen. Tätä ei kielletä missään kansainvälisissä sopimuksissa, Putin totesi.

- Valkoista ei voi väittää valkoiseksi yhtenä päivänä ja mustaksi toisena.

Putin syytti länttä kaksinaamaisuudesta. Putinin mukaan mitään aseellista vallan-kaappausta ei ole tapahtunut, yhtään kuolonuhria ei ole tullut ja puheet aggressiosta ovat omituisia. Venäjän joukot ovat Krimin niemimaalla laillisesti, sanoo Putin. Joukkoja on hänen mukaansa "vain lain sallimat 25 000".

- Kansan vapaata tahtoa vastaan ei voi taistella.

Voimankäytöstä Putin sen sijaan syytti Yhdysvaltoja, joka sen mukaan käyttää voimaa suvereeneja valtioita vastaan aina kun se niin haluaa. Esimerkkinä hän käytti Jugoslavian pommituksia vuonna 1999.

Putin sanoo, että Venäjä haluaa ylläpitää ja rakentaa hyviä suhteita lännen kanssa ja neuvotella asioista, mutta heidät on usein ajettu nurkkaan.

- Ukrainan tapauksessa läntiset kumppanimme ovat ylittäneet punaisen rajan, he eivät ole toimineet ammattimaisesti, Putin sanoi ja sai jälleen raikuvat aplodit.

Kiinaa Putin sen sijaan kiitti.

Yhdysvaltojen kansalaisille, jotka ovat ylpeitä demokraattisesta vapaudestaan, Putin esitti kysymyksen.

- Entä krimiläisten vapaa tahto? Eikö tämä ole sama arvo? Putin kysyi.

Saksaan Putin vetosi toteamalla, että Venäjä on tukenut Saksan yhdistymistä ja toivoi nyt Krimillä vastapalvelusta.

- Krim on aina ollut, ja tulee aina olemaan, ukrainalainen, venäläinen ja krimin tataarilainen.

Hän vakuutti Venäjän tukea Krimille ja sai pitkään kestäneet aplodit.

Natosta Putin sanoi, ettei Venäjä halua sotilasliittoa "kotinsa lähelle" ja huomautti, että Ukrainassa on jo puhuttu Natoon liittymisestä. Tänään Ukrainan virkaatekevä pääministeri sanoi, ettei Ukraina haikaile Natoon.

Niiden miljoonien venäläisten oikeuksia, joita Ukrainassa asuu, Putin vannoi Venäjän puolustavan käyttäen poliittisia, diplomaattisia ja laillisia keinoja. Hän sanoi, että Ukrainan on itse palautettava järjestys maahan.

Venäjän vastaiset pakotteet Putin tuomitsi ja ihmetteli niiden tarkoitusta.

- Venäjän on tehtävä monimutkainen päätös, Putin sanoi Krimin liittämisestä. Kansa on kuitenkin sen takana ja krimiläiset haluavat Putinin mukaan olla osa Venäjää.

Hän väitti, että yli 90 prosenttia venäläisistä on Krimin liittämisen kannalla. Peräti 86 prosenttia on sitä mieltä, että Krim on yhä osa Venäjää, Putin kertoi mielipidetiedustelusta.

- Päätös voi perustua vain kansan poliittiseen tahtoon. Se on kaiken ydin, Putin sanoi ja rytmikkäät aplodit kestivät jälleen pitkään.

Putin sanoo ehdottavansa, että Krim ja Sevastopol liitetään Venäjään, eikä tämän jälkeen aplodeille näkynyt loppua. Putin sanoo vilpittömästi uskovansa, että tätä ehdotusta tuetaan."

http://www.iltalehti.fi/ukrainan-kriisi/201403180130758_uk.shtml


***

Taas uusi laki-megapuoskari kehiin?


"Sääntöpohjainen kansainvälinen oikeussysteemi" on YK, sen tuomioistuimet. Jokin USA:n tai EU:n kokoonpiereskelemä muu säännöstö esimerkiksi YK:n nakertami-seksi ei ole kansainvälistä oikeutta, vaan sellaista harrastelevien maiden keskinäistä puuhastelua. Sellaisia muita sääntöjä toteutettaessa kunkin maan viranomaisten toi-mivalta päättyy maan ulkorajalle. Oikeita yleismaailmallisia lakeja valvottaessa noin ei vällttämättä ole.

Yleismaailmallinen laki ei vaadi myötäilemään natsismia eikä "suojele- maan" sitä vaan päin vastoin vastustamaan, myös voimakeinoin.

Ukrainan sota ja mm. valtioiden ja autonomioiden todelliset lailliset rajat ja oikeudet ovat YK:n Peruskirjanmukaisen valtioidevälisen ICJ-tuomioistuimen alaa, joka tomii vain YK:n lainvoimaisten päätösten pohjalta, mutta kukaan ei ole esimerkiksi Krimin asemaa sinne vienyt, ei myöskään Ukraina. Laillisen YK:n alaisen sotarikoserikois-tuomioistuimen perustaminen edellyttää, että ICJ on perusteellisesti selvittänyt olevan juridisen tilanteen.

Erkoistuomioistuimen perustaa Yleiskokous Turvallisuusneuvoston esityksestä.

NATO ei ole laillinen sotilaallinen kansainvälinen toimija, vaan sellaisia ovat vain jäsenmaat ja Turvallisuusneuvosto. YK:n pitäisikin suuntautua sen lakkauttamiseen.


" Mielipide|Vieraskynä

Oikeudenmukaiseen rauhaan liittyy laittomasta hyökkäyssodasta määränneiden ja sitä johtaneiden rikosoikeudellinen vastuu.

ID-123748-GUID-5062E6C4-B1CD-43B9-84CD-9

Tarja Långström vastaa oikeudellisista kysymyksistä EU-edustustossa.

19.8.2023 2:00

Ukrainan sanotaan taistelevan olemassaolonsa lisäksi paljon laajemman tarkoituk-sen puolesta. Tähän on helppo yhtyä: Ukrainan laillisessa itsepuolustustaistelussa pelissä on myös toisen maailmansodan jälkeen rakennettu sääntöpohjainen järjestelmä, jonka perusnormi kieltää voimankäytön kansainvälisissä suhteissa.

Oikeus on avain kestävään rauhaan, kuten YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan on todennut. Tästä lähtee myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin esittämä rauhansuunnitelma, johon kuuluu olennaisesti Venäjän poliittisen ja sotilaallisen joh-don henkilökohtainen rikosvastuu laittomasta hyökkäyssodasta. " HM: Sitä ennen on selvitettävä VALTIOLLINEN VASTUU ja ASIANOMAISTEN YK-ELIMIEN ELI ICJ:N TOIMESTA. Istuvia valtionpäämiehiä ja ministerejä ja muitakin koskee DIPLOMAAT-TINEN KOSKEMATTOMUUS, joka pitää ensin poistaa yleensä hyvin painavien syiden nojalla, jotta heitä voidaan viedä tuomiolle valtion toimista.

TL:"...Koska pysyvä kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) ei voi käsitellä hyökkäys- rikosta Ukrainan tilanteessa, tarvitaan sitä varten erillinen tuomioistuin. Keskustelu erityistuomioistuimen perustamisesta alkoi melko pian Venäjän aloitettua täysimittai-sen hyökkäyssotansa. Muiden kansainvälisten rikosten osalta ICC voi kuitenkin toi-mia ja on maaliskuussa antanut Venäjän johtajasta Vladimir Putinista pidätysmää-räyksen sotarikosepäilyn perusteella.ICC:n tutkinnat ovat tärkeitä,samoin kuin Ukrai- nan omat ja muissa maissa suoritettavat tutkinnat.Nämä eivät kuitenkaan riitä, sano- vat monet kansainvälisen oikeuden johtavat asiantuntijat, kuten Philippe Sands ja Claus Kress. "

RK: ICC:n valtionpäämiesrikostutkinta lasten siirtämisestä sotatoimialueelta omalle puolelle "sotarikoksena" on laiton ja valtuudeton,koska ei ole ylemmän oikeusasteen päätöstä valtiollisesta sotarikoksesta. Tämä on nyt eri tavalla kuin vaikka Palestiinan arabivaltiossa,joka on ICC:n jäsen,koska Israelin laittomasta miehityksestä on asian- mukaiset päätökset. Ensimmäinen ja kovin kansainvälinen pykälä tassä sanoo, että-lapset on suojattava sotatoimilta, ja piste. Tämä koskee yhtä hyvin vihollisten kuin omiakin lapsia.

TL: " ... Vastuuta hyökkäysrikoksesta on Kressin mukaan ajettava,koska se on ainoa keino saada Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto rikosoikeudelliseen vastuuseen suurimmasta osasta väkivaltaa, jonka hyökkäyssota on Ukrainassa aiheuttanut. "

RK: Tähän tarvitaan laillinenasiamukasen elimen valtiontuomitseva päätös. Sellaista ei ole edes yritetty saada ICJ:ssä aikaan.

TL: " ... Päätös laittoman hyökkäyssodan aloittamisesta on avannut portit hirvittäville sotarikoksille, joista on kertynyt paljon todistusaineistoa. " "Sodan aloittamisella" ei ole suurempaa raskauttavaa merkitystä kansainvälisessä oikeudessa. Osapuolet väittävät aina varmasti "vastapuolen aloittaneen".

RK: Vaikka kansainvälisen lain perustarkoitus on päästä eroon sotimisesta, ei ole mahdotonta, että sotatoimien aloittaja olisi oikeassa ja laillisella asialla esimerkiksi natseja, todettuja terrorosteja, kiellettyjen asesysteemien levittäjiä, aseellisia hyökkääviä uskontokuntia tai natseja tai hirohitoisteja vastaan. Sodan varmoja tuntomerkkejä ovat lation miehitys ja merisaarto ilman YK:n lupaa.

TL: " ... Mutta hyökkäyssota on aiheuttanut ja aiheuttaa paljon sellaistakin vahinkoa, jonka Venäjä on saanut aikaiseksi loukkaamatta sodan oikeussääntöjä.

Kiinnostavasti Neuvostoliitolla oli keskeinen rooli hyökkäysrikoksen muodostumises-sa kansainväliseksi rikokseksi. Nürnbergin sotarikostuomioistuinta koskevissa neu-votteluissa maa ajoi vahvasti sitä, että hyökkäyssota itsessään katsottaisiin rikokseksi. "

RK: Laiton miehitys. Ei se alkanut tuosta,vaan Kansainliitolla jo oli sitova sotilaallisen laajenemisen ilman Liiton lupaa kieltävä laki jäsenmailleen.Neuvostoliitto erotettiinkin Kansainliitosta Suomen talvisodan takia sen lain perusteella.

TL: " ... Se piti tärkeänä sitä, että natsi-Saksan johtohenkilöt saadaan henkilökohtaiseen rikosvastuuseen hyökkäyksestä Neuvostoliittoon.

Pelissä on myös sääntöpohjainen järjestelmä. "

RK: Se on YK. Ja se NATO, joka sitä romuttaa pannakseen pystyyn oman maailmanlaajuisen sotilasdiktatuurinsa.

TL: " ... Nürnbergissä jaettiinkin tuomioita rikoksista rauhaa vastaan, ja tekoa kutsuttiin osuvasti ylimmäksi rikokseksi. "

RK: Ihmiskuntaa vastaan.

TL: " ... Kunnia tämän rikosnimikkeen (nykyisin hyökkäysrikos) kehittämisestä lanke-aa neuvostojuristi Aron Traininille. Teko on säädetty rangaistavaksi niin Venäjällä, Valko-Venäjällä, Ukrainassa kuin monessa muussakin maassa. Se on sisältynyt vuodesta 2018 myös ICC:n perussääntöön. "

RK: Laiton miehitys ja merisaarto. NATO:n tarkoitus oli vallata Krim ja asettaa Venäjä merisaartoon Välimeren suunnalta.

TL: " ... YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 1946 niin kutsutut Nürnbergin periaatteet. Vapaasti käännettynä ensimmäisessä periaatteessa todetaan, että: ”Kansainvälisiin rikoksiin syyllistyvät ihmiset, eivät abstraktit entiteetit, ja vain rankaisemalla tällaisiin rikoksiin syyllistyneitä henkilöitä voidaan panna täytäntöön kansainvälisen oikeuden määräykset.” Miten voisimme nyt tyytyä siihen, että joitakin Ukrainassa sotarikoksiin syyllistyneitä rivisotilaita saataisiin tuomituiksi, mutta laittoman hyökkäyssodan käynnistäneet väistäisivät vastuun? "

RK: Valtiollisiet sotiinsyyllisyydet ja perskohtaiset sotarikokset ovat eri asia, ja ne tuomitaan ERI TUOMIOISTUIMISSAKIN.

Valtionpäämiehiä,ministereitä ja parlamentaarikkojakin ja ylimpiä oikeus- ja sotilasvi- ranomaisia suojaa diplomaattinen koskemattomuus tavallisten vaikkapa omaisuus- seksi- jne rikosten suhteen heidän virassa istuessaan.

Jos näin ei olisi, niin esimerkiksi Bill ja Hillary olisivat varmaan joutuneet hirteen. Tosin esimerkiksi Saddam Hussein oili voitu tuomita aivan laillisesti kuolemaan Bag-dadilaisessa ruastuva oekeuvessa joukkomurhasta kemiallisian asein. Mutta hänet piti kuitenkin tuomita väellä ja vangällä tuomita laittoman miehittäjän asettamassa laittomassa valeoikeudessa.

TL: " YK:n yleiskokous on tuominnut Venäjän hyökkäyssodan. "

RK: Juu verbaalisesti. Mutta ei ole vienyt sitä ICJ-oikeuteen. Pelkkä pääsihteerikin olisi voinut viedä, kuten Ban Ki Moon Filippiinien ja Kiinan rajariidan. (Tosin ne ehtivät sen 80-vuotisen riitansa sopia ennen sitä.)

TL: " ... Hyökkäyssota loukkaa Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. "

RK: Krimillä oli oma YK-autonomian alueellinen koskemattomuu-tensa, samanlainen kuin Ahvenanmaalla, Etelä-Ossetialla ja Abhaasialla.

TL: " ... Se täyttää siten kansainvälisen hyökkäysrikosmääritelmän sisältämän valtion toimintaan liittyvän elementin olemalla ”luonteeltaan, vakavuudeltaan ja mittasuhteiltaan ilmeisellä tavalla YK:n peruskirjan vastainen”. "

RK: Sen päättää oikeus eikä mikään lynkkauspiiri.

TL: Asianmukaisesti muodostetun, riippumattoman ja puolueettoman hyökkäysrikos-tuomioistuimen tulee aikanaan tehdä päätöksiä hyökkäysrikokseen syyllisiksi epäilty-jen syyllisyydestä ja syyttömyydestä.Venäjän johdon lisäksi katseet kääntyvät Valko-Venäjälle maan hyökkäyssodalle osoittaman tuen vuoksi. "

RK: EI OLE MITÄÄN ERITYISTÄ "HYÖKKÄYSRIKOSTA"!

TL: " Tarja Långström on oikeustieteen tohtori ja lähetystöneuvos ulkoministeriön oikeuspalvelussa.
Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. "


RK: Näyttä olevan taas uusi oikeuspuoskarinatsikana - kuin faminatsivaletuomari Päivi Hirveä tai "hovioikeudenhouruneuvos Jukka "Stalin tappoi 10 kertaa enemmän kuin Hitler" Kemppinen (kun todellisuus oli tasan päinvastainen...).


***


369654938_10160428128826839_454396450719
Lavrov syytti Yhdysvaltoja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta. Yhdysvallat on polkenut kansainvälistä oikeutta ja pakottanut muut maat elämään itse keksimiensä sääntöjen mukaan, totesi Venäjän ulkoministeriön johtaja Sergei Lavrov sanomaleh-den haastattelussa "Argumentit ja tosiasiat". “Amerikkalaiset ovat itse asiassa polke-neet kansainvälistä oikeutta ja vuosikymmeniä vanhoja kirjoittamattomia tabuja dip-lomaattisessa toiminnassa.Toisin kuin geopoliittinen realiteetti,Yhdysvallat yrittää la-kaista muun maailman yhteisön,pakottaa kaikki elämään niiden "sääntöjen" mukaan, ministeri sanoi. Ulkopoliittisen osaston päällikön mukaan venäläiskammoinen Yhdys-valtain eliitti ajattelee järjettömästi ja ajaa Valkoista taloa avoimeen yhteenottoon Ve-näjän kanssa. Lavrovin mukaan tämän noidankehän katkaisemiseksi Yhdysvaltojen tulisi luopua vaatimuksista maailman herruudesta."