Välittömästi nimi tullee balttilaisesta kuurin kielestä, joka on sulautunut (uudestaan?) latviaan. Mutta mistä se sinne on tullut, vai onko siellä kehittynyt aina kantaindoeu-roopasta asti? Samalla tutkitaan vieläkin arvoituksellisempien turkki- ja Turkki-sanojen taustaa.

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/su-ja-balttilaisten-kielten-kehtysyhteyksita-balttilaisen-lahteen-mukaan

turgus = tori, kauppankänti, markkinat, balttilais-iranilaista kantaa.

http://en.wikipedia.org/wiki/Curonian_grammar

” ……..1. decl. ……… 2. decl. ……………… 3. decl.

……….Sing. Plur. … Sing. …. Plur. …….. Sing. Plur.

Nom. vīras vīrāi … skapis .. skapjāi …. turgus turgūs

Acc.   vīran vīrāns  skapin . skapjāns . turgun turgūns

Gen.  vīras vīrūn .. skapjas skapjūn … turgaus turgūn

Dat.   vīraj vīrams  skapjaj skapjams . turgav turgums

Abl.   vīrā vīrams   skap . skapjams . turgaus turgums

Ins.    vīrami vīrais skapimi skapjais … turgumi turgumis

Loc.   vīrai vīraisu  skapīju  skapjaisu  turgūju turgusu

Voc.   vīru! vīrāi! .. skapi! .. skapjāi! … turgau! turgūs!

Fraenkel:

Lithuanian:tuȓgus = markkinat, tori

Etymology: ’Markt(tag) = markkina(päivä)t, Warenwerf (Warenwert? tavaranarvo, markkinahinta?)

(aus alten Texten, s.v. targ), aus aruss. túrgu´; turgavyčia ’Markt(platz)’,

nach poln. targowica von tuȓgus umgebildet; davon umgestaltet turgaunyčia.

Durch Anlehnung des Suffixes an vietà ’Ort = seutu, Platz = paikka’  (keltt. = (pää)kaupunki)

ist lit. turgãvietė ’Marktplatz’ = markkinapaikka, entstanden.

Dass turgãvietė nicht spontan im Lit. aus tuȓgus  und vietà komponiert worden ist, folgt aus dem unregelmässigen Auslaut des 1. Gliedes, vgl. turgovietė, turgauvietė.

Weitere Abltg.: tuȓginis , Adj. zu tuȓgus, tuȓgininkas  ’Markthändler’ = torikauppias,

turgìnė ’Marktkahn’ = markkinavene, -laiva,

turgáuti ’handeln, auf dem Markt verkaufen’,

in Anlehnung an poln. targowac’ noch lit. turgavóti ’Markthandel treiben’.

Lit.  targúl’a ’Handel’

ist aus wruss. targóuwlja, russ. torgovlja; targúic’ ’handeln’ (westlit.   targavója),

aus wruss. targavac’, russ. torgovat’, poln. targowac’ entlehnt.

Lett. tūrgus, turgus ’Markt’ = markkinat, kauppatori,

ist über lit. tuȓgus  aus aruss. túrgú entlehnt (aruss. = muinais(valko)venäjä)

Ostlett. tàrgavāt ’laut schwatzen’ (Vestiena, Saikava) stammt aus

russ. torgovat’ ’um etw. handeln, feilschen, auf etw. bieten’;

zum Subst. targa ’leeres, andauerndes Geschwätz, lautes, gleichzeitiges Reden unter vielen’

vgl. russ. torg ’Handel, Markt’.

Danach schuf man in Biržai ebenfalls von dem aus ursl. *t’rgú (altweissruss.) stammenden alten Lehnwort tìrgus ’(Jahr)markt’ ein tirgavuot.

Daneben existieren mit echtlett. Ausgang targāt, targuot, tergāt ’schwatzen’ = lörpötellä,

tìrguot ’handeln = käydä kauppaa, feilschen = tinkiä, lärmend sprechen = puhua meluisasti’

Norppa kommentoi_ 24. heinäkuu 2013 01:19

Virossa taisi olla markkinat tai tori turg ja tein saman johtopäätöksen. Viro on hauska kieli, kuin ikivanhaa suomea monesti.

Spammiro Botti kommentoi_ 28. heinäkuu 2013 13:30

Yleensä suomi on sitä vanhaa ja viro uutta, tai ainakin enemmän muuntunutta. Suo-men ja liettuan sana voi olla hyvin samanlainen,mutta samaa kantaa olevat latvian ja viron sanat pitkälle muuntuneita (ja harvemmin kekskenään samaan suuntaankaan, paitsi että ovat lyhentyneet.

Spammiro Botti kommentoi_ 29. heinäkuu 2013 07:12

Sana ”Turenki” saattaisi olla peräisin kuurista ja sanasta ”Turingai” = Rikkaat

 

Sana ”Turenki” saattaisi olla peräisin kuurista ja sanasta ”Turingai” = Rikkaat

http://www.rikoyota.oh.lv/?ct=kuren

* Protams, nekāds somugru man ir, tev ir ”kuršu valodā” nebūs, „kurši” visu turēs, tāpat kā citi balti…

Ës turi – Man ir = minulla on jne.

Tu turi – Tev ir

Ans turi – Viņam ir

Anā turi – Viņai ir

Mës turimai – Mums ir

Jus turiţëi – Jums ir

   Anëi turi – Viņiem ir

Anōs turi – Viņām ir

Liettua:  Turinys = sisältö, turiningas = sisällökäs, (sisältö)rikas (esim. malmi),

Tähän ryhmään on muitakin kadidaatteja, joissa on pätkä  ū  alussa:

tūringas = tilava, avara, ilmava

tūrìngas   -a  (1) ietilpīgs   -a = avara ; apjomīgs   -a = tilava (ven. ob´jom)

tū̃ris = tilavuus, tū̃rinys = laaja, tila-, avaruus- (-malli, -ristikko jne.)

 

Latviassa turēt  = pitää

https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?g=2&r=10631062&q=laikyti

" laikýti (laĩko, laĩkė) = pitää (jonkin ajan) kiinni, hallussaan , ym. säilyttää


1. turēt  = pitää

laikyti vaiką už rankos - turēt bērnu pie rokas = pitää lasta kädestä
laikyti vėliavą - turēt karogu = liputtaa ("pitää lippua")
laikyti šilumą - /sa/turēt siltumu = pitää (eristää, säilyttää) vettä, lämpöä jne. (Lähinnä vain tässä tämä ilmeisee täysin pysyvää ominaisuutta.)
geri batai ilgai laiko - labi zābaki ilgi iztur = kestää: hyvät kengät kestävät ("pitävät") kauan

2. turēt; uzturēt; glabāt = pitää, pitää yllä, säilyttää

laikyti karvę - audzēt govi = pitää lehmää
laikyti butą švarų - /uz/turēt dzīvokli tīru = pitää asunto siistinä
laikyti pinigus banke - glabāt naudu bankā = pitää rahaa pankissa

3. (kuo) turēt (par ko) = pitää jotakin jonakin: jarkevänä, velvollisuutenaan jne.

laikyti savo pareiga - turēt par savu pienākumu = pitää vevollisuutenaan
laikyti jį išmintingu - uzskatīt viņu par prātīgu = pitää järkevänä
kaimyną laikė šykštuoliu - kaimiņu uzskatīja par skopuli
= pitää naapuria saiturina
kuo jūs mane laikote? - par ko jūs mani turat? sar.

4. /no/likt, /no/kārtot, /iz/turēt (eksāmenus) = pitää tentti

laikyti liežuvį už dantų - turēt muti ciet (klusēt) = pittä kieli hampaden takana (= "keskellä suut")
širdyje laikyti - sirdī ieslēgt (arvien atcerēties) = pitää sydämessään

 

Fraenkelin liettuan sanakirjan mukaan:

RK kirjoitti 27.6.2017 klo 12.43

Lithuanian: terė'ti (ter(ė'j)a, terė'jo) = kestää, pysyä kiinni
 

Etymology: (1. -rù, -rė'jau) '(fest)halten' = pitää, pysyä kiinni,
 

nuterė'ti 'ertragen = kestää, sietää, suvaita, erhalten = säilyttää, nicht loslassen = pysyä, kiinni' .
 

Nebenform turė'ti; vielleicht wie žem. tūrė'ti aus *tverė'ti entstanden.
 

Lithuanian: tvérti (tvéria, tvė'rė) = kinnittää, aidata

Etymology: 1. (1. tveriù, tvė'riau) 'fassen = kiinnittää, ergreifen = tarttua, (um)zäunen = aidata (ympäri); verbinden = sitoa', und (besonders als Kompositum sutvérti) 'for-men = muodostaa, (er)schaffen = luoda' (s. auch Szyrwid Dict. s.v. tworzę- tveriu) so wie 'aushalten = kestää, sietää, -dauern = kestää kauan',

įtvérti 'befestigen an' = kiinnittää johonkin, sekundär angeschlossenes partizipiales tvértas (vgl. s.v.v. pìktas = vihainen, tvìrtas = luja, vahva, kestävä) 'ergriffen = liikuttunut, jnkn valtaan joutunut',
nutvertas 'comprensus = pidätetty',
tvė'rimas 'Fassen = kiinnitys, Zäunen = aitaaminen' ,
tvėrìmas dass. und 'Verbinden = sidonta, Festhalten = kiinnipito; Schaffen = luonti, Formen = muodostuminen' ,
sutvė'rimas 'Schaffen = valmistaa, hankkia, tuottaa, saksan sana tulee (kuvan ym.) veistämistä tarkoittavasta sanasta (tuo kuurin skapis < skāptum) , (auch 'Schöpfung' = luominen, Geschöpf = luomus, Kreatur = olio' (Kurschat), liettuan sana taas tulee yhteenkokoamista (pakolla) tarkoittavasta sanasta;

sutvėrìmas = dass. = em., und 'Klammer = sulkumerkit, haka, Krampe = kouristus',
tverễjas, tverė'jas 'Schöpfer = luoja, Gründer = perustaja, Erbauer = raivaaja, Urheber = alkuunpanija', sutvėrė'jas dass. = mt.,
tverinė'ti (Frequ. zu tvérti), tvėrinỹs 'Geschöpf, Schöpfung' = luomus., luonti
 

Hierher noch stvérti (stveria, stvė́rė) = tarttua kiinni, sutvarýti (-ija, -ijo) = luoda.
Abltd. mit turė'ti, tvìrtas = luja, vahva, kestävä, pitävä, tvorà = aita, sowie patvarà, -tvaras, tvarklas, tvárslas, tvárstyti (~to, ~tė) = sitoa (paketti, haava), köyttää, tvártas = eläinsuoja.
 

Lett. tvērt (tveru, tvēru) 'greifen = tarttua, fassen = kiinnittää, halten, fangen = pyydys-tää, vangita, hinreichen = saavuttaa, genügen = riittää', Refl. -ties 'fassen = kiinnittyä, greifen = tarttua, sich an etw. halten = pitäytyä jhnkn; Zuflucht suchen = etsiä, finden = saada turvaa; sich erwehren = torjua, jättää tekemättä',
 

tvērums 'was man ergreift, um sich daran zu halten = mihin tartutaan pitäytyäkseen siinä',
tverme 'Halt = pito', Pl. tvermes 'An-, Rückhalt = (tausta)tuki, Schutz = suoja, Trost = lohdutus (zur m- Erweiterung s.s.v. tvérti 2.),
tvērsme dass. und 'Zuflucht = turva, Erfrischung = toipuminen, Kühlung = vilvoitus'.

Urverw. mit aksl. aruss. tvoriti 'tun, machen = tehdä, veranlassen = aiheuttaa' (kanta- slaavi, valkovenäjä) (jedoch nicht zu slav. -(t)vorit' 'öffnen = avata', s. dazu s.v. vérti = kääntää),
russ. tvorit' 'schaffen = luoda, tun = tehdä, bauen = rakentaa, errichten = saavuttaa', poln. tworzyc' usw.;
vielleicht griech. serīj. zwstér Hesych,

heth. tūriiwa- 'anschirren = valjastaa, satuloida, -spannen = valjastaa, pingottaa, jännittää, ponnistaa (johonkin)'.

Es besteht ferner Verw. mit poln. trwac' 'dauern, ausharren' usw. .
 

Lithuanian: tvérti (tvéria, tvė'rė) = kestää tietty aika
 

Etymology: 2., ištvérti 'aushalten = kestää (kokemus), ausdauern = kestää (aikansa), Ausdauer haben' = omata kestävyys, kesto,

datvérti 'aushalten, (bei etwas) antreffen' = kestää, kohdata (määräpaikassa)
patvérti 'eine Zeitlang andauern = kestää tietty aika, anhalten = pidättää, takavari-koida, sich halten = pysähtyä, Ausdauer haben' (vgl. s.v. patvarà, Wb. 553a),
tvermễ 'Ausdauer = kestoikä, Beharrlichkeit = sieto(aika), Festigkeit = lujuus, Standhaftigkeit = kestävyys, Stärke = vahvuus, Kraft = voima',
tvermìngas 'ausdauernd = kestävä, beharrlich = hartaus, beständig = kestävyys, fest = lujuus', Adv. tvermìngai. Zu tvérti 1.
 

Būga KS 107 f. = Raštai 2,130 vermutet ansprechend, dass tvérti in dieser Bed. zusammenhängt mit poln. trwac' '(aus)dauern, -harren', trwałos'c' 'Beständigkeit', čech. trvati, ukr. trývati.
Betreffs der Metathesis von vr zu rv in poln. trwac' usw. kann an poln. drzwi 'Tür' = ovi: abg. dv'r' (dv'ri) usw. erinnert werden. Ein Zusammenhang von poln. trwac' mit aksl. trajati 'durare' usw. ist wegen des Fehlens des v bei diesen nicht wahrschein-lich. In lit. tvirãlnastis 'Beständigkeit, Dauerhaftigkeit = kestävyys' steckt ein

wruss. *tviraunas'c' mit der urspr. Stellung des v.
 

Jotvinki:

tveras = enclosure = aitaus, piha (ven. dvor')
tvert = to hold well (Inf) = kestää, tarttua hyvin
turdas = solid = kiinteä, yhtenäinen (kappale)
 

*ter- = to cross over
Gk. τέρθρον (terthron), Alb. shtir, Hitt. tarḫzi , Skr. तरति (tarati), Gm. dremil/, Kamviri târa, Av. tar, Pers. viyatārayāma/, Osset. tærin, Illyr. Taros, Arm. թարմ (t'arm), Lat. terminus, Umbrian termnome, Oscan teremenniú, ON þrømr

[HM: Saattaa liittyämyös IE(?)-etuliitteseen *per-.]

Lithuanian: tvìrti (tvýra, tvìro) = lujittua, kovettua
 

Etymology: 'stark, fest, hart werden',
 

apsitvìrti 'aufhören (zu kränkeln, arbeiten) =la kata (tekemästä)' = lakata, lopettaa.
Wie tvìrtas abltd. mit tvérti 1. und 2., -tvaras, tvarklas, tvárslas, tvárstyti, tvártas.
 

Lithuanian: tvìrtas = kova, luja
 

Etymology: 'fest = luja, stark = vahva, hart = kova, beständig = kestävä',
 

Adv. tvirtaĩ = lujasti,
tvirtùmas 'Festigkeit = lujuus, Stärke = vahvuus, Beständigkeit = kestävyys, Sicherheit = varmuus', tvirtỹbė, tvirtýbė, tviȓtis dass. = em.,
tvirtỹnė = tvirtóvė 'Fortifikation = vahvistus, Befestigung = kiinnitys, Festungswerk = vahvistus(rakenne)',
tvirtóvės rūsỹs 'Kasematte'= kasematti, tvirtáinė, tvirtỹnė, tvirtãpilė dass. = em.,
virtuõlis 'starker, beständiger Mensch' = vahva kestävä mies.
 

Dazu tvirtė'ti (tvirtė'ja, tvirtė'jo) 'stark, fest, beständig werden' = vahvistua, lujittua,
tvìrtinti '(be)festigen, bestätigen; behaupten'= lujittaa, stabiloida, puolustautua, tvirtìnti = em.

An das alte Adj. tvìrtas und an den Inf. tvérti ist sekundär das partizipiale tvértas 'ergriffen' angeschlossen.

Vgl. ausserdem s.v.v. tvarklas, -tvaras , -tvártas, tvárslas, tvárstyti, tviróti, tvorà.
 

Lett. tvirts 'stark = vahva, fest = luja, prall = kimmoisa (kalvo), drall = kireä, tiukka; fest' (im Gegensatz zu 'flüssig = vetelä'),

tvirtums 'Festigkeit = lujuus, Prallheit, Drallheit, Tüchtigkeit = kunnollisuus, hyve',
tvirtĩba 'Festigkeit, Sicherheit, Verlässliclikeit = luotettavuua'.
Urverw. mit aksl. tvr'd', aruss. tv'rd' 'hart = kova, fest = luja, sicher = varma',
russ. tverdyj 'hart, fest', poln. twardy usw. .
 

Lithuanian: tvártas = haka, karsina, eläinaitaus

Etymology: 'abgezäunter Stall = aidattu pilttuu, Stallung = talli, navettarakennus; Einzäunung = (kotieläin)aitaus, karsina, Verschlag = väliseinä, Hürde = risuaita, lammashaka, läävä', und 'Verband = sidos, Bandage = side',
 

tvártis dass. in der letzten Bed. = sidos, side,
añttvartis 'Bodenraum über dem Stall' = tallinylinen, -vintti,
kiaũltvartis 'Schweineverschlag, -stall, -hocke' = sikala.
 

Wie -tvaras, tvarklas, tvárslas, tvárstyti zu tvérti, tvìrtas (s.s.v.v.).
 

Lithuanian: -tvaras = yhdyssanan alkuosan ilmaisemaan tarkoitukseen varattu alue tai väline.(Tai oikeastaan tämä ei ole tavanomainen yhdyssana,eikä liettuassa sellai- sia oikestaan olekaan,vaan kaikki yhdyssanat ovat ”epätavanomaisia”,ja vastaava il-maus muodostetaan yleensä monikon genetiivin avulla kuin suomen ”naistenpyörä”.
 

Yhdyssanojen merkkinä on alun perin kovavartaloisillekin sanoille pehmennetty vartalo ja päätteet -ė (f.) ja -is (m., pl. -iai). Tämä on LATVISMI (jossa taas on yhdyssanoja) ja käyttäytyy sananjohtopäätteen tavoin.

Etymology:in ãptvaras 'Gehege = haka, Einfriedigung = laidun,Umzäunung = aitaus; umzäunter = aitaus, Weideplatz für Pferde = aidattu hevoslaidun' ,
aptvarà dass. und 'der das Netz der Fischer umfassende Strick' = kalaverkon ympärysnaru,
įtvara 'Strick, mit dem die Deichsel am Pfluggestell befestigt wird' = aisan kiinnitysnaru auraan, und wie įtvara,
įtvaras 'Bolzen zur Befestigung der Türe, der Fensterläden = saranatapit, usw., Haspe = mää(r)ly, Angel = onki, saranakoukku; (Ein)fassung = kiinnitys(reikä)',
patvarà 'Ausdauer = kesto, Beharrlichkeit = hellittämättömyys, hartaus, Standfestigkeit = kestävyys',
ùžtvara 'Schlagbaum' = lyömäpuu.
Abltd. mit tvėrễ = įtvara = kiinnitintappi, und įtvaras sowie 'Schiene = kiskot',
tvẽralas 'Binde, Band, Bandage' = sidos, side,
tvyrà 'Trägheit, Beharrungsvermögen' = lujuus, kestävyys, kestokyky, ferner mit den s.v. tvorà genannten Wörtern.
 

Wie tvarklas, tvárslas, tvárstyti, tvártas noch abltd. mit tvérti 1., tvìrtas.
 

Vgl. preuss. coaris (lies: toaris) 'banse (= weiter Scheunenraum der Tenne)' = puimatanteren (muu) aitta- ja latotila, viljavarasto.
 

Urverw. mit aksl. tvor' 'Werk = toimi, Tat = teko' ,
aruss. tvor' 'Aussehen' = ulkonäkö, (korttien katsominen, ym.)
russ. tvor 'Geschöpf = luomus, Form = muoto, Gestalt = hahmo', aksl. tvor'c' 'Schöpfer' = luoja, russ. tvorec, poln. tworzec, twórca, skr. tvórac usw., mt.,
griech. soròj (*toròj) 'Totenurne = uurna, Sarg = ruumisarkku'.

(Tästä sanasta saattavat seurata latvian ”vara”, jolla on tasan samat merkitykset kuin suomassakin, ”varallisuus” ja ”hyödyllinen ylimäärä”, sekä suomen ”vero”, jos se onkin ollut ”*tvero” = ”pienellä pakolla otettu ylimäärä”:

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1268163.html#p1268163 )

Lisäksi tästä seuraa venäjän kautta suomen ”tavara” (tvar').
 

Lithuanian: tvarkà = järjestys, kuri, ”maailmankäsitys”, maailmankuva

Etymology: '(schickliche oder angenehme) Haltung = (sovelias tai mieluinen) suunta, kanta, Fassung = käsitys, Ordnung = järjestys', tvarkas dass. = em.,
 

tvarkýti (tvarko, tvarke) 'ordnen = järjestää, in Ordnung bringen = saattaa järjestykseen; verordnen = määrätä, säätää, regieren = hallita, herrschen = vallita',
tvãrkymas 'Inordnungbringen = järjestykseen saattaminen, Einrichten = suuntaaminen, Ordnen = järjestäminen, Regieren = hallitseminen',
tvarkýtojas 'wer ordnet, regiert' = järjestäjä, komentaja, hallitsija,
tvarkìngas 'ordentlich' = sää(nnö)llinen, säädyllinen, kunnollinen, vakinainen, tvarkùs dass. = em., tvarkùmas 'Ordentlichkeit = sää(nnö)llisyys, richtige Haltung = oikea käsitys, suunta,
tvarkìklis 'Regulator' = säädin,
tvarkõvas 'Anordner, wer ordnet' = hallitsija,
sántvarka 'Ordnung' = järjestys, järjestelmä (preussismi: pr. ”san-” = lit. ”su-”),
tvarkdarỹs 'Ordner' = järjestyksenluoja,
tvarkãraštis 'Fahrplan' = ajosuunnitelma,
dienótvarkė 'Tagesordnung' = päiväjärjetys.
 

Abltd. mit tvìrkti (kantabaltti).

Parven perusmuoto kantabaltissa on tämä, merkitykset voivat olle kuitenkin muuttuneet:

https://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/T/tverkti

tverkti = paikata, ommella (turkkurin, suutarin tapaan, tai huonosti), korjata, parsia, harsia. (Kaikki nuo sanat sattavat olla jostakin kaukaan samaa alkuperää.)

tver̃kti, -ia, -ė. prastai siūti = koota neulomalla (turkiksia, huonosti), kurpti = em. esim. nahkoja, kenkä, korjata kenkiä, preussin kurpe = kenkä.

sutver̃kti, -ia, sùtverkė. prastai susiūti, sukurpti: Tik ką sutverkta. = em
.
 

Ahaa!

Sana tulee kanta-indo-euroopan (PIE) juuresta *kʷ´er- = lyödä, tehdä töitä (raskaalla työkalulla), *s-er = lyödä irti, (s)kʷer-s
= hakata.

Äänteestä voi tylla eli kielihaaroissa mm. seuraavia äänteitä:

- kv, kw mm. latinassa, keltissä, veneetissä ja (itäisessä) vasarakirveskielessä, joista edelleen voi tulla mm. hv (gootti), šv (latvia),  k, v, w, eri sanoissa;

- tv, tw, t mm. preussissa, kreikassa

- p (kreikassa, latgallissa ym.)

Liettuassa on kolme työkalulla lyömistä tarkoittamaa verbiä, jotka tulevat tästä:

- kerti (keria, kere) = lyödä kirveellä tai nuijalla, karsia, kuoria

- perti (peria, pere) = lyödä kepillä poikittain tai ruoskalla (linkissä eri olettamuksia)

- tverti (tveria, tvere) = lyödä kepillä, seipäällä päittäin, kiinnittää seipääseen naruun lävistämällä, valmistaa, valmistella (myyntiin), josta tverkti (tverkia) = ommella (nahkurin tai suutarin tapaan nahkaa, tai huonosti kangasta), törkätä, törkkiä.

Selvää pässinlihaa...


 

Jotvinki:
tvarka = order = järjestys
tvarkīt = to bring to order (Inf) = saattaa järjetykseen

Lithuanian: tvarklas = paimen

Etymology: 'Hirt' = paimen, wie tvartklas = 'Hürde' = eläinaitaus, tvarče dass., mit k für t zu tvártas, tvérti, tvìrtas.

 

Lithuanian: tvárslas = side, sidos

Etymology: 'Binde = side, Bandage = sidos',
 

tvarslė (gew. Pl. tvárslės) 'Zügel des Zaumes = suitsinaru, Fahrleine = ajoliina',
patvárslės 'Fahrleine = ajoliina, Lenk-, Leitseil = lenkki-, johtopurje',
attvaȓslai, tvarsliava 'Verbandsmaterial' = liitosmateriaali;
tvarslininkas 'Bandagist' = sitoja.
 

Daneben mit t- Erweiterung tvárstas = tvárslas, tvárstis dass., tvárstyti.
 

Gehören mit tvárstyti 'halten, umfassen' usw. zu tvérti 1., tvìrtas.
 

Lithuanian: tvárstyti (tvársto, tvárstė) = pitää, käsittää, sitoa
 

Etymology: Frequ. zu tvérti 'halten = pitää, umfassen = käsittää, (einen Zaun) einfassen' = aidata, und '(eine Wunde) verbinden, bandagieren' = sitoa (haava),
 

tvarstýtis (tvaȓstos , -stės) 'se incaute movendo vestem attollere ita, ut pudenda appareant',
aptvárstyti (Intens. zu aptvérti) 'einfassen = kiinnittää, umzäunen = aidata, einfriedigen = rauhoittaa, umgeben = ympäröidä',
ištvárstyti '(einen Zaun, eine Scheidewand) niederlegen' = poistaa aita, väliseinä,
tvárstymas 'Verbinden' = sidonta,
tvárstininkas 'Bandagist' = sitoja.
 

Lett. tvarstīt '(wiederholt) greifen = tarttua (toistuvasti), haschen = sieppailla, fangen = vangita', tvarstīt dass. und 'trachten, verlangen' = kaivata,
tvarsts 'wer hascht, fängt, greift = sieppaaja, vangitsija; wer alles anzufassen pflegt; Greifen, Griff, hölzerne Iltisfalle' = puinen hillerinloukku.
 

Mit anorganischem Anlauts -s auch stvárstyti (s.s.v. stvérti).
 

Abltd. mit tveȓstis ; wie -tvaras, tvarklas, tvárslas, tvártas zu tvérti, tvìrtas.
 

Lithuanian: tvìrkti (tvìrksta, tvìrko) = huonotapaistua
 

Etymology: 'ausgelassen, zuchtlos,liederlich,sittenlos werden'= tulla hillittömäksi, kurittomaksi, huolimattomaksi, huonotapaiseksi,

ištvìrkti dass. = em., und 'sittlich verkommen; auf Abwege geraten' = ”erehtyä siveellisesti; tulla ohjatuksi harhateille,
tvìrkinti 'demoralisieren = demoralisoida, sittlich verderben = turmella siveellisesti, zuchtlos machen = tehdä kurittomaksi', tvìrkdyti dass. = em.,
patvìrkėlis 'liederliche, sittenlose Person = huolimaton, huonotapainen henkilö; Liederjahn, Taugenichts = hulttio',
ìštvirka 'Sittenlosigkeit = huonotapaisuus, turmio, Ausschweifung = ”poishiominen”, (särmien)pyöriystys, kuv. irstailu, Laster(haftigkeit) = pahe(ellisuus)',
ištvirkáuti 'ein Lasterleben führen' = viettää paheellista elämää

Abltd. mit tvarkà.
 

Myös tässä sanaparvessa on tuollainen -k/g-johdin, sikäli kuin parvi tähän yhteyteen kuuluu... Omistukseenhan liittyvät markkinat, ”turut ja torit”:

 

Venäjä tuo asiaan uutta pointtia:

 

https://vasmer.lexicography.online/%D1%82/%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3

торг = tori, kauppa, tingintä, huutokauppa

род. п. -а, торго́вый = kaupallinen, kauppa-, торгова́ть = käydä kauppaa,

укр. торг, род. п. -у, др.-русск. търгъ, ст.-слав. тръгъ ἀγορά [agora] (Супр.), тръгóвьнъ, тръговиште, болг. търг, сербохорв. тр̑г «площадь = aukio, рынок = markkina; товар = tavara», словен. tȓg «рынок», чеш., слвц. trh, польск. targ, в.-луж. torhośćo Праслав. *tъrgъ (основа на -u; см. Мейе, ét. 239),

родственно лит. tur̃gus «рынок», лтш. tìrgus — то же,

венет. Τεργέστε [Tergeste] «Триест = Trieste» (Страбон 314), Opitergium, местн. н.на территории Венеции (буквально «хлебный рынок = leipätori» или «товар-ный рынок =kauppatori»), иллир. tergitio «negotiator», абл. tregë «рынок»;

см. Г. Майер, IF I, 323 и сл.; Кречмер, «Glotta», 22, 102; 30, 140 и сл.; М. — Э. 4, 194 и сл.; Эндзелин, СБЭ 198; Лагеркранц, IF 25, 370; Краэ, IF 58, 220.

Из вост.-слав. заимств. др.-сканд. torg «рынок = tori»,шв. torg, датск. torv, фин. turku; см. Ельквист 1205; Томсен, SА 4, 404; Миккола, Berühr. 170 и сл.; ÄВ 80.

Герм. происхождение сканд. слов, вопреки Хессельману у Ельквиста (там же), сомнительно. Герм. влияние на слав. (Карстен, Мél. Мikkola 92 и сл.; Унбегаун 95 и сл.) недоказуемо ввиду венет.-иллир. слов. Лит. tur̃gus Скарджюс (226) считает заимств. из слав.

Попытки произвести это слово от тюрк., монг. torga, torgu «шелк = silkki» (Рамстедт, «Neuphilol. Мitt.», 50, 99 и сл.) или от др.-тюрк. turku, turɣu «стоянка = pysähdyspaikka» (Рясянен, «Neuphilol. Мitteil.», 52, 193 и сл.) не кажутся мне убедительными.

Edelleen jäävät mainitsematta mm. muinaispersian turk = turkis, turkispukuinen "barbaari", josta johdetaan heimonnimi turkki(laiset), ja suomen turkis, turkki.

Kaikki nämä järjetään sattavat tulla kantaindoeuroopan (päällään)pitämistä, päälläpidettävää, kiinnitettävä tarkoittavasta juuresta *twer- (?).

Cesu_karogs.jpg

A. Krūkas glezna ”CēsisLatvijas karoga šūpulis 1279. g.”, kurā mākslinieks mēģinājis rekonstruēt latgaļu 13. gadsimta karogu.

Latvian vendien (veneettien) lippu, eli nykyinen Latvian lippu 1200-luvulla Cēsisissa (maalattu tuolloisen kronikan mukaan). Lippu on vahvasti Rooman veneettien mallin mukainen, ja on sitten useilla paikkakunnilla palautettu esimerkiksi kaupunkilipuksi. Rooman veneeteillä on valkoisen raidan sijasta valkoinen risti (mikä saattaa johtua kristinuskosta),jota on edelleen ehkä tyylitelty:

 

Lithuanian: tuȓgus = markkinat, tori
 

Etymology: 'Markt(tag) = markkina(päivä)t, Warenwerf (Warenwert? tavaranarvo, markkinahinta?) (aus alten Texten, s.v. targ), aus aruss. túrgú; turgavyčia 'Markt-(platz)',nach poln. targowica von tuȓgus umgebildet;davon umgestaltet turgaunyčia.
 

Durch Anlehnung des Suffixes an vietà 'Ort = seutu, Platz = paikka' (keltt. = (pää)kaupunki) ist lit. turgãvietė 'Marktplatz' = markkinapaikka, entstanden.
 

Dass turgãvietė nicht spontan im Lit. aus tuȓgus und vietà komponiert worden ist, folgt aus dem unregelmässigen Auslaut des 1. Gliedes, vgl. turgovietė, turgauvietė.
Weitere Abltg.: tuȓginis, Adj. zu tuȓgus, tuȓgininkas 'Markthändler' = torikauppias,

 

1.

https://www.tiede.fi/comment/835935#comment-835935

"Vent-" eri muodoissaan on Itämeren ja laajemminkin alueen yleisimpiä paikanni-miä, on Venta-jokea, Ventspilsiä (Venta(n)linnaa, liett. Ventspilis, liiviksi Vǟnta puol. Windawa, saks. Windau, ven. Вентспилс, aiemmin Виндава, latinaksi Vinda), Wendeliä, Windeliä ja Wandelia...

http://lv.wikipedia.org/wiki/Venta

" Ventas nosaukums ir cēlies no līvu vārda vēna, kas nozīmē “upes ieteka jūrā”, “jūras šaurums” vai “osta”. "

"Venta-joen nimityksen on peräisin liivin sanasta "vēna", joka tarkoittaa "joen laskupaikkaa mereen", "meren salmea" tai "satamaa"."

Venta-joen liettualainen ja latvialainen wikisivu johtavat sanan liivin sanasta = vǟndõ = viron vänama = vääntää. Ei ole kuitenkaan kovin varmaa, kuinka kauan liiviläiset ja kuurilaiset ovat aluetta asuttaneet: viimeistään kuitenkin kansainvaellusten ajoista alkaen.
 

Pavadinimas

Venta vokiškuose šaltiniuose vadinama Windau, lenkiškuose – Windawa. Manoma, kad upėvardžio šaknis yra ven- su determinantu -t-. Kazimieras Būga pavadinimą siejo su žodžiu venteris („tinklas, tiesiamas skersai upę = joen poikki vedettävä kalanpyydys“). Bendrinė šaknies *ven(t)- reikšmė galėjo būti „lenkti, linkti“.[2]

300px-Venteris.jpg

Venteris. Darsūniškio k., Kruonio sen. Piešė Kristina Tokarevienė.

Pyydys on saanut enempikin nimensä joesta: "ventalainen" kuin päinvastoin.

 

Sanasta "*venta" tulee latviaan ja liettuaan sana

"vieta" (lt, lv) = "paikka"

ILMAN että "*venta" olisi kantabalttia tai sitä esiintyisi esimerkiksi jotvingissa tai preussissa.

"Venta" onkin (ilmeisesti myös) veneettiä, ja sen merkitys on KAUPUNKI, vieläpä PÄÄkaupunki!

Kaikkien merellisten kelttien pääkupunki oli ennen saksivalloitusta mm. Stonehengestä tunnettu "Venta ceaster", nykyinen Winchester:

http://en.wikipedia.org/wiki/Winchester

" Archaically known as Winton and Wintonceastre, Winchester is a historic cathedral city and the ancient capital of Wessex and the Kingdom of England. It developed from the Roman town of Venta Belgarum. "

http://www.windowonbritain.co.uk/

http://www.etymonline.com/index.php?sea ... hmode=none

" Winchester, city in Hampshire, capital of Wessex and later of the Anglo-Saxon kingdom,

O.E. Uintancæstir (c.730), from Ouenta (c.150), from Venta, a pre-Celtic name perhaps meaning "favored or chief place" + O.E. ceaster "Roman town." "

Joka tapauksissa tuo sana on niin ikään baltissa tuntemattomasta kielestä lainattuna merkitsemässä "paikkaa", "aluetta", esimerkiksi "paikallinen traditionaalinen" = "vietinis".

Toiseksi:

Veiksel-joen entinen väliaikanen nimi "Wanda" oli samogeettia eli osapuilleen liet-tuaa, ihan kuten nykyinekin nimi (mitä vaan ei saa sanoa ääneen tunnetuista syistä Puolan puolella rajaa):

https://www.tiede.fi/comment/1445254#comment-1445254 "

Puolalainen slavisti Aleksandr Brückner esitti, että Venta olisi kantaindoeurooppaa ja latinaa lähellä olevaa veneetin kieltä, joka kuului kelttiläis-romaaniseen kieliperhee- seen. (Tosin eräät venäläiset lähteet arvelevat väiden Roomankin veneettien olleen länsislaaveja; myös suomalais-ugrilaista, varsinkin alkerää on esitetty.)

200px-Aleksander_Br%C3%BCckner_1939.jpg

Aleksandr Brükner (1856 -1939)

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=Venta

Antraštė: Ventà

Straipsnelis: [Plėtojama A. Briuknerio mintis, kad venetų etnonimas yra paveldėta praindoeuropietiška lytis, t.y. bendriausias, kokį tik galima rekonstruoti, indoeuropie-čių pavadinimas [110]. Siūlomoji hipotezė nepostuluoja kokios atskiros venetų tautos buvimo ir pateikia genealoginį venetų genčių margumo aiškinimą. Paaiškinama ve-netų kalbinė diferenciacija, atitinkanti jų etnonimo paplitimo geografinę padėtį; paro-doma,kad venetiškoji nomenklatūra yra reliktinio pabūdžio;ji figūruoja indoeuropiečių arealo etninės kolonizacija pakraščiuose [113].

Venetų pavadinimo prolytė – ide. *wenHtói > bl.-sl. *vēntái [110]. Venetų pavadini-mas - daugiskaitinė forma,morfemų-to-/-eto- pagalba sudaryta iš ide.*wenH- ‘mylėti, draugauti ir pan.’ (plg. s.i. vanitáḥ ‘mylimas’) ir reiškianti ‘draugiški, giminingi’ [109] ]. Nėra pagrindo manyti,kad venetai prie Ventos upės (lie.Ventà,1-oji acc. paradigma, la. Veñta < ide. *wenHtā atstovavo ne baltams, o kitam elementui.

Šaltinis: Витчак 1986–1987 (1989), 111

Antraštė: Venta

Straipsnelis: Etimologinėje literatūroje bl. Venta (plg. ru. Вятка, apie jį žr. Фасмер ЭСРЯ I, 376–377; br. Вять) siejamas su suom. tarm. apeliatyvu vento ‘slīkšņaina vieta,lēns straumes tecējums = hidas virta’,tačiau pastarojo kilmė nėra aiški (žr. Suo- men kielen etymologinen sanakirja, 1978). Pasak autoriaus, nors ir hidronimo Venta indoeuropietiškosios etimologijos yra įtikinamos,nereikėtų a priori paneigti genetiškai su Venta susijusių šaknų paieškos finougrų plote. Straipsnyje autorius duoda tokių šaknų pavyzdžių.

Šaltinis:Bušs 1996, 40–42


turgìnė 'Marktkahn' = markkinavene, -laiva,
turgáuti 'handeln, auf dem Markt verkaufen', in Anlehnung an poln. targowac' noch lit. turgavóti 'Markthandel treiben'.
Lit. (in Tverẽčius) targúl'a 'Handel = kauppa' ist aus wruss. targóuwlja, russ. torgovlja; targúic' 'handeln' (westlit.targavója),aus wruss.targavac', russ. torgovat', poln. targowac' entlehnt.
Lett. tūrgus, turgus 'Markt' = markkinat, kauppatori, ist über lit. tuȓgus aus aruss. túrgú entlehnt (aruss. = muinais(valko)venäjä)
Ostlett. tàrgavāt 'laut schwatzen = puhua äänekkäästi (turhia)' (Vestiena, Saikava) stammt aus russ. torgovat' 'um etw. handeln, feilschen, auf etw. bieten'; zum Subst. targa 'leeres, andauerndes Geschwätz, lautes, gleichzeitiges Reden unter vielen'
vgl. russ. torg 'Handel, Markt'.

Danach schuf man in Birži ebenfalls von dem aus ursl. *t'rgú (altweissruss.) stam-menden alten Lehnwort tìrgus '(Jahr)markt' ein tirgavuot. Daneben existieren mit echtlett. Ausgang targāt, targuot, tergāt 'schwatzen' = lörpötellä, tìrguot 'handeln = käydä kauppaa, feilschen = tinkiä, lärmend sprechen = puhua meluisasti'
 

(”Turgus” SAATTAISI liittyä myös ”turkiksiin”, varsinkin silloisena tärkeänä kauppa-artikkelina (ja jopa ”rahana” niinhän oli ainakin Suomessa!.
 

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1351806.html#p1351806 )
 

 

 

 

 

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=turgus

Antraštė: turgus

Straipsnelis:

Ide. kalbose žodžiai, reiškiantys ‘turgus, rinka’, dažniausiai esti susiję su žodžiais, reiškiančiais ‘prekiauti’, ir su sąvoka ‘susitikimų vieta’, ‘atvira vieta’. Lie. turgus, la. tirgus paskolinti iš sl.: s. sl. trŭgŭ, s.-kr. trg, č. trh, le. targ, r. torg (arch.) ir jų vediniai s. sl. trŭžište, s.-kr. tržište, č. tržište ‘turgavietė’, visi šie sl. žodžiai arba giminiški, arba paskolinti ilirų kalbos žodžiui, kuris yra pavadinimo (vardo) Tergeste.

Šaltinis: Buck 1949, 823 Antraštė: turgus

Straipsnelis: [Aptariama M. Daukšos Postilės slavizmų integracija į lietuvių kalbą.]
Skoliniams integruojantis į lietuvių kalbą, svarbu, koks priebalsis yra žodžio gale. Pa-vyzdžiui, galūnę -as gauna žodžiai,kurių gale tariamas kietasis priebalsis, tačiau kie-tąjį priebalsį turi ir br.торг,le.targ,o lietuvių kalboje yra turgus.(S.r.търгъ > br. торг →) lie.turgus.Matyt,tai ankstesnis skolinys,integravęsis pagal dėsnį slavų ъ – slaviz- mų u,kuomet slaviškoje sistemoje dar nebuvo išnykę jerai). Jis rodo seniausius kon-taktus su slavais, kadangi jie turėjo būti paskolinti dar prieš XII a. (Kardelis 2003, 80).

 

Šaltinis:Voitkevič 2010, 248–249

*tver-juuren johdannainen tvarka = järjestys,on mielenkiintoinen.

http://etimologija.baltnexus.lt/?w=tvarka

Antraštė: tvarkà

Straipsnelis:

[Kad vakarų sl.kalbose kartais dar ir or,t.y.ъro> aro (taip ir tautosilabinis on > ъno), auškiai rodo le.kalbos pavyzdžiai:] Le.tvarog ‘Quark’< *tvъrogъ (kartu su r. твороч t.p.’?) remiasi bendra sl. forma *tvorgъ. Pastaroji, matyt, yra lie. formos tvarkà ‘Fas-sung = kiinnitys,Ordnung = järjestys; schickliche Haltung = kelvollinen toiminta’ (anot Fr. Kuršaičio aiškinimo su tvèrti, tvẽria ‘fassen = kiinnittää’) variantas. Sl. *tvorgъ skardusis g (palyginus su lie. tvarkà prieb k) yra gretintinas su d : t, kurių regime sl. *tvьrdъ : le. twardyhart = kova’ ir lie. tvirtas ‘fest = luja’.

 

Šaltinis: Otrębski 1967c, 318

Antraštė: tvarkà

Straipsnelis:

Lie.tvarkà ir tvìrkti kildintini iš šaknies ide.*twerḱ- /*tworḱ- /*turḱ- (*twr̥ḱ-) ‘erschaf- fen,bilden’, galbūt ‘formen’,paliudytos graikų ir indų-iranėnų (plg.gr.σάρκ- [sark], Po- korny,1102,av. θwarəs-, s.i. tváṣṭar-*tvárṣṭar-) [22 išn.: Risch 1961 norėjo iš ide. *twerḱ- kildinti ir het. tuekka-,ką labai aiškiai paneigė Mayrhofer 1991,685.],galbūt ir germanų [23 išn.:germ.*þwerh-a> go.þwairhs,s.ang.þweorh,Bammesberger 1990, 254] bei keltų [24 išn.: s.air. torc McCone 1992 kildina iš ide. *tworkós] kalbose. Iš nykstamojo laipsnio kilusi forma tvìrkti su nelauktinu akūtu (DLKŽ nurodomas ir vari-antas tvir̃kti) perdirbta pagal -žìnti. Paliudytos ir tiesiogiai iš ide.*turḱ- lauktinos for-mos, plg.tur̃kti ‘quaken (von Fröschen) = kurnuttaa,(Wasser mit dem Schnabel) auf-wühlen (Senn-Salys 1963, 739) ir tur̃šti (DLKŽ ir variantas tur̃kšti) ‘(von Enten) im Wasser Nahrung suchen = purskuttaa (sorsat vettä ja ääntä), (dialektal) aufwiegeln = lietsoa (kapinaa), sich im geheimen miteinander besprechen = neuvotella salaa’ (Senn-Salys 1963, 740). [Dar žr. mirti]

Šaltinis: Bammesberger 1994a

Romanian sana targ =  tosi, kauppa, reilu kauppa (tarkastettava tavara), on latinaa vahhempi:

 

târg

Etymology

Probably from a Slavic language; compare Proto-Slavic *tъrgъ. An alternative, less likely, origin is a pre-Roman substrate of the Balkans root *terg-. Compare Albanian treg.

Noun

târg n (plural târguri)

 1. market
 2. fair

Declension

Derived terms

 

Venäjän sanat torgat´= ja terzit´= tulevat samasta juuresta ja tarkoittaneet ilmeisesti nylkemistä, nahkomista ja edustavat alun perin etu- ja takavokaalista muotoa tai sit-ten kantabalt(oslaav)in aspekteja. Baltti- ja slaavikielten aspektit ovat erilaisia. Niillä voi kuitenkin olla yhteinen alkuperä.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/364430

Смотреть что такое "ТОРГАТЬ" в других словарях:

 • торгать - расторгать , восторг, род. п.а, укр. торгати дергать = nykiä, tem-poa, kiskoa, raadella, рвать = repiä, др. русск. търгати, ст. слав. истръгнѫти ἀναρπάζειν [anarpaksein](Супр.), цслав. тръгнѫти σπᾶν [span], болг. търгам (Младенов 640), сербохорв. тр̏гати,тр̏га̑м, словен. trgati, tȓgam, чеш. trhati, слвц. trhаt᾽, польск. targać, в.-луж. torhać, н.-луж. tergaś Праслав. *tъrgati связано чередованием гласных с *tьrg- (см. терза́ть). Ср. др.-инд. tr̥ṇḗḍhi «раздробленный = murskattu,разбитый = hajalle lyöty»,пф. tatarha, прич. пф. страд. tr̥ḍhas; см. И.Шмидт, Vok. 2, 352; Потебня, РФВ I,259; Уленбек, Aind. Wb. 115; Миккола, Ursl. Gr. 3, 92.   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • буторгабеспокойство = rauhattomuus, тревога = huoli, kiire, "revohka", бу-торажить волновать = olla varuillaan. Шахматов (ИОРЯС 7, 2, 354) пытается связать с бу и торгать …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • ТЕРЗАТЬ - что, терзать вологод. (терзать = raadella, repiä, nylkeä, торгать, трогать = koskea, дергать напр. ·об. корни = juuria), терзывать, рвать на части = repiä palasiksi, раздирать = repiä rikki. Волк терзает добычу, школь-ник докучливую книгу. Терзать в отчаянии на себе одежу, волосы, лицо, рвать = repiä, perata (kasvimaata), драть = nylkeä.| *Томить = uuvuttaa, nään-nyttää,  мучить = kiusata, истязать нравственно, повергать в отчаянное горе. Совесть терзает человека. Меня терзает мысль о беспомощном положении друга. -ся, страд., ·возвр. и взаимн. по смыслу речи. Терзанье, действие по гл. Терзатель = Kiusaaja, -ница, терзала ·об. кто терзает кого-либо. Терзательница сердец. …   Толковый словарь Даля
   

  терзать = repiä, raadella

 • терза́ть а́ю, укр. терза́ти, ст.-слав. трѣзати, трѣжѫ σπαράττειν [sparapein](Супр.), тръзати τίλλειν (Супр.), сербск.-цслав. истръзати ἐκσπᾶν, болг. тъ́рзам «рву = revin»,сербохорв. тр̏зати,тр̏же̑м,словен. tŕzati, tȓzam «рвать, дергаться = nytkähdellä,щипать траву = niittää ruohoa»; связано чередовани- ем гласных с торга́ть (см.) Сравнивают с др.-инд. str̥háti «дробит = murska- ta, murentaa», tr̥ṇḗḍhi «раздробленный, разбитый», пф. tatarha, прич. пф. страд. tr̥ḍhás; см. И. Шмидт, Vok.2,31;352;Фик I,225; Уленбек,Aind. Wb. 115, 345. Сомнительна связь (epävarma yhteys) с лат. trahō «тащу = raahaan» (Фик) и с гот. Þaírko «дыра = reikä» (И. Шмидт).

   

 • вторгатьсяИскон. Возвр. форма к вторгать, преф. производному от тор-гать «тыкать, дергать», того же корня, что и дергать (с перегласовкой о/е и звонким д, ср. брызги прыщ) …   Этимологический словарь русского языка

 

Mitä tulee sanan turkki, sanan taustasta maannimenä on mm. seuraavanlaista tietoa:

 
 
 
Jotuni

Turku vepsää?:

torgu₍i̯da -in, -iu̯, -i̯dau̯ 'pitää kauppaa'

Arkkis
"Slaavia" myös balttian mukaan, vaikka siellä "turgus" onkin sekä markkinat että kauppapaikka.

Ja venäjän "markkina" taas on vuosrostaan "rynka", joka tulee baltin sanasta "rinkti (rinka, rinko)" = "kerätä".

Arkkis

"Turgus" on erityisesti basaari, joten "markkinalait" ovat siellä vahän eri, olleet ainakin ennen, "asiakas vastuussa kaikesta".

http://keskustelu.suomi24.fi/node/5226474

historia-kulttuurit-ja-yhteiskunta-f13/euroopan-islamisoitumisen-aikataulu-t17541-6690.html

" "Barbaari" on mielenkiintoinen sana. Se on yhdistetty lähinnä kahteen vaihtoehtoiseen selitykseen:

1. Se on yhdistetty sanskritin, kanta-IE:n sanaan "barbar(ati)" = änkyttää, puhua epäsilvästi, osata kieltä huonosti, joka lienee samaa kantaa kuin liettuan "burbulis" (Gennadi...) = kupla, burbuliuoti = pulputa, pulahdella, pulista.

http://www.etymonline.com/index.php?sea ... hmode=none

" barbarian

mid-14c., from M.L. barbarinus (cf. O.Fr. barbarin "Berber, pagan, Saracen, barba-rian"), from L.barbaria "foreign country," from Gk.barbaros "foreign, strange, ignorant,"

from PIE base *barbar- echoic of unintelligible speech of foreigners (cf. Skt. barbara- "stammering," also "non-Aryan").

Greek barbaroi (n.) meant "all that are not Greek," but especially the Medes and Per-sians.Originally not entirely pejorative,its sense darkened after the Persian wars. The Romans (technically themselves barbaroi) took up the word and applied it to tribes or nations which had no Greek or Roman accomplishments.

Barbary

c.1300, "foreign lands" (especially non-Christian lands),from L. barbaria (see barba- rian). Meaning "Saracens living in coastal North Africa" is attested from 1590s, via Fr. (O.Fr. barbarie), from Arabic Barbar,Berber, ancient Arabic name for the inhabitants of N.Africa beyond Egypt. Perhaps a native name, perhaps an Arabic word, from barbara "to babble confusedly",but this might be ultimately from Gk.barbaria. "The actual relations (if any) of the Arabic and Gr[eek] words cannot be settled, but in European langs. barbaria, Barbarie, Barbary, have from the first been treated as identical with L. barbaria, Byzantine Gr[eek] barbaria land of barbarians" [OED]. "

Toinen selitys tarkoittaa "parrakasta" tai "turkiksiin pukeutunutta"

" barb

late 14c., from O.Fr. barbe (11c.) "beard, beardlike appendage," from L. barba

"beard = parta," cognate with O.E. beard.

barber

early 14c., from Anglo-Fr. barbour (attested as a surname from 1221), from O.Fr. bar-beor, barbieor (Mod.Fr. barbier, which has a more restricted sense than the English word), from V.L. *barbatorem, from L. barba "beard." Originally also regular practitio-ners of surgery and dentistry, they were restricted to haircutting and den-tistry under Henry VIII. Barber-shop is from 1570s; in reference to close harmony male vocal quartets, it is attested from 1910.

beard

O.E. beard "beard," from W.Gmc. *barthaz (cf. O.Fris. berd, M.Du. baert, Ger. bart),

seemingly from PIE *bhar-dha "beard" (cf. O.C.S. brada, Lith. barzda, and perhaps L. barba "beard").

The verb is from M.E. phrase rennen in berd "oppose openly",on the same notion as modern slang get in (someone's) face. Pubic hair sense is from 1600s; in the 1811 "Dictionary of the Vulgar Tongue," the phrase beard-splitter is defined as, "A man much given to wenching" (see beaver).

The Grecian beard was curly; the Roman,trimmed; but in the Roman Empire shaving became general about 450 B.C., partly for greater safety in close combat, not to be grasped by the beard. When Pope Leo III shaved, in 795, the Roman Catholic clergy followed his practice, and still generally do. [Shipley, p.28] "

Ylhäisiltä roomalaisilta ja legioonalaista oli siis pitkä parta turvallisuussyistä kielletty, koska rosvot ja viholliset kävivät erityisen mielellään parrasta kiinni ja tempaisivat siitä esimerkiksi niskat poikki.

Tuota änkytys- ja "kielipuoliselitystä" vastaan, jota English etymology näyttäisi suosivan, puhuu eräs seikka, ihan samassakin teoksessa:

Iranilaisissa kielissä oli nimittäin TOINEN SANA TÄSMÄLLEEN SAMASSA MERKITYKSESSÄ kuin latinan "barbaarin" tulkinta "partainen/turkiksiin pukeutunut raakalainen".

Tuo sana on "turk":

http://www.etymonline.com/index.php?sea ... hmode=none

" Turk

c.1300, from Fr. Turc, from M.L. Turcus, from Byzantine Gk. Tourkos,

Pers. turk, a national name, of unknown origin. Said to mean "strength" in Turkish. Cf. Chinese tu-kin, name given c.177 B.C.E. as that of a people living south of the Altai Mountains (identified by some with the Huns).

In Persian, turk, in addition to the national name,also could mean "a beautiful youth", "a barbarian," "a robber."

The country name Turkey (c.1369) is from M.L.Turchia.Young Turk (1908) was a member of an early 20c. political group in the Ottoman Empire that sought rejuve- nation of the Turkish nation. Turkish bath is attested from 1644; Turkish delight from 1877. "

Saattaapa olla samaa kantaa kuin baltin sana "turgus" = markkinat, ja suomen sana "turkis, turkki", joilla sitä kauppa markkinoilla käytiin. "

On huomattava, että tuon persian sanan ei millään muotoa tarvitse olla turkista peräisin, vaan se voi olla aivan perusindoeurooppaa.

Vaan mitä ihminen tekee turkilla/-ssa?

Tietysti: tarkenee:

[tarjeta]   ?=  kantasaame    [tᴖ̄rkēstē]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  eteläsaame    [doårgiestidh] tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  uumajansaame    [dåårgèstit]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  piitimensaame    [tōrhkêstit]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  luulajansaame    [tårʿkēstit]   tietokannan päättelemä
tarkene-   =  pohjoissaame    doarggistit   Aikio, A. 2015 SUSA 95  s. 53
[tarjeta]   ?=  inarinsaame    [toargistiđ]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  koltansaame    [tȯ͕̆a͕r̜jĭs̜̀t̜eᴅ]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  akkalansaame    [torγ́estomuš] tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  kildininsaame    [tȯ͕ar̄ᵍkɐᵟ]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   ?=  norjanlappi    [doargestet]   tietokannan päättelemä
[tarjeta]   =  karjala    [tareta]   SSA 3 2000  s. 272
tarkene-   =  komi    tural-   Aikio, A. 2015 SUSA 95  s. 53
tarkene-   =  itähanti    tārəγ-   Aikio, A. 2015 SUSA 95  s. 53
tarkene-   =  etelämansi    tark-   Aikio, A. 2015 SUSA 95  s. 53
tarkene-   =  pohjoismansi    tɔ̄rγ-   Aikio, A. 2015 SUSA 95  s. 53
 
[tarjeta] : itämerens. >  kantasaame    tārje̮   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  uumajansaame    [dàrjat]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  piitimensaame    [taarˈjat]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  luulajansaame    [tarˈjat]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  pohjoissaame    [darˈjât]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  pohjoissaame    darˈjât   SSA 3 2000  s. 272
[tarjeta] : itämerens. >  inarinsaame    [tarjađ]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  kildininsaame    tārjeδ   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133
[tarjeta] : itämerens. >  turjansaame    [tār̄ja̮ᵈ]   Lehtiranta, J. 1989 SUST 200  s. 132-133

 

Germaanisen rannikkokansan friisien sanakirja - ei merkkiäkään minkäänlaiseen turku- tai tori-sanaan päinkään:

http://www.koeblergerhard.de/germanistischewoerterbuecher/altfriesischeswoerterbuch/afries-T.pdf

 

 

Sanasta on tsekkiläisen professori Vaclav Blazekin perusteellinen selvitys muuhun asiaan liityen vuodelat 2015 täällä;

210px-Prof._V%C3%A1clav_Bla%C5%BEek.jpg
Vaclav Blazek 2015

https://www.researchgate.net/publication/289928558_A_Balto-Slavic_key_to_the_etymology_of_Tocharian_B_twar


https://en.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Bla%C5%BEek


See discussions, stats, and author profiles for this publication at:

 

https://www.researchgate.net/publication/289928558B A L T I S T I C A X LV I I I (1) 2 0 1 3 69–73


V á c l av B L A Ž E K

Masaryk University


A BALTO-SLAVIC KEY TO THE ETYMOLOGY OF TOCHARIAN B twār


A purpose of the present contribution is to offer a new etymology of the Tocharian B adverb twār “for this reason, consequently”.


1. The Tocharian B adverb twār is attested in two texts 1 :


mā ṣṣe nta kca cmelane ñem ra klyaussi kälpāwa twār ṣ postaññe (:) krent käṣṣintsa
meṅkitse yolaiñesa mā ṣṣe nta aṣkār śmāwa :

 

(Hoernle’s collection 149.26/30: IOL Toch 5 | b2 | 17 – text: TEB 2, 64)

“Not a single time in births did I hear the name; and consequently later, lacking
a good teacher, by evil, not a single time I come back.”

(A d a m s 1999, 323)


“Not even once in the births have I got to hear [this] name, and therefore after-
wards, lacking a good teacher, I have not once stood back because of evil.”

(P e y r o t [http://www.univie.ac.at/tocharian/?IOL Toch 5])

 

tumeṃ Candramukhe w[alo] ṣecakecce asānne ṣmemane twār ṣpä Araṇemiṃ werpiśkacce cä[rkenta]

 

(THT 91 | b5 | 10)

“Thereupon ki(ng) Candramukha, sitting on the lion-throne and for this reason
(beholding?) the gardener Araṇemi (carrying) ga(rlands) ...”

(M a l z a h n [http://www.univie.ac.at/tocharian/?THT%209>])

2. The word twār has been translated as follows:

“deshalb, infolgedessen” (TEB 2, 201);
“pour cette raison, à la suite de quoi” (Va n W i n d e k e n s 1976, 519);
“consequently” (A d a m s 1999, 323);
“for this reason, consequently”

(M a l z a h n [http://www.univie.ac.at/tocharian/?tw%C4%81r>]).
 

1 See http://www.univie.ac.at/tocharian/?tw%C4%81r 693.

Till the present time three etymologies have been offered:

3.1. Derivation from *duṷār0 , with respect to Greek δηρός [deros], Doric δᾱρός [dāros] "(too) long, lasting long”, Armenian erkar “long” (Van Windekens 1976, 519).

But since the Greek and Armenian initials are *dṷ-, in Tocharian it would be simplified as w-, while the o-stem implies the final -e, as mentioned by Van Windekens himself.

3.2. Tocharian B adverb tu “here” + -ār forming distributive numerals

(K l i n g e n s c h m i t t 1994, 325).


3.3. Tocharian B neuter tu “this one,it” + -ār forming distributive numerals, e.g. wyār “by twos” (A d a m s 1999,323). Pinault (2008, 324–325) mentions that the adverb in -ār from the anaphoric demonstrative is very doubtful. He assumes the postposition *ār with respect to the adverb with the distributive function in A ārts, B artsa, cf. A ārts koṃ, B artsa kauṃ “Tag für Tag / every day / quotidie”, artsa ywarca meñ “halbmonatlich, jeden halben Monat” (TEB 2,82,164; Carling 2009, 50).


4. A new solution is inspired by the following forms in Baltic and Slavic languages, all derivatives of the IE root *tṷerH-

(Tr a u t m a n n 1923, 333–234; Po ko r ny 1959, 1101; LIV, 656).


4.1.1. Lithuanian tvérti : tvẽria : tvriau “to create =luoda, produce = tuottaa, form = muodostaa, compose = koostaa; fence = aidata; last = kestää (aika), continue = jat-kua; endure = kestää, pitää (jalkine ym.),hold out = kestää”;Latvian tvert: tveŗu: tvêru “to catch = tarttua, keep = pitää, hold = pitää kiinni, be sufficient = riittää”; cf. also Lithuanian tviróti “to last = kestää, continue = jatkua”

(F r a e n k e l 1962–1965, 1152,1154; S m o c z y ń s k i 2007,698;M E 4, 290–291).

The deverbal derivatives are characterized by , *o & root vowels respectively: Lithuanian tvėrễ “Strick”;patvarà “Ausdauer = kesto,Beharrlichkeit, Standfestigkeit”, Prussian coaris, i.e. /twāris/ “banse” = “weiter Scheunenraum der Tenne”; Lithua-nian tvorà “Zaun = aita, Grenzmauer = rajamuuri, Hecke = pesasaita”, Latvian tvāra “ein Zaun aus horizontal liegenden Stangen = risuaita”

(F r a e n k e l 1962–1965, 1149–1150, 1152, 1155; S m o c z y ń s k i 2007, 700; M E 4, 289; M a ž i u l i s 1993, 234–237; To p o r ov 1984, 101–103).


4.1.2. Lithuanian turếti : turiù : turếjau “to have,possess,hold;must, should, ought”, Latvian turêt: tuŗu: turẽju “to hold = pitää,protect = suojella”,dial.“to have, possess”, Prussian turīt “to have” (F r a e n k e l 1962–1965, 1142–1143; S m o c z y ń s k i 2007, 695–696; M E 4, 268; M a ž i u l i s 1997, 204–205).

4.2.1.Slavic *tvorjǫ:*tvoriti “to create, originate,form” > Old Church Slavonic tvoriti “to do, make,arrange,stimulate”, Bulgarian tvorjá,Macedonian tvori, Serbo-Croatian tvòriti, Slovenian tvoríti, Slovak tvoriť, Czech tvořit, Upper Sorbian tworić, Lower Sorbian tworiś, Kashubian twořëc, Polish tworzyć, Belorussian tvarýc’, Ukrainian tworýty, Russian tvoríť.

70

The form *tvoriti represents the original iterative to the unattested Slavic verb tverti exactly corresponding to Lithuanian tvérti and Latvian tvert. The deverbal derivative is the noun *tvorъ > Old Church Slavonic tvorъ “act, deed”, Serbo-Croatian, Slove-nian tvôr,Pomerian Slovincian tvȯr,Belorussian tvor,Ukrainian tvir “creation, work”, Slovak,Czech tvor,Polish twór “creature,living being”,Old Czech tvor “aspect, kind”, Old Russian tvorъ “appearance, look”

(Va s m e r 1987, 33; S a d n i k , A i t z e t m ü l l e r 1955, 140, 324; ESJS 17 [ms.]).
 

4.2.2. Slavic *tvarь > Macedonian tvar, Slovak tvár, Czech tvář “face”, Polish twarz “id.”, Belorussian tvar “id.”, Ukrainian tvaŕ “face; animal”, besides Old Church Slavo-nic tvarь “creation,creating, making, deed, act;form,nature”,Bulgarian tvar “creating, creature”, Serbo-Croatian tvȃr “id.”,Slovenian tvȃr “mass”, Upper Sorbian twar “building, form”, Lower Sorbian twaŕ “building”, Old Russian tvarь “creating; product, object” (ZVSZ 383; Va s m e r 1987, 32).

Slavic *tvarь reflects formally the i-stem *tṷōr(H)i-, but it may be a secondary extension of a root noun *tṷorHs > *tṷōr

(cf. LIV, 115: *dómH2s > *dṓm “building, house”). This shift is typical for Balto-Slavic languages (cf. B r u g m a n n 1906, 141). Such a solution easily explains the long root vowel which is characteristic just for root nouns, originally appearing only in the nom. sg. (Lex Szemerényi). Sometimes the length expanded into the whole paradigm, e.g. in Germanic *fōt- “foot”.

5.An analogous scenario could be proposed for the Tocharian B adverb twār, explai- nable as the original loc. sg. *tṷōr(H)-i (cf. Va n W i n d e k e n s 1976,130; 1979, 280 on adverbs in *-i). Alternatively it is possible to think about the adverbial derivation in *-ōr > Tocharian AB -ār and following haplology.


6. The semantic motivation of the hypothetical Tocharian root noun and its gramma-ticalized derivative may be parallel to the following Slavic examples with their Latin semantic counterparts and their grammaticalized derivatives, chosen for their transparency:


6.4. Old Church Slavonic tvorъ “act, deed”, tvarь “creation, creating, making, deed, act; form, nature”, cf. Latin in āctu “in reality” : āctus “deed, doing, act”, besides the fossilized verbal formation igitur “in that case, then”, “deshalb, folglich” < *agetor “it is done” (d e Va a n 2008, 297), all from agō : agere “to drive, lead; do, make”.
 

6.2. Common Slavic *tvarь “face, form, shape”, cf. Latin species “sight, look; form, figure, shape; appearance” : in speciem “after the manner, in the fashion, like”.


717. Summary


From the point of view of word formation and semantics, it seems the Tocharian B adverb twār “for this reason, consequently” is etymologizable with help of the Balto-Slavic verb *tṷerH- “to create, produce,form, compose; hold;continue” and its Slavic nominal derivatives as Old Church Slavonic tvorъ “act, deed”, tvarь “creation, crea-ting, making, deed,act; form, nature”. The original starting point of the Tocharian word could be the loc. sg. *tṷōrH-i of the root noun *tṷorHs > *tōro.

BALTŲ-SLAVŲ RAKTAS Į TOCH. B twār ETIMOLOGIJĄ


Santrauka


Žodžių darybos ir semantikos požiūriu toch. B adv. twār gali būti etimologizuojamas
remiantis baltų-slavų veiksmažodžiu *tṷerH- ‘kurti,daryti,formuoti;laikyti; tęsti’ ir iš jo išvestais slavų vardažodžiais s. sl. tvorъ ‘veiksmas, poelgis’,tvarь ‘kūrimas, darymas,
poelgis, veiksmas; pavidalas, prigimtis’. Toch. žodžiui pradžią galėjo duoti šakninio vardažodžio *tṷōr- loc. sg. forma *tṷōr-i.


REFERENCES


Adams, Douglas Q. 1999, A dictionary of Tocharian B, Amsterdam, Atlanta: Rodopi.

Brugmann, Karl 1906, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen 2(1), Strassburg: Trübner.

Carling, Gerd 2009, Dictionary and thesaurus of Tocharian A 1, Wiesbaden: Harrassowitz.

ESJS – Ilona Janyšková (ed.), Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17, Tribun EU 2014 (manuscript).

Fraenkel, Ernst 1962–1965, Litauisches etymologisches Wörterbuch 1–2, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, Heidelberg: Winter.

Klingenschmitt, Gert 1994, Das Tocharische in indogermanistischer Sicht, in Bern-fried Schlerath (Hrg.), Tocharisch. Akten der Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft (Berlin, September 1990), Reykjavík: Málvísindastofnun Háskola Ísland (= Tocharian and Indo-European Studies. Supplementary Series 4), 310–411.

Lalis, Anthony 1915, A dictionary of the Lithuanian and English languages. 3 rd edition, Chicago: Lietuva (http://archive.org/details/LithuanianEnglishDictionary).

LIV – Helmut Rix (Hrg.), Lexikon der indogermanischen Verben. Zweite, erweiterte
und verbesserte Auflage, Wiesbaden: Reichert, 2001.

Mažiulis, Vytautas 1993, Prūsų kalbos etimologijos žodynas 2, Vilnius: Mokslo ir en-
ciklopedijų leidykla.

72

Mažiulis, Vytautas 1997, Prūsų kalbos etimologijos žodynas 4, Vilnius: Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos institutas.

ME – K. Mǖlenbacha Latviešu valodas vārdnīca, rediģējis, papildinājis, turpinājis
(/ nobeidzis – 4) Jānis Endzelīns, 1–4, Rīga, 1923–1932.

Pinault, Georges-Jean 2008, Chrestomathie tokharienne. Textes et grammaire, Leuven, Paris: Peeters.

Pokorny, Julius 1959, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, München: Francke.

Sadnik, Linda, Rudolf Aitzetmüller 1955, Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen
Texten, Heidelberg: Winter.

Smoczyński, Wojciech 2007, Słownik etymologiczny języka litewskiego, Wilno: Uni-
wersytet Wileński.

TEB 2 – Werner Thomas, Tocharisches Elementarbuch 2: Texte und Glossar, Heidel-
berg: Winter, 1964.

Toporov, Vladimir Nikolaevič 1984, Prusskij jazyk. Slovaŕ 4 (K-L), Moskva: Nauka.

Trautmann, Reinhold 1923[1970], Baltisch-Slavisches Wörterbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

de Vaan, Michiel 2008, Etymological dictionary of Latin and other Italic languages,
Leiden, Boston: Brill.

Van Windekens, Albert J. 1976, Le tokharien confronté avec les autres langues indo-
européennes 1: La phonétique et le vocabulaire, Louvain: Centre International de Dialectologie Générale.

Van Windekens, Albert J. 1979, Le tokharien confronté avec les autres langues indo-
européennes 2(1): La morphologie nominale, Louvain: Centre International de Dialectologie Générale.

Vasmer, Max [Maks Fasmer] 1987, Ėtimologičeskij slovar’ russkogo jazyka 4 (trans-
lated from German by Oleg N. Trubačev), Moskva: Progress.

ZVSZ – František Kopečný (ed.), Základní všeslovanská slovní zásoba, Praha: Aca-
demia, 1981.

 

Acknowledgment


The present study was prepared thanks to a grant from the The Czech Science Foun-dation (GAČR), P406/12/0655. The author would like to express his gratitude to John Bengtson for correction of English.
Václav BLAŽEK

 

Department of Linguistics and Baltic Studies
Faculty of Arts, Masaryk University
A. Nováka 1
CZ-60200 Brno
Czech Republic
[[email protected] ]