Eilinen YLE:n A-studio 11.09.2013 taas tihkui ja kipinöi "pettymystä" ja harmistusta, että "Länsi" ei näytäkään hyökkäävän Syyriaan ilman YK:n Turvallisuusneuvoston lupaa.Erityinen kestomarina kohdistuu Turvallisuusneuvoston pysyväisjäsenten veto-oikeuteen, josta annetaan väärä kuva, ikään kun se kohdistuisi kaikkeen, mitä YK tekee, ja ikään kuin TN olisi YK:n suvereeni korkein päättäjä. Sitä se ei ole, vaan se on YK:n tärkein erityiselin, jonka toimialue on rajattu turvallisuus- ja erilaisiin siihen välittömästi liittyviin asioihin, kuten jäsemaiden hyväksymiseen ja erottamiseen sekä sihteeristön kokoonpanoon.Erikoisjärjestönä KAIKEN,MITÄ TN TEKEE, ON PERUS-TUTTAVA (YLEMPÄÄN) LAKIIN, Peruskirjaan ja yleiskokouspäätöksiin (General Assembly Resolution, GER).

Noissa puitteissa myös TN voi antaa omia kansainvälisen lainvoimaisia "alemman tason" päätöksiä (Security Council Resolution,SCR). Tuollaisella päätöslauselmalla TN voi päättää myös sotilaallisesta puuttumisesta yhteisesti todettuun kriisiin. Jos Yleiskokous on todennut kriisin ja puuttumistarpeen tai päättänyt vaikka jonkin maan rajoista, TN:n on toimittava niissä puitteissa. Toimenpiteiden ollessa vireillä TN:ssa Yleiskokous voi muuttaa omia päätöksiään asiasta vain TN:n ehdotuksesta.

Jos vallitsee tilanne, jossa YK:ssa (Yleiskokouksessa) ja TN:ssa itsessään vallitsee laaja enemmistökanta pakkotoimista, joiden toimeenpanon YK:n lipun alla kuitenkin yksi tai pari pysyvää jäsenmaata kumoaa vetolla, tuo veto voidaan "sivuuttaa" Yleis- kokouksen uuden tai vanhan päätölauselman ja TN:n enemmistön päätöksellä siten, että jäsenmailla on oikeus panna laillisesti toimeen ilman YK:n lippua Yleiskokouk-sen linjan mukainen päätös, jonka toimeenpano YK:n LIPUN ALLA on vetottu. Sitten tuo on kyllä vaikeaa, jos YK-lakia ei ole (ainakaan ilman vippaskonsteja...), eikä val-litse todellisuudessa laaja enemmistöäkään sotilaallista toimista.Siitä on kysymys nyt Syyriassa.

Screenshot_2019-08-26-1-UNs-Carla-Del-Po

”UN’s Carla Del Ponte: 2013 chemical attack was done by Syrian rebels, not Assad”

YK, tässä tapauksessa Kansainvälinen sotarikostuomioistuin ICC (Carla del Ponte) ja Turvallisuusneuvos- to olivat suorastaan loistavasti tehtäviensä tasalla tässä nimenomaisessa asiassa. Asia salattiin Obinalta-kin ICC:n toinesta, joka oli tunnistanut vanhat Saddamin kaasut, koska tämä oli ehdottman aiheellisesti epäiltyjen joukossa!

https://www.youtube.com/watch?v=o5RWC9joWKk

 

Asiasta kirjoittaa emeritus rauhantutkija Osmo Apunen Usarissa:

 

11.9.2013 11:31 Osmo Apunen :

 

" Syyria ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

 

Euroopan unionissa Britannia ja Ranska olivat valmiit suoriin toimiin Yhdysvaltain rinnalla. Muutamat pienemmät jäsenvaltiot ovat ilmaisseet valmiutensa osallistua niihin, EUn enemmistö näyttää istuvan sillä Niinistön aidalla.

Kylmän sodan jälkeiselle ajalle ominaiseen tapaan intervention puuhaajat pyrkivät kokoamaan kansainvälisen yhteisön nimissä toimivan sotilaallisen liittokunnan. "

 

SB: Kansainvälisen yhteisön poliittinen organisaatio, joka säätää ja ylläpitää kansainvälistä lakia, on juuri YK. Siinä mielessä puhuminen jostakin selvästi muusta "kansainvälisestä yhteisöstä" (jolle YK olisi pelkkä jarru) on huijausta.

 

OA: "Poliittisesti ja moraalisesti tällaiset perustelut ovat vähintään kyseenalaisia, sillä periaatteessa myös YK:n yleiskokous voisi puuttua asioihin, jos turvallisuusneuvosto ei pysyvien jäsenten erimielisyyksien vuoksi kykene toimimaan. Väliintuloa puuhaavat länsivallat eivät kykene kokoamaan sellaisen päätöksen edellyttämää enemmistöä, joten ratkaisua etsitään YKn ulkopuolelta. "

 

SB: Juuri noin on asian laita. asiaa selventävä Peruskirjaa tulkitseva voimassa oleva yleiskouspäätös vuodelta 1950 toteaa asiasta seuraavaa:

 

"Pursuant to its "Uniting for Peace" resolution of November 1950 (resolution 377 (V), the Assembly may also take action if the Security Council fails to act, owing to the negative vote of a permanent member, in a case where there appears to be a threat to the peace, breach of the peace or act of aggression. The Assembly can consider the matter immediately with a view to making recommendations to Members for collective measures to maintain or restore international peace and security (see "Special sessions and emergency special sessions" below). "

 

Mitä tulee tilanteeseen, että kriisi ja tilanne on "uusi", eikä ole konkreettista yleisko- kouspäätöstä, vaikka kriisi on päällä, ja TN:n pitäsi tehdä ehdotus asiasta, joka sillä on virallisesti käsittelyssä eli vireillä (active),on siihenkin keino, jota on käytetty mm. Iranin ydinvoima/ase/kysymyksessä:TN:n enemmistö SIIRTÄÄ ASIAN TILAPÄISES-TI POIS TN:STÄ toiselle YK:n erityisjärjestölle, joka Iranin tapauksessa oli Atomi-energiankomissio (jolle ongelmat kuuluvatkin, kunnes on TODISTETTU ydinaseiden valmistelun uhka). Sellainen voisi olla myös esimerkiksi terveysjärjestö WHO ainakin tutkimuksiin ja valvontaan liittyen ja käyttäen mm.Punaista ristiä. (Sen virkaapua tarvittaisiin lähempänäkin...) Tällöin Yleikokous voi tehdä tarpeellisiksi katsomansa linjanvedot jsenmaiden esityksestä.Sen käsittelemien asioiden aihepiirejä ainoana YK-orgaanina eivät mitään määräykset rajoita (paitsi nuo tietyt tekniset).

 

OA:" Presidentti Obama vakuutti, ettei Yhdysvallat pyri toimimaan kansainvälisen yhteisön poliisina. Näinhän se on,jos siltä näyttää.Mutta voisiko Suomi kenties toimia edes yövartijana?"

 

SB: Juuri tuota nimenomaista linjanvetoa Obamalta on odotettu: USA ja sen johtama NATO eivät ole "maailmanpoliiseja" eivät sotilasdik- taattoreita EIKÄ NIISTÄ MYÖS-KÄÄN SELLAISTA TULE.

 

OA: " Länsivaltain osoittama ylimielisyys ja luottamus voimankäyttöön on tarjonnut poliittista pelitilaa syrjään jätetylle Venäjälle.Sitä tietysti nykyään arastellaan. Mutta asiaan liittyy meidän kannaltamme katsoen yleisempiäkin pulmia,joten kokonaisuutta olisi syytä arvioida ennakkoluulottomasti.

Miten meidän tulisi suhtautua siihen, että joku satunnainen ryhmittymä rankaisee sinänsä ilmeiseen rikokseen syyllisiä oman käden oikeudella? Syylliset saisivat ansaitsemansa rangaistuksen.Nopean kostoiskun pelko pitäisi muut tällaisia rikoksia hautovat aloillaan.

Riittääkö tällaisen ehkäisevän iskun perusteluksi se, etteivät YKn ja kansainväliset oikeuslaitokset toimi riittävän nopeasti ja tehokkaasti?

 

YK selvittää parhaillaan, mitä tapahtui. Se vie aikansa. Syyllisten löytäminen ja kiinni saaminen ovat sitten vielä oma lukunsa. Oikeuden myllyt tulevat näin ollen pyöri-mään hyvin hitaasti,monien mielestä toivottoman hitaasti. Mutta näin asiat ovat olleet ennenkin.Nopeasti oikeutta on jaettu kansainvälisissä tuomioistuimissa vain voittajan tahdosta Nürnbergissä 1945-1947 ja Tokiossa 1946-1948. "

 

SB: Molemmat olivat YK:n erikoistuomioistuimia. Tokion tuomioistuin oli kaikin puolin paljon "arveluttavampi" joissakin suhteissa kuin Nürnbergin.

 

OA: " Syyrian sodan osalta tällaista voittajan tahtoa ei ole näköpiirissä. Pikemminkin kysymys on siitä, myönnetäänkö Assadin hallinto poliittiseksi realiteetiksi vai yritetäänkö se syrjättää."

 

SB:Se on juridinen realiteetti.TN ei tule tuomitsemaan sitä laittomaksi,tuskin Yleisko- kouskaan, ainakaan ilman absoluuttisen pitävää näyttöä sotarikoksista nimenomaan hallitusta vastaan.

 

OA: " Meidän on näin ollen tyydyttävä siihen, että kansainvälinen yhteisö vetää ajal- laan elokuun hyökkäykseen syylliset vastuuseen. Kaikkia oikeuden koura ei tavoita, mutta uskoa lainmukaisen järjestyksen mahdollisuuteen pitää yllä sekin, että aina joku tavoitetaan ja tuomitaan asianmukaisessa järjestyksessä. "

 

SB: Sotarikokset eivät vanhene koskaan.

 

OA: "Kansainvälistä yhteisöä ylläpitäviin pelisääntöihin Obaman hallinnon suunnitte-lema yksipuolinen preventiivinen voimankäyttö ei sovi. YKn peruskirja tunnustaa jäsenvaltiolle oikeuden käyttää voimakeinoja vain itsepuolustukseen ja YKn turvalli-suusneuvoston määräämiin pakotteisiin. Näin ollen myöskään puolustustarkoituksiin perustettu sotilasliitto tai muu sotilaallinen yhteenliittymä ei voi poliittisin perustein turvautua preventiiviseen voimankäytöön.

Kansainvälistä yhteisöä yllä pitävät pelisäännöt, normit ja ennakkotapaukset koske-vat yhtä lailla voimankäyttöä ja sillä uhkaamista. YKn peruskirjan lisäksi tällaisesta voimakeinojen sääntelystä sovittiin 1975 Euroopan osalta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin päätösasiakirjassa. Myös Yhdysvaltain hallitus hyväksyi silloin Helsingin asiakirjan ensimmäisen korin periaatteet. "

 

SB: Tuo kokous oli olemassaolevian kansainvälisten päätösten toistoa. ETYJin ainoaksi varsinaiseksi tehtäväksi on jäänyt vaali- ja rauhantarkkailu. ETYKiä rasittaa homehtunutkin "Kiina-vastaisen Pohjoisen-liiton" imago.

 

OA: "Suomen kaltaisen pienen maan on aina syytä pitää esillä ajankohtaisten tarkoi- tuksenmukaisuusseikkojen ohella kansainvälistä yhteisöä ylläpitäviä periaatteita ja sovinnaistapoja. Suotavaa olisi, ettei poliittinen lojaalisuus aja näiden pitempiaikais-ten etujen edelle juuri nyt, kun Syyrian sisällissodasta on muodostumassa koko kansainvälisen yhteisön kannalta keskeinen ennakkotapaus. "

 

SB:Suomen kannattaisi liittyä YK:n Liittoutumattomien maiden blokkiin,jossa se voisi tehokkaasti vaikuttaa muiden pienten liittoutumattomien kautta YK:n Yleiskokouksen kautta.

Ja loppuisi se loputon koskaan mihinkään johtamaton NATO-pulputus ja -paapatus.

 

OA: "Ulkoministeri Tuomioja on ilmaissut selvän kantansa, että Syyrian myrkkyhyök- käykseen syylliset on etsittävä ja asetettava vastuuseen kansainvälisessä tuomiois-tuimessa. Mutta preventiivisen voimankäytön osalta sekä hallituksen että EUn linja on luvattoman epämääräinen. Presidentti Niinistö on viittonut YKn suuntaan mutta tavalla, joka ei sulje pois muitakaan keinoja. Mitä ne ovat, on jäänyt arvailun varaan. Puolustusministeri Haglund on selkeimmin hyväksynyt Syyrian hallitusta vastaan kootun näytön ja preventiivisen voimankäytön, jos YK ei kohtuuajassa kykene asiaa hoitamaan.

Venäjän hallitus on nyt vedonnut voimakeinoista pidättymisen periaatteeseen, joten kannanottoa ei voida enää vältellä. Preventiivisen voimankäytön hiljainen tai avoin hyväksyminen näin hatarin perustein olisi pitkä harppaus kansainvälisen anarkian suuntaan.

 

Mutta Syyrian pulmalla on tietysti myös käytännölliset puolensa.

 

Presidentti Obama on katsonut,että preventiivisen voimankäytön avulla voitaisiin eh-käistä kemiallisten joukkotuhoaseiden käyttö Syyriassa ja muuallakin. Se on kuiten-kin määrä saavuttaa pelotteen avulla, ei poistamalla kyseiset aseet tai ottamalla ne ulkopuolisten valvontaan.

Jo kylmän sodan aikana kävi ilmeiseksi, että sotilaallinen pelotepolitiikka voi toimia vain hyvin yleisellä tasolla,mutta joihinkin yksityiskohtiin kohdennetun pelotepolitiikan onnistumisesta ei ole uskottavaa näyttöä.

Presidentti Obaman kongressilta pyytämien rajoitettujen voimankäyttövaltuuksien vaikutus Syyriassa olevien kemiallisten aseiden käyttöön on näin ollen täysin arvai-lujen varassa. Rajoitettu väliintulo voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että näiden aseiden hallinta ja käyttö leviäävät laajemmalle. Siviiliväestön suojelua tällaiset iskut eivät edistäisi millään tavoin. "

 

SB: Siviiliväestön suojelu on YK:n mukaan ehdoton a ja o. YK:n omakin toimi, joka todistettavasti EI tähtää siihen,on laiton. Tämäkin periaate tulee jo Kansainliiton puo-lelta (kuten kemiallisten ja bioaseiden kieltokin). Sellaiset KL:n lait, joita YL ei ole ku-monnut,ovat sisällöltään voimassa YK:n (kehotusluontoisen) ominaisuudessa. Keho- tusluontoinen (recommendative) tarkoittaa, että jäsenmaat päättävät konkreettisesta muodosta kohdallaan. Se EI tarkoita,että LAKIOA VASTAAN olisi luvallista toimia.

 

OA:"Suomi on vuosikymmeniä tukenut kemiallisten ja biologisten aseiden kieltämistä ja hävittämistä ja jopa kehittänyt 70-luvun alkupuolelta lähtien niiden valvontaan sopivaa tekniikkaa.Olisi näin ollen varsin luontevaa,jos Suomen hallitus nyt asettaisi Syyriassa olevien kemiallisten aseiden valvonnan ja hävittämisen etusijalle ja tukisi sellaisia kansainvälisiä neuvottelu- ja, joiden avulla siihen voitaisiin päästä. 

Suomen atlanttinen ja eurooppalainen orientaatio on niin selvä, ettei myönteistä suh- tautumista Putinin aloitteeseen voida tulkita Venäjän myötäilyksi. Eri asia on, jääkö siihen atlanttiseen kumppanuuteen tällaista liikkumatilaa tiukan paikan tullen.

 

Preventiivisen voimankäytön hillitseminen ja kemiallisten aseiden hävittäminen eivät sinänsä Syyrian pulmaa ratkaise. Myrkkyhyökkäyksen seurauksena ulkopuolisten valtojen ote Syyrian sisällissotaan tiivistyy.Hyväkin sopimus kemiallisista aseista olisi näissä oloissa enintään alun loppua,ei merkki kansainvälisen selkkauksen vakaantu- misesta. Kun tilanne on tällainen, Suomenkin olisi hyvä pitää puheyhteyttä mahdolli-simman monelle taholle ja toivoa, että erityisesti suurvallat pidättyisivät sellaista toimenpiteistä ja vaatimuksista, jotka pahentaisivat tilannetta.

YKn toimintaedellytyksiä ja kansainvälisen yhteisön sovinnaissääntöjä tukeva ketterä turvallisuuspolitiikka edistäisi parhaiten myös niitä EUn yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan periaatteita ja tavoitteita,jotka toistaiseksi ovat jääneet pelkiksi eurooppalaisiksi unelmiksi. "

Tuo on hyvä suositus EU:lle... Mutta YK-laki ei tunne EU:ta. Eikä tule toivottavasti koskaan tuntemaankaan.EU on Lissabonin sopimuksessa tunnustanut YK:n Perus-kirjan oikeuslähteekseen (jota se väärentää), mikä estää EU:n olemasta suorastaan laiton organisaatio sellaisenaan,jos ei katsota sen konkreettisia "linjanvetoja". (Kuten että esimerkiksi tämä etnisen sotapropagandan maailmanennätys on mennyt EU:nkin "päätöksiin"...)

 

Keskustelua:

 

12.9.2013 klo 7:36 | päivitetty 12.9.2013 klo 8:13

Putin vetoaa yhdysvaltalaisiin New York Timesissa julkaistussa kirj...

" Isku lisäisi väkivaltaa ja heikentäisi yrityksiä ratkaista ongelmat koskien Iranin ydinohjelmaa.

- Vladimir Putin "

Venäjän presidentin Vladimir Putinin kirje on julkaistu The New York Timesissa. Putin varoittaa mahdollisen sotilaallisen iskun saavan aikaan lisää väkivaltaa laajalla alueella.

Mahdollinen Yhdysvaltain isku Syyriaa vastaan voi päästää valloilleen terrorismin aallon, varoittaa Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putin on vedonnut yhdysvaltalai- siin Syyrian kriisin vuoksi. Hänen mielipidekirjoituksensa on julkaistu The New York Timesissa. Putin perustelee, että viimeaikaisten tapahtumien vuoksi hänen on puhuttava suoraan yhdysvaltalaisille ja näiden johtajille.

YK voi kärsiä samasta kohtalosta kuin sen edeltäjä Kansainliitto, Putin huomauttaa kirjoituksessaan. Kansainliitto hajosi, koska se menetti todellisen vaikutusvaltansa. Hänen mukaansa YK:n asema vaarantuu, jos vaikutusvaltaiset valtiot ohittavat YK:n ja tekevät sotilaallisen iskun Syyriaan ilman YK:n turvallisuusneuvoston valtuutusta. Venäjä ja Kiina ovat estäneet veto-oikeudellaan jo kolmesti YK:n turvallisuusneuvos- ton päätöslauselman, jolla presidentti Bashar al-Assadin hallinto olisi tuomittu.

Kirjoituksessaan Putin vetoaa useiden maiden vastustavan mahdollista iskua Syyriaan. Hän nostaa esille myös uskonnollisten johtajien kuten paavin vastustavan konfliktiin puuttumista sotilaallisesti.

- Isku lisäisi väkivaltaa ja heikentäisi yrityksiä ratkaista ongelmat koskien Iranin ydin- ohjelmaa, Putin viittasi epäilyksiin, että Iran rakentaa ydinasetta, vaikka se vakuuttaa ydinohjelmansa olevan rauhan-omainen.

 

Venäjän presidentin mukaan isku Syyriaan heijastelisi myös Israelin ja palestiina-laisten konfliktiin sekä sitäkin laajemmin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilanteeseen. Putinin näkemyksen mukaan Venäjä ei suojele Syyrian hallintoa vaan kansainvälistä oikeutta. 

Myöhemmin tänään torstaina Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerien on määrä neuvotella Genevessä Syyrian kemiallisista aseista.Syyrian hallinnon liittolainen, Ve-näjä, on ehdottanut, että Syyria antaisi kemialliset aseet kansainväliseen valvontaan. Syyria on suhtautunut ehdotukseen myönteisesti.

Yhdysvallat epäilee elokuisen kaasuiskun tekijäksi Syyrian hallintoa,Venäjä puoles- taan uumoilee, että teon takana voivat olla kapinalliset. Putinin mukaan kapinalliset olisivat pyrkineet saamaan näin tukijansa puuttumaan Syyrian tilanteeseen. Iskussa epäillään käytetyn hermomyrkky sariinia. Lähinnä Damaskoksen kapinallisalueilla surmansa sai 1400 ihmistä 21. elokuuta. Kaikkiaan yli 100 000 ihmistä on saanut surmansa Syyrian konfliktissa, joka sai alkunsa maaliskuussa 2011.

Lähteet: Reuters, AFP

 

 

Syyrian kurdit yhtyvät taisteluun terroristeja vastaan


Syyrian parlamentaariseen oppositioon lukeutuvat kurdit ovat sopineet voimiensa yhdistämisestä presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kaatamiseksi taistelevia terroristikapinallisia vastaan Koillis-Syyriassa.

Kurdit tekivät päätöksen asiasta Syyrian kurdien ja ns. "Vapaan Syyrian armeijan" joukkioiden välillä Turkin rajalla sijaitsevassa Ras al Ainin kaupungissa tapahtuneiden yhteenottojen jälkeen.

Nyt tehty sopimus ulottaa Syyriassa meneillään olevaa konfliktia koskemaan myös islamistiterroristien ja kurdien keskinäistä välienselvittyä tilanteessa, jossa molem-mat vastustavat Assadin hallintoa, mutta kurdit eivät hyväksy aseellista toimintaa.

Syyrian kurdien kansallinen neuvosto, joka koostuu useista eri kurdiryhmittymistä, piti 11.7.2012 Irakissa kokouksen yhdessä Länsi-Kurdistanin kansallisen neuvoston kanssa, joka on lähellä Syyrian demokraattista puoluetta (Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD). Kokouksessa päätettiin muodostaa kurdien yhteinen kansallinen neuvosto.

Kurdit muodostavat noin 10% Syyrian väestöstä. He ovat vuosien mittaan syyttäneet Damaskosta heitä syrjivästä politiikasta ja kurdien kansallisen liikkeen tukahduttami-sesta.He eivät kuitenkaan ole osallistuneet aseelliseen taisteluun Bashar al-Assadin hallintoa vastaan.

Voice of Russia / RIA / Al-Arabiya / KOMIFORM

http://english.ruvr.ru/2012_11_23/Syria-Kurds-unite-against-rebels/

Toim. huom:

Kysymys kurdien asemasta useissa Lähi-idän maissa on historiallinen ongelma, jolla on myös geopoliittisia ulottuvuuksia. Kurdistaniksi sanotaan Lähi-idässä sijaitsevaa pääasiassa kurdien asuttamaa aluetta, joka kattaa osia Turkista, Irakista, Iranista  ja  Syyriasta. Kurdistanin rajoja on vaikea määritellä, sillä mikään edellä mainituista valtioista ei tunnusta Kurdistania väestöllisenä tai maantieteellisenä kokonaisuutena. Arviot heidän lukumäärästään vaihtelevat, mutta yleensä puhutaan kymmenistä miljoonista. Kurdit ovat esittäneet vaatimuksia laajemmasta kansallisesta itsemääräämisoikeudesta erityisesti Turkissa ja Irakissa.

KOMINFORM

Kurdikysymyksestä enemmän mm:

http://www.vsy.fi/opinto/maahanmuuttajat/index.php?k=1944
http://www.krg.org/
http://www.kurdistan.fi/
http://finnish.ruvr.ru/2012_07_26/82990066/

 

Osamo Apunen: " Presidentti Koivistolla oli tapana muistuttaa, ettei pidä provosoitua, kun provosoidaan. Se ehkä kannattaisi pitää mielessä, kun mietitään, miten suhtaudumme presidentti Putinin talvisotatulkintoihin.

Kremlissä halutaan ilmeisesti nostattaa kotimaista tunnelmaa poleeraamalla Puna- armeijan mainetta ja pystyttämällä muistomerkkejä.

Sinänsä Putinin lausunto oli poliittisesti kohtalaisen maltillinen,kun hän väitti, että talvisodan tarkoituksena oli kohentaa Leningradin turvallisuutta.Näin sen suunnilleen selittivät myös Paasikivi ja Kekkonen kylmän sodan oloissa. Putinin mielestä bolše-vikit tekivät sen virheen, että jättivät vallankumouksen jälkeen Suomen itärajan liian lähelle entistä pääkaupunkia. Putin kertoi,että hän olisi toiminut toisin syksyllä 1939 eikä hän nähnyt Suomen ja Venäjän nykyisissä suhteissa moittimisen sijaa.

Historiallisen totuuden kanssa tällä tulkinnalla ei ole paljoakaan tekemistä. Vanhan Suomen raja kulki liian lähellä Leningradia,sen suomalaisetkin myönsivät. Parempaa paikkaa ei kuitenkaan päästy kokeilemaan, sillä neuvottelut takertuivat suurempiin erimielisyyksiin. Venäläiset halusivat koko Suomen sotilaalliseksi etumaastokseen. Sen vaatimuksen takeena oli Stalinin ja Hitlerin etupiirisopimus. "

Spamiiro Botti: Eivät halunneet. Toteutunut tulos oli venäläisten, muiden Liittoutunei-den ja yli kaiken Ruotsin kannalta ratkasevasti parempi Saksan tulevan hyökkäyk-sen kannalta ja sen viivyttämiseksi kuin Suomen valtaaminen (joka sekään ei olisi tarkoittanut Suomen liittämistä NL:on).

" Niitä tarkoituksia palvelevan sopimuksen varalta perustettiin hyökkäyksen alkaessa Otto Ville Kuusisen johtama nukkehallitus Terijoelle. "

Se oli Suomlais-Karjalaisen neuvostotasavallan hallitus.Se oli B-vaihtoehto, jollainen oli asetettava kaiken varalta. Se oli pääministeriä,sisäministeriä (joka olisi soveltunut opetusminiteriksi) ja puolustusministeriä lukuun ottamatta täysin mahdoton "Suomen hallitukseksi":yksi ministeri oli mm. kuolemaisillaan,maatalousminiseri valitti varmaan Stalinillekin, että hänei ymmärrä maatalousasioista mitään, johon Kuusinen vastasi, että "ei sun siinä kauan tarvitse ollakaan!" Jos olisi tullut jokin Suomen kansanrinta-mahallistua, niin näistä vain Kuusinen, Tuure Lehen ja Akseli Anttila, ja jos Itä-Karja-lasta olisi alueita liitetty Suomeen, niin Paavo Prokkonen,olisi kuuluneet hallitukseen. Koko Karjalaa ei olisi liitetty, sillä sieltä kulkivat äärim-mäisen tärkeät rautatie-, ja vesiliiikenneyhteydet Muurmannin alueelta.

" Se Putinin mainitsema bolševikkien virhe syntyi jo 1812,kun Aleksanteri I jalomieli- sesti yhdisti Vanhan Suomen valloittamaansa Ruotsin Suomeen. Näin Venäjän raja siirtyi Kymijoelta Pietarin porteille. "

Totta: Wienin Kongressin raja kulki lähes nykyisellä paikalla:

" Sen Putin jätti sanomatta, että Stalin pyrki aina kesään 1944 asti vetämään rajalinjan takaisin Kymijoelle. "

Jos vaikka Putin ei tiedä "Stalinin sismpiä aivoituksia"... Totaa... KUKA muuten "tietää"? Linkki?

" Kun se ei onnistunut, otettiin Porkkala Helsingin selustassa ja varmistettiin neuvostojoukoille edulliset lähtöasemat Uudenkaupungin rajalle. "

"Lähtöasemat"?

 

" Se siitä rajaongelmasta. Se kuitenkin oli vain johdatus pääasiaan.

Putin nimittäin vakuutteli,että puna-armeijan kohtaamista vaikeuksista huolimatta tal- visota osoitti suomalaisille Venäjän sotilaallisen mahdin. Niinhän siinä kävi. Mosko-van rauhan ehtoihin taivuttiin ylivoiman edessä. Mutta syystä tai toisesta Putin jätti sanomatta, että tuo mahdin osoittaminen johti juuri siihen, mikä oli tarkoitus välttää. Suomesta tuli Hitlerin Saksan kesäkuussa 1941 aloittaman hyökkäyksen tukialue. Sitäkään Stalinin virhettä tuskin kannattaa yrittää uudelleen. "

Eipä tuo ollut lopultakaan,vaan päin vastoin yksi voiton avaimista. NL ei sunkaan pe-lännyt yli kaiken Saksan hyökkäämistä tänne/täältä, vaan Saksan, ja myös Japanin, Englannin, Turkin tai Ranskan hyökkäystä Bakuun. Siitä käytiin myös Halhin Golin ja Syyrian maahantuotu sota. Myös partisaanisodan käynnistäminen Jugoslaviassa Neuvostoliiton (nuorimman) marsalkan Josip Titon johdolla oli osa tätä valmistautu-mista. Se piti Sakan myös poissa yhden sille kriittisen strategisen raaka-aineen nikkelin lähteiltä.

" Mutta yhtä lailla tuo Koiviston neuvo on syytä ottaa huomioon rajan tällä puolen. Yritetään olla provosoitumatta ja pysytään asiapohjalla. Siinä mielessä puolustusmi-nisteri Haglund olisi voinut valita sanansa tarkemmin. Veteraanien tunteilla hurskas-teleminen nostaa tietysti nuoren puoluejohtajan isänmaallista profiilia, mutta puolus-tuspolitiikka on nyt kuitenkin ala, jossa järjen ja maltin pitäisi kulkea tunteilun edellä. Kuuma-Kalle ison maan puolustusministerinä voi aiheuttaa haittaa sekä itselle että muille, pienessä maassa etupäässä itselle."

Hitler yllytti sekä NL:a että Suomea talvisotaan. Hän jopa tarjosi Molo-Ribbe-sopi-musta tasan samalla kaavalla, jolla Stalin oli tarjonnut keväällä 1938 Suomelle "etu-piirijakoa" "v baltijsom rezhime" eli "in the Baltic region", jossa baltijskij voi tarkoittaa joko Itämerta tai Baltiaa (tai molempia).

***

https://www.youtube.com/watch?v=o5RWC9joWKk

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2017/06/ranskan-tutkimus-syyrian-kaasuista-todistaa-tosiasiassa-etta-hallitus-ei-ollut-syypaa-vuoden-2013-kaasuihinkaan

 

***
 

TÄNÄ PÄIVÄNÄ
11 vuotta sitten
9. helmikuu 2013  ·
Jaettu seuraaville: Julkinen
 
HESARI ”irrottaa Suomea YK:sta”....
Sillä ei kuitenkaan pääse YK:n säätämien kansainvälisten lakien ulkopuolelle, vaikka eroaisikin maailmanjärjestöstä...
 
Paavo Rautio: ” Kansanäänestys tänne ja heti!
 
Kannatan kansanäänestystä.
 
Yhdistyneet kansakunnat eli YK on muuttunut oleellisesti Suomen YK-jäsenyyden aikana ja kehittyy suuntaan, jolle ei ole hankittu kansan hyväksyntää. ”
 
RK: Pääkirjoitustoimittaja ei psyty sanomaan yhtään olennsista muutosta esimerkiksi YK:n Peruskirjasta sitten vuoden 1956, jolloin Suomi 8 vuoden jonotuksen jälkeen muiden entisten Hitlerin liittolaismaiden joukossa hyväksyttiin YK:on.
 
PR: Siksi suomalaisten on päästävä sanomaan, haluammeko me yhä kuulua järjestöön.
Kun Suomi jätti jäsenhakemuksensa vuonna 1947, YK:n tehtävänä oli estää konfliktien syntyä kylmän sodan maailmassa ja kehittää kansakuntien välisiä ystävällisiä suhteita. ”
 
RK: ”Kylmän sodan maailma" on muuttunut, ja sekin hyvin vähän, YK ei.
 
PR: ” "Rauhan projekti" on perusteluna vanhentunut. YK on epäonnistunut muun muassa Ruandassa, Srebrenicassa, Somaliassa sekä Israelin ja Palestiinan välisten ongelmien ratkomisessa. ”
RK: Ruandassa ja Srebrenicassa on tutkimukset meneillään, olisiko YK ollut velvollinen käyttämään omaa välivaltaa, ja miten ja miksi rauhanturvaajat olivat pihalla tilanteesta. Kaikki nuo joukot olivat NATO-maiden (Hollanti, Kanada, Ranska) asettamia tunarirauhanturvajoukkoja.

 
PR: ” YK:n turvaneuvosto antoi luvan sotilaalliselle toiminnalle Malissa. Ranskalaiskoneet pommittavat yhä. Suomi on lisäksi nettomaksaja. Suomi maksaa YK:n kassaan selvää rahaa byrokratian hoitamiseen ja tarjoaa kriisi- ja rauhanturva-apua.  Montako YK-johtoista kriisi- tai rauhanturvaoperaatiota olemme saaneet vastikkeeksi Suomeen? ”
 
RK: Kansainliitto päätti aikanaan Ahavenamaan Suomelle ja tuomitsi NL:n laittomasta maahantunkeutumisesta Talvisodassa (jonka kyllä YK myöhemmin Pariisin rauhansopimuksessa hyväksyi, kun oli osoittautunut, että Leningradin turvatarve oli ollut aiheellinen...).

PR: ” YK työntää kaiken lisäksi monenlaisia "direktiivejä" ja suosituksia kehitysapuprosenteiksi. ”
 
RK: Kyllä se voi vielä vaikka hajottaa Suomen THL:n ja ”Akatemiankin” ja mitätöidä eräiden bluffitiedeyliopistojen tutkinnot joillakin aloilla... (Mikä olisi sen toivottavampaa...)
 
PR: ” Esimerkiksi viime vuonna Suomi sai YK:lta yhteensä 78 suositusta kansallisen ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. ”
 
RK: Se oli pikemminkin liian vähän kuin liian paljon...
 
PR: ” Esimerkiksi että maahanmuuttajille on rakennettava enemmän vastaanottotiloja ja että lesboihin, homoihin ja biseksuaaleihin sekä transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuva syrjintä on lopetettava. Suomea läksytettiin myös siitä, ettei romaneja ole integroitu riittävästi yhteiskuntaan eikä median sisältöä valvottu tarpeeksi. ”
 
RK: AIIVAN!!! Varsinkaan HESARIA JA YLEÄ!!! (Paskaa lykkäävät!)
 
PR: ” Eipä Suomella näytä olevan järjestössä sananvaltaakaan. ”
 
RK: IHAN NORMAALIIN TAPAAN ON, YLITTEKIN! (Pienillä mailla on suhteessa väkilukuun enemmän äänivaltaa kuin suurilla.)
 
PR: ” Viime vuonna Suomi yritti pinnistää itsensä turvaneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. ”
 
RK: Suomi on siellä ollut jo kaksi kertaa, kun kaikki perustajajäsenetkään eivät ole olleet kertakaan, niiden joukossa nyt valittu Luxemburg, joka on ”Samasta kiintiöstä”.
Suomi on ajanut yksinomaa tyhmiä asiota suhteessa TN:än, kuten Saksan ja Japanin jäsenyyttä siinä, vaikka EU:lla on jo yliedustus.
 
PR: ” Jossain oli kuitenkin tiskin alta sumplittu niin, että paikat menivät muille. Jopa Luxemburg todettiin paremmaksi – tai vielä harmittomammaksi. ”
 
RK: Se oli sumplittu a) EU:ssa sekä b) ranskankielisten maiden kesken. Se ei ole mikään salaisuus, eikä päätös edes ollut mitenkään väärä...
 
PR: ” Missä on se "jäsenten täysivaltainen tasa-arvoisuuden periaate", jota YK:n peruskirja mainostaa? ”
 
RK: Se ei tarkoita Suomelle erivapauksia. Eikä Suomi ole ansioitunut YK:ssa erityisellä tavalla missään asiassa.
 
PR: ” On selvää, että YK-jäsenyyden ehdot on neuvoteltava paremmiksi. ”
 
RK: Säännöt ovat kaikille samat.
 
PR: ” Suomen on saatava ylikansalliselle järjestölle valunut kansainvälinen vaikutusvaltansa takaisin.
Paremmat ehdot on sen jälkeen alistettava kansanäänestykseen.
Taiwan on pärjännyt aivan hyvin YK:n ulkopuolella. ”
 
RK: Taiwan ei ole YK:n ulkpuolella, vaan se kuuluu YK:n tunnustamaan YHTEEN KIINAAN, joka on edustettuna myös pysyvyvänä jäsenenä Turvallisuusneuvostossa. Taiwan edusti siellä yksin koko Kiinaa vuoteen 1973.

” Paavo Rautio [email protected]
 
Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja. ”
 

***

http://www.xinhuanet.com//english/2016-06/26/c_135466130.htm

China, Russia pledge "unswerving" partnership

Screenshot%202024-07-01%20at%2002-07-13%

BEIJING, June 25, 2016 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping (R) shakes hands with Russian President Vladimir Putin at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, June 25, 2016. (Xinhua/Ju Peng)

BEIJING, June 25 (Xinhua) -- China and Russia vowed to unswervingly deepen their comprehensive strategic partnership of coordination during the talks between the two heads of state here on Saturday afternoon.

Chinese President Xi Jinping and his Russian counterpart Vladimir Putin agreed to beef up mutual support and enhance the political and strategic mutual trust.

Hailing the role of close high-level contact in advancing bilateral ties and promoting regional and global development, Xi said the establishment of the strategic partnership of coordination 20 years ago demonstrated the strategic nature of the bilateral ties.

This year also marks the 15th anniversary of the signing of the China-Russia Good-Neighborly Treaty of Friendship and Cooperation, which Xi said affirmed the two countries' friendship from generation to generation.

The above two strategic decisions serve the fundamental interests of the two countries and the two peoples, and conform to the trend of times, Xi said.

He called for more political mutual support between the two countries.

China and Russia should support each other on issues concerning core interests and constantly strengthen political and strategic mutual trust, Xi said.

Noting that both nations are the world's major economies and emerging markets, he said they should deepen pragmatic cooperation and alignment of interests, and push forward the dovetailing of the Belt and Road Initiative and the Eurasian Economic Union (EEU) for broader regional economic cooperation.

China and Russia have seen increasing cultural activities and people-to-people exchanges in recent years, which help promote mutual understanding and traditional friendship between the two peoples, Xi said.

He also called on the two countries to carry out closer coordination on major international and regional hot spot issues, so as to jointly safeguard the security of the neighborhood.

China and Russia should resolutely safeguard the purposes and principles of the UN charter, the basic norms of the international relations, global strategic balance and stability, as well as international justice, Xi said.

The two countries should advocate disputes settlement through friendly consultations and peaceful negotiations and be committed to establishing a new type of international relations featuring reciprocity and cooperation, so as to safeguard international peace and development.

As China's strategic coordination partner, Russia stands ready to extend mutual support and understanding on issues concerning each others' core interests and major concerns, Putin said.

He called for more cooperation in trade, energy, high technology, security and people-to-people exchanges, as well as synergizing the construction of the EEU and the Belt and Road Initiative.

Russia and China share similar positions in international affairs, and it is necessary for them to maintain close communication and coordination, Putin said.

The two heads of state signed a joint statement on the bilateral relations, a joint statement on strengthening global strategic stability and another on promoting the development of information and cyber space after their talks.

Xi and Putin also witnessed the inking of 30-plus cooperation deals, covering such areas as economy and trade, foreign affairs, infrastructure, technology and innovation, agriculture, finance, energy, media, Internet and sports.

Chinese Premier Li Keqiang and top legislator Zhang Dejiang also met with Putin on Saturday.

Li said during the meeting that China stands ready to align with the EEU proposed by Russia and reach institutional arrangements on trade and investment at an early date.

He also vowed to expand the scope of energy cooperation in areas such as oil and gas, nuclera energy, coal and electricity, promote mutual investment and big-project cooperation, and conduct financial cooperation in currency swap, payment system, and within multilateral framework.

When meeting with Putin, Zhang said exchanges and cooperation between the two countries' legislative bodies have been productive, as they learned from each others' legislative experiences, helped advance economic, trade and local-level cooperation, and coordinate and cooperate with each other in multilateral parliamentary orginazations.

He called on the two countries' legislative bodies to maintain sound communication so as to provide legal support for bilateral cooperation in various fields.

Putin is currently on a state visit to China, and this is his fourth trip to China since Chinese President Xi Jinping took office in 2013.

Related:

China, Russia sign joint statement on strengthening global strategic stability

BEIJING, June 25 (Xinhua) -- China and Russia vowed to strengthen global strategic stability in a joint statement signed by Chinese President Xi Jinping and his Russian counterpart Vladimir Putin.

The statement was signed after their talks on Saturday afternoon in Beijing. Full story "