En arvostele tässä Puhakaisen kirjaa, jonka heti silloin kyllä luin, kun se ilmestyi, vaan tarkastelen antipavlovistikansalaisjärjestön Skepsiksen pääideologin, "sosiobiologi" Risto Selinin vihaista "arvostelua" kyseisestä kirjasta järjestön lehdessä samana vuonna. Nyt on tilaisuus katsoa, kuka oli oikeassa:

http://www.skepsis.fi/lehti/1999/1999-2-skeptikko.pdf


Risto Selin (Höpsis ry, pääideologi, ainaisjäsen, "Ihmeellisen maailman" päätoimittaja):

" Jyri Puhakainen: Persoonan kieltäjät – Ihmisen vapaus ja vastuu

Ihmisinä olemme erittäin uteliaita tietämään, miksi me ja kanssaihmisemme toimim-me kuten toimimme. Yrittäessämme ymmärtää inhimillistä toimintaa tärkeimmässä keskiössä on ajattelun, tunteiden sekä tavoitteellisuuden tutkiminen. Paremmin aivo-tutkimuksen nimellä tunnettu kognitiivinen neurotiede on perehtynyt juuri näiden tekijöiden hermostollisen perustan selvittämiseen.Perusinhimillinen halumme tietää ihmisten toiminnasta, aivokuvantamismenetelmien teknologinen edistys ja aivotutki-muksen menestykset niin empirian kuin teoriankin puolella ovat tehneet siitä genetii-kan ohella tämän hetken kuumimman tutkimusalan. Tämä näkyy tutkijoiden, julkaisu-jen ja tutkimusten määrässä, rahoituksessa, sekä aiheen saamassa julkisuudessa.

Mutta paikalle saapuu filosofi. Tampereen yliopistossa vaikuttavan Jyri Puha-kaisen mielestä aivotutkimuksen käsitys ihmisestä ei ole tieteellinen edistys-askel, vaan ”tämän vuosikymmenen ja kenties ensi vuosituhannen suurin älyllinen huijaus.”

Uusimmassa kirjassaan Persoonan kieltäjät: Ihmisen vapaus ja vastuu aivotutkimuk- sen ja lääketieteen puristuksessa Puhakainen ruotii aivotutkimusta ja sen filosofisia ulottuvuuksia.

Suomalaisista tutkijoista tulilinjalle joutuvat muun muassa Jorma Palo, Paavo Riekkinen ja Risto Näätänen.

Aivotutkimus ei ole Puhakaisen kirjan ainoa kohde, vaan ”Persoonan kieltäjät" viit-taa koko siihen länsimaisen filosofian traditioon, joka on hyökännyt ihmisen vapautta ja vastuuta ja hänen itseohjauksellisuuttaan vastaan. Luonnontieteellinen materialis-mi ja positivismi, marxismi ja Freudin oppeihin nojaava psykoanalyysi, sosiobiologis-mi ja psykologismi,strukturalismi ja postmodernismi, behaviorismi ja konstruktionismi ja niin edelleen ovat kukin peittäneet persoonan omiin intellektuaalisiin ja tieteellisiin selityksiinsä. Jokainen ’ismi’ on vuorollaan terrorisoinut sitä ajatusta, että ihminen on herra omassa talossaan”.

Kirjan saaman julkisuuden myötä Puhakaisesta on tullut uusi valtakunnanfilosofi, jonka kriittistä ääntä on kuultu muun muassa Helsingin Sanomissa, Tieteessä tapah-tuu -lehdessä, Ylioppilaslehdessä, ja jopa Nuorsuomalaisten verkkolehti LIVE!:ssä.

Mutta missä kritiikki?

Aiheuttamaansa julkisuuteen nähden Persoonan kieltäjät on suuri pettymys. Vilpittö- män toiveikkaana odotin aivotutkimuksen terävää kritiikkiä, mutta Puhakainen ei ker-taakaan kyseenalaista erityisiä tutkimuksia tai teorioita. Kirjalle, joka yrittää pommit-taa aivotutkimuksen ihmiskäsityksen kivikaudelle, tämä on yksinkertaisesti anteeksi-antamatonta.

Olisi esimerkiksi ollut mukava kuulla,millä argumenteilla Puhakainen kumoaa Michael Gazzanigan empiirisiin tutkimuksiin perustuvan näkemyksen, jonka mukaan ihminen ei tajuisesti ohjaa toimintaansa, vaan ainoastaan jälkikäteen rationalisoi sitä.

Entä millä argumenteilla hän kumoaisi Benjamin Libetin tutkimukset, joiden mu-kaan aivomme tietävät tajuntaamme ennen, mitä aiomme seuraavaksi tehdä, ja tajunnalla on ainoastaan halujamme säätelevä tehtävä?

***Minä tiedän, miksi nämä tulkinnat eivät ole oikeita, mutta miksi Puhakainen ei ole puuttunut näihin (tai muihin) aihepiirinsä kannalta täysin keskeisiin teorioihin?***
....

Aivotutkijoiden salaliitto

Puhakaisen tärkeimpänä päämääränä ei ole aivojen ja mielen suhteen esittäminen, vaan hänen tarkoituksenaan on kertoa, että ”aivotutkijoilla on oma poliittinen toimin-taohjelmansa ja yhteiskunnalliset päämääränsä” (s.115).Lisäksi hän pyrkiiohjelman luonteen ja valheellisuuden” (s. 122).

 

”Väitteeni on,että neurotieteiden uuden tiedon ja teknologian kaapuun puetulla retoriikalla on yksi keskeinen päämäärä. Sen pyrkimyksenä on korvata ihmistä koskeva eettinen ja poliittinen keskustelu ’tieteellisellä’ puheella ihmisen aivois-ta ja mahdollistaa tätä kautta tiedemiesten ja heitä kannattavien byrokraattien ja politiikkojen valtava halu kontrolloida ihmisten elämää ja käyttäytymistä. Suo-raan sanoen: aivotutkijat eivät ainoastaan tutki ihmisaivoja, vaan pyrkivät vai-kuttamaan yksityisten ihmisten ja ihmisryhmien toimintaan, organisaatioissa ja instituutioissa vallitseviin käsityksiin ihmisestä ja lopulta koko ihmiskunnan elämään” (s. 20–21).

Ilmeisesti oikeusjuttujakin on tulossa, sillä jos aivotutkijoiden rahoituksen määrä tulee kasvamaan Puhakaisen mukaan ”kyseessä on suuri poliittinen ja tieteellinen huijaus ja konkreettinen kasinotaloudellinen petos” (s. 125).

....

Uutta onkin nähdäkseni vain se, että valtakunnassa on taas uusi julkkisfilosofi, joka on tällä kertaa pakkopullaa jokaisessa aivotutkimusta käsittelevässä tv-ohjelmassa (s. 137):

”Monien ihmisten elämässä huomion saamisen tarve on hallitseva motiivi. Tämä se-littää osaltaan sen, miksi ihmiset viihtyvät julkisuudessa. Ei ole väliä,mitä sanon tai teen, kunhan saan olla huomion keskipisteenä. Tällaisen ihmisen maan pinnalle pu-dottaminen on ainakin yksi keino. Jos hän ei osaa nauraa itselleen, on muiden aika nauraa hänelle.”

Risto Selin ”


Näin "sosiobiologien" kansalaisjärjestöideologi Risto Selin.


Herää kysymys, että MITÄ RISTO SELIN ”TIESI” VUONNA 1998 LIBETIN JA GAZZANIGAN (JÄRJETTÖMIEN) ”HAVAINTOJEN” ”OIKEASTA SELITYKSESTÄ”!!!

Jos pannaan Höpsiksen keskustelupalstalta hakuun ”Libet” ja poistetaan mi-nun (RK) viestini, saadaan pelkkää YLISTYKSEN SUITSUTUSTA Libetin höpö-tuloksille NIIN SKEPTIKKOJEN KUIN MM. KREATIONISTIENKIN TAHOLTA!

http://keskustelu.skepsis.fi/html/haku.asp?Tunnus=RK

Ainakaan TÄTÄ TODELLISTA ”SELITYSTÄ”, johon tämä viesti on vastaus, SELIN EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA TARKOITTANUT.

http://hameemmias.vuodatus.net/blog/3003405/libetin-koe-tiedostamattomasta-paatoksesta-ennen-tiedostettua-tukee-tosiasiassa-kielellista-ajatteluteoriaa/

Tämän tieteellisen ihmiskuvan psykologinen tieto ei nimittäin ole periaatteessakaan selvitettävissä VAIN AIVOJA tutkimalla (ja ”tutkimalla”)!

http://www.netn.fi/199/netn_199_vaden.html
http://www.bookplus.fi/kirjat/puhakainen%2c_jyri/
http://www2.lappeenranta.fi/lehtitietokanta/artikkeli.php?id=3076

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/pierupeilisolutiede...

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=150186

 

***

Screenshot_2020-08-28%20Filosofian%20toh