Kansan Ääni 4/2013: Onko nykyinen keskuspankkivalta enää kehityskykyistä kapitalismia lainkaan?


Neuvostoliitossa käytiin 50-luvun taitteessa laaja tieteellinen keskustelu sosialismin ja siinä ohessa kapitalisminkin objektiivisista peruslainalaisuuksista. Keskustelussa muodostuivat vastakkaiset linjat,joista toinen painotti talousfilosofiaa ja yleisen tason objektiivisia lakeja, toinen taas lähti enemmän sosialistisen talouden liiketaloustie-teestä ja katsoi kokonaisuuden tason lainalaisuuksien rakentuvan tässä tehtyjen konkreettisten ratkaisujen varaan ja siten sosialismin yleisimpienkin lainalaisuuksien myös olevan ”suunniteltavissa” (ns. malliteoria). Keskustelun tulosten yhteenveto jul-kaistiin Stalinin nimissä teoksena ”Sosialismin taloustieteellisiä kysymyksiä NL:ssa”.

Objektiviisuusnäkökannalta oli tärkeää eriyttää oikein myös kapitalimin todelliset olennaisimmat peruslait. Tällä kertaa olemmekin kiinnostuneita nimenmaan niistä. Niitä käsittelee kirjan 7. luku:
 
Nykyaikaisen  kapitalismin ja sosialismin peruslait

Kuten tiedätte, kysymys kapitalismin ja sosialismin peruslaeista nousi useasti esiin keskustelussamme. Aiheesta esitettiin useita näkökantoja, myös aivan mielikuvituk-sellisia. Tosin keskustelijoiden enemmistö suhtautui aiheeseen laimeasti eikä pää-töksiä asiassa tehty. Kuitenkaan ainoakaan keskustelija ei myöskään kiistänyt, etteikö sellaisia objektiivisia lakeja olisi olemassa.

Onko olemassa kapitalismin peruslaki? Kyllä, sellainen on olemassa. Mikä tämä laki on, mitkä ovat sen luonteenomaiset piirteet? Kapitalismin taloudellinen peruslaki on sellainen laki, että se ei määrää vain joitakin kapitalistisen tuotannon kehityksen eri- tyispiirteitä ja -prosesseja,vaan sen kehityksen kaikki pääprosessit - laki,joka määrää kapitalistisen tuotannon olemuksen, sen olennaisen luonteen.

Onko arvolaki kapitalismin peruslaki? Ei ole. Arvolaki on ensisijaisesti (myyntiin tuo-tetun), tavaratuotannon laki.Se on ollut olemassa ennen kapitalismia ja tavaratuotan-non tapaan tulee jatkumaan kapitalimin kumoamisen jälkeen kuten meidänkin maas- samme, vaikkakin todellakin rajoitetussa toimintapiirissä. Vaikuttaessaan laajasti kapitalismin oloissa arvolaki näyttelee tietenkin suurta roolia kapitalistisen tuotannon kehityksessä. Mutta paitsi että se ei määrää nimenomaan kapitalistisen tuotannon olemusta ja kapitalistisen voiton periaatteita, se ei edes aseta kysymystä näistä.

Siksi arvolaki ei voi olla  nykyaikaisen kapitalismin peruslaki.

Samasta syystä myöskään kilpailun ja tuotannon anarkian laki tai epätasaisen kehityksen laki eri kapitalistimaissa eivät voi kumpikaan olla kapitalismin peruslaki.

On sanottu, että keskimääräisen voiton laki olisi nykyaikaisen kapitalismin perusla-ki. Se ei ole totta. Nykyaikainen kapitalismi, monopilikapitalismi, ei voi tyytyä kes-kimääräiseen voittoon, jolla lisäksi on taipumus aleta johtuen pääoman kokoon-panon muutoksesta (kulloinkin uutta lisäarvoa tuottavaan elävään työhön sijoitetun osan suhteellisesta vähenemisestä).

Se, mitä nykyaikainen monopolikapitalismi vaatii, ei ole keskimäärinen, vaan mak- simivoitto, jota se tarvitsee enemmän tai vähemmän säännölliseen laajennettuun uusintamiseen (kasvuun).

Soveliain kapitalismin peruslain käsitteeksi on lisäarvolaki, joka on kapitalistin voi-ton alkuperän ja kasvun laki.Se todella määrää kapitalistisen tuotannon peruspiirteet.

Mutta lisäarvolaki on liian yleinen laki, joka ei selitä korkeimman voiton suhdeluvun ongelmaa, jonka varmistaminen on monopolikapitalismin kehityksen ehto. Tämän puutteen korjaamiseksi lisäarvoteoriaa on konkretisoitava ja kehitettävä edelleen ni-menomaan monopolikapitalismin oloihin soveltumisen kannalta pitäen samalla mie-lessä,että monoplikapitalismi ei tarvitse mitä tahansa voittoa,vaan nimenomaan maksimivoittoa.

Juuri tämä on nykyaikaisen kapitalimin peruslaki.

Nykyaikaisen kapitalismin taloudelliseen peruslain pääpiirteet ja -vaatimukset voitai- siin formuloida seuraavalla tavalla: maksimaalisen kapitalistisen voiton varmistami-nen tietyn valtion väestön enemmistön riiston, raunioittamisen ja köyhdyttämisen, ja toisten,erityisesti takapajuisten valtioiden orjuuttamisen ja systemattisen ryöstämisen ja lopulta sotien ja kansantalouden militarisoinnin kautta, joita käytetään voittojen maksimoimiseen.

On sanottu,että yhtä kaikki keskimääräinen kapitalistinen voitto voidaan katsoa aivan riittäväksi kapitalistiselle kehitykselle nykyisissä oloissa. Tämä ei ole totta.

Keskimääräinen voitto on alin voitollisuustaso, jonka alapuolella kapitalistinen tuotanto käy mahdottomaksi.

...Nimenomaan maksimivoittojen turvaamisen välttämättömyys ajaa monopolikapita- lismia sellaisiin riskitekoihin kuten siirtomaiden ja muiden takapajuisten maiden orjuuttamiseen ja systemaattiseen ryöstämiseen, itsenäisten valtioiden alistamiseen epäitsenäisiksi,uusien sotien järjestämiseen - mikä nykykapitalismin magnaateille on ”business”, joka parhaiten soveltuu maksimivoiton puristamiseen – ja lopulta tähtää talodellisen ylivallan voittamiseen itselle Maapallolla.

Kapitalismin peruslain tärkeys muodostuu muun ohella siitä seikasta, että kun se määrää kaikki kapitalistisen tuotantotavan johtavat kehitysilmiöt, sen buumit ja kriisit, sen voitot ja tappiot, sen ansiot ja rasitteet – koko vastakohtaisen kehitysprosessin – se tekee mahdolliseksi myös ymmärtää ja selittää niitä. "

Mitä tämä tarkoittaa?

Yllä esitetty kapitalismin peruslaki toimii pääomamarkkinoilla, finassi- ja osake- markkinoilla, joiden jaettava substanssi muodostuu lisäarvosta eli tuotteen arvolain mukaisen arvon ja tuotteen sisältämän ns. yksinkertaisten työtuntien (labour) arvon erotuksesta, joka päätyy tuotantovälineiden omistajan haltuun. Arvolaki sanoo, että tuotteiden hintojen suhteet markkinoilla määräytyvät tuotteiden valmistamiksi keski- määrin välttämättömän ns. yksinkertaisen työn määrästä. Näin syntyy myös työn itsensä arvo: Työtunnin tuottamisen tarvitaan keskimäärin vähemmän kuin yksi työtunti. Tässä perusteoriassa ei synny tyhjästä arvoa, vaan sitä syntyy pelkästään työstä.

Marxin arvoteorian voimassaolo ei edellytä,että olisi voimassa Ferdinand Lassal- len rautainen palkkalaki, joka sanoo, että työvoimalle maksetaan vain sen verran, että työvoiman uusintaminen on juuri ja juuri mahdollista, vaikka noin näkee jos-kus väitettävän.Tuotteiden arvo ja sitä kautta hinta laskevat,kun niiden työsisältö teknologisen kehityksen myötä laskee.

Pääomamarkkinoilla kapitalistit sijoittavat voittonsa mahdollisimman tuottoisasti suu- rimman odotetun tuoton mukaan. Tästä seuraa tuotannon kilpaillessa rahoituksesta jo mainittukin peruslaiksikin tarjottu keskimäärisen voiton laki, että samansuurui- nen sijoitus tuottaa suurin piirtein samansuuruisen voiton sen pääomaraken-teesta (elimellisestä kokoonpanosta) riippumatta esimerkiksi elävän työn ja tuotantovälineiden kesken.

Tällainen johdannainen (derivative) laki, joka kuitenkaan ei kerro, mihin suuntaan kapitalismi kulloinkin on kehittymässä, on seuraus kapitalismin peruslaista, jossa tärkeää on myös, miten siitä kulloinkin poiketaan maksimaalisten erikoisvoittojen suuntaan. Mitään muuta mekanismia tuolle laille kuin pääomien kilpailu tuotosta ja tuotannollisten hankkeiden kilpailu pääomamarkkinoilla rahoituksesta ei tunneta. Voitollinenkin vakaa firma, joka tuottaa kuitenkin vakaasti alle keskimääräisen tuoton, on katoamisputkessa.


Jotakin on muuttunut 50-luvulta...

Vielä 50-luvulla johtavat kapitalistimaat USA mukaan lukien sotia rymistelivät mm. siirtomaiden kansallisia vapautusliikkeitä vastaan, jotka usein olivat kommunistien johtamia,ja hankkiakseen uusiakin siirtomaita.Nykyisin ”tärkeillä” valuuttamarkkinoil-la ei tuolloin ollut sellaista erityistä roolia kuten nykyään, sillä maailmanraha oli kulta.

Devalvaatiolla ja revalvaatioilla muuteltiin kansallista sisäistä tulonjakoa sekä vien-nin ja tuonnin osuutta. USA kuitenkin törsäsi Vietnamin sotaan kymmenkertaisesti niin paljon dollareita suhteessa kultavarantoonsa, kuin sillä oli valuuttasopimusten mukaan lupa painaa (joka sekin oli yli 10 kertaa kultavarannon määrä).USA ei voinut devalvoida eikä revalvoida, paitsi poistamalla koko valuuttasysteemin perustan, ku-ten sitten tapahtuikin,virallisesti 1971. Viime kädessä kullassa mitattiin sekä läntisten ”vaihdettavien” että muidenkin valuuttojen arvot.Tällöin siirryttiin ”kuin huomaamatta” Chilen vallankaappauksen säestämänä ”keskuspankkikapitalismiin”,jossa keskus- pankit alkoivat kaiken poliittisen, tieteellisen ja myös markkinavalvonnan ulko-puolella painaa tai painattaa yksityisillä rahaa ”koko maailman tarpeisiin”. Parin kes-kuspankin setelipainokoneista yhdistettynä sotilaalliseen uhkailuun on tullut ”uusi siirtomaajärjestelmä” imperialismille.

Keskuspankkien höttörahasta pitäisi ”maksaa” työn tuotetta olevilla aidoilla hyödykkeillä.

Rahan painaminen ja levittäminen maailmalle erilaisin vippaskonstein ei luo edelleenkään uutta arvoa, mutta se jakaa sitä olevaa kuitenkin uudelleen ilman fyysistä ryöstöä.Ylivoiton lähteenä on nyt ”oikeat” suhteet höttörahan painajaan.

Kapitalismin kehitysyhteys mm.teknologiaan ja sitä kautta tieteeseen näyttäi-si olevan katkennut, vähän samaan tapaan, kuin se katkesi natsi-Saksassa.

1. www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1951/economic-problems/

2. www.helsinki.fi/agora/vara/talous/marxismin_teknologia.html

Muokannut: Risto Koivula , 26.10.2013 22:28:09

PS: Mielenkiintoinen tieto...

Natsi-Saksa aloitti "uuslibralismin" irrottamalla valuuttansa kultakannasta ja ilmoitta- valla olevansa palaamatta siihen vastaisuudessakaan.Ja että ns.Länsi olisi Münche- nissä 1938 päätavoittenaan yrittänyt vääntää Saksan takasin "valuuttaruotuun". Lännen täyskäännös seuraavan vuoden kuluessa myöntyvyydestä Hitlerin pysäyttämiseen oli johtunut paitsi uraaniatomin halkaisemisesta myös tästä.

http://seppohongisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/162779-toiset-ne-vaan-rajoja-siirtelee-v-linna

" Historiallinen tosiasia lienee on, että Chamberlain ja Wilson eivät olleet niin "velli-housuja" mennessään 1938 Hitlerin puheille, kuin on nk. yleinen historiantulkintaa kertoo. Takana oli myös taistelu maailmantalouden mahdista. Itse asiassa Hitler teki palveluksen nykyiselle, sääntelemättömälle virtuaalitaloudelle ja sen liitännäisiksi ripustautuneiden entisten kommunistivaltioiden varojen riistäjille (oligarkeille).

Chamberlain-Wilson vs. Hitler neuvotteluissa Hitler piti itsepäisesti kiinni siitä, että Saksa ei missään tapauksessa tule suostumaan siihen, että se peruisi päätöksensä valuuttansa irroittamisesta kultakannasta,mitä Yhdysvaltain presidentti ja hänen sisä- piiriinsä äärimmäisen taitavasti soluttautunut neuvonantaja Sumner Welles antoivat ymmärtää Chamberlainille olevan neuvottelujen päätavoite. USA sai asiasta ns. herneen nenäänsä.

Tarkka analyysi ja tieto siitä, mikä on Obaman ja Putininin päätavoite on Ukrainan kohtalossa Krim päätöksen jälkeen oltava pohjana, jos ja kun EU tai ETYJ pistää nimensä johonkin paperiin. Suomella on kunniakas perinne Paasikiven-Tannerin linjalla vaalittavaksi eikä ole tarvetta kyyristellä mihinkään suuntaan. "

www.helsinki.fi/agora/vara/talous/marxismin_teknologia.htmlNykyisen kapitalismi ydin on PETRODOLLARI, jonka aika on kuitenkin ohi

http://zakon.mirtesen.ru/blog/43741600826/Konechnyiy-hod-Putina,-sokrushayuschiy-ES-i-NATO

The Geopolitics of World War III

Contrary to popular belief,the conduct of nations on the international stage is almost never driven by moral considerations,but rather by a shadowy cocktail of money and geopolitics. As such, when you see the mouthpieces of the ruling class begin to de-monize a foreign country, the first question in your mind should always be "what is actually at stake here?"

For some time now Russia, China,Iran,and Syria have been in the cross hairs. Once you understand why, the events unfolding in the world right now will make much more sense.

The U.S. dollar is a unique currency. In fact its current design and its relationship to geopolitics is unlike any other in history. Though it has been the world reserve cur- rency since 1944, this is not what makes it unique. Many currencies have held the reserve status off and on over the centuries, but what makes the dollar unique is the fact that since the early 1970s it has been, with a few notable exceptions, the only currency used to buy and sell oil on the global market.


Prior to 1971 the U.S.dollar was bound to the gold standard,at least officially. Accor- ding to the IMF, by 1966, foreign central banks held $14 billion U.S. dollars, however the United States had only $3.2 billion in gold allocated to cover foreign holdings.

Translation: the Federal Reserve was printing more money than it could actually back.

The result was rampant inflation and a general flight from the dollar.

In 1971 in what later came to be called the "Nixon Shock" President Nixon removed the dollar from the gold standard completely.

At this point the dollar became a pure debt based currency. With debt based currencies money is literally loaned into existence.

Approximately 70% of the money in circulation is created by ordinary banks which are allowed to loan out more than they actually have in their accounts. The rest is created by the Federal Reserve which loans money that they don't have, mostly to government.

Kind of like writing hot checks, except it's legal,for banks. This practice which is refer- red to as fractional reserve banking is supposedly regulated by the Federal Reserve an institution which just happens to be owned and controlled by a conglomerate of banks, and no agency or branch of government regulates the Federal Reserve.

Now to make things even more interesting these fractional reserve loans have inte- rest attached, but the money to pay that interest doesn't exist in the system. As a re- sult there is always more total debt than there is money in circulation, and in order to stay afloat the economy must grow perpetually.

This is obviously not sustainable.

Now you might be wondering how the dollar has maintained such a dominant po- sition on the world stage for over forty years if it's really little more than an elaborate ponzi scheme.

Well this is where the dollar meets geopolitics.

In 1973 under the shadow of the artificial OPEC oil crisis, the Nixon administration began secret negotiations with the government of Saudi Arabia to establish what came to be referred to as the petrodollar recycling system. Under the arrangement the Saudis would only sell their oil in U.S. dollars, and would invest the majority of their excess oil profits into U.S.banks and Capital markets. The IMF would then use this money to facilitate loans to oil importers who were having difficulties covering the increase in oil prices. The payments and interest on these loans would of course be denominated in U.S. dollars.

This agreement was formalized in the "The U.S.-Saudi Arabian Joint Commission on Economic Cooperation" put together by Nixon's Secretary of State Henry Kissinger in 1974.

Another document released by the Congressional Research Service reveals that these negotiations had an edge to them, as U.S.officials were openly discussing the feasibility of seizing oil fields in Saudi Arabia militarily.

In the United States, the oil shocks produced inflation, new concern about foreign investment from oil producing countries, and open speculation about the advisa- bility and feasibility of militarily seizing oil fields in Saudi Arabia or other count-ries. In the wake of the embargo,both Saudi and U.S. officials worked to reanchor the bilateral relationship on the basis of shared opposition to Communism, renewed mili-tary cooperation,and through economic initiatives that promoted the recycling of Sau- di petrodollars to the United States via Saudi investment in infrastructure, industrial expansion, and U.S. securities.

The system was expanded to include the rest of OPEC by 1975.

Though presented as buffer to the recessionary effects of rising oil prices, this arran-gement had a hidden side effect. It removed the traditional restraints on U.S. monetary policy.

The Federal Reserve was now free to increase the money supply at will. The ever in- creasing demand for oil would would prevent a flight from the dollar,while distributing the inflationary consequences across the entire planet.

The dollar went from being a gold back currency to a oil backed currency. It also became America's primary export.

Did you ever wonder how the U.S. economy has been able to stay afloat while running multibillion dollar trade deficits for decades?

Did you ever wonder how it is that the U.S.holds such a disproportionate amount of the worlds wealth when 70% of the U.S. economy is consumer based?

In the modern era,fossil fuels make the world go round.They have become integra-ted into every aspect of civilization: agriculture, transportation, plastics, heating, defense and medicine, and demand just keeps growing and growing.

As long as the world needs oil, and as long as oil is only sold in U.S. dollars, there will be a demand for dollars, and that demand is what gives the dollar its value.

For the United States this is a great deal. Dollars go out, either as paper or digits in a computer system, and real tangible products and services come in. However for the rest of the world, it's a very sneaky form of exploitation.

Having global trade predominately in dollars also provides the Washington with a powerful financial weapon through sanctions. This is due to the fact that most large scale dollar transactions are forced to pass through the U.S.

This petrodollar system stood unchallenged until September of 2000 when Saddam Hussein announced his decision to switch Iraq's oil sales off of the dollar to Euros. This was a direct attack on the dollar,and easily the most important geopolitical event of the year, but only one article in the western media even mentioned it.

In the same month that Saddam announced he was moving away from the dollar,an organization called the “The Project for a New American Century”, of which Dick Cheney just happened to be a member,released a document entitled “REBUILDING AMERICA’S DEFENSES Strategy, Forces and Resources For a New Century”.This document called for massive increases in U.S.military spending and a much more aggressive foreign policy in order to expand U.S. dominance world wide. However the document lamented that achieving these goals would take many years “absent some catastrophic and catalyzing event - like a new Pearl Harbor”.

One year later they got it.

Riding the emotional reaction to 9/11, the Bush administration was able to invade Afghanistan and Iraq and pass the patriot act all without any significant resistance.

There were no weapons of mass destruction in Iraq, and this wasn't a question of bad intelligence. This was a cold calculated lie, and the decision to invade was made in full knowledge of the disaster which would follow.

They knew exactly what was going to happen but in 2003, they did it anyway. Once Iraqi oil fields were under U.S.control, oil sales were immediately switched back to the dollar. Mission accomplished. Soon after the invasion of Iraq the Bush administ-ration attempted to extend these wars to Iran. Supposedly the Iranian government was working to build a nuclear weapon. After the Iraq fiasco Washington's credibility was severely damaged as a result they were unable to muster international or do- mestic support for an intervention. Their efforts were further sabotaged by elements within the CIA and Mossad who came forward to state that Iran had not even made the decision to develop nuclear weapons much less begin an attempt. However the demonization campaign against Iran continued even into the Obama administration.

Why?

Well, might it have something to do with the fact that since 2004 Iran has been in the process of organizing an independent oil bourse? They were building their own oil market, and it wasn't going to be tied to the dollar.The first shipments of oil were sold through this market in July of 2011. Unable to get the war that they wanted, the U.S. used the U.N. to impose sanctions against Iran.The goal of the sanctions was to topple the Iranian regime. While this did inflict damage on the Iranian economy, the measures failed to destabilize the country. This was due in large part to Russia's assistance in bypassing U.S. banking restrictions.

In February of 2009 Muammar Gaddafi, was named chairman of the African Union. He immediately proposed the formation of a unified state with a single currency. It was the nature of that proposed currency that got him killed.

In March of 2009 the African Union released a document entitled "Towards a Single African Currency". Pages 106 and 107 of that document specifically discuss the be- nefits and technicalities of running the African Central bank under a gold standard. On page 94 it explicitly states that the key to the success of the African Monetary Union would be the "eventual linking of a single African currency to the most mone- tary of all commodities - gold." (Note that the page number is different on other versions of the document that they released.)

In 2011 the CIA moved into Libya and began backing militant groups in their cam- paign to topple Gaddafi and the U.S. and NATO pushed through and stretched a U. N. nofly-zone resolution to tip the balance with airstrikes. The presence of Al-Qaeda extremists among these rebel fighters was swept under the rug.

Libya, like Iran and Iraq had committed the unforgivable crime of challenging the U.S. dollar.

The NATO intervention in Libya segued into a covert war on Syrian.The armories of the Libyan government were looted and the weapons were shipped via Turkey to Syrian rebels groups working to topple Assad. It was already clear at this point that many of these fighters had ties to terrorist organizations. However the U.S.national security apparatus viewed this as a necessary evil. In fact the Council on Foreign re-lations published an article in 2012 stating that "The influx of jihadis brings discipline, religious fervor,battle experience from Iraq, funding from Sunni sympathizers in the Gulf, and most importantly, deadly results. In short, the FSA needs al-Qaeda now. "

(Hat tip to theantimedia.org for catching this.)

Let's be clear here, the U.S. put ISIS in power.


In 2013 these same Al-Qaeda linked Syrian rebels launched two sarin gas attacks. This was an attempt to frame Assad and muster international support for military intervention. Fortunately they were exposed by U.N. and Russian investigators and the push for airstrikes completely fell apart when Russia stepped in to broker a diplomatic solution.


The campaign for regime change in Syria, as in Libya has been presented in terms of human rights. Obviously this isn't the real motive.

In 2009, Qatar put forth a proposal to run a natural gas pipeline through Syria and Turkey to Europe. Assad however rejected this,and in 2011 he forged a pact with Iraq and Iran to run a pipeline eastward cutting Qatar and Saudi Arabia out of the loop completely. Not surprisingly Qatar, Saudi Arabia and Turkey have been the most aggressive regional players in the push to topple the Syrian government.

But why would this pipeline dispute put Syria in Washington's cross hairs? Three reasons:

1. This pipeline arrangement would significantly strengthen Iran's position, allowing them to export to European markets without having to pass through any of Washington's allies. This obviously reduces the U.S. government's leverage.

2. Syria is Iran's closest ally. It's collapse would inherently weaken Iran.

3. Syria and Iran have a mutual defense agreement, and a U.S. intervention in Syria could open the door to open conflict with Iran.

In February of 2014 this global chess game heated up in a new venue: Ukraine. The real target however was Russia.

You see Russia just happens to be the worlds second largest oil exporter,and not on-ly have they been a thorn in Washington's side diplomatically, but they also opened an energy bourse in 2008, with sales denominated in Rubles and gold. This project had been in the works since 2006. They have also been working with China to pull off of the dollar in all of their bilateral trade.

Russia has also been in the process of organizing a Eurasian Economic Union which includes plans to adopt common currency unit, and which is slated to have its own independent energy market.

Leading up to the crisis in Ukraine had been presented with a choice: either join the E.U. under an association agreement or join the Eurasian Union. The E.U. insisted that this was an either or proposition. Ukraine couldn't join both. Russia on the other hand, asserted that joining both posed no issue. President Yanukovich decided to go with Russia.

In response the U.S. national security apparatus did what it does best:they toppled Yanukovich and installed a puppet government.To see the full evidence of Washing- ton's involvement in the coup watch "The ukraine crisis what you're not being told"


This article from the Guardian is also worth reading.

Though this all seemed to be going well at first, the U.S. quickly lost control of the situation. Crimea held a referendum and the people voted overwhelmingly to secede from Ukraine and reunify with Russia.The transition was orderly and peaceful.No one was killed, yet the West immediately framed the entire event as an act of Russian aggression, and this became the go to mantra from that point on.

Crimea is important geostrategically because of its position in the Black Sea which allows for the projection of naval power into the Mediterranean. It has also been Russian territory for most of recent history.

The U.S. has been pushing for Ukraine's inclusion into NATO for years now. Such a move would place U.S. forces right on Russia's border and could have potentially re-sulted in Russia losing their naval base in Crimea.This is why Russia immediately ac- cepted the results of the Crimean referendum and quickly consolidated the territory.

Meanwhile in Eastern Ukraine, two regions declared independence from Kiev and held referendums of their own. The results of which overwhelmingly favored self rule.

Kiev responded to this with what they referred to as anti-terrorist operations.In prac- tice this was a massive and indiscriminate shelling campaign which killed thousands of civilians. Apparently killing civilians didn't qualify as aggression to the West.In fact the IMF explicitly warned the provisional government that their 17 billion dollar loan package could be in danger if they were not able to put down the uprising in eastern Ukraine.

While the war against eastern Ukraine was raging elections were held and Petro Poroshenko was elected president. It turns out that Poroshenko, was exposed by a leaked diplomatic cable released by wikileaks in 2008 as having worked as a mole for the U.S.State Department since 2006. They referred to him as "Our Ukraine insi-der" and much of the cable referred to information that he was providing.(A separate cable showed that the U.S. knew Poroshenko was corrupt even at that point.)

Having a puppet in place however hasn't turned out to be enough to give Washing-ton the upper hand in this crisis. What does Washington do when they have no other leverage? They impose sanctions, they demonize and they saber rattle (or pull a false flag).

This isn't a very good strategy when dealing with Russia.In fact it has already back- fired. The sanctions have merely pushed Russia and China into closer cooperation and accelerated Russia's de-dollarization agenda. And in spite of the rhetoric, this has not led to Russia being isolated.The U.S- and NATO have put a wedge between themselves and Russia, but not between Russia and the rest of the world (look up BRICS if you are unclear about this).

This new anti-dollar axis goes deeper than economics. These countries understand what's at stake here. This is why in the wake of the Ukrainian crisis China has proposed a new Eurasian security pact which would include Russia and Iran.

Consider the implications here as the Obama administration begins bombing in Syria which also has a mutual defense agreement with Iran.

This is not the cold war 2.0. This is World War 3.0. The masses may not have figured it out yet, but history will remember it that way.

Alliances are already solidifying and and a hot war is underway on multiple fronts. If the provocations and proxy wars continue,it's only a matter of time before the big players confront each other directly, and that is a recipe for disaster.

Does all of this sound insane to you? Well you're right.The people running the world right now are insane, and the public is sleep walking into a tragedy. If you want to al-ter the course that we are on, there's only one way to do it. We have to wake up that public. Even the most powerful weapons of war are neutralized if you reach the mind of the man behind the trigger.

How do we wake the masses you ask?Don't wait for someone else to answer that for you.Get creative. Act like you children's and grandchildren's futures depend on it, because they do. "


***


http://elepomaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/68127-talous-uskon-asia#comment-913873

Risto Koivula 11.4.2011 01:33

" Milloin saadaan poliitikoille perustiedot taloudesta? Meillä ei ole enää varaa johtaa valtiontaloutta uskon pohjalta. "

Jos vaikka tästä aloitettaisiin Elinalle kertauskurssi siitä, MITÄ SE ARVO (jota hinnat lähestyvät markkinoilla) ON olemukseltaan:

http://ristokoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/59760...

" Markkinatalous, eli sen valtaosa finanssitalous on uskon asia. Ja blogikirjoittajan puolue on juuri se joka tuota taloususkontoa kiivaimmin maahamme ajaa, mikä panee vähintäänkin ihmettelemään kirjoituksen asiapohjaa.

Sanokaapa nyt hyvät markkinatalousihmiset, puhutteko talouskasvua tarkoittaessan-ne kokonaistaloudesta vai reaalitaloudesta? Nimittäin nämä ovat kaksi eri asiaa, ja reaalitalouden suhde raha- eli finanssitalouteen on nykyisin vähintään 10 - 90, joidenkin laskelmien mukaan maailmantaloudessa jopa 2 - 98%.

Reaalitaloudella on vastine todellisuudessa, rahataloudella ei. Se vastine syntyy enimmäkseen työstä, siis varsinaisesta työn tuloksesta, joka on eri asia kuin työvoi-makulut. Mutta finanssitalous on spekulatiivista höttörahaa, jonka arvo perustuu us-kolle, eikä sillä ole muuta vastinetta kuin raha itse,jota sillä ostetaan ja jolla pelataan. Rahatalouden pelitappiot ja velat maksetaan tuosta pienestä reaalitalouden potista, ja se koskettaa meitä kaikkia. Vaikka tekisimme siis kymmenkertaisen työmäärän, se kasvattaisi kokonaistaloutta, mutta työn tulos ja reaalinen talouskasvu on milloin vain imaistavissa tuonne rahatalouden taivaalle sen mukaan mitä siellä milloinkin uskotaan. Ja usko jos mikä on tunneasia. "

Juuri näin on asian laita. Jokin osa höttörahasta muuttuu "todelliseksi rahaksi" sen mukaan kuinka paljon (ja halvalla) sitä todellista (viime kädessä esineellistä) vaihtoravoa pystytään kiskomaan ihmisten työstä.

On kuitenkin huomattava tähän liittyen eräs seikka: tuo velkakin ja sen kasvu on osin "höttörahaa"! Suomi siis paitsi menettää "todellista rahaa"höttöjen täyttämiseen, myös SAA, tarkemmin sanoen lainaa, osin HÖTTÖRAHAA!

Kuka on laskenut kuinka paljon Suomen velka on esimerkiksi viime vuonna kasvanut (TAI VÄHENTYNYT!) MITATTUNA KULTAKILOISSA?

Euro taitaa olla vähän vahvistunut dollariin nähden,mutta DOLLAI ON INFLATOITU- NUT HELVETISTI KULTAAN NÄHDEN, ja kulta on se joka mahdollisimman tark-kaan PITÄÄ (TYÖN)ARVONSA eikä suinkaan paperieuro tai -dollari, jotka tuossa suhteessa ovat aivan "täyttä höttöä"!

Kuinka paljon olivat Suomen valtionvelka kultakiloissa vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 lopussa?

Kuinka monta kiloa kultaa se 8 mrd:n lisäys on kullassa, ja miten tämä kilomäärä suhtautuu noiden mainittujen valtionvelan kultakilomäärien erotukseen?

Mihin suuntaan Elina huijaa, ja kuinka paljon?

Kultaero kuvaa parhaiten sitä työmäärää, joka velan maksmiseen todella tarvitaan!

Kullan hinta on noussut vuodessa 28% Kuinka monta % Suomen valtionvelka on noussut?

Kun minulle 70-luvun alussa kertyi n.30000 mk opintolainaa, niin inflaatio maksoi sen sillä tavalla pois, että kun valmistuin 80-luvun alussa, maksoin sen muistaakseni 4 vuodessa pois, vaikka olin vuoden armeijassakin. (Se oli loistojuttu silloin se opintolainalaki, kun oli sellainen inflaatio...)

" Katainen puhuu jatkuvasti siten, kuin eläisimme sataprosenttisessa reaalitaloudes-sa. Tämä on valtiovarainministeriltä anteeksiantamatonta tietämättömyyttä tai sitten totaalista hämäystä, en tiedä kumpi on kyseessä. "

Totta.

" 1960-luvulla raha- ja reaalitalouden suhteet olivat päinvastaiset kuin nyt, ja kun ta-lous kasvoi,meillä oli varaa hyvinvointipalveluihin.Nyt kun talous on kasvanut monin- kertaiseksi, meillä ei sitten olekaan varaa edes samaan. Mihin tuon talouskasvun hedelmät sitten kaikkoavat, ellei hyvinvointiimme?

Onko reaalitaloutemme kasvanut 70-luvulta, vai onko koko kasvu tempaistu vain finanssitalouden moolokinkitaan tekemällä työmme hedelmistä pelimerkkejä?

Asia on monimutkainen ja vaikea, mutta jokaisen eduskuntaan menevän ja myös ehdokkaan tulisi hallita edes nuo talousasioiden alkeet, joita ei nähtävästi edes ministeritasolla osata. Tai mikä pahinta, jos osataan, kansalle valehdellaan. "

Veikkaisin jälkimmäistä...