" Voimapolitiikka vastaan Etykin periaatteet

09.01. klo 08:41

Olli Rehn:

Vuosi 2014 merkitsi Euroopassa geopolitiikan ja historian paluuta, jos ne nyt olivat mihinkään kadonneetkaan.

Venäjä käytti voimapolitiikan keinoja ja horjutti Ukrainan valtiollista yhtenäisyyttä. Se ei istu kylmän sodan jälkeiseen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen.

Suomessa tämä on käynnistänyt aktiivisen keskustelun ulko- ja turvallisuuspolitiikas- ta. Presidentti Sauli Niinistö on omalla niukaksi luonnehditulla tyylillään viisaasti kannustanut keskus-telua.

Keskustalaiset kansainvälisen politiikan dosentit, tohtorit Alpo Rusi ja Paavo Väyry- nen, ovat kantaneet omat kortensa kekoon keskustelun virittämiseksi ja ratkaisujen hakemiseksi.Tämä on myönteistä.
... "

Kaikkein ensimmäiseksi pitäisi tarkistaa mihin maahan Krim YK:n mukaan todella kuuluu. Ukraina on suoraan YK:n jäsen vuodesta 1945, samoin Valkovenäjä. Krim kuului tuolloin Venäjään. Ukraina hyväksyttiin niillä rajoilla, jotka sillä silloin oli.
Siellä oli myös muita jäsenmaita, jotka eivät olleet itsenäisiä, mm. Intia ja Egypti.

NL siirsi Krimin Venäjästä kansallisuudeltaan venäläisen Hrushtshevin kotitasaval-taan Ukrainaan menettelyllä, jota Venäjä pitää nyt laittomana. Näin saattaa aivan hy-vin ollakin asia mm. siksi,että SE PÄÄTÖS OLISI PITÄNYT TEHDÄ MYÖS YK:SSA OLLAKSEEN KANSAINVÄLISEN LAIN VOIMAINEN, KOSKA MOLEMMAT MAAT, siis Ukrainan ja Venäjä, OLIVAT jo silloin ja ovat yhä YK:N JÄSENIÄ.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ukrainian+Soviet+Socialist+Republic%3a+Ukraina

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Ukrainian+Soviet+Republic

" Although the Ukrainian SSR was a founding member of the United Nations, [6] its foreign affairs were tightly controlled by the Kremlin. Upon the Soviet Union's disso-lution and perestroika,the Ukrainian SSR was transformed into the modern nation-state of Ukraine, although Ukraine's new constitution was only ratified on June 28, 1996. "

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Crimea

" In 1954, to mark the 300th anniversary of the unification of the Ukraine with Russia, the Crimea was transferred from the RSFSR to the Ukrainian SSR. "

(Kannattaa myös muistaa,että Taiwan kuuluu YK:n mukaan Kiinan alueeseen.Kiinan kansantasavallalla ei ole kuitenkaan oikeutta toimia Taiwanin alueella. Mutta maiden yhdistymiseen esimerkiksi ei edes tarvittaisi mitään YK:n vahvistusta.)

Ei riitä,että YK olisi kirjannut sen jonnekin ilmoitusasiana,vaan Turvallisuuneuvoston on pitänyt tehdä istunnossaan esitys asiasta Yleiskokoukselle ja tämän se hyväksyä. Jos noin ei ole tapahtunut, on mahdollista, että rajat tarkistetiin Ukrainan itsenäistyessä.

Yhtä mahdollista on kuitenkin, että EI TARKISTETTU, koska UKRAINA OLI JO JÄSEN. Asia pitäisi tarkistaa. Venäjä on varmasti tarkistanut.

Kysymys kuuluu: Minkä numeroisella YK:n Yleiskokouksen päätölauselmalla ja milloin YK siirsi Krim Venäjän sosislistisesta liittotasavallasta Ukrainan so-sialistiseen tasavaltaan? Jos se ei ole tälläista siirtoa tehnyt,Ukrainan vuoden 1945 rajat, joilla se liittyi perustajajäsenenä YK:in, ovat voimassa, ja olleet kaiken aikaa, myös YK:ssa.

" KRIMIN ASEMAN ratkaisemiseksi on esitetty erilaisia teknisiä malleja. Paavo Väy-rynen on ehdottanut Krimille Puerto Ricon kaltaista asemaa. Puerto Ricon asema muodostui kuitenkin kovin toisenlaisessa kansainvälisen politiikan asetelmassa vuonna 1898.

Neuvotteluihin ryhdyttäessä niillä on oltava realistinen pohja, jolle ratkaisu voidaan rakentaa. Tässä realismi tarkoittaa, että kaikkien osapuolten on ensin kunnioitettava Etykin periaatteita ja aseleposopimusta – myös Venäjän. "

Puerto Rico ei ole koskaan tietääkeni ollut YK:n eikä Kansainliiton jäsen.Se olisi voi-nut päästä YK:on, jos olisi hakenut ja kukaan pysyvä TN:n jäsenmaa ei olisi vetonnut ehdotusta.

Itse YK:n jäsenenä Ukrainan riippumattomuus NL:sta oli suurempi kuin Puerto Ricon USA:sta. Puerto Ricon historia ei tähän vaikuta, koska asiaa on YK:nkin aikana käsi-telty useaan kertaan. Puerto Rico on kertalleen torjunut sekä itsenäisyyden että osa-valtion aseman.USA ei ole pysyviä lakeja kuten ei ollut NL:ssakaan (mutta Kanadas-sa on), miten siihen liitytään tai siitä erotaan, vaan asiasta säädetään erikoislaki joka kerta erikseen. Minä seurasin näitä juttuja Liettuan osalta silloin, kun se oli laillisesti eroamassa NL:ssa (mikä oli joka paikassa muualla, myös Suomessa "syvästi kam-moksuttava vaihtoehto",olisi ehdottomasti MUIDEN MIELESTÄ pitänyt EROTA LAIT-TOMASTI YK:N JÄSENMAASTA, jonka lainsäädäntö oli alusta loppuun YK:n hyväk-symää ja tasavertaista minkä tahansa muun kansallisen lain kanssa, eikä muutu siitä jälkikäteenkään minnekään).

Kansainliitto pyrki maailmanhallitukseksi ja suhtautui myönteisesti alusmaihin ja lähti siitä,että niiden ja emämaan rajaa madalletaan.Kaikki KL:n lait olivat samoja molem- mille, joten ne madalsivatkin rajoja. YK ei pyri maailmanhallitukseksi eikä edes ylei-seksi maailmanlain säätäjäksi kaikilla aloilla,vaan se pyrkii kansalliseen itsemäärää- misoikeuteen joko kansallisvaltioiden tai kansallisten osavaltioiden muodossa. Auto-nomioilla on lähes yhtä suuret oikeudet peruskirjassa, jos niitä vastaan hyökätään ja niiden oikeuksia heikennetään kuin itsenäisllä valtioillakin. Näin myös Krimilla, Abhasialla, Etelä-Ossetialla, Kosovolla.

"OMA KÄSITYKSENI on seuraava.Kukaan tolkku eurooppalainen ei olisi halunnut laajentaa Venäjään kohdistuvia taloudellisia pakotteita, koska niistä kärsii paitsi Venäjä myös Eurooppa.

Valitettavasti Venäjän johto ei ole jättänyt EU:lle paljon valinnanvaraa. EU:n on joko yhdessä pidettävä kiinni pakotteista tai yhdessä niistä luovuttava. "

EU:n ei pitäisi sorkkia Ukrainan asioissa ollenkaan. EIKä YK tunne EU:ta omassa lainsäädännössään.

" Kriisin taustalla on, että Venäjän talouskasvu lähes pysähtyi jo toista vuotta sitten. Talous-pakotteet ja markkinavoimat yhdessä heikentävät maan talouden näkymiä.

Varsinkin pankki- ja rahoitusjärjestelmään sekä energiasektorin teknologiainvestoin- teihin kohdistuvilla pakotteilla on väistämättä vaikutus Venäjän talouteen. "

Ai minkälainen vaikutus? Gazprom on luopunut dollarin käytöstä kokonaan, ja muut seuraavat perässä.

Suuria infrastruktuuri-investointeja tekee erityisesti Gazprom, eikä näillä touhuilla ole sille mitään merkitystä.

Toistaiseksi kuitenkaan Gazprom ei ole ilmoittanut luopuvansa euron käytöstä.

Mutta  on selvä kuin pläkki, että ensinnäkään USA ei periaatteesta käytä euroa tässä tilan-teessa, ja se pakottaa NATO:n kautta EU-maatkin pakotteissin.

" Suomen kannalta on tärkeää, että EU toimii yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Yhtenäisyys on kriisitilanteessa Euroopan unionin tärkein valtti.

Euroopan että Venäjän edun mukaista on estää kriisin laajeneminen ja hakea neu-votteluteitse rauhanomaista ratkaisua. Vuoropuhelua ja keskusteluyhteyttä on pidettävä yllä vaikeina aikoina.

Etykin periaatteiden ytimessä on se, ettei rajoja Euroopassa siirrellä asevoimin.

Sitten kun Venäjä sitoutuu aseleposopimukseen sekä Etykin periaatteisiin, on mah-dollista vuoropuheluun Venäjän kanssa Euroopan turvallisuus- ja talousrakenteiden saralla.  "

ETYKillä/ETYJillä ei ole mitään sellaisia periaatteita, jotka eivät olisi myöskään YK:n periaatteita. ETYK ei ole "YK:N yläpuolella", eikä sen "kilpailija", sen mahdolliset tehtävät kansivälisessä kriisinhallinnassa ovat YK:n antamia tehtäviä.

EU on kirjoittanut laittomasti "päätöksissään" historiaa ja muuta tiedettä uuteen uskoon. Sellaisia linjanvetoja on rikollista seurata.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/suomi-ajaa-natoa-yk-n-tilalle-ei-jasenyytta-viikunanlehtena-kayttaen-2008
 

PS: Ukraina ajaa YK-reformia Venäjää vastaan: Ukraine’s Dream About UN Reform

Václav Klaus Says Crimea Did Not Belong to Ukraine

 

 

Uusimman tiedon mukaan päätöksen Krimin siirtämisestä Venäjän Federaatiiosta Ukrainaan teki vuonna 1954 pääminiteri Georgi Malenkovin hallitus, joka oli hierarkiassa puoluejohtaja NIkita Hrushtshevin yläpuolella.

https://politpuzzle.ru/91672-novaya-pravda-v-mirovoj-istorii-krym-ukraine-peredal-ne-hrushhev/?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.politpuzzle.ru&utm_term=1275501&utm_content=6749244

Новая «правда» в мировой истории: Крым Украине передал не Хрущев...

Со дня смерти советского государственного деятеля Никиты Сергеевича Хру-щева прошло почти 47 лет, однако в истории СССР продолжают появляться новые данные, в том числе и «больной» для Украины темы о принадлежности Крыма.

В мировой истории есть общеизвестная информация: в ходе заседания прези-диума ЦК КПСС 25 января 1954 года было принято решение поручить прези-диуму Верховного Совета СССР издать указ «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР». Не секрет, что во главе заседания, на ко-тором принималось данное решение, находился председатель Совета минист-ров Со-ветского Союза Георгий Маленков. Дело в том, что в то время его политический статус был выше, чем у партийного лидера Никиты Хрущева.

Новой «правдой» в мировой истории поделился журналист и писатель Виталий Портников в комментарии изданию «Крым.Реалии».

Таким образом, судьба Крыма была предрешена. Мировая история гласит, что такой «подарок» Украине был сделан тогдашним первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Тем не менее, на заседании президиума Комитета главен-ствующим звеном был вовсе не Хрущёв,а один из преемников Иосифа Сталина — председатель Совета министров СССР Георгий Маленков....

Портников отметил, что Никита Сергеевич, находясь на должности первого секретаря ЦК КПСС,в то время ещё не обладал всей полнотой власти, а зна-чит, реализовать «передачу Крыма» он не мог по очевидным причинам. Проще говоря, в 1954-м году, когда решались вопросы относительно Крымского полу-острова, должность Хрущева не была верховной, в отличие от поста Георгия Маленкова.

В ту пору карьера Маленкова была на самом пике. Его деятельность внушала доверие у политических элит, и поэтому принятие важных решений всегда доставалось ему.

Как подчеркивает журналист, Маленков,в отличие от Хрущева, всю жизнь про- работал и жил только в России.В послевоенное время Крым совсем нельзя бы- ло воспринимать в качестве «подарка» для Украины. После того, как крымские татары были выселены с полуострова в 1944 году, Крым попал в тяжелое эко-номическое положение. По этой причине восстановление территории было поручено украинской ССР, с которой этот регион имел тесную экономическую связь.

Виталий Портников считает, что в тот момент издание указа «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР» казалось единственно верным. Именно его «завизировал» Маленков, а подписание соответствующей документации было осуществлено главой президиума Верховного Совета СССР Климентом Ворошиловым. Что касается Никиты Хрущева, то он просто отдал голос «за», как и все прочие....
 

Информационно-аналитическая площадка «ПолитПазл» дает возможность многим авторам высказывать свою личную точку зрения по поводу происходя-щих событий в России и мире.Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Узнай, как стать автором.

Источник фото: cont.ws

Автор: Илья Александров ...
 

Tokkura
Viestejä5907
 
5c6b97bc473ee_16x9.jpg

 

Krim liitettiin (laittomasti) Venäjästä Ukrainaan Grigori Malenkovin hallituksen päätöksellä 19.2.1954 eikä Hrushtshevin.

Myös perustelut Krimin kluttuurin ja talouselämän "suuresta yhdenmukaisuudesta Ukrainen kanssa verrattuna Venäjään" olivat perättömiä. Päätökselle ei haettu vah-vistusta YK:N Turvallisuusneuvostolta ja Yleiskokoukselta,vaikka kyseessä oli YK:n kahden eri jäsenmaan, perustajajäsenen välinen rajansiirto.

https://news-fancy.com/6391-krym-otdal-ukraine-vovse-ne-xrushchev-full.html

Крым отдал Украине вовсе не Хрущев

Решение принимал "преемник" Сталина Маленков

Ровно 65 лет назад 19 февраля произошло событие, которые не оказало су-щественного влияния на общественно-политическую жизнь Советского Союза, но в конечном итоге стало бомбой замедленного действия для последующих поколений.

В этот день в 1954 г. на основании указа Президиума Верховного Совета со-стоялась передача Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. Не-обходимость этого шага объяснялась "общностью экономики, территориаль-ной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР".

Тогда никто и не мог подумать,что меньше, чем через 40 лет, СССР уже не бу-дет, а Россия лишится одного из главных портов стратегического значения и будет арендовать военно-морскую базу,спрашивая "добро" Киева.А затем про-изойдут события, в результате которых Крым войдет в состав России, а в Дон-бассе начнется война, разделившая как русских,так и украинцев на два лагеря.

Во всех бедах издавна обвиняют Никиту Хрущева, который якобы и подарил Крым Украине. Однако многие историки утверждают,что на самом деле основ- ную роль в принятие этого решения сыграли Георгий Маленков, Клим Вороши-лов и Лазарь Каганович, которые обладали тогда большим влиянием, нежели Никита Сергеевич. К тому моменту только год назад умер Сталин, до триум-фального для Хрущева ХХ съезда еще было два года,и место Сталина вполне мог занять председатель Совета министров СССР - вышеупомянутый Маленков.

Toisen tiedon mukaan liitos tapahtui Hrushshevin henkilökohtaisesta aloitteesta;

"  Согласно другой точке зрения, Крым был передан в состав Украинской ССР по личной инициативе Хрущева. А причиной могла стать как попытка заручить-ся поддержкой украинской номенклатурой в борьбе за власть с Маленковым, так и стремление реабилитироваться за организацию массовых репрессий на Украине в 1930-е годы.

Первого октября 1991 г. Президиум Верховного Совета Крыма заявил, что по-луостров передали Украине в 1954 г. "без учета мнения народа", и предложил отменить указ, а затем провести референдум. Однако окончательное решение обратиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву по этому поводу так и не было принято. "

1.10.1991  Krimin Autonomisen tasavallan  Korkeimman neuvoston puhemiehistö (huom! hallintomallikin poikkesi emä-Ukrainasta, vain presidentti oli yhteinen) ilmoit-ti, että niemimaa annettiin Ukrainalle vuonna 1954 "kansan kantaa kysymättä",ja eh-dotti "määräyksen peruuttamista" ja sittemmin vaati asiasta kansanäänestystä. Mutta lopullista esitystä presidentti Mihail Gorbatshëville ei tehty.

 

***

 

uomen mein huu ihee...

 

https://www.savonsanomat.fi/ulkomaat/Maakaasu-on-iso-tekij%C3%A4-konfliktissa/496917

Maakaasu on iso tekijä konfliktissa

Kuva: Anu Mattila

 

Maakaasun merkitys on jäänyt Krimin konfliktin seurannassa poliittisen ja sotilaalli-sen puolen varjoon. Arvion takana on tutkija, everstiluutnantti Pentti Forsström Maanpuolustuskorkeakoulun taktiikan laitokselta.

–Krimin maakaasuvarat ovat hyvin ilmeinen Venäjän kiinnostuksen kohde, Forsström sanoo.

Maakaasu ei ole hänen arvionsa mukaan merkittävin mutta kuitenkin yksi merkittävimpiä syitä, miksi Venäjä halusi Krimin alueen hallinnan itselleen.

Krimiä ympäröivällä vesialueilla on todettuja maakaasuesiintymiä vain 50 miljardin kuution verran. Määrä vastaa vain noin Suomen 10 vuoden maakaasun kulutusta tai Itämeren kaasuputken vuoden satsia.

Olennaista on kuitenkin se,että Ukrainan aluevesillä Mustallamerellä ja Asovanme-rellä on joidenkin arvioiden mukaan jopa 1700 miljardin kuutiometrin maakaasuvarat. Krimin irtautumisen myötä ne siirtyvät käytännössä sen aluevesille ja todennäköisesti edelleen Venäjälle.

Forsströmin mukaan kokoluokka vastaa useiden vuosien maakaasun kulutusta koko Euroopassa.

– Jossain lähteessä puhutaan, että kyse olisi saman kokoluokan esiintymästä kuin Kaspianmerellä. Siinä tapauksessa puhutaan isosta energiapoliittisesta muutoksesta, joka on menossa.

Vallanvaihdoksella Krimillä on yllättävän monenlaisia seurauksia.

Ensinnäkin Venäjä pelasi Ukrainan pois energiapelistä.

–Ukraina jää lähinnä kauttakulkumaaksi. Sen mahdollisuudet operoida omaehtoisesti vähenevät.

Toisenlaisessa kehityksessä Venäjän mahdollisuudet käyttää maakaasua kiristysruuvina olisivat vähentyneet.

–Venäjä sen sijaan olisi ollut riippuvainen Ukrainasta kaasun ja energian siirtotienä. Asetelma olisi ollut Venäjälle kiusallinen.

Krimin mukana tulevat kaasuvarat heikentävät myös Kaspianmeren rantavaltioiden asemaa myyntineuvotteluissa. Nyt Venäjä ostaa paljon kaasua esimerkiksi Kazak-stanilta, Uzbekistanilta, Turkmenistanilta ja Azerbaidzhanilta ja myy sitä edelleen Eurooppaan.

–Kun Venäjä laajenee Mustallemerelle ja sen alueelta löytyy oleellisia esiintymiä, välimatkat lyhenevät niin paljon, että siirto- ja tuotantokustannukset tippuvat aivan eri luokkaan kuin Kaspianmeren alueelta ja Keski-Aasiasta tuotavassa energiassa.

Forsströmin mukaan muutoksessa puhutaan jopa satojen miljardien eurojen säästöistä Venäjälle.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei Mustanmeren kaasuvarantoihin pääse helposti käsiksi, joten niiden hyödyntäminen laajemmassa mitassa voi alkaa jopa kymmenen vuoden kuluttua.

Länsimaisten energiayhtiöiden toiminta entisen Ukrainan alueella häiriintyy myös. Yhdysvaltalainen ExxonMobil oli aikeissa aloittaa kaasunporaukset Mustallamerellä Krimin länsipuolella ja italialainen Eni on sopinut öljynetsinnöistä Krimin itärannikolla.

Isoista länsiyhtiöistä Chevronilla ja Shellilläkin on intressinsä Mustallamerellä.

–Tuskin öljy-yhtiöt ovat kiinnostuneita valtiollisesta kehityksestä. Ne ovat kiinnostu-neita dollareista. Mutta sopimukseen toiminta kuitenkin perustuu, joten viivästyksiä ainakin tapahtuu.

Krimin ja sen ympärillä olevan vesialueen öljyvarat ovat Forsströmin mukaan melko vähäiset.

–Niillä on vain paikallista merkitystä.

 

Maailman suurimmat kaasumaat

Venäjä: 47800–32900 miljardia kuutiometriä (todennetut maakaasuvarat).

Iran: 33600 .

Qatar: 25200.

Yhdysvallat: 9500–8 500.

Saudi-Arabia: 8200 .

Turkmenistan: 17500–7500.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat: 6100.

Venezuela: 5600–5500.

Esimerkiksi Norjan todennetut maakaasuvarat ovat vajaat 2100miljardia kuutiota ja EU-maiden vajaat 2000 miljardia. Luvut ovat vuoden 2013 alusta ja pyöristetty 100 miljardin tarkkuudella.
Lähteet: CIA:n The World Factbook ja BP Statistical Review of World Energy June 2013

Matti Pietiläinen

 

Käyttäjä6458
Viestejä268
 d68647e6a6b73d27446b070e1388689d0dcc8ecc

 

Näytä aiemmat lainaukset (6)
Näinon0070 kirjoitti:

 

Mikä tässä on niin vaikea Kotiryssälle ymmärtää ?

https://www.savonsanomat.fi/ulkomaat/Maakaasu-on-iso-tekijä-konfliktissa/496917

Maakaasu on bensakauppiaan eräs tärkein aseistautumisen rahoittaja.
Tuo arvio 1700miljoonaa m3 on Itämeren putkien 35 vuoden tuotos, joten jos se määrä tulisi Ukrainasta Eurooppaan tulisi asehullun Putinin armeija kovin nälkäiseksi 🙁
Ja kansa vihaiseksi kuten Neuvostoliiton hajoamisessa. 😱

 

Ikinä ennen kuullukkan...

Turhaa pulinaa.  Shell oli tutkimassa tuollaista Skifskan kenttää, voisiko sitä talouellisesti hyödyntää, mutta vetäytyi hommasta tammikuussa 2014.

https://en.wikipedia.org/wiki/Skifska_gas_field

"... Royal Dutch Shell stopped their negotiations over a production sharing agreement in January 2014. [3] Due to the 2014 Crimean crisis the project was put on hold in March 2014. [4] "

Mutta niin sama on ääni askelten, ettei lopputulos juuri muuksi muutu.
Venäjä tulee maksamaan aivan täyden hinnan tästä ryöstöretkestä, sekä muusta rikollisesta toiminnastaan 👊👊👊

Venäjää ei ole ede haastettu kansainvälieen ICJ-oikeuteen, joka käsittelee valtioidenväliset alueriidat.

Näille ” muka Venäjän suojatoimille ”tulee sellainen tsunami, että se pilkkoo tuon sotaisan valtakunnan pieniin vaarattomiin palasiin.

Ai mistä se tulee???

Aivan kuten Venäjä on yrittänyt tehdä Euroopalle mikä on vain suojannut rauhaa yhdistymällä .
Pienet itsenäiset maat ovat erittäin alttiita Putinin Venäjän painostukselle. Tästä Ukraina on vain eräs esimerkki 🤔

Ukraina kairasi verta nenästään tekemällä fasistikaappauksen.

Ei Venäjällä ole mitään ideologiaa millä se pystyisi puolustautumaan todellisuudelta. Venäjä on käytännössä menetetty mahdollisuus, jonka täytyy löytää jokin tulevaisuus.
Kenelläkään raaka-aineen tuottajalla ei ole tulevaisuutta, mikäli se perustuu asiakkaiden uhkaamiseen.

Miten Venäjä on uhkaillut EU:ta?

Tämän seikan Putin on tehnyt nyt hyvin selväksi, jopa pylläämällä marjonettinsa USAn presidentiksi 👎
Tämän kaltaisilla toimilla se tsunami aalto vain kasvaa 👍😱

No johan on jutut kun rahattomalla lehmän ostajalla...

 

 

***

Valkovenäjän NATO-oppositionjohtaja Svetlana Tihanovskaja suututti Krimin valkovenäläiset väittämällä Krimin palautuksen olleen "verinen sota"...

https://inforeactor.ru/324332-glava-belorusov-krymazayavil-chto-tihanovskaya-vyskazala-bezrassudnye-mysli

orig-123-1599021381.jpg


Глава "Белорусов Крыма" заявил, что Тихановская высказала безрассудные мысли...

Позиция оппозиционного белорусского политика Светланы Тихановской по Крыму является лишенной здравого смысла. Об этом сообщил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.

Тихановская в интервью литовскому порталу LRT рассказала о своем отношении к Крыму. По ее словам, полуостров юридически является украинским, фактически он российский. ...

Чегринец сообщил, что Тихановская совсем не знает о происходящем в Крыму. Он заявил, что ее высказывания являются очень слабыми. По его словам, она только повторяет за украинской пропагандой. Глава белорусской организации в полуострове считает, что в Белоруссии следует доверять настоящим лидерам, которые не повторяют чужих ошибок.

Сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал высказывания экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о Крыме. Он считает, что можно не обращать внимания на ее высказывания — как только в Белоруссии нормализуется ситуация, ее быстро забудут. Он напомнил Тихановской, что Крым вернулся в состав РФ в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права....