TÄÄ ON HALONPERKELISTIEN TOUHUA TAAS, YKSI NIMI KERTOO KAIKEN...

HULLU HALONPERKELE ALOITTI TÄMÄN SKITSOLALLATTELUKÄYTÄNNÖN VÄITTÄMÄLLÄ "PUTININ MYRKYTTÄNEEN POLONIUMILLA LITVINOVIN", JONA MYRKYTTÄJÄ TODELLISUUDESSA OLI BORIS BEREZOVSKI.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0232_FI.pdf?fbclid=IwAR1pWgt9vh1Yujz61hcqUnTfey80ROdZITZJYvIYNH_-kSgw4G7T-lUMMCE

Screenshot_2020-09-18%20TA%20-%20TA-9-20

Euroopan parlamentti

2019-2024

HYVÄKSYTYT TEKSTIT Väliaikainen painos

P9_TA-PROV(2020)0232

Venäjän tilanne ja Aleksei Navalnyin myrkyttäminen

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Venäjän tilanteesta ja Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä (2020/2777(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen,

ottaa huomioon Venäjän federaation perustuslain ja etenkin sen 2 luvun ja erityisesti 29 pykälän, jolla suojellaan sananvapautta, sekä kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet, joihin Venäjä on Euroopan neuvoston, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja YK:n jäsenenä sitoutunut,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 3. syyskuuta 2020 EU:n puolesta antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 24. elokuuta ja 2. syyskuuta 2020 antamat julkilausumat Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bache-let'n 8. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa vaaditaan riippumatonta tutkimusta Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

["Paholaismies"-ideologian TERRORISTI Michelin Baskaletti!]

ottaa huomioon G7-maiden ulkoministerien 8. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman Aleksei Navalnyin myrkyttämisestä,

ottaa huomioon kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, va-rastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen (kemiallisten aseiden kieltosopimus), jossa kielle-tään kemiallisten aseiden käyttö, kehittäminen, tuotanto, varastointi ja siirto,

ottaa huomioon, että 27.marraskuuta 2019 järjestetyssä kemiallis- ten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioiden konferenssin 24. istunnossa hyväksyttiin yksimielisesti päätökset C-24/DEC.4 ja C-24/DEC.5 orgaanisiin fosforiyhdisteisiin kuuluvien Novitšok-ryhmään kuuluvien hermomyrkkyjen lisäämisestä yleissopimuksen kemikaaliliitteen kemikaaliluetteloon 1 ja näiden päätösten voimaantulosta 7. kesäkuuta 2020,

ottaa huomioon Charité – Universitätsmedizin Berlin -sairaalan 24. elokuuta 2020 antaman lausunnon, jonka mukaan Aleksei Navalnyi oli myrkytetty hermomyrkyllä,

ottaa huomioon Saksan hallituksen 2. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman, jossa se kehotti Venäjän hallitusta kiireellisesti ottamaan kantaa tapahtuneeseen ja tuomitsi iskun mitä jyrkimmin sanakääntein,

ottaa huomioon Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) pää-johtajan [Fernando Ariasin] 3. syyskuuta 2020 antaman lausunnon, joka koski väitettyä kemiallisten aseiden käyttöä Aleksei Navalnyita vastaan ja jossa painotetaan, että ”henkilön myrkyttämistä hermo-myrkyllä pidetään kemiallisten aseiden kieltosopimuksen nojalla kemiallisten aseiden käyttönä”,

ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 5 artiklan sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 7 artiklan, joiden mukaan ketään ei saa kiduttaa eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla, ja toteaa, että Venäjä on näissä osapuolena, 

ottaa huomioon YK:n yleiskokouksessa 9. joulukuuta 1998 hyväk-sytyn julistuksen yksilöiden,ryhmien ja yhteiskuntaelinten oikeudes-ta ja velvollisuudesta edistää ja suojella yleismaailmallisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia,

ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A. ottaa huomioon,että Aleksei Navalnyi on Venäjän johtavana oppositiopoliitikkona, asianajajana,bloggaajana ja korruption vastaisena aktivistina paljastanut lukuisia korruptiotapauksia, joissa on ollut osallisina liikeyrityksiä ja venäläisiä poliitikkoja, ja johtanut useita julkisia mielenosoituksia eri puolilla Venäjää ja että hänestä on tullut Venäjän yksi harvoista tosiasiallisista oppositiojohtajista;

 

[HM: Navalnyin tunnusti ennen paikallisvaaleja johtajakseen seitsemän (7) niistä valituista 80000 edustajasta.

Jos Suomessa valittaisiin noin mosta kunnanvaltuutettua, niin Luonnolain puoluekin saisi tuon verran...

EU:n mukaan Venäjän opposition suvereeni johtaja on PROMILLESARJASSA...
 
Eu väittää samanaikaisisesti, että Putin on maailmanhistorian vakaiimin istuva valtion päämies - ja että hän on diktaattori, joka hallitsee terrorilla"...]

 

toteaa, että hänet oli pidätetty ja tuomittu aiemmin pyrkimyksenä tehdä loppu hänen poliittisesta ja julkisesta toiminnastaan;

ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että monet näistä menettelyistä olivat loukkaavia ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteen vastaisia;

ottaa huomioon,että Aleksei Navalnyita vastaan hyökättiin fyysisesti vuonna 2017 käyttäen lääketieteellistä desinfiointiainetta, minkä vuoksi hän lähes sokeutui, ja että Navalnyi väitetysti myrkytettiin hänen ollessaan pidätettynä vuonna 2019;

ottaa huomioon, että kummassakaan näistä tapauksista rikoksentekijöitä ei saatettu oikeuden eteen;

B. toteaa, että tietojen mukaan Aleksei Navalnyi vaipui koomaan Venäjän sisäisellä lennolla 20. elokuuta 2020, hänet vietiin sairaa-laan Tomskin kaupunkiin Venäjällä ja hän on hänen perheensä pyynnöstä saanut sairaalahoitoa Charité-sairaalassa Berliinissä 22. elokuuta 2020 alkaen;

C. ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyin murhayritys tapahtui en-nen Venäjän 13. syyskuuta 2020 pidettyjä paikallis- ja aluevaaleja, joissa hän ja hänen tiiminsä olivat aktiivisesti mukana ottamassa käyttöön älykästä äänestämistä koskevaa strategiaa Putinin hallinnon ehdokkaiden kukistamiseksi;

toteaa, että tämä saattaa maan demokratian, perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien tilan erityisen huolestuttavaan valoon;

D. huomauttaa, että juuri ennen häneen kohdistunutta myrkytysyri-tystä Aleksei Navalnyi oli Novosibirskissä ja Tomskissa tutkimassa korruptiota paikallisten kuvernöörien keskuudessa;

toteaa, että korruptionvastaisella toiminnallaan eri alueilla Aleksei Navalnyi lisäsi paikallisväestön tietoisuutta tällai-sista tapauksista ja onnistui näin lisäämään äänestysaktii-visuutta aluevaaleissa ja saa-maan ääniä oppositiolle; ottaa huomioon, että Aleksei Navalnyi on perustanut eri puolille maata 40 aluetoimiston verkoston, joka seu-raa vakiintuneesti paikallisviranomaisten toimintaa mutta on myös joutunut Venäjän viranomaisten pelottelun ja vainon kohteeksi;

E. huomauttaa, että Aleksei Navalnyi on ilmaissut vahvan tukensa mielenosoittajille Habarovskissa sekä Valko-Venäjällä ja pitänyt Valko-Venäjällä tapahtuneita muutoksia suunnannäyttäjänä Venäjän kansalle;

F. toteaa, että poliittiset salamurhat ja myrkytykset ovat Venäjällä hallinnon järjestelmällisesti käyttämiä välineitä, joiden maalitauluna on tarkoituksellisesti oppositio;

huomauttaa, että tilannetta pahentaa entisestään viranomaisten ha-luttomuus tutkia perusteellisesti poliittisista syistä tehdyt Anna Po-litkovskajan, Boris Nemtsovin, Sergei Protazanovin, Vladimir Kara-Murzan ja muiden henkilöiden murhat tai murhayritykset;

ottaa huomioon, että hallitus tai hallitusta kannattavat tiedotusväli-neet kohdistavat opposition edustajiin järjestelmällisesti sanallisia hyökkäyksiä ja henkilökohtaisia mustamaalauskampanjoita ja demonisoivat heitä;

G. toteaa, että tämä viimeisin murhayritys on tuorein esimerkki siitä, että Venäjän federaatiossa on taannuttu vakavasti ihmisoikeuksien suojelussa ja yhteisesti sovittujen demokraattisten periaatteiden sekä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisessa;

H. ottaa huomioon,että meneillään olevaa yhteiskunnallisen tyyty-mättömyyden tukahduttamista vahvistavat poliisin ja turvallisuus-joukkojen rankaisemattomuus sekä tuomioistuinten haluttomuus asettaa syytteeseen näiden rikosten todelliset tekijät,jotka pääsevät ilman rangaistusta ja hallitus jopa palkitsee heidät;

I. ottaa huomioon, että tunnetun venäläisen ihmisoikeusjärjestön Memorialin mukaan Venäjän federaatiossa on yli 300 poliittista ja uskonnollista vankia;

toteaa, että EU osoittaa solidaarisuuttaan kaikille toisinajattelijoille ja venäläisille, jotka vapautensa ja henkensä uhalla ja Kremlin ja Venäjän viranomaisten painostuksesta huolimatta jatkavat taistelua vapauden, ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta;

J. katsoo,että poliittisista syistä tehdyillä murhilla ja murhayrityksillä, joiden takana on Venäjän salainen palvelu, on suora vaikutus EU:n sisäiseen turvallisuuteen;

K.ottaa huomioon,että Charité - Universitätsmedizin Berlin -sairaala tuli siihen johtopäätökseen, että Aleksei Navalnyi yritettiin myrkyttää hermomyrkyllä, joka kuuluu Neuvostoliiton ja Venäjän federaation kehittämien sotilaskäyttöön tarkoitettujen Novitšok-hermomyrkkyjen ryhmään;

[VALETTA: Charité-sairaala (jota on usein sanottu Euroopan par-haaksi sairaalaksi), EI OLE TEHNYT TUOLLAISTA "JOHTOPÄÄ-TÖSTÄ" EIKÄ MYÖSKÄÄN "LÖYTÄNYT MINKÄÄNLAISTA NOVI-TSHOKIA, mutta lähettänyt kyllä näytteen NATOn labraan tutkitta-vaksi. Ruotsalaist ja ranskalaiset eivät saaneet omia näytteitä, vaan pelkästään "tarkastivat raportin".]

toteaa, että Saksan asevoimien erikoislaboratorio ja useat itsenäi-sesti toimivat laboratoriot ovat vahvistaneet tämän havainnon; ottaa huomioon, että Novitšok-ryhmään kuuluvaa hermomyrkkyä käytet- tiin äskettäin maaliskuussa 2018 EU:n alueella Salisburyssä, Yh-distyneessä kuningaskunnassa toteutetussa Venäjän tiedustelupal-velun entiseen agenttiin Sergei Skripaliin ja tämän tyttäreen Juli-jaan kohdistuneessa iskussa,mikä johti myös Amesburyn asukkaan Dawn Sturgessin kuolemaan;

[HM: MISSÄÄN TAPAUKSESSA EI KÄYTETTY:OIKEAT PELASTA- JAT OLISIVAT KUOLLEET, JOS OLI KÄYTETTY.SKRIPALIT MYR-KYTETTIIN FENTANYYLILLÄ, KUVIOON OLI EHKÄ TARKOITUS JÄLKIKÄTEEN YMPÄTÄ NOVICHOKIA. AMESBURY ON ERI KAUPUNKI. TAPAUKSILLA EI OLE YHTEYTTÄ.]

L.ottaa huomioon,että venäläiset lääkärit hoitivat Aleksei Navalnyita ensin myrkytyksen vuoksi ja väittivät myöhem-min, ettei hänen ke-hossaan ollut jälkiä myrkystä, ja yritti-vät estää hänen siirtämisensä pois maasta, ja toteaa, että Venäjän viranomaiset kiistävät kaiken yhteyden kyseiseen tapaukseen;

M. ottaa huomioon, että Novitšok-hermomyrkky on väline, joka on kehitetty Venäjän sotilaallisia rakenteita ja salaisia palveluja varten ja ainoastaan niiden käytettävissä;

[HM: HEWOWWITTUA! SE ON TUNNETTU AINE JA SITÄ OSATAAN TEHDÄ MIS-SÄ VAAN! SILLÄ* VAAN EI OLE MITÄÄN JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ, SE ON PELKKÄ MURHA-ASE, JONKA VENÄJÄ ON HÄVITTÄNYT. UZBEKISTANILAINEN TUTKIMUSLAITOS JÄI JENKKIEN KÄSIIN JA TEKIJÄT SIIRTYIVÄT SINNE.]

huomauttaa, että tällaisia aineita säännellään Venäjän laissa;

toteaa, että Novitšok-hermomyrkky on kemiallinen ase, jota voidaan kehittää ainoastaan valtion omistamissa sotilas- laboratorioissa ja jota yksityishenkilöt eivät voi hankkia;

[NAVALNYIN RAKASTAJATAR MARIJA PEVTSHIHILLÄ OLI PÄÄSY NOILLE AINEILLE LONTOOSSA - JA ON VARMAAN VIELÄKIN!]

 

toteaa, että jos näin olisi kuitenkin käynyt, kyse on Venäjän kansainvälisten oikeudellisten sitoumusten rikkomisesta;

N. toteaa, että neuvosto on kehottanut Venäjän viranomaisia teke-mään perusteellisen tutkimuksen Aleksei Navalnyin murhayrityk-sestä, pyytänyt yhteisiä kansainvälisiä vastatoimia ja pidättänyt itselleen oikeuden toteuttaa asianmukaisia toimia, rajoittavat toimenpiteet mukaan lukien;

O. toteaa, että kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mukaan hen-kilön myrkyttämistä hermomyrkkyä käyttämällä pidetään kemialli-sen aseen käyttämisenä, ja että kemiallisten aseiden käyttö kenen tahansa toimesta ja kaikissa olosuhteissa rikkoo vakavasti kansainvälistä oikeutta ja kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja;

toteaa, että tätä koskevien kahden ehdotuksen, Venäjän tekemä ehdotus mukaan lukien, yksimielisen hyväksymisen perusteella Novitšok lisättiin kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvottujen aineiden luetteloon ja sen vuoksi siihen sovelletaan tiukimpia valvontaa koskevia suuntaviivoja yleissopimuksen mukaisesti;

P. ottaa huomioon, että ajatuksen- ja sananvapaus, yhdistymisva-paus ja oikeus rauhanomaiseen kokoontumiseen on kirjattu Venäjän federaation perustuslakiin;

Q.ottaa huomioon,että Venäjän valtion valvonnassa olevat tiedotus- välineet yrittävät kiistää Venäjän viranomaisten vastuun Aleksei Na-valnyin murhayrityksestä levittämällä disinformaatiota ja kääntämäl- lä huomion pois jatkuvista demokratian, oikeusvaltioperiaatteen, perusvapauksien ja ihmisoikeuksien loukkauksista Venäjän federaatiossa;

R.toteaa,että Venäjällä 13.syyskuuta 2020 pidetyissä aluevaaleissa tehtiin ennätysmäärä valituksia vaalitulosten väärentämisestä;

huomauttaa, että niissä kaupungeissa, joissa Aleksei Navalnyi kävi ennen häneen kohdistunutta myrkytysyritystä (Novosibirsk ja Tomsk), hänen älykästä äänestystä koskeva järjestelmänsä osoittautui tulokselliseksi ja auttoi kukistamaan Putinin ehdokkaat;

 

[HM: HEWOWWITTUA!!! SE PROVOKAATTORI MM: KEHOTTI ÄÄNESTÄMÄÄN KOMMUNISTEJAKIN - VAIKKA NÄMÄ TAATUSTI EIVÄT MOISTA "TUKEA" OL-LEET KYSELLEET EIVÄTKÄ "SOPINEET" - JA SITTEN HEIDÄNKIN KANNATUK-SEN OLI MUKA "NAVALNYN ANSIOTA, JONKA OMA KANNATUS LASKETAAN PROMILLEISSA!!!!]

 

S. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on virallisesti tullut siihen tulokseen,ettei Venäjää voida enää pitää ”strategisena kump-panina”,kun otetaan huomioon myös sen vastakkainasettelua ajava ulkopolitiikka, mukaan lukien sotilaalliset väliintulot ja laittomat miehitykset kolmansissa maissa;

 

1. tuomitsee jyrkästi Aleksei Navalnyin murhayrityksen ja ilmaisee syvän huolensa kemiallisten hermomyrkkyjen toistuvasta käytöstä Venäjän kansalaisia vastaan;

2. palauttaa mieliin,että kemiallisten aseiden käyttö on kaikissa olo-suhteissa kansainvälisen oikeuden ja erityisesti kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mukaisesti tuomittava rikos;

3.korostaa,että Aleksei Navalnyin murhayritys oli osa järjestelmälli-siä pyrkimyksiä vaientaa hänet ja muut toisinajattelijat ja estää heitä paljastamasta uusia hallintoon liittyviä vakavia korruptiotapauksia sekä pelotella yleisesti maan poliittista oppositiota erityisesti tarkoi-tuksena vaikuttaa 11. – 13. syyskuuta 2020 järjestettyihin Venäjän paikallisiin ja alueellisiin täytevaaleihin;

4. toistaa, että Aleksei Navalnyin tapaus on yksi esimerkki Venäjän harjoittamasta laajemmasta sisäpoliittisesta painostuksesta ja sen harjoittamista maailmanlaajuisista aggressiivisista toimista, joilla pyritään levittämään epävakautta ja kaaosta, vakiinnuttamaan sen sanelu- ja määräysvaltaa ja horjuttamaan sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä;

5. pyytää käynnistämään välittömästi kansainvälisen tutkinnan (jossa ovat mukana EU, YK, Euroopan neuvosto ja niiden liittolaiset sekä OPCW) ja korostaa aikovansa päättäväisesti osallistua tällaiseen tutkintaan;

kehottaa OPCW:tä aloittamaan yksityiskohtaisen tutkinnan, jossa selvitetään, onko Venäjän kemiallisia aseita koskevia kansainvälisiä sitoumuksia rikottu;

kehottaa Venäjän viranomaisia toimimaan täydessä yhteistyössä OPCW:n kanssa, jotta voidaan varmistaa puolueeton kansainväli-nen tutkinta ja saattaa Aleksei Navalnyita vastaan tehdystä rikoksesta vastuussa olevat vastuuseen;

6. kehottaa ulkoasiainneuvostoa ottamaan aktiivisesti esille tämän asian 21. syyskuuta 2020 järjestettävässä kokouksessaan;

vaatii, että EU laatii mahdollisimman pian luettelon Venäjään sovel-lettavista kunnianhimoisista rajoittavista toimenpiteistä ja lujittaa voimassa olevia Venäjän vastaisia pakotteitaan;

kehottaa ottamaan käyttöön pakotemekanismeja,jotka mahdollistai- sivat korruptoituneiden henkilöiden eurooppalaisten varojen kerää-misen ja jäädyttämisen Aleksei Navalnyin korruptiontorjuntasäätiön havaintojen mukaisesti;

7. kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan poliittisten vastusta-jiensa häirinnän, pelottelun, heihin kohdistuvan väkivallan ja tukah-duttamistoimet siten,että lopetetaan vallitseva rankaisemattomuu-den ilmapiiri, joka on jo johtanut useiden toimittajien, ihmisoikeuk-sien puolustajien ja oppo-sitiopoliitikkojen kuolemaan; korostaa tarvetta varmistaa,että tällaiset henkilöt voivat harjoittaa laillista ja hyödyllistä toimintaansa ilman, että heidän täytyy pelätä oman henkensä tai perheenjäsentensä tai ystäviensä hengen puolesta;

8. kehottaa EU:ta vaatimaan jatkuvasti, että Venäjä kumoaa tai muuttaa kaikki lait,jotka eivät ole kansainvälisten normien mukaisia, mukaan lukien Venäjän perustuslakiin ja sen vaaleja koskevaan oi-keudelliseen kehykseen äskettäin tehdyt laittomat muutokset sekä ulkomaisia agentteja ja ei-toivottuja järjestöjä koskeva lainsäädän-tö, jotta voidaan edistää moniarvoisuutta ja vapaita ja oikeuden- mukaisia vaaleja ja luoda opposition ehdokkaille tasapuoliset toimintaedellytykset;

9. ilmaisee solidaarisuutensa Venäjän demokraattisille voimille, jotka ovat sitoutuneet avoimeen ja vapaaseen yhteiskuntaan, sekä tukensa kaikille henkilöille ja järjestöille, jotka ovat hyökkäysten ja tukahduttamistoimien kohteena;

10. korostaa,että Venäjän federaatio on YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä velvollinen kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta sekä asiaankuuluvia sopimuksia ja yleissopimuksia sekä noudattamaan täysimääräisesti kansainvälisiä sitoumuksiaan, mukaan lukien OPCW:n kanssa tehtävä yh-teistyö kemiallisten aseiden kieltosopimuksen mahdollisia rikkomuksia koskevassa tutkinnassa;

11. kehottaa Venäjän federaatiota käsittelemään pikaisesti kansain-välisen yhteisön esille ottamia kysymyksiä ja toimittamaan välittö-mästi, täysimääräisesti ja kokonaisuudessaan Novitšok-ohjelmansa OPCW:lle;

12. korostaa, että Venäjän federaatio on Euroopan neuvoston ja Ety-järjestön jäsenenä sitoutunut kunnioitta-maan Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen kirjattuja perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta;

13. kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan, että kaikki poliittisista syistä syy-tettyjä henkilöitä koskevat tapaukset otetaan esille EU:n ja Venäjän välisissä ihmisoikeusneuvot-teluissa, kun ne jälleen aloitetaan, ja vaatimaan virallisesti, että näihin neuvotteluihin osallistuvat Venäjän edustajat vastaavat kustakin tapauksesta esitettyihin kysymyksiin;

kehottaa neuvoston ja komission puheenjohtajia ja varapuheenjoh-tajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan tällaisia tapauksia edelleen tarkasti ja ottamaan nämä asiat esiin eri yhteyksissä ja kokouksissa Venäjän kanssa sekä raportoimaan parlamentille Venäjän viranomaisten kanssa käydyistä keskusteluista;

14. kehottaa jäsenvaltioita koordinoimaan kantojaan suhteessa Venäjään ja puhumaan yhtenäisesti yhdellä äänellä kahden- ja monenvälisillä foorumeilla Venäjän viranomaisten kanssa;

15. toistaa,että on käynnistettävä kiireellisesti EU:n Venäjän-suhtei- den perusteellinen ja strateginen uudelleenarviointi, joka sisältäisi seuraavat periaatteet:

a. kehotetaan varapuheenjohtajaa /korkeaa edustajaa tarkistamaan EU:n Venäjän-politiikkaa ja EU:n suhteissa Venäjään sovellettavia viittä ohjaavaa periaatetta sekä kehittämään uuden kattavan strate-gian, jonka ehdoksi asetetaan Venäjän johdon ja viranomaisten de-mokratian, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen alalla toteuttamat toimet;

b.kehotetaan jäsenvaltioita edelleenkin eristämään Venäjä kansain- välisissä yhteyksissä (kuten G7-ryhmässä ja muissa kokoonpanois-sa) ja tarkastelemaan kriittisesti EU:n yhteistyötä Venäjän kanssa erilaisilla ulkopoliittisilla foorumeilla;

c. kehotetaan neuvostoa ensisijaisesti hyväksymään EU:n Magnit-ski-tyyppinen ihmisoikeusloukkauksia koskeva pakotemekanismi, joka sisältää luettelon pakotteiden kohteena olevista henkilöistä ja johon voisi sisältyä myös Venäjän hallintoon kohdennettuja alakoh-taisia pakotteita, ja panemaan se täytäntöön lähitulevaisuudessa;

d.toistetaan Navalnyin tapauksen valossa EU:n aiempi kanta, jonka mukaan Nord Stream 2 -hanke on keskeytettävä;

e. kehotetaan neuvostoa hyväksymään EU:n strategia venäläisten toisinajattelijoiden,valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kansalais- järjestöjen sekä riippumattomien tiedotusvälineiden ja toimittajien tukemiseksi hyödyntämällä kaikilta osin ihmisoikeuksien puolustajia koskevia mekanismeja, luomalla nuorille venäläisille uusia mahdol-lisuuksia opiskella EU:ssa ja avustamalla maanpaossa toimivan venäläisen yliopiston perustamisessa jossakin jäsenvaltioista;

f. kehotetaan neuvostoa välittömästi aloittamaan valmistelut ja hyväksymään tulevia suhteita demokraattiseen Venäjään koskeva EU:n strategia, johon sisältyy laaja valikoima kannustimia ja ehtoja, joilla voimistetaan maan sisäisiä suuntauksia kohti vapautta ja demokratiaa;

16. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman ko-mission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuus-politiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvalti-oiden hallituksille ja parlamenteille,Euroopan neuvostolle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-järjestölle sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille. "

HM: EU ja EN ja EIT ON LAKKAUTETTAVA PÖLHÖILEMÄSTÄ!!!

 

***

Naru kiristyy Boris Johnsonin kaulan ympärillä niin Skripalien kuin Navalnyinkin myrkytystapauksissa: Navalnyin rakastajatar ja mitä todennäköisin myrkyttäjä Marija Pevtshih on edelleen mitä ilmeisimmin MI6:n väkeä. Hänen venäläissytyinen isänsä on myrkkylaboratorion johtaja Lontoossa ja hänellä on pääsy salaisille myrkyille.

73_main-1-750x421.jpg
Marija Pevtshih


Boris on muuten ensimmäinen, joka koko farssien yhteydessä lörpsäisi julki sanan Novitshok - ennen kuin ensimmäistäkään näytettä Skripaleista oli anali-soitu tai muuta koetta tehty, kuin että kauppakeskuksen ensiapupäivystys antoi heille summamutikassa opiaattien vastamyrkkyä - JOKA TEHOSI!

https://nation-news.ru/557448-vozmozhnaya-otravitelnica-navalnogo-mozhet-rabotat-na-britanskuyu-mi6?utm_source=whitepush.biz&utm_medium=push&utm_campaign=push25_18_09_2020

Возможная отравительница Навального может работать на британскую MI6

17:58
 

18 Сентября 2020

Признанный иноагентом в РФ "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) мог быть участником схемы по легализации фейковой информации западных спецслужб. В системе может быть замешана предполагаемый сотрудник MI6 Мария Певчих.

Как стало известно,организация блогера Алексея Навального могла прини-мать участие в легализации данных MI6. Инициатива была направлена на дискредитацию РФ, чтобы Запад мог вводить антироссийские санкции.

В окружении Навального не так давно была замечена жительница Лондона Мария Певчих. Девушка также может быть причастна к отравлению блогера. Политтехнолог Владислав Рогимов сообщил, что Певчих является агентом британской спецслужбы MI6. Только через нее ФБК мог получать данные, к которым имеют доступ сотрудники британской разведки, пишет Федеральное агентство новостей.

orig-44-1600435884.jpg

***

https://www.rt.com/russia/499732-novichok-developers-navalny-symptoms/

Developers of ‘Novichok’ say Navalny's symptoms aren't consistent with poisoning by their deadly creation, reject German claims

2 Sep, 2020 19:25

If Alexey Navalny was poisoned with Novichok, he'd be dead already. That's accor-ding to the creators of the lethal chemical, who say the Russian opposition figure's symptoms suggest German assertions on Wednesday are inaccurate.
 
Berlin insists its Bundeswehr [military] laboratory found traces of poison from the Novichok family in the anti-corruption campaigner's system. Chancellor Angela Merkel has condemned the “attack” and demanded an explanation from Russia.
 
But the scientists behind its development – Leonid Rink and Vladimir Uglev – have dismissed the German claims. They say Novichok is supposed to be an extremely deadly nerve agent and there's no way Navalny could have survived its application. Furthermore, Uglev has pointed out that others who interacted with the Moscow pro-test leader after he fell ill – fellow plane passengers, ambulance crews, etc. – would also have been contaminated.
 

“The symptoms are absolutely not similar,” Rink told media outlet RIA Novosti.

According to him, if Novichok was used, Navalny would have had seizures, and he would have already died, instead of falling into a coma. “He'd be resting at the cemetery for a long time (already), that's all,”  the scientist explained.

“I believe that the use of chemical warfare substances: sarin, soman and Novichok (A-234) can be excluded from the list of possibilities,” Uglev informed another news agency Interfax. “Apart from Navalny himself, the people around him would be also stricken in one form or another.”

According to media reports, Uglev and Rink are among the founders of the Soviet Novichok chemical weapons programme. Until 1991, both of them worked at the Volsk branch of the State Research Institute of Organic Chemistry and Technology in Shikhany, part of the Saratov Region.

On August 20, a plane carrying Navalny made an emergency landing in Omsk after the blogger suddenly felt unwell on a flight from Siberia to Moscow. Navalny was taken to hospital in a coma and was put on a ventilator. On August 22, he was flown to Germany for treatment. German doctors said on August 24 that they had found signs of Navalny’s intoxication with substances from the cholinesterase inhibitors group. The doctors added that there was no threat to his life but there was the possibility of long-term effects on his nervous system.

 

https://www.rt.com/russia/499708-navalny-poisoning-novichok-russia/

Kremlin says Germany didn’t inform Moscow of data showing opposition figure Navalny was poisoned with Novichok-like nerve agent

2 Sep, 2020 14:44 / Updated 17 days ago

 

***

 

Puolan ja Saksan viranomaisten kaapattu keskustelu Navalnyista.

https://howto-news.info/otravlenie-podtverzhdaetsya-tochno-polnaya-rasshifrovka-perehvata-o-navalnom/

04 Сентября в 23:27

«Отравление подтверждается точно?»

(Voidaanko myrkytys vahvistaa varmasti?):

Полная расшифровка перехвата о Навальном

В Сети появилась полная расшифровка перехвата переговоров Берлина и Варшавы о Навальном. Один из собеседников уточняет:

"Отравление подтверждается точно?"

На записи слышно два мужских голоса, которые по-английски обсуждают ситу-ацию с Навальным. Один из них заявляет, что все материалы по российскому блогеру готовы и в скором времени будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель.

Варшава спрашивает, подтверждается ли версия об отравлении Навального, однако Берлин уходит от ответа.

(Varsova kyselee, vahvistetaan ko versio Navalnyin myrkttämisestä. Berliini ei vastaa.)

Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идёт война. А во время войны всякие методы хороши, — заверяет собеседник.

(Ymmärrhän, Maik (Mike?), se ei ole tässä tapauksessa tärkeää. On meneillään sota. Sodan aikana kaikenlaiset metodit ovat hyviä, vastaa keskustelukumppani.)

 

Варшава в итоге соглашается, утверждая, что необходимо отбить у президента РФ Владимира Путина охоту влезать в дела Белоруссии.

Ниже приводим полную расшифровку перехвата разговора белорусскими спецслужбами.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы всё по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем её заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идёт война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава:Если честно,не очень.Президент Лукашенко оказался крепким ореш- ком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту.Пока работаем.Остальное при встрече не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Напомним, ранее Меркель заявила, что Навальный, как установили немецкие специалисты,отравлен веществом из группы «Новичок». После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы перехватили телефонный разговор между Польшей и Германией, который свидетельствует о том, что вся история с Навальным подстроена. "

***

Navalnyin Novitshok-myrkkypullo löytyi Omskilaisesta hotellihuoneesta.

 

https://www.lentainform.com/pnews/8799226/i/965/pp/1/1

https://radarmedia.net/u-navalnogo-obyasnili-proishozhdenie-butylki-s-novichkom/

" У Навального объяснили происхождение бутылки с «Новичком»

В Instagram Алексея Навального появилась видеозапись, сделанная членами его команды вскоре после отравления. В сообщении соратники политика объясняют, что бутылочка, на которой были обнаружены следы отравляющего вещества, была найдена в номере гостиницы в Томске.

«Почти сразу сотрудники ФБК,которые остались в Томске, узнали о случившем- ся. В этот момент была сделана единственно возможная вещь. Они вызвали адвоката, поднялись в номер, из которого только что выехал Навальный, и на-чали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе и бутылки из-под гостиничной воды», — говорится в посте.

5f9240737ac3a3c40887b1e1d16c4aa6.e7b3df8

Читайте также: Удушение Крыма: Россия выступила против Киева в ООН

Одновременно с публикацией поста соратников Навального в Instagram изда-ние «Проект» опубликовало статью по ситуации с отравлением,в которой речь, в частности, шла и о бутылке. «Проект» подтвердил, что бутылкой, на которой предположительно нашли следы «Новичка», Навальный пользовался не в са-молете.В пресс-службе авиакомпании S7 сообщили изданию,что ни одна из бу- тылок с борта самолета не пропала, а попутчики Навального не помнят, чтобы его поили из бутылки в рейсе.Как установил «Проект»,бутылку со следами«Но- вичка» из России в Германию вывезла соратница Навального Мария Певчих.

«По сути, именно марш-бросок Певчих через границу позволил доказать, что Навального отравили «Новичком», — пишет издание. Певчих подтвердила детали этой истории.

***

Lavrov sanoo, että saksalaisen Cheroté-sairaalan lääkärit eivät löytäneet Navalnyin näytteistä myrkkyjä.

https://news-z.info/lavrov-zayavil-chto-vrachi-sharite-ne-obnaruzhili-yadov-v-analizah-navalnogo/

Лавров заявил, что врачи «Шарите» не обнаружили ядов в анализах Навального

50903-1602064944-435x250.jpg

В понедельник,5 октября, министр иностранных дел России Сергей Лавров вы- ступил с заявлением, что врачи клиники «Шарите» в Берлине не обнаружили в анализах оппозиционного блогера Алексея Навального боевых отравляющих веществ.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что омские врачи предоставили немецким докторам анализы и результаты всех проведенных исследований. Глава МИД России заявил об этом на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Ранее власти западных стран набросились на Россию с обвинениями в при-частности к отравлению господина Навального, который якобы пострадал от яда из группы «Новичок».

«Более того, супруга Навального Юлия подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Омские медики не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но, обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких от-равляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы — сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?», — задаётся вопросом Лавров.

«РИА Новости» передает слова российского министра, выразившего уверен-ность, что в ближайшее время ЕС введут санкции за использование химичес-ких отравляющих веществ в связи с инцидентом с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

«У меня нет никаких сомнений, что этот режим будут пытаться применить к ситуации вокруг Алексея Навального», — высказался глава российской дипломатии. "

Vitsi on siinä,että Navalnyj sai mukaansa Saksaan kaikki tiedot venäläisistä kokeista (kolmelta klinikalta), ja Chrrité-sairaala edelleen teki kokeita, joissa ei havaittu myrkkyä: Novichokia eikä tiettävästi muutakaan.

Sitten näytteet ja tulokset lähetettiin Saksan armeijan Bundeschwerin sairaalaan, ja siellä muka "havaittiin myrkkyä". Ruotsalaiset ja ranskalaiset saivat Bundeschwerin koeraportit. He eivät voineet olla varmoja, etteikö SIELLÄ olisi voitu lisätä vähän Novichokia, joka muuten Kemiallisten aseiden valvontajärjetön mukaan oli "uutta tyyppiä" eikä NL:n "vanhaa". Novichokin teho riippuu nanojauhatuksesta, jonka onnistuneisuutta ei voi tutkis spektrometrillä.

 

***

Hodorkovski haukkui Navalnyia: "Rupesi pomottelemaan ..."...

Hodorkovski sanoo ajavansa koalitiota (mutta keiden kanssa: ei ainakaan toiseksi suurimman puolueen kommunistien, tuskin myöskään kolmanneksi suurimmam zhirinovskilaisten...), mitä taas Navalnyi ei kannata eikä ole sellaiseen sovelias henkilö Hodon mukaan. Hodo sanoo, että he ovat alun prin olleet erimielisiä ja että Navanyi olisi munannut jonkin koalition vuosina 2002 ja 2011 - 2012.
Juutalalainen "globalsti Hodorkovski väittää käytännössä Navalnya "nationalistinatsiksi".

https://nation-news.ru/565453-khodorkovskii-vystupil-protiv-avtoritarizma-i-vozhdizma-navalnogo

 

Ходорковский выступил против авторитаризма и вождизма Навального

13:51
 

18 Октября 2020
Screenshot_2020-10-21%20%D0%A5%D0%BE%D0%
 

Бизнесмен Михаил Ходорковский назвал основное разногласие с Алексеем На-вальным и причину, по которой он не видит Навального лучшей альтернативой нынешнему президенту России. По мнению бизнесмена, Навальный стоит за авторитарную модель власти, что принципиально не меняет политического существующего устройства. 

Такой стиль управления вполне отвечает менталитету россиян, но лично он, Ходорковский, не считает, что смена одного правителя с широкими полномочи-ями на другого приведет страну к чему-то хорошему, даже если сам по себе новый лидер – неплохой человек.

"Ну, у нас есть одно концептуальное расхождение, мы о нем неоднократно уже говорили, я не верю в то, что самый хороший человек, придя на сего-дняшнее царское место, сможет построить демократию. Я не верю в доб-рого царя. Я считаю, что это просто логика развития событий монопольной власти", — сказал он.

По-настоящему демократическое общество должно управляться коалицией - так, чтобы всегда была возможность столкновения разных точек зрения. Имен-но в этом Ходорковский видит цель перемен в обществе и будущего правитель- ства.Нужно сразу заявить о коалиции,пусть даже это против народной менталь- ности, легко принимающей одного человека лидером, потому что иначе авторитарную парадигму в стране не переломить.

"Поэтому моя позиция, что, если мы хотим изменить не фамилию вождя, а ситуацию в стране, то мы должны строить коалицию и говорить именно о коалиционном правительстве сразу. То есть, мы должны поменять систему. Любые шаги, направленные на создание культа вождя, - неважно, вождя со стороны власти или вождя со стороны оппозиции, - они не выводят страну из авторитарной парадигмы. На что мне коллеги отвечают, что в вождистском менталитете российского народа иначе будет трудно поменять власть", - сказал Ходорковский.

Вождизм и авторитарность, характерные для Навального,отметили еще во вре- мена "болотных митингов" 2011-2012 годов. Тогда же его фраза "Вы не рефлек- сируйте – вы распространяйте!", написанная в ответ на замечание, что партия "Единая Россия" не писала припоминаемый Навальным "Манифест" 2002 года, стала крылатой.

Демократы из "Яблока" – Борис Вишневский, Лев Шлосберг также отмечали авторитаризм Навального. Особенно ярко расхождение позиций проявляется во время выборов и применения технологии "Умного голосования". Навальный предлагал и предлагает своим последователям не думать,за кого они голосуют, не анализировать высказывания кандидатов и отношение к проблемам прав и свобод человека в России. Голосовать надо так, как решит Навальный и его команда, за наиболее вероятного победителя из числа не-единороссов.

Бывшие коллеги Навального и те,кто с ним работал,столь же хорошо замечали эту черту. Политтехнолог Станислав Белковский, помогавший Навальному со-здавать движение "Народ" в 2007 году (тот был еще блогером,который заигры- вал с национализмом), говорил, что перестал содействовать ему,так как понял: если этот человек получит реальные полномочия власти, нынешнее время все оппозиционеры будут вспоминать как очень либеральное.

"Навальный - это так или иначе лебединая песня советской политики, это человек, который придерживается принципов вождизма и без альтернативности", - сказал он в 2019 году на "Эхе Москвы".

О вождизме и безальтернативности как принципах существования в окружении Навального неоднократно говорил и бывший его коллега Виталий Серуканов.

"У него куча комплексов. Например, Навальный боится, что вокруг него бу-дет мало людей. У него наполеоновская гигантомания. Если он выходит на улицу, там должна быть огромная толпа.У Алексея безумная неуверенность в себе, которую он прячет за нахрапом и вождизмом. Он хамски общается со своими сотрудниками, Навальный берет на работу тех,кто не может ему дать сдачи. Особенно достается преданным женщинам.Яркий пример - его юрист-ка Любовь Соболь. Она, в отличие от остальных пройдох, искренне верит Навальному. Но Алексей относится к ней хуже всего: "жрет" ее при коллекти-ве, легко доводит до слез", — говорил он в 2018 году, готовя к выпуску книгу о Навальном.

Он и в дальнейшем неоднократно рассказывал, что решения принимались еди-нолично главой ФБК (признан иноагентом), все остальные должны были только слушать и исполнять.

В начале сентября, когда было еще неизвестно, насколько пострадал Наваль-ный и как долго будет восстанавливаться, в ФБК царили "истерика и страх", - никто не понимал, как продолжать работу, а Соболь и Кира Ярмыш старались лишь перетянуть на себя внимание. То есть, Навальный распределял функции, но полномочиями лидера ни с кем не делился.

"Такие же, даже хуже"

Публицист Олег Кашин, которого никто не назовет "человеком Кремля", но кого не раз упрекали в предвзятом отношении к Навальному, еще резче в оценках: он называет ФБК отражением бюрократии официальных структур,делая вывод, что "они такие же, и даже хуже". 

"Окей, про самих себя, но при этом когда ты смотришь на ФБК, в нем, как в зеркале, наверное,отражается та щедринская и бюрократия,и густопсовость, которую я люблю регулярно приплетать. В общем, такие же, даже хуже", - отметил Кашин.

Вспоминая заявления Навального и его окружения по поводу эпизода с отрав-лением,он замечает,что история превратилась из драмы в фарс на глазах всего общества.Сначала появился Георгий Албуров - "друг в желтых трусах", который просто любит следить за самолетами по Flightradar и так понял, что с Наваль-ным, вылетевшим из Томска в Москву что-то не так. Потом, как только Наваль-ному потребовалось оплатить лечение и отчитаться за эти деньги, появился предсказуемый ответ, что все деньги от Зимина.

"100% доходов Навального - это Зимин.И что же? Наша надежда, наш лидер – это как бы подчиненный Зимина? Тоже странно. Поэтому всегда возникает Чичваркин, который ранее заявлял, что, друзья, если вы желаете анонимно помогать Навальному, давайте деньги мне, я ему передам", - заметил Кашин в подкасте на "КП".

Это плохо вяжется со словами Навального о ФБК как самой открытой и прозрачной организации, но поклонники предпочитают не замечать таких расхождений.

Алексей Навальный с поддержкой западных и дружественных ему российских СМИ стал все громче говорить о себе как о "политике", хотя, по сути, остался просто оппозиционным активистом. Но "политик", живущий на деньги миллио-неров из-за границы, вряд ли может рассчитывать на симпатии широкой ауди-тории в России, пусть даже Борис Зимин никогда не был олигархом, и у него нет криминального флера, как у Ходорковского.

Михаил Ходорковский, говорящий о разногласиях с Навальным из-за авторита-ризма последнего, не лукавит: он неоднократно замечал, что подобный стиль управления лично ему чужд, поэтому поддерживать политика, считающего это нормой, он не будет. А учитывая негативные мнения о Навальном многих ува-жаемых людей оппозиционного лагеря, только подкрепленных непонятной ис-торией с таинственным отравлением без последствий, и пребыванием в Герма-нии, борьба за авторитет обещает быть довольно интересной и напряженной. Вряд ли теперь Ходорковский откажется от шанса перехватить лидерство в протестных кругах через своих "агентов влияния" в России. "

 

 

***

 

Keskustelua foorumeeilta:

Untamo kirjoitti:
molaine kirjoitti:
Kovasti kädet heiluu selvän asian ympärillä. Edelleen N. yritettiin myrkyttää novitsokilla venäjällä.

Tämähän koskee kaikkia asioita, jossa Venäjän hallinto on epäiltynä: Skripalien myrkytys, Navalnyin myrkytys, Litvinenkon myrkytys, MH-17 alasampuminen jne. Melko selvää kuviota sotketaan tahallisesti ja pyritään kyseenalaistamaan kaikki tunnetut faktat. Ja sylliseksi epäiltyjä suojellaan vielä oikeudelta.

 

Onneksi muu maailma ei tarvitse oikeuden tuomiota, vaan kykenee poliittisesti vastaamaan tämän roistovaltion toimiin. EU ollut kiitettävän kykenevä pakote-politiikassaan ja sama meno toivottavasti jatkuu. Venäjä pitää itse huolen, ettei pakotteista voida luopua.

Kaikissa näissä tapauksissa nykyaikaisen suurvallan johtoa syytetään kielletyllä 80-luvun museoteknologialla suoritetuista älyttömistä murhatöistä, joiden motiivi olisi väitettyjen tekijöiden kannalta täydellisen hämärä. Tasan samaan nippuun voi lisätä Syyrian kaasuiskut ja varmaan vielä muutakin, jota ei nyt hoksata.

 
molaine kirjoitti:
Käyttäjä6458 kirjoitti:
molaine kirjoitti:
Kas. Ryssä käyttää toistuvasti kemiallisia aseita radioaktiivisten aineiden li-säksi Euroopassa ja Venäjällä, kun naapurimaihin hyökkäilyiltä ja raakalais-ten tukemiselta kerkiää. Sitten uhriutuu, kun tulee sanktioita. Perushuttua idän suunnalta.
Yhtään ainokaista Venäjän valtion tai johdon suorittamaa radioaktiivisten ainei-den tai kemiallisten aseiden käyttöä Euroopassa tai muualla ei ole tieteelliseti pitävästi ja riippumattom asti osoitettu - eikä varmsti tulla myöhemminkään osoittamaan.
Jos länsi haluaa panna pellit kiinni Venäjälle ja Kiinaan,se voi aivan hyvin vain jauhaa paskaa kuin leipämyllä eikä sellaisia todellisia aineita tarvitse ola todel-la käytetty missään edes provokaatiomielessä. Tällä tavalla sitä näytetään nyt alkavan myös alettavan tulkita myös Venäjällä, joka ei ole riippuvainen länsi-kaupasta eikä -yhteistyöstä varsinkaan nyt,kun Kiina on korkean kevyen tekno- logian suurvalta. Sitten ruvetaan rajamaista vääntämään, kummalla puolen esirippua ne kukakin ovat.

Totta kai EU-maiden valtionjohto tietää riittävällä varmuudella Venäjän syylliseksi Litvinenkon, Skripalien ja Navalnyin myrkytyksiin.

Ei ne semmoset persetuntumat mitään meinaa, kun ei o näyttöjä. Sitä paitsi Venjän valtio tai johyo EIVÄT ole syyllisiä niihin, koska he evät ammukeke atompommilla kärpäsiä.

Lavrov sanoo, että saksalaisen Cheroté-sairaalan lääkärit eivät löytäneet Navalnyin näytteistä myrkkyjä.

https://news-z.info/lavrov-zayavil-chto-vrachi-sharite-ne-obnaruzhili-ya...

Ihan sama mitä todisteita palstan päivystävät ryssätrollit täällä vaativat.

Todisteita vaatii oikes systeeminä (jos sellainen on). Jos ei vaadi tai jos niitä ei ole, ei ole oikeussyteemiäkään.

Siinä olet toki oikeassa, ettei näitä kiellettyjen aseiden hyökkäyksiä sanktioihin tarvita.

Ne sanktiot on paskan hailee ja tempputyöllistävät vain höperturpaskitsoja.

Siihen riittävät ihan venäjän laittomat sotatoimet naapureihinsa päin,

Kukaan ei ole valittanut YK:n Peruskirjanmukaiseen Valtioidenväliseen Tuomioistui-meen ICJ:in ei edes Ukraina eikä YK:n pääsihteeri, joilla olisi siihen suora oikeus. Jos pääsihteeri tai yleiskokous vievät Krimin ICJ:in, ICJ on asian käsittelyssä Turval- lisuusneuvostonkin yläpuolella. Jos Turvallisuusneuvosto vie asian ICJ:in, se on sidottu sen päätökseen.

sikailu lähi-idässä ja yllämainitun koronavttuilun tyylinen koko maailmaa vaarantava jatkuva hybriditoiminta.

Sekotat nyt Venäjän USA:an ja Englantiin.

***

https://yle.fi/uutiset/3-11611697

Selvitys: Venäjä on jatkanut salassa Novitšok-hermomyrkyn kehittämistä

Venäjä on väittänyt tuhonneensa kemialliset aseensa.

Novitšok-hermokaasut

 

http://johnhelmer.net/berlin-clinical-data-confirm-alexei-navalny-had-pancreatitis-diabetes-liver-failure-staphylcoccal-infection-mild-heart-attack-no-novichok-symptoms/

" BERLIN CLINICAL DATA CONFIRM ALEXEI NAVALNY HAD PANCREATITIS, DIABETES, LIVER FAILURE, STAPHYLOCOCCAL INFECTION, MILD HEART ATTACK – NO NOVICHOK SYMPTOMS

by John Helmer, Moscow
@bears_with

The German laboratory test results for Alexei Navalny, published by a group of doc-tors at the Charité – Universitätsmedizin Berlin last month, reveal a surprising num-ber of medical symptoms, but they are not those of Novichok nerve agent poisoning as Navalny and his supporters in western governments have alleged.

Clinical doctors, toxicologists, and pharmacology experts outside Germany believe the test results which the Charité group released on December 22 reveal symptoms of acute pancreatitis, diabetes, liver failure, severe dehydration, muscular rigidity, as well as a serious bacterial infection, and a possible heart attack associated with his kidney problems. According to the experts, these are not recognisable symptoms of a nerve agent attack.

The German medical publication reports Navalny’s “laboratory values on admission”, and toxicology and pharmacology results “in blood and urine samples obtained on arrival of the patient of the patient at Charité – Universitätsmedizin Berlin (day 3)”. Accordingly, the newly available data are evidence of the condition Navalny was in during his two-day treatment in Omsk Emergency Hospital No. 1 in Russia; and of the treatment he received there, as well as during his six-hour flight on a German medical evacuation aircraft from Omsk to Berlin.

The German doctors have also released a tabulation of their laboratory test results for Navalny during 33 days of his stay in the Charité hospital, and a subsequent visit to the hospital as an outpatient. The four data tables are described by the Germans as following “the supposed poisoning of the patient”. The doctors don’t wish to sign their names to this “supposing”.

Navalny first fell ill on the morning of August 20, during a flight from Tomsk, where he had been on an election campaign tour, to Moscow. The flight was diverted to Omsk, and Navalny admitted to hospital in Omsk in mid-morning local time. He was in intensive care there for 48 hours until he was released for German medical evacuation to Berlin on August 22.

The German doctors treating Navalny at the Charité were led by Kai-Uwe Eckardt, the chief of the Charité treatment unit whom Navalny publicly thanked on October 7. Eckardt and David Steindl are the principal authors of the December 22 report; Eckhardt is a specialist on diabetes and kidney transplants; Steindl is a specialist on musculo-skeletal pathologies.

Read their report in the British medical journal, The Lancet, here. A forensic analysis of the report can be read here. This exposes the many contradictions between the medical evidence now attested by the Germans and the allegations from Navalny and his supporters.

Kai-Uwe Eckardt and David Steindl

In their 4-page case report,Eckardt and Steindl say “severe poisoning with a choline-sterase inhibitor was subsequently diagnosed”, not by the Charité group, but by a “laboratory of the German armed forces”; that was the Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr (IPTB).

British toxicologists have repeatedly cautioned there can be many causes and sour-ces for the cholinesterase inhibition detected from metabolites in Navalny’s blood and urine, and they continue to ask the German doctors and the IPTB: “Name the compound. That would be a good start.” In their publication of Navalny’s test results, Eckardt and Steindl say: “results of toxicology analyses conducted in a special laboratory of the armed forces [IPTB] are not included.” They don’t give a reason.

In the Lancet case report, there are several references to a 4-page appendix. This contains Navalny’s test results, but the appendix is not easy to find and was pub-lished separately. The Lancet editors explain: “this appendix formed part of the origi-nal submission and has been peer reviewed. We post it as supplied by the authors.” It can be opened and read here.

ALEXEI NAVALNY’S LABORATORY TEST RESULTS ON ARRIVAL IN BERLIN

Source: https://drive.google.com, Appendix S1.

A review of these data by a clinician with specialised training in pharmacology provided a detailed interpretation of each line of data where the reported value for Navalny was either well above or below normal.

The expert, who declines to be identified,reports that the sodium and chloride scores show Navalny was suffering from extreme dehydration on his arrival in the Berlin hospital. How this was possible after the German medevac flight is unknown.

The spikes in the tested creatine kinase-MB and myoglobin reveal that his muscle function was breaking down; the visible symptom, according to the expert, should have been muscle rigidity. According to the German doctors, they didn’t see it, and neither did the Omsk hospital doctors, or witnesses of Navalny’s collapse on board the flight from Tomsk.The German case report,quoting from the Omsk hospital “dis-charge report”, says “the patient presented [in Omsk on August 20] comatose with hypersalivation and increased diaphoresis [sweating].” When Navalny reached the Charité, the doctors there reported in December,he was “deeply comatose, with mild bradycardia…hypersalivation, hypothermia (33.5C), increased diaphoresis and small pupils not reactive to light, decreased brainstem reflexes, hyperactive deep tendon reflexes, and pyramidal signs.”

The independent expert does not know how hyperactive tendon reflexes can have produced the abnormal MB and myoglobin test results.

The expert said the standard diagnosis which follows from the reported albumin result is chronic disease of the liver. The high lactate dehydrogenase (LDH) score indicates metabolic disorders commonly seen with cancerous tumours. The amylase and lipase results signify pancreatitis,a condition which the Russian press has repor- ted Navalny to have experienced in the past. The results for C-reactive protein, leu-kocytes, neutrophils, and erythrocytes all point to a serious bacterial infection. The German case report confirms that skin and rectal swabs and urine samples found staphylococcus aureus and other infectious bacteria which were treated with antibio-tics, the standard procedure. How Navalny picked up the bacterial infection, and where – in Tomsk, Omsk, in the medevac flight, or in Berlin – is unknown.

ALEXEI NAVALNY’S LABORATORY TEST RESULTS DURING HIS BERLIN HOSPITALISATION — EXCERPT

Source: https://drive.google.com/, Appendix S4. The table extends to Day 33 in hospital, and includes Day 42 when he returned for testing as an outpatient.

The unusually high result for the urinary protein/creatinine ratio has been diagnosed by the expert as signifying kidney failure – “clinical diabetes but not an extreme presentation.” Diabetes has been reported for Navalny in the past; his staff deny it.

The abnormally high troponin-T results reported on Days 4 and 5 at Charité are puzzling to the independent expert because they signify a heart problem or mild heart attack,possibly related to the reported kidney failure Eckardt and Steindl say in their case report that Navalny’s heart was beating abnormally slowly (bradycardia – 44 beats per minute) when tested in Omsk hospital, then 59 beats per minute during the flight to Berlin. After he arrived at Charité the bradycardia worsened to 33 bpm.

The independent expert accepts that the unusually low test score for butyryl choline-sterase - 0.42 on arrival in Berlin, 0.41 at Day 3 - usually signifies exposure to a cho-linesterase inhibitor. The German doctors’ report says: “based on clinical and labora-tory findings, severe cholinesterase inhibition was diagnosed and the patient was started on atropine and obidoxime…Cholinergic signs returned to normal within 1 h[our] after the onset of this antidotal therapy.” The German test results do not sub-stantiate this conclusion, neither for troponin-T which didn’t normalise until Day 7, or butyryl cholinesterase, which didn’t reach normal until Day 17.

Testing for cholinesterase inhibition is the key to the allegations of the German Army laboratory, the German intelligence agency BND, and German officials that Navalny had been poisoned by a Russian Novichok nerve agent. The new data disclosure falls short of proof. Instead it reveals that in Berlin Navalny’s laboratory testing showed cholinesterase inhibition, while in the Omsk hospital laboratory reports pub-lished in part in August, revealed that “cholinesterase inhibitors were not detected in blood and urine”; for more details of the earlier test data, read this and this.

This week the independent expert also reviewed the table of medications which testing of Navalny revealed on his admission at Charité:

ANAESTHETIC AND ANTIDOTE DRUGS NAVALNY WAS GIVEN IN OMSK AS TESTED IN BERLIN

Source: Appendix S2. https://drive.google.com/

According to the source, the presence of pain relieving and anaesthetic drugs, anti-biotics, and atropine are conventional treatment. Amantadine is a neurological drug often used in treatment of Parkinson’s Disease;lithium is a psychiatric medication for treating bipolar mood disorders and depression. Lithium, the expert says, along with the relaxant drugs recorded in Navalny’s system - diazepam, nordazepam, oxaze-pam - are commonly taken orally. If Navalny had been comatose at Omsk hospital and then at Charité, then it is likely he took these drugs himself in Tomsk before his flight. The Omsk hospital testing also reported that Navalny had taken “tricyclic antidepressants” before his collapse.

 

***

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2020/10/23/russias-clandestine-chemical-weapons-programme-and-the-grus-unit-21955/


Russia’s Clandestine Chemical Weapons Programme and the GRU’s Unit 29155
October 23, 2020

GRU
Navalny

On October 15, 2020, the European Union imposed sanctions on six senior Russian officials and a leading Russian research institute over the alleged use of a nerve agent from the Novichok family in the poisoning of opposition leader Alexey Navalny. Russia dismissed as baseless the EU’s allegations that it had not complied with its obligations, under the convention it ratified in 1997, to discontinue its chemical wea-pons program. Russian officials said the country had nothing to do with Navalny’s poisoning and implied that if any party had used nerve agents on him, it would have been Western secret services. Vladimir Putin, who in 2017 had personally watched over the destruction of the last remaining Russian chemical weapons stash, ridiculed the findings of four separate laboratories, confirmed by the OPCW, that a Novichok-type organophosphate poison was identified in Alexey Navalny’s blood.

Two years earlier, in 2018, Russia had dismissed as unfounded allegations that its military intelligence had used Novichok to poison former Russian spy Sergei Skripal and his daughter. Similarly, Russia had then stated that it had no ongoing chemical weapons program and had destroyed all of its prior arsenals; while alluding that UK agencies may have used their own stash of Novichok to poison the Skripals in a false-flag operation.

A year-long investigation by Bellingcat and its investigative partners The Insider and Der Spiegel, with contributing investigations from RFE/RL, has discovered evidence that Russia continued its Novichok development program long beyond the officially announced closure date. Data shows that military scientists, who were involved with the original chemical weapons program while it was still run by the Ministry of Defense, were dispersed into several research entities which continued collaborating among one another in a clandestine, distributed R&D program. While some of these institutes were integrated with the Ministry of Defense – but camouflaged their work as research into antidotes to organophosphate poisoning – other researchers moved to civilian research institutes but may have continued working, under cover of civilian research, on the continued program.

Our investigative team believes the St. Petersburg State Institute for Experimental Military Medicine of the Ministry of Defense (“GNII VM”), likely with the assistance of researchers from the Scientific Center Signal (“SC Signal”), has since 2010 taken the lead role in the continued R&D and weaponization of the Soviet-era Novichok program.

Crucially for our conclusions,we have identified evidence showing close coordination between these two institutes and a secretive sub-unit of Military Unit 29155 of Rus-sia’s military intelligence, the GRU. This unit has previously been linked to the poiso-ning attempts on Emilian Gebrev in Bulgaria in 2015 as well as Sergey and Yulia Skripal in the United Kingdom in 2018.Telecoms data we obtained shows that the St. Petersurg-based institute communicated intensively with members of the assassina-tion team during the planning stage of the Skripal mission, while also communicating – at highly correlated moments – with scientists from SC Signal.

The two research institutes also appear to collaborate with the 33rd Central Experi-mental Institute for Scientific Research of the Ministry of Defense, located in the town of Shikhany. This agency was originally involved in researching and testing the Russian chemical weapons program.

Furthermore, our research has established that these two institutes were in frequent communication – including during the planning state of the Skripal operation – with Russia’s Scientific Institute for Organic Chemistry and Technology (“GosNIIOHT”), the agency that was tasked with supervising the destruction of Russia’s arsenal of nerve agents and ensuring the termination of the country’s CW program.

The role of the 33rd Central Institute and the GosNIIOHT in the development of Rus-sia’s nerve agent program was previously known, and the these two institutes were sanctioned by the European Union. However Neither GNII VM nor SC Signal have been sanctioned by European or US governments, and it appears that their work has stayed outside of the focus of Western intelligence services.

Extreme Toxicology at GNII VM

 

***

Navalnyin "myrkyttämispaikka" paikantuu Saksaan...

https://news-front.info/2021/07/09/sergey-markov-novost-po-navalnomu-kotoraya-mozhet-stat-sensatsiey/

" Сергей Марков: Новость по Навальному, которая может стать сенсацией

09.07.2021 10:28

Опубликован отчет ОЗХО за 2020 год. И там просто удивительная новость. Оказывается, ОЗХО уже 20 августа 2020 года сформировала техническую комиссию для проверки информации об отравлении Навального по требованию Германии

Здесь поразительно,что это было сделано уже 20 августа.В этот день Наваль- ному только стало плохо, самолет посадили в Омске, врачи боролись за его жизнь в реанимации. Еще ничего никому не известно. Может у него инфаркт? Или пищевое отравление? Или обострение хронического заболевания?

Еще Мария Певчих не привезла никакой бутылки в Германию. Еще нет никаких заявлений никаких врачей о причинах кризиса организма Навального.

А власти Германии оказывается уже знали,что это будет квалифицированно как отравление химическим оружием.Точнее, конечно,знали спецслужбы Германии, которые имеют двойное подчинение,из Берлина и Вашингтона. И пишут даже очень быстро заявление. А ведь еще нужно время принять решение, нужно время грамотно написать заявление. А может оно уже было написано? И речь не идет об ошибке в дате, потому что 5 сентября Германия еще раз рассматривает и утверждает свой запрос от 20 августа.

Этот прокол в отчете позволяет сделать некоторые предположения.

К проекту «Отравление Навального» с 20 августа имеют отношение спецслужбы Германии или их старших союзников.

Вся эта спецоперация была хорошо заранее продумана.

То, что медицинский самолет прилетел за Навальным в Омск именно из Германии, было не случайно, а было частью плана.

Подтверждается, что именно Германии была отведена с самого начала роль главного организатора имитации покушения российских властей на Навального.

Нужно требовать парламентского расследования в Германии, — кто в спец-службах и почему заранее знал об отправлении Навального? В Германии есть честные люди среди депутатов. Не много, но есть. Все эти факты и даты должны быть проверены. Вдруг что-то не так, как сейчас считается?

В ОЗХО есть честные люди, которые вынуждены действовать тайно. И тайно они, фиксируя этот прокол, посылают всем информацию, что они вынуждены фальсифицировать расследование в отношении Навального под давлением.

Правильно сделали российские власти, что заняли жесткую позицию в отноше-нии властей Германии по делу Навального. Там,в Германии,не просто слишком жестко что-то сказали. Там, именно в Германии, надо искать организаторов проекта «отравление Навального Новичком «.

Сказанное не отменяет,что Мария Певчих и Владимир Ашурков, которые подо- зреваются в организации всей этой истории, — прямые агенты именно британ-ских спецслужб. Это доказанные факты. Как они совмещаются с активной ролью спецслужб Германии, нужно расследовать.

Выразим надежду, что те, кого волнует отравление Навального,не будут замал- чивать этот факт,что в Германии знали об отправлении Навального еще до диагноза врачей, факт, который возможно раскрывает реальных организаторов отравления Навального.

Спасибо известному историку Александру Дюкову за расследование.

Сергей Марков
Источник:

https://news-front.info/2021/07/09/sergey-markov-novost-po-navalnomu-kotoraya-mozhet-stat-sensatsiey

 

***

 

https://www.tiede.fi/comment/3108345#comment-3108345


" Kansainvälinen kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW,venäjäksi ОЗХО (OZHO), tuli lörpsäisseeksi viime vuoden toimintakertomuksessaan, että se perusti Saksan vaatimuksesta "Kemiallisen aseen tutkimuskomission Navalnya koskien" jo 20.08. 2020, eli päivänä, jona hän vasta rupesi voimaan pahoin lentokoneessa, kone teki hätälaskun Omskissa, ja hänet vietiin ambulanssilla paikalliseen sairaalaan, jos-sa ensialkajaisiksi diagnosoitiin verensokerin aleneminen ja sen laukaisema (?) muu sairasukohtaus. Infarktiakin luonnollisesti epäiltiin. Ambulanssissa hänelle annettiin atropiinia, joka on tunnettu mm. opiaattien vastalääkkeenä, ja jota annettiin myös Skripaleille, ja siellä se tehosi, vaikka Julija Skripal oli lakannut jo hengittämästäkin.
.
Atropiini ei vaikuta sen enempää alhaiseen verensokeriin "novichokeihinkaan". Ve-resokerin alentajia ovat lähinnä yliannos insuliinia tai ankara ryyppääminen kirkkaal-la sokerittomalla viinalla. Onko Navalnyi muuten insuliinihoitoinen diabeetikko?
.
OPCW on YK:n eritysjärjestö, jolla on tarkoin rajattu toimiala: sillä ei ole valtuuksia ryhtyä omin päin tutkimaan jotakin "Muttilaisen ruoka-, insuliini- tai häkämyrkytystä tai kemiallina aseenakin käytetyn huumeen, vaikka fentanyylin tai LSD:n yliannos-tusta "kemiallisena aserikoksena", joka rinnastuu joukkomurhaan, vaikka kukaan ei kuolisikaan ja kuuluu ihmiskunnan vastaisiin rikoksiin.
.
EIKÄ SE PYSTY MITÄÄN TEKEMÄÄNKÄÄN ILMAN NÄYTTEITÄ tai muita todistei-ta, joita se sitten vertaa tiedostoisiin kaikkialla maailmassa tapahtuneisiin vastaavan-laisiintapauksiin ja löydettyihin aineisiin! kesti pirun monta päivää, ennen kuin mitään sellaisia tuli olemaan käsillä!
.
Seuraavana päivänä Navalnyi Saksan vaatimuksesta SAULI NIINISTÖN säestämä-nä siirrettiin Putinin päätöksellä Saksaan Berliinin Charité-sairaalaan "tietojen todentamiseksi Navalnyin myrkyttämisestä", JOLLAISIA "TIETOJA" EIVÄT OLLEET ANTANEET VIELÄ KETKÄÄN MUUT KUIN NUO KUTSUJAT PERSTUNTUMALTA!. Siellä EI TODETTU "novichokia".
.
Сергей Марков: Новость по Навальному, которая может стать сенсацией
Sergei Markov: Uutinen Navalnya koskien, josta voi tulla sensaatio.
.
09.07.2021 10:28
.
Опубликован отчет ОЗХО за 2020 год. И там просто удивительная новость.
On julkaistu Kemillisten aseiden kiellon valvontjärjestö OPCW:n toimintakertomus viime vuodelta. Siellä on aivan kummallinen uutinen.
.
Оказывается, ОЗХО уже 20 августа 2020 года сформировала техническую комиссию для проверки информации об отравлении Навального по требованию Германии.

 

Osoittautuu, että OPWC perusti jo 20.8. 2020 Saksan vaatimuksesta "Komission Navalnyijn myrkyttämisen todistamiseksi"
.
Здесь поразительно,что это было сделано уже 20 августа.В этот день Наваль- ному только стало плохо, самолет посадили в Омске, врачи боролись за его жизнь в реанимации.


Tässä on hämmästyttävää, että se tehtiin jo 20. elokuuta. Sinä päivänä Navalnyj vasta alkoi voida huonosti, lentokone laskeutui Omskiin, lääkärit taistelivat hänen elämästään tehohoidossa.


Еще ничего никому не известно. Может у него инфаркт? Или пищевое отравление? Или обострение хронического заболевания?


Kukaan ei tiennyt vielä mitään. Voisiko hänellä olla sydänkohtaus? tai ruokamyrkytys? Tai kroonisen sairauden äkkinäinen paheneminen?
.
Еще Мария Певчих не привезла никакой бутылки в Германию. Еще нет никаких заявлений никаких врачей о причинах кризиса организма Навального.
.
Edes Marija Pevtšyh (Navalnyin jengin ulkomainen jäsen, Britannian M16:n agentti, Brittiläisen kemiallisten aseiden laboratorion venäläissyntyisen johtajan tytär) ei toi-mittanut Saksaan minkäänlaista pulloa.Yksikään lääkäri ei ole toistaiseksi toimittanut pitävää dignoosia Navalnyn elimistön toimintahäiriöstä.
.
Bundeswehrin labran nanokemistit eivät ole lääkäreitä.Ruotsissa tai Ranskassa asi-aa ei ole päinvastaisista väitteistä huolimatta tutkittu,esimerkisi tehty omia kokeita, vaan sikäläiset labrat ovat vain päällisinpuolin tarkastaneet, "vertaisarvioineet" Bun-deswehrin "tulokset".Ja NEKÄÄN eivät osoita NEUVOSTOLIITTOLAISTA novitšokia, vaan sulkevat sen pois.
.
И речь не идет об ошибке в дате, потому что 5 сентября Германия еще раз рассматривает и утверждает свой запрос от 20 августа.
.
EIKÄ KYSE OLE TIEDOTUSTOIMITTAJAN PAINOVIRHEESTÄ LOPPURAPORTIS-SA, sillä Saksa palaa 5. syyskuuta vaatimukseensa 20. elokuuta ja vahvistaa sen.
.
Этот прокол в отчете позволяет сделать некоторые предположения.
.
Tämän pöytäkirjan perusteella voidaan tehdä eräitä johtopäätöksiä.
.
К проекту «Отравление Навального» с 20 августа имеют отношение спецслуж-бы Германии или их старших союзников. Вся эта спецоперация была хорошо заранее продумана.
.
Projektiin "Navalnyin myrkyttäminen" 20.:stä/stä elokuuta ovat olleet yhteydessä Saksan tiedustelupalvelu ja sen vanhat (tutut) liittolaiset. Koko erikoioperaatio on hyvin ennalta suunniteltu.
.
То, что медицинский самолет прилетел за Навальным в Омск именно из Германии, было не случайно, а было частью плана.


Se, että lääkintälentokone saapui hakemaan Nanalnya Omskiin nimenomaan Saksasta, ei ollut sattumaa vaan osa suunnitelmaa.


Подтверждается, что именно Германии была отведена с самого начала роль главного организатора имитации покушения российских властей на Навального.
.
Tulee vahvistetuksi,että nimenomaan Saksalle oli alun alkaen annettu pääjärjestäjän rooli lavastuksessa Venäjän viranomaisten päällekarkauksesta.
.
Нужно требовать парламентского расследования в Германии, - кто в спецслужбах и почему заранее знал об отправлении Навального?
.
On tarpeen vaatia parlamentaarista tutkimusta Saksassa:Ketkä tiedustelupalveluissa miksi tiesivät ennakolta Navalnyin matkusteluista?
.
В Германии есть честные люди среди депутатов.Не много,но есть. Все эти фак- ты и даты должны быть проверены. Вдруг что-то не так, как сейчас считается?
.
Saksassa on joukossa rehellisiä kansanedustajia.Ei monia,mutta on kuitenkin. Kaikki nämä faktat ja päivämäärät pitää varmentaa. Ja pian kaikki on aivan toisin kuin nyt luullaan.
.
В ОЗХО есть честные люди, которые вынуждены действовать тайно. И тайно они, фиксируя этот прокол, посылают всем информацию, что они вынуждены фальсифицировать расследование в отношении Навального под давлением.
.
OPCW:ssakin on rehellisiä ihmisiä, joiden on pakko toimi salaa. Ja salaisesti he vahvistetettuaan tämän pöytäkirjan lähettävät kaikille tietoa, että heidät on pakotettu vääristelemään tutkintaa suhteessa navlnyihin painostuksen alaisena.
.
Правильно сделали российские власти, что заняли жесткую позицию в отноше-нии властей Германии по делу Навального. Там,в Германии,не просто слишком жестко что-то сказали. Там, именно в Германии, надо искать организаторов проекта «отравление Навального Новичком «.
.
Operaation "navalnyin myrkyttäminen Novitshkilla" organisaattoreita pitää etsiä nimenomaan Saksasta.
.
Сказанное не отменяет, что Мария Певчих и Владимир Ашурков, которые подо- зреваются в организации всей этой истории, - прямые агенты именно британс-ких спецслужб. Это доказанные факты. Как они совмещаются с активной ролью спецслужб Германии, нужно расследовать.
.
Sanottu ei muuta sitä, että Marija Pevtših ja Vladimir Ašurkov, joita epäillään koko jutun organisoimisesta, ovat nimenomaan Britannian erikoispalvelujen suoria agent- teja. Nämä ovat todistettuja faktoja. Miten he sekaantuvat aktiiviseen rooliin Saksan erikoispalelussa, pitää tutkia.
.
Выразим надежду,что те,кого волнует отравление Навального,не будут замал- чивать этот факт,что в Германии знали об отправлении Навального еще до диагноза врачей, факт, который возможно раскрывает реальных организаторов отравления Навального.
.
Toivomme, että ne, joita navalnyin myrkyttäminen kuohuttaa, eivät vaikene siitä tosiasiasta, että sakassa tiedettiin Navlnyin myrkyttämisestä jo ennen lääkäreiden diagnoosia, fakta, joka ehkä paljastaa Navalnyin todelliset myrkyttäjät.
.
Спасибо известному историку Александру Дюкову за расследование.
.
Kiitoksia tunnetulle historioitsijalle Aleksandr Djukoville tutkimuksesta. "

 

***

YLE Radio Suomi valehteli yöradion 03.00 uutiskatsauksessa, että muka "Navalnyi myrkytettiin NEEVOSTOAIKAISELLA hermomyrkyllä".

Kemiallisia aseita valvova ja arkistoiva OPCW-organisaatio sanoo, että "EI OLE LÖYTÄNYT ARKISTOIMAANSA NEUVOSTLIITTOLAISTA, VAAN MUKA "MUUTA NOVICHOKIA" sen enempää Navalnyin kuin Skripalienakaan tapauksesta!

(Tosiasiassa sekään ei ole löytänyt MITÄÄN novichokia...)

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32644-1/fulltext

References

1.
Seibert S
Statement by the Federal Government on the Navalny case.
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-en/homepage/statement-by-the-federal-government-on-the-navalny-case-1781882


Date: Sept 2, 2020
Date accessed: December 3, 2020
View in Article
Google Scholar
2.
OPCW Technical Secretariat


Summary of the report on activities carried out in support of a request for technical assistance by Germany (technical assistance visit — TAV/01/20).

https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1906-2020(e).pdf
Date: Oct 6, 2020
Date accessed: December 3, 2020
https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2020/10/s-1906-2020(e).pdf

CS-2020-2628(E) distributed 06/10/2020*CS-2020-2628.E*
OPCW
Technical SecretariatS/1906/20206 October 2020Original:

ENGLISHNOTE BY THE TECHNICAL SECRETARIAT

SUMMARY OF THE REPORT ON ACTIVITIES CARRIED OUT IN SUPPORT OF A REQUEST FOR TECHNICAL ASSISTANCE BY GERMANY (TECHNICAL ASSISTANCE VISIT – TAV/01/20)

1. The Government of Germany, in a communication tothe OPCW Director-General on 4 September2020, requested technical assistance from the OPCW Technical Secretariat (hereinafter “the Secretariat”) under subparagraph 38(e) of Article VIII of the Chemical Weapons Convention (hereinafter the “Convention”) in relation to the suspected poisoning of a Russian citizen, Mr Alexei Navalny, on 20 August 2020 in the Russian Federation. The German authorities informed the OPCW that Mr Navalny was being treated in a hospital in Berlin, Germany.


The Director-General decided to dispatch a team to Germany for a technical assistance visit (TAV).

2. The TAV team deployed to Germany on 5 September 2020 and was briefed by the German authorities on the same day. The team was informed that the mission was restricted to the collection of biomedical samples from Mr Navalny. No other information was shared by the German authorities.

3. On6 September 2020, the TAV team visited the Charité Hospital in Berlin. Inthe hospital’s intensive care unit,the TAV team members confirmed Mr Navalny’s identity against a photo-identification document presented to the team by the German autho-rities. In line with OPCW procedures,blood and urine sampling was conducted by the hospital staff under the direct supervision and continuous visual observation of the team members. The samples were maintained under OPCW chain of custody and transported to the OPCW Laboratory.

4. Upon receipt of a request from Germany on 11 September 2020, the OPCW Laboratory sent the samples to two laboratories designated by the Director-General for the analysis of biomedical samples.

5.The results of the analysis of biomedical samples conducted by the OPCW desig-nated laboratories demonstrate that Mr Navalny was exposed to a toxic chemical acting as a cholinesterase inhibitor.

The biomarkers of the cholinesterase inhibitor found in Mr Navalny’s blood and urine samples have similar structural characteristics to the toxic chemicals belonging to schedules 1.A.14 and 1.A.15, which were added to the Annex on Chemicals tothe Conventionatthe Twenty-Fourth Session of the Conference of the States Parties in November 2019.

This cholinesterase inhibitor is not listed in the Annex on Chemicals to the Convention.

6. The biomarkers identified are contained in the classified report of the Secretariat. ---o --- "

TÄMÄ "kemikaali" on siis lisätty OPCW:n kiellettyjen kemiallisten aseiden arkistoon 2019.

VANHAT NEUVOSTOLIITON NOVICHOKIT OVAT OLLEET SIELLÄ 30 VUOTTA KUNNIAPAIKALLA - eikä nämä olleet niitä.

 

***

VAIN YLE väittää "NEOVOSTOLIITTOLAISTA novichokkia" ja panee väitteensä vielä muitten suuhun:

" Länsimaat penäävät Venäjältä vastauksia oppositiovai- kuttaja Aleksei Navalnyin myrkytykseen liittyen

Länsimaiden mukaan Navalnyi myrkytettiin neuvostoai-kaisella hermomyrkyllä. Novi-tshokin käyttö viittaa siihen, että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija."

https://yle.fi/uutiset/3-12130109

Yllä näkyy selvasti, että OPCW sanoo, että TÄMÄ "NOVICOK" on lisätty luetteloon 2019, joten se EI ole sinne 90-luvulla lisättyä NL:N Novichokia, joka joutui aserajoitusvalvoja USA:N haltuun valmistuspaikasta Uzbekistanista 90-luvulla.

YLE valehtelee edelleen,ETTÄ USA VALEHTELISI,ETTEI KENELLÄKÄÄN MUULLA KUIN VENÄJÄLLÄ OLE NOVICHOKIA"!

" ... OPCW on aiemmin vahvistanut, että Navalnyista otetuista näytteistä löytyi jälkiä Novitshok-ryhmän hermomyrkystä. Novitshokin käyttö viittaa siihen,että myrkytyksen takana oli Venäjän valtiollinen toimija.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on niin ikään sanonut, että heidän johtopäätöstensä mukaan Venäjän tiedustelupalvelun (FSB) agentit myrkyttivät Navalnyin Novitshokia käyttäen.

Ministeriön mukaan kyseistä myrkkyä on ainoastaan Venäjän hallussa. ... "

USA:lla on kuitenkin itselläänkin sekä neuvostoliittolaista että varmasti monenlaista muutakin novichokia.

SE VAAN EI NÄYTÄ TÄHÄN TARKOITUKSEEN ANTANEEN SAKSALLE JA BRITANNIALLE SITÄ AITOA NEUVOSTOLIITTOLAISTA!!!

(UPEAA, DONALD!!! Ihailen...)

Novichok-kiveä pystytään valmistamaan nhyvin varustetuissa apteekeissa. Mutta se ei ole kovin myrkyllistä ilman NANOJAUHATUSTA, jolloin sen hiukkaset asettuvat hermostossa fosforinyhdisteiden paikalle. Se toimii siis kuin arsenikki mutta tehokkaammin - jos on tapeeksi hienojakoista.

USA:n lisäsksi monet maat ovat "lämpimikseen" valmistaneet novichokia, näihin kuuluu ex-presidentin mukaan mm. Tshekki.

Mitä wittua tää tämmönen sekopaskanjauhuu(nne) on, EDUSKUNTA!!!???

 

***

Screenshot%202023-02-12%20at%2014-56-16%
***

Oho. Nyt meni varmaan paskat housuun...

https://yle.fi/a/74-20018899

Risto Mattila
Screenshot%202023-02-21%20at%2003-41-42%
 
Asianajajat ja lääkärit vetosivat tammikuussa Putiniin Aleksei Navalnyin vankilaolojen paranta-miseksi. Navalnyitä on heidän mukaansa mm. pidetty perusteetta eristyssellissä pitkiäkin aikoja. Kuva: Maxim Shipenkov / EPA

Ensinnäkin, Venäjä hyökkäsi aggressiivisesti Ukrainaan ja naurettavin perustein, oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi aloitti ”kunnollisille” kansalaisille osoittamansa viisitoista teesiä sisältävät tviittinsä.

– Sodalle ei ole oikeutusta, eikä siinä taistele vapaaehtoisia, vaan pakolla määrättyjä ja vankeja, hän jatkoi.

– Sodan todelliset syyt ovat taloudelliset ja poliittiset:taustalla on Putinin pakkomielle pysyä vallassa hinnalla millä hyvänsä ja jäädä historiaan samanlaisena suurhahmona kuin tsaarit aikoinaan.

– Tämän vuoksi kymmenet tuhannet viattomat ukrainalaiset menettävät henkensä. Tuhannet ja kymmenet tuhannet venäläissotilaat kuolevat, vaikka lopputulos on väistämätön: Venäjä häviää sodan.

”Venäjän pitäisi tunnustaa vuoden 1991 rajat, piste”

Navalnyin mukaan Ukrainan pitäisi itse saada päättää tulevaisuudestaan ja Venäjän pitäisi kunnioittaa kansainvälisesti vuonna 1991 tunnustetut rajat, joiden mukaan Krim kuuluu Ukrainaan.

– Venäjä tunnusti nämä rajat aikoinaan ja sen pitäisi tunnustaa ne nytkin, piste, Navalnyi tviittasi.

Krimin kysymyksessä Navalnyi näyttää siis muuttaneen aiempaa kantaansa, jonka mukaan Krim ei kuuluisi Ukrainalle.

– Venäjän tulee jättää Ukraina rauhaan, ja korvata sille aiheuttamansa vahingot. Putinin diktatuurista pitää tehdä loppu vapailla vaaleilla ja Venäjän tulee jatkaa eurooppalaisen kehityksen tiellä, Navalnyi päättää.

Navalnyi yritettiin myrkyttää Neuvostoliitossa kehitetyllä Novitšok-hermomyrkyllä vuonna 2020. Hän selviytyi juuri ja juuri ja piti Putinia syyllisenä myrkytysyritykseen.

Hän sai hoitoa Saksassa, mutta palasi Venäjälle tammikuussa 2021, missä hänet pidätettiin heti, kun hän oli laskeutunut Moskovan lentokentälle.

Aiheesta enemmän

Putinin pahin vihollinen on istunut vankilassa kaksi vuotta – jo yli 40 asianajajaa ja 600 lääkäriä vaatii loppua Navalnyin kidutukselle

Aleksei Navalnyin terveydentila heikkenee vankilassa – sata venäläislääkäriä laativat kirjeen Putinille: ”Lopettakaa Navalnyin kiduttaminen”

 

***

Muitakin epäillään siitä, mitä itse ollaan...

https://nwohavaintoja.blogspot.com/2018/10/bulgarialainen-eu-korruptiota-tutkinut.html

" Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä

tiistaina, lokakuuta 09, 2018

Bulgarialainen Eu-korruptiota tutkinut toimittaja murhattiin

8f864e634a94a3bc4f8d3cf07087db9ee16e3e91

Bulgarialainen tv-toimittajana työskennellyt Viktoria Marianova murhattiin Bulgariassa. Marianovan ruumis löydettiin viime lauantaiaamuna Tonavan varrella sijaitsevan Rusen rantakaupungissa sijaitsevasta puistosta.

Hän oli vetänyt Rusessa TVN:n kanavan paikallistelevisiossa Detector-nimistä ajankohtaisohjelmaa, jossa haastateltiin mm. kahta tutkivaa journalistia, jotka tutkivat Bulgarian EU-varoihin liittyvää korruptiovyyhtiä. 

Bulgarian poliisi pidätti aiemmin tässä haastattelussa olleet toimittajat, kun he yrittivät estää tuhoamasta EU-huijaukseen liittyviä asiakirjoja.

Nyt Marinovan kolleegan mukaan koko työyhteisö on järkyttynyt Marinovan kohtalosta ja pelkäävät turvallisuutensa puolesta.

Älä vain kirjoita vain korruptiosta

Tästä ei todellakaan ole kuin vajaa 9 kuukautta taaksepäin kun maan EU-ministeri syytti erästä verkkosivua vihapuheesta, kun siellä paljastettiin maan EU-korruptiota.

Bulgaria liittyi unioniin vuonna 2007 ja on edelleen yksi Euroopan köyhimmistä maista.

2890390.jpg

Tämän vuoden 2018 alussa myös Bulgarian istuva presidentti Rumen Radev (kuvassa)esti veto-oikeudellaan estääkseen uuden korruptiolain voimaantulon. Laki kun olisi yhdistänyt mm. useat korruptiota vastaan taistelevat virastot yhdeksi ja laajentanut listaa viranomaisista, joiden toimia virasto olisi seurannut.

Köyhään Bulgariaan siis jostain virtaa tätä likaista korruptiorahaa ja sen maan poliitikot aina presidenttiä myöten yrittävät estää kaiken EU-korruptioon liittyvän tutkimuksen keinolla millä hyvänsä.

Joten on myös aivan selvää, että myös tätä aihetta tutkivat toimittajatkin murhataan hiljaiseksi tarvittaessa mafia tyyliin, vaikka nyt Bulgarian poliisi väittääkin ettei tiettävästi tämän Viktoria Marianovan murhan epäillä välttämättä liittyvän mitenkään tuohon EU-korruption paljastamiseen, vaikka siihen se liittyi täysin.

Lähde: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/6487f2c5-dc90-49b6-b616-ae5b58803cde_ul.shtml

 

***

https://avoin.media/2020/09/04/laakarit-antikoliiniesteraasi-angela-ja-bundeswehr-novitsok/

Screenshot%202024-01-18%20at%2000-32-43%

4 syyskuun, 2020

Lääkärit: ”antikoliiniesteraasi”, Angela Merkel ja Bundeswehr: ”Novitšok!”

Miksi Navalnyin lähipiirin väitteet muuttuvat valtamediassa uutisiksi? Miksi Saksan ja Ranskan valtiopäämiehet tarjoavat apuaan tunnetulle venäläiselle äärioikeistohahmolle ruokamyrkytysoireiden vuoksi Venäjällä?

Miksi NATO kokoustaa vieraan maan pikkupoliitikon takia?

Läntisen valtamedian ahkerasti ”oppositiojohtajaksi” kutsuma Aleksei Navalnyi on Saksan liittokansleri Angela Merkelin mukaan myrkytetty yhdellä maailman vahvim-mista hermomyrkyistä. Käytännössä Saksa syyttää asiasta Venäjän valtiojohtoa vaatimalla siltä selvitystä.

Saksan puolustusvoimien (Bundeswehr) laboratorio on kuulemma löytänyt ”epäilyk-settä” todisteita Novitšok-ryhmään kuuluvasta hermomyrkystä Nalvalnyilta otetuista näytteistä. Novitšok on neuvostoliittolaisten 70- ja 80-luvuilla kehittämien uudenlaisten – väitetysti vaarallisimpien – hermomyrkkyjen ryhmä.

Nimestään ja alkuperästään – joita valtamediassa Skripal-tapauksen aikaan vuonna 2018 ja nyt taas kovasti korostetaan – huolimatta Novitšok ei ole vain venäläisten omistama kemiallinen ase. Saksalainen vakooja toi sen hallintonsa käsiin jo 1990-luvulla, ja ruotsalaisille annettiin tuolloin oma näyte tutkittavaksi.

Vuoden 2018 väitetyssä Skripalien myrkytyksessä, Englannissa käytetyn aineen alkuperän Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova MTVn mukaan arveli löytyvän ”niistä maista (Iso-Britannia, Slovakia, Tsekki ja Ruotsi), jotka 1990-luvun lopulta lähtien ovat eniten tutkineet Novitšok-projektia” lisäten, että ”myös Yhdysvaltoja on syytä epäillä”.

Ilta-Sanomien kirjeenvaihtaja Arja Paananen huomioi, kuinka Venäjän ulkomaan tiedustelun (Sluzhba vneshney razvedki , SVR) ”pomo” Sergei Naryškin ja (YLEn tapaan) ”valtiollinen uutistoimisto” Ria Novosti ”antavat ymmärtää” ettei Venäjällä olla vakuuttuneita Navalnyin myrkytystarinasta.

Naryškin ei sulje pois vaihtoehtoa läntisten tiedustelupalveluiden osallisuudesta.

Zaharova on kiinnittänyt huomiota lännen johtajien nopeaan ja yhtenäiseen – kuin ennalta harjoiteltuun – reagointiin Navalnyin tapauksessa. Ulkoministeriön tiedottaja käytti termiä ”informaatiokampanja”. Sosiaalisessa mediassa on Paanasen mukaan pohdittu, olisiko myrkyttäminen tapahtunut vasta lennolla Saksaan tai vasta maassa.

Kysymyksiä herää muidenkin kuin Venäjän viranomaisten mielissä: ensinnäkin kaikki tiedot tapahtumista Venäjällä tulivat julkisuuteen Navalnyin omien avustajien ja neu-vonantajien – joista YLE käytti otsikkoa myöden armeijan johtoon viittaavaa termiä ”esikunta” – kautta ja muotoilemina.

Yhdenkään journalistin ei olisi pitänyt vakavissaan rakentaa uutisnarratiivia ainoas-taan yhden, jäävin näkökulman tarjoaman yksipuolisen tiedon varaan. Läntinen valtamedia (mainstream media, msm) teki ja tekee juuri näin ja ainakin Suomessa tilanteen ymmärrystä vääristää myös mielikuvan luominen Navalnyista merkittävänä poliittisena oppositiona Venäjällä.

Outo on myös RTn huomio, että Navalnyin Siperiasta lennättäneen berliiniläisen ”kansalaisjärjestön” (non-governmental organization,NGO), Cinema for Peacen kone saapui Saksan pääkaupungissa eri lentokentälle kuin alunperin aikoi: Schonefeld hylättiin ja Navalnyi laskeutuikin sotilaskäyttöön tarkoitetulle kiitoradalle Tegelin kentällä.

Lääkärit luovuttivat diagnosoinnin armeijalle

Helsingin Sanomien mukaan Navalnyita Saksassa hoitaneen yliopistollisen Charité-sairaalan (Universitätsmedizin Berlin) lääkärit ulkoistivat näytteiden tutkimukset puo-lustusvoimille. Ennen tätä, 24. elokuuta, sairaala julkaisi tiedotteen, jossa kerrottiin kliinisten löydösten viittaavan myrkytykseen aineella, joka kuuluu koliiniesteraasin estäjiin (cholinesterase inhibitors).

Aineen tarkempaa koostumusta eivät Charité-sairaalan lääkärit osanneet kertoa, mutta tiedotteen mukaan ”sarja laajoja testauksia on jo aloitettu”. Todentaminen antikoliiniesteraasiksi (cholinesterase inhibitors) tehtiin kuulemma usein testein, itsenäisten laboratorioiden toimesta.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että keinotekoisessa koomassa (medically induced coma) pidetyn Navalnyin tila on ”vakava mutta ei tällä hetkellä hengenvaarallinen”. Navalnyin toipumisennuste jätetään avoimeksi.

(Tulee mieleen, etteivät lääkärit – toisin kuin virka- ja kausivastuulliset armeija ja poliittinen johto – voi ottaa kontolleen lääkärinvalan vastaista lausuntoa lääketieteellisistä tutkimuksista, toim.huom.)

Koliiniesteraasi

…on hermosolusta impulsseja välittävän liitospinnan eli hermoliitoksen eli synapsin entsyymi (ChE), joka katalysoi asetyylikoliinin hydrolyyttistä hajoamisreaktiota.

Entsyymit (nimen lopussa ”-aasi”) ovat pääasiassa proteiineja,jotka toimivat soluissa katalyytteina. Ne kiihdyttävät solun biokemiallisia reaktioita valikoivasti eli tönäävät tapahtumat liikkeelle osallistumatta niihin itse. Erilaiset entsyymit toimivat eri tavoin ja eri kohteissa, ja niillä on loputtomasti tärkeitä tehtäviä ihmisruumiinkin ylläpidossa.

Useimmiten koliiniesteraasilla tarkoitetaan asetyylikoliiniesteraasia (AChE), mutta sillä on myös ”sisarentsyymi” butyryylikoliiniesteraasi (BChE). Se pystyy katalysoi-maan sekä butyryyli- että asetyylikoliinia, kun AChE vain jälkimmäistä. Koliinieste-raaseja käytetään niin parantamiseen kuin tappamiseenkin – vain annostus erottaa lääkkeen myrkystä.

Asetyylikoliini

koliinin ja etikkahapon esteri, toiselta nimeltään koliinin asetaattiesteri.

Keskus- ja ääreishermoston välittäjäaine, joka kuljettaa hermosolun lähettämät kemialliset viestit muille soluille kuten neuroneille, lihassoluille tai aivolisäkkeelle.

Verisuonten laajeneminen keinotekoisesti saadaan aikaan ruiskuttamalla vereen viestimolekyylejä, kuten asetyylikoliinia.

Asetyylikoliinireseptori

Asetyylikoliinireseptoreita on kahta alatyyppiä: muskariinireseptoreita ja nikotiinire-septoreita.Asetyylikoliinireseptori on ligandin ohjaama ionikanava,joita toimii kaikkien aitotumaisten solujen pinnalla osana mytoplasman eli soluliman ionipitoisuuden säätelyä.

Hermosolu, johon tulee sähköinen ärsyke, vapauttaa asetyylikoliinia, joka siirtyy dif-fuusion avulla muutamia mikrometrejä lihassolun tai seuraavan hermosolun pinnalle.

Reseptoreissa asetyylikoliinin tavoin vaikuttavia aineita, parasympatomimeetteja, ovat paitsi asetyylikoliinireseptoreja suoraan aktivoivat aineet, myös antikoliinieste-raasit, jotka estävät asetyylikoliinia synapsiraossa hajottavan entsyymin toimintaa.

Muun muassa Alzheimerin taudista kärsivien hoidossa käytettävät parasympatomimeetit ovat vaikutusmekanismiltaan antikoliiniesteraaseja.

Antikoliiniesteraasi (anticholinesterases)

…eli koliiniesteraasin estäjä (cholinesterase inhibitor) tai asetyylikoliiniesteraasin (AChE) estäjä (acetylcholinesterase inhibitor) ei ole nimestään (esteraasi) huolimatta entsyymi vaan aine, joka estää entsyymin, tarkemmin koliiniesteraasin toimintaa. Seurauksena asetyylikoliini alkaa kertyä ja sen aktivoiva vaikutus voimistuu.

Asetyylikoliinin kertyminen aiheuttaa lihasten toiminnan rappeutumista ja vääristää aivoista lähetettyjä ohjausviestejä, jotka ohjaavat hengitystä ja verenpainetta. Ilman tehohoitoa tila saattaa johtaa esim. hengityksen lamautumiseen. Antikoliiniesteraasi-myrkytystapauksessa nykyinen standardi on potilaan oireiden tasaannuttua lääkitä tätä atropiinilla, joka on asetyylikoliinin antagonisti.

Antikoliiniesteraaseja löytyy maailmasta lukemattomia, ja ne ovat erittäin laajalti edustettuina läpi faunan ja floran. Esimerkiksi narsissien myrkyllisyys johtuu galanta-miinista, joka on myös yksi alzheimerin hoidossa käytetyistä antikoliiniesteraaseista. Niitä käytetään myös esimerkiksi hyönteismyrkkyinä ja päihteenä (nikotiini).

Organofosfaatit

…ovat pysyvävaikutteisia antikoliiniesteraaseja, ja niiden joukosta löytyy vahvimmat parasympatomimeetit: kemiallisina aseina tunnetuksi tulleet hermomyrkyt sariini (iso-propyylimetyylifosfonofluoridaatti), somaani (pinakolyylimetyylifosfonofluoridaatti) ja tabuuni (dimetyylifosforoamidosyanidaatti) sekä brittiläisten kehittämä ja Yhdysval-tain käyttöön antama VX, joka ennen venäläisten ”uutta tulokasta” (Novitšok) oli myrkyllisin ihmisen kehittämä aine.

Ensimmäisessä Persianlahden sodassa tehtiin kokeilu, jossa Yhdysvaltain sotilaita suojeltiin (peruuttamattomilta) organofosfaattien vaikutuksilta ”tukkimalla” asetyyliko-liiniesteraasi (AChE) pyridostigmiinilla, joka kuuluu organofosfaatteja lyhytikäisem-pien koliiniesteraasin estäjien (cholinesterase inhibitor), karbamaattien ryhmään.

Ehkäisevä malli on eläinkokeissa menestyksekkäästi suojellut hermomyrkkyjen vaikutuksilta. Persianlahden sodan ihmiskokeiden ylle on jäänyt kuitenkin epäilyksen varjo. On epävarmaa, oliko käytetyllä aineella osallisuutta selittämättömän, sotaa seuranneen ”Persianlahden sairauden” syntyyn.

Suomessa organofosfaatteja alettiin käyttämään hyönteismyrkkyinä viime vuosisa-dan puolivälissä. Saksassa organofosfaateilla tehtyjen (Bladan) itsemurhien aalto levisi myös tänne. Tapaukset harvenivat, kun torjunta-aineista vaarallisimmat tulivat luvanvaraisiksi. Erityisesti itsemurha-aineena profiloituneen parationin käyttö ja myynti kiellettiin Suomessa 1990-luvulla.

Novitšok

Novitšok-yhdisteet ovat ilmeisesti kaikki (viisi?) fosforoamidaatteja, joihin muista hermomyrkyistä kuuluu myös tabuuni (dimetyylifosforoamidosyanidaatti).

Skripaleiden tapauksen jälkipyykeissä pari vuotta sitten ScienceMag katsoi, että se mitä näistä kuuluisista antikoliiniesteraaseista julkisesti tiedetään on se, mitä entinen neuvostotiedemies Vil Mirzajanovin on kertonut. Hän avusti toista Novitšokin kehittäjää, joka sittemmin altistui työlleen, sairastui ja kuoli viiden vuoden kuluttua.

Nykyisin Yhdysvalloissa asuva Mirzajanov teorioi toisessa Arja Paanasen IS-artikke-lissa, että Navalnyi olisi myrkytetty Novitšokeihin koodinimeltä A-242 kuuluvalla aineella. Perusteluna on, että tämän voisi kiinteänä jauheena ”helposti sujauttaa tee-mukiin”. Hänen mukaansa A-242 ei höyrysty helposti kuten A-234, jonka ”uskotaan” olevan myrkky Skripalien tapauksessa.

(ScienceMag kertoi, että useat uutiset spekuloivat Skripal-Novitšokin olleen mallia A-232.)

Toinen - oletettavasti edelleen Venäjällä asuva - Novitšokin kehittäjä Vladimir Uglev taas uskoo, ettei sivullisten uhrien puuttuessa kyse voinut olla sariinin, somanin tai Novitšokin käytöstä näiden nopean höyrystymisen ja suuren hengitystoksisuuden perusteella. Tosin Uglevia haastatellut Interfax mainitsee Novitšok-”mallin” A-234.

Jo vuonna 2018 lännessä pohdittiin, että osa Novitšokin ”paremmuudesta salamur-ha-aseena” on sen käyttömahdollisuus myös kiinteässä muodossa,joka on myrkyttä-jälle kätevämpi ja koko ympäristölle turvallisempi käyttää. Miksi Venäjä ei olisi käyttänyt ”teemukiin sujautettavaa” Novitšokia myös Skripalien kohdalla?

New York Times korostaa kiinteän olomuodon juonikkuutta myös vihollisen yllättämi-sen kannalta, sillä se jäi näkymättömiin NATOn testivälineissä: ”The Novichok nerve agents came in solid form, like a powder or thick paste, and would not register on the chemical detector paper that NATO troops used.”

Mirzajanovin teoria vastaa jo hivenen liiankin täydellisesti kummasteluun siitä, miksi maailman vahvimmalla hermomyrkyllä touhutessa uhrit säilyvät hengissä. Mikä ou-dompaa:vahvin hermomyrkky ei myrkytä uhrin ympäristöä edes sisätiloissa. Syyrian johdon länsi väittää murhaavan joukoittain kansalaisiaan ulkonakin – laimeammalla organofosfaatilla.

Mirzajanovin täydellinen selitys on hankala todentaa: julkista tietoa Novitšokista lännessä on oikeastaan vain se, mitä Mirzanajov itse on kertonut, joten tietoja ei voi tarkistaa. Lännessä väitteitä aineesta voi todentaa vain sitä tutkivat tahot, kuten Zaharovin vuonna 2018 mainitsemien maiden turvallisuusluokitetut.

ScienceMagin Richard Stone tosin kertoo Kalifornian yliopiston kemistin, Zoran Radićin, mallintaneen Mirzajanovin vuonna 2008 julkaiseman omaelämäkerran antamien tietojen avulla, miten – rakenteeltaan tabuunia ja somaania muistuttava – Novitšok mallia A-232 sitoutuu asetyylikoliiniesteraasiin (AChE).

Hän havaitsi, että A-232 käpertyy tiukasti AChE:n aktiiviseen keskustaan, entsyymin synapsirakoon. Muiden hermomyrkkyjen tavoin se muodostaa vakaan, kovalenttisen sidoksen seriini-ryhmän kanssa.Todennäköisesti kaikki Novišok-yhdisteet kiinnittyvät asetyylikoliiniesteraasiin ”samaan tapaan”, sanoo Radić.

A-232 yhdisteellä on rakenteellinen ominaisuus, joka perinteisistä hermomyrkyistä puuttuu:ylimääräisellä protonilla varusteltu amiiniryhmä. Ominaisuus saattaa vaikeut-taa vastalääkkeen valintaa muodostamalla yhdisteen ja AChE:n välisen sidoksen tiukan yhtenäiseksi.

Alkyyli-amiiniryhmä saattaa tarkoittaa myös, että AChE:hen kiinnittymisen lisäksi A-232 pystyy kiinnittymään myös muihin entsyymeihin,jolloin vakavia myrkytysoireita saattaisi ilmaantua vielä kuukausien ja vuosienkin päästä yhdisteelle altistumisesta.

Perinteisille organofosfaateillekin altistuminen saattaa aiheuttaa pitkäaikaisia painajaisia, muistivaikeuksia, lihasheikkoutta ja masennusta.

Kuka hyötyy?

Interfax kirjoittaa 2. elokuuta ruplan halventuneen rajusti dollariin ja euroon nähden sen jälkeen, kun Saksan liittokanslerin tiedottaja Steffen Seibert ilmoitti, että Putin-kriitikko Aleksei Navalnyin katsotaan joutuneen hermomyrkyn uhriksi Venäjän federaation alueella. Seibertin alaista sen sijaan epäillään vuosia Saksasta tietoja toimittaneeksi Egyptin vakoojaksi.

Screenshot%202024-01-18%20at%2000-50-49%

Ruplan kurssi euroon nähden romahti rajusti myös maaliskuussa 2018, kun Englan-nin hallinto silloinen pääministeri Theresa May kärkenään – hyvin samaan tapaan kuin Merkel nyt Saksassa – julisti Venäjän hallinnon ”highly likely” yrittäneen myrkyttää entisen venäläisen vakoojan tyttärineen.

YLEn mukaan Saksassa on kritisoitu maan jatkoa Nord Stream 2 -kaasuputkihank-keessa. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on Itämeren halki kulkevan putken suurin omistaja. Internet-haku ”Merkel Nord Stream” luo käsityksen, että hanketta kritisoidaan lännessä mielellään yleisemminkin.

Ennen keskiviikkoa Merkel on sanonut, että kaasuputkihanke jatkuisi ennallaan ta-pauksesta huolimatta. TASS kertoo tammikuisesta Putinin ja Merkelin tapaamisesta, jossa Saksa kertoi vastustavansa Yhdysvaltain talouspakotteita Nord Stream 2 -hankkeeseen osallistuville. ”Se on talousprojekti”, sanoi Merkel. ”Siitä syystä uskomme, että se on oikein.”

Vuonna 2015 Merkel kieltäytyi kutsusta Venäjälle tärkeään (2. MS) voitonpäivän paraatiin, sillä maiden välillä oli ”erimielisyyksiä” Itä-Ukrainan tapahtumista. Vuonna 2020 Merkel havittelee ”yhteis-eurooppalaista reaktiota Venäjää vastaan” – ennen todisteen todistettakaan: ”Yritämme sitä, kun tapauksen taustoista on enemmän selvyyttä.”

Länsi ottaa Navalnyin ”esikunnalta” – sotilaallisen humanismin opin mukaan – oikeu-tuksen puuttua Venäjän sisäisiin asioihin. Jo, kun Navalnyin kerrottiin sairastuneen Venäjällä – ennen ruokamyrkytysoireita kummoisempaa – YLE kertoi Saksan Me-rkelin ja Ranskan presidentti Emmanuel Macronin ”ilmaisseen valmiuttaan auttaa Navalnyitä ja tämän perhettä”.

Valmisteliko Merkel nykyistä asian tilaa jo tuolloin? Voidaanko uskoa, että saksalais-ten tutkimukset Navalnyin tilasta on tehty vapaana paineesta olla nolaamatta näin aikaisin ”auttamaan” lähtenyttä valtiopäämiestä? Missä asiassa kaksi EUn suurvaltajohtajaa oli valmiit auttamaan Venäjällä(kin) merkityksetöntä miestä?

Yhdysvaltain läheinen liittolainen Saksa syyttää Venäjän federaation valtiollista joh-toa – Yhdysvaltain liki satavuotista päävihollista – mm. läntisen agendan rakastaman oppositiohahmon myrkyttämisestä sotilasluokan kemiallisella aseella, jota ”tippa riittää tappamaan miehen”. Novitšok.

Ja kuitenkin – valtavalla metelillä ja mahdollisimman näkyvästi – kaikkivoipa venäläi-nen hallinto liki-paholainen johdossaan epäonnistuu – ei vain kerran vaan kahdesti – salamurhaamaan henkilön, joka ei aiheuta vakavaa uhkaa Venäjän federaation turvallisuudelle. Skripalit ja Navalnyi ”esikuntineen” ovat hengissä. Vaikka Novitšok.

Kukaan – edes Venäjän piskuisen naapurimaan presidentti – ei kysy,olisiko Saksalla syytä valehdella ja saada Venäjä näyttämään syylliseltä. Ei, tosiaan: lausunnot tule-vat kuin ennalta kirjoitettuna, samalla kaavalla kuin Skripal-tapauksessa pari vuotta sitten – hyvin samaan tapaan kuin Ukrainan (hajoittaneet) tapahtumat näyttävät toistuvan nyt Valko-Venäjällä.

(Kokoomuksen äänenkannattaja Verkkouutiset muuten kertoo Valko-Venäjän – lännen epäsuosiossa olevan – presidentin Aljaksandr Lukašenkan väittävän, että hänellä on hallussaan äänite Puolan ja Saksan johdon välisestä keskustelusta Navalnyin tapaukseen liittyen ja että syytteet Venäjää kohtaan ovat vain keino saada presidentti Vladimir Putin vetämään tukensa Lukašenkan hallinnolta.)

MTV 4.9:

NATO kokoustaa Navalnyin myrkyttämisen vuoksi

OIKAISU 13.9.2020 klo 20:55: Korjattu ja selkiytetty pyridostigmiinin määritelmää.

Kommentti

Todettakoot ensimmäisenä, että läntisen valtamedia antamasta käsityksestä Navalnyin oppositiojohtajuudesta on ~20% todenhäivää ja ~80% silkkaa sontaa. Alla kuvakaappauksena esiintyvä Verkkouutisten artikkelin otsikko tosin on ihan vain VMP.

YLE otsikossaan 2018: ”Putin ehdotti Medvedeviä jälleen pääministeriksi – kommunistit kieltäytyvät tukemasta”. Miksi YLE ei kysy Navalnyin – ”Venäjän opposition johtajan” mielipidettä Venäjän politiikasta?

Koska Venäjän oppositio – ja politiikka yleensäkin – on ihan muuta kuin Leonid Volkovin vuonna 2012 perustama, Navalnyin vuonna 2018 uudelleenperustama ja Navalnyin (tähän asti) johtama Tulevaisuuden Venäjä (Rossiya Budushchego / Russia of the Future).

YLE tekstissä 2018: ”kommunistinen puolue KPRF on duuman toiseksi suurin puolue Yhtenäisen Venäjän jälkeen ja sillä on kaiken kaikkiaan 35 edustajaa. Yh-tenäisellä Venäjällä on 140 paikkaa, eli yli puolet nykyisen duuman edustajista.

 

Olisiko nyt käynyt niin, että valkoihoisen,keski-ikäisen heteromiesoletetun parasta ennen -päiväys umpeutui,ja Navalnyin sopi poistua ei-niin-hiljaa takavasemmalle? Kalifin paikalle nousee – nyt kritiikin saavuttamattomissa voimaantuvien Nuorten Naisten Aikana – tietenkin:

Screenshot%202024-01-18%20at%2000-51-31%

Verkkouutiset julkaisee vastuuttoman valheellista journalistista sisältöä vastuuttoman lähellä vastuuttomasti jaeltua Vastuullista journalismia -vastuuta. Jokuhan voisi saa-da tästä sellaisen käsityksen, että Navalnyi olisi Venäjän poliittisessa oppositiossa merkittävä – ellei jopa merkittävin, kun seuraaja JOHTAA KOKO OPPOSITIOTA?!
 

((”Sbolin aviomieheen” (kuva yllä) viitaten: …tietävätköhän nuo tuolla Venäjissä raukat, että meillä täällä rikkaassa Lännessä on sellainen dekkari- eli rikosjännäri-perinne: kun puolisoa myrkytellään, epäilty (ja syyllinen) on yleensä se… puoliso… etenkin vaemo…))


 

Suurvaltaluokan teatteria ei kuitenkaan järjestettäisi vain mitättömän poppoon puoluepelejä ratkomaan. Vallan todennäköistä on, että läntiset EU-herrat eivät vain katsoneet enää sopivaksi hurrata Aleksei Navalnyin kaltaiselle henkilölle.

Lännen – tai ainakin Euroopan – johtajat lie tajunneet, että Ukrainan Jeltsiniksi nostettu suklaakeisari Petro Porošenko oli väärä hevonen veikata. Ei pitäisi yllättää, jos Odessan joukkomurhan tuhkista johtoon noussut mies löytää luonnollista kannatusta uusnatseilta – RFE/RL:n kielellä ”nationalisteilta”.

Näihin aikoihin muuten USAn edustajat toivottivat EUn vittuun…!

 

Navalnyi onkin kaikkea muuta kuin kiiltävä keulakuva Lännen ”demokraattiset arvot, monikulttuurisuus ja suvaitsuvaisuus” -kulkueelle.

Vuonna 2011 hän liittyi 10 000 nationalistiin ”Venäläisten marssissa”, jonka isku-lauseet ovat tšetšeenikaunoissaan verrattavissa ”rajat kiinni” -väkeen – tosin ei ihan, me elämme kansallisvaltiossa, venäläiset liittovaltiossa. Marssista kertoo Al Jazeeran artikkeli venäläisestä (ääri)äärioikeistosta.

Myös itse Navalnyista kertovasta artikkelista käy ilmi,että Navalnyi ei aina ole ollut yksinäinen susi. Hän oli Yablokon jäsen vuodesta 2000 ja kiipesi puolueen arvoasteikossa päätyen Moskovan osaston apulaisjohtajaksi. Navalnyi kuitenkin erotettiin puolueesta hänen äärioikeistoyhteyksiensä takia.

Navalnyi on antanut myös rasistisia lausuntoja: Hän kutsui georgialaisia ”jyrsijöik-si” Georgian sodan aikana ja vertasi siirtolaisia hyönteisiin (nasty bugs). Navalnyi oli myös perustamassa lyhytikäistä nationalisti-liikettä, joka taisteli demokratian ja etnisten venäläisten oikeuksien puolesta.

 

Raivattiinko nyt tieltä kiusalliseksi käynyt ”Venäjän oppositiojohtaja” samalla luukuttaen epäluuloa ja -luottamusta Venäjää ja sen hallintoa kohtaan?

 

NATO kokoustaa Navalnyin myrkytyksen takia.

 

Mitä luulette – ollaanko NATOssa hellyyttävän huolissaan miehen terveydestä ja pöyristyneitä Putinin (itse) väitetystä ilkeydestä pyhiä demokratian arvoja kohaan? Vai keskitytäänkö uusien palikoiden asemointiin ja voimaantuneelle nuorelle naiselle sopivan infosota-strategian luomiseen?

JL

Lähteet

Suomenkielinen Wikipedia https://fi.wikipedia.org

Heino, Jyrki & Vuento, Matti (2007): Biokemian ja solubiologian perusteet. WSOY.

Pope, Carey N. & Brimijoin, Stephen | NCBI (31.1.2018): Cholinesterases and the fine line between poison and Remedy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5959757/#R1

Amend, Langgartner, Siegert, etc. | NCBI (17.4): A case report of cholinesterase in-hibitor poisoning: cholinesterase activities and analytical methods for diagnosis and clinical decision making.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303096

Stone, Richard | Science (19.3.2018): U.K. attack shines spotlight on deadly nerve agent developed by Soviet scientists.

https://www.sciencemag.org/news/2018/03/uk-attack-shines-spotlight-deadly-nerve-agent-developed-soviet-scientists

Paakkanen, Mikko | Helsingin Sanomat (2.9.2020): Liitto­kansleri Merkel: Aleksei Navalnyi yritettiin murhata novitšok-hermo­myrkyllä, Venäjän vastattava vakaviin kysymyksiin – ”Kemiallisen aseen käyttö on järkyttävää”, sanoo presidentti Niinistö. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006621871.html

Kuva: Kremlin via Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

92ce3557733456d65a105c6f396ebb5268d44344

***

https://tass.com/politics/1200931


NAVALNY'S ALLEGED POISONING
15 Sep 2020, 11:50

Russia eliminated all reserves of nerve agent Novichok — foreign intelligence chief

Poisonous substances were not present in Russian blogger Alexei Navalny’s body at the moment of his departure from Russia to Germany for treatment, the director of the foreign intelligence service stated

1283505.jpg

Director of Russia’s Foreign Intelligence Service Sergei Naryshkin
© Mikhail Japaridze/TTASS


MOSCOW, September 15. /TASS/. Russia has eliminated all reserves of warfare agents, including the nerve agent Novichok, in accordance with the established rules, the director of the foreign intelligence service SVR, Sergei Naryshkin told the media on Tuesday.

"They [warfare agents - TASS] were eliminated in accordance with OPCW procedures and rules, which was properly documented. Any speculations Russia still produces or keeps in stock the old reserves of chemical warfare agents are disinformation, of course," he said.

Poisonous substances were not present in Russian blogger Alexei Navalny’s body at the moment of his departure from Russia to Germany for treatment, Sergei Naryshkin stated.

"No signs of presence of poisonous substances were detected in Navalny’s body, there were none. <…> When Alexei Navalny departed from Russia, his body contained no toxic or poisonous substances," he insisted.

Naryshkin’s statement follows an incident with Russian blogger Alexei Navalny, who was taken to a hospital in Omsk on August 20 after feeling unwell on a plane en route from Tomsk to Moscow. He sank into a coma and was put on a lung ventilator. Later, he was brought to Berlin’s Charite hospital.

On September 2, the German government claimed that Bundeswehr toxicologists had studied Navalny’s test samples to arrive at the conclusion he had been affected by a Novichok class agent.

On Monday, Berlin said that EU laboratories, including those in France and Sweden, confirmed Germany’s conclusions. According to the German Foreign Ministry Navalny’s test samples were taken by experts from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and dispatched to the organization’s reference laboratories.

Russian presidential spokesman Dmitry Peskov said Moscow was prepared for all-round cooperation with Berlin. He stressed that no poisonous substances had been identified in Navalny’s body before his transportation to Germany. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova said the German Foreign Ministry had presented no proof to the Russian ambassador. "


***

https://tass.com/world/1200513

14 Sep 2020, 15:22
 
OPCW experts personally took Navalny’s samples — German Foreign Office
 
Earlier on Monday, the German government stated that three independent laboratories, including the ones in France and Sweden, confirmed the presence of a substance from the Novichok family in Navalny’s samples

 
1283417.jpg
 
© AP Photo/Peter Dejong

BERLIN, September 14. /TASS/. Experts of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), according to its rules, personally took samples from Russian blogger Alexei Navalny for further investigation, German Federal Foreign Office Spokesperson Maria Adebahr stated at a briefing in Berlin.

She emphasized that such issues are regulated by the OPCW rules and that "it is a completely formal procedure." "Guided by this, the OPCW personally took samples from Navalny and will launch the procedure in accordance with Paragraph VIII 38 (e) of the Chemical Weapons Convention," the spokesperson noted. Answering the question whether the reporters understood correctly that the OPCW experts visited the Charite clinic and took samples from the blogger, she answered in the affirmative.

She also specified that all laboratories participating in testing of Navalny’s samples collected them personally.

Earlier on Monday, the German government stated that three independent laboratories, including the ones in France and Sweden, confirmed the presence of a substance from the Novichok family in Navalny’s samples.

Navalny’s ‘poisoning’ saga

Russian blogger Alexei Navalny was hospitalized in Omsk on August 20 after he suddenly felt ill in mid-flight traveling from Tomsk to Moscow. He fell into a coma and was then hooked up to a lung ventilator. Later, he was taken to Berlin and admitted to the Charite clinic.

On September 2, the German government said that German military toxicologists had found that Navalny had been exposed to a nerve agent belonging to the Novichok family. Berlin and its Western partners called on Moscow to clarify the circumstances of the incident and warned they would look into possible sanctions against Moscow. Russia stressed that before Navalny’s departure to Germany no traces of poisonous substances had been found in his samples, while Berlin provided no proof of its version. On September 7, German medics announced that they were able to take Navalny out of his coma and that they gradually plug him off the ventilators.

The Russian side stated that it was interested in a comprehensive investigation of the Navalny case and is ready for cooperation with Germany.

Previously, Germany claimed that it handed over Navalny’s test results to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW); however, Russian mission at the organization reported that the officials’ claims regarding sending materials to the OPCW do not correspond to reality. "

 

Read also

Navalny case could be staged by those who benefit from it — Russia’s UN envoy

Read also
 
***

Tyhmä-Salellakin rooli novitshok-paskan väärentämisessä???
 
 
 
Saulin liikkeet ovat olleet kyllä muutenkin hyvin ratkaisevia..Saulin ratkaiseva typerä liike NATOOn liittymiseen toi Suomeen sodan pelon ja itärajan sulun sekä ison konkurssi aallon. Itäturismista ja idän bisneksestä elävälle Suomelle se oli kuolinisku..hänen politiikan hedelmiä nyt nautitaan BKT on romahtanut ja hinnat pomppasi pilviin..☹️
 

428180785_10161492805562235_857439478094
 

https://iz.ru/1114568/2021-01-21/liubov-sobol-zaderzhali-za-prizyv-k-nesanktcionirovannoi-aktcii

Любовь Соболь задержали за призыв к несанкционированной акции

21 января 2021, 18:06

Любовь Соболь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Полиция задержала юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь за призывы выходить на несанкционированные митинги. Об этом рассказал ее адвокат Владимир Воронин в четверг, 21 января.

«Полицейские задержали ее, с их слов — за призывы выходить на несанкционированные митинги 23 января», — сказал защитник «РИА Новости».

Он отметил, что теперь на Соболь могут составить протокол об административном правонарушении. Подробностей он не знает и утверждает, что в отдел полиции его пока не пустили.