https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/tiedostot/Kansan_Aani_pdf-versiot/kansanaani-4-1-20.pdf

http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_111132.htm

NATOn huippukokous Varsovassa 10.- 11.6. 2016 antoi NATO:n ja EU:n kumppa-nuusjulistuksen, joka koski erityisesti NATO:n tuolloisen pääsihteerin Jens Fogh Rasmussenin pari vuotta sitten lanseeraamaa ”kyberturvallisuutta” sekä Suomen kal-taisten NATOon kuulumattomien EU-maiden ”kapasiteetin kehittämistä” sotilaallises-ti. Joidenkin tietojen mukaan ehdotus ”yhteisstrategian” laatimiseksi olisi ollut Sauli Niinistön aloite ja tähän liittyisi periaatteellinen valmius jonkinlaisen kansainvälisen Hybriditurvallisuuslaitoksen perustamiseksi Suomeen. Asiasta on julkisuudessa, lä-hinnä YLEssä ja Hesarissa eniten virkansa puolesta lyönyt rumpua Aalto-yliopiston ”kyberturvallisuusasiantuntija” Jarno Limnell. Hänen ja kollegojensa kirjoitukset ker-tovat karua kieltä, että he eivät ole todellisuudessa asioiden kurssissa, vaan nojaavat oikean tieteen sijasta vanhentuneseen NATOn ideologisen sodankäynnin materiaaliin informaatioteknologian alalta.

Rasmussenin NATO-puhetilaisuuden juontaja ”määritteli käsitteen”...

Juontaja (moderator): ” Yksi nousseista teemoista oli tämä idea, että kollektiivisen puolustuksen täytyy sopeutua sellaiseen, mitä jotkut kutsuvat epälineaarisiksi (non-linear) uhiksi, jotkut hybridiuhiksi (hybrid threats), ja että kokemus, mitä on tapahtu-nut Ukrainassa ja voisi tapahtua myös mualla Euroopassa, on, että voimme joutua nokikkain riskityyppien kanssa,jotka eivät hoidu vastarintaan,joka nojaa ennalta järjestettyyn sotavarusteluun tai sotaharjoitusten kaltaiseen ennalta suunniteltuun riskinhallintaan, tai ehkä edes NATO:n sotavoimaan.

Ja ihmettelen,miten Te kollegoinenne ajattelette tästä erityiskysymyksestä, riskeistä, jotka tulevat ”verkkojoukkojen” (proxy forces) taholta? Te mainitsitte kyber- (cyber), mutta kyberinformaatio, taloudellinen painostus jne. jne. Kuinka tulemme toimeen näiden epälineaaristen riskien kanssa? Onko jotakin lisää EU-NATO-yhteistyöstä tässä avaruudessa (space), yhtä ideaa, jota viemme eteenpäin? …. ”

Rasmussen: ” Kyllä toki.Tämä on avainkysymys,erittäin tärkeä aihe,ja me osoitamme sen myös nostettavaksi esille huippukokouksen valmistelussa.Olemme katsoneet, että voisimme kutsua sitä madermin tyypin sodankäynniksi. Sillä on erilaisia nimiä (labels):moniselitetteiset (ambiguous) hyökkäykset,hybridisodankäynti, … miksi ikinä sitä kutsummekaan, näemme piilosotilaallisten (covert military) operaatioiden yhdis-telmän sofistikoitujen informaatio- ja disinformaatio-operaatioiden kanssa. Ja on äärimmäisen tärkeätä, että me olemme valmiita vastamaan (address) myös sellaisiin turvallisuushaasteisiin. Voitte myös kutua sitä täyden spektrin pelottimeksi (full spectrum deterrence). ”

Näin puhui aiheesta militaari toisille militaareille. Suomalaisen (vale-)NATO-mee-dian toimittajanpierukellojen sanaselityksillä ei kannata yrittää järkeään nyrjäyttää: niissä ei ainakaan ole mitään tolkkua eikä protia. Josko sitä sitten ylen määrin on tässä originaalissakaan...

Jarno Limnell 24.9.2014 YLE:ssä: ”Suomi Venäjän kybersodankäynnin kohteena”

https://blogit.iltalehti.fi/jarno-limnell/

blogikuva_limnell.jpg

Jarno Limnéll

Jarno on koulutukseltaan sotatieteiden tohtori, VTM ja kapteeni (evp.). Hän työsken- telee kyberturvallisuus- ja kehitysjohtajana Instassa sekä Aalto-yliopiston professorina (kyberturvallisuus).


” Suomi on tällä hetkellä hybridisodankäynnin kohteena, sanoo tietoturva-asiantunti-ja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll. Suomessa hybridisota on Limnéllin mukaan käytännössä mielipideilmapiiriin vaikuttamista, jota Suomessa tekevät useat maat, kuten Venäjä.


– Meidän on opittava elämään sen tosiasian kanssa,että olemme tarkoituksellisen in-formaatiovaikuttamisen kohteena koko ajan.Eikä tätä asiaa tule Suomessa hyssytell-lä, sanoo Limnéll,joka työskentelee Aalto-yliopiston kyberturvallisuusprofessorina. Laajasti käsitettynä hybridisota tarkoittaa sodankäynnin perinteisten ja innovatiivis-ten keinojen yhdistelyä. Sitä käydään fyysiseen voimankäyttöön perustuvan sodan kynnyksen alapuolella, jolloin sodan ja rauhan erottaminen toisistaan on aiempaa vaikeampaa.

Keinoja ovat esimerkiksi jatkuva ja pitkäkestoinen strateginen viestintä eli propagoin- ti sekä kyberiskut. Suomessa hybridisota on ihmisten ajatteluun ja mielipiteisiin vaikuttamista tiedon avulla, ja samanlaisen toiminnan kohteena ovat monet muutkin länsimaat.

Limnéll muistuttaa, ettei Venäjä ole ainoa maa, joka harjoittaa informaatiovaikutta-mista muissa maissa. Sitä tekevät myös länsimaat.

...Epävakautta luo myös Venäjän Twitterissä ja Facebookissa toimiva trolliarmeija, joka yrittää vaikuttaa some-keskustelujen etenemiseen. Limnéllillä on salanimellä esiintyvistä trolleista omaa kokemusta: hänen tiettyihin aiheisiin liittyviin viesteihinsä ilmes-tyy venäjänkielisiä vastauksia, jotka pyrkivät kumoamaan Limnéllin esittämät näkemykset.

– Venäjä lyö kiilaa Suomen ja EU:n välille esimerkiksi vahistamalla suomalaisten päättäjien näkemyksiä maiden erityisistä suhteista. Näin Venäjä myös käyttää vaiku-tusvaltaansa EU-maihin, eli Suomi ja suomalaiset päättäjät eivät ole propagandan kohteita vaan välineitä, joilla vaikutetaan EU:n päätöksentekoon, Limnéll sanoo. Vi- ranomaisten tehtävä Limnéllin mukaan on pitää eri viestintäjärjestelmät korkeassa valmiudessa, jotta huhuilta ja väärältä tiedolta voidaan tarvittaessa katkaista siivet sekä tuottaa tilalle oikeaa tietoa. Limnéllin mukaan Suomessa on tehty pitkään hienoa työtä kokonaismaanpuolustuksen suhteen.

– Tämä on jälleen yksi esimerkki, jossa koko yhteiskunnan ja meidän jokaisen on oltava mukana, jotta hybridisodankäyntiin pystytään vastaamaan mahdollisimman tehokkaasti. ”

Pääkirjoitus 4.4.2016 2:00
Helsingin Sanomat

Teknologia edellyttää nyt ihmiskeskeisyyttä

Ihmistieteiden merkitys kasvaa uutta tekniikkaa kehitettäessä. Kehitystyössä on nykyisin ymmärrettävä ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä.

Teknologiaa kehitetään ja innovoidaan nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmis- kunnan historiassa. Digitalisointi, robotisointi, automatisointi sekä keinoälyn ja nano-materiaalien kehitys ovat aikamme valtasuuntauksia. Kehitykselle on tunnusomaista, että vanhasta luopuminen on vaikeaa. Toisaalta olisi tärkeää ottaa huomioon muutoksen keskellä elävien ihmisten tarpeet.

Monet tutkijat ennustavat, että 20 seuraavaa vuotta muuttavat maailmaa enemmän kuin edelliset 200 vuotta. Pian kysymys ei ole enää siitä, mitä koneet ja teknologia voivat tehdä vaan pikemminkin siitä, mitä uuden tekniikan annetaan tehdä ja mitä sen pitäisi tehdä.

***Ajatus ihmistä viisaammasta ja nopeammin oppivasta tekoälystä*** voi tuntua vielä kaukaiselta nyt, kun alle puolet maailman ihmisistä käyttää päivittäin internetiä. ***Tekoälyn lopullinen läpimurto*** saattaa kuitenkin olla yllättävän lähellä, sillä havaittavissa on jo lukuisia hiljaisia signaaleja.

Tekoäly Alphago voitti ihmiskuntaa edustaneen eteläkorealaisen mestaripelaajan go´ssa, maailman mutkikkaimmassa lautapelissä.Kone-yhtiön valmistamien hissien ja liukuportaiden huollon tarvetta arvioi pian internetin kautta toimiva tekoäly. Auto-teollisuus pyrkii rakentamaan robottiautoja, ja niiden prototyyppejä kokeillaan jo muun liikenteen seassa. Kaiken internet ja 3d-tulostimet ovat todennäköisesti pian samanlaista arkipäivää kuin älypuhelimet nykyisin.

Teknologian kehittämisen tulokset määrittelevät koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät kysymykset eivät koske teknologiaa vaan ihmisyyttä. ”

Limnell ei selvästikään ymmärrä mitään todellista sen enmpää tekniikasta kuin ihmi-syydestäkään. Limnellin "tekoälyesimerkeillä" ei ole mitään tekemistä ihmisälyn eikä ajattelun kanssa. Limnellin tietokoneet eivät ajattele yhtään sen enmpää kuin esimer-kiksi minun, tai Barrack Obamankaan. Eivätkä tule koskaan ajattelemaankaan. Jos yhtään mitään tietää noista "ihmistieteistä, joiden merkitys kasvaa", niin sitten tietää tämänkin!

Proffan sanakäänteet antavat aiheen olettaa, että hän kannattaa sellaisia höy-rähtäneitä ja ehdottoman epätosia ja tieteenvastaisia ideoita, markkinointitemp- puja kuin Googlen Roy Kurzweillin "tekoälysingulariteetti" ("-alkuräjähdys"), jossa koneet ylittäisivät ihmisälyn ja alkaisivat kehittyä omin päin ihmiskunnas-ta riippumattomalla tavalla ja Facebookin Mark Zuckerbergin (ja Jyrki Kasvin ja Antti Revonsuon jne.) "tajunnan tallentaminen kaseteille"!

Tässä olisi taas taatusti pohjaton rahanreikä tiedossa puhtaaseen hölynpölyyn ja pelleilyyn.Turun yliopiston psykologian professori Antti Revonsuo ideoi ja kehitteli "koneellista telepatiaa" Tiede-lehdessä v. 2007.


Revonsuo pitää tajuntaa "puhtaasti biologisena ilmiönä", jossa sama fysikaalinen kokonaisuus edustaa samaa ajatusta" (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoittaneekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa "yliluonnollisen".

Revonsuo sanoo "telepatiastaan" seuraavaa, suora lainaus lehdestä:

"Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa.Sen mukaan pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.

Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällainen ta- junnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. "

Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on samanlainen tai poikkeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.

Tämä johtaisi Matt "Trofim" Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemiallinen DNA /RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemialli-nen mekanismi.Teoria ratkaisisi näppärästi mm.Antonio Damasion ja Steven Pinke-rin teorioiden ongelmat,joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamat- tomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että "yksi Keeni = yksi ajatus" -periaate.

Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on satavarmasti epätosi. Geneet-tisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. "


Asiasta aikaisemmin Kansan Äänessä.

Kansan Ääni 5/04 on käsitellyt ”peilisoluteoriaa” otsikolla ”Europuoskaritiedettä Suo-men tieteen huippuyksikössä” ja Kansan Ääni 6/05 otsikolla ”Peilisolu on ehdollistu-misteoriassa turha ja vahingollinen oletus”, tieteellistä ihmiskuvaa mm. numerossa 1/06 otsikolla ”Ihminen ajattelee, tahtoo ja tuntee kielellisestisekä nu-merossa 4/08 otsikollaAjattelun ja muun ehdollistumisen biokemiallinen mekanismi selviämässä”, ja eurohöpötieteen 2/2013:PUOSKARI"väitös,Helsingin yliopistossa "synnynnäises-tä ydintiedosta" , joka erittyisesti liittyy tähän aiheeseen sekä 3/2014 otsikolla ”Median mainostama syntymämoraali on huijausta”.


PS: Mitä suurimmalla todennäköisyydellä Höpöhybriditurvallisuuskeskus on ns. PUNAINEN SILLI, jonka tarkoitus on suunnata huomio itseensä silmänkääntömielessä vaarallisemmista toimista...


d208f277691c433c8f133291d54d1664.jpg
***


Limanuljasta on kauaan ollut "hybridi"johtaja"putkessa:


01. huhtikuuta 2010
Teksti: Toimitus

Toimintasankarin näköinen mies seisoo neuvostoaikaisen kartan edessä.
    ”Mikä takaa, ettei Venäjä enää koskaan käytä aseellista voimaa Suomea kohtaan?” hän kysyy.
    Maanpuolustuskorkeakoulun strate gian laitos vuorattu kartoilla. Nämä seinät ovat kuulleet jos jonkinlaista analyysiä Venäjän sotilasopeista.
    Sotilaspukuinen mies asettaa YK:n logolla varustetun termosmukin pöydälle ja muistuttaa, mitä tapahtui Georgiassa alle kaksi vuotta sitten. Hän sanoo, ettei halua pelotella vaan muistuttaa, millaisen naapurin kanssa olemme tekemisissä.
    Kapteeni Jarno Limnéll tietää uhkista enemmän kuin ehkä kukaan muu Suomessa. Hänet lähetetään paikalle, kun media tai valtiovalta haluaa taas kerran analyysin esimerkiksi siitä, millaisena uhkana Venäjä pitäisi nähdä.
    Limnéll työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksella, jossa hän analysoi ja opettaa kansainvälistä turvallisuuspolitiikkaa.
    Hänen väitöskirjansa käsitteli Suomen uhkakuvapolitiikkaa 2000-luvun alussa. Sen yksi johtopäätös on, että suomalaista politiikkaa vaivaa Venäjästä puhumisen vaikeus. Venäjää hyssytellään. Ihan kuin naapurimaamme olisi vain iso, mutta kiva ja pörröinen karhu, jollaisena se pilapiirroksissa esitetään.
    Vaiva on yleinen etenkin kylmän sodan eläneillä vanhemmilla poliitikoilla, jotka ovat nyt vallankahvassa, sanoo Limnéll.
    ”Esimerkiksi kaasuputki-episodia en ymmärrä. Valtiojohtomme kiistää, että sillä olisi mitään turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Jokainen vähänkin strategiaa ymmärtävä näkee, että kyllähän sillä niitä on. Miksi se näin jyrkästi halutaan kiistää? Enemmän se vain herättää kysymyksiä, että mitähän tässä nyt salaillaan.” ARKKU ON nostettu pienen lentokoneen matkustamoon. Sitä peittää Suomen lippu. On elokuu 2006.

Arkussa makaa Jarno Limnéllin työtoveri ja hyvä ystävä jo Kadettikoulun ajoilta, kapteeniluutnantti Jarno Mäkinen. Hän on kuollut Israelin ilmaiskussa, joka osui YK-tarkkailijoiden asemaan Libanonin Khiamissa.
    Limnéll istuu Mäkisen arkun vieressä koko viisituntisen matkan Tel Avivista Helsinkiin. Sellainen kokemus ei unohdu.
    ”Muistelen sitä päivittäin. Se on jättänyt sekä positiivisessa että negatiivisessa mielessä minuun arvet, jotka seuraavat minua aina”, Limnéll sanoo.
    Hän omisti viime lokakuussa valmistuneen väitöskirjansa Mäkiselle.

Limnéllin vaalea sänkitukka ja raamikas olemus tuovat mieleen ruotsalaisen actionelokuvien näyttelijän Dolph Lundgrenin 1990-luvun alun elokuvassa Täydellinen sotilas.
    Täydelliseltä sotilaalta vuoden kadettiupseeriksi ja Maanpuolustuskorkeakoulun vuoden opettajaksi valittu Limnéllkin vaikuttaakin.
    ”Hyvä, jos tuollainen vaikutelma jää”, Limnéll kiertelee. Hänet valittiin varusmiesaikana reserviupseerikoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajaksi ja sen jälkeen kadettikurssinsa parhaaksi.
    ”Myönnän, että mulla on pirun kova motivaatio tehdä asioita. Luonteeni on sellainen, että jos jotain pitää tehdä, niin se pitää tehdä viimeisen päälle”, Limnéll sanoo ja paljastaa poikkeuksen: poliittisen historian gradustaan, joka käsitteli reservin kertausharjoituksia välirauhan aikana, hän sai vain arvosanan C. Mutta sen hän teki nopeasti sotilastöiden ohella.
    ”Ihminen pystyy juuri siihen, mihin uskoo pystyvänsä”, Limnéll kertoo elämänfilosofi ansa.
    Viisauden hän sanoo oppineensa äidiltään. Lapsuutensa Limnéll vietti Espoon Olarissa ”isänmaata ja perinteisiä arvoja kunnioittaneessa perheessä”.

Harrastuksetkin ovat upseerismiehelle sopivia.
    Strategiasilmäänsä Limnéll kehittää shakin avulla.
    Pitkän matkan juoksu sai jäädä, kun jalat eivät enää kestäneet pelkkää juoksua. Limnèll ei silti alkanut löysäillä, vaan vaihtoi lajia – triathloniin. Sitä hän harrastaa samassa seurassa kuin ulkoministeri Alexander Stubb.
    Vaikka kello on vasta yhdeksän, hän on tänäkin aamuna ehtinyt käydä lenkillä ja polkemassa kuntopyörää.
    ”Kuten kunnon sotilaan kuuluu”, Limnéll sanoo.
    Vasta sen jälkeen hän ajoi perheensä luota Kirkkonummen Veikkolasta työpaikalleen Kruununhakaan. Illan uintitreeni jää kuulemma väliin menojen vuoksi.
    Paheellisempi harrastus on konjakki.
    Maistelun ohella Limnéll kirjoittaa konjakkiaiheista kirjaa, jota on valmiina jo lähes 40 sivua. Valmistuksen, tislaamisten ja muun konjakkiin liittyvän tekniikan ohella Limnéll sivuaa tässäkin teoksessa sotahistoriaa ja politiikkaa.
    ”Konjakki on ollut mukana monessa maailmanhistorian tapahtumassa. Heti kun Versailles`n rauhansopimukseen oli saatu nimet alle, mentiin juomaan konjakkia verhon taakse.”
    Kerran hän on päässyt maistamaan konjakkien kuningasta, Ludvig xiii:tta, joka maksaa tuhat euroa pullolta.
    ”Se oli sellainen makuelämys, että jossain vaiheessa, kun siihen on taloudelliset edellytykset, aion hankkia sitä pullollisen.”

Ei Limnéll silti ole valtiojohdolle ja puolustusvoimille pelkästään kultakimpale. Täydellisen kuoren alla on suorasuu, joka uskaltaa kertoa mielipiteensä.
    Helmikuun alussa Limnéll sanoi A-studiossa, että todellinen syy, miksi Suomi on mukana Afganistanin operaatiossa, on Yhdysvaltojen miellyttäminen.
    ”Virossa se sanotaan ihan suoraan. Miksi ei meillä? Nyt kun Viro on kokenut tappioita Afganistanissa, kansalaisten on ollut helpompi hyväksyä ne, kun he tietävät, että taustalla on suurempi päämäärä.”
    Helmikuun lopussa Limnéll kirjoitti Helsingin Sanomissa, että Suomen tulisi ker-toa selkeästi, mitä se haluaa Natolta. Entisille Itä-Euroopan maille Natoon liittymi-nen on Limnéllin mukaan ollut pettymys. Ne eivät välttämättä saakaan kansainvä-liseksi kriisinhallintajoukoksi profiloituvalta sotilasliitolta sitä tukea, mitä ne ovat toivoneet, ja mitä Suomikin Natosta hakisi.
    Turvaa Venäjältä. Jos Suomea Naton jäseneksi edes hyväksyttäisiin.
    ”Suomessa annetaan ymmärtää, että meillä on kassakaapissa jäsenhakemus, jonka voi vain laittaa sisään, ja paraatitorvet alkavat soittaa Welcome Finland!”
    Natolla on jo nyt vaikeuksia pitää aisoissa isoksi ja heterogeeniseksi paisunutta jäsenmaakavalkadiaan.
    ”Naton on myös aika vaikea perustella, että jos Ukraina ja Georgia hakevat jäsenyyttä Suomen kanssa, niin miksi Suomi otetaan, mutta muita ei. Heidän on helpompi sanoa kaikille ei.”
    Limnéll on myös todennut, että Suomen puolustuspolitiikkaa linjaavat turvalli-suus ja puolustuspoliittiset selonteot eivät toimi. Niitä ohjaavat liiaksi poliittiset väännöt ja raha – eivät todelliset uhkat.
    Muun muassa nämä ovat asioita, joita ei jostain syystä saisi sanoa Suomessa ääneen.
    ”Minulle on muutamakin kerta tultu sanomaan, että tiedäthän, ettei näistä asioista saisi puhua. Siihen minä kysyn, että miksi ei?”
    Limnéll ei halua kertoa, ketkä häntä ovat yrittäneet vaientaa, mutta rivien välistä voi päätellä, että käskyt ovat tulleet ylhäältä päin – valtiojohdolta ja ylempiarvoisilta sotilailta.
    Jotkut pitävät pahana, että ansioitunut, mutta silti vasta 36-vuotias ja vain kapteenin natsat saanut upseeri kertoo mielipiteensä.
    ”Meillä on puolustusvoimissa jonkin verran sellaista kulttuuria, että pitäisi olla tietty määrä nappeja kaulassa ja virkavuosia mittarissa ennen kuin saa puhua.”

Jos Limnéll ajattelisi pelkästään kehitystä upseerin uralla, hänen kannattaisi olla hiljaa. Sen hän tietää itsekin. Vaikeneminen ei kuitenkaan sovi sotilaalle, joka pitää esikuvanaan Mannerheimin luottomiestä, suorapuheista kenraali Paavo Talvelaa.
    Ehkä ei ole pelkkää sattumaa, että Talvela teki sotilasuransa lisäksi näyttävän uran myös paperiteollisuudessa.
    Esikuvansa tavoin Limnéll harkitsee toisenlaisessa puvussa palvelemista.
    ”Tarvitsen työtehtäviä, joissa voi laittaa itsensä likoon, ja odotan, että siitä saa myös tunnustusta. Rehellisesti sanottuna en ole varma pystyykö puolustusvoimat tarjoamaan minulle riittävän haasteellisia tehtäviä lähitulevaisuudessa.”
    Hyppy ei tapahtuisi tuntemattomaan. Limnéllin uskomaton ansioluettelo kertoo, että hän on jo ehtinyt tehdä kolmen vuoden ajan päätyönsä ohella liiketoiminnan konsultointia.
    Suomen armeijalle lupaavan upseerin lähtö olisi menetys. Kriitikkojen ohella Limnéllillä on joukko kannattajia, jotka ovat povanneet miehestä puolustusvoimien komentajaa.
    Sen kunniaksi voisi ottaa hieman Ludvig xiii -konjakkia.

Matti Markkola
Kuva Teemu Granström


***


Risto Juhani Koivula kommentoi_ 14. huhtikuu 2017 06:13


Ylläri: sekopää Jarno Limnell syrjäytettiin johtajavalinnassa.

https://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/Hybridikeskus%20Matti%20Saarel...

Matti Saarelainen hybridikeskuksen johtajaksi

Arno Rydman

12.4.2017 klo 15:22 (päivitetty 12.4.2017 klo 15:23)

Hybridiuhkien osaamiskeskukselle kaavaillaan korkean tason neuvonantajaryhmää.

  • Matti Saarelainen.

    (Valtioneuvosto)

Eurooppalaisen hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtajaksi on nimitetty Matti saarelainen.

Suomeen perustettavan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtokunta (Steering Board) on pitänyt tänään ensimmäisen kokouksensa Helsingissä.

Johtokunta nimitti järjestäytymiskokouksessaan keskuksen väliaikaiseksi johtajaksi hankkeesta vastanneen projektipäällikkö Matti Saarelaisen.

Johtokunnan puheenjohtajaksi jäsenmaat valitsivat EU-asioiden alivaltiosihteeri Jori Arvosen, joka näin jatkaa käytännössä nykyistä toimintaansa keskuksen käynnistämisessä.

Johtokunta käsitteli kokouksessaan lisäksi keskuksen tulevaa työjärjestystä ja organisaatiota sekä vuoden 2018 jäsenmaksua.

Suomi isäntämaana vastaa vuoden 2017 toiminnan kustannuksista. Tämän jäl-keen noin 1,5 miljoonan euron vuosikustannuksista isäntämaa vastaa puolesta (noin 700.000 euroa) ja toinen puoli (noin 700.000 euroa) on tarkoitus rahoittaa jäsenmaksuilla.

Johtokunta keskusteli myös korkean tason neuvonantajaryhmän kutsumisesta keskukselle. Neuvonantajaryhmän tehtäväksi tulisi muun muassa herättää keskustelua hybridiuhista.

Ennen johtokunnan järjestäytymiskokousta kaikkien keskuksen valmistelussa mukana olleiden maiden sekä EU:n ulkosuhdehallinnon ja Naton edustajat kokoontuivat keskustelemaan tulevasta toiminnasta.

Keskuksen ensimmäiset tutkimushankkeet käynnistyvät syksyllä 2017. Yhtenä ensimmäisistä hankkeista on tarkoitus laatia perusteos, joka tarkastelee hybridiuhkia kokonaisvaltaisena ilmiönä.

http://www.nato.int/cps/en/natohq/news_143143.htm

NATO welcomes opening of European Centre for Countering Hybrid Threats

Several NATO Allies and European Union members came together in Helsinki on Tuesday (11 April 2017), formally agreeing to establish a European Centre of Ex-cellence for Countering Hybrid Threats in the Finnish capital. At a ceremony atten-ded by Finnish Foreign Minister Timo Soini,officials from NATO and the European Union welcomed the signing of a Memorandum of Understanding for the Centre, which will open later in 2017.


Finnish Foreign Minister Timo Soini (L) speaks with Lorenz Meyer-Minnemann (R), head of the Civil Preparedness Section in NATO Headquarters’ Operations Division during Tuesday’s signing ceremony. PHOTO CREDIT: Laura Kotila / Government of Finland


In total, nine nations signed the Memorandum: Finland, France, Germany, Latvia, Lithuania, Poland, Sweden, the United Kingdom and the United States. Other NATO and EU nations are expected to join the Centre in the near future.While not signato- ries themselves, NATO and the EU will participate actively in the Centre’s activities.

Countering hybrid threats is a priority for NATO, as they blur the line between war and peace - combining military aggression with political, diplomatic, economic, cyber and disinformation measures.NATO’s counter-hybrid strategy includes strengthened coordination with the European Union, and also involves our new Intelligence Division, more training and exercises, and our work to actively counter propaganda with facts.

Other Centres of Excellence already contribute to NATO’s efforts to counter hybrid threats, including the Strategic Communications Centre of Excellence in Riga, Latvia; and the Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn,Estonia. Centres of Excellence are international research centres, which are nationally or multinatio-nally funded and staffed. They work alongside and contribute knowledge and expertise to the Alliance, but they are not NATO bodies.


http://mvlehti.net/2017/04/05/millainen-mies-jarno-limnell-nousemassa-eun-hybridikeskuksen-johtoon/

http://mvlehti.net/2017/01/04/vanhempi-upseeri-paljastaa-jarno-limnellin-nykyaikaisuuden/http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=365883&contentlan=1&culture=fi-FI

Uutiset, 1.9.2017

Eurooppalaisen hybridiosaamiskeskuksen toiminta käynnistyy Helsingissä

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus on saavuttanut alustavan operatiivisen toimintavalmiuden syyskuun alussa.

Hybridikeskusta koskevan lain astuttua voimaan 1.7.2017 keskuksen johtajana on aloittanut VTT Matti Saarelainen. Keskus on hankkinut tilat Helsingistä, koonnut seitsemän hengen sihteeristön ja suunnitellut tämänvuotisen toiminnan.

"Hybridiuhat ovat tulleet pysyväksi osaksi Suomen ja Euroopan turvallisuusympäris-töä,joten keskuksen perustaminen vastaa hyvin ajankohtaiseen haasteeseen. Heinä- kuun alun jälkeen keskuksen käynnistyminen on edennyt nopeasti. Johtokunnan ensi viikolla pidettävä kokous saa katsauksen tilanteesta", toteaa hybridikeskuksen johtokunnan puheenjohtaja Jori Arvonen

Toiminta alkaa 12 osallistujamaan, EU:n ja Naton edustajien yhteisessä käynnistys-seminaarissa 6.syyskuuta Helsingissä. Seminaari kokoaa noin 100 osallistujaa. Myös keskuksen viestintäkanava ( www.hybridcoe.fi ) avataan toiminnan käynnistyssemi-naarissa. Isäntämaan edustajina käynnistysseminaarissa puhuvat ulkoministeri Timo Soini ja sisäministeri Paula Risikko. Keskuksen virallisia avajaisia vietetään 2. lokakuuta.

Keskukseen kohdistuu monenlaisia odotuksia tai mielikuvia. Hybridikeskus ei ole esi-merkiksi ”operatiivinen hybridisotakeskus” eikä ”kyberpommien purkaja”,vaan sen ta- voitteena on edistää ymmärrystä valtiollisten tai ei-valtiollisten toimijoiden hybridivai-kuttamisesta sekä hybridiuhkien torjunnasta. Keskuksen johtajan mukaan sillä voi nähdä kolme keskeistä roolia. 

"Ensinnäkin hybridikeskus on osaamiskeskus, joka edistää hybridiuhkien torjuntaa strategisella tasolla esimerkiksi tutkimuksen ja koulutuksen avulla.Toiseksi toiminta-tapaan kuuluu kokonaisturvallisuuden asiantuntijoiden monikansallisten verkostojen rakentaminen. Ne voivat liittyä esimerkiksi tilannekuvatoimintaan. Kolmanneksi keskus toimii alustana EU:n ja Naton yhteistyölle yhteiskuntien haavoittuvuuksien arvioinnissa ja kriisinkestokyvyn eli resilienssin kehittämisessä", kuvaa johtaja Matti Saarelainen.

EU ja NATO osallistuvat aktiivisesti keskuksen johtokuntaan ja muuhun toimintaan. EU:n turvallisuuskomissaari Julian Kingin ja Naton tiedustelusta vastaavan apulais-pääsihteeri Arndt Freytag von Loringhovenin osallistuminen 6. syyskuuta pidettä- vään käynnistysseminaariin viestii myös instituutioiden sitoutumisesta yhteistyöhön.

Keskuksen 12 osallistujamaata ovat Espanja, Iso-Britannia, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Viro ja Yhdysvallat. EU- ja Nato-mailla on mahdollisuus liittyä keskuksen osallistujamaaksi.

Lisätietoja: kansainvälisten suhteiden päällikkö Juha Mustonen, puh. +358 400 252 744 @HybridCoE

****

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005091526.html?utm_medium=social&amp%3Butm_content=www.iltasanomat.fi&utm_source=facebook&utm_campaign=facebook-share


Kenraali nosti Ylen A-studiossa esiin Venäjän taktiikan: ”Rajatun alueen haltuunotto”

Venäläisiä sota-aluksia laivaston paraatissa Krimin Sevastopolissa heinäkuussa 2015. Kuvassa oikealla tutkija, reservin prikaatikenraali Juha Pyykönen.

Venäläisiä sota-aluksia laivaston paraatissa Krimin Sevastopolissa heinäkuussa 2015. Kuvassa oikealla tutkija, reservin prikaatikenraali Juha Pyykönen. (KUVA: Pavel Rebrov / Reuters, Heikki Saukkomaa / Lehtikuva)


Julkaistu: 16.2.2017 23:39

Ylen A-Studion Talkissa keskusteltiin torstai-iltana eloisasti ja virkeästi maanpuolus-tuksesta, vaikka ankara flunssa oli kaatanut puolustusministeri Jussi Niinistön (ps) pois rivistä.

Niinistöä tuurasi eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok).

Suurlähettiläs Rene Nybergin mukaan ”kaikki mitä on nähty Itämerellä, on heijastumaa Ukrainasta” ja juuri se pakottaa nyt Suomen lisäämään valmiuttaan.

Hän kehotti valmistautumaan myös sellaiseen ”yllättävään ja arvaamattomaan”, joka ei ole ole suora sotilaallinen uhka ja mainitsi vuoden 2015,jolloin Venäjä ”yllätti totaa- lisesti meidät päästämällä Suomen rajalle 1000 ja Norjan rajalle 5000 pakolaista”.


Kansanedustaja Eero Heinäluoman mukaan ”Venäjän uhkasta” on puhuttu ääneen jo yli kymmenen vuotta eikä hän nähnyt nykytilanteessa mitään dramaattista uutta. ”Kun tehdään näin, pitää hyväksyä samat oikeudet muillekin, että myös naapurissa saadaan käsitellä uhkakuvia samalla tavalla”, Heinäluoma lisäsi.


Prikaatikenraali, evp, Juha Pyykönen otti esiin Venäjän käyttämän taktiikan vallata vain osa maasta: ”Rajatun alueen haltuunotto on tyypillinen uhkakuva. Kukaan ei (sen jälkeen) ole enää puhunut Georgian tai Ukrainan Nato-jäsenyydestä.”

Nyberg kaivoi muistista tilanteen Viron Narvassa 1990-luvun alussa arvellen, että siellä olisi saattanut syntyä Moldovan kaltainen (jaettu) asetelma, mikäli Viron hallitus ei olisi saanut Narvaa hallintoonsa ja väestön hyväksyntää.

Nybergin mielestä Baltian maiden Nato-jäsenyys siirsi ne spekulaatioiden ulkopuolel- le ja vahvistaa myös Suomen asemaan. Hän ei usko Venäjän tulevan sillä suunnalla testaavan Naton 5. artiklaa (avunanto).NYT SE PÖNTTÖ LÖRPSII TAAS SALAT JULKI:

HÖPÖHYBRIDIKESKUKEN TARKOITUS ON, ETTÄ NATO VOISI "TULKITA" MINKÄ TAHANSA TULITIKKULEIKIN VERKOISSA "("KYBER")SODAKSI JÄSENMAATAAN VASTAAN"!!!

Jarno Limnéllin kolumni: Hybridivaikuttaminen voi johtaa sotaan

Turvallisuuspolitiikassa pelataan nyt kovaa peliä. Nato linjasi, että yhteen maahan hybridihyökännyt, saattaa saada kimppuunsa koko Naton, kirjoittaa kyberturvallisuuden professori Jarno Limnéll.

kolumnit
Jarno Limnéll
Jarno LimnéllTiina Jutila / Yle

Tänä kesänä Suomessa on mitattu lämpöennätyksiä ja varoiteltu tukalasta hel-teestä. Kuumat hetket ovat vallinneet myös maailmanpolitiikassa. Heinäkuussa oli kolme tapahtumaa,joissa käsitellyt asiat kuvaavat maailman ja transatlanttisten suh-teiden kipupisteiden laajuutta tällä hetkellä. Ensimmäinen oli Naton huippukokous Brysselissä,toinen presidentti Trumpin vierailu Britanniaan ja kolmas huippukokous Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kesken Helsingissä 16.7. Kuinka merkittävik-si tapahtumat osoittautuvat, sen arvioiminen on parasta tehdä vasta ajan kuluttua.

Suomen turvallisuuteen vaikuttavat maailman tapahtumat eri muutoksineen, neuvot- teluineen ja twiitteineen vyöryvät tällä hetkellä poikkeuksellisella vauhdilla. Oletetta-vaa on, ettei muutosnopeus hidastu lähiaikoina. Meidän pitää olla hereillä. Nykytilan- teen arvioinnin ohella pitää yhä useammin kysyä,mitä tapahtuu seuraavaksi – ja miten varautuneita olemme kohtaamaan yllättävätkin tapahtumat.

Turvallisuuden muuttaessa muotoaan,muuttuvat niin uhkat kuin turvallisuus- politiikka. Yksi merkittävä muutos ilmenee heinäkuun Naton huippukokouksen lop-pulauselmassa (siirryt toiseen palveluun).Siinä todetaan, että hybridivaikuttaminen – kielellisesti puhutaan hybridisodankäynnistä – voi johtaa artikla viiden aktivointiin, jossa kyse on Naton tärkeimmästä keskinäisestä turvatakuusta.Hyökkäys yhtä jäsen-maata vastaan on hyökkäys koko sotilasliittoa vastaan.Nyt hyökkäystapoihin – aseel- lisen hyökkäyksen rinnalla – sisällytetään myös hybridikeinot. Loppulauselmassa to-detaan lisäksi, että Naton jäsenmaat ovat joutuneet kasvavissa määrin kohtaamaan hybriditoimintaa, jolla tarkoituksellisesti hämärretään sodan ja rauhan rajaa. Nato asemoi näillä linjauksilla uudenlaista turvallisuuspolitiikkaa.

Hieman yksinkertaistaen ajatellen, riittävän voimakkaasti hybridivaikuttamista yhteen Naton jäsenmaahan kohdistava vieras valtio voi jatkossa saada kimppuunsa koko sotilasliiton. Tällöin laajamittaisen sodan alkamisen riski kasvaa merkittävästi – eikä tätä johtopäätöstä tule tämän uuden linjauksen osalta sivuuttaa. Linjauksen voi arvioida ”helpottavan” jatkossa artikla viiden käyttöönottoa.

Naton huippukokouksen loppulausumassa sana ”Venäjä” esiintyy yhteensä 55 kertaa. Vaikka Venäjästä ei hybridivaikuttamisen yhteydessä suoraan puhuta, on uudessa linjauksessa kyse ennen kaikkea voimakkaasta viestistä Venäjän suun-taan. Nato ei hybridivaikuttamista jäsenmaihinsa hyväksy,ja pyrkii luomaan pelote-vaikutusta Venäjän suuntaan hybridivaikuttamisen lopettamiseksi - tai ainakin vähentämiseksi. Venäjä on tiukkasanaisesti syytökset vaikuttamisesta kiistänyt.

Samanlainen linjaus kyberuhkien osalta tehtiin Naton huippukokouksessa Walesis-sa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2014.Nato-maahan kohdistuva vakava kyber-hyökkäys voi olla syy Naton viidennen artiklan käyttöönottoon. Aiemmin linjaus koski ainoastaan fyysisiä hyökkäyksiä. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg täsmensi (siir-ryt toiseen palveluun) vielä tämän vuoden heinäkuussa, että kyberhyökkäys voi olla yhtä tuhoisa kuin aseellinen hyökkäys. Digitaalinen vallankumous on muuttanut sekä sodankäynnin tapoja että ilmentänyt uusia uhkia.

On helppoa havaita milloin vihollisen panssarivaunut ylittävät valtion rajan, mutta mi-ten suhtautua (siirryt toiseen palveluun) sähkönjakeluun kohdistuvaan hakkerointiin, digitaalisten terveystietojen manipulointiin tai laajamittaisiin informaatio-operaatioihin vaalien yhteydessä – kun epäilty tekijä vielä kiistää toimet vahvasti.

Kynnys viidennen artiklan käyttöönottamiseksi on Natossa korkea. Näin on ta-pahtunut vain kerran Naton historian aikana,9/11-iskujen jälkeen.Jää nähtäväksi mil-lainen kyberhyökkäyksen tai hybridivaikuttamisen pitäisi olla johtaakseen viidennen artiklan aktivointiin. Rajaa ei haluta ääneen sanoa, sillä silloin hyökkääjä toimisi ta-voilla, joilla raja ei ylittyisi.Kyse olisi joka tapauksessa merkittävästä poliittisesta pää- töksestä, jota olisi yksimielisesti Naton sisällä vaikea tehdä - etenkään Venäjän näyt-täytyessä hyökkääjänä. Toisaalta Nato näyttäytyisi epäuskottavana, jollei voimakkai-siin kyberhyökkäyksiin tai hybridivaikuttamiseen näiden linjausten jälkeen puututtaisi tiukasti, myös muuten kuin sanallisesti paheksuen.

Yksi haaste hybridivaikuttamiseen vastaamiseen poliittisesti – niin Natossa kuin laa-jemminkin Euroopassa – on erilaiset näkemykset siitä, mitä hybridivaikuttaminen ja -uhkat ylipäänsä ovat. Helsingissä toimiva Hybridiuhkien osaamiskeskus on hienosti edistänyt yhteisymmärrystä,mutta haasteena on nopeastikin muuttuvat vaikuttamisen keinot ja niiden tunnistaminen. Määrittelemättömyyden epäselvä tilanne lisää myös riskiä hybridiuhkien tarpeettomaan korostamiseen – ja niihin liialliseen vastaamiseen, jolloin vastatoimet voivat olla turhan voimakkaita.

Vaikka hybridiuhkissa on kyse eri vaikutuskeinojen samanaikaisesta käyttämisestä, yhdistelmäuhkista,näyttää vaaleihin vaikuttaminen nousevan hyvin keskeiseksi hyb-ridivaikuttamisen uhkaksi Euroopassa lähivuosina. On selvää, että demokratian yti-messä oleviin vaaleihin vaikuttamiseen on niin Natossa kuin Euroopan unionissa suhtauduttava vakavasti, ja pystyttävä viestimään, ettei ulkopuolista sekaantumista vaaleihin hyväksytä. Demokratian kannalta on surullista, että Yhdysvalloissa edel-leen vallitsee epävarmuus siitä, mitä vuoden 2016 presidentinvaaleissa tapahtui. Syksyn vaalien osalta sekä varautumista että vastatoimia vaikuttamiseen pohditaan muun muassa Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun) kuin ei-Natomaa Ruotsissa (siirryt toiseen palveluun). Mikäli voimakasta vaaleihin vaikuttamista ilmenee – sekä Naton uusi linjaus että eurooppalainen solidaarisuus joutuvat pahimmillaan todelliseen testiin.

Suomessa on luonnollisesti seurattava turvallisuuspolitiikan muuttuvaa luon-netta. Hybridivaikuttamiseen ja kyberuhkiin (siirryt toiseen palveluun) varautumisen merkitys kasvaa - myös poliittisten vastatoimien määrittämisen osalta. Hybridiuhkien osalta olemme immuunimpi kuin moni muu länsimaa, etenkin kokonaisturvallisuus-mallimme ansiosta. Mutta poliittisesti Suomen on oltava valmis toimimaan päättäväi-sesti vihamielistä hybridi- ja kybervaikuttamista kohtaan yhteisessä länsimaisessa rintamassa.

Turvallisuuspolitiikassa helteet jatkuvat kesän jälkeenkin.

Jarno Limnéll

Kirjoittaja on kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopistossa.


Hörhölä:

Cyber Security Nordic – Speakers 2018

Cyber Business Stage

Adam Segal

Adam Segal is the Ira A.Lipman chair in emerging technologies and national security and director of the Digital and Cyberspace Policy Program at the Council on Foreign Relations (CFR).

An expert on security issues, technology development, and Chinese domestic and foreign policy, Segal was the project director for the CFR-sponsored Independent Task Force report Defending an Open, Global, Secure, and Resilient Internet.

His book The Hacked World Order: How Nations Fight, Trade, Maneuver, and Mani-pulate in the Digital Age (PublicAffairs, 2016) describes the increasingly contentious geopolitics of cyberspace.

His work has appeared in the New York Times, Financial Times, The Economist,  Foreign Policy, The Wall Street Journal, and Foreign Affairs, among others. He currently writes for the blog, “Net Politics.

Check out program and exhibitors 2018

Christopher Painter

Chris Painter is a globally recognized leader and expert on cybersecurity, cyber poli-cy, cyber diplomacy and combatting cybercrime. He has been on the vanguard of US and international cyber issues for over twenty-five years—first as a leading federal prosecutor of some of the most high-profile cybercrime cases in the country, then as a senior official at the Department of Justice, the FBI, the National Security Council and finally as the world’s first top cyber diplomat at the State Department.

From 2009-2011, Mr. Painter served in the White House as the first Senior Director for Cyber Policy and Acting Cyber Coordinator in the National Security Council. He advised the President, the National Security Advisor, and the Homeland Security Advisor on a wide range of cyber issues.

In his most recent government role as the nation’s top cyber diplomat, Mr. Painter coordinated and led the United States’ diplomatic efforts to advance an open, inter-operable, secure and reliable Internet and information infrastructure and advised the Secretary and Deputy Secretary of State on these emerging issueCheck out program and exhibitors 2018

Ira A. (Gus) Hunt

Mr. Hunt is currently Managing Director and Cyber Lead for Accenture Federal Ser-vices.  He is responsible for developing differentiated approaches to dealing with the cyber threat environment and growing AFS’s cyber practice. Previously, Mr. Hunt  was  Chief Architect and the head of Strategic External Partnerships for Bridgewater Associates, a hedge fund located in Westport, Connecticut.  After retiring from federal service, Mr. Hunt founded Hunt Technology, LLC, a private consulting practice focused on strategic IT planning, cyber and data-centric security, big data analytics, and cloud computing.

Mr. Hunt retired in 2013 as the Chief Technology Officer (CTO) for the Central Intelli-gence Agency, where he served for 28 years.  Prior to that, Mr. Hunt was CIA’s Direc-tor of Applications Services responsible for developing and delivering CIA’s analytics and operations capabilities.  Mr. Hunt served CIA for 28 years in diverse analytics and operational roles to include Technology Transfer, Counter-Proliferation, Counter-Narcotics and Covert Action.Check out program and exhibitors 2018

Luigi Rebuffi

Luigi Rebuffi is the Secretary General and founder of ECSO (European Cyber Secu-rity Organisation) as well as founder and senior advisor to the EOS Board (EOS –  European Organisation for Security).

After having graduated in Nuclear Engineering at the Politecnico di Milano (Italy)he  worked in Germany on the development of high power microwave systems for the next thermonuclear fusion reactor (ITER). He continued his career at Thomson CSF / Thales in France where he took on increasing responsibilities for European Affairs (R&D) in different sectors: telecom, industrial, medical, scientific, and becoming in 2003 Director for European Affairs for the civilian activities of the Group.

Until 2016 and for 6 years, he has been an advisor to the European Commission for the EU Security Research Programme and President of the Steering Board of the French ANR for security research.

Check out program and exhibitors 2018

Grant Waterfall

Grant Waterfall is responsible for PwC’s EMEA Cyber Security and Privacy business. He primarily serves multinational clients, working with them to think more broadly about cybersecurity and privacy so they can boldly pursue new opportunities.

After joining PwC in 1994, Grant held a number of positions across the firm in Europe and the USA. He is a business-minded risk specialist with a strong background in advising clients on developing information risk management functions that help them achieve their business ambitions.

Over the past 8 years he has been responsible for building and leading PwC’s USA and UK Cybersecurity and Privacy practices and helping develop PwC’s digital prac-tice — a convergence of perspectives that reflect PwC’s expansive view of cyberse-curity and privacy as a lever for digital transformation. Grant has a long history in large-scale projects across the globe,from digital strategy to systems implementation, and has been a leader in shaping the UK response to cybersecurity threats through roles in the UK’s Government / Private Sector Cyber Security working group and on the boards of the Information Assurance Advisory Council (IAAC) in the UK and the Cyber Security Challenge UK.

Martti J Kari

Martti J Kari is university teacher and PhD student in Jyväskylä University.

He has MA in Cyber Security (2017) and MA in Russian language and literature (1993) in Jyväskylä University. The subject of his PhD study is Russia´s Cyber Threat Perception and Response to this Threat.

He retired in the end of 2017 from Finnish Military Intelligence.

His rank is Colonel and his last post before retirement was Assistant Chief of Defense Intelligence.

Jose Ahonen

As a mentalist, Jose has an unique position to experiment and observe human mind. With hands on experience of many social experiments for video from getting free hotel rooms with one phone call to getting people fall down without touching, Jose’s knowledge is not just theory based!

Using highly effective ways of psychology, suggestion and showmanship, he has  build his own methods of interaction. Using social engineering and mind hacking for entertainment, Jose has gained a lot of information of just how easily our minds can be tricked.

Police and airport security trainers have used Jose’s methods to achieve more effec-tive interaction and observation skills.  The book “The Anatomy of Deceit” with co author Pete Poskiparta is being released in fall 2018.

Pekka Puska

Pekka has over 10 years of experience in IT working with large, global vendors and for the resent years, with his passion, security. He joined IBM a year ago to help drive outcome focused security services to the market. Technology is an exciting enabler.

To him, it’s fascinating to get to discuss and speculate the future and how to best pre-pare for it. Cybersecurity should not be something that prevents, but what enables di-gitalization and new business opportunities. “My endless curiosity and cybersecurity combine in an exciting way as when I go to spend my weekend, I cannot guarantee that the IT world is the same on Monday demanding new ways to address the challenges.

Best thing in my job is an open dialogue, a pen and a whiteboard” says Pekka.

Jarno Limnell

Jarno Limnéll is Professor of Cybersecurity at Aalto University, Finland, and an adjunct professor in three other Finnish universities. He also works for a  privatecompany.

He has been working with security issues for over 20 years, and has a profound un-derstanding of the global threat landscape, combined with the courage to address the most complex issues.Professor Limnéll has published a comprehensive list of works on security issues.Mikael Krogerus Mikael Krogerus is originally from Finland, but  unfortunately he was brought up in  Sweden and Germany. He studied at the  Kaospilots  in Denmark, 

today he is working as an editor on Switzerland’s biggest weekly magazine, Das Magazin, for which he co-wrote with Hannes Grassegger the article:

The Data That Turned the World Upside Dow - How Cambridge Analytica used your 

Facebook data to help the Donald Trump campaign in the 2016 election.

Jessikka Aro

Jessikka Aro is an awarded investigative reporter with Finnish Broadcasting Compa-ny’s social media project Yle Kioski. Aro specializes in Russia, extremism and infor-mation warfare. In 2014 she started to investigate the pro-Kremlin social media trolls techniques and influence on public debates outside Russia’s borders, and nowadays her reports are widely quoted and used in troll investigations internationally. Due to her investigations, she became the target of serious and still ongoing international propaganda and hate speech campaign.

Currently Aro writes an investigative book about Kremlin’s information warfare and trains reporters and general public to recognize and counter online disinformation. Aro is also lobbying for better legislation to counter hybrid threats and protect citizens from state-sponsored online security threats.

Cyber Society Stage

Rami Efrati

Founder and CEO of Firmitas Cyber Solutions – focusing on providing a unique technological approach for the security of mission-critical infrastructure sector & Internet of Things.

Mr Rami Efrati, an expert in Cyber Technology Strategic Methods, is the former Head the Civilian Division of the Israel National Cyber Bureau in the Prime Minister’s Office. Col. (Res.) Efrati has served in the Israel Defense Forces for more than twenty eight years.

He commanded numerous prestigious operational and technological positions in Military Intelligence and received the Creative Thinking Award from the Director of Military Intelligence.

Rami is a Senior Cyber Fellow in Yuval Ne’eman Workshop for Science, Technology and Security in Tel-Aviv University. Rami is an Associate in the International Institute for Counter-Terrorism (ICT).

Antti Pelttari

Mr. Antti Pelttari (b. 1965) is the Director of Supo, the Finnish Security Intelligence Service. He has held the office since 2011. Prior to joining Supo,he served in various capacities at the Ministry of the Interior: as State Secretary to the Minister, as Director General for International Security Affairs, and as Legal Counsellor.

His earlier experience includes i.a. positions of Committee Counsellor for the Foreign Affairs and Defence Committees at the Parliament of Finland and Legal Officer at the.

Ministry for Foreign Affairs. 

Mr. Pelttari holds an LL.M. degree from the University of Helsinki. Throughout his pro-fessional career, Mr. Pelttari has been deeply involved in formulating and implemen-ting Finnish policy, practices and legislation on internal and external security as well as Finnish EU policy.

Antti Pelttari will present in Finnish

Mikko Heiskanen

BG Heiskanen took on his current position as the Chief of

C5 Finnish Defence Forces (J6) in 1st of January 2016. He is responsible for Com-mand, Control,Communications,Computers,Information Systems and Cyber  Defence of the Finnish Defence ForcesBG Heiskanen joined the  Finnish  Defence  Forces in 1982.

He started his career as an Officer in 1986 in Special Forces for Arctic WarfareIn the 1990´s he served in the Finnish Military Academy before attending the General Staff Course. He graduated as the first of the Technical Classes and was promoted to Ma-jor in 1995From 1997 to 2001 he served as a Staff Officer in the Defence Command. In 2001 he was deployed to Headquarters Multinational Division North in the SFOR in Bosnia-Herzegovina as the Head of G3 Future Operations. After that he was assigned to Battalion Commander in Carelia Brigade (M). From 2004 to 2006 he was assigned to C3 Military Representative of Finland to NATO and EUMC.

From 2007, he served as the Chief of Research and Development Division in the FDF C4 Agency. From 2010 he was serving as the Deputy Chief of the C4I Division of the Finnish Defence Command (Deputy J6)From 2014 to 2015 he was the

Director of the Finnish Defence Forces C5 Agency.

He was promoted to his current rank as a Brigadier General in December 2015.

Mikko Heiskanen will present in Finnish

Mikko Viitaila

Mikko Viitaila is the National Technology Officer of Microsoft Finland. His responsibi-lities include helping customers unveil the possibilities of new technology and advancing secure digitalization.

Mikko has more than 15 years of experience in IT and cybersecurity in both public and private sector organizations.

Kimmo Rousku

Kimmo has worked in ICT sector since 1985 and has published over 20 books, also about cyber- and digital security. He has exceptionally wide range of expertise in ICT and security. Kimmo has work experience as CIO, CISO and CRO in the Finnish go-vernment administration.Over the last 10 years Kimmo has specialized in developing information, digital and cyber security, risk management and data protection and utilizing the potential of digitalization to public sector. About #GDPR – please watch his video “Data protection in everyday life” – in English.Kimmo Rousku will present in FinnishAku HilveAku Hilve toimii valtiovarainministeriössä palveluiden ja turvallisuu-den ohjausyksikön päällikkönä. Yksikön vastuulla on julkisen hallinnon tieto- ja ky-berturvallisuuden ohjaus ja kehittäminen sekä hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ja yhteisen perustietotekniikan ohjaus. Aku on toiminut 25 vuoden ajan erilaisissa tietohallinnon, turvallisuuden ja riskienhallinnan johto- ja asiantuntijatehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Aku Hilve will present in Finnish

Vesa Valtonen

Vesa Valtonen’s profile will be published later.