Professori Puolimatka vastaa Aamulehdessä skeptikkoprofessoreiden vaatimuk-seen teologian ja pappiskoultuksen poistamiseksi tiedeyliopistoista väittämällä kristiuskon toimineen luonnontieteiden nousun perustana 1600-luvulta alkaen.

Olen asiasta eri mieltä.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/348097?page=2#348289

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194706687147/artikkeli/puheenaihe+teologia+on+osa+tiedetta+.html

" Päivitetty 22.11.2011 09:15, julkaistu 22.11.2011 09:12

Puheenaihe: Teologia on osa tiedettä!

Tapio Puolimatka,

Vastaväite: Kahden professori vaatimus pappiskoulutuksen ja teologian karkottamisesta yliopiston ulkopuolelle on järjetön.

Perustelu: Ilman kristillistä teologiaa yliopisto olisi paljon köyhempi, sillä länsimaisen tieteen kehitykseltä puuttuisi pohja. "

RK: Höpsistälöpsis. Uskonto ei voi olla "tieteen pohja", vaikka jokin tieteenala syntyisikin jonkin uskonnon sisältä.

Puolimatka: " Professorikaksikko Markku Myllykankaan ja Esko Länsimiehen (Näkökulma 20.11.) väitteet jumaluskon tiedevastaisuudesta ja teologian hyödyttö-myydestä tieteen kannalta ovat ristiriidassa tieteen historian tosiasioiden kanssa.

Vastoin yleistä oletusta moderni kokeellinen luonnontiede ei syntynyt maallistuneen naturalistisen tiedekäsityksen vaan kristillisen luomiskäsityksen pohjalta, jota keskiajan teologia oli kehittänyt älyllisesti täsmälliseen muotoon.

Tieteellisen vallankumouksen keskeiset toteuttajat 1500–1700-luvuilla – kuten Fran-cis Bacon,Galileo Galilei,Johannes Kepler, Robert Boyle ja Isaac Newton - teki- vät tieteellistä tutkimustaan sen uskon varassa, että äärettömän älykäs, kaikkitietävä ja kaikkivaltias Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden. "

RK: Tuosta puuttuu sen tieteellisen vallankumouksen varsinainen empiirinen perustanlaskija ja tieteellisen maailmankuvan isä, kanonisen lakimiehen ja ma-temaatikon koulutuksen saanut, preussilaisen/kuurilaisen merikapteeniper-heen poika Niklas Kapperniks, "Kuurilainen" (Kapernigas), latinaksi Nikolaus Kopernikus (saksan sanasta Koperniker, joka tulee baltista).

http://wiki-de.genealogy.net/Die_Kuren

Mitenkähän noin on päässyt käymään, ja miksi?

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2986914/preussilaisten-pakanoiden-maailmankuva-oli-yllattavan-tieteellinen/

Edelleen: Francis Bacon ei suinkaan perustanut tiedettään teologiaan, vaan hän ni-menomaan halusi ehdottomasti pitää empiirisen,näytölle perustuvan tieteen toisaalta ja "ILMOITUKSELLE" perustuvat moraalin ja uskonnon toisaalta mahdollisimman kaukana ja erillään toisistaan!

Francis Bacon oli materialisti, ns. englantilaisen materialismin perustaja.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/2986922/-fysikalismin-ideologia-on-munatonta-metafyysista-monadologiaa/

" Uuden ajan filosofiassa erotetaan kaksi 'substanssin' analysoinnin linjaa.

Ensimmäisen niistä, joka liittyy substanssin ontologiseen käsittämiseen olemisen viimekätisenä perustana, aloitti empirimissä Francis Bacon SUBSTANTIAALISTEN MUOTOJEN laadullisen kuvauksen tietä samaistaen substanssin konkreettisten oloiden muodon kanssa. "

(Tuossa seuraavassa lähteessä (Oizerman) sanotaan, että olioiden OMINAISUUKSIEN muotoa, tämä pitää tarkistaa Baconin omista teksteistä)

Tässä kohdassa otan toisesta lähteestä, M.T. Iovtšukin, T.I. Oizermanin ja I.J. Štši-panovinFilosofian historia I:stä” tarkemmin tuosta Baconin muoto-opista,joka muo-to siis, jälleen kerran, tarkoitti sekä kappaleen että liikkeen muotoa, ja sama sisältö (”materia”, sama kuin nykyään sisältö, pilkulleen) saattoi käyttäytyä eri tavoin riippuen ”liikkeen muodosta” siinä.

Samalla selviää, mistä Bacon ja (mm. idean ”kaikenteoriasta” ensimmäisenä esittänyt) René Descartes skabasivat.

" Baconin materialimi. Oppi muodosta

Selostaessaan Baconin materialistista oppia materiasta ja sen liikkeestä Marx kirjoit- taa: "Liike on materian ominaisuuksita ensimmäinen ja tärkein, ei vain mekaanisena, matemaattisena liikkeenä, vaan myös "viettinä" (drive), "elämänhenkenä", "vireenä" ... " Materian elementaariet muodot ovat "eloisia","yksilöllistyviä",oliolajeille ominaiset eroavuudet aikaansaavia olemusvoimia. "

Materian luonteeseen kuuluvien muotojen tutkiminen oli Baconin mukaan oikean in-duktion perustehtävä, Muoto (form) oli oliolle kuuluvan ominasuuden materiaalinen olemus. Niinpä lämmön (olemassaolo)muoto oli tietty liikelaji. (Bacon esittikin pilkul-leen oikean teorian lämmön olemuksesta. Lämpö oli hänen mukaansa ”pienen mitta-kaavan mekaanista liikettä”, samoin paine,minkä sitten kokeellisen tieteen harrastaja Robaird O'Bhoaill (Robert Boyle) pitkälle todisti oikeaksi. RK) Oliossa yhdenkään ominaisuuden muoto ei ole erillään tämän olion muista ominaisuuksista. Jotta voitai-
siin löytää jonkin ominaisuuden muoto, täytyy eliminoida oliosta kaikki, mikä vain sa- tunnaisesti liittyy esitettävään muotoon, ja mikä ei kuulu tarkastelun alaiseen ominai-suuteen. Tämä toimitus... ei voi olla reaalista poistamista, koska oliossa kaikki sen piirteet kuuluvat yhteen. Kyseessä on looginen poisto eli abstraktio.

Bacon kehitteli materialistisen näkemyksen muodosta polemiikissa Platonin ja Aris-toteleen spekulatiivista muotokäsitettä vastaan. Fysikaalisessa katsannossa muoto on Baconin mukaan niiden alkeishiukkasten liikettä,joista olio koostuu. Olion ominai- suudet eli kvaliteetit ovat ovat yhtä materiaalisia. Materialle on Baconin käsityksessä ominainen aistilaatujen ääretön moninaisuus. "Materialismi kätkee Baconin, ensimmäisen luojansa, kohdalla vielä naiivilla tavalla kaikinpuolisen kehityksen idut sisäänsä.", sanoo Marx.

Materialistisesti perustellun induktioteorian lisäksi Bacon kehitteli uuden tieteiden luokittelun, joka lähtee tietokykyjen erilaisuudesta: Muistiin nojaa historia ja mieli-kuvitukseen runous.Ymmärrykseen (ajatteluun) pohjautuvat filosofia,matematiikka ja luonnontiede.

Tiedon varsinainen tehtävä on syiden tutkiminen. Syyt jakautuvat vaikuttaviin syihin (joita tavallisimmin kutsutaanvain syiksi) ja tarkotussyihin eli päämääriin (arvoihin, RK).

Fysiikka tutkii vaikuttavia syitä ja metafysiikka "tarkoitussyitä". Luonnontieteen tehtä-vä on vaikuttavien syiden erittely. Sen vuoksi Bacon piti fysiikkaa luonnontutkimuk-sen ytimenä. Luonnontutkimusta käytetään käytännäöllisen elämän kohentamiseksi.

Mekaniikka soveltaa vaikuttavia syitä ja "luonnonmagia" "tarkoitussyitä" koskevaa tietoa ('magia' tarkoittaa "materiaan vaikuttamista hengellä"...).

Matematiikalla ei Baconin mukaan ole omaa "päämäärää" (hyödynnettävää objektii-vista tutkimus kohdetta luonnossa, RK) vaan se on pelkkä luonnontutkimuksen apuneuvo. (Tässä kohdassa hän siis erehtyi, mutta veti tästäkine räitä oikeita johto- päätöksiä, kuten että Auringon ja Maan keskinäisiä liikkeitä koskevien laskujen on johdettava samoihin tuloksiin siitä riippumatta, kumpaan taivaankappaleeseen koordinaatisto kiinnitetty, jos kaikki vaikuttavat tekijät otetaan oikein huomioon.)

Tiedon viimeinen osa-alue on ihmistä (ja yteiskuntaa, HM) koskeva tieto eli "antropo- logia": se tarkastelee ihmistä joko erillisenä yksilönä tai yhteiskunnan jäsenenä. Jäl-kimmäisessä tapauksessa liikutaan politiikan alueella. Politiikan tuntemus on Baco-nin mukaan niiden henkilöiden yksinoikeus, jotka ovat kokonaan antautuneet valtion hallintaan. (Heillä ei saa esimerkiksi olla ykstyisiä bisneksiä, vaan heidän pitää elää valtiolle ja valtiosta; sen sijaan TAVALLISELLE KANSALAISELLE Bacon ei sälytä tuollaisia velvollisuuksia!).Ihmisyksilöä tutkivat tiede jakautuu fysiologiaan, joka tutkii ruumista,ja psykologiaan,jonka tutkimuskohde on "sielu" Sielulla Bacon käsitti jotakin materiaalista. Tosin hän antoi periksi tuon ajan yleisesti hyväksytyille katsomuksille erottamalla luonnontieteellisen tutkimuksen kohteena olevasta sielusta 'hengen', joka hänen mielestään "opitaan ilmoituksen perusteella" (ja silläkin hän tarkoitti pääasiassa MORAALIA, eikä tuossa oppimistavassa tarvitse välttämättä olla mitään erityisen idealistista). "

”Tätä laadullista substanssikäsitystä vastaan R.Descartes asetti käsityksen kahdesta (periaatteellisesti täysin erilaisesta) substanssista: materiaalisesta (jolle oli ominaista jatkuvuus ja määrällinen muuttuvuus) ja henkisestä (ajatuksellisesta). "

Francis Baconin materialismi ei ole menettänyt pätkääkään pätevyyttään ja ajankohtaisuuttaan, vaan on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan:

http://nakokulma.net/index.php?topic=9454.msg191798#msg191798

Edelleen Puolimatkan mainitsemista suuruuksista Johannes Kepler oli pakanallinen hellenistinen absoluuttiplatonisti, joka halusi todistaa, että planeetat liikkuivat "ideaalipalloilla" Auringon ympäri; kun hän sitten kyitenkin tuli todistaneeksi päinvas- taista, hän oli loputtoman pettynyt ja turhautunut koko elämäänsä ja työhönsä...

Galileo Galilei, Isaac Newton ja Rene Descartes, ja ilmeisesti myös Giordano Bruno, joka esitti eräitä suhteellisuusteoriaa ennakoivia älynväläyksiä matemaattisten ääre-töntä avaruutta koskien (joka oli myös Kopernikuksella lähtökohtana,ja että Maapallo pyörii, eikä suinkaan se ääretön avaruus, opit tulevat Arkimedeen kautta Aristarkhos samoslaiselta, joka kannatti myös aurinkokeskistä maaimankuvaa!),kuten että "jokai- nen piste on avaruuden keskipiste", olivat areiolaisia kerettiläisiä, eli kannattivat vanhaa germaanista kristinuskon versiota, jonka Rooman kirkolliskokoukset olivat julistaneet pannaan. Kirkolle ei siis häestäkään oikein jäänyt mitään käteen, ja kirkko vainosi heitä! Tosin varsinkin Descartesilla oli sen sisällä myös ystäviä ja tukijoita.

Puolimatka: " Siksi oli mielekästä etsiä maailmankaikkeudesta kokonaisvaltaista jär-jestystä. Koska Jumala oli luonut ihmisen kuvakseen, oli perusteltua luottaa ihmisen älyllisten kykyjen kuten havainnon ja järjen luotettavuuteen. "

RK:Aikalaiset Galilei ja Bacon molemmat luottivat SYTEMAATTISEEN KOKEESEEN ja korostivat molemmat pelkän kokeellisesti analysoimattoman aistihavaintotuntu-man PETOLLISUUTTA objektiivisten luononlakien heijastamisen suhteen".

Puolimatka: " Teologia oli perusta

Modernin tieteen räjähdysmäinen kehitys tapahtui kristillisessä Euroopassa myö-häiskeskiajalla ja uuden ajan alussa. Se ei tapahtunut esimerkiksi Rooman valtakun- nassa, Kiinassa, Intiassa, Keski-Amerikassa tai islamilaisessa maailmanvallassa, jotka olivat paremmin organisoituja ja rikkaampia sekä aineellisesti että väestöltään.

Monet historioitsijat ovat päätelleet,että kristinuskon vaikutus selittää tämän erikoisen tosiasian. "

RK: Ei selitä,vaan kirkosta oli sille harmia ja kirkko koki sen uhkana.Ainakaan preus- silaiset ja sisilialaiset (Galilei, Bruno) eivät olleet mitään velkaa kirkolle eikä kristinus-kollekaan sivistysperinnöstäänkään. Hyvä kun saatiin perusasiat pelastettua kirkolta!

Mutta oikeaoppisen uskovaisen ja hartaan monadologin Puolimatka jättää tuossa maistsematta: Gottfried ("Herranrauha") Wilhelm Leibnitzin!

Puolimatka: " Matemaatikko ja filosofi Alfred North Whitehead (1861 – 1947) korostaa, että tiede ei ole mahdollinen ilman syvää intuitiivista vakaumusta, että maailmankaikkeus on järjestynyt. "

RK: Se on hänen mielipiteensä. (Kuulostaa monadologialta...)

Puolimatka: " Vakaumus luonnon yksityiskohtaisesta järjestyksestä on puolestaan historiallisesti peräisin vakaumuksesta, että maailmankaikkeuden Luoja on järjellinen Olento. "

Ei todellakan tarviste olle sieltä....

Järjestys on sitä paisti aina SUHTEELLISTA ja RAJALLISTA eikä "JÄRJEN" ja "JÄR-JESTYKSEN" välille pidä vetää mitään yhtäläisyysmerkkejä! On sattumaa, että ne ovat samaa etymologista juurta.

Puolimatka: ”Selitykseni mukaan usko tieteen mahdollisuuteen,joka syntyi ennen tieteellisen teorian kehitystä, on tiedostamaton johdannainen keskiajan teologiasta”, Whitehead kirjoitti. "

AINAKAAN BACONIN USKO TIETEESEEN EI OLLUT SITÄ, AIVAN PÄIN VASTOIN!

Puolimatka: " Useat tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että kristilliselle luo-misopille ominainen luonnonlain käsite tarjosi länsimaiselle kristilliselle kulttuurille älyllisen ilmapiirin, joka teki modernin luonnontieteen synnyn mahdolliseksi. "

RK: Baconin ja Galilein käsite,jonka synnyssä ei ole MITÄÄN "kristillistä" ja VIELÄ VÄHEMMÄN KIRKOLLISTA (jos mahdollista!)!

Puolimatka: "Tieteellinen kehitys pysähtyi poikkeuksetta paikoilleen suurissa kulttuu- reissa, jotka eivät onnistuneet muotoilemaan fysikaalisen lain eli luonnonlain käsitet- tä, koska niihin ei kuulunut uskoa persoonalliseen, rationaaliseen, ehdottoman tuonpuoleiseen Lainantajaan tai Luojaan. "

RK: Paapati! Kepler ei ainakaan uskonut sellaiseen, eivät myöskään panteistit Bruno ja edelleen aikalainen Spinoza, eikä luultavimmin Kopernikuskaan.

Puolimatka: " Panteistisen ja animistisen käsityksen mukaan luonto on kietoutunut jatkuvaan ja väistämättömään kiertokulkuun. Antiikin naturalistien kuten epikurolais-ten mukaan taas koko todellisuus on peräisin atomien sattumanvaraisista yhdistelmistä. "

RK: Satunnaisuus ei sulje pois lainalaisuutta. Kaikkiluonnonlait ovat satunnaisen ja välttämättömän ykseyttä.

Puolimatka: " Tieteellinen tutkimus löysi hedelmällisen kasvualustan, vasta kun usko persoonalliseen, rationaaliseen Luojaan tuli älyllisen kulttuurin perustaksi alkaen korkean keskiajan vuosisadoista. "

RK: Ei ole perää.

Puolimatka: " Jumalasta empirismiin

Kokeellinen ja yleensä kokemusperäinen tutkimus sai keskeisen merkityksen tieteel- lisessä tutkimustyössä, koska Jumala on kristillisen käsityksen mukana ollut vapaa luomaan maailmankaikkeuden tahtonsa mukaan. Koska Jumala on vapaa, hän on voinut luoda maailman toisenlaiseksi kuin ihmiset odottaisivat. Siksi on välttämätöntä tutkia todellisuutta kokemus-peräisesti ja kokeellisesti. "

Bacon ei ajatellut noin, ja hän perusti empirismin systemaattisen filosofian.

Newtonkin vannoi sen nimiin,mutta hän ei noudattanut sitä: newtonin oppi absoluutti- sesta aineettomasta aika-avaruudesta oli Baconin olio-opin vastainen, jonka mukaan maailmankaikkeus koostuu kaikilta osiltaan vuorovaikuttavista, suhteellisen itsenäi-sistä materiaalista "olioista" (ja niiden komlekseista) jolle on kullekin erikseen omi-naista "sisältö ja muoto" (sen muodon kytkennän MATEMATTIIKKAAN luonnossa osoitti Baconin kilpailija Descartes).

Puolimatka: " Tieteenhistorioitsija Floris H.Cohen toteaa,että kristillinen realismi johti ”tunnolliseen uskollisuuteen kovia tosiasioita kohtaan”, minkä seurauksena kiinnitet-tiin paljon huomiota tarkkojen havaintojen tekemiseen ja niiden systemaattiseen kirjaamiseen.

Empiirisille tosiasioille annettiin etusija teoreettisiin rakennelmiin nähden, koska tosi- asiat ovat Jumalan ilmoitusta ja teoreettiset rakennelmat ovat erehtyväisten ihmisten luomusta. "

RK: KOKEELLINEN empiria EI OLE IRRALLAAN TEORIOISTA,vaan päin vastoin PERUSTUU AINA (MYÖS) TEOREETTISILLE ASETTAMUKSILLE; joita juuri testataankin!

Puolimatka: " Tarkan havainnoimisen kulttuuria edisti se,että ”empiirisiä tosiasioita kunnioitettiin Jumalan antamina”. Niinpä tieteellisessä yhteisössä lähes itsestään selvyyden saaneet teoreettiset rakennelmat oltiin valmiit kyseenalaistamaan, jos ne eivät sopineet yhteen Juma- lan luomien tosiasioiden kanssa. "

RK: Pääasiassa luonnontieteilijät olivat materialisteja (omine erehdyksineen).

Oikein hyvä esmerkki ja tunnustuksellinen epäjumalinen oli esimerkiksi Jean- Baptiste Lamarck.

Puolimatka: " Taipumus itsepetokseen

Oxfordin yliopiston tieteen ja uskonnon professorin Peter Harrisonin mukaan kristilli-sellä opilla syntiinlankeemuksesta oli ratkaiseva merkitys kehitettäessä kokeellista tutkimusmenetelmää luonnontieteessä. "

RK: Pissat. Uskomatonta pulinaa...

Puolimatka:"Teologiset keskustelut ihmisen syntiinlankeemuksesta painoivat leiman- sa luonnontutkimuksen uusiin lähestymistapoihin 1500- ja 1600-luvuilla. Näissä kes-kusteluissa pohdittiin, miten ihmisen järki ja aistit olivat vaurioituneet syntiinlan
kee-muksen seurauksena ja miten tätä vauriota voitaisiin korjata kehittämällä tieteen metodia.

Kristillinen teologia tarjosi siis tieteelliselle vallankumoukselle lähtökohtaolettamuk-set, jotka mahdollistivat tieteen räjähdyksenomaisen edistyksen. "

Kyllä se räjähdys lähti liikkeelle taisteluasemista uskonnon kanssa...

Puolimatka: " Siitä syystä professorien halu eristää teologia tiedeyliopiston ulkopuolelle on kuin lobotomian haikailemista itselle. "

Kylläpäs "vertauksen" keksi.

Ainakaan minulle luonnontieteilijänä Puolimatkan pulinoista ei ole alkeellisintakaan hyötyä...

 

***


Keskusteluja

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mpmaenp/259338-puolimatkan-omat-nettisivut-kasvatustieteen-laitoksen-etatoimipiste/

 

Puolimatkan omat nettisivut – Kasvatustieteen laitoksen "etätoimipiste"?

Mika Mäenpää-Louekoski 11.8.2018 13:08

Onko varsinainen kohujen kohu sittenkin muhinut Puolimatkan omilla nettisivuilla peräti vuosien ajan?

Professori Puolimatkan toiminnassa erityisen kritiikin kohteeksi on aiemminkin nous-sut hänen asemansa ja työnantajansa lähes systemaattinen sekoittaminen omiin konservatiivikristillisestä vakaumuksesta peräisin oleviin ideologisiin vaikuttamispyr-kimyksiin; mielipidekirjoitukset, kirjallinen tuotanto jne. Konservatiivinen perhe- ja sek-suaalietiikka ja kristinuskon ja kristillisen kulttuurin erityisten ”ansioiden” todistelu ovat varsin keskeisinä piirteinä. Eräänä juonteena on myös evoluutioteorian kouluo-petuksen kritisoiminen, mikä sekin liittyy selkeästi edellä mainittuun ideologiseen vii-tekehykseen. Uskonnon ja tieteen rajojen hämärtämiseen pyrkivä toiminta on saanut aiheestakin kritiikkiä.

Professori Puolimatkan omille nettisivuille mentäessä ensimmäisenä tietona on hänen akateeminen asema, työnantaja sekä yhteystiedot kasvatustieteen laitoksen työhuoneen numeron tarkkuudella. Loppu on sitten yhtä autuasta sekamelskaa.

Olkaa hyvä ja lukekaa:

https://www.tapiopuolimatka.net/

Ei ole mikään ihme,että muun muassa opiskelijoiden parissa on vuosien ajan kytenyt suuri hämmennys. Ei pidä ihmetellä myöskään akateemisen yhteisön reaktioita.

Professori Puolimatkalle on suotu erivapaudet, jotka ovat omaa harvinaista mitta-luokkaansa. Valitettavasti Jyväskylän yliopisto on tähän asti katsonut läpi sormien varsin poikkeuksellista ja kyseenalaista toimintaa.

Vetääkö Jyväskylän yliopisto nyt selkeämmät rajat? Se jää nähtäväksi.

 

Seppo Turunen #1380086 11.8.2018 13:16
 

Tämä on mielestäni tutkivaa journalismia, joka sopii mm. Puheenvuoroon. Myös opastusta medialukutaitoon. ”Not pät”, sanoo juukalainen.

Juho Antikainen #1380088 11.8.2018 14:13
 

Puolimatkan yhteiskunnallinen merkitys lienee kuitenkin vähäinen hänen kovista po-lemisoimispyrkimyksistään huolimatta, se nähtiin jo eduskunnan käsitellessä avioliit-tolain muutosta koskevia kansalaisaloitteita. Puolimatkan niitä koskien antamille asi-antuntijalausunnoille ei juurikaan löytynyt tukea hänen oman viite- ja sidosryhmänsä ulkopuolelta…

Petri Pakarinen #1380091 11.8.2018 14:37
 

Haluatte selvästi hänet ulos akateemisesta maailmasta. Riittääkö se vai haluatteko esim. myös varmistaa, ettei kukaan koskaan palkkaa häntä? Mikä on se lopputulos, minkä haluatte?

Muutenkin siis haluatte, että seksuaalivähemmistöistä ei saa sanoa mitään pahaa ilman, että se johtaa nykyisenlaiseen vainoon?

Jotenkin tuo kuulostaa tutulta… Jossain vaiheessahan jumalaa ei saanut pilkata tai edes kritisoida ilman seuraamuksia.

 

Matti Karnaattu #2040597 11.8.2018 14:43

Vastaus kommenttiin: #1380091

Ongelmana ei oikeastaan edes ole seksuaalivähemmistöt vaan se, että miten kasvatustiedettä voi opettaa sellainen joka ei ymmärrä ihmisen biologiaa?

Tässä on kyse ennemminkin siitä, että sananvapauden varjolla puolustetaan työtehtäävänsä sopimatonta henkilöä.

Pitääkö lääketiedettä sitten opettaa humoraaliopilla, kosmologiaa horoskoopeilla ja maantiedettä litteän maan opilla?

Joku seurakuntatyöntekijä olisi oikea paikka, ei yliopisto. Tiede perustuu tosiasioihin eikä uskomuksiin.

 

Petri Pakarinen #2144716 11.8.2018 15:14

Vastaus kommenttiin: #2040597

Jos hänen tietämättömyytensä tulee esille akateemisissa kirjoituksissa, niin oikea tapa hoitaa hänet on saattaa naurunalaiseksi näyttämällä tieteellisesti, ettei hänen kirjoituksissa ole mitään järkeä.Akateeminen maailma kyllä osaa rankata typerimmät kirjoittajat pois.

Sananvapausongelmat tulevat tässä siinä, että Puolimatkalle vaaditaan eroa kirjoi-tuksen yhden pohjalta, koska siinä on joidenkin mielestä jotain väärin. Jos hän on tosiaan sopimaton hommaansa, niin ero pitää tulla virallisen tien kautta, eikä soihdut ja talikot kädessä verta huutavan väkijoukon takia.

 

Matti Karnaattu #2616425 11.8.2018 15:25

Vastaus kommenttiin: #2144716

”Jos hänen tietämättömyytensä tulee esille akateemisissa kirjoituksissa, niin oikea tapa hoitaa hänet on saattaa naurunalaiseksi näyttämällä tieteellisesti, ettei hänen kirjoituksissa ole mitään järkeä.”

Sitähän tässä alkaa tapahtua. Kiitos Päivi Räsäsen. Aina kun se avaa suunsa niin porukkaa kiinnostaa tutkia tarkemmin.

Tiedän jo ihmisen kuka luopui ajatuksista mennä opiskelemaan kasvatustiedettä Jyväskylän yliopistoon.

Olen myös siinä käsityksessä, että Puolimatka olisi jo saanut varoituksen että kyllähän sille voi kenkää tulla.

 

Mika Mäenpää-Louekoski #2616435 Kirjoittaja 11.8.2018 17:53

Vastaus kommenttiin: #2144716

”Sananvapausongelmat tulevat tässä siinä, että Puolimatkalle vaaditaan eroa kirjoituksen yhden pohjalta, koska siinä on joidenkin mielestä jotain väärin.”

Kuka vaatii eroa? Pakarisella parempaakin tietoa asiasta?

Toisekseen eiköhän Puolimatkalta ole noita vastaavia kirjoituksia tupsahdellut tässä vuosien saatossa jo useampiakin, vaikka nyt tämä viimeisin on nostettu esille.

Olisi eriasia jos hän olisi oikeasti kirjoittanut ne yksityishenkilönä, mutta näin ei nyt ole eikä suureksi osaksi muulloinkaan ole ollut.

 

Ilkka Janhunen #2696996 11.8.2018 18:10

Vastaus kommenttiin: #2616435

#15: ”Kuka vaatii eroa? Pakarisella parempaakin tietoa asiasta?”

-> Onhan täällä Puheenvuorossakin jos ei nyt suoraan vaadittu niin vähintään vihjailtu sillä, kuinka Puolimatka olisi syytä erottaa. Aika epäasiallista, sanoisin.

 

Max Jussila #2144721 11.8.2018 16:09

Vastaus kommenttiin: #2040597

Kaarnattu, minä en tuolla aikaisemminkaan puolustanut Puolimatkaa, vaan hänen oikeuttaan kirjoittaa esseessään pöljyyksiä. Voi olla, että hänen uskonsisarensa ja -veljensä puolustavat myös henkilöä nimeltä Puolimatka.

 

Janne Aikio #2616450 11.8.2018 19:22

Vastaus kommenttiin: #2144721

Niin, toinen epätieteellinen tapa toimia on käydä kiinni henkilöön, kuten nyt tässä Puolimatkan tapauksessa.

Itse asiasta en ole nähnyt yhtään asiallista kirjoistusta, sitäkin enemmän tunnepitoista höykyttämistä.

 

Mika Mäenpää-Louekoski #2697011 Kirjoittaja 11.8.2018 21:07

Vastaus kommenttiin: #2616450

Voisitko ystävällisesti tarjoilla meille tähän kommentin, jossa on tieteellinen analyysi Puolimatkan kirjoituksesta?

 

Vastaus kommenttiin: #2616450

Ehkä kannattaisi lukea ajatuksella eikä laput silmillä…

Puolimatkaa on höykytetty seuraavista asioista henkilökohtaisesti:

– Hän sitoo henkilökohtaisesti kirjoituksessaan tasa-arvoisen avioliiton kautta tapahtuvan homoseksuaalisuuden normalisaation väittämäänsä tulevaan pedofilian normalisaatioon, mistä artikkelin julkaisupaikan vakioyleisö teki johtopäätökset homoseksuaalisuuden ja pedofilian liittämisestä toisiinsa – tästä on somessa viljalti näyttöä. Tätä toivottua vaikutusta hän hehkuttaa runsailla sitaateilla vastenmielisistä pedofilisista tilanteista.

– Hän henkilökohtaisesti vääristelee WHO:n lapsen seksuaalioikeuksien tulkintaa:

Sen sijasta, että lapsi voisi rauhassa ja ilman häpeää tutustua omaan seksuaalisuu-teen omalle kehitystasolleen sopivin keinoin niin, että lapsi oppisi myös pitämään puoliaan, hän henkilökohtaisesti väittää lapsen altistuvan tätä kautta aikuisten ahdis-telulle sen perusteella, että lapsen on annettu tuntea oma seksuaalisuutensa. Tällai-selle uhkakuvalle ei ole mitään näyttöä, päinvastoin vaikeneminen lapsen seksuaali-suudesta tuottaa häpeää ja vaikeuksia kertoa turvallisille aikuisille tilanteista, jotka voisivat liittyä hyväksikäyttöön.

– Hän henkilökohtaisesti antaa ymmärtää, että tasa-arvoisen avioliittolain hyväksy- misen jälkeen portti on auki kaikenlaisille oikeuksille, myös pedofiiliseen tekoon liit-tyen. Tätä hän perustelee mm. historiallisilla tilanteilla, joissa pedofiilit ovat ihan oike-asti yrittäneet vaikuttaa sateenkaariliikkeen taustalla muualla maailmassa. Suomen kontekstissa tällaisen väittäminen on täyttä puppua: Suomen keskeiset sateenkaari-väen oikeuksia ajavat liikkeet ovat selkeästi sanoutuneet irti mahdollisuuksista, joissa ei-täysivaltaisen lapsen oikeudet voisivat olla tällä tavoin uhattuna.

– Hän henkilökohtaisesti käyttää artikkelissa akateemisen virkansa arvovaltaa, vaik-ka keskeinen perustelu perustuu lähinnä uskonnollisiin lähteisiin ja hänen omiin fo-liohattuteorioihinsa – niilläkin on vastineet uskonnollisilla propagandasivuilla. Näistä teorioista Jyväskylän Yliopisto on sanoutunut irti.

 

Vastaus kommenttiin: #2697015

Seurakuntalaisessa 2.6.2018 julkaistu Puolimatkan blogikirjoitus ”Transideologia aiheuttaa lapsille hämmennystä” (löytyy Puolimatkan kotisivuilla mainittuna) on verrattain mielenkiintoinen sen suhteen, mihin lähteisiin Puolimatka viittaa, esim.

– Michelle Cretella:

American College of Pediatricians -yhdistyksen pj
https://www.psychologytoday.com/us/blog/political-
https://en.wikipedia.org/wiki/American_College_of_

– Ryan T. Anderson:

https://www.heritage.org/staff/ryan-anderson
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heritage_Foundation

Tämän lisäksi tulee tietysti muissa yhteyksissä Regnerus, josta juttua riittää:

https://www.splcenter.org/hatewatch/2014/03/04/mar

jne.

 

Janne Aikio #2812957 11.8.2018 23:43

Vastaus kommenttiin: #2697015

Ensimmäinen asiallinen yritys arvioida itse kirjoitusta ja sen sisältöä. Kauan piti odottaa.

Tästäkin puuttuvat asiargumentit, missä, miten, millä sanamuodoilla tai väittämissä ja millä perusteilla Puolimatka on väärässä. Millä perusteilla te väitätte hänen olevan väärässä jne.

 

Vastaus kommenttiin: #2812957

Aihetta on puitu muutaman blogin verran aiemmin menneellä viikolla. Lähtökohtai-sesti Puolimatkan päättelyketju on spekulatiivinen ja täysin vailla minkäänlaista näyttöä. Ja väitteen esittäjällä on todistusvastuu.

 

Vastaus kommenttiin: #2812957

Tässä sama asia Puolimatkan artikkelin heikkouksista perusteellisemmin esitettynä filosofian ammattilaisen muotoilemana:

http://panuraatikainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/25

 

Risto Koivula #2880848 13.8.2018 13:52

Vastaus kommenttiin: #2849962

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/helsingin-yo-julisti-v-2002-ehdollistumisen-patemattomaksi

 

Vastaus kommenttiin: #1380091

Petri Pakarinen nyt ihan itse sekoittaa asiat pahemman kerran spekuloidessaan mahd. seuraamuksilla, jotka ovat täysin, 100,5 %, Jyväskylän yliopiston omia sisäisiä asioita.

Näin ollen seuraamusten spekulointi, jota Pakarinen itsekin näköjään tekee, ei ole asiallista.

Ei ole vainoa, jos merkittävän yhteiskunnallisen aseman omaava henkilö, mikä esim. professori on, itse haluaa herättää keskustelua omalla ulostulollaan ja sitten sitä keskustelua käydään.

Pitäisikö kaikkien muuta mieltä olevien tukkia suunsa? Luulenpa, että sitä ei ole mahtanut keskustelun aloittajakaan tavoitella.

”Muutenkin siis haluatte, että seksuaalivähemmistöistä ei saa sanoa mitään pahaa ilman, että se johtaa nykyisenlaiseen vainoon?”

Eli, onko Pakarinen sitä mieltä, että Puolimatkan kirjoituksessa on jotain pahaa seksuaalivähemmistöistä?

Täytynee muistuttaa siitäkin, että mm. opiskelijat ovat aikaisemmin selkeästi tuoneet esiin nimenomaan yliopiston aikaisemman jokseenkin läpi sormien katsovan linjan, joka on mahdollistanut yhtä jos toistakin mielenkiintoista. Ei siis voi sanoa, että Puolimatka olisi ainoa, jolla on peiliin katsomisen paikka.

https://www.jylkkari.fi/2016/03/hyvaksyyko-jyvasky

 

Petri Pakarinen #2144735 11.8.2018 18:19

Vastaus kommenttiin: #2040603

Spekulointi on hieman eri kuin vaatimukset.

Siis spekuloida saa ihan vapaasti ja keskustella saa myös ja pitää.

Totta, nyt kun tartuit tuohon, niin laajennetaan sitä vähän. Tarkoitus oli kirjoittaa, että joku pieni hysteerinen joukko näkee kirjoituksessa jotain pahaa seksuaalisesta vähemmistöstä ja reagoi siihen hysteerinomaisesti. En oikein usko, että systeemi toimisi, jos heidän kieroutunutta maailmankuvaa pitäisi pitää ainoana oikeana.

 

Vastaus kommenttiin: #2144735

Kuitenkin kirjoitit:

”Haluatte selvästi hänet ulos akateemisesta maailmasta. Riittääkö se vai haluatteko esim. myös varmistaa, ettei kukaan koskaan palkkaa häntä? Mikä on se lopputulos, minkä haluatte?”

Siis käytit ilmaisua ”te”.

Haluaisin tietää, ketkä ovat mielestäsi tämä ”hysteerinen joukko”, jolla on ”kieroutunut maailmankuva”? Missä he ovat?

Aika monet täysin tavalliset sisälukutaidon omaavat ihmiset, olivatpa he sitten näkyviä tai vähemmän näkyviä, ovat omalla terveellä arkijärjellään muodostaneet käsityksiä, jotka ovat hyvinkin samansuuntaisia.

 

Petri Pakarinen #2697005 11.8.2018 19:12

Vastaus kommenttiin: #2616440

Juurikin te, jotka asiaan neutraalisti ja analyyttisesti suhtautuvat luokittelette vihollisiksi.

http://vmlouek.puheenvuoro.uusisuomi.fi/259218-pro

Tuolta pohjalta, kuten myös kirjoituksista on tullut selväksi, että pidätte Puolimatkaa vielä pahempana vihollisena ja käyttäydytte sen mukaan.

Vai väitätkö,ettet potkisi Puolimatkaa pois yliopistosta,jos sinulla olisi valta tehdä se?

 

Vastaus kommenttiin: #2697005

Täysin turhaa provokaatiota ja vaahtoamista, millä ei ole todellisuuspohjaa.

 

Risto Koivula #1380090 11.8.2018 15:25

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/11/jaa-et

” keskiviikko, 23. marraskuu 2011

Jaa että kristinusko muka olisi ollut luonnontieteiden nousun taustalla….

Professori Tapio Puolimatka vastaa Aamulehdessä skeptikkoprofessoreiden vaati-mukseen teologian ja pappiskoultuksen poistamiseksi tiedeyliopistoista väittämällä kristiuskon toimineen luonnontieteiden nousun perustana 1600-luvulta alkaen.

Olen asiasta eri mieltä.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIn

http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194706687147/arti

” Päivitetty 22.11.2011 09:15, julkaistu 22.11.2011 09:12

Puheenaihe: Teologia on osa tiedettä!

... "

 

Risto Laine #1380093 11.8.2018 16:56

Suomalaisessa yhteiskunnassa on vallitseva mielipide, että uskonto ei kuulu Yliopis-toon. Onneksi teidän kiusaksi yhteiskunta päätti, että Islamin opetus aloitetaan Yliopistoissamme.

Sitten sitaatti jylkkarista:
”Koska Puolimatkan ajattelu ja argumentointi perustuu kristilliseen – hyvinkin funda-mentalistiseen – maailmankatsomukseen, on täysin mahdotonta olettaa, että hänen tieteellinen toimintansa ei sisältäisi ”uskonnollisia mielipiteitä”

 

Vastaus kommenttiin: #1380093

Katsopas tänne:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Jaakko_Hämeen-Anttila

 

Risto Laine #2144744 11.8.2018 18:47

Vastaus kommenttiin: #2040609

Onko Hämeen-Anttila maailman auktoriteetti Islam uskonnon tulkkaajana? Ainakin meidän piiperö väelle se edustaa juuri sitä. Kun tekee haun ”criticism” hänen tulkinnoilleen, hän ei edusta yksinvaltiasta tulkinnoissaan.

 

Vastaus kommenttiin: #1380093

Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole sellaista mielipidettä, etteikö uskonto kuuluisi yliopistoon. Teologinen tiedekunta on ollut uskontotutkimuksen uranuurtajalaitos jo vuosikymmenten ajan. Lisäksi uskonnonlehtoreita koulutetaan Jyväskylässäkin.

Uskonto ei sen sijaan kuulu esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan. Paitsi tietekin professori Puolimatkan mielestä:

”Puolustamani teistinen näkemys mahdollistaa monia vaihtoehtoisia tapoja ymmär-tää suhde Jumalan luomistyön ja biologisen evoluutioteorian välillä mukaan luettuna teistinen evoluutioteoria.”


Tapio Puolimetka, Evoluutiokeskustelun käsitteellisiä epäselvyyksiä
https://www.tapiopuolimatka.net/56

 

Max Jussila #2144726 11.8.2018 17:28

Vastaus kommenttiin: #2040615

”Puolimetka”, päivän paras!

 

Vastaus kommenttiin: #2144726

Ups!!

Tuo on kyllä ihan lipsahdus… ja se on sellaisenaan jo toisessa kommentissani. Kopi-oin nimittäin tuon saman tekstin aiemmasta Kaarnatulle kirjoittamastani kommentista Marttilan blogista.

No, mutta ihan hauska kirjoitusvirhe. Sopisi hyvin esimerkiksi arvostamani kommentoijan Jorma Myyryläisen käyttöön.

 

Matti Karnaattu #2697000 11.8.2018 18:18

Vastaus kommenttiin: #2616430

Pikalukua harjoittaessa silmät eivät käy joka kirjainta läpi vaan hahmoittavat muodon ja ensimmäisen sekä viimeisen kirjaimen. Kun luen Puolimatkan kirjoittamaa tekstiä, aivot vahingossa lukee ”Puolifakta”.

 

Risto Laine #2144731 11.8.2018 17:51

Vastaus kommenttiin: #2040615

Ihan mielenkiintoinen.

https://www.youtube.com/watch?v=vQkJpIuGIWQ

 

Matti Karnaattu #2040621 11.8.2018 18:09

Vastaus kommenttiin: #1380093

Toistaiseksi uskonto on kuulunut yliopistoon ja teologiassa tutkitaan uskontoa, mutta tiede ei perustu uskon asioille.

 

Petri Pakarinen #2144739 11.8.2018 18:41

Vastaus kommenttiin: #2040621

Aikaisemmin olin sitä mieltä, ettei se uskonto sinne yliopistoon kuuluisi, mutta mitä kuulin oman yliopiston teologian laitoksesta sai horjuttamaan hieman tuota kantaa. Nimittäin sieltä tulevat papit ovat kuulemma enemmän ateisteja kuin uskovaisia ja pappeina heidän täytyy vain esittää harrasta uskovaa.

Ihan mielenkiintoinen ajatus, että jo muutenkin epämääräisiin asioihin ja valheisiin lisätään tuolla tavalla vielä yksi valheen taso.

 

Matti Karnaattu #2616445 11.8.2018 18:53

Vastaus kommenttiin: #2144739

No siis, kyllä raamattua voidaan tutkia ja uskon oppeja ja samoin myös koraania, ja hakea että mitäs tällä nyt oikeasti haettu.On sekin asia huomioitavissa,että jotkut oh-jeet ovat päteviä järkeenkäypiä,kuten vaikka kaikennäköiset hygieniasäännöt. Juma-la kun on edelleen sellainen,mitä ei voi falsifioida niin sitä ei tarvitse poistaa mistään.

Tuolla tavalla voidaan tuottaa uskonoppineita joilla on ns. järki päässä, eivät ole kiihottamassa porukkaa pyhään sotaan tai järjestämässä manausta jos jollain on vaikka umpisuoli puhjennut.

Taipumus uskonnollisuuteen on ominaista ihmislajille, että kyllä sillekin paikkansa on jotka uskonnoista jotain tietävät.

 

Tunnus ei käytössä #1380096 11.8.2018 18:09
 

Itseäni eniten kiinnostaisi, mitä tuolla Puolimatkan krouvissa opetetaan ja tutkitaan. Näkyykö hänen henkilökohtainen vahva vakaumuksensa ja ajatusmaailmansa siinä, mitä Jyväskylän kasvatustieteiden laitoksella opetetaan ja tutkitaan?

En ole itse havainnut tästä juurikaan keskustelua enkä itse todellakaan tiedä pysyy-kö kasvatustieteiden opetuksessa nämä omat vahvat ja suurelta osin valtavirrasta poikkeavat uskonnolliset näkemykset siellä.

Oma lukunsa on se, että professori esittelee näkemyksiään mediassa, mutta yhteis-kunnan tarjoamassa opetuksessa ja tutkimuksessa se ei ainakaan saisi näkyä. Kas-vatustieteellä ja hänen esittämillään näkemyksillä on runsaasti yhtymäkohtia enkä tarkoita nyt pelkästään tätä viimeistä kirjoitusta.

Olisi kohtuullista tehdä pesäero professuuriin sekä kasvatustieteen laitokseen ja olla käyttämättä titteleitä sekä asemaa kirjoituksissa ellei se edusta samalla JKL:n yliopiston näkemyksiä.

Metkittävin asia on kuitenkin,että vakaumus ja uskonto ei näy kasvatustieteiden ope- tuksessa ja tutkimuksessa eikä esim rahoitusta tule jostain Patmos-lähetyssäätiöltä tilattuina tutkimuksina. Opiskelijat tuskin uskaltavat asiaan ottaa kantaa, joten olisi hyvä, että sitä hiema ihmeteltäisiin. Olisin hämmästynyt mikäli noin vahva vakaumus ei vaikuttaisi ja näkyisi tekemisissä, mutta voin olla väärässäkin.

 

Petri Pakarinen #2040627 11.8.2018 18:33

Vastaus kommenttiin: #1380096

Yliopiston pitäisi kyllä tarkkailla yleensä luennoitsijoitaan tai jos tarkkailu pettää, niin oppilaat yleensä antavat palautetta, jos jotain epäilyttävää on kursseilla.

 

Tunnus ei käytössä #2144749 12.8.2018 10:05

Vastaus kommenttiin: #2040627

Varmaan tarkkailevat ja opiskelijat antanevat palautetta, mutta todennäköisesti tämä tapahtuu vain yliopiston sisäisesti ja kynnys puuttua asiaan lienee suuri. Vielä suurempi kynnys olisi tehdä asiasta julkinen maineriskin vuoksi.

En muista äkkiseltään yhtään tapausta,jossa julkisuuteen asti olisi tullut merkittävää kritiikkiä jonkun professorin opetuksesta tai laitoksen tutkimuksesta.Se voi tarkoittaa, että kaikki on vallan mainiosti – tai sitten nämä pysyvät yliopiston sisäisinä. Profes-suurilla on melkoinen suoja ja puuttuminen vaikka kuinka kummallisiin opetuksiin on hankalaa.Ko proffa on jo osoittanut osaavansa nostaa julkisen metelin asioista, joten se vaikuttanee myös.

Mutta kuten sanoin niin asia kiinnostaisi itseäni, mutta en siis tiedä tilanteesta Jyväskylän yliopistossa.

 

Mika Mäenpää-Louekoski #2144754 Kirjoittaja 12.8.2018 10:45

Vastaus kommenttiin: #2040627

Kyllä Jyväskylän yliopiston opiskelijat ovat antaneetkin palautetta Puolimatkasta jo aikaisemminkin.

 

Löytyi mielenkiintoinen Jylkkärin kirjoitus (12.2.2015), missä haastateltiin Puolimatkaa:

https://www.jylkkari.fi/2015/02/vastarannan-profes

 

Risto Koivula #1380100 12.8.2018 13:19
 

Julkisuuden yliopistoväittelyille on nyt ominaista, ETTÄ PELKKIÄ ARVOJA HAUKUTAAN (JA VARMAAN KEHUTAANKIN pelkästään niitä…)

VAIKKA NIMENOMAAN PORVARILLISELLE POSITIVISMILLE TUNNUSOMAINEN TIETEENKRITEERI HUMEN GILJOTIINI SANOO, ETTÄ

A R V O T E I V Ä T O L E ( O L I S I ) T I E D E T T Ä O L L E N K A A N !

Tiedettä ovat positisvismin mukaan OBJEKTIIVISET TESTATTAVAT FAKTAT JA KORRELAATIOT.

Minä en nyt tässä kritisoi tuota näkemystä (muualla kylläkin)…

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Positivism+(philosophy)

Lisäksi nuo ”arvot” näyttäisivät olevan ainakin keskustelupalstoilla 90%:sti ”seksi- ja ”rotu”arvoja”, toisilla pääasiassa edellisiä ja toisilla jälkimmäisiä…

JA FAKTOJEN JA TEORIOIDEN SITTEN SUORASTAAN PITÄÄKIN OLLA KAIKEN PÄIN WITTUA KUIN HOKMANNIN MUNAT…

 

Risto Koivula #1380102 12.8.2018 19:13
 

Pistin tämän kommentin alun perin Panu Raatikaisen blogiin, mutta hän virallisen kalkkeutuneen tieteen edustaja estää ainakin minua keskutelemasta blolgissaan.

” Puolimatka, pedofilia ja filosofia

12.8.2018 09:03 Panu Raatikainen

Pedofilia Puolimatka Sananvapaus

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen professori Tapio Puolimatkan kirjoitus ”Kam-panja pedofilian laillistamiseksi” herättää vilkasta keskustelua. Sen mukaan tasa-arvoinen avioliitto ja käsitys seksuaalisen suuntautumisen synnynnäisyydestä luovat perustan kampanjalle, jossa tavoitteena on pedofilian laillistaminen. ”

RK: Teoriaa seksuaalisen suuntauksen, identiteein synnynnäisyydestä on voitava kritisoida.

Tieteeseen ei kuulu, että sellaisestakaan tehdään ehottoman pyhä, lauokkamaton uskonkappale.

Varsinkin kun tuollaisessa jälekimmäsessä tapauksessa voidaan ruveta lähes mitä tahansa muitakin persoonallisuuden piirteitä rubveta pitämään uskonnonomaisesti perinnöllisinä.

PR: ” Jyväskylän yliopisto on rehtorinsa suulla irtisanoutunut Puolimatkan kirjoituk-sesta. Puolimatka on puolestaan tehnyt kantelun yliopiston hallitukselle rehtorin toiminnasta, ja on saanut tuekseen kirjavan joukon ”sananvapauden puolustajia”. Tunteet käyvät Jyväskylässä nyt kuumina. Tarkastelen tässä kirjoituksessa tapausta ulkopuolisen havainnoijan silmin, tosiasioiden valossa.

Puolimatka kuvaa kantelussaan kirjoitustaan ”filosofiseksi tekstiksi” ja esittää, että hänen kriitikkonsa eivät ehkä hahmota ”filosofisen metodin sisäistä logiikkaa”. Olen itse toiminut filosofian ammattilaisena eri yliopistoissa pari vuosikymmentä. Minun on vaikea nähdä Puolimatkan kirjoituksessa mitään filosofiaa ja ”filosofisen metodin sisäistä logiikkaa”.

Puolimatkan mukaan ”jotkut tutkijat” ovat esittäneet, että tällainen ”kampanja” lapsen seksuaalisen hyväksikäytön [1] laillistamiseksi olisi nyt meneillään. Hänen keskeise-nä lähteenään kuitenkin on muuan Doug Mainwaring. Tämä ei ole mikään tutkija lai-sinkaan vaan sekavia blogikirjoituksia kynäilevä, omien homoseksuaalisten taipu-mustensa kanssa kipuileva kristillinen fundamentalisti ja äärikonservatiivi – uskonnollinen fanaatikko.

Puolimatkan toinen keskeinen lähde on tiedeyhteisössä hyvin kiistanalainen sosiologi Mark Regnerus. Puolimatkan viittaama Regnerusin kirjoitus ei ole mikään tieteellinen tutkimusjulkaisu vaan aborttia ja tasa-arvoista avioliittoa vastustavan äärikonservatiivisen Witherspoon-instituutin sivustolla julkaistu mielipidekirjoitus. ”

 

RK: Nyt tullaan tärkeään asiaan:

Witherpoon-instituutti on KATOLISTEN vuonna 2003 perustama,mutta Donald Trumpinkin kirkkona tunnetun Presbyteerikirkon patriarkkoja ja asemaa Princetonin yliopiston hyödyntävä ilmeisesti yksityinen tutkimuslaitos,joka näyttää olevan kovasti kiinnostunut ”LUONNONOIKEUDEN” markkinoinnista.

https://en.wikipedia.org/wiki/Witherspoon_Institute

” The Witherspoon Institute was founded in 2003 by, among others, Princeton Uni-versity professor and noted conservative Robert P. George,[3][4][5] Luis Tellez, and others involved with the James Madison Program in American Ideals and Institu-tions.[3][6] Named after John Witherspoon,[2] one of the signers of the United States Declaration of Independence,the institute’s fellows include Chen Guangcheng, Harold James, John Joseph Haldane, and James R. Stoner, Jr. [7]

The Witherspoon Institute opposes abortion and same-sex marriage[8] and deals with embryonic stem cell research, constitutional law, and globalization.[3] In 2003, it organized a conference on religion in modern societies.[9] In 2006, Republican Se-nator Sam Brownback cited a Witherspoon document called Marriage and the Public Good: Ten Principles in a debate over a constitutional amendment against same-sex marriage.[3] It held a conference about pornography named The Social Costs of Pornography[10] at Princeton University in December 2008. [11]

Financially independent from Princeton University, its donors have included the Bradley Foundation, the John M. Olin Foundation, the John Templeton Foundation, and the Lee and Ramona Bass Foundation.[3]

The institute publishes the online journal Public Discourse: Ethics, Law, and the Common Good [12] and, with the Center for the Study of Technology and Society and the Ethics and Public Policy Center, co-publishes The New Atlantis.

The Witherspoon Institute also provides educational opportunities to high school stu-dents, undergraduate students, graduate students, and young faculty members.[13] [14][15] Most of these seminars focus on natural law philosophy and its applications in contemporary fields such as political theory, bioethics, and law.

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_P._George

John Whiterspoon oli USA:n Presbyteerikirkon perustaja, perustuslakikouksen jäsen ja Pricetonin yliopiston perutajia ja rehtori.

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Witherspoon

https://winst.org/

https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/natura

” Natural Law

a widespread concept of political and legal thought, denoting the aggregate or col-lection of principles, rules, laws, and values dictated by human nature and therefore seemingly independent of concrete social conditions and the state.

Natural law has always appeared as a value category relative to the legal order in force in a given political society and to the system of social relations consolidated by such a legal order. In views serving as apologetics this system and the existing laws are declared to be in conformity with natural law and natural justice; views calling for social transformations declare the society and its laws to be in contradiction with na-tural law and justice. During the long history of natural law its content has varied ac-cording to the historical conditions, as well as the social and political positions of its proponents. F. Engels noted that natural law and natural justice are the “ideologized, glorified expression of existing economic relations, now from their conservative, and now from their revolutionary angle” (K. Marx and F.Engels, Soch., 2nd ed., vol. 18, p. 273).

The idea of natural law had already developed in ancient times, especially in the classical world. It was used by the Greek Sophists and Aristotle and was central to Stoicism. Along with civil and popular law Roman jurists singled out natural law (jus naturale) as a reflection of the laws of nature and the natural order. Cicero stated that a law of the state that contradicted natural law could not be viewed as law.

During the Middle Ages natural law was primarily theological in form. It was an integ-ral part of religious doctrine: in the teaching of Thomas Aquinas, for example, natural law is the concrete expression of divine reason guiding the world and the basis of law created by the state. Even today the idea of natural law continues to be a part of the official theological and political doctrine of the Catholic Church.

The idea of natural law had its greatest social influence in the 17th and 18th centu-ries as a fundamental ideological weapon in the struggle of the progressive forces of society against the feudal structure. The ideologues of the Enlightenment, such as Locke, Rousseau, Montesquieu, Diderot, P. Holbach, and A.N. Radishchev, used the idea of natural law widely to criticize the feudal orders as a contradiction of natural justice.In these views natural law was set forth as the unchanged principles of man’s nature and reason. These principles were to be embodied in laws, entailing the sub-stitution of rule by law for rule by men (that is, absolutism). The ideas of natural law were reflected in the French Declaration of the Rights of Man and the Citizen (1789), the American Declaration of Independence (1776), and other documents. During the same period (17th-18th centuries) there were attempts to justify feudal-absolutist regimes with the aid of natural law (for example, S. von Pufendorf in Germany).

With the stabilization of the capitalist order, 19th-century bourgeois ideologists re-nounced natural law, declaring the bourgeois system to be the only possible and just order, not requiring supralegal criteria for its justification. Positivism opposed the idea of natural law especially vigorously.

The 20th century has seen the so-called renaissance of natural law. This occurred because the transition of capitalism to the monopolistic and then the state-monopo-listic stage required the reevaluation of many legal institutions, which both included natural law and was conducted with its aid. Increased consciousness of the working masses forced the bourgeois ideologists to seek popular slogans that could be direc-ted against socialist ideas, and the theory of natural law was convenient for these purposes (for example, the rejection of private property is declared to be a violation of the fundamental principles of natural law).Since World War II natural law has been used in West Germany,Italy,and certain other countries,on the one hand,as a demar- cation line to indicate a difference from fascist ideology and,on the other, as a means for hindering far-reaching social and political reforms. “Renascent natural law” is un-dergoing a strong influence from clericalism; it is also imparting a pragmatic charac-ter to the concept of natural law (for example, natural law “with changing content” or “natural law of a concrete situation”).

The Marxist materialist approach to law as a reflection of the economic order and political structure of class society makes superfluous the concept of natural law as a precondition for the existence and validity of existing law. In society there may be on-ly one system of law, which is established by the state. And in its law-making activi-ties the state is bound by the principles of a given social system, which are deter-mined not by the “nature of man” but by the socioeconomic order and the means of production. At the same time Marxism does not consider false everything that stands behind the concept of natural law. Marxism attaches great significance to the inalie-nable rights of man and citizen and, in evaluating existing law, assigns an important role to ideals and values (and justice as well), considering them, however, socially conditioned, class-bound, and historically changing, not a priori categories. ”

Oikeutieteessä ”luononoikeus” on torjuttu jo 1800 luvulla mm. James Millin (John Stuart Millin isän) ja Paul Anselm Ritter von Feuerbachin (Ludwig Feuerbachin isän, Baijerin silloisen rikoslain ja ”Kasper Hauserin” kirkoittaja) toimesta, jotka toivat sen tilalle yhteinäisen ihmisarvon käsitteen ainakin rikoslain edessä.

Donald Trumpin ideologiaan ja Presbyteerikirkkoon, joka on aina pitänyt ajattelua, ”sielua” kielellisenä, ”luonnonoikeusajattelulla” ei ole yhteyttä:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2016/10/donald

PR: ” Akateemisessa kontekstissa väitteet, että länsimaissa olisi meneillään tällainen kampanja, pitäisi oikeuttaa empiirisellä yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella. Mitään sellaista Puolimatkalla ja tämän lähteillä ei ole esittää – pelkkää hataraa spekulaa-tiota. Ajatus, että väitettyä kampanjaa käytäisiin salakavalasti mm. elokuvien ja TV-sarjojen kautta, heijastelee erityisesti äärioikeiston keskuudessa suosittua typerää ”kulttuurimarxismi”-salaliittoteoriaa.[2]

Erityisesti Suomessa ei ole todellisuudessa mitään merkkejä siitä,että asenneilmasto olisi muuttumassa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön hyväksyväksi. Esimerkiksi rangaistuskäytännöt ovat päinvastoin kiristyneet. Asennetutkimuksien mukaan kansalaiset antaisivat mielellään käytettyjä kovempiakin rangaistuksia. [3]

Puolimatkan argumentin rakenne on selkeä esimerkki argumentaation teoriassa pitkään tunnistetusta ”kaltevan pinnan” argumentaatiovirheestä: väitetään ilman uskottavia perusteita, että harmittomalta tuntuva pieni muutos johtaa – vääjäämättä tai ainakin hyvin todennäköisesti – kasaantuvaan tapahtumien ketjuun,jonka lopussa häämöttää selvästi ei-toivottu asiantila. ”