perjantai, 6. syyskuu 2019

Väärä teoria kielen synnystä

https://www.pirkanblogit.fi/2019/risto-koivula/vaara-teoria-kielen-synnysta/

recursivelan.jpg

Kuva: Tämä 37000 vuotta vanha Saksasta löydetty patsas esittää leijonan ja ihmisen yhdistelmää. Jotta taiteilija on voinut luoda tällaisen, hänen on pitänyt ensin kuvitella mielessään ihmisen ja leijonan yhdistel- mä. Taideteos viittaa vahvasti siihen, että ihmiset olivat saavuttaneet etuotsalohkon synteesin 37000 vuotta sitten. Wikimedia Commons

RK:Tekniikan maailma lykkää Wanhaa kumottua hewonpaskaa:kieli esimerkiksi EI KEHITY GEENIEVOLUUTION mukaan, ja ”Nicaraguan kuurojen lasten keskenään keksimä uusi viittomakieli” oli Noam Avram Chomskyn huijausta.


https://tekniikanmaailma.fi/uusi-teoria-selittaa-miten-ihminen-sai-kielitaidon-70-000-vuotta-sitten-ilmestyneen-mutaation-seurauksena-lapset-keksivat-keskenaan-nykykielen-perusteet/

Uusi teoria selittää, miten ihminen sai kielitaidon – 70 000 vuotta sitten ilmestyneen mutaation seurauksena lapset keksivät keskenään nykykielen perusteet

Ihmislaji teki suuren henkisen loikan noin 70000 vuotta sitten,kun ihmiset oppivat puhumaan kieliä ja heille kehittyi nykyisen kaltainen mielikuvitus. Tutkijoiden keskuudessa on kuitenkin pitkään kiistelty sitä, mikä johti tähän loikkaan.

Nyt Bostonin yliopiston neurotieteilijä Andrej Višedskij esittää uudessa tutkimukses- saan hypoteesin, joka saattaa selittää kielitaidon kehittymisen ihmiselle. Tutkimus on julkaistu Research Ideas and Outcomes -julkaisussa.

Arkeologiset ja geneettiset tutkimukset ovat pitkään viitanneet vah- vasti siihen, että ihmiselle on kehittynyt äänteiden tuottamiseen vaadit- tavat fysiologiset piirteet jo en-nen kuin nykyihmiset erkaantuivat nean- dertalinihmisistä 600000 vuotta sitten. Ihmi-set kykenivät siis 600000 vuotta sitten tuottamaan yhtä paljon samanlaisia ääniä kuin nykyisissä kielissä käytetään.

Siitä huolimatta arkeologiset löydöt viittaavat siihen, että ihmisille on kehittynyt kyky nykyisen kaltaiseen mielikuvitukseen ja symboliikan käyttöön vasta 70000 vuotta sit-ten. Puhe-elinten kehittymisen ja nykyisen kaltaisen puheen ja mielikuvituksen kehit-tymisen välillä on siis puolen miljoonan vuoden pituinen ajanjakso,ja tämä on pitkään hämmentänyt tutkijoita.

Tutkiessaan lasten mielikuvituksen kehittymistä Višedskij on kollegoineen havain-nut, että lasten mielikuvituksen tietyn komponentin kehi- tyksessä on tärkeä aikaikku-na. Jos lapset eivät varhaislapsuudessa altistu kielenkäytölle, he eivät koskaan saa-vuta sellaista mielikuvituksen tasoa, jolla voidaan rinnastaa erilaisia käsitteitä. Tätä taitoa kutsutaan etuotsalohkon synteesiksi (Profrontal Synthesis, PFS).

Esimerkki tällaisesta taidosta liittyy Višedskijn mukaan lauseeseen: ”Käärme, joka on mäen takana olevan korkean puun vasemmalla puolella olevalla kivellä”. Tällai-sen lauseen ymmärtäminen edellyttää PFS:ää, jotta sen kuulija pystyy mielessään yhdistämään sanat yhtenäiseksi kuvaksi.

Kaikki nykykielet sisältävät tällaisia rekursiivisia piirteitä, joissa asioita voidaan yhdistellä eri tavalla ja toistaa loputtomasti. Siksi kielitieteilijät kutsuvat nykykieliä rekursiivisiksi kieliksi.
Vaikka kielioppia ja sanastoa voi oppia aikuisenakin, PFS:ää ei voi oppia aikuisena, jos lapsena ei ole altistunut rekursiivisen kielen kuuntelemiselle.Samalla tavalla mui-naiset ihmiset eivät olisi voineet oppia rekursiivista kieltä aikuisina ja siten pystyneet opettamaan sitä lapsilleen.

Nykylapset pystyvät oppimaan PFS-taidon viiteen ikävuoteen mennessä, ja sen jäl-keen se ei ole mahdollista. Esimoderneilla lapsilla tuo aikaikkuna loppui jo kahden ikävuoden kohdalla.

Vyshedskiyn kehittämä matemaattinen malli ennustaa,että jotta kielitaito voi kehittyä, ihmisten piti ylittää nämä evoluutioesteet muutaman sukupolven aikana. Mutaatio, jonka avulla PFS-taitojen kehittyminen on mahdollista viiteen ikävuoteen saakka, on kaikissa nykyihmisissä,mutta sitä ei ole neandertalinihmisissä.Mutaatio myös häviäi-si populaatioissa, jotka eivät käytä rekursiivista kieltä. Malli viittaa siihen, että mutaa-tion ilmestyminen ihmisiin noin 70000 vuotta sitten mahdollisti rekursiivisen kielen syntyminen.

Malli edellyttää, että kaksi tai useampi lapsi saa tämän ”PFS-viivemutaation” ja että nämä lapset viettävät paljon aikaa puhuen keskenään. Mallin mukaan he keksisivät keskenään kielen rekursiivisen kielen elementit. He siirtäisivät mutaation lapsilleen ja opettaisivat rekursiivisen kielen heillekin.

Voi kuulostaa vaikealta uskoa, että lapset keksisivät keskenään rekursiivisen kielen elementit. Tiedote kuitenkin muistuttaa, että samanlaista kielen keksimistä on havaittu esimerkiksi Nicaraguassa kuurojen lasten keskuudessa.

RK: Täyttä huijasta, moneen kertaan paljastettua.

Tästä on kinata päristelty kovasti 20 vuotta sitten.Nuo tuolloin jo armotta kumotutu te- oriat olivat silloin ”toisella disinformaatiokierroksella”, jonka syy oli allekirjoittaneelle tuota keskutelua käydessä vielä tuntemoton ”peilineurooniteoria”…


TM: ”PFS:n ja rekursiivisen kielen keksiminen 70 000 vuotta sitten johti siihen, että syntyi käytökseltään uudenlainen laji: ensimmäinen behavioristisesti moderni Homo sapiens”, Višedskij sanoo tiedotteessa.

Tämä mahdollisti sen, että ihmiset pystyivät viestimään asioita toisilleen ennenäke-mättömän tehokkaasti, ja ihmisistä tuli nopeasti maapallon dominoiva eläinlaji.

Ihmiset saivat muun muassa kyvyn saada ansaan suuria eläimiä,mikä johti ravinnon- saannin paranemiseen. Kun populaatio kasvoi nopeasti, ihmiset levisivät nopeasti pois Afrikasta ja asuttivat suuren osan planeetasta.


Esimerkiksi Australiaan nykyihmiset saapuivat 50 000 vuotta sitten. He olivat hyvin paljon nykyihmisen kaltaisia, koska he käyttivät rekursiivista kieltä, jonka PFS-viive-mutaatio mahdollisti.

Lue myös
Ukrainalainen ”Maidan-HP-tieteilijä”…

Tällaiset asiat jos mitkä, tieteen väärentäminen, osoittavat myös ktkä Ukrainan kriisissä ovat väärässä, väärällä asialla – ja ketkä siis oikessa…

Andrey Vyshedskiy

av.jpg

I have been interested in the physical properties of mental imagery since I was nine years old, and was involved in related research since my undergraduate studies. My current research focuses on the neurological basis of imagery. My work spans the intersection of neuroscience, linguistics, primotology, and paleoanthropology. In the past, I have conducted research in neurophysiology of memory, cardiopulmonary acoustics, and optical vibrometry. I have co-founded several successful companies, received numerous awards from NSF, NIH, and DOD, and directed the development of several FDA approved medical devices.

In 2008,after fifteen years of research,I allowed myself to speculate on the subject of neurobiology of imagination and evolution of language,and published the first edition of “On the Origin of the Human Mind.” The second edition of the book was published in 2014.

I earned my undergraduate degree in astrophysics from St.Petersburg Technical Uni-versity,under prof.Zhores Alferov,the winner of the 2000 Nobel Prize in physics. I re-ceived Master of Science in Biomedical Engineering and my Ph. D. in neuroscience from Boston University.I have been since teaching at Boston University for nearly two decades and have authored over 100 scientific publications, book chapters, and con-ference presentations. I have also periodically taught Tufts Medical School students. I live in Boston with my wife and two children.

Classes currently taught in Boston University – join me to learn about the brain and the body – I love teaching:

AV9/4/20191The Neurobiology of Consciousness and Evolution of Language Class description: Your brain is a bizarre device, set in place through natural selection of your ancestors and your own experience. One thing that clearly separates your brain from the brain ofany other non-human animal is the propensity of your brain for ima-gination and creativity. In this class we will dive into the neuroscience of imagination: from neurons to memory to neurological mechanism of generating novel conscious experiences. We willstudy what makes your brain unique and the selectional forces that shaped the brains of our ancestors. We will discuss what makes human langu-age special and how it evolved.This interdisciplinary class is intended for paleoanth-ropologists who want to learn neuroscience, psychologists who are interested in the question of the origin of language, biologists who are interested in the uniqueness of the human mind, neuroscientists who want an exposure to paleoanthropology and linguistics, philosophers fascinated by neurological basis of behavior and other stu-dents interested in an understanding of the mind of a man and the evolution of the brain.

TÄYTTÄ HEWONPASKAA!!!

TED: The neuroscience of imagination

Recent inteviews: Cognitum Episode 1 | Cognitum Episode 2

The interview with Professor Voices

Current Research at ImagiRation


***

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/02/noam-chomskyn-ajattelu-ei-kelpaa-yhteiskunnallisen-edistyksen-ohjenuoraksi

Noam Chomskyn ajattelu ei kelpaa yhteiskunnallisen edistyksen ohjenuoraksi (2001)

Yhdysvaltalaisen Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) yleisen kielitieteen emeritusprofessori Noam Chomsky (s.1928) on teoriallaan ns. geneerisestä univer- saalikieliopista” (ainakin ollut) maailman eniten siteerattu tiedekirjoittaja, ainakin jos otetaan huomioon riittävän matalatasoisetkin tiedejulkaisut, osittain johtuen alasta, jolla paljon julkaistaan,osittain muista syistä. Geneerinen on Chomskyn itsensä käyt- tämä termi,joka tarkoittaa geeniperäistä.Hänen teoriansa mukaan kaikkien maailman kielten kieliopilla ja vieläpä sanastollakin on yhteinen aivoperäinen ”syvärakenne”, jonka ilmenemismuotoja ovat konkreettiset kieliopit ja vieläpä sanastotkin.

***

Marx oli oikesaa Feurbach-teesissään, samoin Stalin teoksessaa ”Maxismin kysymyksiä kielitieteessä.

Marxin saavutus on sitäkin merkittävämpi, koska hänellä ei ollut erityistieteellistä kokeellista mittaustietoa kuten esimerkiksi Joosulla.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/marxismi-ja-frankfurtismi-feuerbach-ei-ollutkaan-feuerbachilainen

keskiviikko, 17. elokuu 2011

Marxismi ja frankfurtismi: Feuerbach ei ollutkaan feuerbachilainen?

Yleisesti katsotaan, että Ludwig Feuerbach olisi keksinyt ns. ”ihmisluonnon” käsit- teen, josta hänen ja Hegelin oppia luovasti yhdistellyt Marx sanoutui irti tuotantonsa tunnetuimpiin ydinkohtiin kuuluvissa Feuerbach-teeseissään.

Marxin omalta osaltaan kumoama oppi olisi sitten jäänyt elämään hiljattain Norjassa julkisuutta saaneen FRANKFURTISMIN opin muodossa, jossa (luokka)yhteiskunta ”kiristää ja puristaa” sen olettamaa ”oikeata ihmisluontoa” (sen sijaan, että ”ilmentäisi sellaista”,kuten taas muutoin samaan aksioomaan nojaavilla ns. ”sosiobiologisteil-la”). Frankfurtismin rajaukseni suhteessa ”sosiobiologiaan”,josta Sovjetskaja ei sano juuri mitään, perustan erityisesti Erich Frommin ideologialle.

Psykologi Jussi Silvonen, joka on tutkinut erityisesti psykologi ja kasvatustietelijä L. S. Vygotskin tuotantoa ja roolia,esittää asiasta uusia näkökohtia, jotka tuovat nuo eri opit hyvin esiin.Silvonen katsoo Marxin ja Feuerbachin olleen ajattelijoina lähempä-nä toisiaan kuin dialektisessa materialismissa on katsottu.Hänen todisteensa osoitta-vat kuitenkin pikemminkin, että ”Ludwig Feuerbach ei ollutkaan feuerbachilainen”, kuin että ”Marx ei olisi ollut marxilainen”… Nimi Feuerbach ei ole toki aatehistoriasta millään tavoin ”unohtumaan päin”, päin vastoin

[ www.kolumbus.fi ]

JS: ” ”Todellisuudessaan se (ihmisen persoonallisuus) on yhteiskunnallisten suhteiden näyttämö”.

Feuerbach-teesit ja kulttuurihistoriallinen psykologia ”

Jussi Silvonen.

Esitelmä 1) Marxin Feuerbach-teesit tänään seminaarissa Tampereen yliopistolla 16.12.2005”

Hämeemmiäs: ” Otsikko on heti väärin: Marxin Feuerbach-teesien mukaan ”ihmisen ’persoonallisuus’ on yhteiskunnallisten suhteiden (asiaintilojen ym.) ENSEMBLE” eli ”kooste, yhteisesitys”,”(taiteellinen enemmän kuin tieteellinen) kokonaisuus”. (Tämä  sama ei tarkoita myöskään samaa kuin dialektiikan kokonaisuus (whole),joka on osa (part, dialektinen vastakohta.) ”Näyttämö” olisi aivan eri asiaa,joka viittaisi sellaiseen, että se olisi jotakin, MISSÄ tapahtuu, ja jolla ”raamilla” olisi oma olennainen ”raami-vaikutuksena” kaikkeen,mitä ”näyttämöllä” tapahtuu.Tuollaista esittää Steven Pinker, mutta ei Karl Marx.

Kommentit

Ladataan...