Tämän päivän Aamulehdessä Ulkoministeriön lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi ja Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Emma Hakala  kirjoittevat hurjia, ja perättömiä otsikolla ”Ilmaston muutos vaikuttaa turvallisuuteen”:

” Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konflik- tin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan.

Ilmastonmuutosta tulee lähestyä kokonaisvaltaisena turvallisuusympäristön muutok- sena. keskustelu ilmastoturvallisuusstrategian luomi- sesta on syytä aloittaa myös Suomessa.

Ilmastonmuutos on noussut ympäristö- ja kehityskysymyksestä yhä selvemmin myös turvallisuusuhaksi. Yhdessä ympäristön tilan heikke- nemisen kanssa se horjuttaa yh- teiskunnallista kestävyyttä jo useissa maissa.Tutkitusti ilmastomuutos moninkertaistaa riskit konfliktien syntyyn ja pakotettuun muuttoliikkeeseen. Ilmastonmuutos on nähty yhtenä tekijänä esimerkiksi arabikevään ja Syyrian konfliktin taustalla (eikä siis USA:n politiikka…RK). Se vaarantaa myös vesi- ja ruokaturvan sekä saavutetut kehitystulokset useilla alueilla.  ”

RK: Ämmät eivät sattumalta kalistele sotilaalista terminologiaa; siihen totutetaan kansaa kuin miehistönkuljetuspanssarivaunuihin kaduilla…

” Ilmastonmuutos näkyy Suomessakin sekä konkreettisesti sääolosuhteiden muodos- sa että heijastuvat maailmanpolitiikan tapahtumis- ta.  Laajojen alueiden Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa ennustetaan tulevan liian kuumiksi ihmisasutukselle vuosisadan puolivälin jälkeen. Pakotettu muuttoliike tulee kasvamaan – alan uusimman tutkimuk- sen mukaan sääolot ovat jo vaikuttaneet Eurooppaan vuosittain tulevien turvapaikanhakijoden määrään. ”

RK: Tuolla perusteella ei saa turvapaikkaa, eivätkä ne ole tarkoitettu niille,jotka tarvit- sevat parempaa viljelysmaata kuivaneiden tilalle, vaan heidät on siirrettävä muualle muin perustein asianomaisilla alueilla. Turvapaikat on tarkoitettu niille, joita uhkaa tappaminen.

” Suomella on kriittisiä ilmastoturvallisuuskysymyksiä myös omasta takaa. Arktinen alue lämpiää kaksi kertaa muuta maailmaa nopeammin.

Jäätiköiden sulaminen lisää kilpajuoksua alueen luonnonvaroista. ”

RK: HÄH!!!???


MISSÄ on kilpajuoksu ja MITÄ LUONNONVARAA KOSKIEN (paitsi tyietuystikalaa, kun EU heitetään wittuun ryöstökalastamasta Britannian rannikoita tyhjäksi)???


OSALLISTUUKO SUOMI johokin kilpajuoksuun ja MILLE LUONNOVAROILLE???


SUOMIHAN JAKAA ILMAISEKSI OMAT LUONNOVARAT POIS, VAIN PASKAT JA MYRKYT JÄÄ!!!!

” Samalla erilaiset taloudelliset ja poliittiset ja strategiset intressit aiheuttavat ristive- toa. Merkittävimmät kysymykset Suomessa liittyvät inhimilliseen turvallisuuteen. Uhkia aiheutuu suoraan ympäristöälle ja ekosysteemeille, epäsuorasti elinkeinoille ja talou- delle sekä laajemmin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiselle. Esimerkiksi ruoan ja energiantuotantoon kohdistuu meilläkin uudenlaisia paineita.

Ilmaston- ja ympäristönmuutoksen turvallisuusvaikutuksia käsitellään jo maailmanlaa-juisesti YK:n Turvallisuusneuvostoa myöten. EU:n ulkoasiainneuvosto nosti aiheen esille viimeisimmässä istunnossaan 26. helmikuuta. Kyse ei ole ilmastonmuutoksen militarisoinnista vaan pyrkimykstä lähestyä ilmastonmuutosta osana kokonaisvaltaisen turvallisuusympäristön muutosta. ”

RK: Ämmät eivät tunne YK:n Peruskirjaa eivätkä toimintaperiaatteita. YK:n Turvalli-suusneuvosto on YK:n sotilaallisen turvallisuuden eri- koisjärjestö, jonka kaiken toi- minnan pitää perustua Peruskirajalla ja Yleiskokouksen päätöksille. Sen valtuuksiin EI KUULU ”poukkoilla” MUILLA ALUEILLA kuten ympäristöasioissa, ELLEIVÄT NE OLE JO KONFLIKTIEN KOHTEENA tai NOIDEN ALOJEN ERIKOISJÄRJESTÖT ja YLEISKO- KOUS ole (myös) todenneet perustellusti sellaisten aiheuttamaa SODANUHKAA!

Aivan sama koskee tavallisia kriminaalirikoksia kuten yksittäisiä myrkkymurhia, vaikka niiden kohteena olisikin vaikka joku turvallisuushenkilö! On OSOITETTAVA SODAN- UHKA, jos sellaisia käsitellään Turval-lisuusneuvostossa, ja jos TN omin päin sellaisia alkaa käsitellä, se tarkoittaa, että se ON MILESTÄÄN TODENNUT SODANUHAN ja se on velvollinen sellsien perustelemaan julkisesti ja tieteellisesti!

Tämä on sikälikin erittäin tärkeää, että YLEISKOKOUS, joka ainoana YK-elimenä voi käsitellä MITÄ TAHANSA tärkeinä pitämiään asioita, EI VOI ANATAA LAKIPPÄTÖKSIÄ sellaista asioista, jotka ovat parhaillaan Turvallisuusneuvoston käsiteltävinä aikaisem- pien lakien toimeenpanon kannalta, muutoin kuin TN:n esityksestä, sellaisna kuin se ehdottaa!

TN ei saanut käsitellä Iranin ydinohjelmaakaan,ennen kuin asianomainen erikoisjär-jestö, Muhamed el-Baradein silloin johtama ATOMI- ENERGIAKOMISSIO oli tutkinut, voidaanko ohjelamaa perustellusti epäillä sotilaalliseksi. Täsmälleen vastaava koskee ympäristöasioita!

” Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien turvallisuusvaikutusten analysointi ja nii- hin vastaaminen edellyttää sektorien välistä vuoropuhelua ja tirdonvaihtoa eri toimi-joiden välillä. Mikään yhteiskunnallinen taho ei enää kykene vastaamaan ilmaston-muutoksen aiheuttamaan monitahoiseen uhkaan. Viranomaisten, tutkijoiden ja järjes- töjen yhteistyössä jokaisella on roolinsa – oleellista on se, että kaikkien tietämys saadaan käyttöön. Verkosteoitumista toimijoiden välillä tulisikin tiivistää.

Haagissa järjestettiin Hollannin ulkoministeriön aloittesta ilmaston- ja ympäristönmuu-tosten turvallisuus turvallisuusvaikutuksia käsitellyt ”Planetary Security” -konferenssi, jossa NATOn ja EU:n kenraalit pohtivat aihetta paneeleissa tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. ”

Tällaiset asiat kuuluvat YK:ssa Yleiskoukselle, ja erikoisjärjestöille.

http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2#idp5205136

Sellaiseen mistä ruvetaan tekemään päätöskiä Turvallisuusneuvos- tossa, ulotetaan, mahdollisesti aiheettomasti myös pysyväisjäsenten veto-oikeus niihin! Sitten kun USA vetää hanttiin, NIISSÄ EI AINAKAAN TAPAHDU MITÄÄN!!!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/10/yk-n-kriisinhallintaa-haukutaan-turhasta-kun-sita-ei-osata-eika-haluta-kayttaa-1