(Nimi Solženitsyn sanoista "so-" = kanssa-, myötä-, yhteen-, yhdessä- "lžënnyj"= valehdeltu, valheellinen, ja jonkin ominaisuuden omaavaa tarkoittavasta päättestä "-tsyn" merkitsee "Myötävalehtelevaista", mistä otsikko. Solženitsynin isä Isaaki Simonovitš Solženitsyn, tykistöupseeriksi valmistunut tilanomistaja, tunnustautui venäläiseksi, mutta häneltä oli evätty opiskeluoikeus Harkovan yliopistossa, "koska juutalaiskiintiö on täynnä". Isä kuoli tapaturmaisesti ennen pojan syntymää. Äiti oli ukrainalainen Taisia Štšerbak.)

 

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

 

" LENINIÄ VÄÄRENNETÄÄN TOTALITARISMIN ISÄKSI

 

NATO:n ideologisen sodankäynnin projekti on 1970-luvulta alkaen yrittänyt muokata Leninistä erityistä ”totalitarismin” ideologia. Leninin toisarvoisia kirjoituksia ja huo-mautuksia yritetään vääntää Mussolinin kulttuuriministeri Giovanni Gentilen totalitaa-risen valtion teorian mukaisiksi. Noita piirteitä olisivat mm.valtion elinten vallankäyttö, jota lait eivät sido ehdottomasti, valtion valvonta kaikilla laillisilla elämän aloilla ja kansalaisen intressien sulautuminen valtion etuun korkeimpana moraalisena täyttymyksenä.

Tuon kampanjan härski iskunyrkki oli Aleksandr Solženitsyn teoksessaan Vankilei-rien saaristo, jonka Leninin kirjoituksiksi väitetyt kohdat ovat englanninkielisistä käännösvirheistä edelleen väärennettyjä: esimerkiksi kieltoilmaukset on poistettu jo-pa venäjänkielisissä teksteissä. Toinen väärä auktoriteetti on Sikorskin helikopterisu- vun miniä Anne Applebaum-Sikorsky (Gulag,2003). Väite voi kuulostaa hurjalta ja se on syytä todentaa tukeutumalla internetin alkuperäislähteisiin.

 

Lenin ei "kannattanut laillista terroria"...

 

Jussi Pikkupeura väitti taannoin (Kaltio 2/2011), että vaikka Neuvostoliiton vankileirit yhdistetään Staliniin,niin tosiasiassa niitä perustettiin jo Leninin kaudella - ensimmäi- set keväällä 1918. Lähtölaukaukseksi ”punaiselle terrorille” Pikkupeura esittää Leni-niin tuolloin kohdistuneen murhayrityksen. Kirjoittaja väittää bolsevikkien itse keksi-neen termin muka "laillisesta terrorista" ja että tämä olisi muka kirjattu tuolloin jopa rikoslakiin.

Pikkupeura siteeraa suoraan Vankileirien saaristosta Leninin kirjoittamaksi väitet-tyä virkettä:

Oikeus ei saa poistaa terroria - tämän lupaaminen olisi itsepetosta tai petos-ta - vaan sen on perusteltava ja laillistettava se periaatteellisesti, selkeästi, vilpittä ja kauhistelematta”. (Solzhenitsyn 1974, 263).

Solzhenitsyn ja Applebaum ovat todellakin väittäneet niin, kuin Pikkupeura heitä siteeraakin. Mutta siteeratessaan kyseisiä henkilöitä Pikkupeura tukeutuu valheellisiin väitteisiin.

Todellisuudessa Lenin kielsi kirjaamasta ”laillista terroria” rikoslakiin ja kirjoitti asiasta 7.5. 1922 oikeusministeri Dmitri Kurskille seuraavasti:

 

" т. Курский! В дополнение к нашей беседе посылаю Вам набросок дополни- тельного параграфа Уголовного кодекса…

Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка от- крыто выставить принципиальное и политически правдивое (a не только юридически - узкое) положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы.

Суд должен не устранить террор;обещать это было бы самообманом или об- маном, а обосновать и узаконить его принципиально,ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире,ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого.

С коммунистическим приветом Ленин. "

[ERÄÄNLAINEN KORJAUS:TÄMÄ SITAATTI ON OIKEIN KIRJAN NYKYISESSÄ VENÄLÄISESSÄ NETTIVERSIOSSA! HM]

Tov. Kurski! Täydennykseksi keskusteluumme lähetän Teille rikoslain täydentävän kappaleen hahmotelman... Perusajatus on toivoakseni selkeä lukuun ottamatta luonnoksen kaikkia puutteita esittää avoimesti (oikeus)periaatteellisesti ja poliittisesti (mutta ei kapean juridisesti) oikea kanta, joka määrittelee terrorin olemuksen ja oikeutuksen, sen tarpeen ja rajat.

Oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan: sellaisen lupaaminen olisi itsensä ja muiden pettämistä, mutta [sen pitää] perustella ja laillistaa se (oikeus)-periaatteelliselta kannalta selkeästi ilman vilppiä ja kaunistelua. Muotoilla pitää ylei-simmällä mahdollisella (ei rikoslain, RK) tasolla, sillä vain vallankumouksellinen oikeudentaju ja omatunto asettavat itse asiassa suppeamman tai laajemman (poliittisen ei juridisen, RK) käytön ehdot.

Kommunistisin terveisin Lenin "


[HM: Terrori tarkoittaa tässä "rikoslain kieltämien keinojen käyttöä hallinnossa ja poli-tiikassa", poikkeustilanteissa ja muiden lakien säätelemänä, josta määritelmällisestä syystä siitä on mainittava rikoslainkin perustelujan ja soveltamialan yhteydessä. Teksti on oikeustieteiuljöiden ykstyistä tieteellistä keskustelua.]

 

Lenin-arkiston käännös

 

Leniniä on tulkittu väärin myös Lenin-arkiston englanninnoksessa. Sen mukaan Lenin olisi kirjoittanut:

Further to our conversation, I herewith enclose the draft of an article supplementary to the Criminal Code. ...The main idea will be clear, I hope, in spite of the faulty draf-ting - to put forward publicly a thesis that is correct in principle and politically ([puut-tui: but] not only strictly juridical), which explains the substance of terror, its necessity and limits, and provides justification for it.

The courts must not ban terror [oik: must refrain from banning terror totally] - to pro-mise that would be deception or self-deception - but must formulate the motives un-derlying it, legalise it as a principle, plainly, without any make-believe or embellish-ment. It must be formulated in the broadest possible manner, for only revolutionary law and revolutionary conscience can more or less widely determine the limits within which it should be applied.

 

Solzhenitsyn on sitten karsinut englanninnoksesta (eikä originaalista), pois virk-keen "in spite of the faulty drafting" (eli kieltosanan!). But-sanan (vaan, mutta) jät-tämisellä pois on muutettu rajaus ja negaatio redundanssiksi (eli muka sama toi-seen kertaan varmuuden vuoksi)! (Ero on vastaavanlainen kuin lause "En ole hel-sinkiläinen, vaan/mutta suomalainen!" muutettaisiin lauseksi "En ole helsinkiläinen, (enkä) suomalainen!", noin siis kun negaatio on yhä paikallaan.)

Ilmaus ”oikeusjärjestelmän pitää olla poistamatta terroria kokonaan” on muutettu ilmaukseksi ”oikeus ei saa poistaa terroria”. Sana ´terrori´ on venäjässä eri sija-muodossakin noissa ilmauksissa, sana ´kokonaan´ on ehdottoman olennainen suo-mennoksessa, sillä suomen objektin sijamuoto ei tee kielteisessä lauseessa tuossa merkityseroa kuten positiivisessa: "Pitää pitää poistaa terrori/terroria!".

(Englannintaja viittaa luonnokseen, sen osaan, drafting = tietty luonnostelu, joten hä-nellä on ehkä ollut se luonnoskin. Itse asiassa tuo черняк [černjak] voikin olla tasan yhtä hyvin erillinen skizzi kuin koko paperikin! Eli pitäisi kääntää "huolimatta kaikis-ta virheistä kaavailussa,että esitettäisiin ... ("laillista terrroria" rikoslakiin)". Mutta kuten sanottu,meillä niitä kommentoitavia luonnoksia ei ole, vaan pelkästään Leninin kommetit joihinkin sellaisiin.)

Jos Leninin teksti olisi julkisuuteen tarkoittua tekstiä, jossa on otettu huomioon myös tahallisen vääristelyn mahdollisuus, hän olisi varmaan lisäännyt ensimmäiseen virkkeeseen yhden pikkusanan "чтобы", jotta olisi juuri sanottu "kaikista virheistä kaavailussa, jotta esittäisiin (oikein)... "

Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка чтобы открыто выставить...

Näin minä sen ainakin käsitämn, ja tässä kohdassa myös englannintaja.

Kyse ei ole lain tekstistä, eikä edes viittauksista, vaan oikeustieteilijöiden sisäpiirikeskustelusta oikeusperiaatteista

 

Keskustelu koskee luonnosta, jota ei ole näkyvissä, ja jota ei ole sellaisenaan edes tarkoitettu julkisuuteen kuten päättäjille, vaan sinne menee vasta oikeusperiaattei-densa ja muun pätevyytensä puolesta loppuun fiilattu lakiehdotus.Ilman sitä luonnos-ta tarkoitukset jäävät joka tapauksessa vähän ilmaan. Nuo oikeusperiaatteet ovat eri-laisia kuin lait:ne ovat luonteeltaan oikeustieteellisiä,ja niistä voidaan vain rajoitetusti säätää. Laki, joka ei noudata jotakin keskeistä oikeusperiaatetta, on todennäköisesti toimimaton susi. Esimerkkinä oikeusperiaatteesta olkoon: "mikä ei ole kiellettyä, on sallittua".

”Laillinen terrori rikoslaissa ei kerta kaikkiaan käy, sillä terrori on määritelmällisesti rikoslain vastaista toimintaa, jota tehdään poliittisista syistä (kansalaisten tai halli-tusten toimesta, kuten Lenin käyttääkin "rehellisesti", kuten sanoo,oikeata termiä).

Eikä ole edes kyse itse rikoslain tekstistä,vaan lakia selittävän johdanto-osan, jos- sa tehdään mm. tarpeelliset viittaukset muihin kuten sota- ja poikkeuslakeihin.

NL:n rikoslaissa ei siis ollut laillisen terrorin terminologiaa.Pyrkimykset esimer-kiksi Leninin ja Hitlerin julistamieksi samanlaisiksi ”mussolinilaisiksi totalitaristeiksi” on paitsi härski Leninin tieteellisen ideologian mustaus, samoin vähintään yhtä härski Saksan natsijohdon suoraviivaisen murhaideologian valkaisu. "

 

http://files.kotisivukone.com/kansanaani.kotisivukone.com/kns4-13.pdf

 

Sofi Oksasen hölynpölytoimittajat valehtelevat lisää "terrori-Leniniä":

 

Samassa lehdessä edelleen Jaakko Ahvolan artikkelissa Sofi Oksasen poru-kan uusintapainoksesta "Vankileirien saaristosta" Ahvola löytää uusia täy-sin tekaistuja "Lenin-sitaatteja" "massaterrorista väestöä vastaan". Ei vain käy ilmi, onko sepittäjä Solžentsyn vai Oksasen porukan uuden painoksen esipuheen laatija Martti Anhava:
 
 
Shokkivaikutus
 
Erityisesti teoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavan ja tietenkin itse Solženitsynin 1300-sivuisella tekstisisisällöllä tainnuttamaan kirjan luki-jat eräänlaisella šokkivaikutuksella täysin kritiikittömään mielentilaan. Sa-toja pienellä tekstikoolla kirjoitettuja sivuja, joita täydentävät vielä pienem-mällä painetut alaviitteet ja usein pitkät tarkennukset lukemattomine yksi-tyiskohtineen ja värikkäine kauhukuvineen eivät jätä lukijalle paljon muita mahdollisuuksia kuin uskoa tai olla uskomatta.Lähdeviitteiden laaja puuttu- minen ei ole herättänyt keskustelua, vaan Solženitsynin järkälemäinen ”pa-ketti” on nielty sellaisenaan. Lähteettömien tietojen tarkistaminen on käy-tännössä lähes mahdotonta. Kirjanteon vaikuttimia, sisältöä, historiallispo-liittisia kannanottoja ja linjanvetoja ei ole ollut soveliasta arvostella, vaan ne on tullut hyväksyä sellaisinaan ja kokonaisuutena, kuten ”pyhien” kirjojen kohdalla yleensäkin on tapana ollut.
 
Kustantajan historialliset lähtökohdat
 
Uusintapainoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavan tekstin otsikkona on:
 
”Punainen lihamylly ja sen kuvaaja”.
 
Anhava lähtee liikkeelle Leninin kansalais- ja interventiosodan aikaisesta viestistä:
 
On tiukasti sotilaallisen toimin nan aika.On välttämätöntä teräs-tää massojen energiaa ja luonnetta vastavallankumouksellisiin kohdistettavalla joukkoterrorilla,etenkin Pietarissa, jonka antama esimerkki on ratkaisevan tärkeä. Terveisin Lenin.
 
(3.7.1918.)
 
Viestin lähdettä ei ole mainittu.
 
Anhavan avainsana tässä lienee ”joukkoterrori”, millä lähdetään leimaa-maan Leniniä ja nuorta neuvostovaltiota vaikeassa yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa kotija ulkomainen taantumus kävivät hyökkäyssotaa sosialismin tukahduttamiseksi heti sen alkuvaiheessa. "

(Aamulehden keskutelusta:)

 
 
SB: Ei ole ihmekään, ettei lähdettä ole mainittu, sillä tuollaista sitaattia ainakaan Leni-niltä EI OLE OLEMASSA. Ei tuolta päivältä, eikä miltään myöhemmältäkään ajalta!
 
Tässä on Leninin Internet-arkistosta tosta julkaisupäivan mukaan kaikki viestit välitä 1.  - 7. .7. 1918:
 
 

Haulla "Lenin mass terror" ei löydy ainoatakaan Leninin sitaattia. Ei edes väärennet- tyä. Sen sijaan se johdattaa tällaiselle sivulle, joka vasta varmasti kertookin, että sitaatti on sepitetty:

Red Terror

Täällä tuollaisen sanan väitetään päästäneen ensimmäisenä bolševikkina suustaan presidentti Jakov Sverdlov 2.9.1918 eli heti Leniniä vastaan kohdistetun murhayri- tyksen jälkeen. Leninin  Wiki-sivulla löytyy hänen sitaattejaan mm. terrorista, tässä niistä ensimmäinen heti toisena listassa: "

The Congress decisively rejects terrorism, i.e., the system of individual political assassinations, as being a method of political struggle which is most inexpe-dient at the present time, diverting the best forces from the urgent and impera-tively necessary work of organisation and agitation, destroying contact between the revolutionaries and the masses of the revolutionary classes of the population,and spreading both among the revolutionaries themselves and the population in general utterly distorted ideas of the aims and methods of struggle against the autocracy.

Second Congress of the R.S.D.L.P.:Drafts of Minor Resolutions (Ju...;Collected Works, Vol.6)"

Nyt tiedetään ainakin, että millä piilovaskisti-Suomen korruptio(epä)kirjalli-suuspalkintoja saa...

 

Keskustelua: Spammiro Botti: Spammiro Botti kommentoi:

Täällä on tapahtunut empiirinen koe täysin tuulesta temmatun ja järjettömän "Leninin väkivaltasitaatin" leviämisestä netissä:

"Neitseellisen" tekaistun disinfirmaatio"sitaatin" eteneminen "Mediatotuudeksi"......

" Lainaus: Risto Koivula , 29.01.2013 18:16:31, 368296

Onnistuin bongaamaan ***aivan uuden*** Lenin-disinformaatiopläjäyksen, jonka etemistä aion aina välillä tsekata Googlesta...

Dashkova”: ” Lenin - "If for the sake of Communism it is necessary for us to destroy 9/10ths of the people, we must not hesitate." Linkin ilmoittama lähde ”Griffin post” ei johda minnekään, sen niminen palsta on, mutta ihan eri asioista.

Tuo ”tieto” on 7.12 ”lainattu” Iltasanomien palstalle:

Sekä Näkkärille tähän viestiin, jossa kaikki muutkin sitaatit ovat joko tekaistuja tai väärin käännettyjä (tässä kommenttiviestistä):

Nyt pistetään aivan uusi ”neitseellinen” Lenin-disinformaatiolinkki seurantaan: koska se tulee ”uutisena” (sivulauseessa tietysti, ensi alkuun) YLE:ltä, koska Hesarilta, Usarilta, Alkkarilta (Iltalehdeltä siis tuli jo), Kansan uutisilta, Tiedonantajalta, Suomen Pilastokeskukselta, "Euroopan neuvostolta", EU:n "direktiivinä".

 

Ja millainen ”tapettava stalinistihörhö” jokainen on, joka puolella tavulla uskaltaa epäillä jotakin väärennöstä... "

"Levikintarkistus" 2 kk:n kuluttua:

RK: 26.03.2013 14:53:49
369723

Tässä vaiheessa "viittausten" määrä on noussut 63:en, ja "aiheesta" on tehty myös "video"...

" Noin 63 tulosta (0,12 sekuntia)

Hakutulokset

http://forum.alexanderpalace.org/index.php?topic=765.30;wap2

" Was Lenin's terror justifiable or necessary?

Lenin- "If for the sake of Communism it is necessary for us to destroy 9/10ths of the people, we must not hesitate." Quote from Griffin post. AGRBear lol! Didn't ... "

2.1.2018 määrä on noussut n. 400:n:
 

Noin 397 tulosta (0,42 sekuntia) 

Vaikka sepittäjää ei ole mainittu merkkijonossa, osumat vievät usein moskovalaisen HUUHAA-"historia"viihekirjaijatar Pulina-Dashkovan (joidenkin tietojen mukaan myös meedion, että niin kuin suoraan kysynyt...) lähipiiriin.

(Tuo sama kusetus on kuitenkin sepitetty myös Ernesto Che Guevarasta, ehkä jo aikaisemminkin...)
 
Osa trolleista yrittää näyttää "tieteellisiltä", tässä viimeisimpiä:
 

Mukaan on päässyt The Sunin vaalijuttukin "kansanmurhhajista" (joskin Sunin Hitlerin 30 milj. korjattu 12 miljoonaan, täällä lisää korjauksia).


Ukraina on usein tämänkin hourun foorumi:


http://freerepublic.com/focus/f-news/3138721/posts?q=1&;page=21

Pulina-Dashkovan uusin pläjäys on, että muka LENINIÄ EI AMMUTTUKAAN PÄÄHÄN (VAAN OLKAPÄÄHÄN): BOLSHEVIKIT MUKA SEPITTIVÄT PÄÄHÄNAMPUMISJU-TUN "SELITYKSEKSI, KUN LENIN PUHUI TYHMIÄ"!!!


Hän väittää myös mm. että "Lenin ei koskaan opiskellut yliopistossa"!

http://russiahousenews.info/analitika-i-kommentarii/polina-dashkova-v-lenina-nikto-ne-strelyal

 

polina dashkova pisatel

 

" Писательница Полина Дашкова искала в архивах материал для своего нового детектива. А обнаружила настоящую сенсацию

polina dashkova


Мне повезло, потому что на диванчике в ка-бинете Полины Дашковой я на правах друга семьи сижу чуть ли не раз в неделю.И пото- му знаю, что около ее компьютера делают медицинские справочники и почему продол-жения романа «Источник счастья» читател-ям пришлось ждать почти полтора года.

Стопки антикварных книг на ее рабочем столе постепенно превращались в горы, детективный сюжет, охватывающий весь XX век, вплетался в документальную основу так естественно, как будто там и жил. Незала-кированные тайны революции, правду о ко-торых можно найти сейчас лишь в мемуарах, оживали на глазах, как подопыт-ные крысы, которым главный герой романа профессор Свешников ввел «элик-сир молодости». Стало ясно: сюжетов,которые попутно обнаружила Полина Дашкова и которые остались за бортом ее «Источника», хватит на отдельную книгу документальных очерков.Но сенсационные открытия в очереди стоять не должны, поэтому мы решили расспросить автора подробнее об истории, ко-торая заняла в книге всего несколько страниц, а на деле потребовала многих месяцев изучения. Вывод, который сделала Дашкова, кажется неожиданным: в августе 1918-го на жизнь Ленина никто не покушался!
 

Фанни Каплан погубила любовь

- Если собрать все, что написано о Владимире Ильиче, наберется на целую библиотеку. Но правды при этом практически не будет, потому что наши исто-рики - люди, выросшие в системе марксизма-ленинизма, - находились в состо-янии глубочайшего гипноза. Почему-то никому в голову не пришло сопоставить официальное описание его ранения и медицинские бюллетени.
 
Начнем с известного факта - с того,что Фанни Каплан,она же Фейга Ройдман, стрелять в Ленина не могла по определению. Это уже никто не оспаривает. Сохранилось ее дело - девочку из хорошей еврейской семьи отправили на ка-торгу за то, что она... влюбилась. В Виктора Гарского (он же - Яшка Шмидман) - обыкновенного бандита, который грабил мастерские белошвеек. В какойто мо-мент он стал анархистом, поняв, что это прибыльнее, и решил грохнуть киевс-кого генерал-губернатора. И Фейга-Фанни случайно оказа-лась вместе с ним в той самой гостинице на Подоле, где он делал бомбу. Бомба взорвалась, онто убежал, а ее контузило. Ей было 16 лет, совсем ребенок. Когда через пару лет Гарский все-таки попался на каком-то ограблении, он вдруг взял и написал заявление на имя генерального прокурора о том, что во взрыве бомбы девица Каплан не виновата.Стыдно стало... Но эта бумага пошла по инстанциям и за-терялась.На каторге Фанни Каплан начала слепнуть и глохнуть. Она ослепла настолько, что ей нужны были книжки со шрифтом Брайля! Ее пытались лечить, даже оперировали, но она все равно слепла.Представить себе,что в то время могли сделать операцию на глазах, чтобы человек прозрел настолько, что мог выстрелить в темноте и попасть,почти невозможно. Освободилась Фа- нни Каплан через 11 лет,когда в марте 1917 года Керенский стал выпускать всех политических.Вот скажите, может человек, находясь со своих 16 до своих 27 на каторге, научиться стрелять?

ubit lenin

- Ну а кто тогда в Ленина стрелял-то?


- А никто не стрелял.

Напомню, утром того же дня в Петрограде убили Урицкого. Это была пятни-ца - день, когда политические лидеры выступали перед народом, причем места проведения митингов были заранее известны очень небольшому кругу людей, потому что все боялись покушений. Дзержинский срочно отправляется в Пи-тер. Все митинги в тот день отменяются, а Владимир Ильич без охраны едет сначала на хлебную биржу,а потом пилит через всю Москву на завод Михель-сона. Кстати, в разных свидетельских показаниях время приезда варьируется от 6 до 11 вечера. 1918 год, электричество практически не го-рело - его в домах-то не было, а уж об уличных фонарях говорить вообще не приходилось. Приехал, выступил на митинге,вышел во двор, направился к машине - тут в него стреляют, и начинается полный бред. Шофер Степан Гиль, который будто бы разглядел женскую руку с браунингом, менял свои показания раз пять. Фанни Каплан задерживают, приводят в комиссариат - жалкую, нелепую фигуру, ко-торая стояла под деревом с портфелем и зонтиком. Первое, что она там дела-ет, - снимает обувь и просит, чтобы ей дали какие-нибудь бумаги, чтобы под-стелить в качестве стелек, потому что ей больно, у нее гвозди в ботинках.

Дальше странным образом во всем признается. Говорит, что стреляла, но ни-чего не помнит:ни сколько раз,ни куда дела оружие. Но эсеры - боевики с ко-лоссальным опытом: если бы они действительно хотели Ленина убить, они на-верняка нашли бы более опытного стрелка! После этого Каплан везут на Луб-янку,где ее допрашивают Петерс,Лацис и Свердлов.Потом перевозят в Кремль и 3 сентября без всякого следствия убивают. Более того:сжигают тело в бочке в Александровском саду. После казней на Лобном месте за всю историю это был единственный расстрел на территории Кремля...

Шаль в обмен на мыло

fanny kaplan

- А откуда известны подробности ее личной жизни?


- Сохранился дневник Якоба Петерса. Пе-терс - очень интересная фигура: латыш-ский батрачок, мальчик с двумя классами образования, который пас свиней, в доста-точно юном возрасте попадает в Англию.  Он был членом английской социалдемокра- тической партии, по-английски говорил лучше, чем по-русски, был женат на очень богатой англичанке. В 1921 или 1922 году заболел тифом,довольно долго лежал и от нечего делать вел дневник по-английски. И в этом дневнике изложил все, что Фанни Каплан рассказывала ему на допросе. А именно:когда она освободилась,она немедленно стала искать своего возлюб-ленного Гарского. У нее ничего не было,кроме пуховой шали, которая была ей очень дорога. Это был подарок известной террористки Мани Спиридоновой, вместе с которой она отбывала каторгу. Чтобы понравиться Гарскому, а время было тяжелое,она эту свою шаль сменяла на рынке на кусок французского мы- ла, чтобы от нее хорошо пахло. У них было свидание. Но наутро он ей сказал: извини, дорогая, я тебя не люблю...

- Что, Фанни ему настолько не понравилась?


- Он был продовольственным комиссаром. А она? Какой она могла быть после 11 лет каторги? Слепая,контуженая...Она это очень тяжело пережи-ла. Вышла от него, идти ей было абсолютно некуда. Хотела закутаться в шаль, а шали-то и нет... Тогда поехала в Москву, потому что там были ее подруги-каторжанки, единственные близкие люди, которые у нее остались. Петерс записал эту историю в своем дневнике.

dopros fanny kaplan

Почему она вечером 30 августа 1918 года оказалась около завода Михельсо-на, мы никогда не узнаем. Я позволила себе выдвинуть такую версию: однаж-  ды Фанни Каплан уже взяла на себя чужое преступление и отсидела за это на каторге 11 лет. Человек, ради которого она это сделала, Виктор Гарский, был хорошим знакомым Свердлова,которому эта история была наверняка известна. Возможно,Фанни просто передали весточку,что ее возлюбленный назначил ей тем вечером свидание. Была разыграна суматоха, ей могли сказать,что в поку-шении участвовал Гарский. И она могла опять взять вину на себя. Видимо, ис-тория ее любви, которая таким образом всплыла на поверхность, и послужила главным основанием для того,чтобы ее расстреляли. Но вот что интересно: через две недели после истории с «покушением» на Ленина Виктор Гарский явился в Москву и пошел прямо в кабинет Свердлова.О чем они говорили, нeиз- вестно. Но вышел он оттуда, имея высокую должность по материальной части.
 

Пули шли зигзагом?

kaplan lenin

- А что дало основание утверждать, что покушения не было?


 

- А что дало основание утверждать, что покушения не было?

- Медицинские документы. Как в официальном бюллетене обозначен ход пуль? Одна пуля вошла под левую лопатку Владимира Ильича, прошила наис-косок грудную полость и застряла над правой ключицей под кожей шеи, не за-дев никаких жизненно важных органов. Если она не задела сердце, то обяза-тельно должна была задеть артерии или легкие. Но она (хотя диаметр пули был доста-точно большой) почему-то шла зигзагом, аккуратненько все обходя. Траектория полета пули может измениться при столкновении с чем-то твер-дым - лопаткой или позвоночником. Но повреждение позвоночника - травма весьма серьезная. Даже если предположить,что случилось абсолютное чудо и ни одна из артерий и сосудов не была задета, у нас остаются легкие. Ибо не могло не быть так называемого пневмоторакса,то есть повреждения легкого и внутреннего кровоизлияния. При пневмотораксе он не смог бы проехать от Серпуховки к Кремлю, выйти из машины на собственных ногах, подняться на третий этаж, раздеться и лечь. Что касается второй пули - там все проще: она раздробила плечевую кость и застряла под кожей. Чем опасны пулевые ране-ния? Сепсисом. Антибиотиков тогда не было,но у Владимира Ильича ни разу даже не поднялась температура!

Я обсуждала это со многими врачами,показывала рентгеновский снимок. Пока я рассказывала, как эта пуля шла согласно официальной версии, которая нам всегда преподносилась на уроках истории,все говорили:ну это же бред, невоз- можно - человек бы десять раз умер! Потом спрашивали: а кто это? Я говорила: Ленин... И у всех был шок.

- Владимир Ильич в вашем новом романе вообще предстает фигурой малосимпатичной.


- Природа регулярно производит на свет тиранов. Но Наполеон по своему оба-янию был несопоставим с этой троицей - Лениным, Гитлером и Сталиным. Они были абсолютно серыми, очень неприятными личностями, ни один из них не имел полноценного образования.

- Ленин же учился в университете!


- Один курс. Остальное сдал экстерном. И за всю свою жизнь не заработал собственным трудом ни копейки! Он ничего не умел. Он мог только интриго-вать, призывать и клянчить деньги. А по сути своей был барин и любил хорошо по-жить. История про его скромность и щедрость - это миф. После смерти папы в семействе Ульяновых никто не работал. Жили на мамину пенсию вдовы дейст-вительного статского советника. Несмотря на то, что старший сын был повешен как государственный преступник,эта сатрапская,злодейская Российс- кая империя платила ей 100 рублей в месяц - по тем временам сумма прилич-ная. Их было много - брат Дмитрий зарабатывать начал поздно,Маняша и Аню- та вообще не работали, но все они почти каждый год катались за границу, а Владимир Ильич постоянно отдыхал на каких-то замечательных заграничных курортах. Он любил пожить в хороших квартирах и пансионах и хорошо поси-деть в пивной. На самом деле ему нравилось спокойное буржуазное существо-вание. Он был скрупулезен,мелочен и жаден почти до паранойи, эдакий Плюш- кин. Все свои расходы записывал,включая самые мелкие - нижнее белье, мыло, - и эти листочки всегда возил с собой. И, сидя на партийной кассе, постоянно у всех клянчил деньги, включая собственную мамочку,жалуясь:«Иначе мы умрем с голода!» И тут же писал Инессе Ар-манд (совпадает буквально по числам!): «Почему не приезжаете,дорогой друг? Если у вас нет денег на билет, это не проблема. Деньги достанем без труда».

Инсценировка или заговор?

- Предположим, покушения не было. Кто от этой интриги получил максимум выгоды?


- Ну, конечно, сам Владимир Ильич и его сподвижники. Это оправдывало и последующий террор, и его дальнейшую болезнь, ведь он действительно был очень тяжело и страшно болен.

Интересна реакция Ленина на произошедшее.При его пунктуальности, въед-ливости - уж он бы мог поинтересоваться делом Каплан: как идут допросы, почему ее так рано расстреляли? Но нет! Ни слова. Есть только воспоминания старой большевички Анжелики Балабановой, которая навестила Владимира Ильича после ранения, когда он отдыхал в Горках. Она пишет, что Надежда Константиновна страшно тяжело переживала расстрел Фанни Каплан, она плакала. А он мрачнел и не хотел говорить на эту тему.

Допустим,это был заговор. Некоторые историки пишут,что было как минимум три кандидатуры, заинтересованные в смерти Ленина: Свердлов, Троцкий и Дзержинский. Но если бы кто-то из них действительно хотел его убить, неу- жели он не нашел бы лучшего способа? Если же это покушение было сделано по его инициативе и с его согласия, тогда это должно было выглядеть так: вы меня чуть-чуть подстрелите, ребята, но только не убейте. Но подранить чело-века так филигранно, чтобы не задеть никаких жизненно важных органов, намного сложнее, чем просто убить, особенно в темноте.

Кстати, а почему было бы сразу же не удалить эти пули? Версия о том, что они были отравлены, возникла лишь в 1922 году,когда начался известный процесс над правоэсерами. Вызвали эксперта и спросили: можно ли пулю пропитать ядом кураре? На что эксперт ответил: а как ее пропитать - она же свинцовая! Можно ли ложку пропитать чаем? Допустим, пулю надрезали и влепили туда кусочек воска, перемешанный с ядом кураре, но не просчита-ли, что пуля на-гревается, а при высоких температурах яд разрушается. Так вот: он не разру-шается! От отравленных пуль он бы умер мгновенно! Спустя четыре года одну пулю будто бы решили-таки удалить, хотя, если они там закапсулировались и не мешают здоровью, зачем их доставать вдруг? Но на процессе нужно было предъявить хоть какое-нибудь вещественное доказательство. Зачем было вы-писывать немецкого доктора Борхарда и платить ему 220 тысяч марок за пус-тячную операцию, на которой доктор Розанов - один из лучших хирургов стра-ны - был всего лишь ассистентом? Странно и то, что удалять решили именно ту пулю, что сидела в шее. Логичнее было бы удалить тогда и вторую, которая в плече, там все намного проще: меньше сосудов и артерий - но этого делать не стали. Я думаю, никаких пуль там вообще не было.


 

kaplan lenin


 

- Что же тогда, по-вашему, с Лениным произошло на самом деле?


- Возможно,во время спектакля во дворе завода Михельсона он упал неудачно и сломал руку - она у него действительно была загипсована, а дальше замеча-тельно разыгрывал из себя больного. Хотя, когда я начинала свое расследова-ние,я была готова к тому,что пули в теле Владимира Ильича всетаки были. Мне было просто интересно понять врачебную логику. Дело в том, что два моих ге-роя - Федор Агапкин и Михаил Свешников - врачи,которые в тот период време- ни работали в Кремле. Я их придумала, но они, как люди профессиональные и серьезные,пули должны были бы удалить.И у меня возник вопрос:а почему они этого не сделали? Я начала искать эти пули. Результат получился неожиданным.


 

Фрагменты газетных сообщений о покушении на Ленина

"Вчера, около 9 часов вечера на товарища Ленина,выступавшего с речью на за- воде Михельсона,было произведено покушение. При выходе с митинга Ленина остановили две женщины, которые завели с ним разговор насчет последнего декрета Московского Совета о свободном провозе полутора пудов муки.

В то время когда они задерживали Ленина, раздалось три выстрела, которыми председатель Совета Народных Комиссаров был ранен в руку и в спину. Стре-лявшая девица-интеллигентка задержана. Тов. Ленин перевезен Кремль. По словам врачей, ранение не внушает опасений. "Оффициальный бюллетень

"Констатировано два слепых огнестрельных поранения; одна пуля, войдя над левой лопаткой, проникла в грудную полость, повредила верхнюю долю легко-го, вызвала кровоизлияние в плевру и застряла в правой стороне шеи выше правой ключицы. Другая пуля проникла в левое плечо, раздробила кость и за-стряла од кожей левой плечевой области,
имеются налицо явления внутренне-го кровотечения. Пульс 104.Больной в полном сознании.К лечению привлечены лучшие специалисты-хирурги."


 

****


Не страх и смущение, а ненависть и месть.

"... Берегитесь господа белые эсеры и белые меньшевики! берегитесь господа офицеры и саботажники!

Берегитесь господа буржуи, русские и "союзные", платящие деньги наемным убийцам!

Вы хотите войны,беспощадной войны - на фронте и в тылу, на улице и в домах? Рабочий класс принимает вызов. Против ваших главарей у него тоже есть средства. Ваших заложников у нас достаточно.

На войне - как на войне. На ваш подлый, мелкий, единоличный террор рабочий класс ответит массовым, беспощадным классовым террором, о каком вы еще не мечтали. Рабочие! настало время,когда или вы должны уничтожить буржуазию, или она уничтожит вас. …"


 


 

("Правда" 31 августа 1918 года)
Покушение на тов. Ленина

"Бело-эсеровские азефы и купленные англичанами белогвардейцы из-за угла убивают вождей рабочего класса.

Раньше погиб Володарский, третьего дня - Урицкий, вчера ранен Ленин! Рабочий класс крепче зажмет в своих руках винтовку и красное знамя, забрыз- ганное кровью борцов. Он победит - на фронте и в тылу. Он сотреленные блеском союзнического золота, не поняли и не могли понять,что Ленин - это знамя освобождения рабочего класса, которое после русского октября высоко поднято и утверждено во всех странах мира, даже в далекой Японии. Даже в старом Китае. Они не узнали.Что пролитая ими кровь сплотит усталые ряды пролетариата и вдохнет в него новую энергию для новой борьбы. "


 

Виновница покушения

"Покушавшаяся на Ленина интеллигентка,лет 35, одета прилично и скромно. Держится нервно. Называет себя правой эсеркой, последовательницей Чер-нова.На вопрос,как она решилась оставить пролетариат без вождя, лепечет. Что Ленин - изменник социализму, так как разогнал Учредительное Собра-ние. Большевики захватчики и предатели,насилием добившиеся власти. Они враги народа. Вся Россия должна объединиться вкруг Самарской Учредилки."


 

("Вечерние Известия Московского Совета Рабочих и Красноармейских Депутатов" 31 августа 1918 года)

Кровь стучит в наше сердце

"Раздались эти выстрелы, и произошел какой-то крутой поворот в политическом отношении. Рабочая Москва поздно легла спать в день покушения. Но просну-лась она на другой день с новым чувством и в новой обстановке. Все кругом ощущают это. И с твердой уверенностью можно сказать, что новое положение не хуже, а лyчше прежнего. На какую-то новую ступень поднялась рабочая революция.

Кровь, пролитая право-эсеровскими убийцами, говорит ясным голосом. Она го-ворит о том.Что все буржуазные и мелкобуржуазные партии слились в единый черный блок.Буржуа и царские генералы раньше казались главными палачами, вешателями и убийцами. Многим казалось, что бывшие "социалисты" заключили с черными силами противоестественный союз, что они дела-ют оп недоразуме-нию чужое дело,и плетутся в хвосте буржуазных негодяев. Им верили, когда они говорили о демократии, о свободах, о любви к народу.

Все эти иллюзии палию. Пролитой кровью соглашатели спаяли себя с буржуаз- ной контрреволюцией. Это единая семья палачей и убийц рабочего движения. Пролитая кровь стучит в наше сердце и зовет - повелевает.Не щадя своей жизни, забыв о личных интересах, отбросив равнодушие и малодушие - все вставайте на последнюю беспощадную борьбу! "


 

Первые сведения ("Правда" 1 сентября 1918 года)

"В радио-телеграмме председателя центр исполнительного комитета Я. Сверд-лова, разосланной из Москвы 30 августа в 10 ч. 40 м. вечера "всем, всем, всем" сообщается:

В пятницу 30 августа Ленин, выступавший все время на рабочих митингах, вы-ступал перед рабочими завода Михельсона в замоскворецком районе г. Москвы. При выходе с митинга Ленин был ранен. Двое стрелявших задержа-ны. В этой же первой радио-телеграмме Свердлов заявляет: "На покушение, направленное против его вождей рабочий класс ответит еще большим спло-чением своих сил, ответит беспощадным массовым террором против всех врагов революции".

Одновременно с Свердловым разослана была еще одна радио-телеграмма от московского совета рабочих и красноармейских депутатов за подписью пред-седателя Л.Каменева. Последний тоже призывает,чтобы "железная рука вос-ставшего пролетариата опустилась на гадов издыхающего капитализма". Каме- нев далее заявляет: "Мы будем беспощадны. Со своего пути мы сметем все препятствия""


 

("Киевская Мысль" 1 сентября 1918 года)
Покушение на Ленина

"Всем Советам Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов, Красной армии, всем, всем...

Подлое покушение было совершено несколько часов назад на товарища Лени-на. Товарищ Ленин два дня подряд выступал на рабочих митингах. В пятницу - он был на собрании рабочих завода Михельсона в Замоскворечье. В конце ми-тинга товарищ Ленин был ранен несколькими выстрелами Двое из стрелявших были тотчас арестованы и их личности будут установлены."

 

 

Полина Дашкова: В Ленина никто не стрелял?

 

***

Spammiro Botti:

Tästä löytyy tällainen huomautus, jossa ilmeisestikin ammattiliittojohtaja on murhattu sisällissodan aikana porukan taholta,joka suurin piirtein tiedetään ja työläiset päättä-vät jonkinlaisista kostotoimista (joiden piti tietysti joissakin rajoissa pysyä), ja he ovat ilmoittaneet asiasta TSEKAlle, joka on kuitenkin kieltänyt ryhtymästä mihinkään "yksityisiin" toimiin (vaikkei ammattiliitto ollut NL:ssa "yksityinen", kuten ei muuten Suomessakaan, vaan eräs vallankäyttäjä).

Lenin pitää tätä TSEKAlta virheenä,koska liitoilla on näissä omat käytäntönsä ja ku- rinsa. KYSE EI SIIS OLE VIRANOMAISTERRORISTA, ja tuo terrori-sana muutenkin on jossakin tuntemattomassa merkityksessä.Menševistiset ay-johtajat kannattivat jo-takin "terroria", mutta VAIN TALOUDELLISTEN VAATIMUSTEN LÄPIVIEMISEKSI (kun taas politiikka olisi kuulunut liberaaleille ja kabinetteihin, joka tapauksessa vain valituille edustajille).

http://zapravdu.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=1987&start=470

Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 50 Письма: май - июнь 1918 г

" Г. Е. ЗИНОВЬЕВУ

26/VI. 1918.
...

Тов.Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК,что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично а питерские цекисты или пекисты) удержали

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не—воз—мож—но! "

" G. E. ZINOVJEVILLE

26/VI. 1918.

Toveri Zinovjev! Vasta tänään kuulimme Tsekalta, että Pietarissa työläiset halusivat vastata (Korkeimman neuvoston toimeenpanevan komitean jäsenen) Volodarskin murhaan joukkoterrorilla (jää hämäräksi,mutta se on rikoslain rajat ylittävää järjestäy- tynyttä joukkotoimintaa noita murhia organisoivia vastavallakumouksellisia vastaan, jonka ilmeisesti NEUVOSTO on katsonut tarpeelliseksi ja AMMATTILIITOT toteutta-vat, RK), ja että te (ette Te hekilökohtaisesti, vaan pietarilaiset tsekistit ja pekistit) estitte.

Vastustan!

Me komprommettoimme itsemme: Uhkaamme jopa (Kokeimman) Neuvoston päätös-lauselmissa joukkovastatoimilla ("joukkoterrorilla"), ja kun on niiden aika, jarrutamme joukkojen oikeutettua vallankumouksellista aloitteellisuutta.

Tämä ei käy päinsä (on mahdotonta)! "

Tämä  vaikuttaa aidolta, mutta tässä on kyse TÄYSIN ERI ASIASTA KUIN MISTÄÄN "LAILLISESTA TERRORISTA RIKOSLAISSA"   

Kysymyshän on usein esimerkiksi uskonlahkojen ja gangstereiden kanssa siten, että homman johtajat eivät tee omin käsin pahoja, vaan he saavat erilaisilla eduilla ja uh- kauksilla ja jopa "taivaslupauksilla" muut tekemään likaista työtä, ja noita muita voi- daan pyydystää ja rangaista vaikka kuinka paljon ilman, että homma loppuu, jos ne ideologisesti ja taloudellisesti ja uhkailemalla johtavat päätekijät pysyvät rankaisemat- ta. Heihin ei tepsi mikään muu kuin (valtiollinen vasta)terrori. Siihen oli erikoistapauk-sissa mahdollsuus NEUVOSTOILLA (se oli näitä poikkeuslakiasioita juuri, neuvos-toilla oli lainsäädäntöoikeutta paikallisesti, ja sellaista lain TULKINTAoikeutta oli myös ammattiliitoilla niiden toimialan puitteissa.

 

[Uusintapainoksen toisen esipuheen kirjoittajan Martti Anhavan tekstin otsikkona on:

Punainen lihamylly ja sen kuvaaja”.

Anhava lähtee liikkeelle Leninin kansalais- ja interventiosodan aikaisesta viestistä:

”On tiukasti sotilaallisen toiminnan aika. On välttämätöntä terästää massojen energiaa ja luonnetta

*vastavallankumouksellisiin kohdistettavalla joukkoterrorilla, etenkin Pietarissa, jonka antama esimerkki*

on ratkaisevan tärkeä. Terveisin Lenin.” (3.7.1918.) ]


Tuollaista "Leninin kommettia 3.7." ei siis ole löydetty Leninin arkistosta, mutta sellai-nen saattaa olla vaikka jossakin muitelmissa, ja silloin on selvää, että se viittaa tuo-hon yllä olevaan asiaan, jossa Lenin oikaisee Tsekaa,ettei sen pidä estää ammat- tiliittojen ja neuvostojen (sovdep) johtamia järjestäytyneiden työläisten vastatoi- mia vastavallankumouksellisille piireille, joiden tiedetään olevan murhan takana (joka ei suinkaan ollut ainoa laatuaan, kaikkea muuta!).

Tsekalla ei ole ehdotonta vastatoimiMONOPOLIA ainakaan SODAN AIKANA vas-tavallankumouksellista terroristista poliittista toimintaa vastaan. Tsekan päätehtävä on varsinkin sodan aikana vahtia ja pitää kurissa vastavallankumouksellisia eikä neuvostojen ja ammattiliittojen johtamia järjestäytyneitä työläisiä.

Edelleen on muistettava,että ammattiliitot valvoivat työlakien noudattamista, ja niillä oli oikeus ja velvollisuus puuttua muihinkin väärinkäytöksiin, esimerkiksi ympäristöri- koksiin. Jos ammattiosatot ja liitto eivät valvoneet esimerkiksi firmojen sosiaalisten vastuiden noudattamista, sitä ei välttämättä valvonut kukaan (kuten "sosiaalitantta"). Eli ammattiliitoilla oli joka tapauksessa lainvalvontavaltaa.

(Tämä saattaa jotenkin etäisesti lähestyä Gentilen ajattelua nationalistijärjestöjen roolista, mutta sillä EI ole mitään kautta mitään tekemistä Hitlerin NATSISMIN eikä siihen verrattavien touhujen kanssa! Ja kyse oli sodasta eikä rauhasta, poikkeus-lait automaatisesti päällä: päinvastainen olisi samaa kuin armeija sodassa ehdotto-masti kieltäisi myös siviilejä panemasta sotilaallisin keinoin hanttiin viholliselle.)

Asia on esitetty taas täydellisesti väärin "Vankileirien saaristossa", että Lenin määräisi, että muka "NYT ON VIRANOMAISterrorin aika"!!!

Tasan samalla vanhalla kaavalla huijaamista! "

 

Spammiro Botti:

Kansan äänen kirjoitussarjassa "Unohtamisen suhteellisuudesta", osassa 2, käsitel-tiin alaotsikon "Kustantajan historialliset lähtökohdat" alla Solženitsynin Gulag- Vankileirien saaristo -teoksen toisen esipuheen (johdannon) kirjoittajan Martti Anha-van peruslähtökohtaa kahdeksan sivua käsittävälle kirjoitukselleen ja samalla mie-lestäni myös koko uusintapainoksen julkaisemiselle. Näistä syistä on tarpeen vielä palata Kansan äänessä julkaistuun tekstiin ja tehdä siihen myöhemmin esille tulleita selvennyksiä.

 

Teoksen ensimmäinen,kustantaja Sofi Oksasen laatima esipuhe, saatesanat, on kah-den sivun mittainen, yleistä porvarillista historian tulkintaa sisältävä vuodatus, jota ei kannata sen enempää kommentoida. Kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa kuvailtiin saatesanojen sisältöä.

 

Anhavalle on sen sijaan annettu selvästi tehtäväksi konkreettisten työkalujen esille kaivaminen julkaisuprojektissa. Lenin, Lokakuun vallankumous ja sosialismi on saa-tettava taas kerran huonoon valoon laajoissa lukijapiireissä. Näihin edellä mainittui-hin ei pitäisi kenenkään enää eikä koskaan turvautua. Ei, vaikka maailmassa olisi minkälainen taloudellinen tai poliittinen kriisi tahansa.

 

Kansan äänessä 4/2013 kirjoitettiin mm. näin (Jaakko Ahvola):

 

"Anhava lähtee liikkeelle Leninin kansalais- ja interventiosodan aikaisesta viestistä:

 

"On tiukasti sotilaallisen toiminnan aika. On välttämätöntä terästää massojen ener-giaa ja luonnetta vastavallankumouksellisiin kohdistettavalla joukkoterrorilla, etenkin Pietarissa, jonka antama esimerkki on ratkaisevan tärkeä. Terveisin Lenin (3. 7. 1918.)  

 

Viestin lähdettä ei ole mainittu.Anhavan avainsana tässä lienee "joukkoterrori", millä lähdetään leimaamaan Leniniä ja nuorta neuvostovaltiota vaikeassa yhteiskunnalli- sessa tilanteessa, jossa koti- ja ulkomainen taantumus kävivät hyökkäyssotaa sosialismin tukahduttamiseksi heti sen alkuvaiheessa."

 

Samassa Kansan äänen kappaleessa myöhemmin: "Leninin viestin asiayhteyttä ei selvitetä eikä "joukkoterrorin" alkuperäisen venäjänkielisen ilmauksen tarkoitusta täsmennetä".

 

Onko kysymys leimaamistarkoituksessa tehdystä väärennöksestä vai kirjoittajan puhtaasta huolimattomuudesta, mitä tulee tarkkoihin lähdeviitteisiin? Vai ovatko lai-naukset muuttuneet alkuperäisistä käsikirjoituksista moneen kertaan tehtyjen kään-nösten seurauksina? Ja ovatko eri kieliä koskevat käännöstyöt olleet "tarkoituksen-mukaisia"?  Kirjojen kääntäminenhän ei yleensä edellytä valantehneitä kielenkään-täjiä, joten kuka vaan kustantajan hyväksymä voi tarttua toimeen. Olihan Vankileirien saariston suomentajakin tunnettu antikommunisti ja russofobi Esa Adrian, joka ei varmaankaan suhtautunut mitenkään "puolueettomasti" saati sitten kriittisesti Solženitsynin tekstisisältöön.

 

Anhavan kirjoituksen myöhemmässä osassa, missä ei enää käsitellä Neuvosto-Venäjän alkuvuosia, on esitetty alahuomautus, joka liittyy vuoteen 1953:

 

"1. Paljolti vuoden 1991 jälkeen esiin tullutta tietoa hyödyntäen Nicolas Werth on kirjoittanut valaisevan ja hyvin jäsennetyn neuvostoterrorin historiikin Kommunismin mustaan kirjaan (suomenkielinen laitos WSOY 2000). Tässä kirjoituksessa olen tukeutunut myös hänen esitykseensä. "

 

Anhava on tukeutunut ranskalaisen Werthin esitykseen. Mihin muihin?

 

Oli syytä katsoa löytyisikö "Mustasta kirjasta" jotain aiemmin esitettyyn Lenin-lainaukseen liittyvää?

 

Ja löytyihän sivuilta 92-93 Leninin Moskovasta lähettämä kirje "bolševikkipuolueen Pietarin komitean puheenjohtajalle Zinovjeville". Tai oikeastaan vain ote tästä kirjeestä. Kokonaisuuteen palataan jäljempänä.Todennäköisesti juuri tästä otteesta Anhava on kopioinut kaksi viimeistä lausetta, jotka on otettu sellaisenaan Anhavan johdannon alkuun. Lauseista ei selviä Leninin kirjeen asiayhteys eikä oikeastaan mitään muutakaan.

 

Lisäksi päivämäärä 3.7.1918 on väärä, koska kirje oli kirjoitettu jo 26.6.1918. Mus- tasta kirjasta ei löydy Anhavan mainitsemaa päivämäärää eikä myöskään oikeaa päi-väystä. Niiden sijaan siinä kerrotaan,että Pietarissa "Työväestö vastasi näihin joukko- pidätyksiin julistamalla yleislakon 2.7. 1918". Musta kirja kertoo Leninin silloin lähettä-neen kyseisen kirjeen Zinovjeville. Joku on sitten päätellyt kirjeen päiväykseksi 3.7. 1918, mikä esiintyykin Anhavan käyttämässä lainauksessa.

 

Edellä mainitut pidätykset johtuivat tunnetun bolševikin Volodarskin 20.6.1918 Pieta-rissa tapahtuneesta murhasta.Vastavallankumoukselliset päättivät todellisuudessa jo 26.6.1918 julistaa 2.7.1918 pidettäväksi yhden päivän poliittisen lakon, josta sittem-min ei kuitenkaan syntynyt yleislakon tapaista, vaan paljon pienimuotoisempi tapahtuma (Jussila 2012).

 

Lenin puuttui tilanteeseen kirjeen muodossa 26.6.1918. Ei ilmeisesti kuitenkaan lak-kopäätöksen takia,josta hän tuskin vielä tiesikään,vaan Volodarskin murhaan liittyvän joukkoliikehdinnän johdosta.  

 

Musta kirja:"Toveri Zinovjev! Olemme juuri saaneet kuulla,että Pietarin työläiset halu- avat vastata massiivisella terrorilla toveri Volodarskin surmaamiseen,ja että te (ette te itse henkilökohtaisesti, vaan puolueen Pietarin komitean jäsenet) olette jarruttaneet heidän intoaan. Esitän voimakkaan vastalauseeni! Me kompromettoimme itsemme: puhumme neuvoston päätöslauselmissa joukkoterrorin puolesta, mutta kun on toimit-tava, me pyrimme estelemään massojen ehdottomasti oikean aloitteen toteuttamista. Tämä on an-teek-si-an-ta-ma-ton-ta! Terroristit alkavat pitää meitä raukkamaisina". Tämän jälkeiset kaksi viimeistä lausetta esiintyvätkin sitten Anhavan johdannon alussa.

Mustan kirjan sivulla 92 valistetaan lukijoita kirjeen ymmärtämisessä:"Tämä asiakirja paljastaa leniniläisen käsityksen terrorista,mutta siitä ilmenee myös merkillinen poliit- tinen harhaluulo. Lenin tekee suorastaan järjenvastaisen virheen vakuuttaessaan uskovansa, että työläisten nousu suuntautui Volodarskin murhaa vastaan!".

 

Musta kirja ei selvästikään tunnusta, että vastavallankumouksellisten vaikutusval-lan alla olevien työläisten ohella oli Pietarissa myös valtaisa joukko vallankumouk-sellisia työläisiä.

 

Musta kirja antaa kirjeen lähdeviitteeksi "V.I.Lenin, Polnoje sobranije sotšinenii (Kootut teokset), osa L, s. 106.

(Roomalainen numero L tarkoittaa venäjänkielisissä kootuissa teoksissa osaa 50)

 

Lähde löytyykin verkosta viitteen mukaisilla hakusanoilla ja mainittu kirje osan 50 sivulta 106 (kuinka luotettavia nämä sähköiset versiot sitten yleensäkään ovat?).

 

Vaikuttaa sille,että Mustan kirjan lainaus vastaa jollain lailla venäjänkielistä tekstiä. Jos lainaus on ensin käännetty ranskaksi ja siitä vielä suomeksi, niin on selvää, että eroja syntyy. Tahtomattakin. Miksi oikeaa päivämäärää ei ole otettu mukaan?

 

Suomenkielisten painettujen Leninin Teosten sisällysluettelokirjojen (Edistys 1974, Moskova) vertailutaulukon mukaan kyseinen kirje löytyy suomenkielisestä osasta 35 sivulta 301.

 

Kirje kokonaisuudessaan suomenkielisestä painoksesta:

 

G. Zinovjeville

26. VI. 1918

Samoin Laševitšille ja muille KK:n jäsenille

 

Tov. Zinovjev! Vasta tänään kuulimme KK:ssa, että t y ö l ä i s e t Pietarissa halu-sivat vastata Volodarskin murhaan joukkoterrorilla, ja että te (ette Te henkilökoh-taisesti, vaan sikäläiset KK:n jäsenet tai Pietarin komitean jäsenet) estitte sen.

Panen jyrkän vastalauseen!

Me saatamme huonoon valoon itsemme:uhkailemme Neuvoston päätöslauselmis-sakin joukkoterrorilla,mutta kun tulee tekojen aika,jarrutamme joukkojen täysin oikeaa vallankumouksellista aloitteellisuutta.

Se on mah-do-ton-ta!

Terroristit tulevat pitämään meitä nahjuksina.On ankara sota-aika.On kannustettava vastavallankumouksellisiin kohdistuvan terrorin ponnekkuutta ja joukkoluontoisuutta, erittäinkin Pietarissa, jonka esimerkki r a t k a i s e e.

 PS: Tämä nettiä järjettömyyksillä täyttävä "Laika/Justein Case 2/Dashkova/jne." on mm. Höpsis ry:n aktivisti Pekka Autio.

Modet poisti tämän avauksen, vaikka aihe oli mitä mielenkiintoisin:

Onnistuin bongaamaan aivan uuden Lenin-disinformaatiopläjäyksen, jonka etemistä aion aina välillä tsekata Googlesta...

http://forum.alexanderpalace.org/index.php?topic=765.30;wap2

”Dashkova”: ” Lenin- "If for the sake of Communism it is necessary for us to destroy 9/10ths of the people, we must not hesitate."

Linkin ilmoittama lähde ”Griffin post” ei johda minnekään, sen niminen palsta on, mutta ihan eri asioista.

Tuo ”tieto” on 7.12 ”lainattu” Iltasanomien palstalle:

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showpost.php?p=12461858&postcount=97

Sekä Näkkärille tähän viestiin, jossa kaikki muutkin sitaatit ovat joko tekaistuja tai väärin käännettyjä (tässä kommenttiviestistä):

http://nakokulma.net/index.php?topic=11225.msg251253#msg251253

Nyt pistetään aivan uusi ”neitseellinen” Lenin-disinformaatiolinkki seurantaan: koska se tulee ”uutisena” (sivulauseessa tietysti, ensialkuun) YLE:ltä, koska Hesailta, Usarilta, Alkkarista (Iltalehdeltä siis tuli jo), Kansan uutisilta, Tiedonantajalta.

Ja millainen ”tapettava stalinistihörhö” jokainen on, joka puolella tavulla uskaltaa epäillä jotakin väärennöstä... "

 

Edelleen: http://nakokulma.net/index.php?topic=11808.msg331947#msg331947

 Jargon: Vaikuttaa siltä, että kaikki tajuntaa ja tietoisuutta koskevat analyysit ovat vain epäonnistuneita yrityksiä kertoa itselle ja muille mitä "nyt" tarkoittaa.
Laika: Valitettavasti se ei ole estänyt epäonnistumasta muidenkin puolesta, kuten Riittinen esimerkillään on osoittanut. Tämänkaltaiseen epäonnistumiseen tulee viitata ei vain tieteellisenä epäonnistumisena (koska se ei ole pelkästään sitä) vaan epäonnistumiseen ihmisenä. Mielestäni sitä voisi kulttuurihistoriallisesti kutsua myös descartesilaiseksi epäonnistumiseksi.
 

Riittinen:Minä olen onnistunut uuden paikkansa pitävän tieteellisen tiedon luomisessa omilla aloillani erinomaisesti.

Sinä, Laika/Justin Case 2/Dashkova, sen sijaan vain yrität täyttää nettiä (em.) järjettömyyksilläsi.

Laika: Huomaan että palikkaleikkisi jatkuu.

Riittinen: " Ai sun tarkoituksesi on lopettaa minun olemiseni kokonaan? Minä en tee mitää "palikkaleikkejä", vaan tiedettä. Sulla vaan on sen verran pissaa päässä, että sää et erota asioita toisistaan.
 

Laika: Neuvostoliitossa oli ennen sellainen nimileikki, että sanomalla nimi ja liittämällä perään -ismi saatiin leiritettyä kerralla useampi ihminen. Niinpä kun puolueessa joku hihkaisi 'trotskilaisuutta!' lähtivät trotskilaiset, ja kun joku hihkaisi 'bukharinilaisuutta!' lähtivät bukharinilaiset.

Riittinen: Kukahan (muu) olisi tuomittu "buharinilaisuudesta"? (Siitä haukuttiin kyllä moniakin, silloin se tarkoitti aivan tiettyjä virheellisiä teoreettisia asettamuksia, kuten että yhteiskunnassa objektiivisilla lainalaisuuksilla ja ihmisen säätämillä laeilla ei olisi mitään olennaista eroa,ensimmäiset pikemminkin olivat lähinnä jälkimmäisten oheis-tuotteita.) Pelkkä -ismi ei ollut peruste "leirittämiselle",rikolliseksi katsotun teon motiivi se sen sijaan kylläkin saattoi olla.Maa oli värällään mitä merkillisimpiä ismeja esimer-kiksi laittomien mutta luonnollisesti läpi sormien katsottujen uskonlahkojen ja pakanakulttienkin muodossa.

Trotskismin nimen omi menševikki- ja Bund-taustainen vastarintaliike,jolla oli asemia myös puolueessa ja jonka johtavat jäsenet olivat tulleet puolueeseen näistä Trotskin perässä,10 vuotta sen jälkeen kun Trotski oli karkotettu. Ja siitä "trotskismista" tuo-mittiin, mm. akateemikot Nadson ja Karpetšenko.Trotski oli vanhemmiten pihalla oleva hömö, joka mm. piti Suomen talvisotaa (omien teorioidensa mukaisena) "sosialismin laajentamissotana", ja kannatti sitä!

Laika: Jos vain löytäisin aikoinaan linkittämäsi Leninin kirjoituksen laittaisin sen alle, sillä siitä saattoi ymmärtää hyvin,mitä ei Lenininkään korvien välissä koskaan kaikesta oppineisuudestaan huolimatta liikkunut.

Riittinen: Kysy modeilta...

Täällä on kuitenkin kaikki Leninin julkaistut kirjoitukset ja osa julkaisemattomistakin. Minä envoi tietää, mistä on ollut kyse.

Täältä ei kuitenkaan löydy "laillista terroria" eikä "minkään lakien rajoittamaa väkival-taa" (vaikka osa käännöksistä on täälläkin luvattoman huonoja,osin koska englanti on helvetin huono kieli tämälliseen kielenkäyttöön). Sellaiset ovat NATO:n ideologista sodankäyntiä 1970-luvulta.

Laika: Descartesin ja sinun yhtäläisyys on siinä, ettei kumpikaan teistä oikeastaan päässyt selville, mitä ajatteleminen tarkoittaa. Descartesille ajattelusta seurasi ole- massaolo. Hän tosin nimesi käsityksensä paljon elegantimmin ja lukijansa kannalta rehellisemmin 'sieluksi', kun sinä puhut ensimmäisestä ja toisesta signaali-systeemistä. Nimet eivät silti ole - tässäkään - oleellisia. "

Riittinen: Jokainen täysijärkinen ymmärtää luettuaan, ettei Pavlovin 2. signalisointi-systeemillä (johon kaikki vainoharhainen kiukkusi varsinaisesti kohdistuu, Leninin toimiessa vain "käänteisenä ukkosenjohdattimana" ohjaamassa sosialismivastaista kiukkua antipavlovistisen haistapaskantieteen tueksi, mikä on hirvittävä karhunpalve- lus porvarilliselle ajattelulle) ole mitään tekemistä Descartesin uskonnollisen (joskin tuomitusti kerettiläisen) sieluopin kanssa!

Laika: " Muokkaus: en löytänyt etsimääni Leninin sekavuuskohtausta, "

Riittinen: Kysy modeilta...

Laika: " mutta löysin sentään aikalaisen kuvauksen rakastamasi palikan intentionaalisuuden laadusta:

"Lenin was often accused of not being and of not wanting to be an "honest adversa- ry." But then the very idea of an "honest adversary" was to him an absurdity,a smug citizen's prejudice, something that might be made use of now and then jesuitically in one's own interest; but to take it seriously was silly. A defender of the proletariat is under an obligation to put aside all scruples in dealings with the foe. To deceive him intentionally,to calumniate him, to blacken his name,all this Lenin considered as nor- mal. In fact,it would be hard to exceed the cynical brutality with which he proclaimed all this. Lenin's conscience consisted in putting himself outside the boundaries of human conscience in all dealings with his foes; and in thus rejecting all principles of honesty he remained honest with himself.
...
As a man who already had the truth in his pocket he attached no value to the creative efforts of other seekers after truth. He had no respect for the convictions of anyone else, he had none of the enthusiastic love of liberty which marks the independent creative spirit.On the contrary,he was dominated by the purely Asiatic conception of a monopoly of press, speech, justice and thought by a single ruling caste, agreeing therein with the alleged Moslem saying that if the library of Alexandria contained the same things as the Koran it was useless, and if it contained things contrary it was harmful.

Granting that Lenin was absolutely lacking in creative genius, that he was merely a skillful, forcible and indefatigable ex pounder of other thinkers' theories, that he was a man of such narrowness of mind that it could almost be called limited intelligence, nevertheless he was capable of greatness and originality within those limitations.
... "

http://www.foreignaffairs.com/articles/24159/victor-chernov/lenin-a-contemporary-portrait

Mielestäni kuvaus sopii hyvin Leniniin sekä syihin, miksi varauksetta ihannoit Leninin ideoita. "

Riittinen: Täydellisen järjetöntä kaakatusta. Nyt ymmärrän hyvin, että Leninin hallitus hajoitti v. 1917 monipuoluevaaleilla valitun Perustuslakia säätävän kokouksen, joka valitsi äärioikeiston voimin tämän oikeistoeserrä Viktor Chernovin puheenjohtajak-seen. Jopa Eserrien oma ryhmänjohtaja Pitirim Sorokin, sitteemin oikeistolainen yli-opistososiologi USA:ssa,oli tästä samaa mieltä noin vuotta myöhemmin.Chernov toimi sittemmin 1920 A.S. Antonovin kapinahallituksessa Volgalla.

Tärkeintä Leninin perinnössä on nimenomaan hänen totuusteoriansa. Se on ensimmäinen suuri askel eteenpäin siinä suhteessa Aristoteleen jälkeen.

http://nakokulma.net/index.php?topic=11808.msg332090#msg332090

[HM: NL ja -m. Sovjetskaja entsiklopedija suhtautui myöhemmin huomattavalla myötä-sukaisuudella Eserrien puoluejohtaja Viktor Chernoviin tämän hirmuista Lenin-hau-kuista huolimatta. Hän taisteli II maailmansodassa Liittoutuneiden puolella, Ranskan vastarintaliikkeen johdon riveissä.


http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Viktor+Chernov]"Lainaus käyttäjältä: riittinen - 27.12.14 - klo:14:28

Jargon: Vaikuttaa siltä, että kaikki tajuntaa ja tietoisuutta koskevat analyysit ovat vain epäonnistuneita yrityksiä kertoa itselle ja muille mitä "nyt" tarkoittaa.
Riittinen: Tajunta ei ole olemukseltaan sidoksissa tähän hetkeen, vain tietoisuus on. Jälkimmäinen on tietty (vaihtuva) osa edellisestä (kullankin) tietyllä hetkellä. Jälkimmäinen on sidoksissa ulkoisiin ärsykkeisiin, mutta ei ehdottoman deterministisesti.
Laika: Consciousness and spontaneity -otsikolla sanottiin linkissäsi:


'The victory of socialism and the establishment of social ownership of the means of production mark a radical break in social development and lead to the gradual domination of spontaneous forces of economic development by society.'

Nyt kun tiedämme sosialismin voittaneen, sinun ymmärryksesi tietoisuudesta saa toki empiiristä voimaa. Miksipä emme uskoisi, luethan sentään sanakirjasta mitä sanat tarkoittavat. Ymmärryksemme tekee meistä kaikista stalinisteja.

RIittinen: Jo muinaset preussilaiset tiesivät eron: edellinen oli *sammone (f.< san- mone = muistin kokonaisuus, tästä liettuan samone = tajunta, järki), kun taas tietoi- suus on *aumens (m. < *en-men = sisään meno), liett. aumuo, gen. aumens = tie-toisuus. Näistä tulee myös suomen murteellisia sanoja kuiten savon oimen = oi-vallus, idea päähänpisto ja hämeen äimen = tyrmistys, päähänpisto, pakkomielle > "äimenkäki", äimentää.
(He tiesivät, tai uskoivat, myös, että Maa pyörii eikä taivas. Se oli suuri salaisuus, ja SIITÄ tuli katolisten vihollisten puolelta kuolemantuomio.)
Laika: Neuvostoliitossa sai kuolemantuomion muun muassa mutta ei pelkästään tutkimalla auringonpilkkuja. Valitettavasti sanakirjasi ei erittele, mitkä tutkimusalueet mahdollisesti aiheuttavat hengenvaaran (tarkistin jo auringonpilkkujen osalta)."

Täyttä puutheinää tietysti taas muka "kuolemantuomio auringonpilkuista"...

Lisää keskustelua...

 
Ложь А.И. Солженицына. Для чего писался "Архипелаг ГУЛАГ"
 
 
Ложь А.И. Солженицына. Для чего писался "Архипелаг ГУЛАГ"


Теперь я окончательно понял, почему Солженицын так много и так бессовест-но врёт: "Архипелаг ГУЛАГ" написан не для того, чтобы сказать правду о ла-герной жизни, а для того, чтобы внушить читателю отвращение к Советской власти.

Солженицын честно отработал свои 30 серебрянников за ложь, благодаря которой русские стали ненавидеть своё прошлое и своими руками уничтожили свою страну. Народ без прошлого - отброс на своей земле. Подмена истории - один из способов ведения холодной войны против России.

Рассказ о том, как бывшие колымские зеки обсуждали "Архипелаг ГУЛАГ" А.И. Солженицына

Это случилось в 1978 или 1979 г. в санатории-грязелечебнице "Талая", распо-ложенном примерно в 150 км от Магадана. Прибыл я туда из чукотского город-ка Певек, где работал и жил с 1960 г. Больные знакомились и сходились для времяпрепровождения в столовой, где за каждым было закреплено место за столом. Дня за четыре до окончания моего курса лечения за нашим столом появился "новенький" - Михаил Романов. Он-то и затеял это обсуждение. Но сначала коротко о его участниках.

Старшего по возрасту звали Семен Никифорович - так его все величали, фа-милия его в памяти не сохранилась. Он - "ровесник Октября", поэтому был уже на пенсии. Но продолжал работать ночным механиком в большом автохозяйст-
ве. На Колыму его привезли в 1939 г. Освободился в 1948 г. Следующим по воз-расту был Иван Назаров,1922 г. рождения. На Колыму был привезен в 1947 г. Освободился в 1954 г. Работал "наладчиком пилорамы". Третьий - Миша Рома-нов, мой ровесник, 1927 г. рождения.Привезен на Колыму в 1948 г. Освободил-ся в 1956 г.Работал бульдозеристом в дорожном управлении.Четвертым был я, попавший в эти края добровольно,по вербовке.Поскольку я 20 лет прожил сре- ди бывших зеков, они посчитали меня полноправным участником обсуждения.

Кто за что был осужден - не знаю.Об этом не принято было говорить. Но было видно,что все трое не блатари,не рецидивисты.По лагерной иерархии,это были "мужики". Каждому из них судьбой предназначено было однажды "получить срок" и, отбыв его,добровольно прижиться на Колыме.Ни один из них высшего образо- вания не имел, но были довольно начитаны, особенно Романов: у него в руках все время были газета,журнал или книга. В общем, это были обычные советс-кие граждане и даже лагерных словечек и выражений почти не употребляли.

Накануне моего отъезда, во время ужина Романов рассказал следующее: "Я только что из отпуска,который провел в Москве у родственников. Мой племян-ник Коля, студент педагогического института, дал мне почитать подпольное издание книги Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".Я прочитал и, возвращая кни- гу, сказал Коле,ч то тут много небылиц и вранья. Коля задумался,а потом спро-сил, не соглашусь ли я обсудить эту книгу с бывшими зеками? С теми, кто нахо-дился в лагерях одновременно с Солженицыным. "Зачем?" - спросил я. Коля ответил, что в его компании по поводу этой книги идут споры,спорят чуть ли не до драки. И если он представит товарищам суждение бы-валых людей, то это поможет им прийти к единому мнению. Книга была чу-жая, поэтому Коля выписал в тетрадь все, что я в ней отметил". Тут Романов показал тетрадь и спросил: не согласятся ли его новые знакомые удовлетворить просьбу его любимого племянника? Все согласились.

Жертвы лагерей

После ужина мы собрались у Романова.

- Начну,- сказал он,- с двух событий,которые журналисты называют "жареными фактами". Хотя первое событие правильнее было бы назвать фактом мороже-ным. Вот эти события: "Рассказывают, что в декабре 1928 г. на Красной Горке (Карелия) заключенных в наказание (не выполнили урок) оставили ночевать в лесу и 150 человек замерзли насмерть.Это обычный соловецкий прием, тут не усумнишься.Труднее поверить другому рассказу,что на Кемь-Ухтинском тракте близ местечка Кут в феврале 1929 г. роту заключенных, около 100 человек, за невыполнение нормы загнали на костер, и они сгорели". [1]

Едва Романов умолк, Семен Никифорович воскликнул:

- Параша!.. Да нет!.. Чистый свист! - и вопросительно посмотрел на Назарова. Тот кивнул:

- Ага! Лагерный фольклор в чистом виде.

(На колымском лагерном жаргоне "параша" означает недостоверный слух. А "свист" - преднамеренное вранье). И все замолчали... Романов обвел всех взглядом и сказал:

- Ребята, все так. Но, Семен Никифорович, вдруг какой-нибудь лох, не нюхавший лагерной жизни, спросит, почему свист. Разве в Соловецких лагерях такого не могло быть? Что бы вы ему ответили?

Семен Никифорович немного подумал и ответил так:

- Дело не в том, Соловецкий это лагерь или Колымский. А в том, что огня боят-ся не только дикие звери, но и человек.Ведь сколько было случаев, когда при пожаре люди выпрыгивали из верхних этажей дома и разбивались насмерть, лишь бы не сгореть заживо. А тут я должен поверить, что несколько паршивых вертухаев (конвойных) сумели загнать в костер сотню зеков?! Да самый зачу-ханный зекдоходяга, предпочтет быть застреленным, но в огонь не прыгнет. Да что говорить! Если бы вертухаи, со своими пятизарядными пукалками (ведь автоматов тогда не было),затеяли с зеками игру с прыжками в костер, то сами бы в костре и оказались. Короче, этот "жареный факт" - неумная выдумка Сол-женицына. Теперь о "мороженом факте". Здесь непонятно,что значит "остави-ли в лесу"? Что, охрана ушла ночевать в казарму?.. Так это же голубая мечта зеков! Особенно блатных - они бы моментально оказались в ближайшем посел-ке. И так стали бы "замерзать", что жителям поселка небо с овчинку показа-лось. Ну а если охрана осталась, то она,конечно, развела бы костры для собст- венного обогрева... И тут такое "кино" получается:в лесу горит несколько кост- ров, обра-зуя большой круг.У каждого круга полторы сотни здоровенных мужи- ков с топо-рами и пилами в руках спокойно и молча замерзают. Насмерть заме- рзают!..Миша! Вопрос на засыпку:сколько времени может продолжаться такое "кино"?

- Ясно,- сказал Романов. - Поверить в такое "кино" может только книжный червь, никогда не видевший не только зеков-лесорубов, но и обыкновенного леса. Согласимся, то оба "жареных факта",по сути своей, - бред сивой кобылы.

Все согласно кивнули головами.

- Я, - заговорил Назаров,- уже "усумнился" в честности Солженицына. Ведь как бывший зек он не может не понимать, что суть этих сказок никак не вяжется с распорядком жизни ГУЛАГа. Имея десятилетний опыт лагерной жизни, он, ко-нечно, знает,что смертников в лагеря не везут. А приводят приговор в исполне-ние в других местах. Он, конечно, знает, что любой лагпункт - это не только место, где зеки "тянут срок", а еще и хозяйственная единица со своим планом работ. Т.е.лагпункт - это производственный объект, где зеки - работники, а на-чальство - управляющие производством. И если где-то "горит план", то лагер-ное начальство может иногда удлинить рабочий день зеков. Такое нарушение режима ГУЛАГа часто и случалось. Но чтобы своих работников уничтожать ротами - это дурь, за которую само начальст- во непременно было бы жестоко наказано. Вплоть до расстрела. Ведь в сталинские времена дисциплину спра-шивали не только с рядовых граждан, с начальства спрос был еще строже. И если, зная все это, Солженицын вста-вляет в свою книгу небылицы, то ясно, что эта книга написана не для того, чтобы рассказать правду о жизни ГУЛАГа. А для чего - я еще не понял. Так что давай продолжим.

- Продолжим, - сказал Романов.- Вот еще одна страшилка: "Осенью 1941 г. Пе- черлаг (железнодорожный) имел списочный состав 50 тыс.,весной - 10 тыс. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа - куда же делись 40 тыс.?" [2].

Вот такая страшная загадка, - закончил Романов. Все задумались...

- Не пойму юмора, - нарушил молчание Семен Никифорович. - Зачем читателю загадки загадывать? Рассказал бы сам, что там стряслось...

И вопросительно посмотрел на Романова.

- Тут, видимо, имеет место литературный прием, при котором читателю как бы говорят: дело настолько простое, что любой лох сам сообразит, что к чему. Дескать, комментарии из...

- Стоп! Дошло, - воскликнул Семен Никифорович. - Здесь "тонкий намек на толстые обстоятельства". Дескать,раз лагерь железнодорожный, то 40 тыс. зеков за одну зиму были угроблены на строительстве дороги. Т.е. косточки 40 тыс. зеков покоятся под шпалами построенной дороги. Это я должен сообразить, и в это должен поверить?

- Похоже, что так, - ответил Романов.

- Здорово! Это сколько же получается в сутки? 40 тыс. за 6-7 месяцев - значит больше 6 тыс.в месяц,и значит больше 200 душ (две роты!) в сутки...Ай да Алек- сандр Исаич! Ай да сукин сын! Да он же Гитлера... тьфу... Геббельса переплю- нул по вранью. Помните? Геббельс в 1943 г. заявил на весь мир, что в 1941 г. большевики расстреляли 10 тыс.пленных поляков, которых,на самом деле сами же и угробили. Но с фашистами все ясно. Стараясь спасти свою шкуру, они этим враньем пытались поссорить СССР с союзниками. А чего ради старается Солженицын? Ведь 2 сотни загубленных душ в сутки, рекорд...

- Постой! - перебил его Романов. Рекорды еще впереди. Ты лучше скажи, почему не веришь, какие у тебя доказательства?

- Ну прямых доказательств у меня нету. А серьезные соображения есть. И вот какие. Большая смертность в лагерях бывала только от недоедания. Но не та-кая большая! Здесь разговор о зиме 41 года. И я свидетельствую: в первую во-енную зиму в лагерях было еще нормальное питание. Это,во-первых. Вовторых. Печерлаг, конечно, строил железную дорогу на Воркуту - больше там некуда строить. Во время войны это была задача особой важ-ности. Значит и спрос с начальства лагеря был особо строгий. А в таких случаях начальство старается выхлопотать для своих работников дополни-тельное питание.И там оно навер-няка было. Значит и говорить о голоде на этой стройке - заведомо врать. И по-следнее.Смертность в 200 душ в сутки никакой секретностью не скроешь. И не у нас, так за бугром печать об этом сообщила бы.А в лагерях о таких сообщени- ях обязательно и быстро узнавали.Это я тоже свидетельствую. Но я никогда и ничего о высокой смертности в Печерлаге не слыхал. У меня все.

Романов вопросительно посмотрел на Назарова.

- Я, кажется,знаю разгадку, - сказал он. - На Колыму я попал с Воркутлага, где пробыл 2 года. Так вот, теперь вспомнил: многие старожилы говорили, что в Воркутлаг попали после окончания строительства железной дороги, а раньше числились за Печерлагом. Поэтому они никуда не этапировались. Вот и все.

- Логично,- сказал Романов. - Сперва гуртом строили дорогу. Потом большую часть рабсилы кинули на строительство шахт. Ведь шахта - это не просто дырка в земле, и на поверхности нужно много чего понастроить, чтобы уголек "пошел на-гора".А стране уголек стал ой как нужен.Ведь тогда Донбасс-то у Гитлера оказался. В общем,Солженицын здесь явно схимичил, сотворив из цифр страшилку. Ну да ладно, продолжим.

Жертвы городов

Вот еще одна цифровая загадка: "Считается, что четверть Ленинграда была посажена в 1934-1935 гг. Эту оценку пусть опровергнет тот, кто владеет точной цифрой и даст ее" [3]. Ваше слово, Семен Никифорович.

- Ну, здесь говорится о тех,кто был взят по "делу Кирова". Их действительно было много больше, чем могло быть виновато в смерти Кирова. Просто под шумок начали сажать троцкистов.Но четверть Ленинграда,конечно,- нахальный перебор.А точнее пусть попробует сказать наш друг - Питерский Пролетарий (так Семен Никифорович иногда шутливо величал меня).Ты ведь тогда был там.

Пришлось говорить мне.

Тогда мне было 7 лет. И точно помню только траурные гудки.С одной стороны слышались гудки завода "Большевик", а с другой - гудки паровозов со станции "Сортировочная". Так что, строго говоря, ни очевидцем, ни свидетелем, я быть не могу. Но тоже считаю,что названное Солженицыным количество арестован-ных фантастически завышено. Только здесь фантастика не научная, а прохин-дейская. Что Солженицын здесь темнит, видно хотя бы из того,что требует для опровержения точную цифру (зная, что читателю ее негде взять), а сам назы-вает дробное число - четверть. Поэтому проясним дело, посмотрим,что значит в целых числах "четверть Ленинграда". В то вре-мя в городе проживало пример- но 2 млн. человек. Значит, "четверть" - это 500 тыс.! По-моему, это настолько прохиндейская цифра, что ничего больше доказывать не нужно.

- Нужно! - убежденно сказал Романов. - Мы же имеем дело с Нобелевским лауреатом...

- Ну ладно, - согласился я. - Вы знаете лучше меня, что большинство зеков - мужчины.А мужчины везде составляют половину населения.Значит,в то время мужское население Ленинграда было равно 1 млн. Но ведь не все население мужского пола можно арестовать - есть грудные младенцы, дети и престаре- лые люди. И если я скажу, что таких было 250 тыс.,то дам большую фору Сол- женицыну -  их, конечно, было больше. Но пусть будет так. Остается 750 тыс. мужчин активного возраста, из которых Солженицын забрал 500 тыс. А для го-рода это значит вот что: в то время везде работали в основном мужчины, а женщины были домохозяйками.А какое предприятие сможет продолжить рабо-ту, если из каждых трех работников лишится двух? Да весь город встанет! Но этого же не было.

И еще. Хотя мне и было тогда 7 лет,но могу твердо свидетельствовать: ни мой отец и никто из отцов моих знакомых сверстников арестован не был. А при та-ком раскладе, какой предлагает Солженицын, арестованных у нас во дворе было бы много. А их вообще не было. У меня все.

- Я, пожалуй, добавлю вот что, - сказал Романов. - Случаи массовых арестов Солженицын называет "потоками, вливающимися в ГУЛАГ". И самым мощным потоком он называет аресты 37-38 гг. Так вот. Если учесть, что в 34-35 гг. троц-кистов сажали не меньше, чем на 10 лет, то ясно: к 38-му г. никто из них не вернулся. И в "большой поток" из Ленинграда брать было просто некого...

- А в 41-ом - вмешался Назаров, - в армию призывать было бы некого. А я где- то читал, что тогда Ленинград дал фронту около 100 тыс. одних только опол- ченцев. В общем, ясно: с посадкой "четверти Ленинграда" Солженицын опять переплюнул господина Геббельса.

Посмеялись.

- Эт-точно! - воскликнул Семен Никифорович. - Любители потолковать о "жерт-вах сталинских репрессий" любят вести счет на миллионы и не меньше. К этому случаю мне вспомнился один недавний разговор. Есть у нас в поселке один пенсионер, краевед-любитель. Интересный мужик. Зовут его Василий Иваныч, а потому и кликуха у него - "Чапай". Хотя фамилия у него тоже исключительно редкая - Петров. На Колыму он прибыл на 3 года раньше меня. И не так, как я, а по комсомольской путевке. В 1942-м добровольно ушел на фронт. После вой-ны вернулся сюда, к семье. Всю жизнь шоферил. Он частенько заходит в нашу гаражную биллиардную - любит шары погонять. И вот как-то при мне подходит к нему один молодой шоферишка и го-ворит:"Василий Иваныч, скажите честно, страшно было жить здесь в сталинские времена?" Василий Иваныч посмотрел на него удивленно и сам спрашивает: "Ты о каких страхах толкуешь?"

"Ну, как же, - отвечает шоферишка, - сам слыхал по "Голосу Америки". Здесь в те годы угробили несколько миллионов зеков. Больше всего полегло их на строительстве Колымской трассы..."

"Ясно, - сказал Василий Иваныч. - А теперь слушай внимательно. Чтобы где-то угробить миллионы людей, нужно чтобы они там были. Ну хотя бы короткое время - иначе гробить будет некого. Так или нет?"

"Логично" - сказал шоферишка.

"А теперь, логик,слушай еще внимательнее, - сказал Василий Иваныч и, повер-нувшись ко мне, заговорил.- Семен, мы с тобой точно знаем, а наш логик навер-но, догадывается, что сейчас на Колыме народу живет много больше, чем в сталинские времена. Но насколько больше? А?"

"Думаю, что раза в 3, а, пожалуй, и в 4" - ответил я.

"Так! - сказал Василий Иваныч, и, повернулся к шоферишке. - По последнему статистическому отчету (они ежедневно печатаются в "Магаданской правде"), сейчас на Колыме (вместе с Чукоткой) проживает около полумиллиона человек. Значит, в сталинские времена здесь проживало, самое большее, около 150 тыс. душ... Как тебе эта новость?"

"Здорово! - сказал шоферишка. - Никогда бы не подумал, что радиостанция такой солидной страны могла так паскудно врать..."

"Ну так знай, - назидательно сказал Василий Иваныч, - на этой радиостанции трудятся такие ушлые ребята,которые запросто делают из мухи слона. И начи-нают торговать слоновой костью.Берут недорого - только уши развесь шире..."

За что и сколько

- Хороший рассказ. А главное к месту, - сказал Романов. И спросил меня:

- Ты, кажется, хотел рассказать что-то про знакомого тебе "врага народа"?

- Да не моего знакомого,а отца одного из моих знакомых пацанов посадили летом 38-го за антисоветские анекдоты. Дали ему 3 года. А отсидел только 2 -
досрочно освободили. Но вместе с семьей выслали за 101 км,кажется, в Тихвин.

- Ты точно знаешь,что за анекдот дали 3 года? - спросил Романов.- А то у Сол-женицына другие сведения:за анекдот - 10 и более лет; за прогул или опозда-ние на работу - от 5 до 10 лет; за колоски, собранные на убранном колхозном поле, - 10 лет. Что ты на это скажешь?

- За анекдоты 3 года - это я знаю точно. А насчет наказаний за опоздания и прогулы - твой лауреат врет, как сивый мерин. Я сам имел две судимости по этому указу, о чем есть соответствующие записи в трудовой книжке...

- Ай да Пролетарий!.. Ай да шустряк!.. Не ожидал!.. - съязвил Семен Никифорович.

- Ну, ладно, ладно! - отозвался Романов. - Дай человеку исповедаться...

Пришлось исповедаться.

- Кончилась война.Жить стало полегче.И стал я получки отмечать выпивкой. А ведь у пацанов где выпивка,там и приключения. В общем,за два опоздания - 25 и 30 минут отделался выговорами. А когда опоздал на полтора часа, получил 3 - 15: с меня 3 месяца высчитывали по 15% заработка. Только рассчитался - снова попал. Теперь уже на 4-20. Ну а третий раз меня ожидало бы наказание 6 - 25. Но "миновала меня чаша сия". Понял,что работа - дело святое. Конечно, тогда мне казалось,что наказания чересчур строгие - ведь война уже кончилась. Но старшие товарищи утешили меня тем, что, дескать, у капиталистов дисцип-лина еще строже и наказания горше:чуть что - увольнение. И становись в оче-редь на бирже труда.А когда подойдет очередь снова получить работу - неиз-вестно... А случаи, когда человек получал тюремный срок за прогулы, мне неиз-вестны. Слыхал,что за "самовольный уход с произ- водства" можно получить год-полтора тюрьмы. Но ни одного такого факта я не знаю. Теперь о "колос
ках". Я слыхал, что за "кражу сельхозпродукции" с полей можно "получить срок", раз-мер которого зависит от количества укра-денного. Но это говорится о полях не-убранных.А собирать остатки картошки с убранных полей я сам ходил несколь-ко раз.И уверен - арестовывать людей за сбор колосков с убранного колхозного поля - бред сивой кобылы. И если кто из вас встречал людей, посаженных за "колоски", пусть скажет.

- Я знаю 2 похожих случая,- сказал Назаров.- Это было в Воркуте в 1947 г. Два 17-летних пацана получили по 3 года каждый.Один попался с 15-ю кг молодой картошки, да дома обнаружили еще 90 кг. Второй - с 8-ю кг колос-ков, да дома оказалось еще 40 кг. И тот и другой промышляли, конечно же, на неубранных полях. А такая кража и в Африке кража. Сбор же остатков с убранных полей нигде в мире кражей не считался.И соврал тут Солженицын затем, чтобы лишний раз лягнуть Советскую власть...

- А может быть,у него было другое соображение, - вмешался Семен Никифо-рович, - ну как у того журналиста, который, узнав, что собака укусила человека, написал репортаж о том, как человек покусал собаку...

От Беломора и дальше

- Ну хватит,хватит,- прервал общий смех Романов.И добавил ворчливо:- Совсем задолбали бедного лауреата... - Потом, посмотрев на Семена Никифоровича, заговорил:

- Ты давеча пропажу 40-а тыс.зеков за одну зиму назвал рекордом. А это не так. Настоящий рекорд, по Солженицыну, был на строительстве Беломорканала. Слушай: "Говорят, что в первую зиму, с 31-го на 32-й год 100 тыс. и вымерло - столько, сколько постоянно было на канале. Отчего же не поверить? Скорей даже эта цифра преуменьшенная: в сходных условиях в лагерях военных лет смертность в 1% в день была заурядна, известна всем. Так что на Беломоре 100 тыс. могло вымереть за 3 месяца с небольшим. А тут и другая зима, да между ними же. Без натяжки можно предположить, что и 300 тыс. вымерло" [4]. Услышанное так всех удивило, что мы растерянно молчали...

- Меня вот что удивляет - снова заговорил Романов. - Все мы знаем, что на Ко-лыму зеков привозили только раз в году - в навигацию. Знаем,что здесь "9 мес-яцев зима - остальное лето". Значит, по раскладке Солженицына, все местные лагеря каждую военную зиму должны были троекратно вымирать. А что мы ви-дим на деле? В собаку кинь, а попадешь в бывшего зека, всю войну мотавшего срок здесь, на Колыме. Семен Никифорович, откуда такая живучесть? Назло Солженицыну?

- Не ерничай, не тот случай - хмуро оборвал Романова Семен Никифорович. По-том, покачав головой, заговорил, - 300 тыс. мертвых душ на Беломоре?! Это та-кой подлый свист, что и опровергать не хочется... Я, правда, там не был - срок получил в 1937 г. Но ведь и этот свистун там не был! От кого же он слыхал эту парашу насчет 300 тыс.? Я о Беломоре слыхал от блатарей-рецидивистов. Таких, которые на волю выходят только затем, чтобы немного покуролесить и снова сесть. И для которых любая власть плоха. Так вот, о Беломоре они все говорил, что жизнь там была - сплошная лафа! Ведь Со-ветская власть именно там впервые испробовала "перековку", т.е. перевос-питание уголовников мето-дом особого вознаграждения за честный труд. Там впервые ввели дополнитель-ное и более качественное питание за пере-выполнение нормы выработки. А главное, ввели "зачеты" - за один день хо-рошей работы засчитывались 2,а то и 3 дня срока заключения. Конечно, бла- тари тут же научились добывать туфто-вые проценты выработки и досрочно освобождались. О голоде и речи не было. От чего же могли умирать люди? От болезней? Так на эту стройку больных и инвалидов не привозили. Это говорили все. В общем,Солженицын свои 300 тыс. мертвых душ из пальца высосал. Больше им неоткуда взяться, ибо такую муру никто рассказать ему не мог. Все.

В разговор вступил Назаров:

- Все знают, что на Беломоре побывало несколько комиссий писателей и журна-листов, среди которых были и иностранцы.И никто из них даже не заикнулся о такой высокой смертности. Как это объясняет Солженицын?

- Очень просто, - ответил Романов, - большевики их всех или запугали или купили...

Все засмеялись... Отсмеявшись, Романов вопросительно посмотрел на меня. И вот что я рассказал.

Как только я услыхал о смертности в 1% в сутки, мне подумалось: а как с этим было в блокадном Ленинграде? Оказалось: примерно в 5 раз меньше 1%. Вот смотрите. По разным оценкам,в блокаде оказалось, от 2,5 до 2,8 млн. человек. А самый смертельно голодный паек ленинградцы получали примерно 100 дней - такое вот совпадение.За это время при смертности 1% в сутки умерли бы все жители города. Но известно, что от голода умерло 900 с лишним тыс. человек. Из них за смертельные 100 дней погибло 450 - 500 тыс.человек. Если разделить общее число блокадников на число погиб-ших за 100 дней, получим цифру 5.Т. е. в эти страшные 100 дней смертность в Ленинграде была в 5 раз меньше 1%. Спрашивается: откуда в лагерях во-енного времени могла взяться смертность в 1% в сутки, если (как вы все хорошо знаете) даже штрафной лагерный паек был в 4 или 5 раз калорийней блокадного пайка? И ведь штрафной паек давался в наказание на короткое время.А рабочий паек зеков в войну был не меньше пай- ка вольных рабочих. И понятно почему. Во время войны в стране была острая нехватка рабочих рук. И морить голодом зеков было бы просто дуростью со стороны властей...

- Тут я посмотрел на Романова и добавил: "Это к твоему глумливому вопросу о том, почему выжили колымские зеки...

Семен Никифорович встал, обошел стол, обеими руками потряс мою руку, шутливо поклонился и с чувством произнес:

- Очень признателен, молодой человек!.. - Потом,обращаясь ко всем, сказал, - Кончаем эту бодягу. Пошли в кино - там начинается повторный показ фильмов о Штирлице.

- В кино успеем, - сказал Романов,посмотрев на часы. - Напоследок хочу знать ваше мнение о разногласии в отношении к лагерным больницам, которое воз-никло между Солженицыным и Шаламовым - тоже "лагерным писателем". Сол-женицын считает, что лагерная санчасть создана для того, чтобы способство-вать истреблению зеков. И ругает Шаламова за то что: "...он под-держивает, если не создает легенду о благотворительной санчасти..." [5] Вам слово, Семен Никифорович.

- Шаламов тянул срок здесь. Я, правда, сам с ним не встречался. Но от мно-гих слыхал, что в отличие от Солженицына ему и тачку приходилось катать. Ну а после тачки побывать несколько дней в санчасти - действительно благо. Да еще, говорят, ему повезло попасть на курсы фельдшеров, окончить их и самому стать работником больницы. Значит, дело он знает досконально - и как зек, и как работник санчасти. Поэтому я Шаламова понимаю. А Солже-ницына понять не могу.Говорят,что он большую часть срока проработал биб- лиотекарем. Понятно, что в санчасть он не рвался. И все же именно в лагер-ной санчасти у него вовремя обнаружили раковую опухоль и вовремя ее вы-резали, т.е., спасли ему жизнь... Не знаю, может это и параша... Но если бы довелось его встретить, я бы спросил:правда ли это? И если бы это подтвер- дилось, то, глянув ему в глаза, я сказал бы: "Хмырь ты болотный! Тебя в лагерной больнице не "истреб- ляли",а жизнь твою спасали... Сука ты позорная! Больше мне нечего сказать..."

Морду надо бить!

В разговор вступил Назаров:

- Теперь я окончательно понял,почему Солженицын так много и так бессовест-но врет:"Архипелаг ГУЛАГ" написан не для того,чтобы сказать правду о лагер-ной жизни, а для того,чтобы внушить читателю отвращение к Советской власти. Вот и здесь то же самое. Если что-то сказать о недостатках лагерной санчасти, то это малоинтересно - недостатки всегда найдутся и в гражданской больнице. А вот если сказать:лагерная санчасть предназначена способствовать истребле-нию зеков - это уже занятно. Примерно так же занятно, как рассказ о собаке, по-кусанной человеком.А главное - еще один "факт" бесчеловечности Советской власти... И давай,Миша, закругляйся - надоело в этом вранье ковыряться.

- Ну ладно, заканчиваем. Но нужна резолюция, - сказал Романов. И, придав го- лосу официальный оттенок, произнес: - Прошу каждого высказать свое отно- шение к этой книге и ее автору. Только кратко. По старшинству - вам слово, Семен Никифорович.

- По-моему, за эту книгу надо было не международную премию давать, а принародно морду набить.

- Очень вразумительно, - оценил Романов и вопросительно посмотрел на Назарова.

- Ясно, что книга пропагандистская,заказная.А премия - приманка для чита-телей. Премия поможет надежнее запудрить мозги читателям-верхоглядам, читателям-легковерам, - сказал Назаров.

- Не очень коротко, зато обстоятельно - заметил Романов и вопросительно посмотрел на меня.

- Если эта книга и не рекордная по лживости, то автор уж точно чемпион по количеству полученных сребреников, - сказал я.

- Верно! - сказал Романов. - Он, пожалуй, самый богатый антисоветчик... Вот теперь я знаю, что писать любимому племяннику. Всем спасибо за помощь! Теперь пошли в кино смотреть Штирлица.

На следующий день, рано утром,я поспешил на первый автобус,чтобы успеть на самолет, вылетающий рейсом Магадан-Певек.

*) Чтобы быть точным в цитатах, я взял их из текста "Архипелага", напечатанного в журнале "Новый мир" за 1989 г.

№ 10 стр. 96
№ 11 стр. 75
№ 8 стр. 15 и 38
№ 10 стр. 116
№ 11 стр. 66.

Пыхалов И.: Солженицин - Герой зондеркоманд

Дискутировать с Солженицыным - задача неблагодарная. Взять, к примеру, пресловутый "Архипелаг ГУЛАГ". Этот "труд" содержит такое количество вра-нья, что приди кому в голову пунктуально опровергнуть каждую отдельно взя-тую ложь нобелевского лауреата, глядишь - получился бы в итоге фолиант, не уступающий по толщине оригиналу.

Однако вранье вранью рознь. Есть ложь грубая, сразу бросающаяся в глаза - к примеру, насчёт десятков миллионов арестованных или 15 млн. мужиков, вы-сланных, якобы, во время коллективизации. Но встречается у Солженицына и ложь "изысканная", не очевидная, которую легко принять за правду, если не знать фактов. Об одной такой лжи и пойдёт здесь речь.

 

«... Именно тайна этого предательства отлично,тщательно сохранена британскими и американскими правительствами - воистину последняя тайна Второй мировой войны или из последних. Много встречавшись с этими людь-ми в тюрьмах и лагерях,я четверть века поверить не мог бы,что обществен- ность Запада ничего не знает об этой грандиозной по своим масштабам вы-даче западными правительствами простых людей России на расправу и гибель. Только в 1973 г. (Sunday Oklahoman,21 янв.) прорвалась публикация Юлиуса Эпштейна, которому здесь я осмеливаюсь передать благодарность от массы погибших и от немногих живых. Напечатан разрозненный малый документ из скрываемого доныне многотомного дела о насильственной репатриации в Советский Союз. "Прожив 2 года в руках британских властей в ложном чувст-ве безопасности, русские были застигнуты врасплох, они даже не поняли, что их репатриируют ... Это были, главным образом, простые крестьяне с горькой личной обидой против большевиков". Английские же власти поступили с ними "как с военными преступниками: помимо их воли передали в руки тех, от кого нельзя ждать правого суда". Они и были все отправлены на Архипелаг уничтожаться»

А.И. Солженицын

Душераздирающее зрелище. "Горько обиженные большевиками", "простые крестьяне" наивно доверились англичанам - исключительно по простоте ду- шевной,надо полагать - и на тебе:вероломно выданы кровожадным чекистам на неправедный суд и расправу. Однако не спешите оплакивать их печальную судьбу. Чтобы разобраться с этим эпизодом, следует, хотя бы вкратце, вспом-нить историю послевоенной репатриации советских граждан, оказавшихся в руках "союзников".

В октябре 1944 г. было создано Управление Уполномоченного СНК СССР по де-лам репатриации. Возглавил его генерал-полковник Ф.И. Голиков, бывший на-чальник Разведуправления Красной Армии. Задача, поставленная перед этим ведомством, состояла в полной репатриации оказавшихся за границей советс-ких граждан - военнопленных, гражданских лиц,угнанных на принудительные работы в Германию и другие страны, а также отступивших с немецкими войсками пособников оккупантов.

С самого начала Управление столкнулось с трудностями и сложностями. Вы- звано это было тем, что союзники, мягко говоря, без энтузиазма отнеслись к идее полной репатриации советских граждан и чинили всевозможные препятствия. Вот, к примеру, цитата из сводки от 10 ноября 1944 г.:

 
«При отправке 31.10 из Ливерпуля в Мурманск транспортов с репатрииро-ванными сов. гражданами англичане не доставили и не догрузили на корабли 260 сов. граждан. Из намечавшихся к отправке 10167 чел. (о чем Британское Посольство официально заявило) прибыло и принято в Мурманске 9907 чел. Англичанами не были отправлены 12 человек изменников Родины. Кроме то-го, были задержаны отдельные лица из числа военнопленных, которые на-стойчиво просили отправить их с первым транспортом, а также изъяты граждане по национальности: литовцы,латыши,эстонцы,уроженцы Западной Белоруссии и Западной Украины под предлогом, что они не являются советскими подданными ...»

В.Н. Земсков. Рождение "второй эмиграции" (1944-1952) // Социологические исследования, N4, 1991, с.5

Тем не менее 11 февраля 1945 г. на Крымской конференции глав правительств СССР, США и Ветельно возвращения на Родину освобожденных войсками США и Великобритании советских граждан, а также возвращения военнопленных и гражданских лиц США и Великобритании, освобожденных Красной Армией. В этих со-глашениях был закреплен принцип обязательной репатриации всех советских граждан.

После капитуляции Германии встал вопрос о передаче перемещенных лиц не-посредственно через линию соприкосновения союзных и советских войск. По этому поводу в мае 1945 г.состоялись переговоры в германском городе Галле. Как ни артачился возглавлявший делегацию союзников американский генерал Р.В.Баркер,пришлось ему 22 мая подписать документ, согласно которому долж-на была состояться обязательная репатриация всех советских граждан, как "восточников" (т.е. проживавших в границах СССР до 17 сен-тября 1939 г.), так и "западников" (жителей Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии).

Но не тут-то было. Несмотря на подписанное соглашение,союзники применяли насильственную репатриацию лишь к "восточникам", передавая советским властям летом 1945 г.власовцев,казаков атаманов Краснова и Шкуро, "легио-неров" из туркестанского, армянского,грузинского легионов и прочих подобных формирований. Однако ни одного бандеровца, ни одного солдата украинской дивизии СС "Галичина", ни одного служившего в немецкой армии и легионах литовца, латыша или эстонца выдано не было.

А на что, собственно, рассчитывали власовцы и другие "борцы за свободу", ища убежища у западных союзников СССР? Как следует из сохранившихся в архивах объяснительных записок репатриантов, большинство власовцев, казаков, "леги-онеров" и прочих "восточников",служивших немцам, совершенно не предвидело, что англо-американцы будут насильно передавать их советским властям. В их среде царило убеждение, что скоро Англия и США начнут войну против СССР и они понадобятся англо-американцам в этой войне.

Однако тут они сильно просчитались. В то время США и Великобритания все еще нуждались в союзе со Сталиным. Чтобы обеспечить вступление СССР в войну против Японии, англичане и американцы готовы были пожертвовать какой-то частью своих потенциальных холуев. Естественно, наименее цен-ной. "Западников" - будущих "лесных братьев" - следовало поберечь, вот и выдавали понемногу власовцев да казаков, чтобы усыпить подозрения Советского Союза.

Надо сказать, что если насильственная репатриация советских граждан-"вос-точников" из американской зоны оккупации Германии и Австрии носила доста-точно широкий размах, то в английской зоне она была весьма ограниченной. Офицер советской репатриационной миссии в английской зоне оккупации Германии А.И. Брюханов так охарактеризовал это различие:

 
«Прожженные английские политиканы,видимо, еще до окончания войны смек-нули, что перемещенные лица им пригодятся, и с самого начала взяли курс на срыв репатриации.Американцы же в первое время после встречи на Эльбе со-блюдали принятые на себя обязательства.Не мудрствующие лукаво фронто- вые офицеры передавали Советской стране как честных граждан, стремив-шихся на Родину, так и подлежащих суду головорезов-изменников. Но это продолжалось очень недолго ...»

А.И. Брюханов "Вот как это было:О работе миссии по репатриации советских граждан." Воспоминания советского офицера. М., 1958


Действительно, "это" продолжалось очень недолго. Стоило Японии капитули-ровать, как представители "цивилизованного мира" в очередной раз наглядно показали,что выполняют подписанные ими договора лишь до тех пор, пока им это выгодно.

С осени 1945 г. западные власти фактически распространили принцип добро-вольности репатриации и на "восточников". Насильственная передача Советс-кому Союзу советских граждан,за исключением лиц, отнесенных к категории военных преступников, прекратилась.С марта же 1946 г. бывшие союзники окон- чательно перестали оказывать какое-либо содействие СССР в репатриации советских граждан.

Однако военных преступников, хоть и далеко не всех,англичане и американцы все-таки выдавали Советскому Союзу. Даже после начала "холодной войны".

Теперь пора вернуться к эпизоду с "простыми крестьянами". В процитирован-ном отрывке ясно сказано, что эти люди пробыли в руках англичан два года. Следовательно, они были переданы советским властям во второй половине 1946 г. или в 1947 г., т.е. уже в период "холодной войны", когда бывшие союзники никого,
кроме военных преступников, насильно не выдавали. Значит, официаль-ные представители СССР предъявили доказательства,что эти люди являются военными преступниками. Причем доказательства, неопро-вержимые для бри-танского правосудия. В документах Управления Уполномоченного Совмина СССР по делам репатриации постоянно говорится, что бывшие союзники не выдают военных преступников из-за недостаточной, по их мнению, обоснован-ности отнесения этих лиц к такой категории. В данном же случае сомнений в "обоснованности" у англичан не было.
 

Ложь А.И. Солженицына. Для чего писался "Архипелаг ГУЛАГ"


Надо полагать, эти граждане вымещали свою "горькую обиду на большевиков", участвуя в карательных операциях,расстреливая семьи партизан и сжигая де-ревни. Британским властям поневоле пришлось выдать "простых крестьян" Со-ветскому Союзу: английским обывателям еще не успели разъяснить, что СССР - "империя зла". Укрывательство лиц,участвовавших в фашистском геноциде, вызвало бы у них, как минимум, недоумение.

Зато политически подкованный Солженицын называет это "предательством" и предлагает посочувствовать героям зондеркоманд. Впрочем,чего еще ждать от человека,мечтавшего во время отсидки в лагере,чтобы американцы сбросили на его родную страну атомную бомбу.

 

Täällä on tilasto, kuinka paljon leireillä kunakin vuonna oli 1930 - 1953, 1. tammikuuta kunakin vuonna:

http://stalinism.narod.ru/docs/repress/repress.htm

1930 ... 179.000
1931 ... 212.000
1932 ... 268.700
1933 ... 334.300
1934 ... 510.307
1935 ... 725.483
1936 ... 839.406
1937 ... 820.881
1938 ... 996.367
1939 ... 1.317.195
1940 ... 1.344.408
1941 ... 1.500.524
1942 ... 1.415.596
1943 ... 983.974
1944 ... 663.594
1945 ... 715.505
1946 ... 746.871
1947 ... 808.839
1948 ... 1.108.057
1949 ... 1.216.361
1950 ... 1.416.300
1951 ... 1.533.767
1952 ... 1.711.202
1953 ... 1.727.970

 

Stalin.jpg

Neuvostoliiton vuosittaset syntyvyys- ja kuolleisssluvut, väestönlisäys.

Lisää pohjanoteeruksia:


http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/meedian-leninin-teksti-ja-stalinistiv-renn-s

 

Meedian "Leninin tekstiä" ja "stalinistiväärennös"...


TÄSSÄ OLISI "OTE LENININ TEKSTEISTÄ" valtamedian mukaan....:

(Tampereen Lenin-museo liittänee kipin kapin kokoelmiinsa...)

https://www.youtube.com/watch?v=SX46wTVzGK4

https://scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/17630146_1467300158...

 
scontent.fhel1-1.fna.fbcdn.net
 
Ja tässä kauhea stalinistiväärennös aiheesta:

https://www.marxists.org/archive/zetkin/1920/lenin/zetkin1.htm
 

" Clara Zetkin

Lenin on the Women’s Question

From My Memorandum Book


Source: The Emancipation of Women: From the Writings of V.I. Lenin;
Publisher: International Publishers;
Transcribed: Sally Ryan.


Comrade Lenin frequently spoke to me about the women’s question. Social equality for women was, of course, a principle needing no discussion for communists. It was in Lenin’s large study in the Kremlin in the autumn of 1920 that we had our first long conversation on the subject. ... "

Risto Juhani Koivula kommentoi_ eilen

Poista kommentti

Henkilön Juhani Sarsila kuva.

Missähän Lenin olisi tällaista "väittänyt"?


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/leninin-oppi-objektiivi...

 

Kommentoi