Englannin ehkä tunnetuimman tieteenfilosofin Colin McGinnin asenne on vahvasti ironinen, ja pitää muistaa, että hän tarkoittaa englantilaiseen tapaan sanalla "science" ns. LUONTOTIETEITÄ eli luonnon- ja formaalisia tieteitä, mutta EI välttä- mättä humanistisia tieteitä, joita kuitenkaan TAJUNNASTA puhuttaessa tietenkään voida mitenkään välttää, eikä myöskään filosofiatieteitä, koska ne ovat jotenkin "erikseen". Juuri niissä hän kuitenkin on yksi mestareista.


Kirjoitksessaan hän vähän ikäänkuin, "tekee itsensä tyhmäksi" ja tarkastelee Vilayanur Ramachandranin mukamas "puhtaita koetuloksia" todellakin ("empiristi- sen") luonnontieteen fiosofian näkökulmasta, ainakin aluksi...:


http://www.nybooks.com/articles/archives/2011/mar/24/can-brain-explain-your-mind/


"In a chapter boldly entitled “The Neurons That Shaped Civilization,” Ramachandran invests the famous “mirror neurons” (discovered in the 1990s) with remarkable generative powers. "


(McGinnillä on tässä VÄÄRÄNLAISET LAINAUSMERKIT, jotta viesti olisi, että hän todella "tunnustaisi" "peilisolut" todella tieteelliseksi käsitteeksi niiden "kuuluisuu-desta" riippumatta. Sama linja jatkuu terminologiassa.)


" The mirror neurons that have been identified in the brain serve as the mechanism of imitation he suggests, in virtue of their ability to react or “fire” sympathetically, and thus affect consciousness, when you are watching someone else do some- thing: some of the same neurons fire both when you observe the performance of an action and when you actually perform that action. "


Itse asiassa Alfonso Caramazza on jo osoittanut,että ne EIVÄT OLE SAMAT NEU- RONIT (vaan esimer- kiksi viereiset),jotka ns. (ehdollistuneella) REFLEKSIKAA- RELLA tuolla tavalla "eri suuntiin" aktivoituvat.


Edelleen: se, mitä neuroneissa liikkuvat varaukset "edustavat" mielessä ulkomaail- maa koskien RIIPPUU RATKAISEVASTI NOIDEN SIGNAALIEN KULKUREITTEJÄ OHJAAVISTA GLIASOLUISTA, ja mekanis- min ohjauksen geneettinen puoli GLIA- SOLUJEN GEENEISTÄ, kuten R. Douglas Fields on osoittanut, mikä vetää kyllä pohjan täydellisesti yhtään mitään muka TODELLA SELITTÄVIEN "PEILINURO- NIEN" alta!


Mutta VAIKKA ne olisivat samatkin, Colin McGinn esittää joukon vaikeita kysymyksiä, ja epäilyksiä...:


" This is held to show that the brain automatically produces a representation of someone else’s “point of view” — it runs by means of mirroring neurons an internal simulation of the other’s intended action.


Observing that we are a species much talented in the art of imitation, Ramachand- ran suggests that mirror neurons enable us to absorb the culture of previous generations:


Culture consists of massive collections of complex skills and knowledge which are transferred from person to person through two core mediums, language and imi- tation. We would be nothing without our savant-like ability to imitate others.


The mirror neurons act like sympathetic movements that can occur when watching someone else perform a difficult task - as when your arm swings slightly when you watch someone hit a ball with a bat.For Ramachandran this specific neural circuitry provides the key to understanding the growth of culture; indeed, the mirror neurons are held to permit the evolution of language, by enabling imitative utterance. "


Kyse on siis siitä, että Ramachandran yrittää "väistää" "peilineuroneilla" sellaisen yleisesti tunnetun asian, että kokonaisen VIESTINNÄLLISEN SYMBOLIJÄRJES-TELMÄN kehitys geneettisellä algoritmilla on mahdotonta, koska jokainen mutaatio oli negatiivinen toisten "geeni-symbolimaailman" kanssa oikeassa "virityksessä" olemisen kannalta. Tuon luontotieteellisen (scientific) faktan McGinn erinomaisesti tuntee, mutta hän kritisoi juuri sitä, mitä on kirjoitettu ja siten kuin se on kirjoitettu, eikä Ramachandran puhu vielä mitään symbolisista systeemistä. Hänen lähtökoh- tansa on, että se olisi ollut kaikkea muuta kuin symbolinen alun perin.


" According to him, we need special inhibitory mechanisms in order to keep our mirror neurons under control - or else we would be in danger of doing everything we see and losing our sense of personal identity. "


McGinn kytkee Ramachndranin ns. "inhibitiokoulukuntaan", jonka mukaan yhteis- kunta erityisenä oliona ei (niinkään) luo spesifiä, vaan muka "inhiboi (tukahduttaa, "luontaista", lajityypillistä") käyttäytymistä.


Inhibitiokoulukunta, jonka ydin ovat ns."frankfutistit", on kuitenkin konkreettisessa mm. kemiallisten aineiden ja neurologisia vaikutuksia koskevassa tutkimuksessa ollut pahasti vastatuulessa:


http://www.tiede.fi/keskustelut/post979311.html?hilit=%20aina%20mieless%C3%A4%20#p979311


" We are, in effect, constantly impersonating others at a subconscious level, as our hyperactive mirror neurons issue their sympathetic reactions. Ramachandran sees a connection between the bouba-kiki effect and mirror neurons, in that both involve the exploitation of abstract mappings — across sense modalities in the former case or from perceptual to motor in the latter.


Ramachandran goes on to treat autism as a deficiency in the mirror neuron system:the difficulties of play and conversation,and the absence of empathy characteristic of autism derive, Ramachandran holds, from a failure of cerebral response to others.


The autistic child cannot adopt the point of view of another person,and fails properly to grasp the self-other distinction, and that is what mirror neurons enable. "


Todellisuudessa tässä on kyse n. jaetun intention häiriöstä. Jos jaettu intentio joh- tuisi joitakin "peilineuroneista", niin SITTEN SELLAISIA EI VOISI OLLA ELÄIMILLÄ LAINKAAN, ja se on taas vastoin Rizzolatti-gurun "(alkuperäistä "kokeellista") määritelmää"!


(Autismissa on kyse GLIA-solujen poikkeuksellisesta toiminnasta, jolle voi olla niin geneettisiä kuin myös muita fysiologisia (esim. myrkky-) kuin sosiaalisiakin syitä.)


" Ramachandran claims confirmation of his theory in the lack of “mu-wave suppres-sion.” In normal people the brainwave known as the mu wave undergoes suppres- sion any time a person makes a voluntary movement or watches another perform the same movement, whereas in autistics, mu-wave suppression occurs only when performing actions, not when observing the action of others. The brain signature of empathy is thus absent in autistics. "


TÄMÄ TODISTAA, ETTÄ EMPATIA ON PUHTAASI SOSIAALISTA ALKUPERÄL- TÄÄN, sillä ilmiö on sosiaalista emergenssitasoa, jos tällaisen olemassolo on sen esiintymisen edellytys!


(Sen sijaan esimerkiksi pelkkä hyvin tai pahan olon emootio EI OLE PUHTAASTI SOSIAALISTA, vaan se on ehdollisten refleksien systeemin biologinenkin rakennepiirre.)


" Autism accordingly results from an anatomically identifiable dysfunction - dead mirror neurons, in effect. "


"Kuolleista peilsoluista"..;-D!!!.. huh... ei saa nauraa... ei saa nauraa... äärimmäisen vakavalle asialle... ja rikollisuudelle!!!!


"Ramachandran also postulates that the emotional peculiarities of autistics may be caused by disturbances to the link between the sensory cortices and the amygdala and limbic system, both centers involved in emotion.The normal pathways are bloc- ked or modified in some way,so that the usual pattern of emotional response to sti- muli is thrown off-kilter - trivial stimuli that human eyes register as uninteresting be- come affectively charged. Once again, anatomy rules, not psychology (so autism has nothing to do with bad parenting or Freudian struggles). "


Ja taas "normaalin esteitä", esteiden perään,eikä yhteykien ja ilmiöiden MUODOS- TUMATTA JÄÄMISTÄ... "Siellä ne muka ovat, mutta kun puhelin on rikki"... Taaskin konkreettinen kokeellinen tiede kertoo aivan muuta...)


" What can the structure of the brain tell us about language?


In his treatment of this subject Ramachandran ranges over Broca’s area of the brain (responsible for syntax) and Wernicke’s area (semantics), various types of aphasia, the question of whether we are the only species with language, nature versus nurture, and the relationship between language and thought. Then Rama- chandran squares up to the vexed problem of origins: How did language evolve?


His solution is nothing if not bold: bouba-kiki supplies the magic solution.


We need an account of how a lexicon got off the ground, and cross-modal abstraction is the answer. The bouba-kiki experiment "


Tämä tarkoittaisi, että "symbolit eivät ole symboleja", MIELIVALTAISIA kohteen merkkejä, ja ennen kaikkea ne eivät KEHITY sellaisiksi, vaan (korkeintaan DEGENEROITUVAT sellaisiksi "alun perin geneettisestä merkityksestään"...


Itse asissa tämä (Ramachandranin) MONIMUTKAISTAMINEN ja MONIMUTKAIS-TETTUNA "KEENIIN VIEMINEN" EI PÄTKÄÄKÄÄN AINAKAAN HELPOTA SYM- BOLISTEN SYSTEE- MIEN TUTKIMUSTA vaan vaikeuttaa sitä ja tekee sen mahdottomaksi...


"In this view, words began by way of abstract similarities between visually perceived objects and inten-tionally produced sounds - we call things by sounds that are like what they name, abstractly speaking.


Ramachandran introduces the word “synkinesia” to refer to abstract likenesses between types of movement - as, for example, between cutting with scissors and clenching the jaws.


The suggestion,then, is that speech exploits not merely sight-sound similarities but also similarities between movements of the mouth and other bodily movements: the “come hither” hand gesture of curling the fingers toward you with palm up is said to be mirrored by the movements of the tongue as the word “hither” is uttered.


This is not claimed to be the sole engine of language development, but it is said to provide an initial vital stage - how vocabulary began.


As to syntax, Ramachandran proposes that the use of tools afforded its initial foun- dation, particularly the use of “the subassembly technique in tool manufacture,” for example, affixing an ax head to a wooden handle.This composite physical structure is compared to the syntactic composition of a sentence.


Thus tool use, bouba-kiki, synkinesia, and thinking all combine to make language possible — along with those ubiquitous mirror neurons. "


"KAIKKIALLA OLEVAT, KAIKENSELITTÄVÄT (ubiquitous)"... Colin McGinn taitaa viitata siihen tieteenfilofofian yleiseen totuuteen, että "mikä selittää kaiken, ei selitä mitään!". En osaa tuohon panna filosofin nimeä, mutta se voisi olla vaikka Bacon...


Tieteellisten käsitteiden on suoritettava EROTTELUA ilmiöiden välillä ollakseen TODELLISIA ilmiöitä kuvaamaan kelvollisia tieteellisiä käsitteitä LAINKAAN!


" Just as fine-tuned hearing evolved from chewing in the reptilian jawbone structure (an “excaption” in the jargon of evolutionists) - as bones selected for biting became co-opted in the small bones of the ear - so human language grew from prelinguistic structures and capacities, building upon traits selected for other reasons. The jump to speech was therefore mediated, not abrupt.


Not content merely with explaining the origin of language, Ramachandran next ventures into the evolution of our aesthetic sense. "


Jne.


McGinn tunnetaan Antonio Damasion ”teorianmuodostuksen” loogisesta ja filosofisesta kritiikistä:


http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=117041

http://www.theguardian.com/science/neurophilosophy/2013/aug/23/mirror-neuronsBroken mirror