lauantai, 8. elokuu 2020

Haistapaskantiede ja "kommunistit"_1

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2020/08/haistapaskantiede-kommunistit

 

... jatkuu:

 
Risto Koivula  Tommi Lievemaa Witun ääliö tuo ämmä.

Hän ja Tuomioja ohjasivat nykyisen uus-SKP:n ohjaamista NOAM CHOMSKYLLA joron jäljille:

" Noam Chomskyn ajattelu ei kelpaa yhteiskunnallisen edistyksen ohjenuoraksi (2001)

Yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) yleisen kielitieteen emeritusprofessori Noam Chomsky (s.1928) on teoriallaan ns. geneerisestä univer-saalikieliopista” (ainakin ollut) maailman eniten siteerattu tiedekirjoittaja, ainakin jos otetaan huomioon riittävän matalatasoisetkin tiedejulkaisut, osittain johtuen alasta, jolla paljon julkaistaan, osittain muista syistä. "Geneerinen" on Chomskyn itsensä käyttämä termi, joka tarkoittaa geeniperäistä.

Hänen teoriansa mukaan kaikkien maailman kielten kieliopilla ja vieläpä sanastolla-kin on yhteinen aivoperäinen ”syvärakenne”, jonka ilmenemismuotoja ovat konkreettiset kieliopit ja vieläpä sanastotkin.

Chomskylta on reilu vuosi sitten (v. 2000, kopsittu vanhasta kirjoituksesta) julkaistu suomeksi kaksi poliittista kirjaa ”Uusi sotilaallinen humanismi”, joka käsittelee todel-lista ongelmaa NATOn rauhaanpakottamispolitiikkaa, sekä niin ikään todellista ongelmaa globalisaatiota Yhdysvaltain ehdoilla käsittelevä teos ”Hinnalla millä hyvänsä”.

Vapun 2000 Tiedonantajassa päätoimittaja Erkki Susi ylisti ensin mainittua kirjaa, että ”sen luettuaan ei ole enää entisensä”.

(Eli ei enää marxilainen! Toveri SUsi oli juuri kokenut fyysis- estikin vavahduttavan käöäntymyksem UUTEEN AATTEE- SEEN - jonka mukaa "yhteiskunta "tuleekin Keenisrä"!! RK)

Hesarin arvostelu esim. 6.5. 2000 oli ristiriitainen: toisaalla sanotaan Chomskyn olevan ”kiistelty tiedemies”, toisaalla taas ”modernin kielitieteen perustaja”.

Nämä kirjat ovat herättäneet laajaa keskustelua, ja näkyvim- mistä poliitikoistamme ainakin Erkki Tuomioja on vähintäinkin antanut sivustatukea chomskylaiselle ideologialle.

Sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt, Chomsky on esittänyt toi- saalta yleisesti tunnet-tuja tosiasioita imperialistisesta taloudesta, kuten että yksikään maa ei ole koskaan rikastunut niillä opeilla, joita monetaristiglobalisaattorit tähän tarkoitukseen tarjoavat kehitysmaille, toisaalta hän katsoo tapahtuneen periaatteellisen käänteen, jossa ni-menomaan USA:n politiikkaa määräisikin nyt kapitalististen monopolien todellisten tai oletettujen etujen asemasta mystinen ”valta sinänsä”. Toisaalta voitaisiin ajatella, että Yhdysvalloissa jos missä tiedettäisiin, että sellainen ”valta”,jota ei voi periaat-teessakaan muuttaa rahaksi (tai nykyisin mielummin suoraan tavaraksi), on pelkkää hourua. Jos tällainen käänne to-della olisi tapahtunut,mikä sinänsä ei absoluuttisen mahdotonta ole, olisivat asiat maailmassa todella huonosti…

Mielestäni ”käänne” haiskahtaa vähän yritykselle lyödä tiskiin politiikan ”geeniperäi-nen selitys", yksi todellinen tukki lisää sellaiseen kekoon, johon suomalaisista ovat oman kortensa kantaneet sellaiset sosiobiologismin huru-ukot kuten Tatu Vanhanen ja Yrjö Ahmavaara sekä Pentti Linkola. Tätä epäilystä vahvistaa se, että globalisaa-tiosta on myös jyrkästikin varoitettu sellaisellakin perusteella,että ”se ei ole geenissä” (David Korten, Per-Erik Lönnfors) ilmeisestikin toisin kuin jokin muu, ”luonnollinen” järjestelmä! Käydään siis ”tieteellistä” keskustelua siitä, millainen talouspolitiikka (ja sotilaspolitiikka) ”on geenissä” ja millainen ei… Jostakin syystä tämä ei kauheasti naurata. Vaikkakaan jenkkien johtajat eivät olisikaan täydellisiä pölvästejä, niin jotkut muut ”manut” sitä saattavat kyllä olla...

Marxilainen tutkimus on etsinyt ja yleensä myös löytänyt mono-polipääoman edut ja toiminnan pääoman arvonlisäysehtojen parantamiseksi esimerkiksi ottamalla hal-tuun sotilaallisesti raaka-ainevaroja jopa sellaistenkin poliitikkojen toiminnan taus- talta, esimerkiksi Hitlerin, jotka itse ovat suuna päänä meuhkanneet nimenomaan ”vallasta sinänsä”, elintilasta naapurit nitistämällä, ”kansallisesta ylemmyydestä” jne.

Tässä yhteydessä riittänee pitkälle yksinkertaistaen todeta, että globalisaation yksi perusvika on siinä, että siinä kaikki valtit on asetettu johtavan valuutan määrää sää-televän tahon käsiin, niin kauan kuin muualla maailmassa todellisen arvon omaavin tuottein ollaan valmiita hankkimaan USA:n tai EKP:n setelipainon tuotteita kiertoon ja varannoitaviksi yksityisesti tai valtiollisesti.

Noam Chomsky kuului 1960- ja 70-luvuilla Yhdysvalloissa sen poliittisen vasemmis- ton ja Vietnamin sodan vastaisen liikkeen johtohenkilöihin ja ideologeihin, jos vähän ilkeästi sanoisi, niin juuri niihin aikoihin, kun tästä liikkeestä tehtiin sisältä ja ulkoa päin selvää jälkeä mm. huume-, seksi- ja roturadikalismilla. (Miten paljon näissä kah-dessa viimemainitussa suhteessa sitten lieneekin ollut siellä jenkeissä todellistakin parantamisen varaa…)

En väitä, että Noam Chomskyn filosofia olisi nimenomaisesti johdattanut esimerkiksi huumeradikalismiin, mutta ei siitä kyllä mitään hyötyäkään ole ollut sellaisen torjumiseksi omista riveistä.

Nykyisin Noam Chomsky on ehkä näkyvin globalisaation eli ylikansallistumisen vas-taisen poliittisen liikkeen keulakuvista. Asemansa poliittisena vaikuttajana hän on saavuttanut nimenomaan tämän teoriansa tunnettuuden ansiosta, ja nimenomaan sen pohjalta määräytyy silloin myös hänen objektiivinen merkityksensä poliittisena toimijana edistykselliselle liikkeelle. Noam Chomsky on usein nimittänyt itseään Yh-dysvaltain johtavaksi toisinajattelijaksi, ja ainakin tieteen suhteen hän taitaakin olla tässä arvaamattoman oikeassa…

1. Dialektisen materialismin kanta Chomskyn kieliteoriaan on kielteinen

Neuvostoliittolainen L.F. Iljitshevin,P.N. Fedosejevin, S.M. Kovalevin ja V.G. Panovin toimittama Filosofinen tietosanakirja (Filosofskij entsiklopeditsheskij slovarj) vuodelta 1983 toteaa Noam Chomskyn teoriasta seuraavaa:

” Synnynnäinen tieto (vrozhdennoje znanyje), idealistisen ratio-nalismin tieto-opin olettamus, jonka mukaan on olemassa tietoa, jolla on kokemusta edeltävä alkuperä, ja joka on luonteenomaista olemisen ja ajattelun universaaleille periaatteille.

Yhden tämän opin variantin mukaan S.t. n alun perin ominaista tiedostavalle subjek-tille valmiissa muodossa, vaikkakaan sitä ei tavallisesti tiedosteta oikein erilaisten ulkoisten häiriöiden takia (Platon).

Toinen tämän opin variantti väittää,että S.t.ilmaisee määrättyjen mahdollisuuksien (potentioiden) olemassaoloa tiedostavan subjektin mielessä tietojen muodostami-seksi. Nämä mahdollisuudet muuttuvat todellisuudeksi vain vastaavien ulkoisten edellytysten vallitessa (Descartes). Koska S.t. liittyy välittömästi tiedostavaan subjek-tiin (eikä ulkoiseen todellisuuteen), nousee esiin tämän opin puitteissa periaatteelli-sesti ratkaisematon kysymys objektiivisen todellisuuden tiedostettavuudesta S. t.:n avulla.

https://hameemmias.vuodatus.net/…/noam-chomskyn-ajattelu-ei…
 
 
 
Risto Koivula  Jatkuu: " Filosofian historiassa ilmenee seuraavia tulkintoja tälle ongelmalle:

…”Synnynnäisen tiedon” opista tulee erottaa teoriat, joiden mu-kaan tiedostava sub-jekti voisi ”välittömästi” tiedostaa yliaistillisia olemuksia kuten ideoita, universaaleja, vain ajateltavissa olevia olemuksia (varhainen Russel,varhainen Husserl). S.t.:n opin kanssa ei ole yhtenevä myöskään tiedostusteoreettinen apriorismi (esimerkiksi Kan-tilla apriorista, kokemusta edeltävää, on tiedon muoto eikä sen sisältö). (Joskin myös viime mainitut opit on katsottava perättömiksi.)

”Synnynnäisen tiedon” oppia yrittää herättää henkiin uudessa muodossa amerikka-lainen lingvisti N. Chomsky absolutisoiden kielellisten universaalien (kaikille kielille yhteisten piirteiden) olemassaolon, kielen palautumattomuuden puhetoimintoihin ja ajattelun palautumattomuuden (jäännöksettömästi ja mekaanisesti) kieleen."

Kirjassa ei ole omaa hakusanaa ”nykyaikaisen kielitieteen perustajalle”, joka on sen-tään paitsi ”johtava kriittinen intellektuelli” (kuten monet muutkin) myös oikeassakin todellisuudessa alansa ja kaikkien alojen eniten siteerattu tiedekirjoittaja. Hänen ni-mensä on mainittu toisen kerran sellaisten tutkijoiden luettelossa, jotka ovat etsineet kielellisiä universaaleja, tuloksia kommentoimatta. Lainaukset tässä ovat hänen teoksensa ”Hinnalla millä hyvänsä” takakannesta.

Filosofian historiassa ilmenee seuraavia tulkintoja tälle ongelmalle:

…”Synnynnäisen tiedon” opista tulee erottaa teoriat, joiden mukaan tiedostava sub-jekti voisi ”välittömästi” tiedostaa yliaistillisia olemuksia kuten ideoita, universaaleja, vain ajateltavissa olevia olemuksia (varhainen Russel,varhainen Husserl). S.t.:n opin kanssa ei ole yhtenevä myöskään tiedostusteoreettinen apriorismi (esimerkiksi Kan-tilla apriorista, kokemusta edeltävää, on tiedon muoto eikä sen sisältö). (Joskin myös viime mainitut opit on katsottava perättömiksi.)

”Synnynnäisen tiedon” oppia yrittää herättää henkiin uudessa muodossa amerikka-lainen lingvisti N. Chomsky absolutisoiden kielellisten universaalien (kaikille kielille yhteisten piirteiden) olemassaolon, kielen palautumattomuuden puhetoimintoihin ja ajattelun palautumattomuuden (jäännöksettömästi ja mekaanisesti) kieleen."

Kirjassa ei ole omaa hakusanaa ”nykyaikaisen kielitieteen perustajalle”, joka on sen-tään paitsi ”johtava kriittinen intellektuelli” (kuten monet muutkin) myös oikeassakin todellisuudessa alansa ja kaikkien alojen eniten siteerattu tiedekirjoittaja. Hänen ni-mensä on mainittu toisen kerran sellaisten tutkijoiden luettelossa, jotka ovat etsineet kielellisiä universaaleja, tuloksia kommentoimatta. Lainaukset tässä ovat hänen teoksensa ”Hinnalla millä hyvänsä” takakannesta.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Innate+ideas

2. Johtava suomalainen yleisen kielitieteen tutkija torjui Chomskyn teorian

Suomalainen akatemianprofessori Mikko Korhonen omistaa postuumissa Ulla-Maija Kulosen (nyk. Forsberg) toimittamassa teoksessaan Kielen synty vuodelta 1993 lu-vun Onko aivoissamme kielielin Chomskyn teorialle. Hän päätyy kohteliain, mutta selkein sanakääntein siihen, että chomskismi on humpuukia:

” Kielen neurofysiologisia kytkentöjä koskevassa keskustelussa on viime aikoina eniten herättänyt huomiota Noam Chomskyn 1970-luvulla esittämä teoria (oletetun, HM) universaalin kieliopin biologisesta perustasta. Chomsky väittää,että ihmisellä on aivoissaan synnynnäisesti kielen tuottamiseen erikoistunut apparaatti, joka periytyy geneettisesti. Tämä hermostollinen apparaatti, ”kielielin” (language organ), määrittää kaikkien luonnollisten ihmiskielten syntaktiset ja semanttiset ominaisuudet. Se on olemassa vain ihmisellä ja nimenomaan vain kieltä varten.Se on erillään ihmisen muista kognitiivisesta käyttäytymisestä (siis esimerkiksi aistimisesta ja havaitsemi-sesta, HM) ja hermostollisista mekanismeista, jotka muilla eläimillä ohjaavat sosiaa-lista kommunikointia. Näin ollen ihmiskieli on täysin uniikki. Se ei ole missään tekemisissä minkään muun lajin, ei edes kädellisten tai muiden nisäkkäiden, viestintäjärjestelmien kanssa. ”

Tässä suhteessa chomskismin ja traditionaalisen biologismin harmonia hieman ra-koilee,sillä jälkimmäiset yleensä korostavat olettamansa synnynnäisen tiedon yhteyt- tä ihmisapinoiden todellisiin tai oletettuihin perinnöllisiin käyttäytymismalleihin.
 
Chomskyn superkieligeneraattoriteoria ei tästä kuitenkaan kallistu tieteen vaan enemmänkin ”Herran sormen” suuntaan, varsinkaan, kun sellaisesta kieligeneraat-torista ei olisi ollut evoluutiossa keskeneräisenä mitään hyötyä.

Syntaktinen merkitsee sanojen yhdistelysääntöjä,mutta semanttinen tarkoittaa niiden merkityksiä, käsitteitä. Meillä olisi siis muka geeneissämme paitsi merkki, joka kielen pintarakenteeksi muunnettuna (transformoituna) kääntyy muotoon hevonen / häst / horse/ konj/hopune/kuakkj jne. Myös synnynnäinen hevosen malli,mielikuva. Samoin tietysti demokratian, syyn, ajan, viinan hinnan ja varmasti muidenkin hintojen, mittayksikköä vaille tietenkin, se olisi sitten sitä ”pintarakennetta”…

Chomskismin merkityksestä kielitieteellisille tutkimuskäytännöille Korhonen toteaa mm. seuraavaa:

” ...Periaatteellista keskustelua tästä kielioppimallista on käyty viimeisten 30 vuoden aikana enemmän kuin mistään kielitieteen ongelmasta.On syntynyt uusia generatiivi- sia koulukuntia. Niiden periaatteelliset erot koskevat pääasiassa syvärakenteen omi-naisuuksia, syntaksin ja semantiikan suhdetta sekä leksikon eli (merkityksiltäänkin perinnöllisen! HM) sanaston ominaisuuksia.

…Jos kaikkien kielten kielioppi on yhteinen,kuten generatiivinen teoria esittää, silloin on lähellä ajatus, että tämä ydin olisi biologisesti määräytyvä. Näin ollen Chomskyn ajatus, että ydinkieliopilla olisi suorastaan hermostollinen vastineensa aivoissa, olisi luonnollinen.Toistaiseksi tämä ajatus ei ole saanut empiiristä vahvistusta. Chomskyn edellyttämää ”kielielintä” ei ole aivoista löytynyt.

…Chomskyn esittämä teoria itsenäisestä, kieleen erikoistuneesta aivokeskuksesta ei tunnu uskottavalta.”
 
 
 
 
jatkuu:
 
" 3. Yhdysvaltalainen kokeellinen neuropsykologian tutkimus kumoaa Chomskya

Kognitiotieteen yhdysvaltalaisen valtavirran ytimessä on behavioristisen psykologian perinteestä johtuen ehdollisten (opittujen) refleksien ja niiden koneiston aivokuoren tutkimus. Kaiken maailman sosiobiologisteille ehdollisten refleksien löytäjän venäläi- sen /neuvostoliittolaisen akateemikon ja nobelistin Ivan Petrovitsh Pavlovin (1849 - 1936) nimi on Leniniä ja Vygotskiakin pahempi kirosana, jota ei saisi koskaan maini-takaan edes haukkumamielessä, sillä ehdollisten refleksien järjestelmä sijoittuu ikään kuin ajattelun ja synnynnäisten (ehdottomien) refleksien väliin, joilla biologistit taas ovat selittävinään myös ajattelua. Pavlov jos kuka oli muuten perusluonnontie-teilijä, joka sai lääketieteen nobelinsa ruoansulatusnesteitä koskevista tutkimuksis-taan jo v. 1904. Tässä yhteydessä hän törmäsi ehdollistuneen informaation vaikutuk-siin elimistössä. Aatteet saivat ilmeisesti lutviutua objek-tiivisiin tieteellisiin tuloksiin, toisin kuin erillä muilla, ”luonnon-tieteestä” ihmistä koskien kovasti meuhkaavilla tahoilla …

Kalifornian San Diegon yliopiston neuropsykologisen evoluution huippuasiantuntija Marty Sereno on osoittanut ihmisen aivokuo- ren kieltä käsittelevien alueiden muo dostuneen samoista alueis-ta, jotka simpanssilla muodostavat suunnattoman laajan näkök-eskuksen.Sitä puissa liikkuvat kädelliset tarvitsevat arvioidak-seen ehdollisin refleksein etäisyydet oikein. (Ihminen näkee kuitenkin paljon pienempää aivojen aluetta käyttäen tarkemmin kuin simpanssi.)

Serenon kokeellisia tutkimuksiaan näköaivokuoren evoluutiosta koskevan kirjoituk-sen "A brain that talks" (Discover 6/1996) mainitaan lähes alkusanoiksi hänen tun-nustavan avoimesti ja lähtökohtaisesti chomskylaisvastaista paradigmaa suhteessa kielen syntyyn:

”Kielikyky ei syntynyt ihmisaivoissa minkään uuden ainutlaatuisen kielielimen kehit-tymisen myötä, kuten monet katsovat, vaan jo olleen hermojärjestelmän suhteellisen vähäisen uudelleenkytkennän kautta (through a minor rewireing of a neural system). Nämä hermostolliset kytkennät (neural wiring) kuuluivat pääasiassa näköjärjestel-mään, aivojen osaan joka uusimpien tutkimusten mukaan näyttäisi olevan lähes uskomattoman monimutkainen.

…Kielen on usein katsottu olevan tiedollinen raja, yksi viimeisistä asioista, joka vielä erottaa meidät apinaserkuistamme. Mutta jos Serenon näkemys on oikea, ja kieli rakentui aivoissamme ikään kuin näköaistin jalanjäljissä, olemme me ihmiset jälleen kerran hieman vähemmän erikoislaatuisia kuin olemme luulleet.

… Sanoisin,että todistustaakka on niiden harteilla,jotka sanovat,että ihmisen aivoihin on ilmaantunut jokin aivan uudentyyppinen kielialue.Perusolettamuson,että aivomme ovat enemmän tai vähemmän eläinaivojen kaltaiset, mutta me käytämme niitä peri-aatteellisesti uudenlaisella tavalla.” (Lainaukset ovat vähän eri puolilta juttua.)

Eli suomeksi sanottuna olettamukset fantastisista ja yhtäkkisistä muutoksista aivojen koneistopuolessa, joita olisi pitänyt tapahtua, jos meillä olisi sinne koneistoon gee-neissä kirjoitettua tietoa, vievät kauemmaksi tieteellisestä evoluutioteoriasta, jonka nimiin biologistit vannovat, eikä suinkaan sitä kohti. Kaiken lisäksi opittua tietoa pro-sessoiva aivokuori taitaisi olla sille kieligeneraattorille vähän väärä paikka,sen pitäisi olla siellä alemmissa kerroksissa yhdessä muiden geneettisten säätelijöiden kanssa.

4. Suomalaissyntyinen nobelisti Ragnar Granit romutti synnynnäisen tiedon keskeisen ”todisteen”

Meidän dialektisesta materialismista tuntemamme Vygotskin kielellisen tajuntateori-an rinnalla on erityisesti kielitieteessä vaikuttanut toinenkin,amerikkalaisperäinen ns. Whorfin-Sapirin kielellinen tajuntateoria. Siinä tajunnan kielellisyys absolutisoidaan siten, että äidinkielen rakenteen katsotaan määräävän sitäkin, miten todellisuuden näemme ja koemme.

Yksinkertaistaen Whorfin mukaan, jos kielessämme viisi erinimistä ”perusväriä”, me myös näemme tai pikemminkin miellämme viisi väriä,joiden pohjalta sitten konstruoi- daan välimuotoja jne. tarpeen mukaan. Vähän samaan tapaan kuin että jos äidinkie- lessämme on viisi vokaalia, emmekä osaa hyvin muita kieliä, me kuulemme kaikkien muidenkin kielten ääntiöt ikään kuin tämän ”suodattimen” läpi,emmekä ehkä tunnista vieraita vokaaleja lainkaan vokaaleiksi.

Tämä värinäkö on kokeellisesti todennettavissa oleva seikka, sillä eri kielessä on hy-vin erilaisia järjestelmiä värikäsitteille.Kokeissa todettiinkin havainnoinnissa tietynlai-nen perusrakenne, joka ei riippunut siitä,miten kielessä värikäsitteitä muodostettiin. Aina oli erotettavissa paitsi valkoinen ja musta myös kolme pääväriä ryhmästä ”pu-nainen”, ” keltainen”, ”vihreä”, ”sininen”, joista mitkä tahansa kaksi vierekkäistä voitiin niputtaa ”yhdeksi” väriksi, mutta ei esimerkiksi sinistä ja keltaista. Katsottiin todistetuksi synnynnäisen tiedon esimerkki.

Ragnar Granit arveli kuitenkin, että silmässä on fysiologisesti ikään kuin kolmelle eri värille erillinen aistinelin,jolloin taajuuksien erottaminen tapahtuu jo itse silmässä, ja värien erottelun on tajuntaan nähden ulkoinen prosessi vähän samaan tapaan kuin painetuntoaistin ja lämpötuntoaistin ero iholla. Juuri näin osoittautuikin olevan asian laita, ja siitä pätkähti ansaittu Nobelin palkinto Ruotsin lipun alla.Joidenkin näkemys- ten mukaan Granit olisi suorastaan savustettu Helsingin yliopistosta tämän kerettiläi-sen hypoteesinsa takia…

Sittemmin on löydetty myös Whorfin teoriaa noudattavia ilmiöitä ja mm. on todettu, että tajunnassamme toimii eri tavalla sellainen ”tieto”, joka ehdollistunut ennen pu- heen ja ajattelun oppimista,esimerkiksi ympäristöorientaatioon liittyen,ja ”puhtaan” kielellisesti opittu tieto. (New Whoof in Whorf:An old language theory regains its authority. Scientific American2/1992)

http://www.ojs.academypublisher.com/…/tpls0203642646/4439

http://wenku.baidu.com/view/6fbc3d6f1eb91a37f0115c04.html

http://www.icr.org/arti…/benjamin-lee-whorf-early-supporter/
http://davidlavery.net/writings/mind_of_whorf.pdf

http://www.readabstracts.com/…/Shaking-the-tree-will…

The Whorf Hypothesis contends that the basis for language development is an indivi-dual culture. Other linguists theorize that common elements among many languages contribute to language development.
Author: Ross, Philip E.
Publisher: Scientific American, Inc.
Publication Name: Scientific American
Subject: Science and technology
ISSN: 0036-8733
Year: 1992

Evaluation, Language acquisition, Linguistic research, Sapir-Whorf hypothesis
Read more: http://www.readabstracts.com/…/Shaking-the-tree-will…
 
 
Risto Koivula  Se että Erkki Susi sai tuollaisia iilmestysoireita kääntyessään uuteen chomskylaisen "sosiobiologian" aatteseen (mille oli taatusti muitakin paineita töistä, muualta puolueesta - ja kotoa...), osoittaa, että ERKKI SUSI EI OLLUT AINAKAAN SOSIOBIOLOGISTI ENNEN KÄÄNTYMYSTÄÄN (ja sitten uus-SKP:n ohjaamista "siltä pohjalta" väärään suuntaan!), VAAN ILMEISIMMIN MARXISTI, koska uskovai-nen hän ei myöskään ollut (ja perusidelogioita on rajallinen määrä, oikeastaan nuo kolme).

ELI SIIHEN IDEOLOGISEEN SIVULIUKUUN, MISTÄ TÄMÄ TURHA JAKO ON ALKANUT ON PALATTAVA JA ANALISOITAVA SE OIKEIN EIKÄ VÄÄRIN JA KORJATTAVA, jos järjestöllistä tai toimintayhtenäisyyttäkään tavoitellaan!
 
Risto Koivula  Skepsiksen-Höpsiksen palstalla, jolla keskustellaan HUUHAAsta, on paljon keskusteltu Chomskysta, tässä sen kaikkien aojen ensimmäinen viesti:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/47276…

" Risto Koivula

02.05.2001 02:04:53
47493

Re: Gallup: Vahingollisin huuhaa

andy kirjoitti 29.04.2001 (47276)...

>Kertokaahan, mikä on mielestänne
>vahingollisin huuhaan muoto? Eräs
>ystäväni rankkasi ykköseksi erilaiset
>hurmoshenkiset ja johtajakeskeiset
>kultit, kuten Korkein Totuus ja
>Auringon Temppeli. Toinen kova
>ehdokas minusta voisivat olla ne
>uskomuslääkinnän muodot, joiden
>harjoittajat vastustavat tavallisen
>lääketieteen käyttöä. Onko muita
>ehdotuksia ja perusteluja?

Tämän hetken varallisin huuhaan muoto on sosiobiologismi,joka olettaa meillä muka olevan jotakin geeniperäistä (tai muu- ten synnynnäistä) asiatietoa, ja sellaisen "tie-don" muka muodostavan ehkä hyvinkin olennaisen osan jopa tieteellisistäkin tiedois- tamme. Sen varsinainen poliittinen tarkoitus on yleensä ollut osoittaa jokin tietty yh-teiskuntarakenne "geeniperäiseksi"ja siten absoluuttiseksi ja muuttumattomaksi. So-siobiologismi johtaa tavalla tai toisella rodunjalostuoppeihin yhteiskunnallisten on-gelmien "ratkaisukeinona". Sen pahin vaikutus tieteessä on kuitenkin, että se antaa periaatteellisesti aivan päin mäntyä olevan "vastauksen" esimerkiksi loogisen ja ma-temaattisen tiedon luonteesta ja suuntaa siten tutkimusta joron jäljille myös luonnon-tieteissä,puhumattakaan sen piilotuhoista esimerkiksi taloustieteissä, oikeustieteissä jne.

Tunnustuksellisten sosiobiologistien /filosofisten antropologien /evoluutiopsykolo-gien /ym. lisäksi objektiivisesti sen aatteen variantteja ovat edustaneet tunnetuista tieteilijöistä mm. Freud, Fromm ja muut ns. frankfurtistit, Noam Chomsky, Suomessa Eino Kaila. Fasismi on biologismin muoto, feminismi on rajatapaus siitä riippuen, oletetaanko jokin synnynnäinen nais- /miesluonto ja voitaisiinko kuvitella sellainen jonkinlaisella rodunjalostuksella "hävitettäväksi", ja pyritäänkö sellaiseen.

Erilaiset kreationismit ja fundamentalismit kilpailevat vaaralli-simman huuhaan asemasta, mutta ovat ymmärtääkseni ainakin länsimaissa "tappiolla". "
 
 
Risto Koivula  Seuraava juttu Chomskysta Höpsiksen pals- talla on johtavan neuro-lingvistic programming (NLP) -asiantuntijan Riitta Asikaisen, joka muulloin yleensä aina kirjoitti asiaa ja asiatuntevasti, mutta tässä oli tehty uusi "avaus",että "psyykkis-ten ongelmien syynä voisi olla henkilön geneettisesti poikkeava kielen syväraken-ne", vaikka mitään geneettistä kilen syvärakennetta ei siis ole kenelläkään olemas-sakaan! "Testejäkin" jo oli, ja touhu oli maksullista. (Valeteoria on läheistä sukua "peilineurooniautismille", "-skitsofrenialle" jne...)

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" Riitta Asikainen

30.05.2001 00:02:50
50170

Re: NLP -artikkeli ja tohtorit

LGröhn kirjoitti 29.05.2001 (50117)...

>Riitta Asikainen kirjoitti 29.05.2001
>(50111)...

>>Artikkelihan julkaistiin vuonna 1994.
>>Kaipa ne artikkelin tarkastaneet
>>asiantuntijat jotakin uutuusarvoa

>No kerro sinä, mitä TIETEELLISTÄ
>uutuusarvoa tuossa artikkelissa on.

Artikkelissa (Psykologia 6/94) esitellään NLP:n kahden ens. kehittäjän Bandlerin ja Grinderin mallitustutkimuksiin perustuvia transformaatiokieliopin (Chomsky) teoreet-tisia ajatuksia ja sovelluksia kokemuksen ja kielen väliseen suhteeseen. Bandler ja Grinder tutkivat niitä transformaatioita, millä pääsee chomskylaisesta kielen pintara-kenteesta chomskylaiseen kiellen syvära-kenteeseen ja tätä kautta kokemukseen. Transformaatiokieliop- piin perustuen Bandler ja Grinder osoittivat, miten mm. hyvät terapeutit (riippumatta lähestymistavasta) toimivat silloin, kun he kielen pintaraken-teesta (normaalista puheesta) lähtien tietyillä kysymyksillä ja kommenteilla selvittä-vät, millainen on asiakkaan kielen syvärakenne, josta pintarakenne on peräisin.

Syvärakenteen selvittäminen auttaa asiakasta ja terapeuttia ymmärtämään parem-min asiakkaan toimintaa ja mahdollistaa syvärakenteen laventamisen ja muuttamisen.

Artikkelissa kuvataan näin uuden lähestymistavan (NLPn) teoreettisia perusteita ihmisten välisen kanssakäymisen kuvaamiselle. Mm. Gregory Bateson (1975) totesi Grinderin ja Bandlerin työtä arvioidessaan:"G ja B ovat onnistuneet täsmentämään lauseopin, jolla ihmiset välttävät muutosta ja ovat siten selvittäneet, kuinka ihmisiä voidaan auttaa muuttumaan. He ovat kehittäneet myös yleisen kommunikaation ja muutoksen mallin."

>>NLP on SYNTYNYT USA:ssa. Euroopassa
>>(Suomessakin) NLP on kuitenkin
>>rantautunut suuremmassa määrin ns.
>>psykologian ammattilaisten käsiin ja
>>siksi on aika luontevaa, että
>>tieteellispainotteinen arviointi
>>alkaa täältä.

>Montako oikeata suomalaista tohtoria
>Suomessa on, jotka ovat lisäksi NLP
>mastereita tai vastaavaa.

Enpä tiedä tarkasti.Psyk.tri Martti Tenkku (NLP Trainer - kouluttaa itsekin),fil.tri (psyk) Seija Haapasalo,psyk.tri Leena Vikeväinen-Tervonen (väitöskirjakin käsitteli osin NLPtä) tulee heti mieleen. Lisensiaattitöitä,joissa NLP on aiheena, on tekeillä useita.

Riitta A
 
 
 
 
Risto Koivula  Asikaiselle ärähtää Skepsiksen (josta "peilisoluväen" myötä, jolle Chomsky raivasi tietä, tuli Höpsis) perustaja ja puheenjohtaja, yhä edellee ansioitu-nut HUUHAAnmetsästäjä mm.Usarin palsatalla Lauri Gröhn,ja Chomskyn myötä hän (ja mnoni muu) piti KOKO 10 AIKAISEMMIN LASEERATTUA NLP:TÄ HUUHAAna, vaikka alun perin sillä ei tainnut olla Chomskyn teorioiden kabnssa mitään tekemistä.

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" LGröhn

30.05.2001 00:02:52
50172

10 vuotta vanhan kirjan referaatti ei ole tutkimus eikä etenkään referee-sellain

Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...

>>No kerro sinä, mitä TIETEELLISTÄ
>>uutuusarvoa tuossa artikkelissa on.

>Artikkelissa (Psykologia 6/94)
>esitellään NLP:n kahden ens.
>kehittäjän Bandlerin ja Grinderin
>mallitustutkimuksiin perustuvia
>transformaatiokieliopin (Chomsky)

Olet tuplasti väärinymmärtänyt tieteellisen julkaisun uutuusarvon. Uutuus tarkoittaa jotain aikaisemmin julkaisematonta teoriaa, käsitystä, mallia, dataa jne. Toivosen teksti on REFERAATTI, ei siis sisällä uutuusarvoa, koska tekijöiden kirja on ilmestynyt jo 10 vuotta aikaisemmin!
Toisekseen referaatin kohteena oleva kirja ei ole tieteellinen julkaisu, vaan new age henkinen kaksiosainen kirja. "
 
 

Risto Koivula  Asikainen tuo väittelyyn uuden "mielenkiintoisen" nimen: Jukka-Pekka "Rotumurhapirupeilineurooni" Häkkisen,valepsykologina ja YLE:n kahden vuosikym- menen pienipäisen kestohaistapaskantiededosentin (jota ei nyt ihan viime päivinä ole näkynyt), joka on ilmeisesti Psykologia-lehden toimitusneuvostossa ollut Asikai-sen mukaan tuomassa kehiin Chomskyn yhdistämistä haistapaskantieteellisesti NLP:en, tässä on ollut CIA suoraan tai Nokian välityksellä, jossa Häkkisellä myös oli pisineksiä, mukana ohjaamassa...

Jumankekka että mä oonkin onnistunut varsinaiseen saumaan lyömään tuon edellisen niittini ja aivan "vahingossa"!):

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" Riitta Asikainen

30.05.2001 00:03:05
50185

Re: Voi ihme: Klassinen psykologinen teksti?

LGröhn kirjoitti 30.05.2001 (50172)...

>Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...

>>>No kerro sinä, mitä TIETEELLISTÄ
>>>uutuusarvoa tuossa artikkelissa on.

>>Artikkelissa (Psykologia 6/94)
>>esitellään NLP:n kahden ens.
>>kehittäjän Bandlerin ja Grinderin
>>mallitustutkimuksiin perustuvia
>>transformaatiokieliopin (Chomsky)

>Olet tuplasti väärinymmärtänyt
>tieteellisen julkaisun uutuusarvon.
>Uutuus tarkoittaa jotain aikaisemmin
>julkaisematonta teoriaa, käsitystä,
>mallia, dataa jne. Toivosen teksti on
>REFERAATTI, ei siis sisällä
>uutuusarvoa, koska tekijöiden kirja
>on ilmestynyt jo 10 vuotta
>aikaisemmin!

Lauri!!!!!

Ehkäpä sitä ei ollut näissä "provinsseissa" esitelty. Ja siksi se katsottiin esittelemisen arvoiseksi vielä noinkin myöhään.

Kannattaa muistaa, että 90-luvun alkupuolella NLP oli Suomessa lähes tuntematon asia. Mutta mistä minä tiedän. Kysy Psykologia-lehdestä.

Heittäydyn nyt tyhmäksi:
Meinaatko, että jos on kerran jossakin julkaistu, tieteellinen uutuusarvo on mennyt?
Kuinka äkkiä -tieteellisessä mielessä- on uusi/vanha?
Kuinka äkkiä refereehen on mielestäsi päästävä?
Miten muuten referee-julkaisujen asiantuntijoina toimivat itse määrittelevät tämän; MIKÄ ON VIELÄ UUTTA?

Muistuttaisin myös jälleen ihmistieteiden ja luonnontieteiden hieman erilaisesta teorian ja käytännön rakentumisesta.

TOINEN VAIHTOEHTO: Psykologia-lehtihän ilmoittaa julkaisevansa liitteinä (uusien ajankohtaisten teoreettisten kirjoitusten lisäksi) KLASSISIA PSYKOLOGISIA TEKS-TEJÄ. - Itse en rohjennut ko. artikkelia moiseksi "klassiseksi" liittää, mutta ehkäpä kyse on sitten siitä. Joillakin perusteilla tuo artikkeli kuitenkin katsottiin julkaisemisen arvoiseksi. Kysy lehdestä - minä vain täällä siteeraan.

>Toisekseen referaatin
>kohteena oleva kirja ei ole
>tieteellinen julkaisu, vaan new age
>henkinen kaksiosainen kirja.

No just. Onko nähtävissä muita suuntauksia kuin new age - tällä kertaa?

Itse olet vähintäänkin tuplasti väärinymmärtänyt kaiken ko. artikkeliin liittyvän.

- kyseessä ON referee-menettelyä käyttävä tieteellinen aika-kauslehti (jos et sitä hy-väksy, en voi mitään) - kysy lisää vaikka J. Häkkiseltä,joka ilmoitti nykyään olevansa lehden toimitusneuvostossa

- kyseessä ei todellakaan ole "Toivosen referaatti" vaan kuten jo edellisessä viestis-säni kerroin NLPn ens. kehittelijöiden teoreettiset perusteet - miten syntyi kielitieteen puolella esitetyistä ideoista perusta uudelle psyk. teorialle ja käytännölle kielen syvä- ja pintarakenteen ja kokemuksen muuttumisen yhteyksistä ja samalla työväline terapeuteille.

- TÄMÄ OLI/ON UUTTA. Artikkelista löytyy UUSIA ASIOITA, vaikka pyritkin todista-maan, että NLP on vain "sateenvarjo ja kopiointia". Olisiko mitenkään mahdollista, että LUKISIT artikkelin...
- se, että jokin *artikkeli* julkaistaan paljon ideoiden syntyä myöhemmin, ei liene ideoiden tai niiden oikeellisuuden / toimivuuden kannalta olennaista
-
-
= olemme syvällä lillukanvarsissa.

Riitta A
 
Risto Koivula  Onpas pirun mielenkiintoinen keskustelu. Minä näen sen vasta nyt, en ole siihen osallistunut, mutta olin pari viikkoa aikaisemmin toisessa saman palstan keskustelussa iskenyt faktat tiskiin Chomskysta.

PSYKOLOGIA-lehdelle tarjotaan HUUHAA-palkintoakin.

Tuosta Chomskysta tehtiin Suden ja Tuomiojan (joka erityisesti herätti eäilyksem-me") "innoittama " juttu Työkansan sanomiin, jolle tuo blogikirjoitus perustuu. Sere-non jutun olin lukenut Lap-peenrannassa LTY:n kirjastossa,jossa muuten oli myös englan-ninkielinen Sovjetskaja entsiklopedija. mukana olivat päätoimit-taja Reiska Katajaranta,minä,Heikki Männikkö ja veteraani Markus Kainulainen, jonka kanssa Reiska keskusteli,ehkä myös puheenjohtja Hannu Harju,koska tässä vedettiin linjaa.

Yksi Suomen kommuniustisen liikkeen arvostetuimmista toimijoista oli tietämättään CIA:N ja Bilderbergin naruohjauiksessa.

Mutta katsotaan edelleen Höpsistä:

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

Riitta Asikainen

30.05.2001 00:03:08
50188

Re: Huuhaa-palkinto Psykologia -lehdelle?

LGröhn kirjoitti 30.05.2001 (50172)...

>Olet tuplasti väärinymmärtänyt
>tieteellisen julkaisun uutuusarvon.

Johan nyt on h:li :

Olen LAINANNUT VAIN (!!!!!!!!!!!!) Psykologia-lehteä.

Lehteä, joka on (ainakin ilmoittaa olevansa) tieteellinen aika-kauslehti, joka käyttää asiantuntija-arvioita ennen artikkelin julkaisemista. Joka julkaisee liitteinään joko psykologian klassikoita tai uusia ja ajankohtaisia teoreettisia artikkeleita.

Jos Psykologia-lehti on mielestäsi huuhaata, eikä ymmärrä tieteellisten julkaisujen uutuusarvoista tai mistään muustakaan mitään, ehdota SILLE huuhaa-palkintoa.

Minä vain lainasin.

Riitta A

J.K. Siinä mielessä hyvä ehdokas, että on todellakin "pukeutunut tieteen kaapuun".
 
 
Risto Koivula  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

LGröhn
31.05.2001 00:03:16
50196

Referaatti new age kirjakaupan myymästä kirjaparista

Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50185)...

>Ehkäpä sitä ei ollut näissä
>"provinsseissa" esitelty. Ja siksi se
>katsottiin esittelemisen arvoiseksi
>vielä noinkin myöhään. Kannattaa
>muistaa, että 90-luvun alkupuolella
>NLP oli Suomessa lähes tuntematon
>asia. Mutta mistä minä tiedän. Kysy
>Psykologia-lehdestä.

Varmaan. Referaatti mikä referaatti. Noita kahta kirjaa, joihin tuo referaatti perustui, myytiin 80-luvun lopussa Era nova new age kirjakaupassa.

Psykologi-lehti kertoo tavoitteistaan näin:

"Psykologia-lehti seuraa psykologista tutkimusta ja kirjallisuutta kotimaassa ja ulko-mailla.Se virittää ja ylläpitää keskustelua psykologian ja sen lähitieteiden tieteellisis-tä sekä tiede- tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittisista kysymyksistä. Lehti seuraa ja kommentoi myös muita psykologian kannalta mielenkiintoisia kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän ilmiöitä."

Siitä luulilis jo vihdoinkin nlp-kulttilaistenkin tajuavan, että lehti julkaisee muutakin kuin referee-artikkeleita.

>Heittäydyn nyt tyhmäksi: Meinaatko,
>että jos on kerran jossakin julkaistu,
>tieteellinen uutuusarvo on mennyt?

Näin on tieteellisten julkaisujen yhteydessä kansainvälisessä tiedeyhteisössä.

>Kuinka äkkiä -tieteellisessä mielessä-
>on uusi/vanha? Kuinka äkkiä
>refereehen on mielestäsi päästävä?
>Miten muuten referee-julkaisujen
>asiantuntijoina toimivat itse
>määrittelevät tämän; MIKÄ ON VIELÄ
>UUTTA?

Uusi tieto on ennen julkaisematonta tietoa.

>Joillakin perusteilla tuo artikkeli
>kuitenkin katsottiin julkaisemisen
>arvoiseksi. Kysy lehdestä - minä
>vain täällä siteeraan.

Hyödyllinen referaatti. Hyödyllinen siinä missä
esimerkiksi lehden kirja-arvotelutkin.

>Toisekseen referaatin
>>kohteena oleva kirja ei ole
>>tieteellinen julkaisu, vaan new age
>>henkinen kaksiosainen kirja.

>No just. Onko nähtävissä muita
>suuntauksia kuin new age - tällä
>kertaa?

>Itse olet vähintäänkin tuplasti
>väärinymmärtänyt kaiken ko.
>artikkeliin liittyvän.

Tuskin.

>- kyseessä ON referee-menettelyä
>käyttävä tieteellinen aikakauslehti
>(jos et sitä hyväksy, en voi mitään) -
>kysy lisää vaikka J.Häkkiseltä, joka
>ilmoitti nykyään olevansa lehden
>toimitusneuvostossa - kyseessä ei
>todellakaan ole "Toivosen referaatti"
>vaan kuten jo edellisessä viestissäni
>kerroin NLPn ens. kehittelijöiden
>teoreettiset perusteet - miten syntyi
>kielitieteen puolella esitetyistä
>ideoista perusta uudelle psyk.
>teorialle ja käytännölle kielen syvä-
>ja pintarakenteen ja kokemuksen
>muuttumisen yhteyksistä ja samalla
>työväline terapeuteille. - TÄMÄ
>OLI/ON UUTTA. Artikkelista löytyy
>UUSIA ASIOITA, vaikka pyritkin
>todistamaan, että NLP on vain
>"sateenvarjo ja kopiointia". Olisiko
>mitenkään mahdollista, että LUKISIT
>artikkelin... - se, että jokin
>*artikkeli* julkaistaan paljon
>ideoiden syntyä myöhemmin, ei liene
>ideoiden tai niiden
>oikeellisuuden/toimivuuden kannalta
>olennaista - - = olemme syvällä
>lillukanvarsissa.

>Riitta A "
 
Risto Koivula  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" LGröhn
31.05.2001 00:03:17
50197

Nlp-kultti jaksaa jankuttaa...

Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50188)...

>Olen LAINANNUT VAIN (!!!!!!!!!!!!)
>Psykologia-lehteä.

>Lehteä, joka on (ainakin ilmoittaa
>olevansa) tieteellinen aikakauslehti,
>joka käyttää asiantuntija-arvioita
>ennen artikkelin julkaisemista. Joka
>julkaisee liitteinään joko
>psykologian klassikoita tai uusia ja
>ajankohtaisia teoreettisia
>artikkeleita.

Lehti kertoo näin itsestään: "Psykologia-lehti seuraa psykologista tutkimusta ja kirjal-lisuutta kotimaassa ja ulkomailla. Se virittää ja ylläpitää keskustelua psykologian ja sen lähitieteiden tieteellisistä sekä tiede- tutkimus-, koulutus- ja ammattipoliittisista kysymyksistä. Lehti seuraa ja kommentoi myös muita psykologian kannalta mielenkiintoisia kulttuuri- ja yhteiskuntaelämän ilmiöitä."

Nlp-kultin uskontunnustus 2

Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50171)...

s nyt, Jukka, sotke Uusitalosi
>kanssa "selvää asiaa". Vain referee-
>menettely on jotakin.
>Väitöskirjatkaan eivät kelpaa.

Nlp-yhdistyksen "tutkimusjaoston" vetäjä:

"2. NLP:n ensimmäinen taustaoletus ja perusperiaate on: Kartta on eri asia kuin maasto.
Eli meistä jokaisella on ikioma maailmankuvamme eli karttamme. Yksikään kartta ei ole väärä eikä oikea, on vain erilaisia karttoja."

http://www.foxbox.sci.fi/nlpry/wwwboard/messages/211.html

Aitoa postmodernia new agea...

Re: NLP -artikkeli ja tohtorit

Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...

>>Montako oikeata suomalaista tohtoria
>>Suomessa on, jotka ovat lisäksi NLP
>>mastereita tai vastaavaa.

>Enpä tiedä tarkasti. Psyk.tri Martti
>Tenkku (NLP Trainer - kouluttaa
>itsekin),

"psykologian tri, neuropsykologi, hypnoterapeutti, nlp trainer, emdr I"

Katso EMDR
http://skepdic.com/emdr.html

>fil.tri (psyk.) Seija Haapasalo,

"Kirjoittaja on neuropsykologi ja filosofian tohtori. Hän toimii erikoistutkijana Kuntoutussäätiössä."

>psyk.tri Leena Vikeväinen-Tervonen (väitöskirjakin käsitteli osin NLPtä) tulee heti mieleen.

Käsitteli ja käsitteli:

http://www.uta.fi/laitoks…/kirjasto/vaitokset/1998/3498.html
 
 
Risto Koivula Keskustelija hs "arvailee" tässä pilkulleen nappiin, mitä Noam Chomskyn ymppääminen Psykologia-lehdessä tarkoittaa.

Kyseessä on varmaan Höpsiksen "(Vale)Tieteellisen neuvoston jäsen Microkekefa-lia-Jukka-Pekka Häkkinen, sillä NLP:en ympätään todellisuusella "(ROTUMURHAPIERU)PEILISOLUJA"!

Niistä tehtiin sitten myös juttu: Europuoskaritiedettä Suomen "tieteen" huippuyksikös-sä. Saatiin vähän aikaa jännätä, josko haastemis kolkuttaa...

(Sata kertaa pahempaa kuin me "dogmaatikot ja lahkolaiset" puskiin ampuessamme osasimme kuvitellakaan!

Ja myös ainakin kymmenen krtaa pahepaa kuin, mitä Chomsky itse oli alun perin ajanut!!!)

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" hs

31.05.2001 00:03:48
50228

Re: Chomsky

Riitta Asikainen kirjoitti 31.05.2001 (50222)...

>hs kirjoitti 31.05.2001 (50206)...

>>Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...

>>KLIPS

>>>Artikkelissa (Psykologia 6/94)
>>>esitellään NLP:n kahden ens.
>>>kehittäjän Bandlerin ja Grinderin
>>>mallitustutkimuksiin perustuvia
>>>transformaatiokieliopin (Chomsky)
>>>teoreettisia ajatuksia ja sovelluksia
>>>kokemuksen ja kielen väliseen
>>>suhteeseen. Bandler ja Grinder
>>>tutkivat niitä transformaatioita,
>>>millä pääsee chomskylaisesta kielen
>>>pintarakenteesta chomskylaiseen
>>>kielen syvärakenteeseen ja tätä
>>>kautta kokemukseen.
>>>Transformaatiokielioppiin perustuen
>>>Bandler ja Grinder osoittivat, miten
>>>mm. hyvät terapeutit (riippumatta
>>>lähestymistavasta) toimivat silloin,
>>>kun he kielen pintarakenteesta
>>>(normaalista puheesta) lähtien
>>>tietyillä kysymyksillä ja
>>>kommenteilla selvittävät, millainen
>>>on asiakkaan kielen syvärakenne,
>>>josta pintarakenne on peräisin.
>>>Syvärakenteen selvittäminen auttaa
>>>asiakasta ja terapeuttia ymmärtämään
>>>paremmin asiakkaan toimintaa ja
>>>mahdollistaa syvärakenteen
>>>laventamisen ja muuttamisen.

>>KLIPS

>>Nyt olisi paikallaan saada
>>kielitieteilijän kommentti asiaan.
>>Minulla on hämärä muistikuva, että
>>syvärakenne Chomskyn yms.
>>kielitieteen teorioissa on täysin
>>tekninen termi, eikä sillä viitata
>>alitajuntaan tms. Tarkoitan, ettei
>>syvärakenne Chomskyllä ja
>>kumppaneilla ollut käytössä missään
>>psykologiatieteellisessä
>>merkityksessä.

>Ei ollut Chomskyllä. Grinderillä ja
>Bandlerilla sitten oli. Tässä se
>juttu ymmärtääkseni onkin. Chomsky
>tutki eri kielten yhteistä
>perusrakennetta. Grinder ja Bandler
>loivat mallin, miten kielen rakenne
>vaikuttaa kokemukseen, miten
>pintarakenteestä päästään
>syvärakenteeseen, jne.

>Riitta A

OK. Näyttäisi siltä, että Grinderilla ja Bandlerilla syvärakenne voisi kahdella eri yksilöllä olla erilainen.Jotta olisi kiinnostavaa yrittää selvittää tietyn henkilön kielen syvärakennetta.

Chomskylla kielen syvärakenne olisi kaikilla ihmisillä sama, ja erilaiset kielet olisivat sitten vain erilaisia pintarakenteita. Jolloin samaa kieltä puhuvilla olisi sama kielen pintarakenne?

Pelkkää arvailua meikäläisen taholta. "
 
 
Risto Koivula http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

" apuja

31.05.2001 00:04:07
50247

Re: Chomsky

http://www.kolumbus.fi/max.henttu/tausta_nlp.htm

"..Grinder oli yksi Amerikan nuorimmista kielitieteen professoreista. Hänen opintonsa sisälsivät Chomskyn teorioita.Hän on mm. kirjoittanut Chomskyn työtä selvittävän kir- jan (Grinder, J & Elgin, S, A Guide to Transformational Grammar, Holt, Rinehart and Winston, NY, 1973). Noam Chomsky oli kielitieteen professori, joka on esittänyt teo-rian syvästä ja pintarakenteesta. (deep structure - surface structure). Tämä tarkoittaa, ettäAjatuksena on, että

Chomskyn työ puolestaan perustui Alfred Korzybskin teorioihin, joka oli Varsovassa 1879 syntynyt yleisen kielitieteen kehittäjä. NLP on velkaa hänelle nimensä (neuro-linguistic) ja perusolettamuksesta "kartta ei ole maasto" (The map is not the territory). Korzybskin kirja Science and Sanity ilmestyi 1933, missä on käytetty termiä "neuro-lingvistinen" on ensimmäisen kerran...."

https://fi.wikipedia.org/wiki/Alfred_Korzybski
 
  
 
Risto Koivula Asikainen vahvistaa hs:n johtotäätökset.

Hän ei tiedä, missä on mukana... Se tulee kyllä selviämään myöhemmin...

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881…

Riitta Asikainen
31.05.2001 00:05:03
50303


Re: Chomsky

hs kirjoitti 31.05.2001 (50228)...

>Riitta Asikainen kirjoitti 31.05.2001 (50222)...

>>hs kirjoitti 31.05.2001 (50206)...

>>>Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...
...
>>>KLIPS

>>>Nyt olisi paikallaan saada
>>>kielitieteilijän kommentti asiaan.
>>>Minulla on hämärä muistikuva, että
>>>syvärakenne Chomskyn yms.
>>>kielitieteen teorioissa on täysin
>>>tekninen termi, eikä sillä viitata
>>>alitajuntaan tms. Tarkoitan, ettei
>>>syvärakenne Chomskyllä ja
>>>kumppaneilla ollut käytössä missään >>>psykologiatieteellisessä
>>>merkityksessä.

>>Ei ollut Chomskyllä. Grinderillä ja
>>Bandlerilla sitten oli. Tässä se
>>juttu ymmärtääkseni onkin. Chomsky
>>tutki eri kielten yhteistä
>>perusrakennetta. Grinder ja Bandler
>>loivat mallin, miten kielen rakenne
>>vaikuttaa kokemukseen, miten
>>pintarakenteestä päästään
>>syvärakenteeseen, jne.

>>Riitta A

>OK. Näyttäisi siltä, että
>Grinderilla ja Bandlerilla
>syvärakenne voisi kahdella eri
>yksilöllä olla erilainen. Jotta
>olisi kiinnostavaa yrittää selvittää
>tietyn henkilön kielen syvärakennetta.

Juuri näin. G&B yhdistivät kielen pintarakenne- syvärakenne- idean yksilöllisen kokemuksen tutkimiseen ja muuttamiseen. Pintarakenne on puhuttua puhetta kokemuksesta. Syvärakenne kokemuksen "täydellinen" kielellinen malli.

Riitta A


>Chomskylla kielen syvärakenne olisi
>kaikilla ihmisillä sama, ja erilaiset
>kielet olisivat sitten vain erilaisia
>pintarakenteita. Jolloin samaa
>kieltä puhuvilla olisi sama kielen
>pintarakenne?

>Pelkkää arvailua meikäläisen taholta. "


Riitta Asikainen
02.06.2001 00:06:11
50371

Re: Chomsky, NLP ja keskustelu

LGröhn kirjoitti 31.05.2001 (50225)...

>Riitta Asikainen kirjoitti 31.05.2001 (50222)...

>>Ei ollut Chomskyllä. Grinderillä ja
>>Bandlerilla sitten oli. Tässä se
>>juttu ymmärtääkseni onkin. Chomsky
>>tutki eri kielten yhteistä
>>perusrakennetta. Grinder ja Bandler
>>loivat mallin, miten kielen rakenne
>>vaikuttaa kokemukseen, miten
>>pintarakenteestä päästään
>>syvärakenteeseen, jne.

>Joo. Näin se menee: "Jos asiakas
>käyttää mennyttä aikamuotoa, on hyvin
>todennäköistä, että hänellä oli tai
>on ollut ongelma (!)."

!!??
Tässä kommentissasi ei ole mitään yhtymäkohtia NLPssä esitettyihin ajatuksiin kielen pinta- ja syvärakenteesta / kokemuksen tutkimiseen ja muuttamiseen tältä pohjalta.

(Ko. artikkelissa on myös eksplisiittinen malli tai menetelmä tutkimiseen ja muuttamiseen.)

Miksiköhän keskustelu loppuu, kun päästään siihen, mitä NLPssä tarkkaan ottaen on esitetty?

Riitta A
Risto Koivula Tästä alkaa varranainen parranpärinä Chomskyn "tutkimustuloksista"...

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/64113…

" ... Risto Koivula
14.11.2001 01:09:56
64196

Re: Puhuvat eläimet

Toivo Antikainen kirjoitti 14.11.2001 (64129)...

>Kyseessä on kai lähinnä
>kontrollikysymys. Tästä on saatavana
>kyllä ihan oikeaa tutkimustietoa.

>Kyllä kai Koko gorilla on maailman
>tunnetuin viittova eläin ihmisen
>jälkeen. Ainakin se on vakuuttanut
>viittomakieltä äidinkielenään puhuvat
>ihmiset. Olen toki kuullut papukaijan
>puhuvan suomea, mutta sanojen
>toistaminen on kaukana lauseiden
>muodostamisesta tai oikeasta
>keskustelusta.

>Simpanssit voivat oppia n 500
>viittomaa.

>Kreationisteille tosin voi olla
>vaikeaa hyväksyä, että ihminen on
>yksi apinalajeista ;)

>Tässä lähteeksi:

>http://www.cwu.edu/~cwuchci/welcome.html

Näyttäisi olevan fakta, että gorilla ja simpanssi oppivat merkitsemään viittomilla itsel-leen ehdollisten refleksien järjestelmän kautta entuudestaan tuttuja kohteita, ja myös käyttämään näitä merkkejä jonkilaisessa "järkevässä" keskustelussa.

Tässä ei kuitenkaan aivan välttämättä tarvitse olla kyseessä sa-manlainen kieli ja ajattelu kuin ihmisellä.On nimittäin muistetta- va,että ihmisen ajattelukoneistokin kel-paa toimimaan paitsi kiellen ja ajattelun pohjalta yhteiskunnallisesti,myös ehdollisten refleksien järjestelmän pohjalta. On vieläpä niin, että jos ihmis-yksilö onnistuu säily-mään yhteiskunnan ulkopuolella tietyn kriittisen ajan n. 0.5-vuotiaasta - n. 5-vuotiaak-si, ja oppimaan selviytymään mm.ruuanhankinnasta ehdollisin refleksein (silloin mm. ruokamieltymykset voivat olla tyystin toiset kuin yhteiskunnassa kasvaneella...), niin sen jälkeen tällainen yksilö ei enää kieltä ja ajattelua tavanomaisessa mielessä opi-kaan, vaan maksimi, mihin päästään, on juuri tällainen viittovan gorillan tapainen tut-tujen asioiden merkitseminen viittomin, ja niiden avulla esimerkiksi omista tarpeista tiedottaminen.

Tietääkseni tähän mennessä kaikki apinoiden viittomakieli on ollut ihmisten opettamaa.

Vanhemmiten yhä pahempaa puppua päästelevä Noam Chomsky, yleisen kielitie-teen sosiobiologistinen humpuukimaakari, muuten väitti eräässä Prisma-ohjelmassa amerikkalaisen AMESLAN-viittomakielen olevan "geenissä", ja että erään (muistaak-seni) nicaragualaisen kuurojen lastenkodin asiakkaiden oppineen sitä omin päin, ilman että kukaan olisi mailla halmeilla tätä kieltä siellä päin käyttänyt.

Huuhaa-palkinto vetämäämn Prismalle.

Lisää apinoiden kielestä ja ajattelusta mm. seuraavassa:

https://hameemmias.vuodatus.net/…/paviaanin-kasitteellinen… "
 
Risto Koivula http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/64113…

" Virpi Kauko
15.11.2001 01:10:15
64215

Kieliasioita

Risto Koivula kirjoitti 14.11.2001 (64196)...

>Näyttäisi olevan fakta, että gorilla
>ja simpanssi oppivat merkitsemään
>viittomilla itselleen ehdollisten
>refleksien järjestelmän kautta
>entuudestaan tuttuja kohteita, ja
>myös käyttämään näitä merkkejä
>jonkilaisessa "järkevässä"
>keskustelussa. Tässä ei kuitenkaan
>aivan välttämättä tarvitse olla
>kyseessä samanlainen kieli ja
>ajattelu kuin ihmisellä.

Ei tarvitsekaan, ja tuskin onkaan. Nehän eivät keskustele viitto- min luonnossa vaan niillä on toisenlaiset kommunikaatiokeinot. Ei kuitenkaan ole mitään näyttöä siitä että ihmisen ajattelu olisi jotenkin täysin erilaista kuin muilla eläimillä. Ajattelulla ei vält-tämättä ole paljonkaan tekemistä kielen kanssa; lajillemme vain on kovin tärkeää jakaa ajatuksemme toisten kanssa, ja sen kieli tekee mahdolliseksi.

>jos ihmisyksilö
>onnistuu säilymään yhteiskunnan
>ulkopuolella tietyn kriittisen ajan n.
>0.5-vuotiaasta - n. 5-vuotiaaksi, ja
>oppimaan selviytymään mm.
>ruuanhankinnasta ehdollisin
>refleksein (silloin mm.
>ruokamieltymykset voivat olla tyystin
>toiset kuin yhteiskunnassa
>kasvaneella...), niin sen jälkeen
>tällainen yksilö ei enää kieltä ja
>ajattelua tavanomaisessa mielessä
>opikaan,

Onko sinulla jotain empiiristä tietoa tuon väitteesi tueksi?

>vaan maksimi, mihin päästään,
>on juuri tällainen viittovan
>gorillan tapainen tuttujen asioiden
>merkitseminen viittomin, ja niiden
>avulla esimerkiksi omista tarpeista
>tiedottaminen.

Mistä tietää, onko joku käyttäytyminen "ehdollinen refleksi" vai jonkinlaisen "korkeamman" ajattelun tulosta?

>Tietääkseni tähän
>mennessä kaikki apinoiden
>viittomakieli on ollut ihmisten
>opettamaa.

Kyllä. Washoen ja muutaman muun simpanssin tutkijat ja koulut-tajat ovat kokeilleet opettaisivatko ne viittomia lapsilleenkin, mutta niin ei näytä tapahtuvan. Ihmisiltä taidon oppineet apinat kyllä joskus viittoilevat keskenäänkin.

>Vanhemmiten yhä pahempaa
>puppua päästelevä Noam Chomsky,
>yleisen kielitieteen
>sosiobiologistinen humpuukimaakari,

Nohnoh. Mitä humpuukia hän muka on maakaroinut?

>muuten väitti eräässä Prisma-
>ohjelmassa amerikkalaisen AMESLAN-
>viittomakielen olevan "geenissä", ja
>että erään (muistaakseni)
>nicaragualaisen kuurojen lastenkodin
>asiakkaiden oppineen sitä omin päin,
>ilman että kukaan olisi mailla
>halmeilla tätä kieltä siellä päin
>käyttänyt.

Olet ymmärtänyt väärin. Ameslan ei tietenkään ole kenenkään geeneissä sen enem-pää kuin englanninkielikään, eivätkä nica-ragualaiset kuurot lapset oppineet Ames-lania vaan kehittivät oman viittomakielen. Chomsky tietää tämän erittäin hyvin eikä ole varmastikaan tuollaista väittänyt. Hänen teoriansa mukaan ihmisen aivoissa on geenien rakentama "kielielin", joka mahdol-listaa kielen oppimisen. Se *minkä* kie-len kukin oppii, riippuu tietenkin ympäristöstä. Teoriaa on kehittänyt pidemmälle ja sille on vakuuttavaa todistusaineistoa löytänyt Steven Pinker, jonka mainio kirja The Language Instinct kannattaa kaikkien kielestä kiinnostuneiden lukea.

Nicaraguan tapaus on juuri yksi hyvä todiste synnynnäisen kielivaiston olemassa- ololle. Ennen vallankumousta kuurot lapset pidettiin kotona eivätkä he oppineet mi-tään kieltä, vain joitakin yksinkertaisia merkkejä, jotka kukin perhe oli itse keksinyt. Sitten perustettiin kuurojen koulu (ei siis lastenkoti), jossa heille yritettiin opettaa huu-liltalukua, huonolla menestyksellä. He kuitenkin alkoivat kommunikoida keskenään sekalaisella kokoelmalla viittomia. Mutta hämmästyttävää oli se, että pienet lapset oppivat keskenään juttelemalla nivomaan nämä viittomat yhteen sujuviksi ilmaisuik-si, "lauseiksi", keksimällä kielioppisäännöt. Niitä ei todistettavasti ollut heille kukaan opettanut. Vuosia sitten näin tv:ssä dokumentin, jossa näytettiin miten kuusivuotias pikkupoika selitti näkemänsä piirroselokuvan juonen eloisasti viittilöiden, kun taas vanhempi tyttö (joka oli tullut kouluun vasta teini-ikäisenä) teki muutaman jäykän viittoman ja kasvoilla oli sennäköinen ilme että "mitenkähän minä sen sanoisin?".

Tästä, ja monista muista havainnoista, siis pääteltiin, että pieni lapsi oppii ympäris-tössä puhutun kielen ja kielivaistollaan auto-maattisesti muodostamaan kieliopilli-sesti oikeita lauseita, mutta tämä taito katoaa tietyn iän (n. 4v) jälkeen, ja sitä vanhemmat eivät enää opi puhumaan sujuvasti, jollakin tavoin yleensä kuitenkin.

Muilla eläimillä ei tällaista samanlaista kielielintä ole alunpe-rinkään, joten ne eivät voi oppia keskustelemaan ihmisen lailla vaikka ne ajattelisivatkin samankaltaisesti. Sosiaaliset eläimet kuitenkin oppivat kommunikoimaan jollakin tavoin, koska niillä on siihen omanlaisensa geneettinen taipumus.
 
Risto Koivula Tommi Lievemaa Halosen kohdalla mikään hölmöys ei ole mahdotonta.
 
Risto Koivula Mää pistin tuohon nyt muitten, joista osa on parhaita asiantujoita, vanhoja juttuja Chomskysta todisteeks, että en o niitä keksinyt itse.

Samalla huomataan, että oikeistolaisissakin HUUHAAn-vastustajissa on väkee, joka pruukaa olla oikeassa.
 
Markku Huhtala Tämä keskustelu on nyt mennyt todella kauaksi siitä, mistä alunperin kirjoitin. Vielä kun vihreät marsilaiset tulee puheeksi...
 

Markku Huhtala Niin yksinkertaisia asioita ja yksinkertaisesti kirjoitin, että tulisin ymmärretyksi, mutta ei. Chomskista en ole riviäkään kirjoittanut. Mutta siellä suossa ollaan ja syvällä. Hohhoijaa...

 
Tommi Lievemaa Kaukana ollaan, ja osasyynä juuri se että ollaan eksytty pölhöoi-keistopopulistien yöhön ja usvaan. "Oikeistolaiset huuhaan vastustajat" lienevät heihin hurahtaneiden mielestä olevan "oikeassa" ainakin seuraavissa kysymyksissä:
 
a) Ilmastonmuutosta ei ole, se on Kiinan keksintöä (Trump) tai vaihtoehtoisesti se on kapitalistien salajuoni.
 
b) koronavirusta ei ole, se on Sorosin johtaman kansainvälisen globalistieliitin salahanke, johon kuuluu 5G-mastojen pystyttäminen lähelle kouluja. Tällä pyritään sairastuttamaan ja tekemään lapset lisääntymiskelvottomiksi. Tai, Trumpin mukaan: kyseessä on Kiinan biologinen ase.
 
c)Holokaustia ei ole tapahtunut,se on pelkkää satua.Koko juttu on osa kansainvälistä juutalaispankkiiirien salaliittoa josta jo A. Hitler meitä varoitti. MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA, HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON.
 
 
Tommi Lievemaa Ja Bäckmanin pääideologi Dugin, katsokaa mitä hän kirjoittaa. Ja itse Bäckman, joka on siirtynyt Sauli Niinistön ja kokoomuksen kannattajaksi ja ylis-tää Venäjän televisiossa Niinistöä Venäjän ja Suomen suhteiden erinomaisena hoi-tajana.MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA,HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON. Eiköhän tämä keskustelu ollut tässä.
 
 
Risto Koivula Markku Huhtala Sun ainoa ongelma SKP:n kanssa on, että sut on sieltä erotettu.

Kaikki hyökkääminen porvariston ja fasistien valetiedettä vastaan on sulle pelkkää mustinta "dogmatismia".

Mene jonnekin muualle räyhäämään sitä jargoonia, koska sulla ei ole tähän varsinaiseen asiaan mitään järjellistä sanomista.,

 

Risto Koivula SKP:ssa suuri osa "ajattelee" tieteestä ja marxismista samoin kuin sinä.


Teidän MUUT (yksityiset?) erimielisyytenne, jotka johtuvat muista kuin aatteellisista syistä, eivät kuulu meille.
 
Risto Koivula Meillä on samat erimielisyydet sun kans ja SKP:n kans.
 
Risto Koivula Tommi Lievemaa Kuka sinne oikeistöpölhöpopulistien yöhön ja usvaan on eksynyt ja miten? Ketkä noita kohtia a) , b) ja c) täällä ovat esittäneet? YKSIKIN nimi!?

Chomsky oli USAssa vuosikymmeniä johtava valeakatee-minen marxilaisvastainen ja antipavlovistinen kynäilijä, joka lisäksi tarjosi sosiobiologiaa ja uskontoa (josta hän ei ole ikinä sanoutunut irti) nimenomaan "vasemmistolle".

Häneen ainakin Erkki Susi narahti Tuomiojan (ja Halosen) Manu-aalisessa ohjauksessa, ja teki yhteisen MARXILAISEN (eli "dogmaattisen"...) puolueen mahdottomaksi.
 
Risto Koivula Tommi Lievemaa Mitä Bäckman tähän asi- aan kuuluu? Hän on julkiuskovainen, käännynnäisortodoksi.
 
 
Risto Koivula Markku Huhtala "Niin yksinkertaisia asioita ja yksinkertaisesti kirjoitin, että tulisin ymmärretyksi, mutta ei. Chomskista en ole riviäkään kirjoittanut. Mutta siellä suossa ollaan ja syvällä. Hohhoijaa...."

Kaikki suuret ajatukset ovat yksinkertaisia, mutta kaikki yksinkertaiset ajatukset eivät ole suuria.
 
 
Risto Koivula Tommi Lievemaa " Tommi Lievemaa Kaukana ollaan, ja osasyynä juuri se että ollaan eksytty pölhöoikeistopopulistien yöhön ja usvaan. "Oikeistolaiset huuhaan vastustajat" lienevät heihin hurahtaneiden mielestä olevan "oikeassa" ainakin seuraavissa kysymyksissä:

a) Ilmastonmuutosta ei ole, se on Kiinan keksintöä (Trump) tai vaihtoehtoisesti se on kapitalistien salajuoni.

b) koronavirusta ei ole, se on Sorosin johtaman kansainvä- lisen globalistieliitin salahanke, johon kuuluu 5G-mastojen pystyttäminen lähelle kouluja. Tällä pyritään sairastuttamaan ja tekemään lapset lisääntymiskelvottomiksi. Tai, Trumpin mukaan: kyseessä on Kiinan biologinen ase.

c)Holokaustia ei ole tapahtunut,se on pelkkää satua.Koko juttu on osa kansainvälistä juutalaispankkiiirien salaliittoa josta jo A. Hitler meitä varoitti. MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA, HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON. "

Tää on samaa fasiatista paskanjauhuuta kuin Bideen kampanja, CNN, YLE, Hesari, jossa toisten suuhun pannaan järjettömyydet, joita omat provokaattorit jossakin muulla esittävät "vastapuolen mielipiteinä".

Mää lopen kirjoimienKansan ääneen ainakin niin kauan kuin sinä olet päätoimittaja.

Mää myös huomautan,että NATO on toistakymmentä vuotta sitten heivannut tuon in-fosotastrategian, ja siirtynyt muihin kuten "todellajatteleviin koneissiin" ja Bellingcat-provokaatioiskuihin - jotka nekin ovat kokeneet haaksirikon.
 
 
Tommi Lievemaa Nuo kaikki esittämäni ovat todellisia mielipiteitä, osa niistä käynyt ilmi näissä fb-keskusteluissa, osa julkista tietoa. Turha minulle on noista räyhätä, eivät ne minun mielipiteitäni ole vaan näiden "oikeiston huuhaan vastustajien" joista osaa sinäkin mainostat.
 
 
Tommi Lievemaa Risto Koivula kumoa yksikin noista esittämistäni asioista. Et pysty. Esim. suosikkisi Donald on nimenomaan väittänyt ilmastonmuutosta Kiinan keksin-nöksi jolla se pyrkii heikentämään USAn kilpailukykyä. Holokaustin kiistäjiä on liik-keellä kommunisteissakin, samoin koronan epäilijöitä. Globalistien ja juutalaispank-kiirien salaliitto on puolestaan MV-lehden peruskamaa. Kumoa nyt EDES YKSI väitteeni vääränä. Et pysty.
 
Risto Koivula Sää väität nyt MINUN kieltävän ilmastomuutoksen ja holokaustin ja koronaviruksen, ja pelkästään valehtemalla suoraan päin naamaa kuin kuvernööri Cuomo Trumpille.
 
 
Tommi Lievemaa Ihan samalla "logiikalla" syytät Huhtalaa haloslaiseksi ja minua joksikin mikä lienee. Väännetään nyt oikein rautalangasta: sinä symppaat monia ta-hoja joilla on em. vaarallisia hörhömielipiteitä. SINUN OMALLA LOGIIKALLASI (!!!!!!) SE TARKOITTAA (MUKA) ETTÄ SINÄ OLET SAMAA MIELTÄ!!! (HUOM! tämä ei ole minun logiikkaani, mutta ottaa päähän sinun tapasi vedellä villejä johtopäätöksiä ihmisistä ja heidän ajattelustaan esim. sillä perusteella että esim. vain osallistuu samaan tilaisuuteen tai muulla tavoin "yhdistyy" johonkin "haistapaskantieteilijään).
 
Risto Koivula
Tätä valmisteltiin Suomessa silloin, Höpsiksen palstalla yht´äkkiä "populaarista" Chomsky-vaarista kinattiin - ja Tiedonantajakin häneen hurahti päätoimittajansa johdolla.
 
 
Risto Koivula Osa kataluuden valmistelijoista oli itse keskustelemessa, joskin harvoin sanoivat mitään tärkeää, kuten se valepsykologi Häkkinen. Sehän oli ykstyiskohdiltaan salaista bisnestä - ja myös NATOn infosotaa.

He virittelivät "omat Chomskyt"...

https://fi.qwe.wiki/wiki/Neuro-linguistic_programming

"... Kielitieteen apulaisopettaja Karen Stollznow kuvaa kuitenkin Bandlerin ja Grinde-rin viittausta tällaisiin asiantuntijoi- hin nimeltäropping . Muut kuin Satir, ihmiset, joita he mainitsevat vaikutteina, eivät toimineet yhteistyössä Bandlerin tai Grinderin kanssa.

Chomskyllä ​​itsellään ei ole mitään yhteyttä NLP:en; hänen alkuperäinen teoksensa oli tarkoitettu teoriaksi,ei terapiaksi. Stollznow kirjoittaa: "[o] uut kuin lainaamisen terminologiaa, NLP ei kanna aito muistuta mitään Chomskyn teoriat tai filosofioita - kielelliset, kognitiivinen tai poliittisia ." ... "
 
 
Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä? (KÄ 2004)
Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä? (Kansan Ääni 2004)
 

Europuoskaritiedettä Suomen tieteen huippuyksikössä? (KÄ 2004)

 

 
 
Risto Koivula Chomsky on kumotun hölynpölyn semioottinen merkki tieteessä. Hän on sitä samalla tavalla kuin vaik- ka Britannian "rotuoppinut" Galton - joka oli myös Darwinin sukulainen ainakin väärän puun takaa tai vaikka Rudolf Steiner tai Emmanuel Swedenborg.
 

 

Risto Koivula Tommi Lievemaa Huhtala haluaa kieltää niiden asoiden esiintuomisen, jotka ovat vieneet Suomen helvettiin ja rinnastuvat joukkomurhaan, ja joihin SKP:kin on sekoillut, koska sellainen välttämätön toimi "estää jonkin maitopurkkipuolueen pe-rustamista", "koska nihmiset ei ymmärrä" - jossa yhteydessä hän TEKEE VÄÄRÄN YLEISTYKSEN ITSESTÄÄN "kaikkiin ihmisiin".

Sanoma on sama kuin taannoisella Jari Halosella muuten mutta Halonen kiroaa "marximin" js Huhtala "dogmatismin, joilla termeillä he kuitenkin tarkoittavat käytännössä samaa asiaa (mikä se sitten lieneekin).

 

***

Risto Koivula: Minä taistelen ainakin fasisteja vastaan. Tarvittaessa myös sosialifasisteja.
 
Risto Koivula  Fasismi katsotaan Hitlerin porukan vääristä teorioista, joita Suomessa "rehabiliodaan" höyryllä uusilla nimillä.

Yritykset on tosin tuhoon tuomittu, ja ne tiedetään erittäin hyvin ulkomailla kuten Kiinassa...
 
 
Markku Huhtala Tekijä Risto Koivula no niin. Fasismia vastustamme. Se on selvää. Entäpä mökin mummo, jonka raha ei riitä maitopurkkiin? Vastustetaan fasismia ja mökin mummon maha täyttyy? Tai kerrotaan mökin mummolle että porvarien tiede on haistapaskatiedettä?
 
 
Risto Koivula  Markku Huhtala Mää en nää tarpeelliseksi vulgarisoida tälle porukalle. Muut paitsi sinä ymmärtävät tekstiä, joka on äärimmäiosen tiivistettyä. Se on sitten eri asia, jos joku ei usko eikä kannata, vaan uskoo kumminkin esimerkiksi jumaliijn tai rotumurha(pieru)peilineurooneihin.
 
Markku Huhtala Tekijä Tulehan alas sieltä jostain vuorelta ja ota turbaani pois pääs-täsi. Aletaan tehdä ihan arkipäivän päivän politiikkaa. Kun se on hanskassa voipi ih-miset alkaa kuunnella yhteiskunnallista teoretisointiakin ja joku voipi tulla mukaankin meidän toimintaan. Vain sitä kautta voimme muuttaa myös kapitalismin rakenteita. Oikoteitä ei ole.
 
Risto Koivula  Markku Huhtala Fasismilla se mökin mummon maitopurkki ei ainakaan täyty.

Vain Noske voi keksiä asettaa nämä asiat "toisiaan vastaan".
 
Risto Koivula  Markku Huhtala Kapitalismi romahtaa joka tapauksessa mm. juuri por-varillisen ja fasistisen haistapas- kantieteen takia. Nyt esimerkiksi tuo Etelä-Afrikan buuri Elon "Kuolon" Musk on pelannut itsensä nurkkaan järjettömyyksillään, ja kapitalistien organisaatiot suunnittelevat sen heittämistä wittuun mm. yhtiökokousten kautta.

Ja YLEkin on ensimmäistä kertaa kertonut myös sekopääongelmista, vaikka ei ole kuin kuukausi pari kun se skitsolalltteli päällimmäisenä "suoraan aivoihin lähetettävästä ohjauksesta" Muskin taholta...

YLE kertoo ensimmäistä kertaa historiassaan hullun miljardöörin Elon Muskin järjettömyyksien oikaisemisesta ...

https://yle.fi/uutiset/3-11476848
 
Markku Huhtala Tekijä Risto Koivula kapitalismi ei kaadu koskaan itsestään. Kapita-lismi on aina tehnyt tarvittavat korjausliikkeet. Kommunistinen liike ei sitävastoin ole kyennyt vastaamaan yhtään mihinkään. Katso nyt Risto sekä suomen että kansain-välistä kom.liikettä. voiko se sinun mielestäsi hyvin? Minusta ei. Se on hyvin heikko ja keskenään eri seurainen. Kom. liike keskenään kiistelee ihan vain missä jonkun mielestä pilkun pitäisi olla, kun pitäisi keskittyä muuttamaan maailma paremmaksi. Kyse on ihan puhtaasti dogmatismista. Olisi sinunkin Risto luullut ymmärtävän hyvinkin lopussa tekstiäni lainaus Bertolt Brechtiltä. Se oli osuvasti sanottu.
 
Markku Huhtala Tekijä Risto Koivula ...ja on todella vaarallista katsella ihmisiä omaa nenän vartta pitkin. Ylpeys käy aina lankeemuksen edellä. Ei saa aliarvioida työkan-saa. Toisaalta on otettava huomioon, että työkansa suomessa on kapitalismin vaiku-tuspiirissä. Valtamedia on kapitalsmin käsissä. Valtamedia sekä katselee että muok-kaa ihmiskäsitystä vain kapitalismin kautta. Lyömällä kansaa välittömästi marxismi-leninismillä päähän on tuhoisat seuraukset. Ja sen olemme kyllä voineet nähdä.
 
Markku Huhtala Tekijä Äläkä linkitä enää yhtään mitään, vaan kerro omin sanoin.
 
Tommi Lievemaa Risto sanoo että porvaristo tekee sekä oikeaa että haistapaskantie- dettä. Hän ei kuitenkaan aina itse erota, kummasta on kyse. Risto tekee omituisia johtopäätöksiä, kuten että jos Obama edustaa haistapaskantiedettä niin hänen vas-tustajansa, kuten Trump,edustaa automaattisesti "oikeaa tiedettä". Toinen sokea pis- te on EU:n vastustaminen. Risto fanittaa jokaista,vaikka kuinka paatunutta natsia, jos tämä vain vastustaa EU:ta. Koska EU edustaa "haistapaskantiedettä". Tässä on sel-lainen juttu että asiat ovat paljon mutkikkaampia kuin mitä Risto huomaa. Esim. Trump ei vastusta Obamaa hänen "haistapaskantieteen" takia vaan valtapoliittisista syistä - olihan Obama Trumpin vastaehdokas presidentinvaaleissa. Trump ei toden-näköisesti ymmärtäisi sanaakaan Riston tiedejutuista jos niitä kuulisi. Hänen fysiikan alalla ansioitunut setänsä ei tässä auta. Minullakin on ansioituneita sukulaisia eri aloilla, mutta ei se minua auta. Niinpä Risto linkittää päivästä toiseen Trumpia, MV-lehteä ym., jotka eivät edusta sen enempää edistyksellistä työväenliikettä kuin "oikeaa" tiedettäkään.
 
Tommi Lievemaa  Millainen edistyksellinen linkittää Trumpia, joka käy kynsin hampain Kuuban, Venezuelan ja Kiinan kimppuun?
 
Tommi Lievemaa Minä olen kyllä hyvä erottamaan oikean ja haistapaskantieteen, sen osoittaa 20 vuoden kirjoittelu todellisiksi osoittautuneista haistapaskantiede-tapauksista Työkansan sanomissa ja Kansan äänessä.
 
Mutta ehkä on sitten parasta, että mää siirryn muualalle, sitähän Huhtalakin tässä ajaa. että turpa tukkoon "dogmaatikoilta" - ELI KAIKELTA TIETEELTÄ.
 
Rotumurhapierupeilineurooniprintama (joka tarkoittaa, että "rotutaistelumoraali kee-nistä") PAUHAA RAIVOISALLA YKSIMIELISYYDELLÄ JÄRJETTÖMYYKSIÄ TRUMPIA VASTAAN - niin kummalista kuin asia onkin.
 
Minä olen osoittanut, miten Obina pauhaa ja mainostaa haistapaskantiedettä. Olenpa siitä pariin kertaan kijoittanut Kansan äänessäkin.
 
 
 
Risto Koivula  Trump ei ole postannut haistapaskantiedettä.
 
Tommi Lievemaa  Trump tekee, ei postaa, haistapaskantiedettä, kuten koronan kans-sa, ja raivokkaalla Kiinan,Kuuban ja YK:n (mm.WHO) vastaisella politiikalla. Ymmär- rän että vastustat Obamaa ja Bidenia, mutta ei silti tarvitsisi Trumpia mainostaa ja hehkuttaa - ellet sitten todella ole hänen linjoillaan. Työväenliikkeen ja edistyksellisyyden kanssa sillä ei sitten ole mitään tekemistä.
 
Tommi Lievemaa  Usein linkittämäsi MV-lehti esittää vähintään epäsuorasti (ja jonka linkitit), että maahanmuuttajat ovat lähtökohtaisesti (geenistä) vähälahjaisempia kuin kantaväestö, mikä "selittää" erot koulumenestyksessä. "Oikeaa" tiedettä???
 
Risto Koivula  Markku Huhtala MILLÄ SÄÄ SITÄ PORVA- RISTON VÄÄRISTELYÄ VASTUSTAT, JOS MARXISMI ON VAIN "KANSAN PÄÄHÄN LYÖMISTÄ"!!!????

Pltkillä persetuntumilla kuin vaikka persutkin ... jos eivät "jumalia" kärrää kehiin...!
 
Risto Koivula  Heittämällä marxismin tunkiolle heität myös sosialististen maiden kokemuksen tunkiolle.

Se oli vuosikymmeniä se, mitä porvaristo viime kädessä vaati.

Se vaati sitä myös demareilta, mikä siellä tarkoitti, että pelkät tyhjät anatkin pitäisi kieltää ja häivyttää.
 
Risto Koivula Tommi Lievemaa En ole Trumpin linjoilla. Minä jaan myös linkkejä, joi- ta en kannata. Olen jakanut Bideninkin linkkejä. Olen sillo tällöin jakanut myös Isra-elin linkkejä (esimerkiksi Puolaa vastaan) jos ne ovat tietojeni mukaan olleet totta.
 
Risto Koivula  En kannata myöskään kaikkia Putinin linkkejä, joita kuitenkin jaan.
 
Risto Koivula  Tommi Lievemaa MV on alusta eikä "tiedelehti". Siellä on valitettavasti useinkin uutisia, jotka on tärkeitä, mutta joita ei julkaista missään muulalla. Se on esimerkiks ainoo joka julkaisee tuomittujenkaan rikollisten nimiä.
 
Tommi Lievemaa EU estää heittämästä haistapaskantiedettä wittuun kuten tämä vuosikyummenien haloslainen umpisusi projekti, joka osaltaan oli omiaan Viljasian ja Halonperkeleen aikaan kouluampumisiinkin, osoittaa.
 
Risto Koivula  torstai, 30. huhtikuu 2020

Euroopan tutkimusneuvosto ERC:2.5 miljoonaa suomalaistantalle koulukiusaamisen tutkimiseen "EVOLUUTIOSTRATEGIANA"!!!

Tässä tapaukseassa on eräs poikkeuksellinen piirre: Kysees- sä on suomalainen epäonnistunut valtiollinen tutkimusprojek- ti, jonka VALTIOLLINEN rahoitus oli jo eh-ditty ajaa ensin businesspuolelle yritysrahoitukseksi Business Finlandin ja TEKESin kautta ja sielläkin kai valtiollisena alas, ja sitä oli myös valtion virallisessa tuutissa YLEssä kritisoitu (poikkeuksellisissa, aivan erinomaisissa ohjelmissa ja artikkeleissa!).

Vaan eipä hätiä mitiä!!! EU, European Research Council, JOKA TÄLLAISTA VALE-TUTKIMUSTA ihmisten muka "EVOLUUTIOSTRATEGIOISTA" "tarvitsee", kaatoikin sen päälle suoranaisen miljardirahoituksen!!!

https://yle.fi/uutiset/3-11284258

Turkulaiselle koulukiusaamistutkimukselle miljoonarahoitus

Professori Christina Salmivalli selvittää jatkossa haastavia kiusaamistapauksia.

Turun yliopisto

31.3.2020 klo 13.46 ... "
 
Tommi Lievemaa  Silti en fanita ketä tahansa EU:n vastustajaa. En hyväksy Soldiers of Odinia tai Pohjoismaista vastarintaliikettä, vaikka ne vastustaisivat EU:ta apinan raivolla.
 
 
Tommi Lievemaa  Risto Koivula MV edustaa lähinnä Tatu Vanhasen rotu"ajattelua".
 
Risto Koivula  Kaikkein olenaaisinta on torpata YLEn ja Hesari-tyhmentymän rotu-murhapeilineurooni-uususkonto, jota ne esittävät "tieteenä". Sitä rahoittaa myös KONE Oy.
 
Tommi Lievemaa  USA:ssa niitä kouluampumisia, ja muitakin ammuskeluja, on maailmassa kaikkein eniten.
 
Tommi Lievemaa  MV-lehti on nettilehti, ei mikään pelkkä "alusta". Sitä pitää arvioida samoin perustein kuin Hesaria tai mitä tahansa muuta lehteä.
 
Risto Koivula  Hesari on vaarallisempi ja minä olen pirusti jakanut sitäkin.
 
Markku Huhtala Tekijä Huomaako Koivula jutun aiheen jonka kirjoitin keskustelun pohjaksi, ja mihin sinä Koivula viet sitä? Ihan jonnekin muualle. Edustat pahimmoi-sesti juuri dogmatismia. Viet tai koetat viedä asiat ihan muualle. Mikä lie tarkoitusperäsi?
 
Minä kiinnitän huomion niihin asioihin, joitten takia asiat menee päin wittua.
 
Miksi Nokian puhelimet meni lakkautuklseen? Haistapaskantieteen takia!
 
Mää huuin sitä jo 10 vuotta aikaisemmin - ja se meni just niistä syistä! Tai pistettiin, koska siitä oli tulossa rasite...
 
Tommi Lievemaa  Että sitten tällaista (näin tämän Joukkovoiman sivulla): "Ylen skan-daalista tuttu Atte Jääskeläinen on siis nimetty OKM:n tiede- ja korkeakouluasioista vastaavaksi johtajaksi! Siis sama Ylen päätoimittaja joka pyrki suojelemaan Sipilää ja hiillosti Stillerin pellolle. Ja sama heppu on kuulemma sanonut myös, että tieteellä ei ole itseisarvoa, viitaten varmaankin siihen, että välitön (taloudellinen) hyöty olisi paras arvo. Mitenhän maatamme oikein johdetaan?"
 
 
 
Markku Huhtala Tekijä Osapuolijaottelu elää edelleen kom.liikkeessä. Oikein ajattelu on edelleen tärkeää,jota ilmentää 3 eri kom.puoluetta. Mitään hyvää eikä luovaa syn- ny. Kom.puolueet taantuu. Eteenpäin ei päästä. Ei ole kyse edes paikallaan junnaa-misesta vaan taantumisesta. Sitä yritän kirjoituksellani ravistella. Porukkaa hereille.
 
Risto Koivula  Kaikki EPÄTIETEELLINEN yhdistäminen vasemmistossa on suoraan tai välillisesti on SDP:EN YHDISTÄMISTÄ, koska SDP on Suomen epätieteellinen työväenpuolue. Se on ollut sitä heti työväenliikkeen hajaannuksen alusta alkaen.
 
Kari Ahonen Risto Koivula Annetaan SDP olla SDP - ei ammuta vaan ollaan kim-passa "suuresta" opillisesta erosta huolimatta. Vois kumpikin hyötyä ja vasemmisto ennenkaikkea.
 
Kari Ahonen Tosi kommareitten vallankumous on valitettavasti vielä kaukana - sitä odotellessa vasemmiston yhteistyö ja -voima ovat parasta.
 
Risto Koivula  Ojn torjuttava Noskejen ja vaskistien haistapaskantiede.
 
Risto Koivula  Kommuniisteilla ei ole mitään erityistä oikeutta ja erikoistaitoja arkipäi-vän politiikkaan, niin tärkeää kuin se onkin. - Sitä voivat ajaa myös demarit, vassarit, kristilliset, persut.

Jos joku vaikka demareissa siinä menestyy, sille rupeaa puolueen kautta kertymään ihan muita tehtäviä, joissa se hyödyntää noin saamaansa nimeä ihan eri asioissa, joita ei enää ehkä ymmärräkään - ainakaan siten kuin varsinaisesti ovat...
 
Risto Koivula  Esimerkiksi Marjatta Stenius oli mestarillinen arkipäivänpoliitikko, kos-ka hän osasi ulkoa sosiaalilait ja työlait ja tiesi, mitä kaikkia etuja oli joskus jo päätet-ty, mutta kukaan ei esimerkiksi osannut hakea - tai vain puolueiden jäsenet osasivat luottamushenkilökavereidensa neuvomina.

Mutta häntäkin kusetettiin sitten raskaasti Tunneli-Hannan ja muiden toimesta, että "vasemmisto persuoppositioon" (vaikka sellainen ei ollut koskaan kuulunut kunnal-lispolitiikassa tapoihin,vaan hommat oli jaettu voimasuhteiden mukaan) - ja turbovel-kaanuttajat pääsivät aivan omassa sisäåpoiirissä valmistelemaan tunnelit ja manööverit - eikä se ollut ainoa...

Tiede ei sitten ollutkaan lainkaan koulutuksesta ja taistolaistausta huolimatta Steniuksen vahvoja puolia...
 
Jari Raikko Halutaanko yksityisyritteliäisyys lopettaa? Halutaanko uuden maailman-järjestyksen perustuvan demokratiaan vai pakottamiseen? Halutaanko maksakirroot- tinen duuma, jossa vanhat miehet seisten taputtavat ennalta päätetylle ohjelmalle? Tätä kommunisteilta odotetaan. Irrottautuminen tästä tuottaa taas jotakin, mikä hajottaa liikettä.
 
Maailmanjärjestys on ainakin minun mielestäni olemassa YK:N muodossa - MUTTA EU:TA JA NATOA AJETAAN SEN TILALLE JA MITÄTÖIMISEKSI!
 

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/kelvoton-sahtivaarin-suomennos-yk-n-peruskirjasta-finlex-lakikokoelmassa

 

Tommi Lievemaa  Risto Koivula Suurin YK:n alasajaja on USA, ja tällä hetkellä nimenomaan Trumpin hallinto.
 
Risto Koivula  Juu näin valitettavasti on. Se ei poista YK:n roolia kansaivälisen lain säätäjänä ja laillisuuden valvojana. USA:n vaihtoehdot on olleet saada YK rahalla pienten jäsenmaiden avulla palvelemaan itseään, tai mitätöidä sitä. Käytännössä tä-mä nyt tarkoittaa Kiinan,Venäjän, Intian, Ranskan, Egyptin, Etelä-Afrikan roolien vah- vistumista YK:ssa. Tämä tulöee olemaan niiden vastaveto, johon siihenkin Trump to-sin lienee jo jotenkin varautunut. Nähtäväksi jää kohdistuuko hyökkäys vain WHO:on vai muihinkin erityisjärjestöihin.
 
Kari Ahonen Jari Raikko. Kaikki työ tulisi ihanne tilanteessa tehdä yhteiskunnan vuoksi - ei oman edun.
 
Jari Raikko Olisi pitkä lista siitä, millainen yhteiskunnan tulisi olla. Meillä ei ole niin huonostikaan asiat täällä pohjoismaissa hyvinvointiyhteiskuntinemme. Mielestäni esim. Yhdysvalloissa ei oikeastaan ole yhteiskuntaa vaan resurssien taistelutanner, jossa oikeudenmukaisuus ja hyvinvointi on alistettu voitontavoittelun sivuprosessiksi ja turhan rikkaat ovat ostaneet päätäntävallan ja vaalijärjestelmä on vasiten jätetty vuotavaksi ja siellä on yksilöllisiä vaalijärjestelmäpekuliariteetteja, joilla esim. Bernie Sanders taas pudotettiin - sanalla sanoen, puolueellinen vaalijärjestelmä. Epäilen, ettei täysin vapaa kapitalismi pitäisi ihmisiä hengissä pienten markkinoiden maissa. Tällaisista asioista tokko olemme täällä eri mieltä. Esittämäni karikatyyrinomaiset as-pektiti olivat provokaatio ilmentämään sitä,miten todellakin paatunut kapitalisti näkee kommunistit. He tietenkin luulevat, että meillä on paha tarkoitus. Libertarismi on itse sitä julmetumpaa ajattelun puolta, jota jotkut heistä itsestään harrastavat.
 
Mutta keskuudessamme varmaan lienee niitä, jotka kaipaavat Neuvostoliittoa autori-taarisine piirteineen ja kun nyt ensin päästäsiin siitä,että ihmiset luulevat meidän kai- paavan Mahorkkaa ja Trabantteja eli vanhan maailman muotoa. Mielestäni persut ni-puttavat asioita ja yhdistävät kaiken pahuuden samankalataisiin ihmisiin, luonnon-suojelua tavoitteleviin vasemmistolaisiin. Mutta on niinkin, että kieltämättä niputan myös itse persuja. Turha kai tässä on alkaa luetella niitä syntejä, jotka näen persuu-den ytimenä ja olemuksena. Kommunistit totta kai niputetaan ja yksi nippu oli tämän ketjun aloituspuheenvuorossani.
 
Risto Koivula  Bernien kannattajat puuhaa uutta puoluetta, mutta eivät tee mitään en-nen kuin Bidee nimittää varapresi- denttiehdokkaan. Michelle Obama ei rupea. Hän on valitellut "mielenterveysonglmia". (Hyvä keino...)
 
Markku Huhtala Tekijä jaa...ymmärränkö nyt oikein Risto, että päivänpolitiikkaa ei. Ja me kommunistit teemme vallankumouksenkin ihan keskenämme? Vai mikä on Risto visiosi siitä, miten ja missä teemme politiikkaa?
 
Risto Koivula  Se on teidän asianne. Minä teen tiedettä, enkä tarvitse teitä, jos teistä ei ole tieteelle hyötyä vaan vahinkoa.
 
Kari Jyrkinen Halleluja! Olipa kerran ... kommunisti, joka ei kaivannut muita kommu-nisteja saati jotain joukkoliikkeittä (mitähän ne sellaiset oli, silloin joksus entivanhaan?) ... Rauha hänen kommunistiselle muistolleen .
 
Risto Koivula  Joukkoliike ei tee tiedettä, ei myöskään parlamentti.

Niitten pitäisi kuitenkin tietää aika tarkkaan, mikä on tiedettä ja mikä on haistapaskaa ollakseen tyrimättä.
 
Risto Koivula  Tiede on ainoa elemntti yhteiskunnassa, joka kumuloituu, todellinen edistys on palautumatonta.
 
Markku Huhtala Tekijä Raikko: tuo on stereotypiaa, jota porvaristo syöttää sosialis-mina. Porvaristo ei halua edes ymmärtää mitä on sosialismi saati että sosialismista kerrottaisiin totuudenmukaisesti. Se, ettei sosialismissa sallittaisi yksityisyrittämistä on täyttä puppua. Toki joissain maissa oli ja on yksityisyrittäminen hankalaa tai jopa mahdotonta.Mutta ei tarkoita että sosialismi olisi juuri tällaista.Otetaan vaikka esimer- kiksi Pohjois-Korea. Se edustaa vain yhdenlaista sosialismin versiota. Mutta monet ilmiöt ovat ulkoapäin aiheutettu, vaikka kapitalistiset maat ilkkuen syyttävätkin Poh-jois-Korean olevan sellainen ja sosialismi. On huomioitava, että ympäröivät kapitalis-tiset maat ovat törkeällä tavalla sekaantuneet toisen maan sisäisiin asioihin ja valin-taan oman maansa suunnasta. Näin on ollut ja on edelleenkin. Talouspakotteet ovat yksi esimerkki kapitalististen maiden puuttumisesta toiseen maan sisäisiin asioihin. Sotilaallinen painostaminen toinen. Jos pohjois-Korea ei varustautuisi vakuuttavalla aseistuksella, olisi pohjois-Korea kapitalististen maiden taholta jo aika päivää sitten miehitetty. Tämäkin on tarkoitushakuista kapitalistisilta mailta, tietäen, että asevarustelu on pois oman maan yhteiskunnallisesta rakennustyöstä.
 
Jari Raikko No niinhä se on 😒 mutta muinoin nämä ne olivat niitä oikean meiningin tunnusmerkkejä ja oli paljon muita vastaavia kuten ankara aseistautuminen ym. Pel-kään nimenomaan, että näistä ei tingitä, vaikka miten uuteen multaan kommunismin 🌹 koetettaisiin istuttaa. Mahdollinen puolueen puolueohjelmatyöryhmä ei taatusti sisällytä puolueohjelmaluonnokseen tahtotilaa esim. kannabiksen laillistamiseksi.
 
 
Risto Koivula  Huhtala huomaa tuon stereotypian, mutta ei huomaa haistapaskantiedettä, vaan luulee juuri sitä "oikeaksi tieteeksi".
 
 
 

 

Anne Ruuskanen Komppaan pitkälti kirjoitustasi Juha. Mutta itse kaipaan vieläkin syvällisempää ja kriittistä keskustelua nykykapitalismin merkityksestä aatteen mata-lalennolle tällaisissa maissa kuten Suomi. Eli propagandaa on ollut aina ja rahalla on aina saanut kuuluvuutta enemmän. Nyt vain nuo kanavat ja taktiikka jolla ihmisten ajatteluun,asenteisiin ja tunteisiin vaikutetaan ovat paljon kierommat ja kanavat epä-selkeitä vaikutuksen kohteelle ja vaikutukset vaikeammin todettavia. Tarkoitan että köyhällä on leipää sen verran ettei sen puute käännä vielä kommunistiksi, se on totta, mutta sen leivän kokoon kerääminen on tämän asian suhteen mielenkiintoista.
 
Toisaalta esim. huonopalkkainen tai kokonaan työtön saa kerättyä eri tavoin eri koh-teista sen elantonsa,nälkä ei vaivaa,mutta sen keräämisen vievä energia ja huomaa- mattoman nöyryytyksen yhteenlaskettu vaikutus on jotain mitä ei tulisi väheksyä.
 
Ajatustani on vaikea selittää yksinkertaisesti ja lyhyesti. Mutta kun aiemmin köyhem-män ivailu ja syyllistäminen sen puutteen lisäksi oli selkeää ja häpeilemätöntä se he-rätti helpommin kiukkua ja sen epäoikeudenmukaisuus oli tyhmemmänkin havaitta-vissa, eli alistuminen oli jotenkin enemmän fyysistä kuin henkistä! Mutta mikä vaiku-tus on näillä pienillä huomaamattomilla "paikan osoittamis" keinoilla kun niitä on elä-mä täynnä,esim.se että olet pakotettu kirjaamaan noita "työtöntyötöntyötön" merkintö-jä, raportoimaan koko ajan jotain että saisit rahasi jota tarvitset, juoksemaan tyhjän päiväisissä kursseissa, palavereissa jne. jne. Eli se tunne että olet jotenkin syyllinen, virheellinen, velvollinen,kiireinen ja jotenkin yhteiskunnalle kuitenkin velassa vahvis- tuu yksilössä vuosivuodelta (siitähän on tutkimuksia mitä ja miten pitkäaikaistyöttö-myys vaikuttaa psyyken tasolla seurauksineen päivineen) Tähän kaavaan kun lisä-tään jatkuva stressi ja huoli, myös osaamattomuus esim. tietotekniikan suhteen, niin ihmiseltä viedään se jaksaminen ja aika minkä hän tarvitsisi pohtiakseen omaa yh-teiskunnallista asemaansa ja itselleen edullista poliittista aatettaan.Yhtälössä vaikut-taa tietysti myös se että kun on edellisestä johtuen hatarat perusymmärrykset ja tieto siitä mikä erottaa oikeiston ja vasemmiston, mikä on kommunismin ja kapitalismin ero,niin kaikenmaailman persuilut houkuttavat juur yksinkertaisuudella ja selkeydellä jonka henkisesti lamassa oleva ihminen jaksaa imaista esim.ennen vaaleja! Eli vaik- ka siis tietoa olisi niin järjestelmä imee huomaamatta ne henkiset voimavarat joita sen tiedon hakemiseen ja oivaltamiseen ja pohtimiseen syvällisesti, tarvittaisiin että sillä olisi vaikutusta!
 
 
 
Kari Ahonen Sosialisti/kommunisti voi olla pelkällä sydämmen sivistyksellä - toki oppia ja tiedettäkin tarvitaan. Vaan kaikkien ei tarvitsekkaan olla guruja, ihan tavan kansalaisuus riittää.
 
Risto Koivula  Tietenkään kaikkien ei tarvitse olla tiedeguruja.
 
Anita Salvén Nostalgia pitisi jättää takseen kokonaan sekä valitus kapitalistien ilkey-destä! Sen siaan kapitalistit ovat yhä edelleen meidän vihollisia ja siksi pitäisi aina vaan pyrkiä heikentämään heidät. Yksi asia olisi päästä eroon EUsta ja estää NATO-jäsenyys sekä kaikki yhteistyö NATOn kanssa. Olen monessa asiassa samaa mieltä Markku Huhtalan kanssa. Mutta ihmettelen miks on niin tärkeetä osallistua vaaleihin tämmöisenä äärioikeistolaisena aikana? Mikei mielummin näkyä kaduilla ja toreilla ja sitä kautta värvätä uusia jäseniä. Taikkä sitten osallistua vain jollakin paikkakun-nalla missä tietää puolueen olevan tunnettu.Vaalityö vie paljon aikaa ja rahaa, minkä paremmin voisi käyttää ihmisten parissa, jäsenten koulutukseen sekä esim pubiiltoi-hin missä joku kertoisi vapautuneimmin tai leppoisesti vaikka jostakin kirjailiasta tai mistä vaan. Pääasia että kommunismi kasvaa.
 
 
Risto Koivula  Tommi Lievemaa Halosen kohdalla mikään hölmöys ei ole mahdotonta. 
 
 
Risto Koivula  Mää pistin tuohon nyt muitten, joista osa on parhaita asiantujoita, vanhoja juttuja Chomskysta todisteeks, että en o niitä keksinyt itse.

Samalla huomataan, että oikeistolaisissakin HUUHAAn-vastustajissa on väkee, joka pruukaa olla oikeassa. 
 
 
 
Markku Huhtala Tekijä Tämä keskustelu on nyt mennyt todella kauaksi siitä, mistä alunperin kirjoitin. Vielä kun vihreät marsilaiset tulee puheeksi...
 
 
Markku Huhtala Tekijä Niin yksinkertaisia asioita ja yksinkertaisesti kirjoitin, että tulisin ymmärretyksi, mutta ei. Chomskista en ole riviäkään kirjoittanut. Mutta siellä suossa ollaan ja syvällä. Hohhoijaa....
 
(HM: Kaikki suuret ajatukset ovat yksinkertaiaia, mutta kaikki yksinkertaiset ajatukset eivät ole suuria.)
 
Tommi Lievemaa  Kaukana ollaan, ja osasyynä juuri se että ollaan eksytty pölhöoi-keistopopulistien yöhön ja usvaan. "Oikeistolaiset huuhaan vastustajat" lienevät heihin hurahtaneiden mielestä olevan "oikeassa" ainakin seuraavissa kysymyksissä:
a) Ilmastonmuutosta ei ole, se on Kiinan keksintöä (Trump) tai vaihtoehtoisesti se on kapitalistien salajuoni.
b) koronavirusta ei ole, se on Sorosin johtaman kansainvälisen globalistieliitin salahanke, johon kuuluu 5G-mastojen pystyttäminen lähelle kouluja. Tällä pyritään sairastuttamaan ja tekemään lapset lisääntymiskelvottomiksi. Tai, Trumpin mukaan: kyseessä on Kiinan biologinen ase.
c) Holokaustia ei ole tapahtunut, se on pelkkää satua. Koko juttu on osa kansainvä-listä juutalaispankkiiirien salaliittoa josta jo A. Hitler meitä varoitti. MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA, HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON.

(HM: Tää on samaa fasistista paskanjauhuuta kuin Bideen kampanja, CNN, YLE, Hesari, jossa toiten suuhun pannaan järjettömyydet, joita omat prokaattorit jossakin muulla esittävät "vastapuolen mielipiteinä".)

 

Risto Koivula  Markku Huhtala "Niin yksinkertaisia asioita ja yksinkertaisesti kirjoitin, että tulisin ymmärretyksi, mutta ei. Chomskista en ole riviäkään kirjoittanut. Mutta siellä suossa ollaan ja syvällä. Hohhoijaa...."

Kaikki suuret ajatukset ovat yksinkertaisia, mutta kaikki yksinkertaiset ajatukset eivät ole suuria.
 
 

Risto Koivula Tommi Lievemaa " Tommi Lievemaa Kaukana ollaan, ja osasyynä juu-ri se että ollaan eksytty pölhöoikeistopopulistien yöhön ja usvaan. "Oikeistolaiset huuhaan vastustajat" lienevät heihin hurahtaneiden mielestä olevan "oikeassa" ainakin seuraavissa kysymyksissä:

a) Ilmastonmuutosta ei ole, se on Kiinan keksintöä (Trump) tai vaihtoehtoisesti se on kapitalistien salajuoni.

b) koronavirusta ei ole, se on Sorosin johtaman kansainvälisen globalistieliitin salahanke, johon kuuluu 5G-mastojen pystyttäminen lähelle kouluja. Tällä pyritään sairastuttamaan ja tekemään lapset lisääntymiskelvottomiksi. Tai, Trumpin mukaan: kyseessä on Kiinan biologinen ase.

c) Holokaustia ei ole tapahtunut,se on pelkkää satua. Koko juttu on osa kansainvälis- tä juutalaispankkiiirien salaliittoa josta jo A. Hitler meitä varoitti. MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA, HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON. "

Tää on samaa fasiatista paskanjauhuuta kuin Bideen kampanja, CNN, YLE, Hesari, jossa toiten suuhun pannaan järjettömyydet, joita omat prokaattorit jossakin muulla esittävät "vastapuolen mielipiteinä".

Mää lopetan kirjoittamisen Kansan ääneen ainakin niin kauan kuin sinä olet päätoi-mittaja. Eipä sinne ihan viime aikoina ole mitään mennyt läpikään.Pitäkää tunkkinne.

Mää myös huomautan, että NATO on toistakymmentä vuotta sitten heivannut tuon in-fosotastrategian, ja siirtynyt muihin kuten "todella ajatteleviin koneisiin" ja Bellingcat-provokaatioiskuihin - jotka nekin ovat kokeneet haaksirikon.

 

Markku Huhtala Tekijä Usa ja sen vaalit, vaikka Suomen kuntavaaleihin ei käsittääk-seni paljon ainakaan vaikuta, on mielenkiintoista. Olin sitä mieltä aikoinaan, että toi-voin Trumpin vaalivoittoa. Osa ainakin kommunisteista repi peliverkkarinsa. Vaikka yritin perusteĺla sanomaani. Idea oli se, että Trumpin nousu presidentiksi tulee saa-maan kansan usassa liikkeelle, mielenosoituksia jne. Myös vasemmiston nousulle luontuu mahdollisuus. Sanoin myös että liberalistinen demokraatit on paljon vaaralli- sempi ja sotaisampi. Usassa tilanne on se, että laitavasemmisto kommunisteista läh-tien on nousussa, levottomuudet kasvaneet, kansanjoukot kaduilla. Usan hegemonia maailmalla on heikentynyt jo. Sen johtava asema kapitalismissa on selkeässä vaa-rassa. Mitä tulee tekemään muu kapitalistinen maailma? Oireita siitä on nähtävissä. Kun kapitalismi heikkenee, se muuttuu aggressiivisemmaksi. Tätä taustaa vasten kommunistisella liikkeellä olisi montakin syytä olla ja toimia yhtenäisenä ja loogisena poliittisena voimana.
 
Risto Koivula  Ja marxismi HAJOTTAA sitä rintamaa? Niin ainakin Halonen sano. Ja sinä sanot "dogmatismi".
 
Risto Koivula  Edelliset USA:n vaalit vaikuttivat tosi perkeleesti, kun Donald torjui TTIP:n vaikka se oli rakenneltu USA: vientikapitalistien lypsykoneeksi. 
 
Markku Huhtala Tekijä Usan vaalijärjestelmä on todella kaukana demokraattisesta. Usassa on käytännössä vain 2 puoluetta. Demokraatit ja rebuplikaanit. Poliittisesti molemmat ovat oikeistolaisia porvaripuolueita joita erottaa vain pienet vivahteet. Mo-lemmat puolueet ovat ja toimivat suurella rahalla. Samoin on laita presidentin vaa-leissa. Oikeaa todellista vaihtoehtoa ei ole ollut. Bernie Sanders on tästä kylläkin po-sitiivinen poikkeus,joka voi olla tulevan muutoksen myrskyvaroitus. Ilmoittamalla ole- vansa sosialisti usassa on suoranainen itsemurhajulistus, on kuitenkin rohkea veto. Jolla on jo ollut merkitystä usan poliittisella kentällä.
    
Risto Koivula  Sandersista saattaa tulla Donaldin varapre- sidenttiehdokas, jos hän perustaa uuden puolueen, mitä kannattajat vaativat lisääntyvässä määrin.
 
Markku Huhtala Tekijä Koivulalle mietintään: sinä kun pidät itseäsi tiedemiehenä, miksi käytät jatkuvasti alatyyliä joita käyttää rantohen miehet ja katupojat? Luuletko, että alatyylisi tavoittaa suurempia ihmismassoja? Olet täysin väärässä kukaan ei vai-vaudu niitä lukemaan ja tuntevat korkeintaan myötähäpeää.Jos kykenet seuraamaan itseäsi ikäänkuin ulkopuolisena,mieti miten tuollainen jatkuva alatyyli näyttäytyy mui- den silmissä. Ja mieti kuinka vakuuttavaa on sanomasi muiden silmissä missä paska ja vittu lentää kaiken aikaa. Eihän sinua voi kukaan ottaa vakavasti, ellet muuta tyyliäsi.
 
 
Tommi Lievemaa Ja Bäckmanin pääideologi Dugin, katsokaa mitä hän kirjoittaa. Ja itse Bäckman, joka on siirtynyt Sauli  Niinistön ja kokoomuksen kannattajaksi ja ylis-tää Venäjän televisiossa Niinistöä Venäjän ja Suomen suhteiden erinomaisena hoi-tajana.MUTTA HAUKKUKAA CHOMSKYA,HÄNHÄN SE PÄÄHÖRHÖ ON. Eiköhän tämä keskustelu ollut tässä. 
Risto Koivula Markku Huhtala Sun ainoa ongelma SKP:n kanssa on, että sut on sieltä erotettu.

Kaikki hyökkääminen porvariston ja fasistien valetiedettä vastaan on sulle pelkkää mustinta "dogmatismia".

Mene jonnekin muualle räyhäämään sitä jargoonia, koska sulla ei ole tähän varsinaiseen asiaan mitään järjellistä sanomista.


 
Risto Koivula SKP:ssa suuri osa "ajattelee" tieteestä ja marxismista samoin kuin sinä.

Teidän MUUT (yksityiset?) erimielisyytenne, jotka johtuvat muista kuin aatteellisista syistä, eiuvät kuulu meille.
 
Risto Koivula  Tommi Lievemaa Kuka sinne oikeistöpölhöpopulistien yöhön ja usvaan on eksynyt ja miten? Ketkä noita kohtia a) , b) ja c) täällä ovat esittäneet? YKSIKIN nimi!?

Chomsky oli USAssa vuosikymmeniä johtava valeakateeminen marxilaisvastainen ja antipavlvistinen kynäilijä, joka lisäksi tarjosi sosiobiologiaa ja uskontoa (josta hän ei ole ikinä sanoutunut irti) nimenomaan "vasemmistolle"

Häneen ainakin Erkki Susi narahti Tuomiojan (ja Halosen) Manu-aalisessa ohjauk-sessa, ja teki yhteisen MARXILAISEN (eli "dogmaattisen"...) puolueen mahdottomaksi. 
Risto Koivula Tommi Lievemaa Mitä Bäckman tähän asiaan kuuluu? Hän on julkiuskovainen, käännynnäisortodoksi.  
 
   
Risto Koivula " Koivulalle mietintään: sinä kun pidät itseäsi tiedemiehenä, miksi käytät jatkuvasti alatyyliä joita käyttää rantohen miehet ja katupojat? "

Hyvä kysymys.

Mun retorinen auditorioni on ne haistakantieteilijägangterit, joita paljastan ja haukun.

Tiedeväen kanssa ppuhutaan tieteen kielellä, bisneväen kanssa bismeksen kiellä, ja gangsteriden kanssa puhutaan ganstreiden kielellä!!!

Jos minä puhun heille "sivistyneellä tiedekielellä", niin "tunnustan heidät tieteiliöiksi", vaikka he ovat gangsretreita!

" Luuletko, että alatyylisi tavoittaa suurempia ihmismassoja? "

Se ei ole tieteessä olennaista.

Tieteen totuudesta päätetään tasan yhtä vähän missään mellakoissa kuin gansteriden huijausneuvostoissa.

JA SE VOITTAA, JOKSA ON OIKEASSA eikä esimerkiksi, jota eneiten kannatetaan vaaleissa tai aseelliseti kadullan tai hölynpölymeediassa.

" Olet täysin väärässä kukaan ei vaivaudu niitä lukemaan ja tuntevat korkeintaan myötähäpeää. "

VEDÄ WITTU PÄÄHS SAATANA TOLLO!!!

JOS MINÄ "OLEN VÄÄRÄSSÄ" , NIINKOKO MAAILMN TIEDEKÄRKI "ON VÄÄRÄSSÄ"!!!

SEN ULKOPUOLELLA ovat Suomen HÖLÖSTIEDE, EU;N NATSTIVALETIEDE ja maaimalla eriulaiset CHOMSKYT, ja valitettavasti myös suurten "pikamopolien" Teknologiajohtajat Elon Muskitn , Googlen Roy Kuzweilit, muuten mukava Mark Zuckerbrg "tyelepatioineen" jne.

Alä suotta stressaa äläkä vaivaa tyhmää päätäsi. Olet ja pysyt tätdellisesti pihalla.

"Jos kykenet seuraamaan itseäsi ikäänkuin ulkopuolisena, mieti miten tuollainen jatkuva alatyyli näyttäytyy muiden silmissä. "

Mun on tasan yhtä mahdotonta asetta sun saappaisiin kuin sun mun. Eikä sellaiseen öole mitää syytäkään.

Sitä paitsi sun perseilyssäsi on jotakin AIVAN MUUTA TAKANA todellisuudessa.

Et voi olla mitenkään pelkästään noin saatanan tyhmä.

" Ja mieti kuinka vakuuttavaa on sanomasi muiden silmissä missä paska ja vittu lentää kaiken aikaa. "

EI MUN SANOMANI SAATANAN PERKERLEEN WITTU O KIINNI SIITÄ!!!!

(Kuka sulle maksaa?)

" Eihän sinua voi kukaan ottaa vakavasti, ellet muuta tyyliäsi. "

Ei o siitä kiinni. Eikä mun tyylini kuulu sulle.

Eikä mulla ole mitään sen kummempaa kantaa Maitopurkkipuolueen perustamiseen kuin että minä en sellaiseen näe tarvetta osallistua perskohtaisesti.
 
****
 
YLE:n aamuhaistapaskantiedehörhölä perääntyy Talon 20 vuotta jankuttamasta "vapaan tahdon kiistämisestä" (joka liittyy tai on ainakin Suomessa liitetty "rotumurhapierupeilineurooni-" ja "huonot peilineuroonit -mielisairaus-" (Jukka-Pekka Hääkinen) pseudoteorioihin.
 
Kohdasta 1.30 - 1.35
 
*
 
Libetin koe ei ole ikinä sellaisenaan ilman perustavaa laatua olevia kertonut, että "ei olisi tahtoa olemassa".
Häkkinenkin kertoo TÄLLÄ KERTAA oikein, miten Libet itse koettaan tulkitsi.
Se "kertoo" jotakin sellaista VAIN YHDISTETTYNÄ PEILINEUROONITEORIAAN ja kielellisen ajattelun ja päätöksenteon, Pavlovin 2. signaalisysteemin (ja koko ehdollistumisen) KIISTÄMISEEN!

" maanantai, 5. syyskuu 2011

Libetin koe "tiedostamattomasta päätöksestä ennen tiedostettua" tukee tosiasiassa kielellistä ajatteluteoriaa


Lainaus eräästä nettikeskustelusta:

"Neurotieteessä on yksi pitkään tunnettu vapaan tahdon ongelma, jota tässä keskus- telussa ei ole sivuttu: aivotutkimuksen valossa tahdon päätös tapahtuu ennen sen tietoiseksi tulemista.

Nämä tulokset on tietysti vielä epäselviä, mutta ne ovat sopusoinnussa sellaisen tietoisuuden määritelmän kanssa,että itse havainnoitavissa oleva tietoisuus on jonkinlainen sisäinen aisti, jolla aivot monitoroivat omaa toimintaansa.

Sen alla olisi sitten joku alempi (esitietoisuus, jolla päätöksiä tehdään, ja takaisinkyt-kentä itse havainnoitavissa olevasta tietoisuudesta varsinaisiin päätöksiin on viiveellinen, joten sillä ei voi suoraan hallita niitä päätöksiä. "

Tuosta "tietoisuuden havainnoinnista" ensinnäkin seuraavaa:


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/136367?page=1#136367

" Damasion "teoria" tietoisuudesta "kuudentena aistina", joka (ikään kuin ul-koisena havaitsijana) havainnoi muiden aistinten tuottaman datan käsittelyä aivoissa, eli että "havainnoimme havaintojamme", on karkeasti LOO- GISESTI virheellinen teoria, joka EI SELITÄ MITÄÄN, vaan siirtää pelkästään tietoisuuden ongelman uuteen paikkaan, sillä aivan sama ongelma liittyy tuon "muita aisteja havainnoivan aistin" tietoisuuspuolen selittämiseen kuin niiden alkuperäistenkin aistien!

Ja pahempaa: jos alun perin oli JOKIN MAHDOLLISUUS havainnoida korrelaatioita esimerkiksi aistimiin osoitettavien ulkoisten signaalien ja aivokuoren aktivaatiotaso- jen välillä, ja yrittää niistä vetää johtopäätöksiä, niin nyt PERIAATTEELINENKIN ko-keellinen tsekkausmahdollisuus on mennyttä, kun ilmeisesti kyse olisi "aivoalueiden välisistä keskinäisistä havaintokorrelaatiosta", joista emme edes tiedä, mitkä alueet olisivat kyseessä, varsinkaan sen "uuden aistimen" osalta!

Tuo karkea virhe on puhtaasti looginen ja filosofinen, sen havaitsemiseen ei tarvita MINKÄÄNLAISIA neuro- eikä muun psykologian tietoja. "

Teoria "tietoista edeltävästä tiedostamattomasta päätöksestä" perustuu Libe- tin kokeille,jotka eivät kuitenkaan kielellisen ajatteluteorian pohjalta kerro mi- tään muuta päätöksen ajankohdasta,kuin että ratkaisua ilmentävän toiminnan psykkisen mallin pitää "olla psyykkisesti esillä" ennen päätöksen tekemistä suorittaa ko toiminta!

Päätös on kokeessa korostetun kielellinen, mikä on etu sen tulkinnan kannalta:


[en.wikipedia.org]

" Researchers carrying out Libet’s procedure would ask each participant to sit at a desk in front of the oscilloscope timer.They would affix the EEG electrodes to the par- ticipant’s scalp, and would then instruct the subject to carry out some small, simple motor activity, such as pressing a button, or flexing a finger or wrist, within a certain time frame. No limits were placed on the number of times the subject could perform the action within this period. During the experiment, the subject would be asked to note the position of the dot on the oscilloscope timer when "he/she was first aware of the wish or urge to act" (control tests with Libet's equipment demonstrated a comfor-table margin of error of only -50 milliseconds). Pressing the button also recorded the position of the dot on the oscillator, this time electronically. By comparing the marked time of the button's pushing and the subject's conscious decision to act, researchers were able to calculate the total time of the trial from the subject's initial volition through to the resultant action. On average, approximately two hundred milli-seconds elapsed between the first appearance of conscious will to press the button and the act of pressing it.

Researchers also analyzed EEG recordings for each trial with respect to the timing of the action. It was noted that brain activity involved in the initiation of the action, prima-rily centered in the secondary motor cortex, occurred, on average, approximately five hundred milliseconds be- fore the trial ended with the pushing of the button. That is to say, researchers recorded mounting brain activity related to the resultant action as many as three hundred milliseconds before subjects reported the first awareness of conscious will to act. In other words, apparently conscious decisions to act were pre-ceded by an unconscious buildup of electrical charge within the brain - this buildup came to be called Bereitschaftspotential or readiness potential."

Tämä koe ei todista MITÄÄN sellaista, että "tahtopäätös" (tahtotoiminto) "tapahtuisi tiedostamattonasti ennen kuin se tehdään".

Tietysti nappulanpainamista koskevat yhteydet aktivoituvat osana päätöstä siitä, kos-ka painaa, ennen sitä. Jos on kaksi vaihtoehtoista nappulaa, niin niin kauan kuin on päättänyt että painaa, mutta ei, että kumpaa,niin molempin toimintojen ehdollistuneet "aivolinkit" ovat aktiivisia.

Tässä kokeessa tutkittiin nyt nimenomaan tietoista päätöstä, ja tietoinen päätös tapahtuu kielellisesti: "vapaa tahto" on siis kielellisen ajattelun yläpuolella sijaitseva, sille rakentuva käyttäytymisen ohjautuvuuden systeemitaso (yhteiskunnallisella emergenssitasolla).

On myös toinen mahdollisuus: automatisoitunut reagointi painaa nappulaa joidenkin ehtojen täyttyessä (kuten haulikon liipasinta kiekon lentäessä).

Silloin se teko vastaa kirkastuu tietoisuudessa, kun se on jo vähintäinkin täydessä vauhdissa, tai suorataan suoritettu. Kuin ehdoton refleksi, vaikka onkin ehdollinen. Tietoisesta automati-soitu(nut) käyttäytyminen uusintaa refleksikäyttäytymisen piirteitä uudella korkeammalla tasolla.

Perusero monimutkaisiiin suoriin ehdollisiin reflekseihin nähden, kuten polkupyörän pystyssä pitämiseen ajaessa ohjausliikkein, on siinä, että automatisoitunut toiminta voidaan koska tahansa "kytkeä päältä", ja siihen pitää myös jotenkin "virittäytyä" (kuten haulikolla ampumaan, mutta toisin kuin pyörällä ajamaan).

Tahtotoiminnat ovat ilmeisesti synaptisia ja glia-soujen ohjaamia:

http://www.theassc.org/files/assc/PereiraJrFurlanAstrocytesHumanCognition.pdf

[keskustelu.skepsis.fi]

" Ajattelun ohjaaman tietoisen käyttäytymisen ja refleksikäyttäytymisen perusero on siinä, että jälkimmäiseen ei liity ympäristöstä riippumatonta mielikuvien yhdistelyä, vaan ohjau-tuvuus perustuu ns. ärsykehierarkiaan, joka kyllä sekin ehdollisten reflek-sien järjestelmässä on ainakin suurimmlta osaltaan opittu, ja riippuu aina myös eläimen tilasta (nälkä, jano jne.).

Ajattelun ehdoton edellytys on kuitenkin kieli, vaikka ajatella voidaan myös ei-kielel- lisin mielikuvin, jotka alun perin ovat muodostuneet kielestä.

Ihmisellä tietoinen ajattelu, ajattelusta automatisoitunut alitajunta ja ehdolliset refleksit ovat kolme eri asiaa.

Jälkimmäisestä esimerkkinä vaikkapa se, miten pidämme polkupyörän ajaessa pys-tyssä tekemällä automaattisia korjausliikkeitä tavallisen yleensä niin ikään käsien liikkeiden osalta alitajuisen ohjaamisen lisäksi samalla kun tietoisella tajunnallamme seuraamme tietä, muuta liikennettä ja maisemia. "

Dogmi siitä että muka "neurofysilogia todistaisi ettei päätöksiä tehdä tietoisesti ja tahdonalaisesti (ellei toisin joidenkin mekaanisten "päätösten" suhteen ole ehdoin tahdoin ja työllä ja vaivalla harjoiteltu!) on perätön, ja perustuu jälleen kerran väärin tulkittuihin kokeisiin.

Keskustelua aiheesta täällä:

[keskustelu.skepsis.fi]

"Libetin förskottia" ei ilmenen neuronitasolla:

Toimintoa ohjaavan refleksikaaren sekä suorituksesta että tiedostamisesta eli pää-töksestä tai havainnosta aktivoituvien, nämä puolet toiminnassaan yhdistävien "ky-seisen toiminnon visuomotoristen neuronien" akivoiminen ei tapahdu "etuajassa" tie-dostamiseen kuten päätökseen nähden toimintaan ryhdyttäessä, mikä selviää ohei-sesta ensimmäisestä tutkimuksesta, jossa tässä kysymyksessä on todella päästy neuronitasolle:

[www.pnas.org]

" Asymmetric fMRI adaptation reveals no evidence for mirror neurons in humans

1. Angelika Lingnaua,
2. Benno Gesiericha and
3. Alfonso Caramazzaa,b,1

+ Author Affiliations

1. a Center for Mind/Brain Sciences (CIMeC), University of Trento, 38100 Mattarello, Italy; and

 

2. b Department of Psychology, Harvard University, Cambridge, MA 02138

1. Edited by Edward E. Smith, Columbia University, New York, NY, and approved April 24, 2009 (received for review February 28, 2009)

Abstract

Neurons in macaque ventral premotor cortex and inferior parietal lobe discharge during both the observation and the execution of motor acts.

It has been claimed that these so-called mirror neurons form the basis of action understanding by matching the visual input with the corresponding motor program (direct matching).

Functional magnetic resonance imaging (fMRI) adaptation can be used to test the direct matching account of action recognition by determining whether putative mirror neurons show adaptation for repeated motor acts independently of whether they are observed or executed.

An unambiguous test of the hypothesis requires that the motor acts be meaningless to ensure that any adaptation effect is directly because of movement recognition / motor execution and not contextually determined inferences.

We found adaptation for motor acts that were repeatedly observed or repeatedly executed. We also found adaptation for motor acts that were first observed and then executed, as would be expected if a previously seen act primed the subsequent execution of that act.

Crucially, we found no signs of adaptation for motor acts that were first executed and then observed.

Failure to find cross-modal adaptation for executed and observed motor acts is not compatible with the core assumption of mirror neuron theory, which holds that action recognition and understanding are based on motor simulation. "

Joka tapauksessa Libetin ilmiön olemus neuronitasolla pystytään näillä uusilla mene- telmillä aivan tarkalleen selvittämään, vaikkakin ongelman aktuaalisuuden taustalla enemmän siitä pidetty suuri tyhjä melu kuin jokin todellinen epäselvyys tai merkitys.

Asiasta oli 28.09.06 MTV3:ssa asiantuntematon "dokumentti", jota en kuitenkaan valitettavasti tullut katsoneeksi, luin siitä vain (kautta linjan aiheellisesti epäileviä, arvosteluja ja referaatteja).

Toinen tiedonväärennys nähtiin tänään 5.9.2011 YLE:n kaikkien aikojen typerimpiin huijauksiin kuuluneessa PRISMASSA.

*
 

Libetin koe perustuu Adolf Hitlerin aivotieteiljä, rintamapsy-kiatri, skitsofreenikko Hans Bergerin EEG:n mittaamilla aivoaalloille, joiden aktiivisuudessa itävaltalainen Benjamin Libet havaitsi nousua ennen päätöksentekoa. (Berger keksi laitteensa hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi.)
Jotkut muut sitten vetivät johtopäätöksen (jolle ei ole erityi-sempiä perusteita", että "JO TEHTY PÄÄTÖS aktivoi niitä aaltoja.
Nuo aallot eivät ainakaan missään tapauksessa ole mi- kään "ajattelun mekanismi". Niitä saattaa aktivoida päätök- sen pohjustaminen tarkentamalla kielelliseti vaihtoehdot - tai ne saattavat ilmentää "koneiston putsaamista" muista vireillä olevista päätöksistä. Niiden funktiota toisin sanoen ei toistaiseksi tiedetä. Jos ne kuitenkin poikkeavat suuresti säännöllisestä, se saattaa kertoa esimerkiksi epilepsiasta.
Niitä on tutkinut myös R. Douglas Fields, johtava neurofysiologi:
 
 
 
***
 
 
"
 
25 vuotta sitten valiitsi tilanne, että jos pari poikkipuolista sanaa noista hölynpölyteorioista tieteellisin perustein lausui - millä alalla hyvänsä, kaikilla aloillahan niistä oli vahinkoa - JOUTUI ARMOTTOMAN "KOMMUNISTI!" RYÖPYTYKSEN KOHTEEKSI...
(Minäkin jouduin, mutta sehän ei kauhaen pahasti pieleen mennytkään...)
 

https://www.is.fi/urheilulehti/parhaat/art-2000006532856.html
 

Screenshot_2020-08-28%20Filosofian%20toh
 

Tohtori Jyri Puhakainen työskentelee lappeenrantalaisen LAUTP:n valmennuspäällikkönä.

Jyri Puhakainen vaati 1990-luvulla, että urheilijaa pitäisi valmentaa kokonaisena ihmisenä. Urheilumaailman vastustus oli valtavaa.

 
Kohti ihmisen valmentamista. Holistinen ihmiskäsitys ja sen heuristiikka urheiluvalmennuksen kannalta.
 
Se oli filosofian tohtorin Jyri Puhakaisen, 57, väitöskirjan otsikko vuonna 1995.
 
Väitöskirja osoitti, että suomalaisessa urheiluvalmennuksessa urheilija nähtiin fysikaalisena ja biologisena oliona. Valmentajan tehtäväksi lankesi maksimoida tämän olion suorituskyky.
 
  • Artikkeli on julkaistu alun perin Urheilulehdessä 22/2020. Löydät vastaavia juttuja julkaisusta joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Puhakainen argumentoi, että valmennuksen ihmiskäsitystä olisi syytä muuttaa. Oli syytä alkaa valmentaa ihmistä kokonaisena ihmisenä, jolla on kehon lisäksi tajunta ja elämismaailma.
 
Hänen väitteitään vastustettiin voimakkaasti. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtaja Heikki Rusko sanoi: ”Puhakainen on kommunisti. Kunnon urheiluväki ei halua olla hänen kanssaan missään tekemisissä.”
 
Sen jälkeen on tapahtunut: Pitkän päälle urheiluväki on hyväksynyt Puhakaisen väitteet holistisesta valmennuksesta.
 
– Ne ajatukset olisivat tulleet esiin jotain muutakin kautta, mutta kiva, että olen pystynyt olemaan jonkinlainen suunnannäyttäjä, hän sanoo.
 
Nyt tohtori Puhakainen työskentelee lappeenrantalaisen jalkapalloseuran LAUTP:n valmennuspäällikkönä. Tällä hetkellä hän arvioi kriittisesti Palloliiton asemaa suomalaisessa futiksessa.
 
Lauritsalan Työväen Palloilijat on Puhakaisen veljeskolmikon kasvattajaseura. Lauritsala on entinen kauppala ja nykyinen Lappeenrannan kaupunginosa. LauTP pelasi parhaimmillaan miesten I divisioonassa.

Koko kolmikko eteni pääsarjaan. Kuopus Saku on futarina tunnetuin: hän on veikkausliigahistorian kolmanneksi paras maalintekijä. Harri pelasi kaksi kautta MP:ssä ja Jazzissa.

Veljessarjan vanhimman eli Jyri Puhakaisen liigaseurat kausina 1986–93 olivat Kuusysi, MP ja Ilves. Oma ura futarina oli yksi kimmoke väitöskirjan aihevalintaan.

 
 
***
 
 
On itse asiassa perusteltua syytä epäillä, että YLE:ssä nyt löysänä hölynpölytiedetoimittajan suhaava "psykologi" Jukka-Pkka Häkkinen on on Suomen 20-vuotisen "virallisen" R.M.P.P.N.-"teorian" (rotumurhapierupeilineurooni... valeteorissa ei ole mitään tolkkua eikä protia eikä järkeä, muuta kuin että sen kautta voidaan tulkita väärin joitakin erlaisa sähkäisiä ja magneettia mittauksia aivoista, ja siihen juuri liittyy tuo "nykyaikainen" tahdonkiistäminenkin.) kehittäjä. Hän on tehbnyt opinnäytteensä "peilineurooniautismista". Hän on ollut Nokiassakin, jos ei johtokunnassa niin jonkin osaston johtoryhmässä ainakin.

Vuonna 1994 Psykologia-lehden numerossa ilmestyi Veli-Matti Toivosen artikkeli "Neljäs Aalto", jossa samaistetaan perusteettomasti ja muiden suuhun pannan kasi psykologista ideaa, joilla ei alun perin ole mitään muuta yhtietä kuin sama nimi: "(kielellinen) syvärakenne".

Näistä ideoista vanhempi ja ennen kaikke väärempi oli Noam Chomskyn idea "kaikkien kielten yhteisestä geneettisestä syvärakenteesta", "keenikieliopista" ja "-sanastostakin", josta on todistettu, että sellaista ei ole, torjumalla yksi toisensa jälkeet sadat sellaiseen kuuluviksi spekuloidut "yhteiset ominaisuudet".

AIVAN TOINEN syvärakenne taas on NLP-psykoterapian olettama opittu, kullekin yksilöllinen ja myös muutettavissa oleva (mille koko terapia perustuu) syvärakenne eli kielellisenä muistiin painettu käsitteitö erilaisene yhteyksineen ja (edelleen yksilöllisine) arvovarauksineen joka preferensseineen. Myös opittu tavallisesti jyrkästi poikkeava syvärakenne voi olla ongelmienkin lähde, ja voidaan jopa sanopa, että se on joskus ja jollakulla "vääräkin" (objektiivisesti).

Ongelma "nousee" kuitenkin aivan muulle tasolle, jos sellaisen syvärakenteen oletetaankin olevan GENEETTINEN, ja että ihmosillä on siinä myös geneettisiä mutaatiota, poikkeamia puutteita ja jopa sairauksia - nätitä syntyy esimerkisi "kun puhuttu kieli ei vastaakaan yksillön sairasta syvärakennetta! - kuten oletetaan siiä Häkkisenkin "tutkimassa "peilineurooniautismissa"!

Häkkinen oli tuolloin Psykologia-lehden toimitusneuvoistossa, js sittemmin hän esimerkiksi Skepsis Höpsis ry:n (Epä)tieteellisen neuvoston jäsenenä viittaili tuohon artikkeliin "tieteellisyyden mallina"!!!

Tässä Häkkinen sanoutuu toimeksiantajansa tuutissa irti Libetin kokeen tahdonvapauden kiistävästä (eli "peilineroonitulkinnasta" - VAIKKA ON TEHNYT "NIISTÄ" OPNNÄTTEENSÄ!!!):


https://www.facebook.com/risto.koivula.3/videos/4242519509156066

Näin kertoo silloinen johtava NLP-asiatuntija, myöskin ELEnkin "dosenttina" esiintynyt ja NLP:stä kirjoja kirjoitellut Riitta Asikainen, Höpsiksen keskustelupalstan nimerkki RA:


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/49881

" Riitta Asikainen

30.05.2001 00:03:05
50185

Re: Voi ihme: Klassinen psykologinen teksti?

LGröhn kirjoitti 30.05.2001 (50172)...

>Riitta Asikainen kirjoitti 30.05.2001 (50170)...

>>>No kerro sinä, mitä TIETEELLISTÄ
>>>uutuusarvoa tuossa artikkelissa on.

>>Artikkelissa (Psykologia 6/94)
>>esitellään NLP:n kahden ens.
>>kehittäjän Bandlerin ja Grinderin
>>mallitustutkimuksiin perustuvia
>>transformaatiokieliopin (Chomsky)

>Olet tuplasti väärinymmärtänyt
>tieteellisen julkaisun uutuusarvon.
>Uutuus tarkoittaa jotain aikaisemmin
>julkaisematonta teoriaa, käsitystä,
>mallia, dataa jne. Toivosen teksti on
>REFERAATTI, ei siis sisällä
>uutuusarvoa, koska tekijöiden kirja
>on ilmestynyt jo 10 vuotta
>aikaisemmin!

Lauri!!!!!

Ehkäpä sitä ei ollut näissä "provinsseissa" esitelty. Ja siksi se katsottiin esittelemisen arvoiseksi vielä noinkin myöhään.

Kannattaa muistaa, että 90-luvun alkupuolella NLP oli Suomessa lähes tuntematon asia. Mutta mistä minä tiedän. Kysy Psykologia-lehdestä.

Heittäydyn nyt tyhmäksi:
Meinaatko, että jos on kerran jossakin julkaistu, tieteellinen uutuusarvo on mennyt?
Kuinka äkkiä -tieteellisessä mielessä- on uusi/vanha?
Kuinka äkkiä refereehen on mielestäsi päästävä?
Miten muuten referee-julkaisujen asiantuntijoina toimivat itse määrittelevät tämän; MIKÄ ON VIELÄ UUTTA?

Muistuttaisin myös jälleen ihmistieteiden ja luonnontieteiden hieman erilaisesta teorian ja käytännön rakentumisesta.

TOINEN VAIHTOEHTO: Psykologia-lehtihän ilmoittaa julkaisevansa liitteinä (uusien ajankohtaisten teoreettisten kirjoitusten lisäksi) KLASSISIA PSYKOLOGISIA TEKSTEJÄ. - Itse en rohjennut ko. artikkelia moiseksi "klassiseksi" liittää, mutta ehkäpä kyse on sitten siitä. Joillakin perusteilla tuo artikkeli kuitenkin katsottiin julkaisemisen arvoiseksi. Kysy lehdestä - minä vain täällä siteeraan.

>Toisekseen referaatin
>kohteena oleva kirja ei ole
>tieteellinen julkaisu, vaan new age
>henkinen kaksiosainen kirja.

No just. Onko nähtävissä muita suuntauksia kuin new age - tällä kertaa?

Itse olet vähintäänkin tuplasti väärinymmärtänyt kaiken ko. artikkeliin liittyvän.

- kyseessä ON referee-menettelyä käyttävä tieteellinen aika-kauslehti (jos et sitä hy-väksy, en voi mitään) - kysy lisää vaikka J. Häkkiseltä,joka ilmoitti nykyään olevansa lehden toimitusneuvostossa

- kyseessä ei todellakaan ole "Toivosen referaatti" vaan kuten jo edellisessä viestissäni kerroin NLPn ens. kehittelijöiden teoreettiset perusteet - miten syntyi kielitieteen puolella esitetyistä ideoista perusta uudelle psyk. teorialle ja käytännölle kielen syvä- ja pintarakenteen ja kokemuksen muuttumisen yhteyksistä ja samalla työväline terapeuteille.

- TÄMÄ OLI/ON UUTTA. Artikkelista löytyy UUSIA ASIOITA, vaikka pyritkin todista-maan, että NLP on vain "sateenvarjo ja kopiointia". Olisiko mitenkään mahdollista, että LUKISIT artikkelin...
- se, että jokin *artikkeli* julkaistaan paljon ideoiden syntyä myöhemmin, ei liene ideoiden tai niiden oikeellisuuden / toimivuuden kannalta olennaista
-
-
= olemme syvällä lillukanvarsissa.

Riitta A "

Minäkin olen tuon jutun varmasti lukenut jo silloin - ja rektioni siihen ollut, peruteettomasti! että

"Jaaha! Se NLP:kin on sitten humpuukia! Hyvä kun huamattiin" "
 
 

Kommentit

Ladataan...