(kansalaistietoa presidentinvaaleista)

  Tervehdys sinä isänmaallinen suomalainen

Me olemme tällä hetkellä siinä mielessä hyvässä tilanteessa, että vastapuoli on käy- tännöllisesti katsoen hävinnyt: EU horjuu savijaloillaan, presidentti Trump määrännyt suurimpien ihmiskunnan vihollisten varat jäädytettäviksi (joukossa ilmeisesti myös suomalaisia maanpettureita rahoittava George Soros), jopa suomalainen professori- kunta alkaa löytää hiljalleen äänensä ja median rivit rakoilevat pahasti. Nyt on kuitenkin vielä meidän itsenäisyyttä ja laillisuutta vaativien voitettava.

Yksi hyvin merkityksellinen erä voitettavaksi on monenkertaisen maanpetturin torjumi- nen presidentin virasta. Suunnitelma on hyvin yksinkertainen:tieto noista maanpetok- sista on saatava menemään perille myös niille, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa.

Tulosta ja monista tässä alla oleva teksti ja jaa sitä sitten siinä laajuudessa kuin aikasi ja motivaatiosi riittää. Vaikkapa vain omalla kadullasi/korttelissasi/kyläss

äsi postilaatikoihin ja postiluukkuihin. Parissa tunnissa jakaa jo ainakin sadan verran.

Kutsu myös ystäviäsi ja facebookkavereitasi mukaan näihin talkoisiin. Alkuperäisiä kutsuja lähtee noin 500. Jos jokainen kutsuttu välittää kutsua eteenpäin vaikkapa kymmenelle ja nämä taas kymmenelle....

Pienellä panostuksella on nyt mahdollista saada suuria aikaan.

-------------------

        Sauli Niinistöstö sinun presidenttisi?Pankkikriisin suuri puhallus

EU:iin liittyminen valmisteltiin suurella omaisuusmassojen siirrolla yrittäjiltä pankeille, joiden vakavaraisuus piti saada  EY:n vaatimalle tasolle.

1990-luvun pankkikriisi ja sen synkät taustat ja vielä synkemmät seuraukset eivät lak- kaa puhuttamasta. Eikä  niiden pidäkään  lakata, sillä mitään ei ole ratkaistu, ennen kuin se on ratkaistu oikein. Uutta tietokin tulee esiin koko ajan, kiitos vaivojaan säästelemättömien tutkijoiden työn.

Eduskunta lainlaatijan ominaisuudessa ensin "laillisti" velallisten ryöstämisen: 1993 ajoittuu alioikeus-ja ulosottolain uudistus. Joulukuun alusta lukien, ei tavallista alku- peräistä velkakirjaa enää tarvinnut liittää haastehakemukseen. Entisessä laissa oli vastaansanomattomasti: "Asiakirja, johon kantajan vaatimus perustuu, on liitettävä haastehakemukseen alkuperäisenä tai jäljennöksenä." Uudessa laissa sama kohta on muotoiltu seuraavasti: Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa....

Lainmuutoksen seurauksena tuomioistuimet ryhtyivät noudattamaan periaatetta, ettei alkuperäistä velkakirjaa tarvinnut liittää haastehakemukseen.

Ulosottolain uudistuksen yhteydessä sama asia toisin sanoin:" Jos alkuperäisen saamistodistuksen (velkakirja) antaminen sen katoamisen tai muun syyn takia ei ole mahdollista, ulosottomies voi panna tuomion tai päätöksen täytäntöön alkuperäisen saamistodistuksen (velkakirja) puuttumisesta huolimatta, jollei saamistodiste ole juokseva velkakirja, vekseli tai shekki." "

Ketään tuskin yllättää, että tälläisten lakien voimassa ollessa näitä saamistodistusten katoamisia sattui tuhkatiheään.

Ainakin ne suomalaiset, jotka tuolloin olivat aikuisiässä muistavat varmasti, miten roskapankki Arsenaliin kipatut ongelmaluotot myytiin pilkkahintaan Norjalaiselle Aktiv Hansa riskisijoitusyhtiölle.  Edellä mainitusta lainuudistuksesta seurasi, että kun 12 miljardin markan saatavat (ja velallisparat siinä samalla) myytiin 5%:n hinnasta Aktiv Hansalle ja C&A Finland OY:lle, kukaan ei pystynyt tutkimaan, kuinka paljon perintä-kelvottomia tai jo kertaalleen maksettuja velkoja koko paketti sisälsi.Valtiontalouden tarkastusviraston näitä tapahtumia käsittelevä raportti julistettiin pikaisesti salaiseksi Paavo Lipposen hallituksen toimesta.

Siitä lähtien on keskustelua käyty tuon kaupan laillisuudesta. Sen järkevyydessä tai oikeudenmukaisuudesta kun ei ole edes mitään keskusteltavaa. Ruotsissa toimittiin tuolloin toisin. Pankkien sijasta Ruotsin valtio pelasti yrittäjät. Tämän johdosta Ruotsi pääsi lamasta yli huomattavasti Suomea nopeammin, eikä myöskään vajonnut sellai- seen suurtyöttömyyteen, kuin mihin nämä väärät ratkaisut Suomen veivät. Suurtyöt-tömyyden, josta Suomi ei ole sittemmin, edes nousukauden aikana, päässyt eroon.

Tuolla 5%:n osuudella luottojen arvosta, josta Aktiv Hansan kanssa sovittiin kauppa-hinnaksi, olisivat velalliset ilomielin lunastaneet itsensä vapaiksi velkaorjuudestaan ja siirtyneet takaisin tuottaviksi kansalaisiksi, ja ainakin osa  jopa työllistäjiksi. Sen sijaan tehdyllä ratkaisulla heidät siirrettiin pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Näiden asioiden lisäselvittelyssä ovat nyt suomen lähihistorian ja pankkikriisin  tutkijat törmänneet hyvin hämmentävään muuriin. Kaikki Valtion vakuusrahaston toimintaa liittyvät asiakirjat, joihin siis kuuluu myös  Arsenalin myynti Aktiv Hansalle, on julistettu salaisiksi sadaksi vuodeksi. Luitte aivan oikein: sadaksi vuodeksi.

Nyt on syytä kysyä, miten näin voitu menetellä ja millaisia perusteluja tälläiselle salai- lulle on esittää. Ilmeisesti voidaanperustellusti  olettaa peitettävänä olevan todella va- kavia rikoksia, kun ei vähempi varoaika  riitä. Valtion puolella kaupan hyväksyneiden nimet meillä on tiedossa: ministeri Suvi-Anne Siimes, joka allekirjoitti kaupan, Paavo Lipponen, Olli-Pekka Heinonen, Eva Biaudet,   SAULI NIINISTÖ  , Sinikka Mönkäre, Kalevi Hemilä ja Erkki Tuomioja, jotka talouspoliittisen valiokunnan jäseninä hyväksyi- vät  kaupan. Ja tuolloinen eduskunta, joka ilmeisesti tietäen kaupan laittomuuden, kuitenkin päätti antaa sille siunauksensa. 

Nykytilanteessa asiasta perillä olevia kansalaisia kyllä hämmästyttää se, että tämän suuren suomalaisten joukon velkaorjaksi myymiseeen ulkomaiselle sijoittajalle, tappi-ollisesti, perustuslakeja ja ihmisoikeussopimuksia rikkoen ja työllisyyden ja yrittäjyy- den perustuksia raunioittavallaa tavalla osallistunut henkilöllä on röyhkeyttä tosis- saan pyrkiä presidentiksi, vieläpä toista kertaa. Ottaen vielä huomioon, että kyseessä on juristin koulutuksen saanut henkilö.

(Lue lisää:  http://pankkikriisi.blogspot.fi/2008/11/trke-petos-ja-muita-rikoksia-aktiv.html)


EU-liittymishuijaus

Varatuomari SAULI NIINISTÖ harhautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan omi- naisuudessa suomalaisia äänestäjiä ja Suomen eduskuntaa ennen EU-jäsenyyspää-töksiä vuonna 1994 kirjaamalla valiokunnan viralliseen pöytäkirjaan (PeVL 14/1994): ”Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyy- destä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siir- tyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.”

Harhautukseen kuului myös,että tietoisesti väärennettiin tiedote, joka lähetettiin jokai- selle äänioikeutetulle ennen neuvoa-antavaa kansanäänestystä v. 1994. Kyseisessä ”tiedotteessa” väitettiin mm. että Euroopan Unioni on itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestö.

Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen Sauli Niinistö – tällä kertaa oikeusministerin ominaisuudessa – sanoikin, että eurosta päätettiin jo EU- jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

Tämän Niinistön tekemän järkyttävän teon vahingot nousevat Suomen kansalle tässä vaiheessa mahdollisesti jopa kymmeniin miljardeihin euroihin, tulevaisuudessa jopa satoihin miljardeihin euroihin.

(Lue lisää: http://seppohautaaho.puheenvuoro.uusisuomi.fi/147807-sauli-niinisto-65-v-tassa-muistutus-kansan-harhauttamisesta)


Suomen vaaraan saattava laiton isäntämaasopimus

Suomelle erittäin epäedullinen isäntämaasopimus hyväksyttiin tasavallan presidentin johdolla kokoontuneessa hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa heinäkuussa 2014. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa istuvat normaalisti presidentin lisäksi pääministeri, ulkoministeri, puolustusministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.

Asiaa koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoitti Suomen puolesta puolustus-voimain komentaja, ja kyseistä sopimusta ei tuotu eduskunnan käsittelyyn. Tässsä yhteydessä on kysyttävä, millä mandaatilla puolustusvoimien komentaja tekee sopi- muksia tai allekirjoittaa asiakirjoja joissa toinen sopijaosapuoli on Suomen Tasavalta.

Ruotsissa sopimuksen käsittely edellytti parlamentin toimia, ja eduskuntakäsittelyn puuttuminen Suomessa oli varsin silmiinpistävää.

Niiden kehysten puitteissa, kun mitä sopimuksesta käy ilmi, kysymys on lähinnä val- tiopetoksesta, mikäli eduskunnan hyväksyntä asiaankuuluvine menettelyineen puut- tuu. Siinäkin tapauksessa, että sellainen käsittely olisi tapahtunut, päätös on varsin kyseenalainen.

Isäntämaasopimusta voidaan pahimmassa tapauksessa Naton puolelta tulkita jopa niin, että se velvoittaa  luovutetamaan Suomen puolustusvoimien johton Naton komentajalle, sen lisäksi,että siinä sitoudutaan tarjoamaan Natolle sekä henkilö- että aineellisia resursseja pyydettäessä.Samalla saatetaan Suomi vaaran alaiseksi Naton ja Venäjän mahdollisen konfliktin sattuessa. Tämä ilman vastikkeena saatavia turvatakuita.

Presidentti ylipäällikkö SAULI NIINISTÖ nimitti Lindbergin puolustusvoimien komenta- jaksi ja presidenttinä ylipällikkönä esimiehenä valtuutti/delegoi alaisensa komentaja Lindbergin allekirjoittamaan NATO-isäntämaasopimuksen sekä Suomen valtion/ presidentin että Suomen puolustusvoimien/ylipäällikön puolesta ja nimissä.

Jos Lindberg on viisas,mitä toki on oikeus ja syytä epäillä,hänellä on tuo esimiehensä käsky/valtuutus talletettuna asiakirjana turvallisessa paikassa esim. sotasyyllisyys- ja Haagin tuomioistuinkäsittelyä varten.


(lue lisää: http://iitimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/180455-selviaako-tastakin-selilttelemalla)

https://www.pirkanblogit.fi/2017/risto_koivula/vale-emavale-ja-saulin-tilasto/