Leninismiä ja anarkismia yhdistää pyrkimys luokattomaan yhteiskuntaan, vieläpä niin,että kehitys kulkee sellaista kohti vääjäämättömästi. (Luokattoman yhteiskunnan ei tarvitse tarkoittaa "tasapäist(etty)ä" yhteiskuntaa. Sellainen ei sitä paitsi olekaan ilman valtiota mahdollista,minkä muuten jo tasapäistämistä kannattanut Rousseaukin pisti merkille.)

Edelleen näitä yhdistää teoreettisesti valtion ja luokkayhteiskunnan tiivis yhteen-kytkentä siten, että toista ei voi olla kovin pitkään ilman toista. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten nuo käsitteet määritellään.

Keskeinen poliittinen erimielisyys koskee sitä,kumpi pitää hävittää ensin. Anarkistien mukaan se on valtio, leninistien mukaan taas luokkajako; leninistit pitävät kuitenkin luokkayhteiskuntaa erilsisine historiallisesti vaihtuvine valtiomuotoineen välttämättö-mänä kehitysvaiheena (ainakin osassa maailmaa), anarkistit saattavat pitää sitä myös "syntiinlankeemuksena"...

Käännän Sovjetskajan artikkelin suomeksi.-

The
following article is from The Great Soviet Encyclopedia (1979).

Anarchism

a petit bourgeois social and political current hostile to proletarian scientific socialism. Its basic idea is the rejection of all state power and the doctrine of the totally unlimited freedom of each individual person.

Anarkismi

- pikkuporvarillinen tieteelliselle sosialimille vihamielinen sosiaalinen ja poliittinen virtaus. Sen perusidea on valtiovallan hylkääminen ja oppi kunkin yksilön täysin rajoittamattomasta vapaudesta.

Anarchism regards any state (even a state that is implementing the dictatorship of the proletariat) as the primal cause of all social injustices and proposes to abolish the state as a first step toward creating a new society. Thus,anarchists reject all authority (not only state authority), reject social discipline and the necessity of the minority’s submission to the majority, and oppose the political struggle of the working class and the organization of workers into a political party.

Anarkismi tarkastelee mitä tahansa valtiota (myös proletariaatin diktatuuria ilmentä-vää valtiota) sosiaalisten epäoikeudenmukaisuuksien ensisijaisena syynä ja se esit- tää valtion hävittäsen olevan ensimmäinen askel kohti uuden yhteiskunnan luomista. Noin ollen anarhistit hylkäävät kaiken vallan (ja auktorteetin, eivät vain valtiovaltaa), sosiaalisen kurin ja vähemmistön kuuliaisuuden enemmistölle ja vastustavat työväen luokan poliittista taistelua ja työväenluokan järjestäytymistä poliittiseksi puolueeksi.

With respect to the state, V. I. Lenin indicated three basic distinctions between Marxism and anarchism:

Suhteessa valtioon V.I.Lenin osoitti kolme peruseroa marxismin ja anarkismin välillä:

(1) Marxists, “... while setting as their goal the complete abolition of the state, recog- nize that this goal can be achieved only after the elimination of classes by the socia- list revolution,as the result of the establishment of socialism, which would lead to the withering away of the state”; anarchists “... want the complete abolition of the state overnight, without understanding the conditions under which this is possible”;

(1) Marxistit ...asettaen päämääräkseen valtion täyden lakkauttamisen tunnustavat, että tämä päämäärä voidaan saavuttaa vasta sosialistisen vallankumouksen suoritta
man luokkarakenteen eliminoimisen jälkeen sosialismin vakiintumisen seurauksena, minkä tulisi johtaa valtion kuihtumiseen.

(2) Marxists “. . . consider it necessary that the proletariat, in winning political power, completely destroy the old state machinery and replace it with a new one.”;

“anarchists . . . reject the use of state authority by the revolutionary proletariat and its revolutionary dictatorship”;

(2) Marxistit ... pitävät välttämättömänä, että proletariaatti voittaessaan hävittää van- han valtiokoneiston täysin ja korvaa sen kokonaan uudella... "; "anarkistit hylkäävät vallankumouksellisen proletariaatin valtiovallan ja sen vallankumouksellisen diktatuurin.

(3) Marxists “… demand the preparation of the proletariat for the revolution through the utilization of the contemporary state; anarchists reject this”.

(3) Marxistit ... vaativat proletariaatin valmist/autumista/elua vallankumousta varten nykyistä valtiokoneistoa hyödyntäen, anarkistit kieltäytyvät tästä.

Anarchism proclaims as its ultimate goal a free federation of small, autonomous associations of producers; thus, anarchists preach a crude, primitive leveling.

Anarkismi julistaa lopullisena päämääränään olevan tuottajien pienten automnomisten yhteenliittymien vapaa liitto (federaarrtio).

Along with the petite bourgeoisie,the social base of anarchism includes the declasse elements,the Lumpenproletariat.At the same time,through determined criticism of the defects of bourgeois society, as well as of the reformism and conciliationism waged by some of its representatives, anarchism attracts a certain stratum of participants of the revolutionary movement. Anarchism played a well-known role in stimulating pro-test among the working masses against exploitation. However, with the development of the workers’ movement, anarchism, which led workers along the wrong path, began objectively to obstruct the proletariat’s class struggle against the bourgeoisie.

Pikkuporvariston ohella anarkismin sosiaaliseen pohjaan kuuluvat luokien ulkopuoli- set ainekset, ryysyköyhälistö.Samaan aikaan porvarillisen yhteiskunnan vikojen ja reformismin ja luokkasovinnon arvostelun kannalta joidenkuiden edustajiensa taholta anarkismi vetää puoleensa tiettyä vallankumouksellisen liikkeen kerrostumaa.

Anarkismilla on ollut hyvin tunnettu rooli protestin nostattamisessa työtätekevien joukkojen keskuudessa riistoa vastaan. Kuitenkin työväenliikkeen kehityksen myötä anarkismi, joka johti työläisiä väärälle polulle, alkoi objektiivisesti jarruttaa proletariaatin luokkataistelua porvaristoa vastaan.

Anarchism took shape between the 1840’s and 1870’s. It became most widespread in countries where the proportion of petite bourgeoisie was high - Spain, Portugal, Italy, Switzerland, France, Russia, Austria, the Netherlands, and certain Latin Ameri-can countries. The term itself was introduced by P.J. Proudhon, but the sources of anarchism’s ideas can be traced back to the 17th - 18th centuries (William Godwin and others). The main ideologists of anarchism at different stages of its development were Max Stirner (Germany); Mikhail Aleksandrovich Bakunin and Petr Alekseyevich Kropotkin (Russia); and Pierre Joseph Proudhon and J. Grave (France).
images?q=tbn:ANd9GcRHzyd2H1QUOJPFZtuMjqI

Joseph Pierre proudhon (1809 - 1965)

Anarkismi muodostui vuosien 1840 ja 1870 välisenä aikana. Se levisi laajimmalle maissa, joissa pikkuporvariston määrä oli suuri - Espanjassa, Portugalissa, Italiassa, Sveitsissä,Ranskassa,Itävllassa,Hollannissa ja tietyissä latinalaisen Amerikan mais-sa.Itse termin esitti P.J.Proudhon,mutta anarkismin ideoiden juuret palutuvat 17.- 18. vuosisadoille (W. Goodwin ym.). Anarkismin pääideologeja sen eri kehitysvaiheissa olivat Max Stirner (Saksa), Mihail Aleksandrovitsh Bakunin ja A. Kropotkin (Venäjä) sekä P. J. Proudhon ja  J. Grave (Ranska).

K. Marx and F. Engels exposed the theoretical flimsiness and social nature of anar- chism. In the First International, they struggled persistently against Proudhonism, whose advocates sought to perpetuate the small, splintered system of production.

K. Marx ja F. Engels osoittaivat anarkismin teoreettisen hataruuden ja sosiaalisen luonteen. Ensimmäisessä internationallissa he taistelivat hellittämättömästi proudho-nismia vastaan, jonka edustajat halusivat ikuistaa pienimuotoisen, hajanaisen tuotantosysteemin.


Mihail bakunin (1814 - 1876) n. v. 1860.

After it was destroyed, they struggled against Bakunin and his followers (the dissident International Alliance of Social Democrats, created in 1868), who reduced revolution to “spontaneous action” - that is, the spontaneous rebellion of the masses, primarily the déclassé elements and peasantry. In 1872, the Hague Congress of the First International expelled the anarchist leaders Bakunin and James Guillaume from the International. That same year, the Bakuninists created the so-called Anarchist International which survived until 1878.

Kun se oli voitettu, he taistelivat bakuninia ja tämän seuraajia vastaan (v.1868 perus- tettu toisinajattelevien (-va?) Sosialidemokraattien kansainväinen liitto), joka palautti vallankumouksen "joukkojen - eli pääasiassa luokkienulkoisten ainesten ja talonpoi- kaiston - spontaaniin toimintaan".Vuonna 1972 Ensimmäisen internationaalin Haagin kongressi erotti anarkistijohtajat Bakuninin ja James Guillaumen. Samana vuonna bakunininstit perustivat Anarkistisen internationalli, joka toimi vuoteen 1878.

In 1873,the General Council of the International resolved that all organizations which refused to recognize the common decisions of the Hague Congress would not be considered members of the International; in essence this meant the expulsion of the Bakuninists from its ranks.

Vuonna 1873 Internationaalin yleiskokous päätti, että kaikki organisaatiot, jotka kieltäytyivät tunnustamasta Haagin kongressin päätöksiä, katsotaan Internationaaliin kuulumattomiksi.

In the second half of the 19th century, anarchists seriously harmed the socialist movement with their tactic of “direct action” (terrorist acts and sabotage) and oppo-sition to political struggle and the proletariat’s political party. Anarchists attempted to disorganize the work of the Second International,which expelled them from its ranks in 1891. At the end of the 19th century, anarchism provided the source for anarcho-syndicalism, which attained its greatest influence at the start of the 20th century. The dissatisfaction of the working class with the opportunistic policies of Social Democra-tic leaders aided the spread of anarchist moods even among a portion of the working class engaged in large-scale industry. During these years, the works of V. I. Lenin, directed against anarchistic and right-wing opportunistic distortions of proletarian theory and tactics, were extremely important in the ideological struggle against anarchism.

1800-luvun toisella puoliskolla avnarkistit vahingoittivat vakavasti sosialistista liikettä "suoran toiminnan" taktiikallaan (terroritoimet ja sabotaasi) ja oppositioasenteellaan suhteessa poliittiseen taisteluun ja proletaariseen puolueeseen. Anarkisti yrittivät ha- jottaa Toisen Internationaalin työn,joka oli erottanut heidät jäsenyydestään 1891. 19. vuosisadan loppuun tultaessa anarkismi toimi anarkosyndikalismin lähteenä, jonka vaikutus oli suurimmillaan 1900-luvin alussa.Työläisjoukkojen tyytymättömyys sosia- lidemokraattisten johtajien opportunistisiin politiikkoihin edesauttoi ja levitti anarkisti- sia mielialoja myös jonkin osan suuteollisuuden työntekijöitä keskuuteen. Näinä vuo-sina V. I. Leninin anarkistisia ja oikeistolaisia poikkeamia porletaarisesta teoriasta ja taktiikasta vastaan suunnatut työt olivat äärimmäisen tärkeitä anarkismin vastaisessa ideologisessa taistelussa.

Peter Kropotkin.jpg

Pitr Kropotkin (1852 - 1921) palasi Venäjälle helmikuun vallankumouksen jälkeen. Stalin sulki kotimuseon lesken kuoleman jälkeen 1838.

During World War I (1914–18), many anarchist leaders (Gustave Hervé, P.A. Kropot- kin, and others) maintained a chauvinistic position in direct contradiction to the antimilitarist doctrines which they had advanced earlier.

I maailmasodan aikana monet anarkistijohtajat (Gustave Hervé ja P.A. Kropotkin  ja muut) omaksuivat aikaisemmin edistämiinsä sodanvastaisiin oppiehin nähden nähden suoraan vastakkaisen shovinistisen asennoitumisen.

[ Esimerkki: Hervé, Gustave

Born Jan. 2, 1871, in Brest; died Oct. 25, 1944, in Paris. French political figure.

Hervé led the “ultraleft” antimilitarist faction in the French Socialist Party (founded 1902) and, later, in the French Section of the Workers’ International (SFIO; founded 1905). In 1906 he became the editor of the newspaper La Guerre sociale, in which he advocated a program of antimilitarist struggle.At the Stuttgart Congress of the Second International (1907),Hervé put forth the idea that the proper response to any war, regardless of its character, should be rebellion and a refusal to be drafted. V. I. Lenin sharply criticized the “semi-anarchistic absurdities” of Hervéism.

On the eve of World War I, Hervé’s views took on a rightist coloration,and in 1914 he became an open advocate of bourgeois chauvinism. He published chauvinist propa-ganda in his newspaper,which he re- named La Victoire in 1916. In 1916 he was ex-pelled from the SFIO. Hervé was a supporter of national socialism in the 1930’s and called for an alliance of France with fascist Germany. In 1940 Hervé campaigned for the transfer of power to H. P. Pétain.
images?q=tbn:ANd9GcRxGHjtFOuvgmFk9rM3NYS

Gustave Hervé (1871 - 1944), Ranskan fasistisoitunut anarkistijohtaja  (1902 - 1916)

Alun perin kaikkien imperialsiten sotien muttamista kansasodiksi ajanut Ranskan an-arkistien johtaja Gustave Hervé kääntyi I maailmansodan aikana 1916 jyrjkäksi sho-vinistiksi, ja hänet erotettiin myös anarkisteista.Hän kannatti 1930-luvulla fasismia, ja 1940 vallansiirtoa Pétainille.Hän piti ilmeisesti joidenkuiden komentajien kuten Ernst Röhmin armeijan puolelta aseistamia porvari(kansalais)kaartejakin "kansansotana" ... ]

After the October Revolution, anarchism in the Soviet Republic lost its class basis; it degenerated into a counterrevolutionary current and was liquidated in the 1920’s. During the upsurge in the revolutionary struggle of the working class, anarchism also deteriorated in other countries.

Lokakuun vallankumouksen jälkeen anarkismi menetti Neuvosto-Venäjällä luokka-pohjansa ja taantui vastavallankumoukselliseksi virtaukseksi, joka hävitetttiin 20-luvulla. Työväenluokan taistelun vallankmouksellisessa aallossa anarkismi heikkeni myös maissa (ainakin suhteellisesti, RK).

The
only country in which anarchism continued to exert perceptible influence was Spain, where in 1926 an anarchist political organization,the Federation of Anarchists of Iberia (FAI), was established. During the National Revolutionary War in Spain of 1936 – 39 (Spanish Civil War), some anarchists and their leaders (Buenaventura Durruti and others) entered into organized struggle against fascism. Other leaders rejected the necessity of revolutionary discipline during the war. They withdrew certain units from the fronts, arranged rowdy disturbances and provocations in the rear, and demanded “immediate revolution” and “libertarian communism” (that is, communism free from state power).These actions weakened the Spanish Republic.

Ainoa maa, jossa anarkismilla säilyi huomattava vaikutus, oli Espanja,jossa 1926 perustettiin anarkistinen järjestö Iberian anarkistien liitto.Espanjan kansallisen vallan-kumouksellisen sodan aikana 1936-39 (Espanjan sisällissota) jotkut anarkistit ja heidän johtajansa (Buenaventura Durruti ym.) astuivat johdettuun sotaan fasismia vastaan. Jotkut muut johtajat taas kieltäytyivät vallankumouksellisesta kurista sodas-sa(kin): he vetivät tiettyjä joukkoja rintamalta, järjestivät rähinöitä ja provokaatioita selustassa (takalinjoilla) ja vaativat "välitöntä vallankumousta" ja (valtiovallasta vapaata) "libertaarista kommunismia". Nuo toimet heikensivät Espanjan tasavaltaa.


Anarkistikomentaja Durruti, Buenaventura

Born in 1896; died Nov. 20, 1936. Prominent in the Spanish workers’ movement. Metalworker.

After 1920, Durruti became a prominent leader of the Spanish anarchists, directing their fighting organization. He was very popular among the workers. Durruti was sen- tenced to death on numerous occasions. On July 19-20,1936,Durruti was instrumen- tal in routing the fascist revolt in Barcelona and then commanded one of the columns on the Aragon front. In the first months of the civil war of 1936-39, Durruti led the re-volutionary elements of the anarcho-syndicalists and supported the unity of the wor-kers’ movement and the creation of a regular army. In November 1936 he participa-ted in the defense of Madrid as the commander of the column of Catalonian anar-chists. He was treacherously murdered from behind while positioning his column on the Madrid front.

Kuolemasta Madridin piirityksessä on kolme teoriaa: salamurhaaja omien suunnalta, vahingonlaukaus tai helvetin kaukaa osunut fasistien tarkka-ampuja (jollaisen uhriksi joutui mm. Moshe Dayan Syyriassa)]


Buenaventura Durruti vuonna 1936.

Buenventura Durruti (1896 - 1936), Espanjan sisällissodan anarkistijohtaja. Toistaiseksi varmaan menestynein anarkistijohtaja.

[HM: Venäläisten pääintressi Espanjassa oli vakoilla Saksan uudet, viime kädessä NL:a vastaan räätälöidyt panssarivaunut ja lentokoneet,jossa se onnistui täydellises-ti,koska Saksa niillä tyhmyyttään ja turhamaisuuttaan pullisteli.Tasavaltalaisten pans-sarijoukkoja komensi (insinööri)kenraali Dmitri Pavlov, NL:n Korkeimman neuvoston jäsen ja Espanjasta palattuaan T-34-panssarin yleissuunnittelija ja päätöksen läpia-jaja byrokratiassa. Sttemmin epäonnistunut Länsirintaman ensimmäinen komentaja.]

After World War II (1939–45), anarchists showed some activity only in Spain, Italy, and certain Latin American countries. Congresses of anarchists held periodically in France since the war have been extremely small. The émigré organization of the FAI has played the leading role; only isolated individuals from Italy, Argentina, and other countries where there are small groups of adherents of anarchism have participated in the congresses. However, the attraction of ever-wider strata of the population (in particular, student youth) to the anticapitalist struggle of the 1960’s has been accompanied by a revival of ideas more or less akin to anarchism.

Elements hostile to communism and sometimes outright imperialist agents have tried to exploit this phenomenon.

II maailmansodan (1939-1945) jälkeen anarkistit esiintyivät jossakin määrin aktiivi- sesti Espanjassa,Italiassa ja eräissä latinalaisen Amerikan maissa. Ranskassa mää- rävuosin pidetyt anarkistikongressit ovat sodan jälkeen olleet äärimmäisen pieniä. Emigranttiorganisaatio FAI:lla on ollut johtava rooli. vain yksittäiset henkilöt Italiasta, Argentiinasta ja muualta, missä on pieniä vannoutuneita anarkistiryhmiä ovat otta- neet kongresseihin osaa. Kuitenkin yhä laajemmat (1979, RK) kerrokset, erityisesti opiskelijanuoriso, 60-luvun antikapitalistisessa taistelussa ovat seuranneet lähellä anarkismia olevia oppeja.

Kommunisminvastaiset ainekset ja joskus suoraan imperialimin agentit, ovat yrittäneet hyödyntää tätä ilmiötä. "

HM:Ei menne kauheasti metsään,jos katson Sovjetskajan tarkoittavan "imperialismin agetilla", joka toimii korkeissa anarkistipiireissä, ainakin alla olevaa herraa:

Noam Chomskyn ajattelu ei kelpaa yhteiskuunnallisen edistyksen ohjenuoraksi

American Anarchist

Noam Chomsky holds court on his political philosophy and its critique of power.

Chomsky on Anarchism by Noam Chomsky

jeanbaptisteparis / ccZ

Noam Chomsky, hölynpölytieteilijä.

Anarchism in Russia Anarchism arose in Russia around 1870. In the 1870’s, up to the formation of Narodnaia Volia (People’s Will), a segment of the Populists was under the influence of M.A.Bakunin’s anarchist ideas. The programmatic and tactical lines of the Russian anarchists were formulated by Bakunin in his book Statism and Anarchism (1873).Characteristic features of anarchism in that period were the denial of the necessity for political struggle against the government, the rejection of parliamentarism, faith in the socialist “instincts” of the Russian peasantry, faith in the peasant commune as the basis of socialism, and the belief in an imminent social revolution in Russia which would allegedly result from a general peasant uprising.

Anarkismi Venäjällä.Anarksimi nousi Venäjällä 1870.1870-luvulla Narodnaja Voljan (Kansan tahto/vapaus,eri asia kuin sellainen "hulina-vapaus",joka on svoboda, HM) syntyyn joukko populisteja sai vaikutteita anarkisti M.A. Bakuninin ajatuksista. Venä- läisten anarkistien ohjelmalliset ja taktiset linjat muotoiltiin hänen kirjassaan Statismi ja Anarkismi (1873).Sen ajan anarkismin ominaispiirteitä olivat hallituksenvastaisen poliittisen taistelun välttämättömyyden kiistäminen, parlamentarismin hylkääminen, taikausko venäläisen talonpoikaiston sosialistisiin "vaistoihin" ja usko lähestyvään/ uhkaavaan yhteiskunnalliseen vallankumoukseen Venäjällä, joka seuraisi yleisestä talonpoikaiskapinasta.

[HM: Poliittisessa voljan käsitteessä yhdistyvät hienolla kollektiivisella tavalla tahto ja vapaus, jotka erottamattomasti kuuluvatkin yhteen; tämän kansantahdon vasta- kohta on esimerkiksi vieras tsaarintahto, ideologisesti sisäistämätön valtion tahto, firman tahto jne.;ongelma oli vastaavanalinen kuin toisen hienon käitteen Brezhnevin "koko kansan valtion" kanssa: tilanne EI OLLUT niiden mukainen! Tämä taas EI tar- koita, että nuos olsivat EPÄTOSIA KÄSITTEITÄ, jotka eivät koskan eivätkä missään voisi toteutua! HM]

Bakunin
persuaded the youth of the deep and inexhaustible revolutionary attitude of the peasant masses,believing that “it required no effort to incite a given village” to re- bellion. Under Bakunin’s influence, a contumacious Bakuninist current developed in the revolutionary Populist movement of the 1870’s. In the 1870’s,anarchism expres-sed the interests of the petite bourgeoisie and part of the peasantry. “Going to the people” showed the futility of the Russian anarchists’ hopes that the peasantry was ready for revolution.The contradictions inherent in Bakunin’s doctrine were revealed. In the 1870’s,anarchism was able “...to develop with extraordinary luxuriance and re-veal its ultimate incorrectness and unsuitability to serve as the guiding theory for the revolutionary class” (Lenin).In the 1880’s,anarchism played essentially no role in the Russian liberation movement.

Bakunin vakuutteli nuorisoa [muuta kuin talonpoikais-? HM] talonpoikasjoukkojen syvästä ja ehtymättömästä vallankumouksellisesta asenteesta uskoen,että "ei vaatisi suurtakaan vaivaa yllyttää tietty kylä" kapinaan. Bakuninin vaikutuksen alaisena niskoitteleva bakuninistiliike kehittyi 1870-luvun vallankumoukselliseksi populistiliik-keeksi.1870-luvulla anarkistit ilmensivät pikkuporvariston ja osan talonpoikaistoa etuja. "Kansan pariin meneminen" osoitti venäläisten anarkistien toiveen heppoisuut-ta talonpoikaiston valmiudesta vallankumoukseen. Bakuninin ohjelman sisäiset ristiriidat paljastuivat.1870-luvulla anerkismi kykeni

"... kehittymään ennennäkemättömällä rehevyydellä ja paljastamaan perimmäisen virheellisyytensä ja sopimattomuutensa palvelemaan vallakumouksellisten joukkojen johtavana teoriana " (Lenin).

1880-luvulla anarkismilla ei ollut enää mitään olennaista roolia Venäjän  vapautusliikkeessä.

At the turn of the 20th century,P.A.Kropotkin emerged as an ideologist of anarchism. His works Anarchy, Its Philosophy,Its Ideal and Anarchy and Its Place in the Socialist Revolution appeared in St. Petersburg in 1906. In 1903 the anarchist journal Khleb i Volia (Bread and Freedom) appeared in Switzerland with Kropotkin’s participation.In Russia anarchist groups formed in Odessa,Ekaterinoslav, Belostok, and elsewhere. During these years anarchism’s social base was the backward strata of the working class and the petite bourgeoisie.

20. vuosisadan taitteessa P. A. Kropotkin nousi anarkismin ideologiksi. Hänen teok-sensa "Anarkia,sen filosofia,sen ihanne" ja "Anarkia ja sen paikkayhteiskunnallises-sa vallankumouksessa" ilmestyivät Pietarissa 1906.V.1903 anarkistinen sanomalehti Hleb i Volja (Läipä ja vapaus) ilmestyi Sveitsissä Krapotkinin myötävaikutuksella. Näinä vuosina anarkismin sosiaalinen pohja olivat työväenluokan takapajuiset kerrokset ja pikkuporvaristo.

During the Revolution of 1905–07, anarchist organizations appeared in almost all the large industrial centers, especially in southern Russia,and in the fleet. However, their influence was negligible. Lenin, noting the harm of the anarchists’ theoretical views and their tactics for the proletariat, wrote in December 1905: “... We will use  .. every means of ideological struggle in order to ensure that the influence of the anarchists on Russian workers remains as negligible as it has been up to this point”.

Vuosien 1905-07 vallankumouksessa anarkistisia järjestöjä esiintyi lähes kaikissa suurissa teollisuuskeskuksissa erityisesti etelä-Venäjällä ja laivastossa. Kuitenkin niiden vaikutus oli olematon. Pannen merkille anarkistien teoreettisten näkökantojen ja heidän taktiikkansa harmit proletariaatille Lenin kirjoitti: "...Käytämme kaikkia ideo- logisen taistelun menetelmiä varmistaaksemme, että anarkistien vaikutus Venäjän työläisiin jää yhtä mitättömäksi kuin se on ollut tähänkin asti. "

Along with the Mensheviks,the anarchists in 1906-07 propagandized the summoning of a nonparty “workers’ congress.” The Fifth Congress of the RSDLP adopted a spe- cial resolution declaring such a congress useless. A number of trends developed among the anarchists at this time: the Khleb i Volia faction, which rejected expropria- tion and acknowledged the usefulness of workers’ organizations;the “anarchosyndi-calists", who regarded syndicates - the organization of workers into trade unions on the basis of their professional interests - as units of the future stateless society and who published the journal Burevestnik (Stormy Petrel) abroad;and the beznachal’tsy (leaderless) and cheroznamentsy (black flag) factions (some of whom later split off into the bezmotivniki - terrorists without motive - group), who stressed terror and expropriation. Almost all the anarchist groups were smashed by the police.

Menshevikkien tapaan anarkistit propagoivat 1905-07 puolueista riippumattoman "työläisten huippukokouksen" kutsumista koolle. VSDTP:n 5. puoluekokous katsoi erikoispäätöslauselmalla sellaisen huippukokouksen hyödyttömäksi.Joukko trendejä kehittyi tänä aikana anarkistipiireissä:Leipä ja vapaus ryhmä,joka torjui pakkoluovu-tukset ja tunnusti työväenjärjestöjen hyödyllisyyden, "anarkosyndikalistit", jotka kat- soivat ammattiliitot - työväen ammatillisen järjestäytymisen ammatillisten etujen poh- jalta - tulevan valtiottoman yhteiskunnan (perus)yksiköiksi ja joka julkaisi Burevest- nik (Myrskylintu) -lehteä ulkomailla,sekä beznatshaltsi- (johdottomat) ja chernoz-namentsi- (mustalippuiset) ryhmät, joita jotkut myöhemmin lohkesivat bezmotivniki (aiheettomat,ilman syytä)-terroristiryhmäksi,joka painotti terroria ja pakkoluovutuksia. Poliisi nitisti lähes kaikki anarkistiryhmät.

After the February Revolution of 1917, amid the awakening to political life of broad masses of the petite bourgeoisie,the anarchists revived; they created “federations” in many cities and formed factions in a number of soviets (for example, the Kronstadt Soviet).

Helmikuun 1917 jälkeen liittyen pikkuporvariston laajojen joukkojen heräämiseen poliittiseen toimintaan anarkistit heräsivät taas henkiin; he muodostivat "federaatiota" moniin kaupunkeihin ja muodostivat ryhmiä joukkoon neuvostoja (esmerkiksi Kronstadtin neuvostoon).

In large measure, the anarchist movement of 1917 amounted to expropriations and terrorism. Bandits and adventurists often acted in the guise of anarchists and helped to compromise anarchism completely as a political trend. The October Revolution, which deprived the bourgeoisie of political rights,eliminated the grounds for anarchist agitation. Some of the anarchists accepted Soviet authority. Another segment began to spread propaganda against Soviet power as the Soviet state grew stronger; they alleged that it constituted a “reestablishment of state oppression."

Laajasti ottaen vuoden 1917 anarkistiliike nousi pakkoluovutuksiin ja terrorismiin. Ri- kolliset ja seikkailijat usein toimivat anarkistin valepuvussa ja "auttoivat" kompromet- toimaan anarkismin melko täysin poliittisena suuntana. Lokakun vallankumous, joka vei (tilapäisesti ja tulkinnanvaraisesti, HM, ja myöhemmin virheeksi todetulla tavalla) porvariston poliittiset oikeudet, vei pohjan anarkistiselta agitaatiota [koska bolshevikit tekivät sitä mitä anarkistitkin olivat suositelleet..., HM...] Eräät anarkistit hyväksyivät neuvostovallan. Toinen osa levitti propgandaa neuvostovaltaa vastaan, kun neuvos- tovaltio voimistui, ja väiitivät siinä olevan kyse "valtiollisen sorron paluttamisesta" [myös työtätekeville? HM].

During the Civil War, some armed anarchist bands fought the Soviet government. The All-Russian Organization of Anarchists of the Underground formed in Moscow in 1919. It committed a series of terrorist acts.For example,with the Left Socialist Revo- lutionaries, it blew up the building of the Moscow Committee of the Russian Commu- nist Party (Bolshevik) on Leont’evskii Pereulok on Sept. 25,1919.This and other simi-lar organizations of anarchists were uncovered by organs of the Cheka. Some small legal groups or circles of anarchists attempting to propagandize their ideas (the Go-los Truda Publishing House) continued to exist up to the mid-1920’s. Losing its class base, anarchism was eliminated in the USSR.

Sisällissodan aikana jotkut anarkistijoukot taistelivat neuvostovaltaa vastaan. Maan- alaisten anarkistien yleisvenäläinen järjestö muodostettiin Moskovassa 1919. Se suoritti joukon terroritekoja.Esimerkiksi "vasemmistososialistivallankumouksellisten" kanssa se räjäytti Venäjän kommunistipuoueen (bolshevikit) Moskovan komitean ra- kennuksen Leontjevin kujalla syyskuun 25. päivänä 1919. Tshekan elimet paljastivat tämän ja samanlaiset anarkistiorganisaatiot.Eräät lailliset anarkistiryhmät ja -piirit, jotka yrtiivät propgoida ideoitaan (kuten Golos truda [Työn ääni] -kustantamo) jatkoi-vat toimintaansa 20-luvun puoleenväliin. Menetettyään luokkapohjansa anarkismi katosi Neuvostoliitosta [järjestäytyneenä poliittisena voimana]..

REFERENCES

Marx, K. “Nishcheta filosofii.” K. Marx and F. Engels, Soch., 2nd ed., vol. 4.
Marx, K. “Konspekt knigi Bakunina ‘Gosudarstvennost’ i anarkhiia’.” Ibid., vol. 18.
Engels, F. “Bakunisty za rabotoi.” Ibid.
Marx, K., and F. Engels. “Al’ians sotsialisticheskoi demokratii i Mezhdunarodnoe Tovarishchestvo Rabochikh.” Ibid.
Lenin, V. I. “Anarkhizm i sotsializm.” Poln. sobr. soch., 5th ed., vol. 5.
Lenin, V. I. “Sotsializm i anarkhizm.” Ibid., vol. 12.
Lenin, V. I. “Gosudarstvo i revoliutsiia.” Ibid., vol. 33.
Plekhanov,G.V.“Nashi reznoglasiia.” In his book Izbrannye filosofskie proizvedeniia
Bakunin, M. A. Sobr. soch. ipisem., vols. 1–4. Moscow, 1934–35.
Kropotkin, P. A. Sobr. soch., vols. 1–2. Moscow, 1918.
Iaroslavskii, E. Anarkhizm v Rossii. Moscow, 1939.
Leibzon, B. M. Melkoburzhuaznyi revoliutsionarizm. Moscow, 1939.
Kosichev,A.D.Bor’ba marksizma-leninizma s ideologiei anarkhizma i sovremennost’. Moscow, 1964.
Komin, V. V. Anarkhizm v Rossii. Kalinin, 1969.
Stirner, M. Edinstvennyi i ego sobstvennost’, parts 1–2. St. Petersburg, 1907–09.
Proudhon, P. Chto takoe sobstvennost’. . . St. Petersburg, 1919.
Stammler, R. Anarkhizm. St. Petersburg, 1906. (Translated from German.)
Reclus, E. Evoliutsiia, revoliutsiia, anarkhicheskii ideal. Moscow, 1906.
Godwin, W. Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness, vols. 1–2. London, 1793.
Read, H. Anarchy and Order. London, 1954. Nettlau, M. Der Anarchismus von Proudhon zu Kropotkin. Berlin, 1927.

G. N. KOLOMIETS, V. V. ALEKSANDROV, and N. M. PIRUMOVAhttps://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1906/12/x01.htm

J. V. Stalin


Anarchism Or Socialism ? 1

December, 1906 — January, 1907

Source : Works, Vol. 1, November 1901 - April 1907
Publisher : Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1954
Transcription/Markup : Salil Sen for MIA, 2008
Public Domain : Marxists Internet Archive (2008). You may freely copy, distribute, display and perform this work; as well as make derivative and commercial works. Please credit "Marxists Internet Archive" as your source.


The hub of modern social life is the class struggle. In the course of this struggle each class is guided by its own ideology. The bourgeoisie has its own ideology - so-called liberalism. The proletariat also has its own ideology - this, as is well known, is socialism.

Liberalism must not be regarded as something whole and indivisible: it is subdivided into different trends, corresponding to the different strata of the bourgeoisie.

Nor is socialism whole and indivisible: in it there are also different trends.

We shall not here examine liberalism — that task had better be left for another time. We want to acquaint the reader only with socialism and its trends. We think that he will find this more interesting.

Socialism is divided into three main trends : reformism, anarchism and Marxism.

Reformism (Bernstein and others), which regards socialism as a remote goal and nothing more, reformism, which actually repudiates the socialist revolution and aims at establishing socialism by peaceful means, reformism, which advocates not class struggle but class collaboration — this reformism is decaying day by day, is day by day losing all semblance of socialism and, in our opinion, it is totally unnecessary to examine it in these articles when defining socialism.

It is altogether different with Marxism and anarchism: both are at the present time recognised as socialist trends, they are waging a fierce struggle against each other, both are trying to present themselves to the proletariat as genuinely socialist doctri-nes, and, of course, a study and comparison of the two will be far more interesting for the reader.

We are not the kind of people who, when the word "anarchism" is mentioned, turn away contemptuously and say with a supercilious wave of the hand: "Why waste time on that, it's not worth talking about!" We think that such cheap "criticism" is undignified and useless.

Nor are we the kind of people who console themselves with the thought that the An-archists "have no masses behind them and,therefore,are not so dangerous". It is not who has a larger or smaller "mass" following today, but the essence of the doctrine that matters. If the "doctrine" of the Anarchists expresses the truth,then it goes with-out saying that it will certainly hew a path for itself and will rally the masses around itself. If, however, it is unsound and built up on a false foundation, it will not last long and will remain suspended in mid-air. But the unsoundness of anarchism must be proved.

Some people believe that Marxism and anarchism are based on the same principles and that the disagreements between them concern only tactics,so that,in the opinion of these people, it is quite impossible to draw a contrast between these two trends.

This is a great mistake.

We believe that the Anarchists are real enemies of Marxism. Accordingly, we also hold that a real struggle must be waged against real enemies. Therefore, it is neces-sary to examine the "doctrine" of the Anarchists from beginning to end and weigh it up thoroughly from all aspects.

The point is that Marxism and anarchism are built up on entirely different principles, in spite of the fact that both come into the arena of the struggle under the flag of so-cialism. The cornerstone of anarchism is the individual, whose emancipation, accor-ding to its tenets, is the principal condition for the emancipation of the masses, the collective body.According to the tenets of anarchism,the emancipation of the masses is impossible until the individual is emancipated. Accordingly, its slogan is: "Every-thing for the individual." The cornerstone of Marxism, however, is the masses, whose emancipation, according to its tenets,is the principal condition for the emancipation of the individual. That is to say, according to the tenets of Marxism, the emancipation of the individual is impossible until the masses are emancipated. Accordingly, its slogan is: "Everything for the masses."

Clearly, we have here two principles, one negating the other, and not merely disagreements on tactics.

The object of our articles is to place these two opposite principles side by side, to compare Marxism with anarchism, and thereby throw light on their respective virtues and defects. At this point we think it necessary to acquaint the reader with the plan of these articles.

We shall begin with a description of Marxism, deal, in passing, with the Anarchists' views on Marxism,and then proceed to criticise anarchism itself. Namely:we shall ex- pound the dialectical method, the Anarchists' views on this method,and our criticism; the materialist theory, the Anarchists' views and our criticism (here, too, we shall dis-cuss the socialist revolution, the socialist dictatorship, the minimum programme, and tactics generally); the philosophy of the Anarchists and our criticism; the socialism of the Anarchists and our criticism; anarchist tactics and organisation - and, in conclusion, we shall give our deductions.

We shall try to prove that, as advocates of small community socialism,the Anarchists are not genuine Socialists.

We shall also try to prove that, in so far as they repudiate the dictatorship of the proletariat, the Anarchists are also not genuine revolutionaries. . . .

And so, let us proceed with our subject.

I
The Dialectical Method

Everything in the world is in motion. . . . Life changes, productive forces grow, old relations collapse.
                                                                                                                                                                 — Karl Marx

Marxism is not only the theory of socialism, it is an integral world outlook, a philosophical system, from which Marx's proletarian socialism logically follows. This philosophical system is called dialectical materialism.

Hence, to expound Marxism means to expound also dialectical materialism.

Why is this system called dialectical materialism?

Because its method is dialectical, and its theory is materialistic.

What is the dialectical method?

It is said that social life is in continual motion and development. And that is true: life must not be regarded as something immutable and static; it never remains at one le-vel,it is in eternal motion,in an eternal process of destruction and creation. Therefore life always contains the new and the old,the growing and the dying, the revolutionary and the counter-revolutionary.

The dialectical method tells us that we must regard life as it actually is. We have seen that life is in continual motion; consequently, we must regard life in its motion and ask: Where is life going? We have seen that life presents a picture of constant destruction and creation; consequently, we must examine life in its process of de-struction and creation and ask: What is being destroyed and what is being created in life?

That which in life is born and grows day by day is invincible, its progress cannot be checked. That is to say, if, for example, in life the proletariat as a class is born and grows day by day, no matter how weak and small in numbers it may be today, in the long run it must triumph. Why? Because it is growing, gaining strength and marching forward.On the other hand,that which in life is growing old and advancing to its grave must inevitably suffer defeat, even if today it represents a titanic force. That is to say, if, for example, the bourgeoisie is gradually losing ground and is slipping farther and farther back every day, then, no matter how strong and numerous it may be today, it must, in the long run, suffer defeat. Why? Because as a class it is decaying, growing feeble, growing old, and becoming a burden to life.

Hence arose the well-known dialectical proposition: all that which really exists, i.e., all that which grows day by day is rational, and all that which decays day by day is irrational and, consequently, cannot avoid defeat.

For example. In the eighties of the last century a great controversy flared up among the Russian revolutionary intelligentsia. The Narodniks asserted that the main force that could undertake the task of "emancipating Russia" was the petty bourgeoisie, rural and urban. Why? - the Marxists asked them.Because,answered the Narodniks, the rural and urban petty bourgeoisie now constitute the majority and,moreover, they are poor, they live in poverty.

To this the Marxists replied: It is true that the rural and urban petty bourgeoisie now constitute the majority and are really poor,but is that the point? The petty bourgeoisie has long constituted the majority, but up to now it has displayed no initiative in the struggle for "freedom" without the assistance of the proletariat. Why? Because the petty bourgeoisie as a class is not growing; on the contrary, it is disintegrating day by day and breaking up into bourgeois and proletarians.On the other hand,nor is pover-ty of decisive importance here,of course:"tramps" are poorer than the petty bourgeoi- sie, but nobody will say that they can undertake the task of "emancipating Russia."

As you see, the point is not which class today constitutes the majority, or which class is poorer, but which class is gaining strength and which is decaying.

And as the proletariat is the only class which is steadily growing and gaining strength which is pushing social life forward and rallying all the revolutionary elements around itself, our duty is to regard it as the main force in the present-day movement, join its ranks and make its progressive strivings our strivings.

That is how the Marxists answered.

Obviously the Marxists looked at life dialectically, whereas the Narodniks argued me-taphysically — they pictured social life as having become static at a particular stage.

That is how the dialectical method looks upon the development of life.

But there is movement and movement. There was movement in social life during the "December days", when the proletariat, straightening its back ,stormed arms depots and launched an attack upon reaction. But the movement of preceding years, when the proletariat, under the conditions of "peaceful" development, limited itself to individual strikes and the formation of small trade unions, must also be called social movement.

Clearly, movement assumes different forms.

And so the dialectical method says that movement has two forms: the evolutionary and the revolutionary form.

Movement is evolutionary when the progressive elements spontaneously continue their daily activities and introduce minor, quantitative changes into the old order.

Movement is revolutionary when the same elements combine, become imbued with a single idea and sweep down upon the enemy camp with the object of uprooting the old order and of introducing qualitative changes in life, of establishing a new order.

Evolution prepares for revolution and creates the ground for it; revolution consummates the process of evolution and facilitates its further activity.

Similar processes take place in nature.The history of science shows that the dialecti-cal method is a truly scientific method: from astronomy to sociology, in every field we find confirmation of the idea that nothing is eternal in the universe, everything chan-ges, everything develops. Consequently, everything in nature must be regarded from the point of view of movement, development. And this means that the spirit of dialectics permeates the whole of present-day science.

As regards the forms of movement, as regards the fact that according to dialectics, minor, quantitative changes sooner or later lead to major, qualitative changes - this law applies with equal force to the history of nature Mendeleyev's "periodic system of elements" clearly shows how very important in the history of nature is the emer-gence of qualitative changes out of quantitative changes.The same thing is shown in biology by the theory of neo-Lamarckism,to which neo-Darwinism is yielding place.

We shall say nothing about other facts, on which F. Engels has thrown sufficiently full light in his Anti-Duhring.

Such is the content of the dialectical method.

*                *                 *

How do the Anarchists look upon the dialectical method?

Everybody knows that Hegel was the father of the dialectical method. Marx purged and improved this method. The Anarchists are aware of this, of course. They know that Hegel was a conservative, and so, taking advantage of this, they vehemently re-vile Hegel as a supporter of "restoration", they try with the utmost zeal to "prove" that "Hegel is a philosopher of restoration ... that he eulogizes bureaucratic constitutiona- lism in its absolute form, that the general idea of his philosophy of history is subordi-nate to and serves the philosophical trend of the period of restoration",and so on and so forth (see Nobati, 2 No. 6. Article by V. Cherkezishvili.)

The well-known Anarchist Kropotkin tries to "prove" the same thing in his works (see, for example, his Science and Anarchism, in Russian).

Our Kropotkinites, from Cherkezishvili right down to Sh. G., all with one voice echo Kropotkin (see Nobati).

True, nobody contests what they say on this point;on the contrary, everybody agrees that Hegel was not a revolutionary. Marx and Engels themselves proved before any-body else did, in their Critique of Critical Criticism, that Hegel's views on history fun-damentally contradict the idea of the sovereignty of the people. But in spite of this, the Anarchists go on trying to "prove",and deem it necessary to go on day in and day out trying to "prove",that Hegel was a supporter of "restoration".Why do they do this? Probably, in order by all this to discredit Hegel and make their readers feel that the "reactionary" Hegel's method also cannot be other than "repugnant" and unscientific.

The Anarchists think that they can refute the dialectical method in this way.

We affirm that in this way they can prove nothing but their own ignorance.Pascal and Leibnitz were not revolutionaries,but the mathematical method they discovered is re-cognised today as a scientific method.Mayer and Helmholtz were not revolutionaries but their discoveries in the field of physics became the basis of science. Nor were Lamarck and Darwin revolutionaries, but their evolutionary method put biological science on its feet. . . . Why, then, should the fact not be admitted that, in spite of his conservatism, Hegel succeeded in working out a scientific method which is called the dialectical method?

No, in this way the Anarchists will prove nothing but their own ignorance.

To proceed. In the opinion of the Anarchists, "dialectics is metaphysics," and as they "want to free science from metaphysics,philosophy from theology," they repudiate the dialectical method (see Nobati, Nos. 3 and 9. Sh. G. See also Kropotkin's Science and Anarchism).

Oh, those Anarchists! As the saying goes: "Blame others for your own sins." Dialec-tics matured in the struggle against metaphysics and gained fame in this struggle; but according to the Anarchists, dialectics is metaphysics!

Dialectics tells us that nothing in the world is eternal, everything in the world is tran-sient and mutable;nature changes,society changes,habits and customs change, con- ceptions of justice change, truth itself changes - that is why dialectics regards every- thing critically; that is why it denies the existence of a once-and-for-all established truth. Consequently, it also repudiates abstract "dogmatic propositions, which, once discovered, had merely to be learned by heart" (see F. Engels, Ludwig Feuerbach). 3

Metaphysics, however, tells us something altogether different. From its standpoint the world is something eternal and immutable (see F. Engels, Anti-Duhring), it has been once and for all determined by someone or something - that is why the metaphysicians always have "eternal justice" or "immutable truth" on their lips.

Proudhon, the "father" of the Anarchists,said that there existed in the world an immu-table justice determined once and for all, which must be made the basis of future so-ciety. That is why Proudhon has been called a metaphysician. Marx fought Proudhon with the aid of the dialectical method and proved that since everything in the world changes, "justice" must also change, and that, consequently, "immutable justice" is metaphysical nonsense (see K. Marx, The Poverty of Philosophy). The Georgian disciples of the metaphysician Proudhon, however, keep reiterating that "Marx's dialectics is metaphysics"!

Metaphysics recognises various nebulous dogmas, such as, for example, the "un-knowable," the "thing-in-itself",and,in the long run,passes into empty theology.In con- trast to Proudhon and Spencer, Engels combated these dogmas with the aid of the dialectical method (see Ludwig Feuerbach); but the Anarchists — the disciples of Proudhon and Spencer - tell us that Proudhon and Spencer were scientists, whereas Marx and Engels were metaphysicians!

One of two things: either the Anarchists are deceiving themselves, or else they do not know what they are talking about.

At all events, it is beyond doubt that the Anarchists confuse Hegel's metaphysical system with his dialectical method.

Needless to say, Hegel's philosophical system, which rests on the immutable idea, is from beginning to end metaphysical. But it is also clear that Hegel's dialectical me-thod, which repudiates all immutable ideas, is from beginning to end scientific and revolutionary.

That is why Karl Marx, who subjected Hegel's metaphysical system to devastating criticism, at the same time praised his dialectical method, which, as Marx said, "lets nothing impose upon it,and is in its essence critical and revolutionary" (see Capital, Vol. I. Preface).

That is why Engels sees a big difference between Hegel's method and his system. "Whoever placed the chief emphasis on the Hegelian system could be fairly conser-vative in both spheres; whoever regarded the dialectical method as the main thing could belong to the most extreme opposition, both in politics and religion" (see Ludwig Feuerbach).

The Anarchists fail to see this difference and thoughtlessly maintain that "dialectics is metaphysics."

To proceed. The Anarchists say that the dialectical method is "subtle word-weaving," "the method of sophistry," "logical somersaults" (see Nobati, No. 8. Sh. G.), "with the aid of which both truth and falsehood are proved with equal facility" (see Nobati, No. 4. Article by V. Cherkezishvili).

Thus, in the opinion of the Anarchists, the dialectical method proves both truth and falsehood.

At first sight it would seem that the accusation advanced by the Anarchists has some foundation. Listen, for example, to what Engels says about the follower of the metaphysical method :

"... His communication is: 'Yea, yea; nay, nay, for whatsoever is more than these co-meth of evil.' For him a thing either exists, or it does not exist; it is equally impossible for a thing to be itself and at the same time something else. Positive and negative absolutely exclude one another . . ." (see Anti-Duhring. Introduction).

How is that? — the Anarchists cry heatedly. Is it possible for a thing to be good and bad at the same time?! That is "sophistry," "juggling with words," it shows that "you want to prove truth and falsehood with equal facility"! . . .

Let us, however, go into the substance of the matter.

Today we are demanding a democratic republic. Can we say that a democratic re-public is good in all respects, or bad in all respects? No we cannot! Why? Because a democratic republic is good only in one respect: when it destroys the feudal system; but it is bad in another respect:when it strengthens the bourgeois system. Hence we say: in so far as the democratic republic destroys the feudal system it is good - and we fight for it; but in so far as it strengthens the bourgeois system it is bad - and we fight against it.

So the same democratic republic can be "good" and "bad" at the same time - it is "yes" and "no."

The same thing may be said about the eight-hour day, which is good and bad at the same time: "good" in so far as it strengthens the proletariat, and "bad" in so far as it strengthens the wage system.

It was facts of this kind that Engels had in mind when he characterised the dialectical method in the words we quoted above.

The Anarchists, however, fail to understand this, and an absolutely clear idea seems to them to be nebulous "sophistry."

The Anarchists are, of course, at liberty to note or ignore these facts, they may even ignore the sand on the sandy seashore - they have every right to do that. But why drag in the dialectical method, which, unlike anarchism, does not look at life with its eyes shut, which has its finger on the pulse of life and openly says:since life changes and is in motion, every phenomenon of life has two trends: a positive and a negative; the first we must defend, the second we must reject.

To proceed further. In the opinion of our Anarchists, "dialectical development is cata-strophic development, by means of which, first the past is utterly destroyed, and then the future is established quite separately...Cuvier's cataclysms were due to unknown causes, but Marx and Engels's catastrophes are engendered by dialectics" (see Nobati, No. 8. Sh. G.).

In another place the same author writes: "Marxism rests on Darwinism and treats it uncritically" (see Nobati, No. 6).

Now listen!

Cuvier rejects Darwin's theory of evolution, he recognises only cataclysms, and cata-clysms are unexpected upheavals "due to unknown causes".The Anarchists say that the Marxists adhere to Cuvier' s view and therefore repudiate Darwinism.

Darwin rejects Cuvier's cataclysms, he recognises gradual evolution. But the same Anarchists say that "Marxism rests on Darwinism and treats it uncritically," i.e., the Marxists repudiate Cuvier's cataclysms.

In short, the Anarchists accuse the Marxists of adhering to Cuvier's view and at the same time reproach them for adhering to Darwin's and not to Cuvier's view.

This is anarchy if you like! As the saying goes: the Sergeant's widow flogged herself! Clearly, Sh. G. of No. 8 of Nobati forgot what Sh. G. of No. 6 said.

Which is right: No. 8 or No. 6?

Let us turn to the facts. Marx says:

"At a certain stage of their development, the material productive forces of society come in conflict with the existing relations of production, or — what is but a legal ex-pression for the same thing — with the property relations. . . . Then begins an epoch of social revolution." But "no social order ever perishes before all the productive for-ces for which there is room in it have developed . . ." (see K. Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy. Preface). 4

If this thesis of Marx is applied to modern social life, we shall find that between the present-day productive forces, which are social in character, and the form of appro-priation of the product, which is private in character, there is a fundamental conflict which must culminate in the socialist revolution (see F. Engels, Anti-Duhring, Part III, Chapter II).

As you see, in the opinion of Marx and Engels, revolution is engendered not by Cuvier's "unknown causes," but by very definite and vital social causes called "the development of the productive forces."

As you see, in the opinion of Marx and Engels, revolution comes only when the pro-ductive forces have sufficiently matured, and not unexpectedly, as Cuvier thought.

Clearly, there is nothing in common between Cuvier's cataclysms and Marx's dialectical method.

On the other hand, Darwinism repudiates not only Cuvier's cataclysms, but also dialectically understood development, which includes revolution; whereas, from the standpoint of the dialectical method, evolution and revolution, quantitative and qualitative changes, are two essential forms of the same motion.

Obviously, it is also wrong to assert that "Marxism ... treats Darwinism uncritically."

It turns out therefore, that Nobati is wrong in both cases, in No. 6 as well as in No. 8.

Lastly, the Anarchists tell us reproachfully that "dialectics ... provides no possibility of getting, or jumping, out of oneself, or of jumping over oneself" (see Nobati, No. 8. Sh. G.).

Now that is the downright truth, Messieurs Anarchists! Here you are absolutely right, my dear sirs: the dialectical method does not, indeed, provide such a possibility. But why not? Because "jumping out of oneself, or jumping over oneself" is an exercise for wild goats, while the dialectical method was created for human beings.

That is the secret! . . .

Such, in general, are the Anarchists' views on the dialectical method.

Clearly, the Anarchists fail to understand the dialectical method of Marx and Engels; they have conjured up their own dialectics, and it is against this dialectics that they are fighting so ruthlessly.

All we can do is to laugh as we gaze at this spectacle, for one cannot help laughing when one sees a man fighting his own imagination, smashing his own inventions, while at the same time heatedly asserting that he is smashing his opponent.

II
The Materialist Theory

"It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary,
their social being that determines their consciousness."

                                                                                                                                      — Karl Marx

We already know what the dialectical method is. What is the materialist theory?

Everything in the world changes, everything in life develops, but how do these changes take place and in what form does this development proceed?

We know, for example, that the earth was once an incandescent, fiery mass; then it gradually cooled, plants and animals appeared, the development of the animal king-dom was followed by the appearance of a certain species of ape, and all this was followed by the appearance of man.

This, broadly speaking, is the way nature developed.

We also know that social life did not remain static either.There was a time when men lived on a primitive-communist basis; at that time they gained their livelihood by pri-mitive hunting; they roamed through the forests and procured their food in that way. There came a time when primitive communism was superseded by the matriarchate — at that time men satisfied their needs mainly by means of primitive agriculture. Later the matriarchate was superseded by the patriarchate, under which men gained their livelihood mainly by cattle-breeding. The patriarchate was later superseded by the slave-owning system — at that time men gained their livelihood by means of relatively more developed agriculture. The slave-owning system was followed by feudalism, and then, after all this, came the bourgeois system.

That, broadly speaking, is the way social life developed.

Yes, all this is well known. ... But how did this development take place;did conscious- ness call forth the development of "nature" and of "society",or,on the contrary, did the development of "nature" and "society" call forth the development of consciousness?

This is how the materialist theory presents the question.

Some people say that "nature" and "social life" were preceded by the universal idea, which subsequently served as the basis of their development, so that the develop-ment of the phenomena of "nature" and of "social life" is, so to speak, the external form, merely the expression of the development of the universal idea.

Such, for example, was the doctrine of the idealists, who in the course of time split up into several trends.

Others say that from the very beginning there have existed in the world two mutually negating forces - idea and matter,consciousness and being, and that corresponding- ly, phenomena also fall into two cate-gories - the ideal and the material,which negate each other, and contend against each other, so that the development of nature and society is a constant struggle between ideal and material phenomena.

Such, for example, was the doctrine of the dualists, who in the course of time, like the idealists, split up into several trends.

The materialist theory utterly repudiates both dualism and idealism.

Of course, both ideal and material phenomena exist in the world, but this does not mean that they negate each other. On the contrary, the ideal and the material sides are two different forms of one and the same nature or society,the one cannot be con-ceived without the other, they exist together, develop together,and, consequently, we have no grounds whatever for thinking that they negate each other.

Thus, so-called dualism proves to be unsound.

A single and indivisible nature expressed in two different forms - material and ideal; a single and indivisible social life expressed in two different forms - material and ideal - that is how we should regard the development of nature and of social life.

Such is the monism of the materialist theory.

At the same time, the materialist theory also repudiates idealism.

It is wrong to think that in its development the ideal side, and consciousness in gene-ral, precedes the development of the material side. Socalled external "non-living" nature existed before there were any living beings. The first living matter possessed no consciousness,it possessed only irritability and the first rudiments of sensation. Later, animals gradually developed the power of sensation, which slowly passed into consciousness,in conformity with the development of the structure of their organisms and nervous systems. If the ape had always walked on all fours, if it had never stood up-right, its descendant - man - would not have been able freely to use his lungs and vocal chords and,therefore, would not have been able to speak; and that would have fundamentally retarded the development of his consciousness.If,furthermore,the ape had not risen up on its hind legs, its descendant - man - would have been compelled always to walk on all fours, to look downwards and obtain his impressions only from there; he would have been unable to look up and around himself and, consequently, his brain would have obtained no more impressions than the brain of a quadruped. All this would have fundamentally retarded the development of human consciousness.

It follows, therefore, that the development of consciousness needs a particular structure of the organism and development of its nervous system.

It follows, therefore, that the development of the ideal side, the development of con-sciousness, is preceded by the development of the material side, the development of the external conditions: first the external conditions change, first the material side changes, and then consciousness, the ideal side, changes accordingly.

Thus, the history of the development of nature utterly refutes so-called idealism.

The same thing must be said about the history of the development of human society.

History shows that if at different times men were imbued with different ideas and de-sires, the reason for this is that at different times men fought nature in different ways to satisfy their needs and, accordingly, their economic relations assumed different forms. There was a time when men fought nature collectively, on the basis of primi-tive communism; at that time their property was communist property and, therefore, at that time they drew scarcely any distinction between "mine" and "thine," their consciousness was communistic. There came a time when the distinction between "mine" and "thine" penetrated the process of production; at that time property, too, assumed a private, individualist character and, therefore, the consciousness of men became imbued with the sense of private property. Then came the time, the present time, when production is again assuming a social character and, consequently, property, too, will soon assume a social character — and this is precisely why the consciousness of men is gradually becoming imbued with socialism.

Here is a simple illustration. Let us take a shoemaker who owned a tiny workshop, but who, unable to withstand the competition of the big manufacturers, closed his work-shop and took a job,say, at Adelkhanov's shoe factory in Tiflis. He went to work at Adelkhanov's factory not with the view to becoming a permanent wage-worker, but with the object of saving up some money, of accumulating a little capital to enable him to reopen his workshop. As you see, the position of this shoemaker is already proletarian, but his consciousness is still non-proletarian, it is thoroughly petty-bour-geois. In other words, this shoemaker has already lost his petty-bourgeois position, it has gone, but his petty-bourgeois consciousness has not yet gone, it has lagged behind his actual position.

Clearly, here too, in social life, first the external conditions change,first the conditions of men change and then their consciousness changes accordingly.

But let us return to our shoemaker. As we already know, he intends to save up some money and then reopen his workshop. This proletarianised shoemaker goes on wor-king, but finds that it is a very difficult matter to save money, because what he earns barely suffices to maintain an existence. Moreover, he realises that the opening of a private workshop is after all not so alluring: the rent he will have to pay for the premi-ses, the caprices of customers, shortage of money, the competition of the big manu-facturers and similar worries - such are the many troubles that torment the private work-shop owner. On the other hand, the proletarian is relatively freer from such ca-res; he is not troubled by customers, or by having to pay rent for premises. He goes to the factory every morning, "calmly" goes home in the evening  and as calmly poc-kets his "pay" on Saturdays. Here,for the first time,the wings of our shoemaker's pet- ty-bourgeois dreams are clipped; here for the first time proletarian strivings awaken in his soul.

Time passes and our shoemaker sees that he has not enough money to satisfy his most essential needs, that what he needs very badly is a rise in wages. At the same time, he hears his fellow-workers talking about unions and strikes. Here our shoe-maker realises that in order to improve his conditions he must fight the masters and not open a workshop of his own. He joins the union, enters the strike movement, and soon becomes imbued with socialist ideas. . . .

Thus,in the long run,the change in the shoemaker's material conditions was followed by a change in his consciousness: first his material conditions changed, and then, after a time, his consciousness changed accordingly.

The same must be said about classes and about society as a whole.

In social life, too, first the external conditions change, first the material conditions change, and then the ideas of men, their habits, customs and their world outlook change accordingly.

That is why Marx says:

"It is not the consciousness of men that determines their being, but, on the contrary, their social being that determines their consciousness."

If we can call the material side,the external conditions,being and other phenomena of the same kind, the content, then we can call the ideal side, consciousness and other phenomena of the same kind,the form.Hence arose the well-known materialist propo- sition:in the process of development content precedes form,form lags behind content.

And as, in Marx's opinion, economic development is the "material foundation" of so-cial life,its content,while legal-political and religious-philosophical development is the "ideological form" of this content,its "superstructure",Marx draws the conclusion that: "With the change of the economic foundation the entire immense superstructure is more or less rapidly transformed."

This,of course,does not mean that in Marx's opinion content is possible without form, as Sh.G.imagines (see Noboati, No. 1. "A Critique of Monism"). Contentis impossible without form, but the point is that since a given form lags behind its content, it never fully corresponds to this content; and so the new content is "obliged" to clothe itself for a time in the old form, and this causes a conflict between them. At the present time, for example, the form of appropriation of the product,which is private in charac- ter, does not correspond to the social content of production, and this is the basis of the present-day social "conflict."

On the other hand,the idea that consciousness is a form of being does not mean that by its nature consciousness,too, is matter. That was the opinion held only by the vul-gar materialists (for example,Buchner and Moleschott),whose theories fundamental-ly contradict Marx's materialism,and whom Engels rightly ridiculed in his Ludwig Feu-erbach. According to Marx's materialism, consciousness and being, idea and matter, are two different forms of the same phenomenon, which, broadly speaking, is called nature, or society. Consequently, they do not negate each other5 ; nor are they one and the same phenomenon. The only point is that, in the development of nature and society, consciousness, i.e., what takes place in our heads, is preceded by a corres-ponding material change, i.e., what takes place outside of us; any given material change is, sooner or later, inevitably followed by a corresponding ideal change.

Very well, we shall be told, perhaps this is true as applied to the history of nature and society. But how do different conceptions and ideas arise in our heads at the present time? Do so-called external conditions really exist, or is it only our conceptions of these external conditions that exist? And if external conditions exist, to what degree are they perceptible and cognizable?

On this point the materialist theory says that our conceptions, our "self," exist only in so far as external conditions exist that give rise to impressions in our "self." Whoever unthinkingly says that nothing exists but our conceptions, is compelled to deny the existence of all external conditions and, consequently, must deny the existence of all other people and admit the existence only of his own "self," which is absurd, and utterly contradicts the principles of science.

Obviously, external conditions do actually exist; these conditions existed before us, and will exist after us; and the more often and the more strongly they affect our consciousness, the more easily perceptible and cognizable do they become.

As regards the question as to how different conceptions and ideas arise in our heads at the present time, we must observe that here we have a repetition in brief of what takes place in the history of nature and society. In this case,too, the object outside of us preceded our conception of it;in this case,too,our conception,the form,lags behind the object - behind its content. When I look at a tree and see it - that only shows that this tree existed even before the conception of a tree arose in my head,that it was this tree that aroused the corresponding conception in my head. . . .

Such, in brief, is the content of Marx's materialist theory.

The importance of the materialist theory for the practical activities of mankind can be readily understood.

If the economic conditions change first and the consciousness of men undergoes a corresponding change later, it is clear that we must seek the grounds for a given ideal not in the minds of men, not in their imaginations, but in the development of their eco-nomic conditions. Only that ideal is good and acceptable which is based on a study of economic conditions. All those ideals which ignore economic conditions and are not based upon their development are useless and unacceptable.

Such is the first practical conclusion to be drawn from the materialist theory.

If the consciousness of men, their habits and customs, are determined by external conditions, if the unsuitability of legal and political forms rests on an economic content, it is clear that we must help to bring about a radical change in economic relations in order, with this change, to bring about a radical change in the habits and customs of the people, and in their political system.

Here is what Karl Marx says on that score:

"No great acumen is required to perceive the necessary interconnection of materia-lism with ... socialism. If man constructs all his knowledge, perceptions,etc., from the world of sense ... then it follows that it is a question of so arranging the empirical world that he experiences the truly human in it, that he becomes accustomed to experiencing himself as a human being....If man is unfree in the materialist sense - that is, is free not by reason of the negative force of being able to avoid this or that, but by reason of the positive power to assert his true individuality, then one should not punish individuals for crimes,but rather destroy the anti-social breeding places of crime. ...If man is moulded circumstances, then the circumstances must be moulded humanly" (see Ludwig Feuerbach,Appendix:"Karl Marx on the History of French Materialism of the XVIII Century"). 6

Such is the second practical conclusion to be drawn from the materialist theory.

*                *                 *

What is the anarchist view of the materialist theory of Marx and Engels?

While the dialectical method originated with Hegel, the materialist theory is a further development of the materialism of Feuerbach. The Anarchists know this very well, and they try to take advantage of the defects of Hegel and Feuerbach to discredit the dialectical materialism of Marx and Engels. We have already shown with refe-rence to Hegel and the dialectical method that these tricks of the Anarchists prove nothing but their own ignorance. The same must be said with reference to their attacks on Feuerbach and the materialist theory.

For example. The Anarchists tell us with great aplomb that "Feuerbach was a pan-theist . . ." that he "deified man . . ." (see Nobati, No. 7. D. Delendi), that "in Feuer-bach's opinion man is what he eats . . ." alleging that from this Marx drew the follo-wing conclusion: "Consequently, the main and primary thing is economic conditions . . ." (see Nobati, No. 6, Sh. G.).

True, nobody has any doubts about Feuerbach's pantheism, his deification of man, and other errors of his of the same kind. On the contrary, Marx and Engels were the first to reveal Feuerbach's errors. Nevertheless, the Anarchists deem it necessary once again to "expose" the already exposed errors. Why? Probably because, in revi-ling Feuerbach,they want indirectly to discredit the materialist theory of Marx and En-gels.Of course,if we examine the subject impartially we shall certainly find that in ad- dition to erroneous ideas,Feuerbach gave utterance to correct ideas,as has been the case with many scholars in history.Nevertheless,the Anarchists go on "exposing." ...

We say again that by tricks of this kind they prove nothing but their own ignorance. It is interesting to note (as we shall see later on) that the Anarchists took it into their heads to criticise the materialist theory from hearsay, without any acquaintance with it. As a consequence, they often contradict and refute each other, which, of course, makes our "critics" look ridiculous. If,for example,we listen to what Mr. Cherkezishvili has to say, it would appear that Marx and Engels detested monistic materialism, that their materialism was vulgar and not monistic materialism :

"The great science of the naturalists, with its system of evolution, transformism and monistic materialism, which Engels so heartily detested . . . avoided dialectics," etc. (see Nobati, No. 4. V. Cherkezishvili).

It follows,therefore, that natural-scientific materialism, which Cherkezishvili approves of and which Engels "detested," was monistic materialism and, therefore, deserves approval,whereas the materialism of Marx and Engels is not monistic and, of course, does not deserve recognition.

Another Anarchist, however,says that the materialism of Marx and Engels is monistic and therefore should be rejected.

"Marx's conception of history is a throwback to Hegel. The monistic materialism of absolute objectivism in general, and Marx's economic monism in particular, are im-possible in nature and fallacious in theory. ...Monistic materialism is poorly disguised dualism and a compromise between metaphysics and science ..." (see Nobati,No. 6. Sh. G.).

It would follow, therefore, that monistic materialism is unacceptable, that Marx and Engels do not detest it, but, on the contrary, are themselves monistic materialists — and therefore, monistic materialism must be rejected.

They are all at sixes and sevens. Try and make out which of them is right, the former or the latter! They have not yet agreed among themselves about the merits and demerits of Marx's materialism, they have not yet understood whether it is monistic or not, and have not yet made up their minds themselves as to which is the more acceptable, vulgar or monistic materialism — but they already deafen us with their boastful claims to have shattered Marxism!

Well, well, if Messieurs the Anarchists continue to shatter each other's views as zealously as they are doing now, we need say no more, the future belongs to the Anarchists. ...

No less ridiculous is the fact that certain "celeblated" Anarchists, notwithstanding their "celebrity," have not yet made themselves familiar with the different trends in science. It appears that they are ignorant of the fact that there are various kinds of materialism in science which differ a great deal from each other:there is,for example, vulgar materialism,which denies the importance of the ideal side and the effect it has upon the material side;but there is also so-called monistic materialism - the materia-list theory of Marx - which scientifically examines the interrelation between the ideal and the material sides. But the Anarchists confuse these different kinds of materia-lism, fail to see even the obvious differences between them, and at the same time affirm with great aplomb that they are regenerating science!

P. Kropotkin, for example, smugly asserts in his "philosophical" works that anarcho-communism rests on "contemporary materialist philosophy," but he does not utter a single word to explain on which "materialist philosophy" anarcho-communism rests: on vulgar, monistic, or some other. Evidently he is ignorant of the fact that there are fundamental contradictions between the different trends of materialism, and he fails to understand that to confuse these trends means not "regenerating science," but displaying one's own downright ignorance (see Kropotkin, Science and Anarchism, and also Anarchy and Its Philosophy).

The same thing must be said about Kropotkin's Georgian disciples. Listen to this :

"In the opinion of Engels,and also of Kautsky,Marx rendered mankind a great service in that he..." among other things, discovered the "materialist conception. Is this true? We do not think so, for we know ... that all the historians, scientists and philosophers who adhere to the view that the social mechanism is set in motion by geographic, climatic and telluric, cosmic, anthropological and biological conditions - are all materialists" (see Nobati, No. 2).

It follows, therefore, that there is no difference whatever between the "materialism" of Aristotle and Holbach, or between the "materialism" of Marx and Moleschott! This is criticism if you like! And people whose knowledge is on such a level have taken it into their heads to renovate science! Indeed, it is an apt saying: "It's a bad lookout when a cobbler begins to bake pies! . . ."

To proceed. Our "celebrated" Anarchists heard somewhere that Marx's materialism was a "belly theory," and so they rebuke us, Marxists, saying :

"In the opinion of Feuerbach,man is what he eats.This formula had a magic effect on Marx and Engels," and, as a consequence, Marx drew the conclusion that "the main and primary thing is economic conditions, relations of production. ..." And then the Anarchists proceed to instruct us in a philosophical tone: "It would be a mistake to say that the sole means of achieving this object of social life) is eating and economic production....If ideology were determined mainly,monistically,by eating and economic conditions - then some gluttons would be geniuses" (see Nobati, No. 6. Sh. G.).

You see how easy it is to refute the materialism of Marx and Engels! It is sufficient to hear some gossip in the street from some schoolgirl about Marx and

Engels, it is sufficient to repeat that street gossip with philosophical aplomb in the columns of a paper like Nobati, to leap into fame as a "critic" of Marxism!

But tell me, gentlemen: Where, when, on which planet, and which Marx did you hear say that "eating determines ideology"? Why did you not cite a single sentence, a single word from the works of Marx to back your assertion? True, Marx said that the economic conditions of men determine their consciousness, their ideology, but who told you that eating and economic conditions are the same thing? Don't you really know that physiological phenomena, such as eating,for example,differ fundamentally from sociological phenomena,such as the economic conditions of men, for example? One can forgive a schoolgirl, say, for confusing these two different phenomena; but how is it that you, the "vanquishers of Social-Democracy," "regenerators of science," so carelessly repeat the mistake of a schoolgirl?

How,indeed,can eating determine social ideology? Ponder over what you yourselves have said: eating, the form of eating, does not change; in ancient times people ate, masticated and digested their food in the same way as they do now, but ideology changes all the time. Ancient, feudal, bourgeois and proletarian - such are the forms of ideology. Is it conceivable that that which does not change can determine that which is constantly changing?

To proceed further.In the opinion of the Anarchists,Marx's materialism "is parallelism. ..." Or again: "monistic materialism is poorly disguised dualism and a compromise between metaphysics and science. ..." "Marx drops into dualism because he depicts relations of production as material, and human striving and will as an illusion and a utopia, which, even though it exists, is of no importance" (see Nobati, No. 6. Sh. G.).

Firstly, Marx's monistic materialism has nothing in common with silly parallelism. From the standpoint of this materialism, the material side, content, necessarily pre-cedes the ideal side, form. Parallelism, however, repudiates this view and emphati-cally affirms that neither the material nor the ideal comes first, that both develop together, side by side.

Secondly, even if Marx had in fact "depicted relations of production as material, and human striving and will as an illusion and a utopia having no importance," does that mean that Marx was a dualist? The dualist, as is well known, ascribes equal impor-tance to the ideal and material sides as two opposite principles. But if, as you say, Marx attaches higher importance to the material side and no importance to the ideal side because it is a "utopia", how do you make out that Marx was a dualist, Messieurs "Critics"?

Thirdly, what connection can there be between materialist monism and dualism, when even a child knows that monism springs from one principle — nature, or being, which has a material and an ideal form, whereas dualism springs from two principles — the material and the ideal, which, according to dualism, negate each other?

Fourthly, when did Marx depict "human striving and will as a utopia and an illusion"? True, Marx explained "human striving and will" by economic development, and when the strivings of certain armchair philosophers failed to harmonise with economic con-ditions he called them utopian. But does this mean that Marx believed that human striving in general is utopian? Does this,too,really need explanation? Have you really not read Marx's statement that: "mankind always sets itself only such tasks as it can solve" (see Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy), i.e., that, generally speaking, mankind does not pursue utopian aims? Clearly, either our "cri-tic" does not know what he is talking about, or he is deliberately distorting the facts.

Fifthly, who told you that in the opinion of Marx and Engels "human striving and will are of no importance"? Why do you not point to the place where they say that? Does not Marx speak of the importance of "striving and will" in his Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, in his Class Struggles in France, in his Civil War in France, and in other pamphlets of the same kind?Why then did Marx try to develop the proletarians' "will and striving" in the socialist spirit, why did he conduct propaganda among them if he attached no importance to "striving and will"? Or, what did Engels talk about in his well-known articles of 1891-94 if not the "importance of will and striving"? True, in Marx's opinion human "will and striving" acquire their content from economic condi-tions, but does that mean that they themselves exert no influence on the develop-ment of economic relations? Is it really so difficult for the Anarchists to understand such a simple idea?

Here is another "accusation" Messieurs the Anarchists make: "form is inconceivable without content ..." therefore,one cannot say that "form comes after content (lags be- hind content. K.) ... they 'co-exist.'... Otherwise, monism would be an absurdity" (see Nobati, No. 1. Sh. G.).

Our "scholar" is somewhat confused again. It is quite true that content is inconcei-vable without form. But it is also true that the existing form never fully corresponds to the existing content: the former lags behind the latter,to a certain extent the new content is always clothed in the old form and, as a consequence, there is always a conflict between the old form and the new content. It is precisely on this ground that revolutions occur, and this, among other things,expresses the revolutionary spirit of Marx's materialism. The "celebrated" Anarchists, however, have failed to understand this, and for this they themselves and not the materialist theory are to blame, of course.

Such are the views of the Anarchists on the materialist theory of Marx and Engels, that is, if they can be called views at all.

III


Proletarian Socialism

We are now familiar with Marx's theoretical doctrine; we are familiar with his method and also with his theory.

What practical conclusions must we draw from this doctrine?

What connection is there between dialectical materialism and proletarian socialism?

The dialectical method affirms that only that class which is growing day by day,which always marches forward and fights unceasingly for a better future, can be progres-sive to the end, only that class can smash the yoke of slavery. We see that the only class which is steadily growing, which always marches forward and is fighting for the future is the urban and rural proletariat. Therefore, we must serve the proletariat and place our hopes on it.

Such is the first practical conclusion to be drawn from Marx's theoretical doctrine.

But there is service and service. Bernstein also "serves" the proletariat when he ur-ges it to forget about socialism. Kropotkin also "serves" the proletariat when he offers it community "socialism," which is scattered and has no broad industrial base. And Karl Marx serves the proletariat when he calls it to proletarian socialism, which will rest on the broad basis of modern large-scale industry.

What must we do in order that our activities may benefit the proletariat? How should we serve the proletariat?

The materialist theory affirms that a given ideal may be of direct service to the prole-tariat only if it does not run counter to the economic development of the country, if it fully answers to the requirements of that development. The economic development of the capitalist system shows that present-day production is assuming a social cha-racter, that the social character of production is a fundamental negation of existing capitalist property; consequently,our main task is to help to abolish capitalist property and to establish socialist property.And that means that the doctrine of Bernstein, who urges that socialism should be forgotten, fundamentally contradicts the requirements of economic development - it is harmful to the proletariat.

Further, the economic development of the capitalist system shows that present-day production is expanding day by day; it is not confined within the limits of individual towns and provinces,but constantly overflows these limits and embraces the territory of the whole state - consequently,we must welcome the expansion of production and regard as the basis of future socialism not separate towns and communities, but the entire and indivisible territory of the whole state which,in future,will,of course, expand more and more.And this means that the doctrine advocated by Kropotkin, which con- fines future socialism within the limits of separate towns and communities,is contrary to the interests of a powerful expansion of production—it is harmful to the proletariat.

Fight for a broad socialist life as the principal goal — this is how we should serve the proletariat.

Such is the second practical conclusion to be drawn from Marx's theoretical doctrine.

Clearly, proletarian socialism is the logical deduction from dialectical materialism.

What is proletarian socialism?

The present system is a capitalist system. This means that the world is divided up into two opposing camps, the camp of a small handful of capitalists and the camp of the majority - the proletarians. The proletarians work day and night, nevertheless they remain poor. The capitalists do not work, nevertheless they are rich. This takes place not because the proletarians are unintelligent and the capitalists are geniuses, but because the capitalists appropriate the fruits of the labour of the proletarians, because the capitalists exploit the proletarians.

Why are the fruits of the labour of the proletarians appropriated by the capitalists and not by the proletarians? Why do the capitalists exploit the proletarians and not vice versa?

Because the capitalist system is based on commodity production: here everything assumes the form of a commodity, everywhere the principle of buying and selling prevails. Here you can buy not only articles of consumption, not only food products, but also the labour power of men, their blood and their consciences. The capitalists know all this and purchase the labour power of the proletarians, they hire them. This means that the capitalists become the owners of the labour power they buy. The pro-letarians, however,lose their right to the labour power which they have sold.That is to say, what is produced by that labour power no longer belongs to the proletarians, it belongs only to the capitalists and goes into their pockets. The labour power which you have sold may produce in the course of a day goods to the value of 100 rubles, but that is not your business,those goods do not belong to you,it is the business only of the capitalists, and the goods belong to them - all that you are due to receive is your daily wage which, perhaps, may be sufficient to satisfy your essential needs if, of course, you live frugally. Briefly:the capitalists buy the labour power of the proleta- rians, they hire the proletarians, and this is precisely why the capitalists appropriate the fruits of the labour of the proletarians, this is precisely why the capitalists exploit the proletarians and not vice versa.

But why is it precisely the capitalists who buy the labour power of the proletarians? Why do the capitalists hire the proletarians and not vice versa?

Because the principal basis of the capitalist system is the private ownership of the instruments and means of production.Because the factories, mills,the land and mine-rals, the forests, the railways,machines and other means of production have become the private property of a small handful of capitalists. Because the proletarians lack all this. That is why the capitalists hire proletarians to keep the factories and mills going - if they did not do that their instruments and means of production would yield no profit. That is why the proletarians sell their labour power to the capitalists - if they did not, they would die of starvation.

All this throws light on the general character of capitalist production. Firstly, it is self-evident that capitalist production cannot be united and organised: it is all split up among the private enterprises of individual capitalists. Secondly, it is also clear that the immediate purpose of this scattered production is not to satisfy the needs of the people,but to produce goods for sale in order to increase the profits of the capitalists. But as every capitalist strives to increase his profits, each one tries to produce the largest possible quantity of goods and, as a result, the market is soon glutted, prices fall and — a general crisis sets in.

Thus, crises, unemployment, suspension of production, anarchy of production, and the like, are the direct results of present-day unorganised capitalist production.

If this unorganised social system still remains standing, if it still firmly withstands the attacks of the proletariat, it is primarily because it is protected by the capitalist state, by the capitalist government.

Such is the basis of present-day capitalist society.

*                *                 *

There can be no doubt that future society will be built on an entirely different basis.

Future society will be socialist society. This means primarily, that there will be no classes in that society; there will be neither capitalists nor proletarians and, conse-quently, there will be no exploitation. In that society there will be only workers engaged in collective labour.

Future society will be socialist society. This means also that, with the abolition of exploitation commodity production and buying and selling will also be abolished and, therefore, there will be no room for buyers and sellers of labour power, for employers and employed — there will be only free workers.

Future society will be socialist society. This means, lastly,that in that society the abo-lition of wage-labour will be accompanied by the complete abolition of the private ownership of the instruments and means of production; there will be neither poor proletarians nor rich capitalists — there will be only workers who collectively own all the land and minerals, all the forests, all the factories and mills, all the railways, etc.

As you see, the main purpose of production in the future will be to satisfy the needs of society and not to produce goods for sale in order to increase the profits of the ca-pitalists. Where there will be no room for commodity production, struggle for profits, etc.

It is also clear that future production will be socialistically organised,highly developed production, which will take into account the needs of society and will produce as much as society needs. Here there will be no room whether for scattered production, competition, crises, or unemployment.

Where there are no classes, where there are neither rich nor poor, there is no need for a state, there is no need either for political power, which oppresses the poor and protects the rich. Consequently, in socialist society there will be no need for the existence of political power.

That is why Karl Marx said as far back as 1846:"The working class in the course of its development Will substitute for the old bourgeois society an association which will exclude classes and their antagonism, and there will be no more political power pro-perly so-called..." (see The Poverty of Philosophy).7 That is why Engels said in 1884:

"The state, then, has not existed from all eternity. There have been societies that did without it, that had no conception of the state and state power. At a certain stage of economic development,which was necessarily bound up with the cleavage of society into classes,the state became a necessity....We are now rapidly approaching a stage in the development of production at which the existence of these classes not only will have ceased to be a necessity, but will become a positive hindrance to produc-tion. They will fall as inevitably as they arose at an earlier stage. Along with them the state will inevitably fall. The society that will organise production on the basis of a free and equal association of the producers will put the whole machinery of state where it will then belong: into the Museum of Antiquities, by the side of the spinning wheel and the bronze axe" (see The Origin of the Family, Private Property and the State). 8

At the same time, it is self-evident that for the purpose of administering public affairs there will have to be in socialist society, in addition to local offices which will collect all sorts of information,a central statistical bureau, which will collect information about the needs of the whole of society, and then distribute the various kinds of work among the working people accordingly. It will also be necessary to hold conferences, and particularly congresses, the decisions of which will certainly be binding upon the comrades in the minority until the next congress is held.

Lastly, it is obvious that free and comradely labour should result in an equally comra- dely, and complete,satisfaction of all needs in the future socialist society. This means that if future society demands from each of its members as much labour as he can perform, it, in its turn, must provide each member with all the products he needs.

From each according to his ability,to each according to his needs! - such is the basis upon which the future collectivist system must be created. It goes without saying that in the first stage of socialism, when elements who have not yet grown accustomed to work are being drawn into the new way of life, when the productive forces also will not yet have been sufficiently developed and there will still be "dirty" and "clean" work to do, the application of the principle: "to each according to his needs," will un-doubtedly be greatly hindered and,as a consequence, society will be obliged tempo-rarily to take some other path, a middle path.But it is also clear that when future so-ciety runs into its groove, when the survivals of capitalism will have been eradicated, the only principle that will conform to socialist society will be the one pointed out above.

That is why Marx said in 1875 :

"In a higher phase of communist (i.e., socialist) society, after the enslaving subordi-nation of the individual to the division of labour, and therewith also the antithesis between mental and physical labour, has vanished; after labour has become not only a means of livelihood but life's prime want; after the productive forces have also increased with the all-round development of the individual ... only then can the narrow horizon of bourgeois law be crossed in its entirety and society inscribe on its banners: 'From each according to his ability,to each according to his needs' " (see Critique of the Gotha Programme). 9

Such, in general, is the picture of future socialist society according to the theory of Marx.

This is all very well. But is the achievement of socialism conceivable? Can we assume that man will rid himself of his "savage habits"?

Or again: if everybody receives according to his needs,can we assume that the level of the productive forces of socialist society will be adequate for this?

Socialist society presupposes an adequate development of productive forces and socialist consciousness among men,their socialist enlightenment.At the present time the development of productive forces is hindered by the existence of capitalist pro-perty, but if we bear in mind that this capitalist property will not exist in future society, it is self-evident that the productive forces will increase tenfold. Nor must it be forgot-ten that in future society the hundreds of thousands of present-day parasites, and also the unemployed, will set to work and augment the ranks of the working people; and this will greatly stimulate the development of the productive forces. As regards men's "savage" sentiments and opinions, these are not as eternal as some people imagine; there was a time, under primitive communism, when man did not recognise private property;there came a time,the time of individualistic production,when private property dominated the hearts and minds of men; a new time is coming, the time of socialist production - will it be surprising if the hearts and minds of men become imbued with socialist strivings? Does not being determine the "sentiments" and opinions of men?

But what proof is there that the establishment of the socialist system is inevitable? Must the development of modern capitalism inevitably be followed by socialism? Or, in other words: How do we know that Marx's proletarian socialism is not merely a sentimental dream, a fantasy? Where is the scientific proof that it is not?

History shows that the form of property is directly determined by the form of produc-tion and, as a consequence, a change in the form of production is sooner or later in-evitably followed by a change in the form of property.There was a time when proper-ty bore a communistic character,when the forests and fields in which primitive men roamed belonged to all and not to individuals. Why did communist property exist at that time? Because production was communistic, labour was performed in common, collectively - all worked together and could not dispense with each other. A different period set in,the period of petty-bourgeois production,when property asumed an indi-vidualistic (private) character, when everything that man needed (with the exception, of course,of air, sunlight, etc.) was regarded as private property. Why did this change take place? Because production became individualistic; each one began to work for himself, stuck in his own little corner.Finally there came a time,the time of large-scale capitalist production, when hundreds and thousands of workers gather under one roof, in one factory, and engage in collective labour. Here you do not see the old me-thod of working individually,each pulling his own way - here every worker is closely associated in his work with his comrades in his own shop, and all of them are asso-ciated with the other shops. It is sufficient for one shop to stop work for the workers in the entire plant to become idle. As you see, the process of production, labour, has already assumed a social character, has acquired a socialist hue. And this takes place not only in individual factories, but in entire branches of industry, and between bran-ches of industry; it is sufficient for the railwaymen to go on strike for production to be put in difficulties, it is sufficient for the production of oil and coal to come to a standstill for whole factories and mills to close down after a time. Clearly, here the process of production has assumed a social, collective character. As, however, the private character of appropriation does not correspond to the social character of pro-duction, as present-day collective labour must inevitably lead to collective property, it is self-evident that the socialist system will follow capitalism as inevitably as day follows night.

That is how history proves the inevitability of Marx's proletarian socialism.

*                *                 *

History teaches us that the class or social group which plays the principal role in so-cial production and performs the main functions in production must, in the course of time, inevitably take control of that production. There was a time, under the matriar-chate, when women were regarded as the masters of production. Why was this? Be-cause under the kind of production then prevailing,primitive agriculture, women play- ed the principal role in production, they performed the main functions, while the men roamed the forests in quest of game. Then came the time, under the patriarchate, when the predominant position in production passed to men. Why did this change take place? Because under the kind of production prevailing at that time, stock-rai-sing, in which the principal instruments of production were the spear, the lasso and the bow and arrow, the principal role was played by men. ... There came the time of large-scale capitalist production, in which the proletarians begin to play the principal role in production, when all the principal functions in production pass to them, when without them production cannot go on for a single day (let us recall general strikes), and when the capitalists, far from being needed for production, are even a hindrance to it.What does this signify? It signifies either that all social life must collapse entirely, or that the proletariat, sooner or later, but inevitably, must take control of modern production, must become its sole owner, its socialistic owner.

Modern industrial crises, which sound the death knell of capitalist property and blunt-ly put the question: capitalism or socialism, make this conclusion absolutely obvious; they vividly reveal the parasitism of the capitalists and the inevitability of the victory of socialism.

That is how history further proves the inevitability of Marx's proletarian socialism.

Proletarian socialism is based not on sentiment, not on abstract "justice," not on love for the proletariat, but on the scientific grounds referred to above.

That is why proletarian socialism is also called "scientific socialism."

Engels said as far back as 1877:

"If for the imminent overthrow of the present mode of distribution of the products of labour ... we had no better guarantee than the consciousness that this mode of dis-tribution is unjust, and that justice must eventually triumph, we should be in a pretty bad way,and we might have a long time to wait...." The most important thing in this is that "the productive forces created by the modern capitalist mode of production and the system of distribution of goods established by it have come into crying contradic-tion with that mode of production itself, and in fact to such a degree that, if the whole of modern society is not to perish, a revolution of the mode of production and distri-bution must take place,a revolution which will put an end to all class divisions.On this tangible, material fact . . . and not on the conceptions of justice and injustice held by any armchair philosopher, is modern socialism's confidence of victory founded" (see Anti-Duhring). 10

That does not mean, of course, that since capitalism is decaying the socialist system can be established any time we like. Only Anarchists and other petty-bourgeois ideo-logists think that. The socialist ideal is not the ideal of all classes. It is the ideal only of the proletariat; not all classes are directly interested in its fulfilment the proletariat alone is so interested. This means that as long as the proletariat constitutes a small section of society the establishment of the socialist system is impossible. The decay of the old form of production, the further concentration of capitalist production, and the proletarianisation of the majority in society — such are the conditions needed for the achievement of socialism. But this is still not enough. The majority in society may already be proletarianised, but socialism may still not be achievable.This is because, in addition to all this, the achievement of socialism calls for class consciousness, the unity of the proletariat and the ability of the proletariat to manage its own affairs. In order that all this may be acquired, what is called political freedom is needed, i.e., freedom of speech,press, strikes and association, in short,freedom to wage the class struggle. But political freedom is not equally ensured everywhere.Therefore, the con-ditions under which it is obliged to wage the struggle: under a feudal autocracy (Rus-sia),a constitutional monarchy (Germany),a big-bourgeois republic (France),or under a democratic republic (which Russian Social-Democracy is demanding), are not a matter of indifference to the proletariat. Political freedom is best and most fully ensu-red in a democratic republic, that is, of course, in so far as it can be ensured under capitalism at all. Therefore, all advocates of proletarian socialism necessarily strive for the establishment of a democratic republic as the best "bridge" to socialism.

That is why, under present conditions, the Marxist programme is divided into two parts: the maximum programme, the goal of which is socialism, and the minimum programme, the object of which is to lay the road to socialism through a democratic republic.

*                *                 *

What must the proletariat do, what path must it take in order consciously to carry out its programme, to overthrow capitalism and build socialism?

The answer is clear: the proletariat cannot achieve socialism by making peace with the bourgeoisie — it must unfailingly take the path of struggle, and this struggle must be a class struggle, a struggle of the entire proletariat against the entire bourgeoisie. Either the bourgeoisie and its capitalism, or the proletariat and its socialism! That must be the basis of the proletariat's actions, of its class struggle.

But the proletarian class struggle assumes numerous forms. A strike, for example — whether partial or general makes no difference - is class struggle. Boycott and sabotage are undoubtedly class struggle. Meetings, demonstrations, activity in public representative bodies, etc. - whether national parliaments or local government bodies makes no difference - are also class struggle. All these are different forms of the same class struggle. We shall not here examine which form of struggle is more important for the proletariat in its class struggle,we shall merely observe that, in its proper time and place, each is undoubtedly needed by the proletariat as essential means for developing its class consciousness and organisation; and the proletariat needs class consciousness and organisation as much as it needs air. It must also be observed, however, that for the proletariat,all these forms of struggle are merely preparatory means, that not one of them, taken separately, constitutes the decisive means by which the proletariat can smash capitalism.Capitalism cannot be smashed by the general strike alone:the general strike can only create some of the conditions that are necessary for the smashing of capitalism. It is inconceivable that the proletariat should be able to overthrow capitalism merely by its activity in parliament: parliamentarism can only prepare some of the conditions that are necessary for overthrowing capitalism.

What, then,is the decisive means by which the proletariat will overthrow the capitalist system?

The socialist revolution is this means.

Strikes, boycott, parliamentarism,meetings and demonstrations are all good forms of struggle as means for preparing and organising the proletariat. But not one of these means is capable of abolishing existing inequality. All these means must be concentrated in one principal and decisive means; the proletariat must rise and launch a determined attack upon the bourgeoisie in order to destroy capitalism to its foundations. This principal and decisive means is the socialist revolution.

The socialist revolution must not be conceived as a sudden and short blow, it is a prolonged struggle waged by the proletarian masses,who inflict defeat upon the bourgeoisie and capture its positions. And as the victory of the proletariat will at the same time mean domination over the vanquished bourgeoisie, as, in a collision of classes, the defeat of one class signifies the domination of the other, the first stage of the socialist revolution will be the political domination of the proletariat over the bourgeoisie.

The socialist dictatorship of the proletariat, capture of power by the proletariat — this is what the socialist revolution must start with.

This means that until the bourgeoisie is completely vanquished, until its wealth has been confiscated, the proletariat must without fail possess a military force, it must without fail have its "proletarian guard," with the aid of which it will repel the counter-revolutionary attacks of the dying bourgeoisie, exactly as the Paris proletariat did during the Commune.

The socialist dictatorship of the proletariat is needed to enable the proletariat to expropriate the bourgeoisie, to enable it to confiscate the land, forests, factories and mills, machines, railways, etc., from the entire bourgeoisie.

The expropriation of the bourgeoisie - this is what the socialist revolution must lead to.

This, then, is the principal and decisive means by which the proletariat will overthrow the present capitalist system.

That is why Karl Marx said as far back as 1847 :

"...The first step in the revolution by the working class,is to raise the proletariat to the position of ruling class. ... The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degrees, all capital from the bourgeoisie,to centralise all instruments of production in the hands ... of the proletariat organised as the ruling class ..." (see the Communist Manifesto).

That is how the proletariat must proceed if it wants to bring about socialism.

From this general principle emerge all the other views on tactics.Strikes, boycott, de-monstrations, and parliamentarism are important only in so far as they help to orga-nise the proletariat and to strengthen and enlarge its organisations for accomplishing the socialist revolution.

*                *                 *

Thus, to bring about socialism, the socialist revolution is needed, and the socialist revolution must begin with the dictatorship of the proletariat, i.e., the proletariat must capture political power as a means with which to expropriate the bourgeoisie.

But to achieve all this the proletariat must be organised, the proletarian ranks must be closely-knit and united, strong proletarian organisations must be formed, and these must steadily grow.

What forms must the proletarian organisations assume?

The most widespread, mass organisations are trade unions and workers' co-opera-tives (mainly producers' and consumers' co-operatives). The object of the trade unions is to fight (mainly) against industrial capital to improve the conditions of the workers within the limits of the present capitalist system. The object of the co-opera-tives is to fight (mainly) against merchant capital to secure an increase of consump-tion among the workers by reducing the prices of articles of prime necessity, also within the limits of the capitalist system,of course. The proletariat undoubtedly needs both trade unions and co-operatives as means of organising the proletarian masses. Hence, from the point of view of the proletarian socialism of Marx and Engels, the proletariat must utilise both these forms of organisation and reinforce and strengthen them, as far as this is possible under present political conditions, of course.

But trade unions and co-operatives alone cannot satisfy the organisational needs of the militant proletariat. This is because the organisations mentioned cannot go be-yond the limits of capitalism, for their object is to improve the conditions of the wor-kers under the capitalist system. The workers, however, want to free themselves entirely from capitalist slavery, they want to smash these limits, and not merely ope-rate within the limits of capitalism. Hence, in addition, an organisation is needed that will rally around itself the class-conscious elements of the workers of all trades, that will transform the proletariat into a conscious class and make it its chief aim to smash the capitalist system, to prepare for the socialist revolution.

Such an organisation is the Social-Democratic Party of the proletariat.

This Party must be a class party, and it must be quite independent of other parties — and this is because it is the party of the proletarian class, the emancipation of which can be brought about only by this class itself.

This Party must be a revolutionary party — and this because the workers can be emancipated only by revolutionary means, by means of the socialist revolution.

This Party must be an international party, the doors of the Party must be open to all class-conscious proletarians—and this because the emancipation of the workers is not a national but a social question, equally important for the Georgian proletarians, for the Russian proletarians, and for the proletarians of other nations.

Hence, it is clear, that the more closely the proletarians of the different nations are united, the more thoroughly the national barriers which have been raised between them are demolished, the stronger will the Party of the proletariat be, and the more will the organisation of the proletariat in one indivisible class be facilitated.

Hence, it is necessary, as far as possible, to introduce the principle of centralism in the proletarian organisations as against the looseness of federation — irrespective of whether these organisations are party, trade union or co-operative.

It is also clear that all these organisations must be built on a democratic basis, in so far as this is not hindered by political or other conditions, of course.

What should be the relations between the Party on the one hand and the co-opera-tives and trade unions on the other? Should the latter be party or non-party? The an-swer to this question depends upon where and under what conditions the proletariat has to fight.At all events, there can be no doubt that the friendlier the trade unions and co-operatives are towards the socialist party of the proletariat, the more fully will both develop. And this is because both these economic organisations, if they are not closely connected with a strong socialist party,often become petty, allow narrow craft interests to obscure general class interests and thereby cause great harm to the pro-letariat. It is therefore necessary, in all cases, to ensure that the trade unions and co-operatives are under the ideological and political influence of the Party. Only if this is done will the organisations mentioned be transformed into a socialist school that will organise the proletariat - at present split up into separate groups - into a conscious class.

Such, in general, are the characteristic features of the proletarian socialism of Marx and Engels.

—   —   —  —

How do the Anarchists look upon proletarian socialism?

First of all we must know that proletarian socialism is not simply a philosophical doc-trine. It is the doctrine of the proletarian masses, their banner; it is honoured and "re-vered" by the proletarians all over the world. Consequently, Marx and Engels are not simply the founders of a philosophical "school" - they are the living leaders of the living proletarian movement, which is growing and gaining strength every day.

Whoever fights against this doctrine, whoever wants to "overthrow" it, must keep all this well in mind so as to avoid having his head cracked for nothing in an unequal struggle.Messieurs the Anarchists are well aware of this. That is why,in fighting Marx and Engels, they resort to a most unusual and, in its way, a new weapon.

What is this new weapon? A new investigation of capitalist production? A refutation of Marx's Capital? Of course not! Or perhaps, having armed themselves with "new facts" and the "inductive" method, they "scientifically" refute the "Bible" of Social-Democracy - the Communist Manifesto of Marx and Engels? Again no! Then what is this extraordinary weapon?

It is the accusation that Marx and Engels indulged in "plagiarism"! Would you believe it? It appears that Marx and Engels wrote nothing original, that scientific socialism is a pure fiction, because the Communist Manifesto of Marx and Engels was, from be-ginning to end, "stolen" from the Manifesto of Victor Considerant. This is quite ludi-crous, of course, but V. Cherkezishvili, the "incomparable leader" of the Anarchists, relates this amusing story with such aplomb, and a certain Pierre Ramus, Cherkezi-shvili's foolish "apostle," and our homegrown Anarchists repeat this "discovery" with such fervour, that it is worth while dealing at least briefly with this "story."

Listen to Cherkezishvili :

"The entire theoretical part of the Communist Manifesto, namely, the first and second chapters ... are taken from V. Considerant. Consequently, the Manifesto of Marx and Engels - that Bible of legal revolutionary democracy - is nothing but a clumsy para-phrasing of V. Considerant's Manifesto. Marx and Engels not only appropriated the contents of Considerant's Manifesto but even . . . borrowed some of its chapter hea-dings" (see the symposium of articles by Cherkezishvili, Ramus and Labriola, pub-lished in German under the title of The Origin of the "Communist Manifesto," p. 10).

This story is repeated by another Anarchist, P. Ramus :

"It can be emphatically asserted that their (Marx-Engels's) major work (the Commu-nist Manifesto) is simply theft (a plagiary), shameless theft;they did not, however, copy it word for word as ordinary thieves do, but stole only the ideas and theories ..." (ibid., p. 4).

This is repeated by our Anarchists in Nobati, Musha, 11 Khma, 12 and other papers.

Thus it appears that scientific socialism and its theoretical principles were "stolen" from Considerant's Manifesto.

Are there any grounds for this assertion?

What was V. Considerant?

What was Karl Marx?

V. Considerant, who died in 1893,was a disciple of the utopian Fourier and remained an incorrigible Utopian, who placed his hopes for the "salvation of France" on the conciliation of classes.

Karl Marx, who died in 1883, was a materialist, an enemy of the Utopians. He regar-ded the development of the productive forces and the struggle between classes as the guarantee of the liberation of mankind.

Is there anything in common between them?

The theoretical basis of scientific socialism is the materialist theory of Marx and En-gels. From the standpoint of this theory the development of social life is wholly deter-mined by the development of the productive forces.If the feudal-landlord system was superseded by the bourgeois system,the "blame"for this rests upon the development of the productive forces, which made the rise of the bourgeois system inevitable. Or again: if the present bourgeois system will inevitably be superseded by the socialist system, it is because this is called for by the development of the modern productive forces. Hence the historical necessity of the destruction of capitalism and the estab-lishment of socialism. Hence the Marxist proposition that we must seek our ideals in the history,of the development of the productive forces and not in the minds of men.

Such is the theoretical basis of the Communist Manifesto of Marx and Engels (see the Communist Manifesto, Chapters I and II).

Does V. Considerant's Democratic Manifesto say anything of the kind? Did Considerant accept the materialist point of view?

We assert that neither Cherkezishvili, nor Ramus, nor our Nobatists quote a single statement, or a single word from Considerant's Democratic Manifesto which would confirm that Considerant was a materialist and based the evolution of social life upon the development of the productive forces. On the contrary, we know very well that Considerant is known in the history of socialism as an idealist utopian (see Paul Louis, The History of Socialism in France).

What, then, induces these queer "critics" to indulge in this idle chatter? Why do they undertake to criticise Marx and Engels when they are even unable to distinguish idealism from materialism? Is it only to amuse people? . . .

The tactical basis of scientific socialism is the doctrine of uncompromising class struggle, for this is the best weapon the proletariat possesses. The proletarian class struggle is the weapon by means of which the proletariat will capture political power and then expropriate the bourgeoisie in order to establish socialism.

Such is the tactical basis of scientific socialism as expounded in the Manifesto of Marx and Engels.

Is anything like this said in Considerant's Democratic Manifesto? Did Considerant regard the class struggle as the best weapon the proletariat possesses?

As is evident from the articles of Cherkezishvili and Ramus (see the above-mentio-ned symposium), there is not a word about this in Considerant's Manifesto - it merely notes the class struggle as a deplorable fact. As regards the class struggle as a means of smashing capitalism, Considerant spoke of it in his Manifesto as follows :

"Capital, labour and talent — such are the three basic elements of production, the three sources of wealth, the three wheels of the industrial mechanism. ... The three classes which represent them have 'common interests'; their function is to make the machines work for the capitalists and for the people. ... Before them ... is the great goal of organising the association of classes within the Unity of the nation ..." (see K. Kautsky's pamphlet The Communist Manifesto - A Plagiary, p.14,where this passage from Considerant's Manifesto is quoted).

All classes,unite!- this is the slogan that V. Considerant proclaimed in his Democratic Manifesto.

What is there in common between these tactics of class conciliation and the tactics of uncompromising class struggle advocated by Marx and Engels, whose resolute call was : Proletarians of all countries, unite against all anti-proletarian classes?

There is nothing in common between them, of course!

Why, then, do Messieurs Cherkezishvili and their foolish followers talk this rubbish? Do they think we are dead? Do they think we shall not drag them into the light of day?!

And lastly, there is one other interesting point. V. Considerant lived right up to 1893. He published his Democratic Manifesto in 1843. At the end of 1847 Marx and Engels wrote their Communist Manifesto. After that the Manifesto of Marx and Engels was published over and over again in all European languages. Everybody knows that the Manifesto of Marx and Engels was an epoch-making document. Nevertheless, nowhere did Considerant or his friends ever state during the lifetime of Marx and Engels that the latter had stolen "socialism" from Considerant's Manifesto. Is this not strange, reader?

What, then,impels the "inductive" upstarts - I beg your pardon,"scholars" - to talk this rubbish? In whose name are they speaking? Are they more familiar with Conside-rant's Manifesto than was Considerant himself? Or perhaps they think that V. Considerant and his supporters had not read the Communist Manifesto?

But enough. ... Enough because the Anarchists themselves do not take seriously the Quixotic crusade launched by Ramus and Cherkezishvili: the inglorious end of this ridiculous crusade is too obvious to make it worthy of much attention. . . .

Let us proceed to the actual criticism.

*                *                 *

The Anarchists suffer from a certain ailment: they are very fond of "criticising" the parties of their opponents, but they do not take the trouble to make themselves in the least familiar with these parties.We have seen the Anarchists behave precisely in this way when "criticising" the dialectical method and the materialist theory of the Social-Democrats (see Chapters I and II). They behave in the same way when they deal with the theory of scientific socialism of the Social-Democrats.

Let us,for example, take the following fact. Who does not know that fundamental dis-agreements exist between the Socialist-Revolutionaries and the Social-Democrats? Who does not know that the former repudiate Marxism, the materialist theory of Marxism, its dialectical method, its programme and the class struggle - whereas the Social-Democrats take their stand entirely on Marxism? These fundamental disag-reements must be self-evident to anybody who has heard anything, if only with half an ear, about the controversy between Revolutsionnaya Rossiya (the organ of the Socialist-Revolutionaries) and Iskra (the organ of the Social-Democrats). But what will you say about those "critics" who fail to see this difference between the two and shout that both the Socialist Revolutionaries and the Social-Democrats are Mar-xists? Thus, for example, the Anarchists assert that both Revolutsionnaya Rossiya and Iskra are Marxist organs (see the Anarchists' symposium Bread and Freedom, p. 202).

That shows how "familiar" the Anarchists are with the principles of Social-Democracy!

After this, the soundness of their "scientific criticism" will be self-evident. . . .

Let us examine this "criticism."

The Anarchists' principal "accusation" is that they do not regard the Social-Demo-crats as genuine Socialists — you are not Socialists, you are enemies of socialism, they keep on repeating.

This is what Kropotkin writes on this score: ". . . We arrive at conclusions different from those arrived at by the majority of the Economists ... of the Social-Democratic school. ... We ... arrive at free communism, whereas the majority of Socialists (mea-ning Social-Democrats too — The Author) arrive at state capitalism and collectivism (see Kropotkin, Modern Science and Anarchism, pp. 74-75).

What is this "state capitalism" and "collectivism" of the Social-Democrats?

This is what Kropotkin writes about it :

"The German Socialists say that all accumulated wealth must be concentrated in the hands of the state, which will place it at the disposal of workers' associations, organise production and exchange, and control the life and work of society" (see Kropotkin, The Speeches of a Rebel, p. 64).

And further :

"In their schemes ... the collectivists commit ... a double mistake. They want to abo-lish the capitalist system, but they preserve the two institutions which constitute the foundations of this system: representative government and wage-labour" (see The Conquest of Bread, p. 148). ... "Collectivism, as is well known ... preserves ... wage-labour. Only ... representative government ... takes the place of the employer. ..." The representatives of this government "retain the right to utilise in the interests of all the surplus value obtained from production. Moreover,in this system a distinction is made ... between the labour of the common labourer and that of the trained man: the labour of the unskilled worker, in the opinion of the collectivists, is simple labour, whereas the skilled craftsman, engineer, scientist and so forth perform what Marx calls complex labour and have the right to higher wages" (ibid., p. 52). Thus, the workers will receive their necessary products not according to their needs, but "in proportion to the services they render society" (ibid., p. 157).

The Georgian Anarchists say the same thing only with greater aplomb. Particularly outstanding among them for the recklessness of his statements is Mr. Baton. He writes :

"What is the collectivism of the Social-Democrats? Collectivism, or more correctly, state capitalism, is based on the following principle: each must work as much as he likes, or as much as the state determines, and receives in reward the value of his labour in the shape of goods. ..." Consequently, here "there is needed a legislative assembly ... there is needed (also) an executive power, i.e., ministers, all sorts of administrators, gendarmes and spies and, perhaps,also troops, if there are too many discontented" (see Nobati, No. 5, pp. 68-69).

Such is the first "accusation" of Messieurs the Anarchists against Social-Democracy.

*                *                 *

Thus, from the arguments of the Anarchists it follows that :

1. In the opinion of the Social-Democrats,socialist society is impossible without a go-vernment which, in the capacity of principal master,will hire workers and will certainly have "ministers ... gendarmes and spies." 2. In socialist society, in the opinion of the Social-Democrats, the distinction between "dirty" and "clean" work will be retained, the principle "to each according to his needs" will be rejected, and another principle will prevail, viz., "to each according to his services,"

Those are the two points on which the Anarchists' "accusation" against Social-Democracy is based.

Has this "accusation" advanced by Messieurs the Anarchists any foundation?

We assert that everything the Anarchists say on this subject is either the result of stupidity, or it is despicable slander.

Here are the facts.

As far back as 1846 Karl Marx said : "The working class in the course of its develop-ment will substitute for the old bourgeois society an association which will exclude classes and their antagonism, and there will be no more political power properly so-called ..." (see Poverty of Philosophy).

A year later Marx and Engels expressed the same idea in the Communist Manifesto (Communist Manifesto, Chapter II).

In 1877 Engels wrote:"The first act in which the state really comes forward as the re-presentative of society as a whole - the taking possession of the means of produc-tion in the name of society - is at the same time its last independent act as a state. The in-terference of the state power in social relations becomes superfluous in one sphere after another, and then ceases of itself. ... The state is not 'abolished,' it withers away" (Anti-Duhring).

In 1884 the same Engels wrote: "The state, then, has not existed from all eternity. There have been societies that did without it, that had no conception of the state. ... At a certain stage of economic development, which was necessarily bound up with the cleavage of society into classes, the state became a necessity. . . .

We are now rapidly approaching a stage in the development of production at which the existence of these classes not only will have ceased to be a necessity, but will become a positive hindrance to production. They will fall as inevitably as they arose at an earlier stage. Along with them the state will inevitably fall. The society that will organise production on the basis of a free and equal association of the producers will put the whole machinery of state where it will then belong: into the Museum of Antiquities, by the side of the spinning wheel and the bronze axe" (see Origin of the Family, Private Property and the State).

Engels said the same thing again in 1891 (see his Introduction to The Civil War in France).

As you see, in the opinion of the Social-Democrats, socialist society is a society in which there will be no room for the so-called state, political power, with its ministers, governors, gendarmes, police and soldiers. The last stage in the existence of the state will be the period of the socialist revolution, when the proletariat will capture political power and set up its own government (dictatorship) for the final abolition of the bourgeoisie. But when the bourgeoisie is abolished, when classes are abolished, when socialism becomes firmly established, there will be no need for any political power — and the so-called state will retire into the sphere of history.

As you see, the above-mentioned "accusation" of the Anarchists is mere tittle-tattle devoid of all foundation.

As regards the second point in the "accusation", Karl Marx says the following about it:

"In a higher phase of communist (i.e., socialist) society, after the enslaving subordi-nation of the individual to the division of labour, and therewith also the antithesis bet-ween mental and physical labour, has vanished; after labour has become ... life's prime want; after the productive forces have also increased with the all-round deve-lopment of the individual . . . only then can the narrow horizon of bourgeois law be crossed in its entirety and society inscribe on its banners: ' From each according to his ability, to each according to his needs'" (Critique of the Gotha Programme).

As you see, in Marx's opinion, the higher phase of communist (i.e., socialist) society will be a system under which the division of work into "dirty" and "clean",and the con-tradiction between mental and physical labour will be completely abolished, labour will be equal, and in society the genuine communist principle will prevail: from each according to his ability, to each according to his needs. Here there is no room for wage-labour.

Clearly this "accusation" is also devoid of all foundation.

One of two things: either Messieurs the Anarchists have never seen the above-men-tioned works of Marx and Engels and indulge in "criticism" on the basis of hearsay, or they are familiar with the above-mentioned works of Marx and Engels and are deliberately lying.

Such is the fate of the first "accusation."

*                *                 *

The second "accusation" of the Anarchists is that they deny that Social-Democracy is revolutionary.You are not revolutionaries,you repudiate violent revolution, you want to establish socialism only by means of ballot papers - Messieurs the Anarchists tell us.

Listen to this:

"... Social-Democrats ... are fond of declaiming on the theme of 'revolution,' 'revolu-tionary struggle,' 'fighting with arms in hand.' ... But if you,in the simplicity of your heart, ask them for arms, they will solemnly hand you a ballot paper to vote in elec-tions. . . ." They affirm that "the only expedient tactics befitting revolutionaries are peaceful and legal parliamentarism, with the oath of allegiance to capitalism, to es-tablished power and to the entire existing bourgeois system" (see symposium Bread and Freedom, pp. 21, 22-23).

The Georgian Anarchists say the same thing, with even greater aplomb, of course. Take, for example, Baton, who writes :

"The whole of Social-Democracy . . . openly asserts that fighting with the aid of rifles and weapons is a bourgeois method of revolution, and that only by means of ballot papers, only by means of general elections, can parties capture power, and then, by means of a parliamentary majority and legislation, reorganise society" (see The Capture of Political Power, pp. 3-4).

That is what Messieurs the Anarchists say about the Marxists.

Has this "accusation" any foundation? We affirm that here, too, the Anarchists betray their ignorance and their passion for slander. Here are the facts.

As far back as the end of 1847, Karl Marx and Frederick Engels wrote:

"The Communists disdain to conceal their views and aims. They openly declare that their ends can be obtained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling classes tremble at a Communistic

Revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains.They have a world to win. Working men of all countries, unite!" (See the Manifesto of the Communist Party. In some of the legal editions several words have been omitted in the translation.)

In 1850, in anticipation of another outbreak in Germany, Karl Marx wrote to the German comrades of that time as follows:

"Arms and ammunition must not be surrendered on any pretext ... the workers must . .. organise themselves independently as a proletarian guard with commanders... and with a general staff. ..." And this "you must keep in view during and after the impen-ding insurrection" (see The Cologne Trial. Marx's Address to the Communists). 13

In 1851-52 Karl Marx and Frederick Engels wrote:

"...The insurrectionary career once entered upon,act with the greatest determination, and on the offensive. The defensive is the death of every armed rising. ... Surprise your antagonists while their forces are scattering, prepare new successes, however small, but daily...force your enemies to a retreat before they can collect their strength against you; in the words of Danton, the greatest master of revolutionary policy yet known: de l'audace, de l'audace, encore de l'audace!" (Revolution and Counter-revolution in Germany.)

We think that something more than "ballot papers" is meant here.

Lastly, recall the history of the Paris Commune, recall how peacefully the Commune acted, when it was content with the victory in Paris and refrained from attacking Versailles, that hotbed of counter-revolution. What do you think Marx said at that time? Did he call upon the Parisians to go to the ballot box? Did he express approval of the complacency of the Paris workers (the whole of Paris was in the hands of the workers), did he approve of the good nature they displayed towards the vanquished Versaillese? Listen to what Marx said:

"What elasticity, what historical initiative, what a capacity for sacrifice in these Pari-sians! After six months of hunger ... they rise, beneath Prussian bayonets. ... History has no like example of like greatness! If they are defeated only their 'good nature' will be to blame. They should have marched at once on Versailles, after first Vinoy and then the reactionary section of the Paris National Guard had themselves retrea-ted. They missed their opportunity because of conscientious scruples. They did not want to start a civil war,as if that mischievous abortion Thiers had not already started the civil war with his attempt to disarm Paris!" (Letters to Kugelmann.) 14

That is how Karl Marx and Frederick Engels thought and acted.

That is how the Social-Democrats think and act.

But the Anarchists go on repeating: Marx and Engels and their followers are interested only in ballot papers — they repudiate violent revolutionary action!

As you see, this "accusation" is also slander, which exposes the Anarchists' ignorance about the essence of Marxism.

Such is the fate of the second "accusation."

*                *                 *

The third "accusation" of the Anarchists consists in denying that Social-Democracy is a popular movement, describing the Social-Democrats as bureaucrats, and affirming that the Social-Democratic plan for the dictatorship of the proletariat spells death to the revolution, and since the Social-Democrats stand for such a dictatorship they actually want to establish not the dictatorship of the proletariat, but their own dictatorship over the proletariat.

Listen to Mr. Kropotkin:

"We Anarchists have pronounced final sentence upon dictatorship. ... We know that every dictatorship, no matter how honest its intentions, will lead to the death of the revolution. We know ... that the idea of dictatorship is nothing more or less than the pernicious product of governmental fetishism which ... has always striven to perpe-tuate slavery" (see Kropotkin, The Speeches of a Rebel, p. 131). The Social-Demo-crats not only recognise revolutionary dictatorship, they also "advocate dictatorship over the proletariat. ...The workers are of interest to them only in so far as they are a disciplined army under their control. ...Social-Democracy strives through the medium of the proletariat to capture the state machine" (see Bread and Freedom,pp. 62, 63).

The Georgian Anarchists say the same thing: "The dictatorship of the proletariat in the direct sense of the term is utterly impossible, because the advocates of dictator-ship are state men, and their dictatorship will be not the free activities of the entire proletariat, but the establishment at the head of society of the same representative government that exists today" (see Baton,The Capture of Political Power, p. 45). The Social-Democrats stand for dictatorship not in order to facilitate the emancipation of the proletariat,but in order..."by their own rule to establish a new slavery" (see Nobati No. 1, p. 5. Baton).

Such is the third "accusation" of Messieurs the Anarchists.

It requires no great effort to expose this, one of the regular slanders uttered by the Anarchists with the object of deceiving their readers.

We shall not analyse here the deeply mistaken view of Kropotkin,according to whom every dictatorship spells death to revolution. We shall discuss this later when we discuss the Anarchists' tactics. At present we shall touch upon only the "accusation" itself.

As far back as the end of 1847 Karl Marl and Frederick Engels said that to establish socialism the proletariat must achieve political dictatorship in order, with the aid of this dictatorship, to repel the counter-revolutionary attacks of the bourgeoisie and to take from it the means of production; that this dictatorship must be not the dictator-ship of a few individuals, but the dictatorship of the entire proletariat as a class :

"The proletariat will use its political supremacy to wrest, by degrees, all capital from the bourgeoisie, to centralise all instruments of production in the hands ... of the proletariat organised as the ruling class ..." (see the Communist Manifesto).

That is to say,the dictatorship of the proletariat will be a dictatorship of the entire pro- letariat as a class over the bourgeoisie and not the domination of a few individuals over the proletariat.

Later they repeated this same idea in nearly all their other works, such as,for ex-ample, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, The Class Struggles in France, The Civil War in France,Revolution and Counterrevolution in Germany, Anti-Duhring, and other works.

But this is not all; To ascertain how Marx and Engels conceived of the dictatorship of the proletariat,to ascertain to what extent they regarded this dictatorship as possible, for all this it is very interesting to know their attitude towards the Paris Commune. The point is that the dictatorship of the proletariat is denounced not only by the Anar-chists but also by the urban petty bourgeoisie, including all kinds of butchers and tavern-keepers - by all those whom Marx and Engels called philistines. This is what Engels said about the dictatorship of the proletariat, addressing such philistines :

"Of late, the German philistine has once more been filled with wholesome terror at the words : Dictatorship of the Proletariat. Well and good, gentlemen, do you want to know what this dictatorship looks like? Look at the Paris Commune. That was the Dictatorship of the Proletariat" (see The Civil War in France, Introduction by Engels).15

As you see, Engels conceived of the dictatorship of the proletariat in the shape of the Paris Commune.

Clearly, everybody who wants to know what the dictatorship of the proletariat is as conceived of by Marxists must study the Paris Commune. Let us then turn to the Pa-ris Commune. If it turns out that the Paris Commune was indeed the dictatorship of a few individuals over the proletariat,then - down with Marxism, down with the dictator- ship of the proletariat! But if we find that the Paris Commune was indeed the dicta-torship of the proletariat over the bourgeoisie, then ... we shall laugh heartily at the anarchist slanderers who in their struggle against the Marxists have no alternative but to invent slander.

The history of the Paris Commune can be divided into two periods: the first period, when affairs in Paris were controlled by the well-known "Central Committee," and the second period, when,after the authority of the "Central Committee" had expired, con- trol of affairs was transferred to the recently elected Commune. What was this "Cent- ral Committee," what was its composition? Before us lies Arthur Arnould's Popular History of the Paris Commune which,according to Arnould,briefly answers this ques-tion.The struggle had only just commenced when about 300000 Paris workers, orga- nised in companies and battalions, elected delegates from their ranks. In this way the "Central Committee" was formed.

"All these citizens (members of the "Central Committee") elected during partial elec-tions by their companies or battalions," says Arnould, "were known only to the small groups whose delegates they were. Who were these people, what kind of people were they,and what did they want to do?" This was "an anonymous government consisting almost exclusively of common workers and minor office employees, the names of three fourths of whom were unknown outside their streets or offices. ... Tradition was upset. Something unexpected had happened in the world. There was not a single member of the ruling classes among them. A revolution had broken out which was not represented by a single lawyer, deputy, journalist or general. Instead, there was a miner from Creusot, a bookbinder, a cook, and so forth" (see A Popular History of the Paris Commune, p. 107).

Arthur Arnould goes on to say :

"The members of the 'Central Committee' said:'We are obscure bodies, humble tools of the attacked people. ... Instruments of the people's will,we are here to be its echo, to achieve its triumph. The people want a Commune, and we shall remain in order to proceed to the election of the Commune.' Neither more nor less. These dictators do not put themselves above nor stand aloof from the masses.One feels that they are li- ving with the masses, in the masses, by means of the masses, that they consult with them every second, that they listen and convey all they hear, striving only, in a con-cise form . . . to convey the opinion of three hundred thousand men" (ibid., p. 109).

That is how the Paris Commune behaved in the first period of its existence.

Such was the Paris Commune.

Such is the dictatorship of the proletariat.

Let us now pass to the second period of the Commune, when the Commune functio- ned in place of the "Central Committee".Speaking of these two periods, which lasted two months, Arnould exclaims with enthusiasm that this was a real dictatorship of the people. Listen :

"The magnificent spectacle which this people presented during those two months imbues us with strength and hope ... to look into the face of the future. During those two months there was a real dictatorship in Paris, a most complete and uncontested dictatorship not of one man,but of the entire people - the sole master of the situation. ... This dictatorship lasted uninterruptedly for over two months,from March 18 to May 22 (1871). ..." In itself "... the Commune was only a moral power and possessed no other material strength than the universal sympathy ...of the citizens,the people were the rulers,the only rulers,they themselves set up their police and magistracy..." (ibid., pp. 242, 244).

That is how the Paris Commune is described by Arthur Arnould, a member of the Commune and an active participant in its hand-to-hand fighting.

The Paris Commune is described in the same way by another of its members and equally active participant Lissagaray (see his History of the Paris Commune).

The people as the "only rulers," "not the dictatorship of one man, but of the whole people"—this is what the Paris Commune was.

"Look at the Paris Commune. That was the dictatorship of the proletariat"—exclaimed Engels for the information of philistines.

So this is the dictatorship of the proletariat as conceived of by Marx and Engels.

As you see, Messieurs the Anarchists know as much about the dictatorship of the proletariat, the Paris Commune, and Marxism, which they so often "criticise," as you and I, dear reader, know about the Chinese language.

Clearly, there are two kinds of dictatorship. There is the dictatorship of the minority, the dictatorship of a small group,the dictatorship of the Trepovs and Ignatyevs, which is directed against the people. This kind of dictatorship is usually headed by a cama-rilla which adopts secret decisions and tightens the noose around the neck of the majority of the people.

Marxists are the enemies of such a dictatorship, and they fight such a dictatorship far more stubbornly and self-sacrificingly than do our noisy Anarchists.

There is another kind of dictatorship, the dictatorship of the proletarian majority, the dictatorship of the masses, which is directed against the bourgeoisie, against themi-nority. At the head of this dictatorship stand the masses; here there is no room either for a camarilla or for secret decisions, here everything is done openly, in the streets, at meetings - because it is the dictatorship of the street,of the masses, a dictatorship directed against all oppressors.

Marxists support this kind of dictatorship "with both hands"- and that is because such a dictatorship is the magnificent beginning of the great socialist revolution.

Messieurs the Anarchists confused these two mutually negating dictatorships and thereby put themselves in a ridiculous position: they are fighting not Marxism but the figments of their own imagination, they are fighting not Marx and Engels but windmills, as Don Quixote of blessed memory did in his day. . . .

Such is the fate of the third "accusation."

(TO BE CONTINUED)*


* The continuation did not appear in the press because, in the middle of 1907, Com-rade Stalin was transferred by the Central Committee of the Party to Baku for Party work, and several months later he was arrested there. His notes on the last chapters of his work Anarchism or Socialism? were lost when the police searched his lodgings. — Ed.


Notes

1. At the end of 1905 and the beginning of 1906, a group of Anarchists in Georgia, headed by the well-known Anarchist and follower of Kropotkin, V. Cherkezishvili and his supporters Mikhako Tsereteli (Baton),Shalva Gogelia (Sh.G.) and others conduc- ted a fierce campaign against the Social-Democrats.This group published in Tiflis the newspapers Nobati, Musha and others. The Anarchists had no support among the proletariat, but they achieved some success among the declassed and petty-bour-geois elements. J.V. Stalin wrote a series of articles against the Anarchists under the general title of Anarchism or Socialism? The first four instalments appeared in Akhali Tskhovreba in June and July 1906. The rest were not published as the newspaper was suppressed by the authorities. In December 1906 and on January 1, 1907, the articles that were published in Akhali Tskhovreba were reprinted in Akhali Droyeba, in a slightly revised form, with the following editorial comment: "Recently, the Office Employees' Union wrote to us suggesting that we should publish articles on anar-chism, socialism, and cognate questions (see Akhali Droyeba, No.3). The same wish was expressed by several other comrades.We gladly meet these wishes and publish these articles. Regarding them, we think it necessary to mention that some have al-ready appeared in the Georgian press (but for reasons over which the author had no control, they were not completed).Nevertheless we considered it necessary to reprint all the articles in full and requested the author to rewrite them in a more popular style and this he gladly did". This explains the two versions of the first four instalments of Anarchism or Socialism? They were continued in the newspapers Chveni Tskhovre-ba in February 1907, and in Dro in April 1907. The first version of the articles Anar-chism or Socialism? as published in Akhali Tskhovreba is given as an appendix to the present volume. Chveni Tskhovreba (Our Life) — a daily Bolshevik newspaper published legally in Tiflis under the direction of J.V. Stalin, began publication on Feb- ruary 18, 1907. In all, thirteen numbers were issued. It was suppressed on March 6, 1907, for its "extremist trend." Dro (Time) — a daily Bolshevik newspaper published in Tiflis after the suppression of Chveni Tskhovreba, ran from March 11 to April 15, 1907, under the direction of J. V. Stalin. M. Tskhakaya and M. Davitashvili were members of the editorial board. In all, thirty-one numbers were issued.

2. Nobati (The Call)—a weekly newspaper published by the Georgian Anarchists in Tiflis in 1906.

3. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow 1951, p; 328.

4. Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. I, Moscow 1951, p; 329.

5.This does not contradict the idea that there is a conflict between form and content. The point is that the conflict is not between content and form in general, but between the old form and the new content, which is seeking a new form and is striving towards it.

6.. See Karl Marx and Friedrich Engels, Die heilige Familie, "Kri-tische Schlacht gegen den franzosischen Materialismus." (Marx-Engels, Gesamtausgabe, Erste Abteilung, Band 3, S. 307-08.)

7. See Karl Marx, Misere de la Philosophie. (Marx-Engels, Gesamt-ausgabe, Erste Abteilung, Band 6, S. 227.)

8. See Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow 1951, p. 292.

9. See Karl Marx and Frederick Engels,Selected Works, Vol. II, Moscow 1951, p. 23.

10.See Frederick Engels,Herr Eugen Duhring's Revolution in Science (Anti-Duhring), Moscow 1947, pp. 233-35.

11. Musha (The Worker)—a daily newspaper published by the Georgian Anarchists in Tiflis in 1906.

12. Khma (The Voice)—a daily newspaper published by the Georgian Anarchists in Tiflis in 1906.

13. Karl Marx, The Cologne Trial of the Communists, published by Molot Publishers, St. Petersburg, 1906, p. 113 (IX. Appendix. Address of the Central Committee to the Communist League, March, 1850). (See Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. I, Moscow 1951, pp. 104-05.)

14. See Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. II, Moscow 1951, p. 420.

15. The author quotes this passage from Karl Marx's pamphlet The Civil War in France, with a preface by F. Engels, Russian translation from the German edited by N. Lenin, 1905 (see Karl Marx and Frederick Engels, Selected Works, Vol. I, Moscow 1951, p. 440)