" Voimapolitiikka vastaan Etykin periaatteet

09.01. klo 08:41

Olli Rehn:

Vuosi 2014 merkitsi Euroopassa geopolitiikan ja historian paluuta, jos ne nyt olivat mihinkään kadonneetkaan.

Venäjä käytti voimapolitiikan keinoja ja horjutti Ukrainan valtiollista yhtenäisyyttä. Se ei istu kylmän sodan jälkeiseen eurooppalaiseen turvallisuusjärjestykseen.

Suomessa tämä on käynnistänyt aktiivisen keskustelun ulko- ja turvallisuuspolitii-kasta. Presidentti Sauli Niinistö on omalla niukaksi luonnehditulla tyylillään viisaasti kannustanut keskus-telua.

Keskustalaiset kansainvälisen politiikan dosentit, tohtorit Alpo Rusi ja Paavo Väy-rynen, ovat kantaneet omat kortensa kekoon keskustelun virittämiseksi ja ratkaisujen hakemiseksi.Tämä on myönteistä.
... "

Kaikkein ensimmäiseksi pitäisi tarkistaa mihin maahan Krim YK:n mukaan todella kuuluu. Ukraina on suoraan YK:n jäsen vuodesta 1945, samoin Valkovenäjä. Krim kuului tuolloin Venäjään. Ukraina hyväksyttiin niillä rajoilla, jotka sillä silloin oli.
Siellä oli myös muita jäsenmaita, jotka eivät olleet itsenäisiä, mm. Intia ja Egypti.

NL siirsi Krimin Venäjästä kansallisuudeltaan venäläisen Hrushtshevin kotitasa-valtaan Ukrainaan menettelyllä, jota Venäjä pitää nyt laittomana. Näin saattaa ai-van hyvin ollakin asia mm. siksi, että SE PÄÄTÖS OLISI PITÄNYT TEHDÄ MYÖS YK:SSA OLLAKSEEN KANSAINVÄLISEN LAIN VOIMAINEN, KOSKA MOLEM-MAT MAAT, siis Ukrainan ja Venäjä, OLIVAT jo silloin ja ovat yhä YK:N JÄSENIÄ.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Ukrainian+Soviet+Socialist+Republic%3a+Ukraina

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Ukrainian+Soviet+Republic

" Although the Ukrainian SSR was a founding member of the United Nations, [6] its foreign affairs were tightly controlled by the Kremlin. Upon the Soviet Union's dis-solution and perestroika, the Ukrainian SSR was transformed into the modern na-tionstate of Ukraine, although Ukraine's new constitution was only ratified on June 28, 1996. "

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Crimea

" In 1954, to mark the 300th anniversary of the unification of the Ukraine with Russia, the Crimea was transferred from the RSFSR to the Ukrainian SSR. "

(Kannattaa myös muistaa,että Taiwan kuuluu YK:n mukaan Kiinan alueeseen. Kii- nan kansantasavallalla ei ole kuitenkaan oikeutta toimia Taiwanin alueella. Mutta maiden yhdistymiseen esimerkiksi ei edes tarvittaisi mitään YK:n vahvistusta.)

Ei riitä, että YK olisi kirjannut sen jonnekin ilmoitusasiana,vaan Turvallisuuneuvos- ton on pitänyt tehdä istunnossaan esitys asiasta Yleiskokoukselle ja tämän se hy-väksyä. Jos noin ei ole tapahtunut, on mahdollista, että rajat tarkistetiin Ukrainan itsenäistyessä.

Yhtä mahdollista on kuitenkin, että EI TARKISTETTU, koska UKRAINA OLI JO JÄSEN. Asia pitäisi tarkistaa. Venäjä on varmasti tarkistanut.

Kysymys kuuluu:Minkä numeroisella YK:n Yleiskokouksen päätölauselmalla ja milloin YK siirsi Krim Venäjän sosislistisesta liittotasavallasta Ukrainan sosialistiseen tasavaltaan? Jos se ei ole tälläista siirtoa tehnyt, Ukrainan vuoden 1945 rajat, joilla se liittyi perustajajäsenenä YK:in, ovat voimassa, ja olleet kaiken aikaa, myös YK:ssa.

" KRIMIN ASEMAN ratkaisemiseksi on esitetty erilaisia teknisiä malleja. Paavo Väyrynen on ehdottanut Krimille Puerto Ricon kaltaista asemaa. Puerto Ricon asema muodostui kuitenkin kovin toisenlaisessa kansainvälisen politiikan asetelmassa vuonna 1898.

Neuvotteluihin ryhdyttäessä niillä on oltava realistinen pohja, jolle ratkaisu voidaan rakentaa. Tässä realismi tarkoittaa, että kaikkien osapuolten on ensin kunnioitettava Etykin periaatteita ja aseleposopimusta – myös Venäjän. "

Puerto Rico ei ole koskaan tietääkeni ollut YK:n eikä Kansainliiton jäsen.Se olisi voinut päästä YK:on, jos olisi hakenut ja kukaan pysyvä TN:n jäsenmaa ei olisi vetonnut ehdotusta.

Itse YK:n jäsenenä Ukrainan riippumattomuus NL:sta oli suurempi kuin Puerto Ri-con USA:sta. Puerto Ricon historia ei tähän vaikuta, koska asiaa on YK:nkin aika-na käsitelty useaan kertaan. Puerto Rico on kertalleen torjunut sekä itsenäisyyden että osavaltion aseman.USA ei ole pysyviä lakeja kuten ei ollut NL:ssakaan (mutta Kanadassa on), miten siihen liitytään tai siitä erotaan, vaan asiasta säädetään eri-koislaki joka kerta erikseen. Minä seurasin näitä juttuja Liettuan osalta silloin, kun se oli laillisesti eroamassa NL:ssa (mikä oli joka paikassa muualla, myös Suomes-sa "syvästi kammoksuttava vaihtoehto",olisi ehdottomasti MUIDEN MIELESTÄ pi-tänyt EROTA LAITTOMASTI YK:N JÄSENMAASTA, jonka lainsäädäntö oli alusta loppuun YK:n hyväk- symää ja tasavertaista minkä tahansa muun kansallisen lain kanssa, eikä muutu siitä jälkikäteenkään minnekään).

Kansainliitto pyrki maailmanhallitukseksi ja suhtautui myönteisesti alusmaihin ja lähti siitä, että niiden ja emämaan rajaa madalletaan. Kaikki KL:n lait olivat samoja molemmille, joten ne madalsivatkin rajoja. YK ei pyri maailmanhallitukseksi eikä edes yleiseksi maailmanlain säätäjäksi kaikilla aloilla, vaan se pyrkii kansalliseen itsemääräämisoikeuteen joko kansallisvaltioiden tai kansallisten osavaltioiden muodossa. Autonomioilla on lähes yhtä suuret oikeudet peruskirjassa, jos niitä vastaan hyökätään ja niiden oikeuksia heikennetään kuin itsenäisllä valtioillakin. Näin myös krimilla, Abhaasialla, Etelä-Ossetialla, Kosovolla.

"OMA KÄSITYKSENI on seuraava.Kukaan tolkku eurooppalainen ei olisi halunnut laajentaa Venäjään kohdistuvia taloudellisia pakotteita, koska niistä kärsii paitsi Venäjä myös Eurooppa.

Valitettavasti Venäjän johto ei ole jättänyt EU:lle paljon valinnanvaraa. EU:n on joko yhdessä pidettävä kiinni pakotteista tai yhdessä niistä luovuttava. "

EU:n ei pitäisi sorkkia Ukrainan asioissa ollenkaan. EIKä YK tunne EU:ta omassa lainsäädännössään.

" Kriisin taustalla on, että Venäjän talouskasvu lähes pysähtyi jo toista vuotta sitten. Talous-pakotteet ja markkinavoimat yhdessä heikentävät maan talouden näkymiä.

Varsinkin pankki- ja rahoitusjärjestelmään sekä energiasektorin teknologiainves-tointeihin kohdistuvilla pakotteilla on väistämättä vaikutus Venäjän talouteen. "

Ai minkälainen vaikutus? Gazprom on luopunut dollarin käytöstä kokonaan, ja muut seuraavat perässä.

Suuria infrastruktuuri-investointeja tekee erityisesti Gazprom, eikä näillä touhuilla ole sille mitään merkitystä.

Toistaiseksi kuitenkaan Gazprom ei ole ilmoittanut luopuvansa euron käytöstä.

Mutta  on selvä kuin pläkki, että ensinnäkään USA ei periaatteesta käytä euroa tässä tilan-teessa, ja se pakottaa NATO:n kautta EU-maatkin pakotteissin.

" Suomen kannalta on tärkeää, että EU toimii yhtenäisesti ja johdonmukaisesti. Yhtenäisyys on kriisitilanteessa Euroopan unionin tärkein valtti.

Euroopan että Venäjän edun mukaista on estää kriisin laajeneminen ja hakea neuvotteluteitse rauhanomaista ratkaisua. Vuoropuhelua ja keskusteluyhteyttä on pidettävä yllä vaikeina aikoi- na.

Etykin periaatteiden ytimessä on se, ettei rajoja Euroopassa siirrellä asevoimin.

Sitten kun Venäjä sitoutuu aseleposopimukseen sekä Etykin periaatteisiin, on mahdollista vuoropuheluun Venäjän kanssa Euroopan turvallisuus- ja talousrakenteiden saralla.  "

ETYKillä/ETYJillä ei ole mitään sellaisia periaatteita, jotka eivät olisi myöskään YK:n periaatteita. ETYK ei ole "YK:N yläpuolella", eikä sen "kilpailija", sen mahdolliset tehtävät kansivälisessä kriisinhallinnassa ovat YK:n antamia tehtäviä.

EU on kirjoittanut laittomasti "päätöksissään" historiaa ja muuta tiedettä uuteen uskoon. Sellaisia linjanvetoja on rikollista seurata.

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/suomi-ajaa-natoa-yk-n-tilalle-ei-jasenyytta-viikunanlehtena-kayttaen-2008

PS: Ukraina ajaa YK-reformia Venäjää vastaan: Ukraine’s Dream About UN Reform

Václav Klaus Says Crimea Did Not Belong to Ukraine