http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=1516939


Guzenina teki oikein hyllyttäessään kansliapäällikkö Sillanaukeen SOTE:sta!

Keskustelupalstat     Näkökulma     Tori

32053419-1118x629.jpg
STM:n Kangliapäällikkö Sillankauhee: ajaa käärmettä piippuun päin wittua järjestettyä pisnestiärettä ... Ensin jaetaan nahka, sitten jätetään kuitenkin karhu kaatamatta...  välillä kokeillaan salaa naapurimaan (= "alemmilla...) kansalaisilla, joilla sitten PRRRR...LE kuitenkin osottautuu olevan VÄÄRÄLLAISET KEENITKIN HIANOON TUATTEESEEN!, jne.


riittinen 12.04.2013 03:46

Päivi Sillanukee tunnetaan fanaattisena pakkomielleyksityistäjänä, ja epäonnistu-neista bioteknologiaprojekteistaan yhdessä entisen miehensä Pekka Sillanaukeen kanssa. Tämä alkoholitutkijapariskunta suhasi mm."AIDS-virusrokotteen kehittäjinä", jota sitten oikein jopa kokeiltiinkin virolaisilla (tekstistä päätellen salaa!), ei tehonnut, oli kuulemma "väärät virukset" siellä puolen rajaa...

Periaate on ollut, että "maalataan seinälle kuva komeasta karhusta" (vaikkapa "Ikui-sen Elämän Eliksiiri", lainattu taannoiselta amerikkalaiselta virkaveljeltä ja ruutistoi-mistojohtajalta (CNN, Sanjay Guplalta), jota ei ole kaadettu, mutta jonka nahka jae-taan, "kuka mitäkin omistaa ja kenenllä on oikeus mihinkäkin" (pelkästään siksi, että on yrittänyt jotakin söheltää asian eeen) ja sitten haetaan ja saadaan valtiolta ja muil- ta miljardi rahaa. Ikeasta tieteestä ja vakavasta tutkimuksesta ei ymmärretä sen enempää kuin sika Pohjantähdestä.

Friday, September 28, 2012 9:53 AM

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/stmn+kansliapaallikoksi+paivi+sillanaukee/201209269865

" STM:n kansliapäälliköksi Päivi Sillanaukee

Torstai 27.09.2012 klo 13:40

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok) esityksestä. Sillanaukee on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä osastopäällikkönä vuodesta 2008.

Tätä ennen Sillanaukee työskenteli muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.Puoluekannaltaan hän on kokoomuslainen.

STT "

Tämän rouvan mies on ollut Pekka Sillanaukee (he ovat eronneet vähän ennen kansliapäällikkönimitystä):

http://www.tutorinvest.com/pages/suomeksi/asiantuntijat/pekka-sillanaukee.php

Tässä yksi suuri turha julkinen lupaus: "AIDS-rokote":

http://www.talouselama.fi/liitetyt/ensin+koripallo+sitten+rokote/a2048303

Kohta "AIDSin voittaja" siirtyi kuitenkin kaupallistamisbisnekseen:

http://www.fitbiotech.com/archive/fi_070503_1.html

"    Pekka Sillanaukee valittu Bionext Tampere -ohjelman johtajaksi

5.7.2003, Lehdistötiedote

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt bioteknologian kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt Tampere saa johtajan elokuussa kun lääketieteellisen biokemian dosentti, FT, eMBA Pekka Sillanaukee aloit- taa tehtävässä. Sillanaukeella on monipuolinen kokemus kansainvälisten lääke- ja bioteknologia- yritysten johtotehtävistä.
   
Tällä hetkellä hän toimii rokotekehityksestä tunnetun FIT Biotech Oyj:n toimitusjohta-jana. "Ohjelman johtoryhmä oli valinnassaan yksimielinen", kertoo BioneXt johtoryh-män puheenjohtaja, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksinen. "Tam-pereen kaupunki on sitoutunut bioteknologia kehitykseen pitkäkestoisella rahoituk-sella. BioneXt Tampere ohjelma on tulevan seitsemän vuoden aikana yksi keskeisimmistä elinkeinopolitiikan välineistä" Airaksinen kiteyttää.

"Hakuprosessi kesti yli puoli vuotta. Pidimme ehdottomasti kiinni tiukoista valintakri-teereistä, koska ohjelma on erittäin tärkeä Tampereen tulevaisuudelle ja Finn-Medin kehitykselle. Meillä oli lukuisia erittäin kyvykkäitä bioteknologiayritysten toimitusjoh-tajatasoisia hakijoita.Sillanaukee täytti kriteerimme bioteknologian tutkimuksen, liike- toiminnan ja rahoituksen osaajana kuitenkin selvästi parhaiten. Sillanaukeen valinta vahvistaa tuntuvasti Finn-Medi Tutkimus Oy:n osaamista bioteknologiasektorin kehit-täjänä", kertoo BioneXt Tampere -ohjelmaa koordinoivan Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola.

Uusi johtaja astuu tehtäväänsä vaiheessa, jossa ensimmäiset siemenrahalla toteu-tettavat hankkeet ovat käynnistymässä.Parhaillaan tärkeässä asemassa on biotekno-logian koulutuksen vahvistaminen ja lääketieteellis-painotteisen luonnontieteellisen tiedekunnan ytimen synnyttäminen.

Muodostumassa on kasvava joukko bioteknologian kaupallistamista ja yritystoimin-taa tukevia hankkeita. Näistä pisimmällä on Kudoskorjauskeskus Tertia, jonka perus-toimintoja on puhdastilaolosuh- teissa tapahtuva solujen ja kudosten kasvattaminen ja tuotanto sekä siihen liittyvä koulutustoiminta.

(Tässä ohjelmassa on epäilemättä jotakin ituakin, Tänä on Tukholam Karolinskan ei-kä Suomen "pierupeilineuroniakatemioiden" yhteistyöprojekti. Ehkä juuri siksi rouva pitikin tönätä ministeriöön... monestakin syystä... Riittinen)

BioneXt Tampere kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt on terveyttä ja hyvinvoin-tia edistävän bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen sovel-tamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä ohjelma, joka yhdistää alueen vahvan teknologiaosaamisen uuteen biologiseen tutkimukseen.
   
Sadan miljoonan euron investointeihin vuoteen 2010 mennessä tähtäävä ohjelma korostaa kilpailukyvyn rakentamista pitkäjänteisesti strategisella tasolla edistämällä tieteenalojen monialaista tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä terveyspalvelujen tuotta-jien, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Samalla ohjelma luo uutta osaamisperustaa, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan.

Verkottumiseen pyrkivän ohjelman kiinnostavuus niin kotimaassa kuin kansainväli-sesti perustuu erikoisosaamista tarjoavaan kumppanuuteen. Esimerkiksi biomateri-aalien tehokkaana soveltajana Tampere on kiinnostava kumppani kudosteknologia-tutkimuksen kansainvälisille partnereille. Tavoitteena onkin tuoda kansainvälisen tason liiketoiminnan asiantuntijat yhteistyöhön täällä olevien toimijoiden kanssa ja luoda tällä tavoin lisäpotkua tutkimustulosten ja tuotteiden kaupallistumiselle.

Ohjelmaan osallistuvat tutkimuksen,tuotekehityksen,terveydenhoidon ja liiketoimin-nan osaajat. Mukana ovat Tampereen yliopisto ja Teknillinen yliopisto, VTT, Pirkan-maan Sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Sitra, TE-keskus ja alueen elinkeino-elämä.
   
Toiminnan aloittaminen:

Sillanaukeen mukaan "Tampereella toimivat useat tutkimuksen huippuyksiköt sekä maailmanluokkaan osaamisellaan nousseet yritykset luovat alueelle hyvän perustan lääketieteellisen bioteknologian kehittämiselle. Tampereen alueella on ainutlaatuista erityisosaamista ja kyky moniammatillisen yhteistyön muodostamiseen. Tälle pohjal-le voidaan huolella harkiten rakentaa liiketaloudellista menestystä sekä tutkimus-laitoksia ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa".

Sillanaukee asettaa loppuvuoden päätavoitteiksi "BioneXt ohjelman strategian päi-vittämisen ja painopisteiden valinnan.Tämän jälkeen BioneXt:ssä keskitytään toimin- ta- ja investointirahoituksen merkittävään laajentamiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan".

Sillanaukee kuvaa toimintatapaansa "avoimeksi ja yhteistyöverkostoja luovaksi".Hän tuo BioneXt ohjelmaan "teollisuus- ja johtamiskokemusta, kansainvälisen pääomasi-joituksen ja markkinatilanteen tuntemusta, sekä alan monipuolisesta tuntemisesta kumpuavaa realismia toiminnan suuntaamiseen".

Sillanaukee aloittaa tutustumisen uuteen tehtävään jo elokuussa. Hän lopettaa FIT Biotech Oyj:n toimitusjohtajana syyskuussa ja tuo yhtiön toimintaan jatkuvuutta siirtymällä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   
Pekka Sillanaukeen tausta ja tehtävät
   
Työtehtävät:

Tampereella ja Tartossa toimivan lääketieteellisen bioteknologiayrityksen FIT Bio-tech Oyj:n (Finnish Immunotechnology Oy) perustajaosakas ja toimitusjohtaja 1998 - 2003, monikansallisen lääke- ja diagnostiikkayrityksen Pharmacia Upjohn Ltd:n (Kabi-Pharmacia Diagnostics AB) tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintadivisioonan joh-toryhmän jäsen Tukholmassa ja Uppsalassa 1995-1998, Alko Oy:n Biolääketieteelli- sen osaston kliinisen ja soveltavan tutkimuksen päällikkö 1991-1994, tutkijana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistossa 1988-1991.

Hallitus ja luottamustehtävät:

Sillanaukeella toimii tällä hetkellä mm, Palvelutähti Oy:n hallituksen puheenjohtaja-  na, FIT Biotech Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana,Quattromed A/G:n hallituksen sekä BioneXt Tampere johtoryhmän jäsenenä. Sillanaukee on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lääke- ja diagnostiikkayrityksille,WHO:n Euroopan aluetoimistolle, Yh-dysvaltojen terveysinstituutille NIH:lle, teollisuuden ja työantajien bioteollisuussekto-rille, sairaanhoitopiireille, sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimille.

Tutkimustoiminta ja koulutus:

Sillanaukee on toiminut tutkijana ja lääketieteellisen biokemian dosenttina Tampe-reen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisten yli 120 tieteellistä artik-kelia, toimien ohjaajana 8 väitöskirjassa ja 12 opinnäytetyössä, sekä osakeksijänä patenttihakemuksissa. Muu koulutus:Filosofian maisteri Jyväskylän yliopisto, filoso-fian tohtori Tampereen yliopisto, eMBA Tukholman kauppakorkeakoulu, TEJOKO Helsingin kauppakorkeakoulu, sekä erillisopintoja Lontoon kauppakorkeakoulussa.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen
Johtoryhmän puheenjohtaja, Bionext Tampere
puh. 040-5041215
email: [email protected]

Toimitusjohtaja Matti Eskola
Finn-Medi Tutkimus Oy
puh. (03) 247 4020
e-mail: [email protected]

Pekka Sillanaukee
Johtaja, BioneXt Tampere
puh. 040-8331313
email: [email protected] "


http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/7-02/bionext.html

Kun katsoo perheen omistuksia valtion tukemassa yritystoiminnassa, näyttää siltä, että kansliapäällikkö joutuu pääasiassa istumaan jäävinä, kun varsinakaan teollisia hankkeita käsitellään:

http://lotta.yle.fi/motweb.nsf/sivut/ohjelma?opendocument&pageid=Content9C378

Taustalataan pariskunta on alkoholitutkijoita.

http://lib.thl.fi:2345/http:/lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01001&AUTHOR=%22Sillanaukee,%20Pekka%22&SQS=1:FIN:1::6:50::HTML&PL=0

"AIDS-rokotteesta" on siirrytty vähemmän riskaabeleille alueille:
    fysioterapiaan:

http://www.tutorinvest.com/pages/posts/22.2.2010-tutor-invest-sijoittaa-dbc-internationaliin6.php
    --
Huhuja on tehty, ja kumottu, kuten että "AIDS-rokotetta jo kokeillaan virolaisilla"

Biotekniikkaa

Fit Biotech sijoitti virolaiseen biotekniikkayritykseen. Tarton yliopistosta lähtöisin ole-va Quattromed vahvistaa Fit Biotechin tuotekehitystä: Quattromedilla on PCR -dia-gnostiikkapalveluja, sukupuolitautien diagnostiikkaa ja tag-vektori lääketieteellisen bioteknologian tutkimustoimintaan. Fit Biotechilla on optio ostaa loputkin Quattromedin osakkeista vuoteen 2006 mennessä.

Quattromedilla ei ole mitään tekemistä edellisviikon uutisaiheen hiv-rokotteen kans-sa. Osa Fit Biotechin tuotekehitysyksikköä on toiminut Tartossa jo parin vuoden ajan. Fit Biotech on keskittynyt Tarton laboratoriossaan kehittämään hiv-rokotetta muun muassa Suomessa yleistä alatyyppi b:tä vastaan. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että Fit Biotech luopuu aikeestaan testata hi-virusrokotetta virolaisilla, koska Virossa leviää hi-viruksen harvinainen g-alatyyppi. Fit Biotech ei ollut kuitenkaan tehnyt päätöstä testauksista.

"Kiusallinen juttu, uutisankka", sanoo Biotechin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee.

http://www.talouselama.fi/yrityskaupat/ryntays+viroon+jatkuu/a2044828

Mirror neurons do not exist.Acousticus 12.04.2013 08:28


Eihän noista voi tietää, onko oikein vai ei.Vielä vähemmän kuin tönimisistä kouluissa ja fyysiseen koskemattomuuteen puuttumatonta tönimistä virkamiesnimityksissäkin tuntuu aina olevan.


Keskiviikkona sote-uudistusta pohtivaan työryhmään nimitetään 21 uutta jäsentä, jonka myötä ryhmän jäsenmäärä nousee 35:een.

Tuokin saattaa olla asiallista - eikös nosteta kansanedustajien määrä kuuteensataan niin saadaan varmasti (?) riittävä määrä lainsäätäjiä ...

Sikäli kuin useilla potentiaalisilla sote-asiantuntijoilla on omia lehmiä ojassa, ja sitä kautta periaatteellisia (vaikkei ehkä käytännöllisiä, maan tavan mukaisia) esteelli-syyksiä päättää mistään mitään,niin on likimain hiusten halkomista ryhtyä pohtimaan, kenen lehmä ojassa on arvokkain - ojassa, eikä pellolle autettuna.

AIDS-rokotteen tutkiminen on mielestäni turhaa - niin, eikös se turhaksi osoittautunutkin?

Vastatkoon myös MG-R itse:

Kokoomuslaisten kahden kansanedustajan [Toivakka, Sarkomaa] ulostulot uudistuk- sen tässä vaiheessa herättävät kysymyksiä kokoomuksen sisäisestä tiedonkulusta.


Epäilemättä soteen liittyy monenlaista ansaintamallia yksityisellä puolella eikä vä-hääkään kannata olla epäilemättä, etteikö juuri selvitys- ja suunnitteluvaihe olisi tär-keimpiä mahdollisten uusienkin bisnesideoiden ja ansaintamallien muotoilemisessa. Enemmän kuin todennäköistä on, että hyysättävänä eivät ole kansalaiset vaan bis-nes,hoiti asiaa sdp tai kokoomus. Vaikkakaan,MG-R:n henkilökohtaisesta maailman- kuvasta ja maailmanparantamisideologiasta en ole saanut selvyyttä.Kenenpä saisi-kaan, muuten kuin ilmeisissä tapauksissa. Ja toisaalta, joskus harvoin bisnes ja yleinen hyvä lyövät kättä.

Hayabusa 12.04.2013 09:38

Toivottavasti tuo MGR:n SOTE-ryhmä ei työskentele yhtenä joukkona. Ei ole kovin-kaan tehokasta se, että 34 nuokkuu, kun 1 puhuu. Pienryhminä hommasta voisi tullakin jotain.


riittinen 27.01.2014 18:47

Lainaus käyttäjältä: riittinen - 12.04.13 - klo:03:46
Päivi Sillanukee tunnetaan fanaattisena pakkomielleyksityistäjänä, ja epäonnistu-neista bioteknologiaprojekteistaan yhdessä entisen miehensä Pekka Sillanau-keen kanssa. Tämä alkoholitutkijapariskunta suhasi mm. "AIDS-virusrokotteen ke-hittäjinä", jota sitten oikein jopa kokeiltiinkin virolaisilla (tekstistä päätellen salaa!), ei tehonnut, oli kuulemma "väärät virukset" siellä puolen rajaa...

Periaate on ollut, että "maalataan seinälle kuva komeasta karhusta" (vaikkapa "Ikuisen Elämän Eliksiiri", lainattu taannoiselta amerikkalsielta virkaveljeltä ja ruu-tistoimistojohtajalta (CNN) Sanjay Guptalta), jota ei ole kaadettu, mutta jonka nah-ka jaetaan, "kuka mitäkin omistaa ja kenenllä on oikeus mihinkäkin" (pelkästään siksi, että on yrittänyt jotakin söheltää asian eeen) ja sitten haetaan ja saadaan valtiolta ja muilta miljardi rahaa. Ikeasta tieteestä ja vakavasta tutkimuksesta ei ymmärretä sen enempää kuin sika Pohjantähdestä.

Friday, September 28, 2012 9:53 AM

http://www.kauppalehti.fi/etusivu/stmn+kansliapaallikoksi+paivi+sillanaukee/201209269865

" STM:n kansliapäälliköksi Päivi Sillanaukee

Torstai 27.09.2012 klo 13:40

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön osastopäällikkö Päivi Sillanaukee.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok) esityksestä. Sillanaukee on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä osastopäällikkönä vuodesta 2008.

Tätä ennen Sillanaukee työskenteli muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana.  Puoluekannaltaan hän on kokoomuslainen.

STT "

Tämän rouvan mies on ollut Pekka Sillanaukee (he ovat eronneet vähän ennen kansliapäällikkönimitystä):

http://www.tutorinvest.com/pages/suomeksi/asiantuntijat/pekka-sillanaukee.php

Tässä yksi suuri turha julkinen lupaus: "AIDS-rokote":

http://www.talouselama.fi/liitetyt/ensin+koripallo+sitten+rokote/a2048303

Kohta "AIDSin voittaja" siirtyi kuitenkin kaupallistamisbisnekseen:

http://www.fitbiotech.com/archive/fi_070503_1.html

"    Pekka Sillanaukee valittu Bionext Tampere -ohjelman johtajaksi

5.7.2003, Lehdistötiedote

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt bioteknologian kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt Tampere saa johtajan elokuussa kun lääketieteellisen biokemian dosent-ti, FT, eMBA Pekka Sillanaukee aloit- taa tehtävässä. Sillanaukeella on monipuo-linen kokemus kansainvälisten lääke- ja bioteknologia- yritysten johtotehtävistä.
   
Tällä hetkellä hän toimii rokotekehityksestä tunnetun FIT Biotech Oyj:n toimitus-johtajana. "Ohjelman johtoryhmä oli valinnassaan yksimielinen", kertoo BioneXt johtoryhmän puheenjohtaja, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksi- nen."Tampereen kaupunki on sitoutunut bioteknologia kehitykseen pitkäkestoisel- la rahoituksella. BioneXt Tampere ohjelma on tulevan seitsemän vuoden aikana yksi keskeisimmistä elinkeinopolitiikan välineistä" Airaksinen kiteyttää.

"Hakuprosessi kesti yli puoli vuotta. Pidimme ehdottomasti kiinni tiukoista valinta-kriteereistä, koska ohjelma on erittäin tärkeä Tampereen tulevaisuudelle ja Finn-Medin kehitykselle. Meillä oli lukuisia erittäin kyvykkäitä bioteknologiayritysten toi-mitusjohtajatasoisia hakijoita. Sillanaukee täytti kriteerimme bioteknologian tutki-muksen, liiketoiminnan ja rahoituksen osaajana kuitenkin selvästi parhaiten.

Sillanaukeen valinta vahvistaa tuntuvasti Finn-Medi Tutkimus Oy:n osaamista bio-teknologiasektorin kehittäjänä", kertoo BioneXt Tampere -ohjelmaa koordinoivan Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola.

Uusi johtaja astuu tehtäväänsä vaiheessa, jossa ensimmäiset siemenrahalla toteutettavat hankkeet ovat käynnistymässä. Parhaillaan tärkeässä asemassa on biote
knologian koulutuksen vahvistaminen ja lääketieteellis-painotteisen luonnontieteellisen tiedekunnan ytimen synnyttäminen.

Muodostumassa on kasvava joukko bioteknologian kaupallistamista ja yritystoi-min
taa tukevia hankkeita. Näistä pisimmällä on Kudoskorjauskeskus Tertia, jonka perustoimintoja on puhdastilaolosuh- teissa tapahtuva solujen ja kudosten kasvattaminen ja tuotanto sekä siihen liittyvä koulutustoiminta.

(Tässä ohjelmassa on epäilemättä jotakin ituakin, Tänä on Tukholam Karolinskan eikä Suomen "pierupeilineuroniakatemioiden" yhteistyöprojekti. Ehkä juuri siksi rouva pitikin tönätä ministeriöön... monestakin syystä... Riittinen)

BioneXt Tampere kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt on terveyttä ja hyvin-vointia edistävän bioteknologian huippututkimukseen, tuotekehitykseen, kliiniseen soveltamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä ohjelma, joka yhdistää alueen vahvan teknologiaosaamisen uuteen biologiseen tutkimukseen.
   
Sadan miljoonan euron investointeihin vuoteen 2010 mennessä tähtäävä ohjelma korostaa kilpailukyvyn rakentamista pitkäjänteisesti strategisella tasolla edistä-mällä tieteenalojen monialaista tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä terveyspalvelu-jen tuottajien, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Samalla ohjelma luo uutta osaamisperustaa, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan.

Verkottumiseen pyrkivän ohjelman kiinnostavuus niin kotimaassa kuin kansainvä-lisesti perustuu eri- koisosaamista tarjoavaan kumppanuuteen.Esimerkiksi bioma-teriaalien tehokkaana soveltajana Tampere on kiinnostava kumppani kudostekno- logiatutkimuksen kansainvälisille partnereille. Tavoitteena onkin tuoda kansainvä-lisen tason liiketoiminnan asiantuntijat yhteistyöhön täällä olevien toimijoiden kanssa ja luoda tällä tavoin lisäpotkua tutkimustulosten ja tuotteiden kaupallistumiselle.

Ohjelmaan osallistuvat tutkimuksen, tuotekehityksen, terveydenhoidon ja liiketoi-minnan osaajat. Mukana ovat Tampereen yliopisto ja Teknillinen yliopisto, VTT, Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Sitra, TE-keskus ja alueen elinkeinoelämä.
   
Toiminnan aloittaminen:

Sillanaukeen mukaan "Tampereella toimivat useat tutkimuksen huippuyksiköt sekä maailmanluokkaan osaamisellaan nousseet yritykset luovat alueelle hyvän perustan lääketieteellisen bioteknologian kehittämiselle. Tampereen alueella on ainutlaatuista erityisosaamista ja kyky moniammatillisen yhteistyön muodostami-seen. Tälle pohjalle voidaan huolella harkiten rakentaa liiketaloudellista menestystä sekä tutkimuslaitoksia ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa".

Sillanaukee asettaa loppuvuoden päätavoitteiksi "BioneXt ohjelman strategian päivittämisen ja painopisteiden valinnan. Tämän jälkeen BioneXt:ssä keskitytään toiminta- ja investointirahoituksen merkittävään laajentamiseen, toiminnan tehostamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan".

Sillanaukee kuvaa toimintatapaansa "avoimeksi ja yhteistyöverkostoja luovaksi". Hän tuo BioneXt ohjelmaan "teollisuus- ja johtamiskokemusta, kansainvälisen pääomasijoituksen ja markkinatilan- teen tuntemusta, sekä alan monipuolisesta tuntemisesta kumpuavaa realismia toiminnan suuntaamiseen".

Sillanaukee aloittaa tutustumisen uuteen tehtävään jo elokuussa.Hän lopettaa FIT Biotech Oyj:n toimitusjohtajana syyskuussa ja tuo yhtiön toimintaan jatkuvuutta siirtymällä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.
   
Pekka Sillanaukeen tausta ja tehtävät
   
Työtehtävät:

Tampereella ja Tartossa toimivan lääketieteellisen bioteknologiayrityksen FIT Biotech Oyj:n (Finnish Immunotechnology Oy) perustajaosakas ja toimitusjohtaja 1998 - 2003, monikansallisen lääke- ja diagnostiikkayrityksen Pharmacia Upjohn Ltd:n (Kabi-Pharmacia Diagnostics AB) tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintadivisi-oonan johtoryhmän jäsen Tukholmassa ja Uppsalassa 1995-1998, Alko Oy:n Bio-lääketieteellisen osaston kliinisen ja soveltavan tutkimuksen päällikkö 1991-1994, tutkijana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistossa 1988 - 1991.

Hallitus ja luottamustehtävät:

Sillanaukeella toimii tällä hetkellä mm, Palvelutähti Oy:n hallituksen puheenjohta-jana, FIT Biotech Oyj:n hallituksen varapuheenjohtajana, Quattromed A/G:n halli-tuksen sekä BioneXt Tampere johtoryhmän jäsenenä. Sillanaukee on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lääke- ja diagnostiikkayrityksille, WHO:n Euroopan aluetoimistolle, Yhdysvaltojen terveysinstituutille NIH:lle, teollisuuden ja työanta-jien bio-teollisuussektorille, sairaanhoitopiireille,sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimille.

Tutkimustoiminta ja koulutus:

Sillanaukee on toiminut tutkijana ja lääketieteellisen biokemian dosenttina Tam-pereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisten yli 120 tieteellistä artikkelia, toimien ohjaajana 8 väitöskirjassa ja 12 opinnäytetyössä, sekä osakek-sijänä patenttihakemuksissa. Muu koulutus: Filosofian maisteri Jyväskylän yliopis-to, filosofian tohtori Tampereen yliopisto, eMBA Tukholman kauppakorkeakoulu, TEJOKO Helsingin kauppakorkeakoulu, sekä erillisopintoja Lontoon kauppa-korkeakoulussa.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen
Johtoryhmän puheenjohtaja, Bionext Tampere
puh. 040-5041215
email: [email protected]

Toimitusjohtaja Matti Eskola
Finn-Medi Tutkimus Oy
puh. (03) 247 4020
e-mail: [email protected]

Pekka Sillanaukee
Johtaja, BioneXt Tampere
puh. 040-8331313
email: [email protected] "


http://www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/7-02/bionext.html

Kun katsoo perheen omistuksia valtion tukemassa yritystoiminnassa, näyttää siltä, että kansliapäällikkö joutuu pääasiassa istumaan jäävinä, kun varsinakaan teollisia hankkeita käsitellään:

http://lotta.yle.fi/motweb.nsf/sivut/ohjelma?opendocument&pageid=Content9C378

Taustalataan pariskunta on alkoholitutkijoita.

http://lib.thl.fi:2345/http:/lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01001&AUTHOR=%22Sillanaukee,%20Pekka%22&SQS=1:FIN:1::6:50::HTML&PL=0

"AIDS-rokotteesta" on siirrytty vähemmän riskaabeleille alueille:
    fysioterapiaan:

http://www.tutorinvest.com/pages/posts/22.2.2010-tutor-invest-sijoittaa-dbc-internationaliin6.php
    --
Huhuja on tehty, ja kumottu, kuten että "AIDS-rokotetta jo kokeillaan virolaisilla"

Biotekniikkaa

Fit Biotech sijoitti virolaiseen biotekniikkayritykseen. Tarton yliopistosta lähtöisin oleva Quattromed vahvistaa Fit Biotechin tuotekehitystä: Quattromedilla on PCR -diagnostiikkapalveluja, sukupuolitautien diagnostiikkaa ja tag-vektori lääketie-teellisen bioteknologian tutkimustoimintaan. Fit Biotechilla on optio ostaa loputkin Quattromedin osakkeista vuoteen 2006 mennessä.

Quattromedilla ei ole mitään tekemistä edellisviikon uutisaiheen hiv-rokotteen kanssa. Osa Fit Biotechin tuotekehitysyksikköä on toiminut Tartossa jo parin vuo-den ajan. Fit Biotech on keskittynyt Tarton laboratoriossaan kehittämään hiv-roko-tetta muun muassa Suomessa yleistä alatyyppi b:tä vastaan. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että Fit Biotech luopuu aikeestaan testata hi-virusrokotetta virolaisilla, koska Virossa leviää hi-viruksen harvinainen g-alatyyppi. Fit Biotech ei ollut kuitenkaan tehnyt päätöstä testauksista.

"Kiusallinen juttu, uutisankka", sanoo Biotechin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee.

http://www.talouselama.fi/yrityskaupat/ryntays+viroon+jatkuu/a2044828

Mirror neurons do not exist.


Näin siinä sitten (ensialkuun) kävi:


http://aikalainen.uta.fi/2014/01/24/pelurit-kaappasivat-bioteknologiafirman/

Pelurit kaappasivat bioteknologiafirman
Kai Krohn uskoo yhä HIV-rokotteeseen, vaikka sijoittajat osoittautuivat rahanahneiksi ja yliopistot byrokraattisiksi.

Rahanahneet kasinopelurit kaappasivat Sitran ohjauksessa tamperelaisen biotekno-logiafirman, jonka oli perustanut aids-tutkijana tunnettu professori Kai Krohn. Profes-sori savustettiin ulos Finnish Immunotehnology Oy:stä eli FIT Oyj:stä, jonka piti kehittää DNA-pohjaisesta HIV-rokotteesta kaupallinen tuote.

Kai Krohn on Tampereen yliopiston patologian emeritusprofessori ja kansainvälisesti menestynyt immunologian tutkija.Hän käynnisti Tampereen yliopistossa lääketieteel- lisen teknologian instituutin, joka on nykyisen Biomeditech-yksikön edeltäjä.

Krohn kirjoittaa tutkimustyöstään kirjassaan Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee.

Bisnesmiehiä kiinnosti vain golf ja purjehdus

Kai Krohn luopui kasinopelureiden painostuksesta toimitusjohtajuudesta perusta-massaan yhtiössä.Hänen tilalleen palkattiin Pekka Sillanaukee,joka uskoi Krohnin mukaan ”katkeamattomaan kasvuun ja materiaalisen hyvinvoinnin jatkuvaan lisääntymiseen”.

Sijoittajien rahoista suuri osa kului Krohnin mukaan ”yhtiön toiminnan kannalta järjet-tömän suuriin ja kalliisiin edustustiloihin apassi-saunoineen ja kodikkaine tarjoilu- ja ravintolahuoneineen”.

Yhtiöön palkattiin kahdeksan työntekijää, joista vain yksi osallistui varsinaiseen roko-tekehitystyöhön. Firma joutui purjehdusta ja golfia harrastavien nuorten miesten hal-tuun, jotka eivät tienneet mitään siitä, mitä yrityksessä oikeasti tehtiin. Yritys piti vain saada nopeasti ja pienellä rahalla myyntikuntoon. Hallituksen kokouksissa kerskailtiin purjehdus- ja golfseurojen illallisilla, mutta ei puhuttu oikeista sisällöistä.

Sijoittajat uskoivat, että firman omistama DNA-rokote riittäisi yksinään torjumaan aidsin. Krohnille ja alan tutkijoille oli kuitenkin selvää, että tämä rokote tehoaisi vain yhdessä muiden keinojen kanssa.

Krohnin lähtö yhtiöstä vuonna 2005 aiheutti järkytyksen ja sysäsi firman sivuraiteille, kun muutkin vakavasti otettavat tutkijat jättivät yhtiön.

Kai Krohn on yhä vakuuttunut siitä, että HIV-rokote syntyy yhdistämällä eri rokotteita. Hän ei pidä tärkeänä sitä, onko hänen oma rokotteensa mukana lopputuotteessa, mutta tyytyväisyyttä hän silti kertoo tuntevansa rokotetutkimuksesta. Hän sanoo olevansa katkera vain sijoittajille.


Yliopistot jähmeän byrokratian linnakkeita

Krohnin tieteellinen ura keskittyy vieras–oma-vastakkainasetteluun. HIV-rokotteen ja hepatiitti B -rokotteen kehittelyissä oli kyse elimistön taistelusta eli immunologisesta vasteesta vierasta organismia vastaan.

Krohnin toinen merkittävä tutkimusaihe liittyi tautikompleksiin nimeltä APECED, jos-sa potilaan immuunivaste pyrkii tuhoamaan omaa elimistöä. Krohnin tutkimusryhmä onnistuikin identifioimaan APECED-geenin nimellä AIRE.

Krohn neuvotteli vuonna 2010 APECED-tutkimukselle rahoituksen, jonka hallinnoin-nin hän uskoi hoituvan Tampereen yliopiston kautta. Hän erehtyi kuvittelemaan, että yliopisto olisi avosylin ottanut vastaan satojatuhansia euroja vuodessa ja tyytynyt koh-tuulliseen hallinnointipalkkioon. Yhteistyö tyssäsi siihen, että yliopisto vaati apurahasta peräti 200 prosenttia hallintokuluja.

Helsingin yliopisto osoittautui samanlaiseksi ”jähmeän byrokratian linnakkeeksi”,jon- ka nuorille juristeille sopimuksen tekeminen osoittautui ylivoimaiseksi.Niinpä yliopis- tot menettivät hankkeen, ja hallinnoinnin hoiti HYKS-instituutti, jolle hallintokuluiksi riitti 15 prosenttia.

Kai Krohn: Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee. Recallmed 2013.

Teksti Heikki Laurinolli
Kuva Erkki Karén


Laika 27.01.2014 19:37

Lainaus käyttäjältä: Hayabusa - 12.04.13 - klo:09:38
Toivottavasti tuo MGR:n SOTE-ryhmä ei työskentele yhtenä joukkona. Ei ole kovinkaan tehokasta se, että 34 nuokkuu, kun 1 puhuu. Pienryhminä hommasta voisi tullakin jotain.
Toivottavasti siellä sote-työryhmässä keskustellaan vähemmän mikrobiologiasta ja yliopistolaitoksesta.

Acousticus 27.01.2014 20:45

Löytyisiköhän noilta edellä mainituilta rokotetta kehittäviltä miehiltä vakuuttavat todisteet HI-viruksen olemassaolosta?

riittinen 20.02.2014 19:33

Lainaus käyttäjältä: Acousticus - 27.01.14 - klo:20:45
Löytyisiköhän noilta edellä mainituilta rokotetta kehittäviltä miehiltä vakuuttavat todisteet HI-viruksen olemassaolosta?
Löytyvät.

Acousticus 20.02.2014 21:36

Onko varma tieto vai loogillinen arvaus?


***

Saatanan kauan kesti US Patent, kun geenivektoritekniikka oli jo 2006 homman nimi...:eaed2baf-6497-30b7-99dc-954c6365673e.jpg

FIT Biotechin toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen. Kuva: Petteri Paalasmaa

FIT Biotechin HIV-hoidolle patenttisuoja Yhdysvalloissa

Uutiset | 30.11.2017

Suomalainen lääkekehitysyhtiö FIT Biotech on saanut Yhdysvalloissa patentin HIV:n hoitoon kehittämilleen DNA-rokotteille.

30.11.2017 julkistetun uutisen mukaan patentti antaa FIT Biotechille yksinoikeuden hyödyntää HIV-potilaiden hoidossa kehittämiään GTU-vektoriin perustuvia DNA-rokotteita, joihin kuuluu FIT-06-rokotekandidaatti. Yhtiön mukaan FIT-06 tarjoaa mahdollisuuden nykyisiin menetelmiin verrattuna turvallisempaan ja edullisempaan HIV:n hoitoon.

FIT Biotech on vuonna 1995 perustettu bioteknologiayhtiö, joka kehittää ja lisensoi patentoimaansa GTU® (Gene Transport Unit) -vektoriteknologiaa uuden sukupolven lääkehoitoihin. 

Katso myös
Uutiset | 15.02.2019

Bayerin ja Orionin lääkekehitystyöstä ensimmäisiä tuloksia

Uutiset | 07.02.2019

Kemian yrityksiä palkittiin Euroopassa


***Sillanaukee hakee jatkoa

Valittava kansliapäällikkö aloittaa sosiaali- ja terveysministeriön johdossa vasta vuoden kuluttua.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi hakee nykyinen kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee. Viran hakuaika päättyi tänään maanantaina.

Kansliapäällikön virkaa ovat hakeneet myös sosiaali- ja terveysministeriön osastopäälliköt Kirsi Varhila ja Outi Antila.

Hakijoiden joukossa on myös muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen.

Hakemuksia on tullut 12 kappaletta. Yksi hakija ei halua nimeään julkisuuteen.

Lopullinen vahvistus virkaa hakeneista saadaan huomenna tiistaina aamulla.

Uusi kansliapäällikkö aloittaa tehtävässä vasta 1. lokakuutta 2019. Julkisuudessa ihmetystä on herättänyt se, että virka julistettiin haettavaksi jo vuosi ennen kuin viranhoito alkaa. Virka täytetään viideksi vuodeksi.

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Tehtävänä on myös yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.


***


https://www.is.fi/taloussanomat/porssiuutiset/art-2000006013683.html

FIT Biotech jättää konkurssihakemuksen – syynä rahoittajan keskeyttämä sopimus

Julkaistu: 25.2. 10:41

Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean ei ole mak-sanut sopimuksen mukaisia 500000 euron maksueriä marraskuun 12.päivän jälkeen, yhtiö kertoo.
Bioteknologiayhtiö FIT Biotechin hallitus on päättänyt jättää yhtiötä koskevan konkurssihakemuksen tänään, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Konkurssin syynä on yhtiön mukaan rahoitussopimuksen keskeytyminen. Voimassa olevasta rahoitussopimuksesta huolimatta Alpha Blue Ocean ei ole maksanut sopi-muksen mukaisia 500 000 euron maksueriä marraskuun 12. päivän jälkeen, yhtiö kertoo.

– Olen äärimmäisen pettynyt siihen, että yhtiön rahoitus loppui kesken sovitun rahoi-tusohjelman. Tämän seurauksena olemme joutuneet keskeyttämään lukuisat meneil-lään olleet yhtiön liiketoimintaan ja lääkekehitykseen liittyneet kehitysprojektimme, sanoo FIT Biotechin toimitusjohtaja Erkki Pekkarinen tiedotteessa.

Vuonna 1995 perustettu FIT Biotech on kertonut kehittävänsä ja lisensoivansa pate-ntoimaansa GTU-vektoriteknologiaa (Gene Transport Unit) uuden sukupolven lääke-hoitoihin. Yhtiö on soveltanut teknologiaa kehitysprojekteissaan,jotka ovat geenitera- pia,geenirokotteet ja tutkimusyhteistyö.Sovellusalueita ovat olleet esimerkiksi syövän geeniterapia ja tartuntataudit kuten hiv. "


PS: Sillankauheet olivat aikanaan Valkeakosken sairaalassa arkkitavallinen päihde-lääkäri pariskunta, joiden kukaan, esimerkiksi poliaaat, eivät olisi voineet kuvitella-kaan mihinkään "maailmantieteeseen kurkottavan"... Mutta sillä sai kai sitten kuiten-kin sopivasti ääniä lisää,puolueesta riippumatta. En tullut koskaan olleeksi potilaana, ainakaan muistaakseni... Kavereita oli.