TÄÄ ON HALONPERKELISTIEN TOUHUA TAAS, YKSI NIMI KERTOO KAIKEN...

HULLU HALONPERKELE ALOITTI TÄMÄN SKITSOLALLATTELUKÄYTÄNNÖN VÄITTÄMÄLLÄ "PUTININ MYRKYTTÄNEEN POLONIUMILLA LITVINOVIN", JONA MYRKYTTÄJÄ TODELLISUUDESSA OLI BORIS BEREZOVSKI.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FI.pdf?fbclid=IwAR1pWgt9vh1Yujz61hcqUnTfey80ROdZITZJYvIYNH_-kSgw4G7T-lUMMCE

Screenshot_2020-09-18%20TA%20-%20TA-9-20

Euroopan parlamentti

2019-2024

HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos

P9_TA-PROV(2020)0232

Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä (2020/2777(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja eten-kin sen 2 luvun ja erityisesti 29 pykälän, jolla suojellaan sananvapautta,sekä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja YK:n jäsenenä sitoutunut,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitii-kan korkean edustajan 3. syyskuuta 2020 EU:n puolesta antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasi-oiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. elokuuta ja 2. syyskuuta 2020 antamat julkilausumat Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet'n 8. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa vaaditaan riippumatonta tutkimusta Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 8. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuo-tannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hä-vittämistä koskevan yleissopimuksen (kemiallisten aseiden kieltosopimus), jossa kielle-tään kemiallisten aseiden käyttö, kehittäminen, tuotanto, varastointi ja siirto,

ottaa huomioon, että 27. marraskuuta 2019 järjestetyssä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioiden konferenssin 24. istunnossa hyväksyttiin yksimielisesti pää-tökset C-24/DEC.4 ja C-24/DEC.5 orgaanisiin fosforiyhdistei-siin kuuluvien Novitšok-ryhmään kuuluvien hermomyrkky-jen lisäämisestä yleissopimuksen kemikaaliliitteen kemi-kaaliluetteloon 1 ja näiden päätösten voimaantulosta 7. kesäkuuta 2020,

ottaa huomioon Charité – Universitätsmedizin Berlin -sairaalan 24. elokuuta 2020 antaman lausunnon, jonka mukaan Aleksei Navalnyi oli myrkytetty hermomyrkyllä,

ottaa huomioon Saksan hallituksen 2. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa se kehotti Venäjän hallitusta kiireellisesti ottamaan kantaa tapahtuneeseen ja tuomitsi iskun mitä jyrkimmin sanakääntein,

ottaa huomioon Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) pääjohtajan [Fernando Ariasin] 3. syyskuuta 2020 an-taman lausunnon, joka koski väitettyä kemiallisten aseiden käyttöä Aleksei Navalnyita vastaan ja jossa painotetaan, että ”henkilön myrkyttämistä hermomyrkyllä pidetään kemiallisten aseiden kieltosopimuksen nojalla kemiallisten aseiden käyttönä”,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julis-tuksen 5 artiklan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oi-keuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artik-lan, joiden mukaan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla, ja toteaa, että Venäjä on näissä osapuolena, 

ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväk-sytyn julistuksen yksilöiden, ryhmien ja yhteiskunta-elinten oikeu-desta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on Venäjän johta-vana oppositiopoliitikkona, asianajajana, bloggaajana ja korruption vastaisena aktivistina paljastanut lukuisia kor-ruptiotapauksia, joissa on ollut osallisina liikeyrityksiä ja venäläisiä poliitikkoja,ja johtanut useita julkisia mielenosoi-tuksia eri puolilla Venäjää ja että hänestä on tullut Venäjän yksi harvoista tosiasiallisista oppositiojohtajista;

 

[HM: Navalnyin tunnusti ennen paikallisvaaleja johtajakseen seitsemän (7) niisä valituista 80000 edustajasta.

Jos Suomessa valittaisiin noin mosta kunnanvaltuutettua, niin Luonnolain puoluekin saisi tuon verran...

EU:n mukaan Venäjän opposition suvereeni johtaja on PROMILLESARJASSA...
 
Eu väittää samanaikaisisesti, että Putin on maailmanhistorian vakaiimin istuva valtion päämies - ja että hän on diktaattori, joka hallitsee terrorilla"...]

 

 

toteaa, että hänet oli pidätetty ja tuomittu aiemmin pyrkimyksenä tehdä loppu hänen poliittisesta ja julkisesta toiminnastaan;

ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut,että monet näistä menettelyistä olivat loukkaavia ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen vastaisia;

ottaa huomioon,että Aleksei Navalnyita vastaan hyökättiin fyysisesti vuonna 2017 käyttäen lääketieteellistä desinfi-ointiainetta, minkä vuoksi hän lähes sokeutui,ja että Naval- nyi väitetysti myrkytettiin hänen ollessaan pidätettynä vuonna 2019;

ottaa huomioon, että kummassakaan näistä tapauksista rikoksentekijöitä ei saatettu oikeuden eteen;

B. toteaa, että tietojen mukaan Aleksei Navalnyi vaipui koomaan Venäjän sisäisellä lennolla 20. elokuuta 2020, hänet vietiin sairaa-laan Tomskin kaupunkiin Venäjällä ja hän on hänen perheensä pyynnöstä saanut sairaalahoitoa Charité-sairaalassa Berliinissä 22. elokuuta 2020 alkaen;

C. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyin murhayritys ta-pahtui ennen Venäjän 13. syyskuuta 2020 pidettyjä pai-kallis- ja aluevaaleja, joissa hän ja hänen tiiminsä olivat aktiivisesti mukana ottamassa käyttöön älykästä äänestä-mistä koskevaa strategiaa Putinin hallinnon ehdokkaiden kukistamiseksi;

toteaa, että tämä saattaa maan demokratian, perusoikeuk-sien ja ihmisoikeuksien tilan erityisen huolestuttavaan valoon;

D. huomauttaa, että juuri ennen häneen kohdistunutta myrkytysyritystä Aleksei Navalnyi oli Novosibirskissä ja Tomskissa tutkimassa korruptiota paikallisten kuvernöörien keskuudessa;

toteaa, että korruptionvastaisella toiminnallaan eri alueilla Aleksei Navalnyi lisäsi paikallisväestön tietoisuutta tällai-sista tapauksista ja onnistui näin lisäämään äänestysaktii-visuutta aluevaaleissa ja saa-maan ääniä oppositiolle; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on perustanut eri puolille maata 40 aluetoimiston verkoston, joka seuraa vakiintu- neesti paikallisviranomaisten toimintaa mutta on myös joutunut Venäjän viranomaisten pelottelun ja vainon kohteeksi;

E. huomauttaa, että Aleksei Navalnyi on ilmaissut vahvan tukensa mielenosoittajille Habarovskissa sekä Valko-Venä-jällä ja pitänyt Valko-Venäjällä tapahtuneita muutoksia suunnannäyttäjänä Venäjän kansalle;

F. toteaa, että poliittiset salamurhat ja myrkytykset ovat Venäjällä hallinnon järjestelmällisesti käyttämiä välineitä, joiden maalitauluna on tarkoituksellisesti oppositio;

huomauttaa, että tilannetta pahentaa entisestään viran-omaisten haluttomuus tutkia perusteellisesti poliittisista syistä tehdyt Anna Politkovskajan, Boris Nemtsovin, Sergei Protazanovin, Vladi-mir Kara-Murzan ja muiden henkilöiden murhat tai murhayritykset;

ottaa huomioon, että hallitus tai hallitusta kannattavat tiedotusvälineet kohdistavat opposition edustajiin järjestelmällisesti sanallisia hyökkäyksiä ja henkilökohtaisia mustamaalauskampanjoita ja demonisoivat heitä;

G. toteaa, että tämä viimeisin murhayritys on tuorein esi-merkki siitä, että Venäjän federaatiossa on taannuttu vaka-vasti ihmisoikeuksien suojelussa ja yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa;

H.ottaa huomioon, että meneillään olevaa yhteiskunnalli-sen tyyty-mättömyyden tukahduttamista vahvistavat poliisin ja turvallisuus-joukkojen rankaisemattomuus sekä tuomioistuinten haluttomuus asettaa syytteeseen näiden rikosten todelliset tekijät,jotka pääsevät ilman rangaistusta ja hallitus jopa palkitsee heidät;

I. ottaa huomioon, että tunnetun venäläisen ihmisoikeusjär-jestön Memorialin mukaan Venäjän federaatiossa on yli 300 poliittista ja uskonnollista vankia;

toteaa, että EU osoittaa solidaarisuuttaan kaikille toisin-ajattelijoille ja venäläisille, jotka vapautensa ja henkensä uhalla ja Kremlin ja Venäjän viranomaisten painostuksesta huolimatta jatkavat taistelua vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta;

J. katsoo,että poliittisista syistä tehdyillä murhilla ja murha-yrityksillä, joiden takana on Venäjän salainen palvelu, on suora vaikutus EU:n sisäiseen turvallisuuteen;

K. ottaa huomioon,että Charité – Universitätsmedizin Berlin -sairaala tuli siihen johtopäätökseen, että Aleksei Navalnyi yritettiin myrkyttää hermomyrkyllä, joka kuuluu Neuvosto-liiton ja Venäjän federaation kehittämien sotilaskäyttöön tarkoitettujen Novitšok-hermomyrkkyjen ryhmään;

toteaa, että Saksan asevoimien erikoislaboratorio ja useat itsenäi-sesti toimivat laboratoriot ovat vahvistaneet tämän havainnon; ottaa huomioon, että Novitšok-ryhmään kuulu-vaa hermomyrkkyä käytet-tiin äskettäin maaliskuussa 2018 EU:n alueella Salisburyssä, Yh-distyneessä kuningaskun-nassa toteutetussa Venäjän tiedustelupal- velun entiseen agenttiin Sergei Skripaliin ja tämän tyttäreen Julijaan kohdistuneessa iskussa, mikä johti myös Amesburyn asukkaan Dawn Sturgessin kuolemaan;

[HM: MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI KÄYTETTY: OIKEAT PELAS-TAJAT OLIVAT KUOLLEET, JOS OLI KÄYTETTY.SKRIPALIT MYR-KYTETTIIN FENTANYYLILLÄ, KUVIOON OLI EHKÄ TARKOITUS JÄLKIKÄTEEN YMPÄTÄ NOVICHOKIA. AMESBURY ON ERI KAUPUNKI. TAPAUKSILLA EI OLE YHTEYTTÄ.]

L.ottaa huomioon,että venäläiset lääkärit hoitivat Aleksei Navalnyita ensin myrkytyksen vuoksi ja väittivät myöhem-min, ettei hänen ke-hossaan ollut jälkiä myrkystä, ja yritti-vät estää hänen siirtämisensä pois maasta, ja toteaa, että Venäjän viranomaiset kiistävät kaiken yhteyden kyseiseen tapaukseen;

M. ottaa huomioon, että Novitšok-hermomyrkky on väline, joka on kehitetty Venäjän sotilaallisia rakenteita ja salaisia palveluja varten ja ainoastaan niiden käytettävissä;

[HM: HEWOWWITTUA! SE ON TUNNETTU AINE JA SITÄ OSATAAN TEHDÄ MIS-SÄ VAAN! SILLÄ* VAAN EI OLE MITÄÄN JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ, SE ON PELKKÄ MURHA-ASE, JONKA VENÄJÄ ON HÄVITTÄNYT. UZBEKISTANILAINEN TUTKIMUSLAITOS JÄI JENKKIEN KÄSIIN JA TEKIJÄT SIIRTYIVÄT SINNE.]

huomauttaa, että tällaisia aineita säännellään Venäjän laissa;

toteaa, että Novitšok-hermomyrkky on kemiallinen ase, jota voidaan kehittää ainoastaan valtion omistamissa sotilasla-boratorioissa ja jota yksityishenkilöt eivät voi hankkia;

[NAVALNYIN RAKASTAJATAR MARIJA PEVTSHIHILLÄ OLI PÄÄSY NOILLE AINEILLE LONTOOSSA - JA ON VARMAAN VIELÄKIN!]

 

toteaa, että jos näin olisi kuitenkin käynyt, kyse on Venäjän kansainvälisten oikeudellisten sitoumusten rikkomisesta;

N. toteaa, että neuvosto on kehottanut Venäjän viranomaisia teke-mään perusteellisen tutkimuksen Aleksei Navalnyin murhayrityk-sestä, pyytänyt yhteisiä kansainvälisiä vastatoimia ja pidättänyt itselleen oikeuden toteuttaa asianmukaisia toimia, rajoittavat toimenpiteet mukaan lukien;

O. toteaa, että kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mu-kaan henkilön myrkyttämistä hermomyrkkyä käyttämällä pidetään kemialli-sen aseen käyttämisenä ja että kemial-listen aseiden käyttö kenen tahansa toimesta ja kaikissa olosuhteissa rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

toteaa, että tätä koskevien kahden ehdotuksen, Venäjän te-kemä ehdotus mukaan lukien, yksimielisen hyväksymisen perusteella Novitšok lisättiin kemiallisten aseiden kieltoso-pimuksen valvottujen aineiden luetteloon ja sen vuoksi sii-hen sovelletaan tiukimpia valvontaa koskevia suuntaviivoja yleissopimuksen mukaisesti;

P. ottaa huomioon, että ajatuksen- ja sananvapaus, yhdis-tymisvapaus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen on kirjattu Venäjän federaation perustuslakiin;

Q. ottaa huomioon, että Venäjän valtion valvonnassa olevat tiedo-tusvälineet yrittävät kiistää Venäjän viranomaisten vastuun Aleksei Navalnyin murhayrityksestä levittämällä disinformaatiota ja kääntä-mällä huomion pois jatkuvista demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, perusvapauk-sien ja ihmisoikeuksien loukkauksista Venäjän federaatiossa;

R. toteaa, että Venäjällä 13. syyskuuta 2020 pidetyissä aluevaaleis- sa tehtiin ennätysmäärä valituksia vaalitulosten väärentämisestä;

huomauttaa, että niissä kaupungeissa, joissa Aleksei Naval-nyi kävi ennen häneen kohdistunutta myrkytysyritystä (Novosibirsk ja Tomsk), hänen älykästä äänestystä koskeva järjestelmänsä osoittautui tulokselliseksi ja auttoi kukistamaan Putinin ehdokkaat;

 

[HM: HEWOWWITTUA!!! SE PROVOKAATTORI MM: KEHOTTI ÄÄNESTÄMÄÄN KOMMUNISTEJAKIN - VAIKKA NÄMÄ TAATUSTI EIVÄT MOISTA "TUKEA" OL-LEET KYSELLEET EIVÄTKÄ "SOPINEET" - JA SITTEN HEIDÄNKIN KANNATUK-SEN OLI MUKA "NAVALNYN ANSUIOTA, JONKA OMA KANNATUS LASKETAAN PROMILLEISSA!!!!]

 

S. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on virallisesti tullut siihen tulokseen,ettei Venäjää voida enää pitää ”stra- tegisena kumppanina”, kun otetaan huomioon myös sen vastakkainasettelua ajava ulkopolitiikka, mukaan lukien sotilaalliset väliintulot ja laittomat miehitykset kolmansissa maissa;

 

1. tuomitsee jyrkästi Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja ilmaisee syvän huolensa kemiallisten hermomyrkkyjen toistuvasta käytöstä Venäjän kansalaisia vastaan;

2. palauttaa mieliin,että kemiallisten aseiden käyttö on kai-kissa olosuhteissa kansainvälisen oikeuden ja erityisesti ke-miallisten aseiden kieltosopimuksen mukaisesti tuomittava rikos;

3.korostaa,että Aleksei Navalnyin murhayritys oli osa järjes-telmällisiä pyrkimyksiä vaientaa hänet ja muut toisinajatte-lijat ja estää heitä paljastamasta uusia hallintoon liittyviä vakavia korruptiotapauksia sekä pelotella yleisesti maan poliittista oppositiota erityisesti tarkoi-tuksena vaikuttaa 11. – 13. syyskuuta 2020 järjestettyihin Venäjän paikallisiin ja alueellisiin täytevaaleihin;

4. toistaa, että Aleksei Navalnyin tapaus on yksi esimerkki Venäjän harjoittamasta laajemmasta sisäpoliittisesta pai-nostuksesta ja sen harjoittamista maailmanlaajuisista aggressiivisista toimista, joilla pyritään levittämään epäva-kautta ja kaaosta, vakiinnuttamaan sen sanelu- ja määräys-valtaa ja horjuttamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä;

5. pyytää käynnistämään välittömästi kansainvälisen tut-kinnan (jossa ovat mukana EU, YK, Euroopan neuvosto ja niiden liittolaiset sekä OPCW) ja korostaa aikovansa päättäväisesti osallistua tällaiseen tutkintaan;

kehottaa OPCW:tä aloittamaan yksityiskohtaisen tutkinnan, jossa selvitetään, onko Venäjän kemiallisia aseita koskevia kansainvälisiä sitoumuksia rikottu;

kehottaa Venäjän viranomaisia toimimaan täydessä yhteis-työssä OPCW:n kanssa, jotta voidaan varmistaa puolueeton kansainväli-nen tutkinta ja saattaa Aleksei Navalnyita vastaan tehdystä rikoksesta vastuussa olevat vastuuseen;

6. kehottaa ulkoasiainneuvostoa ottamaan aktiivisesti esille tämän asian 21. syyskuuta 2020 järjestettävässä kokouksessaan;

vaatii, että EU laatii mahdollisimman pian luettelon Venä-jään sovellettavista kunnianhimoisista rajoittavista toimenpiteistä ja lujittaa voimassa olevia Venäjän vastaisia pakotteitaan;

kehottaa ottamaan käyttöön pakotemekanismeja, jotka mahdollistaisivat korruptoituneiden henkilöiden eurooppa-laisten varojen keräämisen ja jäädyttämisen Aleksei Naval-nyin korruptiontorjuntasäätiön havaintojen mukaisesti;

7. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan poliittisten vastustajiensa häirinnän, pelottelun,heihin kohdistuvan vä- kivallan ja tukahduttamistoimet siten,että lopetetaan vallit- seva rankaisemattomuu-den ilmapiiri, joka on jo johtanut useiden toimittajien, ihmisoikeuk-sien puolustajien ja oppo-sitiopoliitikkojen kuolemaan; korostaa tarvetta varmistaa, että tällaiset henkilöt voivat harjoittaa laillista ja hyödyllis-tä toimintaansa ilman, että heidän täytyy pelätä oman henkensä tai perheenjäsentensä tai ystäviensä hengen puolesta;

8. kehottaa EU:ta vaatimaan jatkuvasti, että Venäjä kumoaa tai muuttaa kaikki lait, jotka eivät ole kansainvälisten nor-mien mukaisia,mukaan lukien Venäjän perustuslakiin ja sen vaaleja koske-vaan oikeudelliseen kehykseen äskettäin teh-dyt laittomat muutokset sekä ulkomaisia agentteja ja ei-toi- vottuja järjestöjä koskeva lainsäädäntö, jotta voidaan edis-tää moniarvoisuutta ja vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja ja luoda opposition ehdokkaille tasapuoliset toimintaedellytykset;

9. ilmaisee solidaarisuutensa Venäjän demokraattisille voi-mille, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja vapaaseen yhteis-kuntaan, sekä tukensa kaikille henkilöille ja järjestöille, jotka ovat hyökkäysten ja tukahduttamistoimien kohteena;

10. korostaa,että Venäjän federaatio on YK:n turvallisuus-neuvoston jäsenenä velvollinen kunnioittamaan kansain-välistä oikeutta sekä asiaankuuluvia sopimuksia ja yleisso-pimuksia sekä noudattamaan täysimääräisesti kansainvä-lisiä sitoumuksiaan, mukaan lukien OPCW:n kanssa tehtävä yhteistyö kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mahdollisia rikkomuksia koskevassa tutkinnassa;

11. kehottaa Venäjän federaatiota käsittelemään pikaisesti kansainvälisen yhteisön esille ottamia kysymyksiä ja toimit-tamaan välittömästi,täysimääräisesti ja kokonaisuudessaan Novitšok-ohjelmansa OPCW:lle;

12. korostaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neu-voston ja Ety-järjestön jäsenenä sitoutunut kunnioitta-maan Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä kansa-laisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainvä-liseen yleissopimukseen kirjattuja perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;

13. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että kaikki poliittisista syistä syy-tettyjä henkilöitä koskevat tapaukset otetaan esille EU:n ja Venäjän välisissä ihmisoikeusneuvot-teluissa, kun ne jälleen aloitetaan, ja vaatimaan virallisesti, että näihin neuvotteluihin osallistuvat Venäjän edustajat vastaavat kustakin tapauksesta esitettyihin kysymyksiin;

kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia ja vara-puheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan tällaisia tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa sekä raportoi-maan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

14. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan kantojaan suhteessa Venäjään ja puhumaan yhtenäisesti yhdellä äänellä kahden- ja monenvälisillä foorumeilla Venäjän viranomaisten kanssa;

15. toistaa, että on käynnistettävä kiireellisesti EU:n Venäjän-suhteiden perusteellinen ja strateginen uudelleenarviointi, joka sisältäisi seuraavat periaatteet:

a. kehotetaan varapuheenjohtajaa /korkeaa edustajaa tar-kistamaan EU:n Venäjän-politiikkaa ja EU:n suhteissa Ve-näjään sovellettavia viittä ohjaavaa periaatetta sekä kehit-tämään uuden kattavan strategian,jonka ehdoksi asetetaan Venäjän johdon ja viranomaisten demokratian, oikeusvalti-on ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla toteuttamat toimet;

b. kehotetaan jäsenvaltioita edelleenkin eristämään Venäjä kansainvälisissä yhteyksissä (kuten G7-ryhmässä ja muissa kokoon-panoissa) ja tarkastelemaan kriittisesti EU:n yhteis-työtä Venäjän kanssa erilaisilla ulkopoliittisilla foorumeilla;

c. kehotetaan neuvostoa ensisijaisesti hyväksymään EU:n Magnitski-tyyppinen ihmisoikeusloukkauksia koskeva pa-kotemekanismi, joka sisältää luettelon pakotteiden kohtee-na olevista henkilöistä ja johon voisi sisältyä myös Venäjän hallintoon kohdennettuja alakoh-taisia pakotteita, ja panemaan se täytäntöön lähitulevaisuudessa;

d.toistetaan Navalnyin tapauksen valossa EU:n aiempi kan-ta, jonka mukaan Nord Stream 2 -hanke on keskeytettävä;

e. kehotetaan neuvostoa hyväksymään EU:n strategia ve-näläisten toisinajattelijoiden,valtiosta riippumattomien jär-jestöjen ja kansalais- järjestöjen sekä riippumattomien tie-dotusvälineiden ja toimittajien tukemiseksi hyödyntämällä kaikilta osin ihmisoikeuksien puolustajia koskevia mekanis-meja,luomalla nuorille venäläisille uusia mahdolli- suuksia opiskella EU:ssa ja avustamalla maanpaossa toimivan venä-läisen yliopiston perustamisessa jossakin jäsenvaltioista;

f. kehotetaan neuvostoa välittömästi aloittamaan valmiste-lut ja hyväksymään tulevia suhteita demokraattiseen Venä-jään koskeva EU:n strategia, johon sisältyy laaja valikoima kannustimia ja ehtoja, joilla voimistetaan maan sisäisiä suuntauksia kohti vapautta ja demokratiaa;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslausel-man komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuus-politiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvalti-oiden hallituksille ja parlamenteille, Euroopan neuvostolle, Euroo-pan turvallisuus- ja yhteistyö-järjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille. "

HM: EU ja EN ja EIT ON LAKKAUTETTAVA PÖLHÖILEMÄSTÄ!!!

 

***

Naru kiristyy Boris Johnsonin kaulan ympärillä niin Skripalien kuin Navalntyinkin myrkytystapauksissa: Navalnyin rakastajatar ja mitä todennäköisin myrkyttäjä Marija Pevtshih on edelleen mitä ilmeisimmin M16:_n väkeä. Hänen isänsä on myrkkylaboratorion johtja Lontoossa ja hänellä on pääsy salaisille myrkyille.

73_main-1-750x421.jpg
Marija Pevtshih


Boris on muUten ensimmäinen, joka koko farssien yhteydessä lörpsäisi julki sanan Novitshok - ennen kuin ensimmäistäkään näytettä Skripleista oli oli analysoitu, tai muuta koetta tehty kuin että kauppakeskuksen ensiapupäivystys antoi heille summamutikassa opiaattioen vastamyrkkyä - JOKA TEHOSI!

https://nation-news.ru/557448-vozmozhnaya-otravitelnica-navalnogo-mozhet-rabotat-na-britanskuyu-mi6?utm_source=whitepush.biz&utm_medium=push&utm_campaign=push25_18_09_2020

Возможная отравительница Навального может работать на британскую MI6

17:58
 

18 Сентября 2020

Признанный иноагентом в РФ "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) мог быть у- частником схемы по легализации фейковой информации западных спецслужб. В системе может быть замешана предполагаемый сотрудник MI6 Мария Певчих.

Как стало известно, организация блогера Алексея Навального могла прини-мать участие в легализации данных MI6. Инициатива была направлена на дискредитацию РФ, чтобы Запад мог вводить антироссийские санкции.

В окружении Навального не так давно была замечена жительница Лондона Мария Певчих. Девушка также может быть причастна к отравлению блогера. Политтехнолог Владислав Рогимов сообщил, что Певчих является агентом британской спецслужбы MI6. Только через нее ФБК мог получать данные, к которым имеют доступ сотрудники британской разведки, пишет Федеральное агентство новостей.

orig-44-1600435884.jpg

***

https://www.rt.com/russia/499732-novichok-developers-navalny-symptoms/

Developers of ‘Novichok’ say Navalny's symptoms aren't consistent with poisoning by their deadly creation, reject German claims

2 Sep, 2020 19:25

If Alexey Navalny was poisoned with Novichok, he'd be dead already. That's accor-ding to the creators of the lethal chemical, who say the Russian opposition figure's symptoms suggest German assertions on Wednesday are inaccurate.
 
Berlin insists its Bundeswehr [military] laboratory found traces of poison from the No-vichok family in the anti-corruption campaigner's system. Chancellor Angela Merkel has condemned the “attack” and demanded an explanation from Russia.
 
But the scientists behind its development – Leonid Rink and Vladimir Uglev – have dismissed the German claims. They say Novichok is supposed to be an extremely deadly nerve agent and there's no way Navalny could have survived its application. Furthermore, Uglev has pointed out that others who interacted with the Moscow protest leader after he fell ill – fellow plane passengers, ambulance crews, etc. – would also have been contaminated.
 

“The symptoms are absolutely not similar,” Rink told media outlet RIA Novosti.

According to him, if Novichok was used, Navalny would have had seizures, and he would have already died, instead of falling into a coma. “He'd be resting at the cemetery for a long time (already), that's all,”  the scientist explained.

“I believe that the use of chemical warfare substances: sarin, soman and Novichok (A-234) can be excluded from the list of possibilities,” Uglev informed another news agency Interfax. “Apart from Navalny himself, the people around him would be also stricken in one form or another.”

According to media reports, Uglev and Rink are among the founders of the Soviet Novichok chemical weapons programme. Until 1991, both of them worked at the Volsk branch of the State Research Institute of Organic Chemistry and Technology in Shikhany, part of the Saratov Region.

On August 20, a plane carrying Navalny made an emergency landing in Omsk after the blogger suddenly felt unwell on a flight from Siberia to Moscow. Navalny was taken to hospital in a coma and was put on a ventilator. On August 22, he was flown to Germany for treatment. German doctors said on August 24 that they had found signs of Navalny’s intoxication with substances from the cholinesterase inhibitors group. The doctors added that there was no threat to his life but there was the possibility of long-term effects on his nervous system.

 

https://www.rt.com/russia/499708-navalny-poisoning-novichok-russia/

Kremlin says Germany didn’t inform Moscow of data showing opposition figure Navalny was poisoned with Novichok-like nerve agent

2 Sep, 2020 14:44 / Updated 17 days ago

 

***

 

Puolan ja Saksan viranomaisten kaapattu keskustelu Navalnyista.

https://howto-news.info/otravlenie-podtverzhdaetsya-tochno-polnaya-rasshifrovka-perehvata-o-navalnom/

04 Сентября в 23:27

«Отравление подтверждается точно?»

(Voidaanko myrkytys vahvistaa varmasti?):

Полная расшифровка перехвата о Навальном

В Сети появилась полная расшифровка перехвата переговоров Берлина и Варшавы о Навальном. Один из собеседников уточняет:

"Отравление подтверждается точно?"

На записи слышно два мужских голоса, которые по-английски обсуждают ситуацию с Навальным. Один из них заявляет, что все материалы по российскому блогеру готовы и в скором времени будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Варшава спрашивает, подтверждается ли версия об отравлении Навального, однако Берлин уходит от ответа.

(Varsova kyselee, vahvistetaan ko versio Navalnyin myrkttämisestä. Berliini ei vastaa.)

Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идёт война. А во время войны всякие методы хороши, — заверяет собеседник.

(Ymmärrhän, Maik (Mike?), se ei ole tässä tapauksessa tärkeää. On meneillään sota. Sodan aikana kaikenlaiset metodit ovat hyviä, vastaa keskustelukumppani.)

 

Варшава в итоге соглашается, утверждая, что необходимо отбить у президента РФ Владимира Путина охоту влезать в дела Белоруссии.

Ниже приводим полную расшифровку перехвата разговора белорусскими спецслужбами.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Навальный, как установили немецкие специалисты, отравлен веществом из группы «Новичок». После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор между Польшей и Германией, который свидетельствует о том, что вся история с Навальным подстроена. "

***

Navalnyin Novitshok-myrkkypullo löytyi Omskilaisesta hotellihuoneesta.

 

https://www.lentainform.com/pnews/8799226/i/965/pp/1/1

https://radarmedia.net/u-navalnogo-obyasnili-proishozhdenie-butylki-s-novichkom/

" У Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

В Instagram Алексея Навального появилась видеозапись, сделанная членами его команды вскоре после отравления. В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске.

«Почти сразу сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в посте.

5f9240737ac3a3c40887b1e1d16c4aa6.e7b3df8

Читайте также: Удушение Крыма: Россия выступила против Киева в ООН

Одновременно с публикацией поста соратников Навального в Instagram издание «Проект» опубликовало статью по ситуации с отравлением, в которой речь, в частности, шла и о бутылке. «Проект» подтвердил, что бутылкой, на которой предположительно нашли следы «Новичка», Навальный пользовался не в самолете. В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили изданию, что ни одна из бутылок с борта самолета не пропала, а попутчики Навального не помнят, чтобы его поили из бутылки в рейсе. Как установил «Проект», бутылку со следами «Новичка» из России в Германию вывезла соратница Навального Мария Певчих.

«По сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили «Новичком», — пишет издание. Певчих подтвердила детали этой истории.

***

Lavrov sanoo, että saksalaisen Cheroté-sairaalan lääkärit eivät löytäneet Navalnyin näytteistä myrkkyjä.

https://news-z.info/lavrov-zayavil-chto-vrachi-sharite-ne-obnaruzhili-yadov-v-analizah-navalnogo/

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не обнаружили ядов в анализах Навального

50903-1602064944-435x250.jpg

В понедельник, 5 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с заявлением, что врачи клиники «Шарите» в Берлине не обнаружили в анализах оппозиционного блогера Алексея Навального боевых отравляющих веществ.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что омские врачи предоставили немецким докторам анализы и результаты всех проведенных исследований. Глава МИД России заявил об этом на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Ранее власти западных стран набросились на Россию с обвинениями в причастности к отравлению господина Навального, который якобы пострадал от яда из группы «Новичок».

«Более того, супруга Навального Юлия подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Омские медики не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?», — задаётся вопросом Лавров.

«РИА Новости» передает слова российского министра, выразившего уверенность, что в ближайшее время ЕС введут санкции за использование химических отравляющих веществ в связи с инцидентом с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального», — высказался глава российской дипломатии. "

Vitsi on siinä, että Navalnyj sai mukaansa Saksaan kaikki tiedot venäläisistä kokeista (kolmelta klinikalta), ja Chrrité-sairaala edelleen teki kokeita, joissa ei havaittu myrkkyä: Novichokia eikä tiettävästi muutakaan.

Sitten näytteet ja tulokset lähetettiin Saksan armeijan Bundeschwerin sairaalaan, ja siellä muka "havaittiin myrkkyä". Ruotsalaiset ja ranskalaiset saivat Bundeschwerin koeraportit. He eivät voineet olla varmoja, etteikö SIELLÄ olisi voitu lisätä vähän Novichokia, joka muuten Kemiallisten aseiden valvontajärjetön mukaan oli "uutta tyyppiä" eikä NL:n "vanhaa". Novichokin teho riippuu nanojauhatuksesta, jonka onnistuneisuutta ei voi tutkis spektrometrillä.

 

***

Hodorkovski haukkui Navalnyia: "Rupesi pomottelemaan ..."...

Hodorkovski sanoo ajavansa koalitiota (mutta keiden kanssa: ei ainakaan toiseksi suurimman puolueen kommunistien, tuskin myöskään kolmanneksi suurimmam zhirinovskilaisten...), mitä taas Navalnyi ei kannata eikä ole sellaiseen sovelias henkilö Hodon mukaan. Hodo sanoo, että he ovat alun prin olleet erimielisiä ja että Navanyi olisi munannut jonkin koalition vuosina 2002 ja 2011 - 2012.
Juutalalainen "globalsti Hodorkovski väittää käytännössä Navalnya "nationalistinatsiksi".

https://nation-news.ru/565453-khodorkovskii-vystupil-protiv-avtoritarizma-i-vozhdizma-navalnogo

 

Ходорковский выступил против авторитаризма и вождизма Навального

13:51
 

18 Октября 2020
Screenshot_2020-10-21%20%D0%A5%D0%BE%D0%
 

Бизнесмен Михаил Ходорковский назвал основное разногласие с Алексеем Навальным и причину, по которой он не видит Навального лучшей альтернативой нынешнему президенту России. По мнению бизнесмена, Навальный стоит за авторитарную модель власти, что принципиально не меняет политического существующего устройства. 

Такой стиль управления вполне отвечает менталитету россиян, но лично он, Ходорковский, не считает, что смена одного правителя с широкими полномочиями на другого приведет страну к чему-то хорошему, даже если сам по себе новый лидер – неплохой человек.

"Ну, у нас есть одно концептуальное расхождение, мы о нем неоднократно уже говорили, я не верю в то, что самый хороший человек, придя на сегодняшнее царское место, сможет построить демократию. Я не верю в доброго царя. Я считаю, что это просто логика развития событий монопольной власти", — сказал он.

По-настоящему демократическое общество должно управляться коалицией — так, чтобы всегда была возможность столкновения разных точек зрения. Именно в этом Ходорковский видит цель перемен в обществе и будущего правительства. Нужно сразу заявить о коалиции, пусть даже это против народной ментальности, легко принимающей одного человека лидером, потому что иначе авторитарную парадигму в стране не переломить.

"Поэтому моя позиция, что, если мы хотим изменить не фамилию вождя, а ситуацию в стране, то мы должны строить коалицию и говорить именно о коалиционном правительстве сразу. То есть, мы должны поменять систему. Любые шаги, направленные на создание культа вождя, — неважно, вождя со стороны власти или вождя со стороны оппозиции, — они не выводят страну из авторитарной парадигмы. На что мне коллеги отвечают, что в вождистском менталитете российского народа иначе будет трудно поменять власть", — сказал Ходорковский.

Вождизм и авторитарность, характерные для Навального, отметили еще во времена "болотных митингов" 2011-2012 годов. Тогда же его фраза "Вы не рефлексируйте – вы распространяйте!", написанная в ответ на замечание, что партия "Единая Россия" не писала припоминаемый Навальным "Манифест" 2002 года, стала крылатой.

Демократы из "Яблока" – Борис Вишневский, Лев Шлосберг также отмечали авторитаризм Навального. Особенно ярко расхождение позиций проявляется во время выборов и применения технологии "Умного голосования". Навальный предлагал и предлагает своим последователям не думать, за кого они голосуют, не анализировать высказывания кандидатов и отношение к проблемам прав и свобод человека в России. Голосовать надо так, как решит Навальный и его команда, за наиболее вероятного победителя из числа не-единороссов.

Бывшие коллеги Навального и те, кто с ним работал, столь же хорошо замечали эту черту. Политтехнолог Станислав Белковский, помогавший Навальному создавать движение "Народ" в 2007 году (тот был еще блогером, который заигрывал с национализмом), говорил, что перестал содействовать ему, так как понял: если этот человек получит реальные полномочия власти, нынешнее время все оппозиционеры будут вспоминать как очень либеральное.

"Навальный – это так или иначе лебединая песня советской политики, это человек, который придерживается принципов вождизма и безальтернативности", — сказал он в 2019 году на "Эхе Москвы".

О вождизме и безальтернативности как принципах существования в окружении Навального неоднократно говорил и бывший его коллега Виталий Серуканов.

"У него куча комплексов. Например, Навальный боится, что вокруг него будет мало людей. У него наполеоновская гигантомания. Если он выходит на улицу, там должна быть огромная толпа. У Алексея безумная неуверенность в себе, которую он прячет за нахрапом и вождизмом. Он хамски общается со своими сотрудниками, Навальный берет на работу тех, кто не может ему дать сдачи. Особенно достается преданным женщинам. Яркий пример — его юристка Любовь Соболь. Она, в отличие от остальных пройдох, искренне верит Навальному. Но Алексей относится к ней хуже всего: "жрет" ее при коллективе, легко доводит до слез", — говорил он в 2018 году, готовя к выпуску книгу о Навальном.

Он и в дальнейшем неоднократно рассказывал, что решения принимались единолично главой ФБК (признан иноагентом), все остальные должны были только слушать и исполнять.

В начале сентября, когда было еще неизвестно, насколько пострадал Навальный и как долго будет восстанавливаться, в ФБК царили "истерика и страх", — никто не понимал, как продолжать работу, а Соболь и Кира Ярмыш старались лишь перетянуть на себя внимание. То есть, Навальный распределял функции, но полномочиями лидера ни с кем не делился.

"Такие же, даже хуже"

Публицист Олег Кашин, которого никто не назовет "человеком Кремля", но кого не раз упрекали в предвзятом отношении к Навальному, еще резче в оценках: он называет ФБК отражением бюрократии официальных структур, делая вывод, что "они такие же, и даже хуже". 

"Окей, про самих себя, но при этом когда ты смотришь на ФБК, в нем, как в зеркале, наверное, отражается та щедринская и бюрократия, и густопсовость, которую я люблю регулярно приплетать. В общем, такие же, даже хуже", — отметил Кашин.

Вспоминая заявления Навального и его окружения по поводу эпизода с отравлением, он замечает, что история превратилась из драмы в фарс на глазах всего общества. Сначала появился Георгий Албуров — "друг в желтых трусах", который просто любит следить за самолетами по Flightradar и так понял, что с Навальным, вылетевшим из Томска в Москву что-то не так. Потом, как только Навальному потребовалось оплатить лечение и отчитаться за эти деньги, появился предсказуемый ответ, что все деньги от Зимина.

"100% доходов Навального – это Зимин. И что же? Наша надежда, наш лидер – это как бы подчиненный Зимина? Тоже странно. Поэтому всегда возникает Чичваркин, который ранее заявлял, что, друзья, если вы желаете анонимно помогать Навальному, давайте деньги мне, я ему передам", — заметил Кашин в подкасте на "КП".

Это плохо вяжется со словами Навального о ФБК как самой открытой и прозрачной организации, но поклонники предпочитают не замечать таких расхождений.

Алексей Навальный с поддержкой западных и дружественных ему российских СМИ стал все громче говорить о себе как о "политике", хотя, по сути, остался просто оппозиционным активистом. Но "политик", живущий на деньги миллионеров из-за границы, вряд ли может рассчитывать на симпатии широкой аудитории в России, пусть даже Борис Зимин никогда не был олигархом, и у него нет криминального флера, как у Ходорковского.

Михаил Ходорковский, говорящий о разногласиях с Навальным из-за авторитаризма последнего, не лукавит: он неоднократно замечал, что подобный стиль управления лично ему чужд, поэтому поддерживать политика, считающего это нормой, он не будет. А учитывая негативные мнения о Навальном многих уважаемых людей оппозиционного лагеря, только подкрепленных непонятной историей с таинственным отравлением без последствий, и пребыванием в Германии, борьба за авторитет обещает быть довольно интересной и напряженной. Вряд ли теперь Ходорковский откажется от шанса перехватить лидерство в протестных кругах через своих "агентов влияния" в России. "

 

 

***

 

Keskustelua foorumeeilta:

Käyttäjä6458
Viestejä1346
Untamo kirjoitti:
molaine kirjoitti:
Kovasti kädet heiluu selvän asian ympärillä. Edelleen N. yritettiin myrkyttää novitsokilla venäjällä.

Tämähän koskee kaikkia asioita, jossa Venäjän hallinto on epäiltynä: Skripalien myrkytys, Navalnyin myrkytys, Litvinenkon myrkytys, MH-17 alasampuminen jne. Melko selvää kuviota sotketaan tahallisesti ja pyritään kyseenalaistamaan kaikki tunnetut faktat. Ja sylliseksi epäiltyjä suojellaan vielä oikeudelta.

Onneksi muu maailma ei tarvitse oikeuden tuomiota, vaan kykenee poliittisesti vastaamaan tämän roistovaltion toimiin. EU ollut kiitettävän kykenevä pakotepolitiikassaan ja sama meno toivottavasti jatkuu. Venäjä pitää itse huolen, ettei pakotteista voida luopua.

Kaikissa näissä tapauksissa nykyaikaisen suurvallan johtoa syytetään kielletyllä 80-luvun museoteknologialla suoritetuista älyttömistä murhatöistä, joiden motiivi olisi väitettyjen tekijöiden kannalta täydellisen hämärä. Tasan samaan nippuun voi lisätä Syyrian kaasuiskut ja varmaan vielä muutakin, jota ei nyt hoksata.

Käyttäjä6458
Viestejä1346
Piilota aiemmat lainaukset (2)
molaine kirjoitti:
Käyttäjä6458 kirjoitti:
molaine kirjoitti:
Kas. Ryssä käyttää toistuvasti kemiallisia aseita radioaktiivisten aineiden lisäksi Euroopassa ja Venäjällä, kun naapurimaihin hyökkäilyiltä ja raakalaisten tukemiselta kerkiää. Sitten uhriutuu, kun tulee sanktioita. Perushuttua idän suunnalta.
Yhtään ainokaista Venäjän valtion tai johdon suorittamaa radioaktiivisten aineiden tai kemiallisten aseiden käyttöä Euroopassa tai muualla ei ole tieteelliseti pitävästi ja riippumattom asti osoitettu - eikä varmsti tulla myöhemminkään osoittamaan.
Jos länsi haluaa panna pellit kiinni Venäjälle ja Kiinaan, se voi aivan hyvin vain jauhaa paskaa kuin leipämyllä eikä sellaisia todellisia aineita tarvitse ola todella käytetty missään edes provokaatiomielessä. Tällä tavalla sitä näytetään nyt alkavan myös alettavan tulkita myös Venäjällä, joka ei ole riippuvainen länsikapasta eikä -yhteistyöstä varsinkaan nyt, kun Kiina on korkean kevyen teknologian suurvalta. Sitten ruvetaan rajmaista vääntämään, kummalla puolen esirippua ne kukakin ovat.

Totta kai EU-maiden valtionjohto tietää riittävällä varmuudella Venäjän syylliseksi Litvinenkon, Skripalien ja Navalnyin myrkytyksiin.

Ei ne semmoset persetuntumat mitään meinaa, kun ei o näyttöjä. Sitä paitsi Venjän valtio tai johyo EIVÄT ole syyllisiä niihin, koska he evät ammukeke atompommilla kärpäsiä.

Lavrov sanoo, että saksalaisen Cheroté-sairaalan lääkärit eivät löytäneet Navalnyin näytteistä myrkkyjä.

https://news-z.info/lavrov-zayavil-chto-vrachi-sharite-ne-obnaruzhili-ya...

Ihan sama mitä todisteita palstan päivystävät ryssätrollit täällä vaativat.

Todisteita vaatii oikes systeeminä (jos sellainen on). Jos ei vaadi tai jos niitä ei ole, ei ole oikeussyteemiäkään.

Siinä olet toki oikeassa, ettei näitä kiellettyjen aseiden hyökkäyksiä sanktioihin tarvita.

Ne sanktiot on paskan hailee ja tempputyöllistävät vain höperturpaskitsoja.

Siihen riittävät ihan venäjän laittomat sotatoimet naapureihinsa päin,

Kukaan ei ole valittanut YK:n peruskirjanmukaiseen kansainväliseen tuomioistuimeen ICJ:in ei edes Ukraina eikä YK:n pääsihteeri,joilla olisi siihen suora oikeus. Jos pääsihteeri tai yleiskokous vievät Krimin ICJ:in, ICJ on asian käsittelyssä Turvallisuusneuvostonkin yläpuolella. Jos Turvallisuusneuvosto vie asian ICJ:in, se on sidottu sen päätökseen.

sikailu lähi-idässä ja yllämainitun koronavttuilun tyylinen koko maailmaa vaarantava jatkuva hybriditoiminta.

Sekotat nyt Venäjän USA:an ja Englantiin.

***

https://yle.fi/uutiset/3-11611697

Selvitys: Venäjä on jatkanut salassa Novitšok-hermomyrkyn kehittämistä

Venäjä on väittänyt tuhonneensa kemialliset aseensa.

Novitšok-hermokaasut