-

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sauli Turja arvelee Valkeakosken Sanomissa 11.3., että Akaan seurakunnan ja kun- nan nimi viittaisi lappalaisen jumalattareen Akkaan. Tätä ehdotusta sopii tutkiskella tarkemmin. "

HM: Tätä Sauli Turjan näkemystä pitäisi mielestäni pitää kuitenkin lähtöolettamukse- na, sillä sana "akka" taipuu paikallisessa murteessa "akaat, akaan, akaaks, akkana, akkaa, akaassa, akkojen/akkain, akkoja" jne.

Sen kotimurteinen taivutusvartalo on siis juuri "akaa-". Ja erisnimissä on tavattu käyt- tää nimenomaan taivutusvartaloa:vehmas - Vehmaa,keurus - Keuruu,lauas - Laukaa, muura(i)n - Muurame, taival - Taipale. Yhdyssanoissa saatetaan silti käyttää taas to- dellista tai oletettua nominatiivivartaloa, jos yhdyssana on muodostettu siitä nimestä.

Samoin erisnimiä on ollut tapana taivuttaa SELLAISENAAN (eikä mahdollisen mer-kityksen mukaan, ainakin jos siitä tai siihen liittymisestä on ollut vähäisintäkään epä-selvyyttä!), kuin ne olisivat tulleet "tyhjästä", sanotaan vaikka etunimi Kirsin (ei **Kir-ren), Helmin (ei **Helmen), Kaarin vs. **Kaaren, (Lennart) Merin (ei **Meren, koska ei ole välttämättä suomea), Koskin = Vakeakosken, myös erotukseksi Turun ja Hämeen Koskeista! On huomattava, että mikään ei ESTÄ taivuttamasta tällä tavalla myöskään omaa tavallista sukunimeään: Mäkin, Hiirin jne. Tähän palataan tuolla Ahdin/Ahrin yhteydessä.

Tämä ei sulje pois sitä, että tämä selitys (minun) voisi kuitenkin faktuaalisesti olla väärä historiallisesti! (Virhe ei kyllä olisi kovin paha silloikaan.)

Sääksmäen ja Lempäälän välillä kulkee kantahämäläisten ja pirkkalaismurteiden raja. Se menee mm. Kärjenniemen ja Lastusten/Tikinmaan välistä tarkemmin ottaen Ison ja Pienen Savijärven välistä (vaikka ei siellä ennen ketään asunutkaan). Minä olen syntyisin Kärjenniemen puolelta rajaa ja Kuisma Lastusten puolelta. Kummalla-kaan puolen rajaa sitä toista puolta ei pidetty minään "edistyksen esikartanona", vaikka ei sitä vastaan mitään erityistä ollut...

JK: " On totta, että pitäjän ruotsinkielinen nimimuoto Ackas on säilyttänyt Akaata tarkemmin nimen alkuperäisen lähtökohdan. Akaa onkin tunnistettavissa suoraan nimien Ackas tai Akkas taivutusvartaloksi, Siis Ackas -> Akaan -> Akaa. "

HM: Tämä ei pidä paikkaansa. Sellainen nominatiivi, jokan taivutusvartalo tavallisen suomen sääntöjen mukaan olisi *akaa-, olisi **a´as" (lauas - laukaan). Nimen **Akas tavutus vartalo on **akkaa-. Genetiivi oli **Akkaan ja illatiivi **Akkaaseen.

JK: " Varhaisin säilynyt kirjoitusmuoto Agas ei välttämättä ole sekään virhe, vaan tarkkakorvainen ruotsalainen kirjuri on pyrkinyt taltioimaan sanan konsonanttien erikoisen ääntämyksen. "

HM: Tämä yksinäinen -g-, tai mikään g-ÄÄNNE vaan ei ole suomen kielen eikä Sääksmäen murteen mukaan sallittu omaperäisessä sanassa eikä yleislainassa.
 

JK: " Sanasta Agas päästään vaivatta muinaissanaan Ahgas, joka tarkoittaa perin- teisen selityksen mukaan ”isoa vettä”. Tällöin se viittaisi seudun maantieteeseen, jossa Hämeenväänteen vuolteen ja Tarpianjoen (joka myös on joskus ollut veneku-lussa käytetty oikotie rannikon suunnasta) jälkeen avautui laajempi Vanajaveden vesistö. Ahgas on laajentuma vettä merkitsevästä sanasta akva (aqua). "

HM: Tähän on aivan ensimmäiseksi todettava,että kaikki tämä on myös TÄYSIN MAHDOLLISTA, joskaan ei varmaa.

Sana akva liittyy tähän, se on mahdollisesti partisiippi *akwa (levittäytyvä tai jotakin), ja siitä VOI tulla myös suomen sana aava (ja siitä edelleen esimerkiksi aavikko). Tai sitten se on ollut sellainen äänne , jossa tupla-w äännetään k:n päälle. Se kuuluu "huuliäänteisiin", joiden edellä vasarakirveessä esiintyi vartalossa usein a:n asemasta o ja ai:n asemasta oi.

Juha Kuisma on täysin oikeassa siinä, että suomen (ja saamen) kielessä on jopa 5000 vuotta vanha itäbalttilainen vasarakirveskielen lainasanakerrostuma. Suomen ja saamen kielet ovat syntyneet kun tuo kerrostuma on lainattu suo-malaisugrilaseen kieleen, joka on suuresti poikennut nykyisistä, "kampakeraamiseen kieleen".

https://www.tiede.fi/comment/1431453#comment-1431453

Ruotsin Lapissa ovat:

Akasaajo Norrbottens län Pajala Naturobjekt
Jonkinlainen mäki Akajoen vieressä.

Akasjvare Norrbottens län Gällivare Naturobjekt
Kartalla nimi on muodossa Áhkásjvárre. Se on vuori.

Saamen akas on sama kuin akka. Norjan saamessa akka on just akas nykyään. Akaa - Akas joku murremuoto akasta, joka kadonnut. "

Tämä on Ahkas eikä **Akas. Sana lienee Áhkasjávrri (joka ääntynee suomalaisen korvaan "**jauri").

(Tarpianjokikin on muuten liettuaa tarkoittaen "välinen joki", Tarpinė upė.)

Vasarakirveskielen ITÄbalttilaisuus tarkoittaa, että SUOMALAISUGRILAISET KIE-LET OLIVAT VAIKUTTANEET SIIHEN VAHVASTI jo sen lähtösijoilla (tai kuka nyt sitten minnekin lähtikin) kielen silloin kuitenkin pysyessä kaikin puolin balttilaisena.

(Myöskään ei voida sulkea pois uralilaisten eli SU- ja samojedikielien, ja IE-kielien ALKUSUKULAISUUTTA, vaikka niiden "FILOSOFIASSA" onkin suuria eroja, joita voi tarkastella toiste.)

Mikään nykyinen elävä kieli ei ole vasarakirveskielen suora perillinen,eivät myökään itäbalttilaiset sisarkielet latvia ja liettua,eivätkä lansibalttilaset preussi, galindi ja jot-vinki, puhumattakaan esimerkiksi germaanikielistä. Suorimpia perillisiä ovat ehkä olleet seelin kieli (seelit saivat ankaran suoneniskun saksalaisilta kansanmurhassa 1300-luvulla, joka sai liettualaset naapurit raapimaan kaikki voimat kokoon ja pysäyt-tämään ritarikunnat), ja Suuren Veden Oka-joen [äänt. Akaa, paino kuin suomen "ahaa!"] varrella asuneet volganbaltit goljadit, eli "itäiset galindit" (läntiset, nykyiset kieltä vaihtaneet ruteenit, olivat länsibalttilaisia), joista osa liittyi noihin aikoihin Suur- Liettuaan ja toinen osa Uralin seudun venäläisiin, sekä  vasarakirveskielen vaikutus näkyy erityisen selvästi yläliettuan ja latvian seeliperäisissä sanoissa. Tyypillistä on, että kantabaltin vartaloille tyypilliset e- (e,ee, en, em, eng) -äänteet ovat muodos- tuneet ai/oi-äänteeksi. Vasarakirvessanoja on edelleen lainautunut suomeen myö-hemminkin muista kielistä kuten preussista kuten "laittaa" (laistun, laidda = jättää, heittää pois), laita (kaikki tasan samat merkitykset), ja vasarakirvessanoja on jopa lai-nautunut itämerensuomesta takasin balttiin: laivas, lt. laiva, bure, lt. purje (Pavel B.).

Joka vasarakirvesbalttilainakerrostuman kiistää ja yrittää hikisesti häivyttää, taas vääntää "muinaisgermaaniseksi" kuten eräät, siitä ei oikeaa tieteilijää ikinä tulekaan. (Kuismalla on vielä mahdollisuuksia...)


JK: " Kun sana ahgas on vasarakirveskansan puhumaa balttilaista kieltä,se saattaisi olla myös käännös sitä vanhemmasta Vanaja -vesistönimestä. "

HM: Taas periaatteessa erinomainen idea Kuismalta.

Mutta jos noin on käynyt, että on lainattu sisältö ja vaihdettu sana omaksi, niin Akwa on soveltuvin osin vaihdettu Vanaja:ksi eikä päinvastoin!

Sanavartalo *vanden- on tullut vasarakirveestä tai kantabaltista siten, että neutrin pääte -en- on "mennyt vartaloon",kun neutri on lakannut olemasta itäbaltissa. Liettu- assa se on muutunut säännönmukaisesti uudeksi, nyt yhdeksi maskuliinin päätteeksi -uo, latviassa on lyöty uusi maskuliinin pääte -s perään: ūdens. Nimi Vanaja on todennäköisesti tullut kuurilaisten mukana, jotka käyttivät itsestään täällä päin nimeä vanai, mon. gen. vanaji, "vesi(reitti)väki". *Vanden- onkin alun perin tarkoittanut nimenomaan vesireittiä.

Joki on kuitenkin kuuriksi "apia", luettuaksi upė, laviaksi upe, preussiksi "apis, yh- dyssanoissa -appi". Balttikielten joen nimitysten etymologiat pistin kommenttiosaan. Kuurista tulee aivan suoraan myös esimerkiksi "*ankerjas", liett. ungurys.

JK: " Sanaa voi verrata sanaan lauas.joka tarkoittaa ”karjanrehuksi kelpaavaa niitet- tävää tulvavesiheinikkoa”. Lauas taipuu muodossa laukaan. Se on säilynyt Keski- Suomen ja Inkerinmaa Laukaa -nimissä sekä Vesilahden Laukossa kuten myös Tampereen Lakalaiva (Lakalauas)-nimessa "

Nyt ollaan taas oikeansuuntaisilla jäljillä,mutta laukas merkityksessä "pelto" on kyllä balttisana, mutta LÄNSIbalttilainen ja sellaisena peräisin luultavasti kuurilaisilta (vaikka heidänkin kielensä oli alun perin itäbalttilainen, mutta he olivat yhteydessä länsibalttilaisiin preussilaisiin (joilla oli valtio toisin kuin näillä heimoilla). Itse pelto ("kuivatettu", sanskr. pel-tu) on vasarakirvessana. Tätä asiaa ovat pan-germanistit väärentäneet, mille esimerkiksi oikeat germaanit, englantilaisetkin nauravat etymologisessa sanakirjassaankin.

LIettuan sana laukas = pelto tarkoitta alun perin vedenrajan mutkaa, lahtea, itse asi- assa epäilemättä juuri tuollaisen paikan vesiheinää, tästä lisää vähän tuonnempana!

 

Baltit itse näkevät asian mm. näin uusimmassa tutkimuksessaan:

" Das heißt, der Begriff eines Bogens am Fluss konnte auch zur Benennung von Ackerland verwendet werden. So wie lit. lañkas, lankà ‘Bogen = kaari,Flussbiegung = joenmutka’ eben auch ‘Wiese dort selbst’ und dann verallgemeinert auch ‘Wiese’ nennt, ebenso poln.łąka ‘Niederung = alanne,Heuschlag am Fluss = vesiheinänteko’ oder łęg ‘feuchte Wiesen = kosktea niitty, gewöhnlich im Flusstal’ und ‘Laubwald im Flusstal = joenrantalehto’ im Altpolnischen auch weitergefasst ‘las, zagajnik, pole, łąka lub pastwisko, najczęściej położone nad rzeką...’ (Boryś):

lit. lengė ‘Niederung = alanne’, könnte eine solcher Begriff eben auch Ac-kerland in der Niederung nennen,wie im Altpolnischen für łęg belegt. Mit der Ausdehnung der Landwirtschaft und der nun dafür benötigten Nutz- fläche wurde mehr und mehr Abstand, auch im wörtli- chen Sinne, von den Flussläufen genommen. Neues Rodeland ist zunächst als Ackerland geeig- net, nicht jedoch als Heuschlag, so dass die Entscheidung, welche Art der Nutzfläche vom Ufer wegzuverlagern ist,leicht fällt.
 

... HM: Fraenkelin etymologinen (ei itse asiassa ole huomannut tätä etymologiaa):

Lithuanian: laũkas = pelto, kenttä

Etymology: 1 = 'Feld = kenttä, Acker = pelto, Ackerboden = peltomaa, Land = maa',
dazu Direktiv laũk(an), laukañ 'hinaus, heraus' = ulos, pihalle
Loc. laukè 'draussen, im Freien, ausserhalb' = ulkona,
laukìnis 'zum Feld, zum Acker gehörig' = alko-, pelto- (mm. -työt), und 'wild = villi, nicht gezähmt = kesyt(tämät)ön, wildwachsend = villintynyt kasvi), reissend = ”pitelemätön”, grimmig = raju, ungesittet = huono-tapainen, roh = raaka' (vgl. zu sämtlichen Bed. lat. agrestis: ager),
laũkymė 'Lichtung im Walde' = valoisa paikka metsässä,
laukúotis, laukinė'tis = eĩti laũk 'austreten = pistätyä ulkona, seine Notdurft verrichten' = ”käydä ulkona (tarpeilla)”,
laũkiškas 'feldmässig' = armeijan, kenttä- ,
lauknešà,-ė,-ỹs 'hölzernes Geschirr, indem den Landarbeitern das Essen auf das Feld hinausgetragen wird' = kannettava eväslaatikko (2. Tl. nèšti 'tragen'),
laukiniñkas,laukinaĩtis,laukionis,laukunis (Daukantas, Nepos-Übers. 146.190, an der ersten Stelle im Gegensatz zu pilionis 'Stadtbewohner' = kaupunkilainen), 'Mann vom Lande = maalainen, Bauer = viljelijä',
lit. Flussn. Laukantė,


lett. lauks '(freies) Feld = (vapaa) kenttä, Waldblösse = metsäaukio, Lichtung = valoisa paikka', Loc. sg. laukā 'hinaus, heraus' = ulos,
laukunis 'freie Fläche = vapaa tila, freier Platz = vapaa paikka',
laucinieks, laucenieks, laucenietis 'Feldbewohner, Landmann' = maamies

(zu der Intonationsverschiedenheit von lit. laũkas mit Schleifton und lett. lauks mit Dehnton),
preuss. laucks 'Akker = pelto,Feld = kenttä' neben zahlreichen Ortsnamen, die dieses Subst. sei es als Vorder-, sei es als Hinterglied enthalten,
laukinikis 'leman = uudisraivaaja' (= 'wer vom Oberherren ein Lehn erhalten hat, Grundbesitzer') Voc. 407,

laucagerto 'Rebhuhn' = peltopyy Voc. 768
(2.Tl. preuss. gertis 'Hahn, Huhn' = gerto 'Henne' = kana).

Die Wörter stammen von der idg. Wz. *leuk-, *louk-, *luk- 'leuchten'

Tämä ei tarkasti otten ole totta: "lankas" = pelto ja "lanka" = tulvaniitty ovat sama sana, joilla on vain eri sukupääte, kun alkuperäinen neutrin "-an" on lakannut liettuassa olemasta. Sanat tulevat kyllä "*lenk-/*leuk-" -kanta-IE (tai -BS) -muodosta mutta EIVÄT merkityksessä "leuchten" vaan merkityksessä "linken"="lenkti"= taipua. Tästä tulee vielä paljon muita sanoja kuten "Lenkija" = "(ranta)peltojen maa" = Puola, jotka eivät voi tulla "tähdistä" (preussin "lauksna" = "valollinen". Suomen sana lauka = suonsilmäke, paljas paikka pellossa tulee luultavasti seuraavasta sanasta laukas 2.

(s. auch s.v. laũkas = pelto, láukas 'blessig' = laikkupää, laukki). Sie hängen speziell zusammen mit
ai. (u)loká- 'freier Platz = vapaa paikka, das Freie, Weite, Welt = vapaa, laaja, ulkomaailma',
lat. lūcus '(einer Gottheit geweihter) Hain' = (pyhä) lehto (”Luukku”! samaa juurta toki!),
osk. lúvkei´ 'in luco',
ahd. lõh 'niedriges Holz, Gebüsch, mit Gebüsch bewachsene Lichtung vor dem Walde' ,
ae. léah, ne. lea 'meadow = niitty, kenttä avoin paikka,

field = kenttä, open space = avoin paikka'.

Ich füge dtsch. Ortsn. hinzu wie Luckenwalde (südl. von Berlin),
Dobrilugk-Kirchhain im Krs. Luckau, die von sorb.łuka 'Wiese' = niitty,
łukowina 'Wiesenfläche, Prärie' = preeria, abgeleitet sind; vgl. auch die Doppelbed. von slav. ląka, ląg´.
Über slav. Luh in dtsch.Ortsn.s.noch Trautmann Ortsn.Meckl.-Holst.98 ff., über das Verhältnis von lit. laũkas etc. zu slav. ląka Brückner KZ 42, 355.

Aus dem Toch. gehören zu der hier behandelten Familie Dial. A lok, B lauke 'entfernt, fern' = kaukainen, A lokit, B laukito 'Fremder' = vieras, Präfix A lo-, B lau- 'weg, fort' = pois.

Lithuanian: laũkas = laikku (myös pelto)

Etymology: 2 = láukas 'blessig, mit einem weissen Fleck auf der Stirn' = laukki (adj.),

laũkis, fem. laukӲtė, laukùtė 'männliches, weibliches Tier mit einem weissen Fleck auf der Stirn' = laukki,
laukӲs 'Blässhuhn' = helmikana
laũkymė 'Blesse (eines Pferdes oder anderen Tieres)' = (valkoinen) laikku,
lett. laiuks 'blessig, mit einer Blesse' = laukki (adj.),
laucis 'Pferd, Ochs mit Blesse auf der Stirn = laukki härkä, hevonen, schwarzes Bläss-, Wasserhuhn = luhtakana',
lauce 'Kuh mit einer Blesse' = laukki lehmä,
laukums, lauks 'Blesse' = vaalea laikku.

Zusammenhängend mit griech. leukòj 'weiss = valkoinen',
lat. lūcidus 'lichtvoll = valoisa, hell = vaalea',
idg. Wz. *leuk-, *louk-, *luk- 'leuchten = valaista';
cf. noch ai. roká- 'Licht',
av. raočah-, apers.raučahī 'Licht, Leuchte, Tag',
av. raoxénaī 'glänzend = välkehtivä',
ai. rúciī 'Licht = valo, Glanz = kiilto',
arm. lois 'Licht', lusin 'Mond = Kuu',
slav. lat. luna 'Mond',
pränest. Losna;
russ. luč' 'Strahl = säde' luča, lučina 'Kienspan = sädekehä'
preuss. lauxnos Voc. 4 'Gestirne = tähdistö',
luckis Voc. 640 'Holzscheit = halko',
griech. lúcnoj 'Leuchte' (aus *luksnoáī),
lat. lūx 'Licht', lūcēre 'leuchten', lūmen 'Licht' (aus *loucsmen),
got. liuha 'Licht',
ae. líexan 'leuchten',
ahd. liehsen 'hell = vaalea' usw.

(s.v. laũkas 1).

Lit. laukas 'blessig' usw. ist hypokoristische Kürzung von vollerem laukkãktis 'mit blessiger Stirn' (2. El. kaktà 'Stirn'); vgl. etwa Daukantas Būdas 188 arklys laukaktis 'Pferdmit blessiger Stirn';

Aus dem Balt.stammen finn. laukki usw.'Blesse,Tier mit einer Blesse' etc.

Tämä etymologia liettuan laukas,ja Suomen Laukaa- ja lanka, sekä lahti ja lapin luokta = lahti-sanoille on ollut hypoteesina esillä:

http://www.tiede.fi/keskustelu/20237/ketju/lalli_ja_erik/sivu/1996

Re: Lalli ja Erik


post1106789.html?hilit=latgall*#p1106789
 

Tuollainen erikoinen muutos ei synny sattumalta täysin erikseen samaan aikaan ja hyvin pitkälle myös samassa paikassa. Joko Sai-maalla on asunut latgalleja saamelaisten kanssa, tai sitten saamen kieli on muodostunut latgallien naapurissa Venäjällä ja Baltiassa.

"Jaska": Ihan hauska teoria, mutta sattumoisin vastaavuus ims. *a ~ saamen *uo vallitsee myös vanhassa omaperäisessä sanastossa.
Arkkis: Minä sanoin, että se on myöhäisempi heijastus myös vanhoihin sanoihin.
Nyt on lisäksi huomattava,että sinulla on "ikiomat aikaiset ja myöhäi- set" Koivulehdon väärien etymologioiden aiheuttamien väärien ajoitusten takia.

Toistaiseksi YKSIKÄÄN "UUSI VANHA GERMAANIETYMOLOGIA" EI OLE OSOITTAUTUNUT VARMAKSI, ei uudella eikä vanhalla kaavalla.

 
Tuskinpa edes sinä väität, että kielen koko sanasto on kierrätetty valikoiden juuri tiettyjen balttimurteiden kautta?
Arkkis:
En väitä sellaista, vaan sitä, että suuresta balttilainamäärästä johtuen niiden keskinäisestä ominaisuudesta on yleistynyt koko prosessia koskeva sääntö.

 
Eli vastaavuus ims. *a ~ saa. *uo johtuu yksinkertaisesti siitä, että kantasaamessa on tapahtunut muutos *a > *uo.
Arkkis: Tasan kuten "kantalatviassa" kantabaltista, samaan aikaan ja usein lähes samassa paikassa, aivan sattumaltako?
 
Arkkis: En todellakaan olisi asiasta kovin varma!
Arkkis: Asia kulkee tieteellisesti niin,että kun on joukko silmiinpistäviä kielellisiä yhteyksiä saamelaisten ja latgallien välillä, ja sen lisäksi on tällainen kaukana muista vastaavista oleva uralilaisen/saamelaisen kal-lo- ym.tyypin esiintymä, JOKA KOOSTUU PÄÄASIASSA LATGALLEISTA mutta myös venäläisistä ja setuista, EIKÄ NÄIDEN VÄLILLÄ VOI OLLA MITÄÄN "LUONNONTIETEELLISTÄ" SELLAISTA, niin herää kysymys, onko luonteeltaan HISTORIALLINEN yhteys olemassa? Tämä on nyt enemmän historiatiedettä, joka liittyy mm.arkelogiaan,kuin kielitiedettä tai antroplogiaa, mutta noiden näkökulmien pitäisi jollakin tavalla natsata.

Muut eteläisemmät mustatukkaiset, pitkät ja usein (suomalaisen mie-lestä) komeat baltit,ns."yläbaltit" eli ("seelit" ja)  aukštaitit eivät ole "uralilaisia", vaan enemmän kanta-IE (iranilaista tyyppiä). ("Alabaltit" ovat sitten niitä "perustyypiltään" vantteria vaaleita lyhyehköjä "žem-baltteja" eli Liettuan žemaiteja ja Latvian zemgalleja, eli "Baltian hä-mäläisiä". Virolaiset muistuttavat enemmän skandinaaveja kuin noita. (Ja me kaikki aivan Suomen periaatteellisetkaan hämäläiset emme myöskään muistuta noita.)

Minä tästä nyt vielä yhden mahdollisen etymologiankin, eli tuon "sala-peräisen" "lahti"-sanan. Sille on esitetty, ja minäkin olen esittänyt muitakin balttietymologioita kuin tämä.

"Lahti" on liettuksi "įlanka"<"*in-lanka"="taipuu/taivuttaa sisään päin", siis rantaviiva. Sana on muodostettu verbin "*inlankti" = taivu-(tut)taa sisään preesensistä etuliitteellä, ja liittyy siten muistakin sanois-ta tuttuun verbiparveen "linkti", "lenkti", "*lankti (*lanka, lanko) (nyk. lt. lankyti (lanko, lankė) = taipua, taivuttaa, taivututtaa (jossa on lisäksi tapahtunut merkityssiirtymä tuohon omatoimiseen suuntaan mahdollisista lainautumisajoista).

"Lahtiniitty" eli tulvaniitty on yksinkertaisesti "lankà", joka esiintyy myös muodossa "lenka", josta tulee Peltojen maa eli "Lenkija" eli "Puola", ja "lenkas" = puolalainen. Siitä tulee myös jotakin kautta "laukas" joka on liettuaksi "pelto".

Mutta:"taivutettu (rantaviiva)" on tuolla kielellä "*lanktas (kran- tas)".Latgalliksi "luokta" (krastmala),joka onkin saameksi "lahti"!
http://kotus.fi/algu/index.php?t=sanue&lekseemi_id=33423&hakusana=luokta&sanue_id=15140

KOTUS on ottanut lusikan kauniiseen käteen:
luokta   ?<  balttilaiset kielet:       Saarikivi, J. 2004 SUSA 90  s. 200
    liettua  [lañktis  
    latvia  [lanktis
Hienoa, Saarivi. Sanaparvesta tulee mutkan kautta
latvian "loks" [luoks] = kaari, kehä, luokki ja
"loki" [luoki, mon.] = rantaniitty(= "lahtiniitty"), ranta(laidun).

Suomen sana "lahti" tulisi todennäköisimmin samaan parveen liittyvästä sanasta

"*lanksti" = taivuttaa,poiketa > "*lākstis" = "kaareuttama, taivuttama" > *laksi > lahti,

nyk. lt. "lankstyti (lanksto, lankstė)"= taivuttaa,taittaa (taivuttamalla), painaa maahan, varastoida ym.

Jotvingiksi "lanka" tarkoittaa niittyä, ja "lankstis" "(kaksipiikkistä) hankoa",joka on siis kaaren muotoon taivutettu yhdestä piikistä, ja myös "hiilihankoa". "Taivuttaa" = "lenkt".

Preussista löytyvät ryhmään liittyvät sanat "līnktwei... līnksta... līnkā" = taipua ja "lānktun...lānke...lankē" = taivuttaa.

Arkkis:Koivulehto toteaa ”suomen germaalainojen ikäämiskirjoituksensa” II-osassa muka kantagermaanin a:n lainautumisesta kantalapin -uo-:ksi:

JK:”5.11.Kaikkiaan on kertynyt siis 12 etymologiaa, joissa (kanta)germaa-nista /a/-foneemia vastaa lapissa uo, useimmissa tapauksissa itämeren-suomikin on edustettuna (ims. a):

arpa, hauta, kansa, lanka, palsi, rauta, vanne, vartoa, vaula, vain lapissa buoi'de, luoi'kât, ruow'dâ.

Tätä vokaalisuhdetta ei siis germ. lainoissa voi enää katsoa oudoksi tai epäilyttäväksi, vaan on lähdettävä siitä, että se edustaa vanhempaa laina-kerros- tumaa kuin suhde germ. (= kskand.) /a/ ~ lp. a; semminkin kun useissa esitetyissä tapauksissa germ.konsonantismin substituointi (hauta, kansa, buoi'de, luoi'kât, ruow'dd) tai ims:n ja lapin välinen konsonan-tismin suhde (hauta, kansa, palsi) muodostaa lisäkriteerin, joka on yhtäpitävä vokaaliedustuksen kanssa (ks. asianomaisia kohtia). ”

A: Noiden sanojen joukossa on 6 varmaa balttilainaa, eikä lopuistakaan yksi-kään ole varma germaanilaina. Vaikka ”hauta”-sana on jo käsitelty pidetään sekin kuitenkin vielä mukana teksissä. ... "


Juha Kuisma:"Hyvin monet vasarakirveskulttuurin nimet päättyvät s-kirjaimeen. Sel- lainen on myös lemmes,taipuu muodossa lempään, josta Lempäälä. Lemmes on tarkoittanut taivaalla kiitävää tulipalloa, pyrstötähteä, meteoriittia ja pallosalamaa. "

HM: Lempäälän pääte -lä on länsibalttilaista perua. Se jo saa epäilemään myös kantasanaa nuoremmaksi balttilainaksi. Se voisi olla esimerkiksi "Lempi(j)älä". Sana "lämmin" saattaisi kyllä olla vasarakirvestä ja liittyä noihin lempi- ja tuliasioihin.

JK: " Akaalla on myös yhteys Ahtiin, veden ja kalastuksen jumalaan.Se tulee sitä kautta, että ”ahtamisen” vanhin merkitys on ”viritellä verkkoja veteen, upottaa kalas-tuslaite ottavaksi”. Tuossa sanassa on kätkössä edellä mainittu akva ja siitä syntyi kaloja antava Ahti. "

HM: Ahti kieltämättä vaikuttaa balttilaiselta lainalta. Se ei kuitenkaan taivu balttilai-nan tapaan, **Ahden, mikä voi johtua siitä, että se on aina ollut erinimi. Se ei taivu myöskään germanisen myöhäisen erisnimen tapaan: Lyyti, Lyytin, Preeti, Preetin.

Sen sijaan se taipuu samalla kaavalla kuin koti (omap. poikk.), pihti (omap./balt., poikk. karj. pihed), ryti (omap. Sääksmäellä ruako, ruaot), äiti (kur./goot. poikk. Sääksmäellä äite, äiret, äiren, äitejen, äitee, äitejä, äitenä, äiteinä eli kuten nukke), tahti (< ruots. takt < vsk.), rahti (< germ. praht < vsk *preke, kreik. praxis), vahti (< ruots, vakt < vsk), mahti (< ruots,makt < vsk.), kihti (< germ.gift),sahti (<ruots. saft),

Tämä on kuitenkin niin hyvä idea, eikä ole yhdestä Ahdista kiinni, eikä siitäkään, että tarkoittaako Akaa todella vesistöä, että tätä on tukittava.

Mun täytyy sanoa, niin kuin joskus hyvin harvoin isojen oivallusten kyseessä ollen, että MINÄ EN OLISI TUOTA IKINÄ KEKSINYT.

Mutta olen tähän liittyen törmännyt muihin ongelmiin, jotka tämä teoria saattaa aset- taa uuteen valoon. Yksi niistä on tämä (toisesta ketjun vietistä): Minkä helkkarin takia itäbalttikielten "järvi" tulisi kanta-IE:n REUNAA tarkoittavasta sanasta:

" Ongelma on, että tuo sana ei tarkoita ”saarta”, vaan, päin vastoin, ”järveä”!

Mutta ongelma ei ole aivan ylitsekäymätön, kun tutkitaan itäbalttilaisten kielten järvi-sanoja ”ezers” (lv.) ja ”ežeras” (lt.) tarkoittavat kirjaimellisesti ”äärellistä” erotuksena ”rannattomasta” merestä tai loppumattomasta joesta, tai (ihan yhtä hyvin) mantereesta, ja tulevat sanasta
"

Mutta entäs jos se *akw-/*egw- EI TARKOITAKAAN REUNAA; vaan itse (isoa) vettä! Asian on käsitetty väärin. Silloin Baltin pinet järvet ovat termiltään vain ISOMPIEN VESIEN KALTAISIA, tai vain PIENEMPIÄ VESIÄ, pääte -er-, -ar-"?

Edelleen, liettuassa on myös toinen "pieni vesi", nimittäin


ašara = kyynel

Lie. ãšara, ašarà, la. asara aiškiai susiję su s. i. aśru-,av. asru-,TA ākär, pl. akrūna (dėl šio žodžio priešistorės žr. Fs. Lane,153 ir PBB 1960, VXXXI, 263t.). Neaišku, ko- dėl baltai neišlaikė u-kamieno. Galime spekuliuoti,kad kolek. *ašruà patyrė metatezę ir davė *ašurà, kuris dėl antrinio abliauto produktyvumo (žr. vasara, vakaras) arba dėl asimiliacijos (žr. Otrębskis, LP 1955,V,26) būtų davęs ašarà. Forma aszeromis (Chylinskis) siūlo manyti, kad *ašurà pirma buvo pakeista į ašerà dėl abliauto produktyvumo ir vėliau - į ašarà dėl asimiliacijos.


Sanaa on yritetty vängällä epäonnituneesti yhdistää kreikan sanaan dakru = pisara, kyynel, mutta se tulee luutavimmin sanasta deg- = polttaa ja se tarkoittaa alkuperäl- tään enemmän tervan, viinan ja mykynpisaroita kuin kyyneliä. Siitä tulee myös laake- ri(puu) eli kyynelpuu,joka on tarkoittanut myrkkypuuta,laakerinäsiää, daphne lacrosa.

Minä keräsin tuonne kommenttiin balttikieten vesi(stö)sanoja koskevat tiedot toiselta koneelta.

Sieltä löytyy yksi "akwa", josta en enää muista, mistä se on, ja linkkikin on mennyt pimeäksi:

" *akʷā- = water

Lat. aqua, Welsh aig,

*** Russ. Ока (Oka), ***

(Suomen Akaa??? (Juha Kuisma 2015) Selittäisi monta arvoitusta! HM)

Goth. aha, Gm. aha/Ache, Eng. éa; īg/island, Hitt. akwanzi, Luw. ahw-, Palaic aku-, ON á, Goth. aƕa *


h₂ep- = water

Skr. अप् (apha), Pers. apiyā/āb, Lith úpe; (kuuri: apia, jotv. apis, preussi: appi > sm. Apia, apaja, Ypäjä jne.)

*h₂p-isk- "fish" Lat. piscis, Ir. íasc/iasc, Goth. fisks, ON fiskr, Eng. fisc/fish, Gm. fisc/Fisch, Russ. пескарь (peskar'), Polish piskorz

Englannin ”f-ish” on siis f- = joki ja -ish adjektiivin pääte: ”jokiolio”!) "


Tämä on vanhentuneesta, poistettavasta sanastosta.

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots/h%E2%82%82

*h₂ekʷeh₂ water Lat. aqua, Welsh aig, Russ. Ока (Oka), Goth. aha, Gm. aha/Ache, Eng. éa; īg/island, Hitt. akwanzi, Luw. ahw-, Palaic aku-, ON á, Goth. aƕa
aqua-
 
word-forming element meaning "water," from Latin aqua "water; the sea; rain," cognate with Proto-Germanic *akhwo, source of Old English ea "river," Gothic ahua "river, waters," Old Norse Ægir, name of the sea-god, Old Eng- lish ieg "island;" all from PIE *akwa- "water" (cognates: Sanskrit ap "water," Hittite akwanzi "they drink," Lithuanian uppe "a river").

Sanasta tulevat skandinaavikieten jokisanat, joiden linkkien mukaa myös "ap- ja up- joet", mikä ei ole mahdotonta, sillä voi osin huuliäänteenä muuttua myös p:ksi ja   b:ksi aivan kuten myös iranilaisissa kielissä ja joskus myös kreikassa.

  1. Alla oleva etymoloia on sikäli virheellinen, että kanntaindoeuroopan juuri ei ole "**ap-" vaan "*ekʷe-". Gootin sana ahwa osoittaa, että se on laina nimenomaan vasarakirves-kielestä eikä esimerkiksi preussista tai liettuasta tai latviasta, tai tule suoraan kanta-IE:stä.


http://etimologija.baltnexus.lt/?w=up%C4%97

" Iš ide.*ap- ‘vanduo’ kilę dvi atitikmenų eilės:1) s.i. āpas ‘vandenys’, ir. āp- ‘vanduo’, pr. ape ‘upė’, lie. ùpė; 2) lo. aqua ‘vanduo’, go. ahwa ‘upė’ (Порцич В., Членение иде. язык. общности, М.,1964,302–305).Garsų dėsniai bet kokią sąsają tarp minėtų grupių išeliminuoja:ide. kw, , arijų ir bl. kalbose nevirsta p. Tačiau gr., osk.-umbr. kalbose bei keltų tarmėse ide.kw, , > p, plg.gr. ἵππος [262] ‘arklys’<*ek̑-, ποινή (poiné) ‘atpildas’ < *kʷoinā. Arijų ir bl. ap- (lo. aqua) yra to paties pobūdžio atitikme- nys, su išlyga,kad šiuo atveju izoglosos tęsiasi neįprastomis besikertančiomis linijo-mis. Antraip tariant, arijų ir bl. ap- sąlygiškai galima vadinti „graikiškuoju elementu“.


Ilmenee, että muimnainorjalaisilla oli jumala Egir,josta suomeen tulisi "*Äkri" jonka ar- vellaan liittyvan sanaan.Se EI todista,että kyseessä EI olisi "vasarakirvesjumala"! Sen sijaan noilla germaanikielillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin kaukainen yh-teinen alkuperä goljadi-vasarakirvesläisten Oká-joen [ääntyy Akaa, paino jälkitavulla kuin suomen "ahaa!"] kanssa!https://en.wikipedia.org/wiki/Oka_River

Name and history

Max Vasmer connects the name of the river to the Gothic аƕа,Old High German aha, Latin aqua, which all mean either "water" or "river" (cf. Aa River).[1] Oleg Trubachev traces the origin of the name to the Baltic languages: the Baltic tribe of Galindians lived in the western part of the Oka basin prior to the arrival of the Slavs.

Okan sivujoista Ugran ja Moskovan nimi on puhdasta SU:ta: Moskova on "Mesikäsi- vesi", Möškavod (mari/merja) (tosin balttiselityskin "Mazgava" on annettu, se tarkoit- taa jotakin mudansekoittamista ("moskaa"), mutta tuo toinen on parempi. Suomen Maskuakin on käytetty todisteena sen puolesta. Sen esittäjä on saksalainen baltisti, nimittäin Fraenkel...

Mitä tulee tuohon Ahtiin, niin sekä "norjalainen" että "volgalainen" olisi AHRI tai sit- ten Akri tai Äkri, eikä **Ahti, ja se taipuisi sen takia Ahrin, että se on aina ollut eris- nimi, eikä esimerkisi siten kuin "saari".Kuten esimerkiksi Kekri, joka myös on vanhaa alkuperää, voisi yhtä hyvin olla myös **Kehri!

Jos onkin käynyt niin, että Ahrin antimissa ei olekaan kyseessä "ree" vaan OIKEA ÄRRÄ? Ja niin on tultu luulleeksi, että Se on **Ahti?

(Ahdin tapaan taipumusta sanoista myös omaperäinen mutta uudella kaavalla taipva "koti" perustuu "erehdykselle",jossa kota-sanan monikkovartalo on alettu ymmärtää kokonaan toisen sanan yksikkövartaloksi. "Erehdysetymologiat" on yllättävän mielen-kiintoinen aihe...)

Katsotaan, mitä "toiseksi viimeisin" tieto sanoo noista balttikielten järvi-sanoista:

assaran = järvi

assaran „see (See) - ežeras = järvi“ E 60 = *azaran (nom.-acc.sg.neutr.), kuris yra matyt iš pr.*ezeran: lie. ẽžeras (dial. ãžeras), la. ezers (dial. ezars), s.sl. jezero, rus. озеро ir kt. Bendras tik baltams ir slavams žodis [balt-sl. *eźera(n)], - net ir tuomet, jeigu jis giminiuotųsi su gr., Ἀχέρ-ωνAcheronas“, ἀχερ-ούσια· ὕδατα ἑλώδη Hes. (t.y. „pelkės vandenys = suovesi“), ilir. Ὀσερ-ιάτες (oser-iateš); bet pastaroji giminystė nėra neabejotina.

Žodžio balt.(-sl.) *eźera(n) senoji šaknis *eź-, kildinant ją iš ide. *egh-, mėginama sieti su lie. ež-ià = kasvipenkki (maakoroke viljelyksellä),-tarha,penger,äyräs, ir kt.,

žr. asy = raja penger äyräs.Pr. *azaran yra paliudytas ir kitais atvejais: asere, azar, asore, asir, plk. Azara, ež. Preyd-azare, ež. Ring-azer.

Neuvostoliiton akateemikko Vytautas Mažiulis (1926 - 2009) antaa, pitkin hampain tietäen sen puutteet tämän seuraavan ainoaksi selitykseksi balttikielten järvi-sanojen juurelle *eź- (es-, as-), joka seuraisi kantaindoeuroopan juuresta *eǵʰi-.

Uuden teorian mukaan se seuraa juuresta
*ekʷe-.

asy = raja, penger äyräs

asy „reen (Rain = raja, penger, äyräs) - ežia = em.“ E241 = *azī (nom. sg. fem.): lie. ežià (dial. ažià) resp. ežė̃ (ẽžė) „ežia = penger,riba = raja; lysvė = kasvimaa“, la. eža „t.p.“. Šį pr. žodį skaityti *azē nėra pagrindo. Kad pr. asy yra matyt pr. *azī [ī(i̯ā)-kamienis] < balt. *eźī. Šis balt. *eź- toliau giminiuojasi turbūt su arm. ez-r „pakraštys = reuna, riba = este“, o gal ir su sl.*jēz- (> lenk. jaz „tam tikra užtvara žvejojant = kala- sumppu, -allas; užtvanka = pato, sulku“, ukr.яз „užtvanka = pato“,bltr. яз „t.p.“ ir kt.).

Spėjama, kad visuose minėtuose žodžiuose (gal ir slavų) slypinti ta pati ide. *egh- (: *ēgh-), kurią turi ir pr. assaran (žr.) bei kiti jo giminaičiai. "


Jotvingissa, joiden soisen asuinalueen kaikki järvet olivat jotenkin säädeltyjä, löytyy seuravat sanat:

aza / aze from, about ( w/ Dat. or Acc. [also see "eze" ) = jostakin
aza...pausan on behalf of...
azagis perch (perca fluviatilis) = ahven = "piikikäs", > "odakas" (< ota), "okaakas" (< oas, paikannimenä **Okaa < kantabaltin *en-k-ti (enkia) = painaa piikki sisään, ängetä (lt.engti, myös kuoria), ankkuroida, tästä tulevat ankkuri ja Inkere, mutta EIVÄT järvet suomeksi eivätkä baltiksi. Ota tulee läsibaltin "satemisaation" kautta sanasta *enkia

azeran lake (Norse "ægir" sea, Hungarian "eger") = järvi [ægir ei ole meri, vaan merenjumala, *Ahri, vsk.]
azi boundary-edge = ulkoreuna, ridge = (katon, vuoren, vaon) harja
azīs hedgehog (erinaceus europaeus) = siili
aznas clear = selvä, selkeä
azras noon
= keskipäivä, "päivänharja"

Tässä tuo rajallinen, padollinen on uskottava lähinnä villoin, kun kyseessä on teko- järvi tai ainakin vahvasti säännelty järvi.Vanhentunut mallorylainen ("luoteisindo- eurooppa") "kantaindoeuroopan" poistettava sanasto antaa tuollaisen padon perus- taksi "siiliä" tarkoittavan sanan (viittaa maahan pystyy juntattuihin paaluihin, joita käytettiin):


https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots/h%E2%82%81

*h₁eǵʰi- hedgehog = siili Russ. ёж (jóž) = siili,Lith.ežys = siili,Ltv. ezis = siili, Phryg. eksis, Gk. ἐχῖνος (ekhînos), Gm. igil/Igel, Arm. ոզնի (ozni), Eng. igil/--, ON ígul, Osset. уызын (wyzyn), Polish jeż = siili, Phryg. eksis, Alb. esh

Tämä  *ekʷe = water = vesi(alue) Lat. aqua, Welsh aig, Russ. Ока (Oka) kelpaa tasan yhtä hyvin sanojen ežeras, ezers ja assaran kantamuodoksi, liettuan sanassa on tapahtunut kuurilais- tai latgallisoinnillistuminen, jossa alun perin soinniton liudentunut konsonatti soinnillistuu.

Max Vasmer piti kaikkia slaavikielten huomattavan samamannäköisiä ozero, jezero = järvi-sanoja lainana liettuasta (jota hän piti ilmeisesti hyvin pitkälle kantaballtina, mitä se ei ole, mutta on sitä kyllä paljonkin lähempänä kuin esimerkiksi vasrakirveskieli); liettuan sanaa hän pitää lainana kreikasta, jota käsitystä muut eivät hyväksyneet, vaikka kreikassakin on hyvin saman näköinen sana "Acheiron" (ch kuin ich).

этимология слова озеро

о́зеро диал. о́зер, тамб.(Даль), укр. о́зеро,др.-русск. озеро, ст.-слав. ѥзеро, ѥзеръ м.λίμνη, болг.е́зеро,сербохорв. jȅзеро, словен. jеzе̑rо, jе̑zеrо, jе̑zеr м., jézera ж., чеш. jеzеrо, слвц. jаzеrо, польск. jezioro, в.-луж. jezor, н.-луж. jazor. Диал. на́зири = на озере. Сюда же местн. н. Зеруто - озеро (metateesi, taval-linen lainattaessa slaavikieleen ei-slaavista, mm. liivin Aldoga > ven. Ladoga) в Ви- тебск. губ. Родственно лит. ẽžeras, ãžеrаs «озеро = järvi,пруд = tekojärvi, -allas», лтш. ęzęrs - то же, др.-прусск. аssаrаn - то же. Далее сюда же относят греч. ´Αχέρων - название реки в преисподней, ἀχερούσια ὕδατα´ ἑλώδη (Гесихий), иллир. ᾽Οσεριάτες; сомнения в связи с греч.словами ввиду наличия ἀ- выска-зывает Мейе, сближающий о́зеро с яз (см.). Ср. сербохорв. па̀клени jȃз = па̀клено jȅзеро = tekojärvi.

Ja tekojärvi, (paalu)pato:

яз = tekojärvi, paalupato

род. п. -а «запруда = pato, kalapato (toe), закол для ловли рыбы = sumppu, став- ная сеть = kiinteä verkko», диал. ез - то же, язови́ще «место, подходящее для установки яза = sopiva kala-altaan paikka», укр. яз, язо́к, наряду с ïз «запруда, плотина = pato», заïз «запруда, шлюз = sulku», блр. яз - то же, др.-русск. ѣзъ, цслав. язъ στόμαχος, canalis, болг. яз «запруда, шлюз» (Младенов 702), сербохорв. jаз, местн. п. ед. ч. […]

Täällä eräässä hakusanassa venäjän etymologisessa on annettu "kantaindoeuroo- pan" "järvi":

этимология слова язь = säyne

м.,род.п.-я́ - рыба «Idus melanotus,Leuciscus idus = säyne»,напр.,арханг. (Подв.), укр. язь, род.п. -я,сербохорв.jа̑з - рыба «язь»,словен. jе̑z «плотва = särki», чеш. jes, jеsеn «язь»,польск.jaź,jаziса, в.-луж. jаzуса, н.-луж.jaz,jazk. Праслав. *аzъ или *jаzъ. В пользу первого выступает Янзен, который считает это слово род- ственным лит. оžỹs «козел = pukki»,лтш. âzis – то же, др.-инд. ajás «козел». По его мнению, эта рыба была названа так из-за своих усов = viikset, аналогично нов.-в.-н.Ваrtkаrрfеn=partakarppi,«язь»,Ваrbе - то же,шв.skeggkarp. Напротив, Буга предполагает родство с ёж = siili.Ошибочно, во всяком случае, сравнение с лит. еšė «лещ = lahna», потому что последнее само заимств.из нем. Äsche «хариус».[Ei ole varmaa: liettua on sen varran paljon vanhempi kieli kuin saksa.] Сомнительна связь с польск. jażdż, jazgarz «ерш = kiiski», лит. egžlỹs, еžеgỹs ("piikkikala").

Лёвенталь относит, напр., родственное словен. jệz «плотва = särki» к слав. оzеrо, и.-е. *aǵherom. – Т.]

Eli "järvi" olisi ollut kantaindoeuroopan *aǵʰer-

Ei ole ollut. Mutta vasarakirveskielen sana *akwa, josta voi suomeen tulla sekä aava että Akaa vaikka yhtä aikaa (edellinen lienee tullut saamen kautta), on tarkoit-tanut, kuten Juha Kuisma sanoo!,"isoa vettä" (jonka lainaajat ovat kuitenkin omaksu- neet merkitsemään RANTAA eivätkä itse vettä! Aivan tuiki ymmärrettävä erehdys! Sekä "pienempi vesi" että "isomman veden kaltainen" ollut suurin piirtein *akwer- (liettuassa ja latviassa *eg´(w)er- > ežer-), josta muodosta voi tulla myös sekä ruot- sin åker vasara-kirvaeslainana (maanviljelys meni ainakin vasarakirvesmuodossaan Suomesta Ruotsiin) että saksan Ufer; nimenomaan rantojahan viljeltiin.

Mitään "kermaania" ei minkään näiden sanojen ALKUPERÄN selittämiseen tarvita eikä voidakaan käyttää, koska jo yksin vasarakirveskielikin on eritynyt 5000 vuotta sitten, vaan sillä puolen on ongelma, miten nämä sanat ovat lainautuneet germaani-kieliin kuten muinaisnorjaan ja englantiin. "kantagermaanin muotoihin" on suhtauduttava kriittisesti.Siellä on ollet omat eri sanat.

 

Juha Kuima: " Kirjoituksessaan Sauli Turja rinnastaa Akaan ja Teiskon Ukaan. Teis- kon metsäseuduilla on runsaasti saamelaisperäistä nimistöä. Sellainen on itse pitä- jännimi Teiskokin. Ukaalla on kuitenkin merkitys,joka ei liity Ukkoon. Jos lappilainen sanoo tiellä oleva ukaa, tarkoittaa se, että tiellä on poronpaskaa. "

Mahtaakoan ukonsieni tarkoittaa sitten "paskasientä"? Sehän vaatii tunnetusti vahvan maan...

" Akka ja Ukko kuten myös Äijä ja Ämmä löytyvät monin paikoin likeisinä maastoni- minä. Ne liittyvät kultillisiin käsityksiin tai maaston muodon kokemiseen miehiseksi tai naiselliseksi. Akaan ja Ukaan välillä on kuitenkin 100 kilometriä, eikä rinnastus näiden paikkojen kohdalla toimi.


JUHA KUISMA
Lempäälä "

 

HM:Ukko ainakin balttilaisena sanana tarkoittaa alun perin sosiaalista roolia (samoin mm. poika, äiti, itse asiassa molemmat tarkoittavat "juottoa", joskin eri päin...; poika on vasaraa, äiti on kuuria; emo on suomea).

Ūkas on liettuaksi (maatilan) "savu",Ūkininkas eli "savumies" on (havumetsävyöhyk- keen maatilan) isäntä.Ei ole oikein tietoa,harrastivatko ja varasakirvesheimot kaski-viljelyä vai toivatko sen liettualaset.Sanasto on vahvasti balttilaista.Yleisesti ottaen baltit kuitenkin katsoivat alaviistoon havumetsävyöhykkeen viljelystä verrattuna aro- ja metsäarovyöhykkeen karjankasvatukseen. Sitä vastoin GOOTIT eli "puskistolai-set", keitä he muuten sitten lienevätkin olleet, yrittivät vallata aitaamalla metsäaro-vyöhykettä (metsittymään) kasvinviljelykselle ja tarhakarjanhoidolle.

Kuka/mikä oli /on Lempo?

Taivaannaula

Pyhyyttä luonnosta, voimaa perinteistä:

Lemmon arvoitus

Lukaisin tässä Juha Kuisman kirjan Lemmon arvoitus. Kirja oli lyhyt, mutta huikean mielenkiintoinen.

Kuisma lähtee tutkimaan aineistonsa pohjalta sitä kuka tai mikä Lempo on.

Toinen tutkimuskysymys on selvittää miten Lempo liittyy Lempäälän pitäjän ja sen kirkonkylän Lempoisten nimeen?

Joidenkin aiempien tutkijoiden käsitysten mukaan muinaiset lempääläiset olisivat palvoneet Lempoa rakkaimpana jumalanaan ennen kristinuskon saapumista.

Paikka olisi siis saanut tästä nimensä. Perinteenkantaja Hila Ritva Kuokkalasta on todennut: “Mutta entisen kuulemani mukaan Lemponen olis tullut siittä, kun kristin-usko tuli tälle paikalle, ni lempo meni pois sitte”. Lempoisista käytettiin vanhan kan-san suussa muotoa Lemponen, asua Lemposissa, mennä Lemposiin. Kuisman mukaan tämä tarkoittaa ihmisryhmää tai kylää, jolla on lempo.

Mytologisena nimenä Lemmes, Lemmäs, Lemmas on s-päätteinen. Kuisman mu- kaan se viittaa Liettuasta saatuun balttivaikutukseen (vrt. Perkele-Perun). Lempoon liittyvän nimiperheen laajuus (Lempo, Lempi, Lemmas, Lemmäs, Lemmätär, Lem- mitär, mahdollisesti myös Lemminkäinen) vertautuu ukkosenjumalan moniin toisin- tonimiin. Kummassakin tapauksessa muunnelmat kertovat sanan pitkästä iästä. "

Arvaus mennee oikeaan suuntaan. Sana *lempęs on partisiippi syttynyt verbistä *lempti (lempa, lempo). Liettualaiset eivät sanaa kuitenkaan omakseen tunnusta, vaikka sitä käytetäänkin, koska se on kielenhuoltajien mukaan "latviaa". Ja sellai-seen on tietysti pidettävä yllä hajurakoa. Sitä ei löydy kuitenkan latviakaan sanakir-jasta. Se onkin *lemptum > *lempēs (<*lempens), ja kieli on kuuria. Ns. uuskuurilai-sia on edelleen jokunen. Heillä on eri maissa vuosisatoja ollut toinenkin yhteinen kieli nimittäin saksa, ja heidät on luettu Baltian saksankieliseen väestöön, kuten ny-kyään erilaista porukkaa, joka osaa venäjää muttei maan pääkieltä luetaan "venäjänkielisiin".

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/374890?page=9#376346

Ukkosen ja myrskyn, ja metsäpalojen, jotka olivat paha uhka havumetsähyöhykkeen viljelijöille, jumalan nimi ovat mm. Perkunas/Perkele, joka niitä salamoita ja lemmeksiä heittelee, sekä Ukas/Ukininkas/Ukko eli "Savumies".

Täällä virallinen kielitieteilijä Jaska [Häkkinen] taas hämää, että "kantabaltissa olisi ollu laip- ja liettuan -ie- on aina sekundaarinen (johdos)", ON TOKI JOHDOS, kuten myös -laip- joka on vasarakirvestä ja seeliä, ja kantabaltissa on (viimeksi) *plem-, josta itäbaltissa putoaa alussa p- ja länsibaltissa -l-.

"Jaska": " Myöhäiskantasuomen *leesi: *leeδen < varhaiskantasuomen *leeti: *leetin

"Arkkis": Tämä on kyllä aina ennen kulkenut niin, että VARHAISEMMASSA MUO- DOSSA on ollut "-δe" , josta on MYÖHEMMIN TULLUT PERUSMUODOSSA "-ti", kuten vaikka kuuδe > kuusi (puu), kuusen (ei ole tullut "kuuden", koska se muoto on ollut "varattu", formaaliset säännöt EIVÄT siis ole ehdottomia!) Miten ihmeessä tuo olisi tuossa nimenomaisessa tapauksessa ollut PÄIN VASTOIN?

Eikä sanasta "sleδa" lainaudu "leeti" eikä "leete" vaan "*leeta"! Edelleen: savuHOR- MI! Mitenkähän kauan luulet noita hormeja muuratun? Kivilinnoissa niitä oli muurien sisällä (joskaan ne kylmät hormit eivät tahtoneet perkeleelläkään vetää,nehän on sitä varten ensi saatava ympäristöään lämpimämmiksi, vetämisen takia piti koko ajan pi- tää pientä tulta;Vilnan Gediminasin palatsissa oli jo 1400 luvulla viemäritkin, jotka oli tehty seinien sisään muuraruista ontoiksi koverretuista hirsistä). Uunin pellit jotka otettiin käyttöön vasta parisataa vuotta sitten, koska ne ovat tunnetusti tappavan vaa-ralliset vehkeet, jos nuuka lämmittäjä vähänkin tumpuloi, kuten nykyajan uusavutto-mien mökkiläisten häkävahingoista saa lehdistä lukea. Venäjän "sled", josta todella tulee "leeti" (vaan kun PITÄISI TULLA "*leetE!), ja joka tarkoittaa paitsi saappaan tai karhun jalan ym. "jälkeä", myös mm. nuotionpohjaa,tai eläimen makuujälkeä, menee armotta "sleδa":sta ohi,JOS EI TARITSE VÄLITTÄÄ TAIVUTUSKAAVASTA,joka on venäläislainoille sama kuin germaanisillekin, esim. "koni, konin", "pappi, papin" jne. Näistä syistä "*slēδa" > "leeti" > "leete" putoaa nollaan.

"Jaska": *slēδa<-- G *slēδa ’savuhormi tms.’ tai B *leipsma/*laipsma ’liekki; polttaa’ (Liettuan ie on aina sekundaari). "

HM: Niin se väärätieto poikii aina vaan uutta ja uutta väärää pseudotietoa, "miten asiat eivät voisi olla"! Vasakirvessanassa on suraavan huuliäänteen takia suomessa -oi-, eikä siinä ole tuota -p-:tä, joka tarkoittaa toistuvuutta, edestaksisuutta ja vastavuoroisuutta: vasarakirveskielen liekki on loimu.

"1700-luvulla julkaistussa maisterin opinnäytetyössä kerrotaan Lemmon olevan paha henki, joka on oleskellut kirkonkylän mäellä vuorenrotkossa, jonka nimi on Hijsi tai Hysu. Hiisihän on tarkoittanut alunperin pyhää kulttipaikkaa.Opinnäytetyössä mainit- tua paikkaa kutsutaan Ämmänristinmäeksi. Kuisma huomauttaa, että pakanallisella ajalla Ämmä on tarkoittanut naispuolista tietäjää. Katolisella kirkolla oli lisäksi tapana pystyttää risti kukistettuihin pakanallisiin kulttipaikkoihin. Onko paikalla siis ollut Lempo-jumalan kulttipaikka?

HM:Kuisma tarkastelee pitkään Lem(p)-nimen merkityssisältöä ja sen mukaan nimet- tyjä paikkoja Suomessa.Hän päättelee,että Lem(p)-nimistö on vanhaa ja oletettavasti läntistä perua. Lisäksi nimistö on laadultaan sellaista, ettei nimen alkuperää voi pitää henkilönimenä. Paikannimethän on Suomessa yleensä pyritty palauttamaan joskus eläneiden historiallisten henkilöiden nimiksi. “Lempi” toki tiedetään muinaissuoma-laiseksi nimeksi (Ihalempi yms), mutta Kuisma ei siis pidä Lempoon viittaavien paik-kojen nimiä alunperin henkilöniminä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana huomattava osa vanhimmista Lem(p)-nimistä liittyy niemiin.

Saattaa liittyä muinaiseen tulitiedotusjärjestelmään.

 

" Kuisma käsittelee seuraavaksi Lempoa kansanrunojen pohjalta. Kansanrunoissa Lempo liittyy tuleen, raudan syntyyn ja hallitsemiseen sekä noituuteen. Kristinuskon saapumiseen jälkeen Lempo-sana sai uuden merkityskerrostuman kristillisenä paho- laisena, josta se lopulta muuntui kirosanaksi. Lemmeksen liittymistä leppäpuihin Kuisma pitää tutkijoiden erehdyksenä, sillä “leppä” on alunperin merkinnyt punaista väriä tai verta. Näissä yhteyksissä se on ollut siis kiertoilmaisu tulelle.

Kuisma osoittaa, että suomen kielen sana lempi on aikaisemmin merkinnyt “tulta” tai “liekkiä”. Sanalle on vastineensa sukukielissä. Kuisman sanoin: “Samalainen tuli, polte tai halu on siirretty kuvaamaan ihmisen sisäistä tilaa. Mieli palaa, rakkaudella on tuli, lemmellä liekki. Tämä ei ole niinkään kuvallista kieltä kuin suoraa lemmen kuvausta. Abstraktimmin lempi tarkoittaa intohimoa, rakkautta, naimaonnea, vetovoi-maa, hyvän-suopuutta, hellyyttä. Lempiminen on merkitykseltään hellimistä ja rakastelua eikä romanttista iskelmäkaihoa”.

SKS:n arkistoista löytyy tietoa niin kutsutuista lemmenkylvetyksistä, joilla pyrittiin kääntämään yleisesti miesten mieli kohti tiettyä tyttöä. Tätä toimintaa pidettiin luvalli-sena, mutta miehen sitominen magialla yhteen nimenomaiseen naiseen oli syntiä. Paras viikonpäivä lemmennostatukseen oli sunnuntai tai torstai, jotka kumpikin ilmai-sivat tulimagiaa (sunnuntai on auringonpäivä ja torstai ukkonsenjumalan päivä). Sa-massa tarkoituksessa tytöt hyppivät myös juhannustulien ylitse. Tulenväestä saatiin siis voimaa: sekä sytyttämään tytön oma oma luonto että levittämään tytön lemmen-energiaa maailmalle.

Kuisma lainaa Lauri Hakulista,jonka mukaan muinaissuomalainen *lempä on tarkoit- tanut mytologista tulta. Ilmeisesti tästä lempä- tai Lemmäs-käsitteestä on sitten er-kaantunut käsitteinä Lempo (tulenjumala) ja Lempi (rakkaudenjumala). On myös mahdollista,että lempi ja lämpö ovat samaa juurta (ehkä myös lamppu). Yksi mahdol- lisuus on myös lempo-sanueen yhteys liekkiä tarkoittaviin sanoihin flame, Flamme, flamma. Merovinkiajan Lemminkäinen olisi siis Fleming, joko “liekkipää” tai kansallisuudeltaan flaamilainen. "

HM: Ei ole. Nuo ovat kyllä samaa kantaindoeuroopan blem- juurta, joka on johdos sanasta bal-(ti) = valkaista, samaa juurta kuin SU valo.

" Lempo liittyy rautaan, jota saatettiin tuoda eurooppalaisten yhteyksien kautta. "

HM: Itäeurooppalaisten. Niiden kautta viikingitkin hankkivat ainakin hyvän miekka-rautansa,sitten kun pronssista rautaisiin joskus viimeisten joukossa pääsivät. Rooma luhistui osin juuri siihen pronssiinsa.

" Suomen kielessä kahdella konsonantilla alkavista sanoista jätetään pois esimmäinen, joten flemms muutuisi suomalaisessa suussa muotoon lemms. "

HM: Juu, mutta se ei liity tähän. Korkeintaan voi olla, etäisesti tuntui germaaneille tutulta (Kuin unkarilaisille lapinieli). Tosin kuurissa on p-alkuisiakin palaa-sanoja (pleiktum, pleikja) ja liettuassa liettuassa pliekti, pliekia = roihuta, joka on yksi mahdollinen suomen liekki-sanan alkuperä.

"Liekkiön Kuisma tulkitsee pallosalamaksi.Suomalaista Lempoa vastaa vatjan kielen lemmuz. Lemmuz esiintyy öisin ja on muodoltaan tulikerä.Viron kielessä tavataan puolestaan lemmis, joka tarkoittaa tulihäntää, tähdenlentoa. Kuisma katsoo näiden kaikkien (sekä para-sanan) viittaavaan taivaalla lentävään meteoriittiin. Myös suoma-laisten kansanrunojen vähät viittaukset louhi- tai lohikäärmeeseen kertovat meteo-riitti-ilmiöstä. Louhi tarkoitti alun perin pyrstötähteä ja on siitä siirtynyt muun muassa Pohjolan emännän nimeksi (tästä on lyhyt merkityssiirtymä noidannuoleen ja lento-tautiin,katsottiinhan Pohjolan emäntä myös tautien äidiksi ja monien tautien katsottiin olevan pahantahtoisten ihmisten ampumia nuolia). "

HM: Sana "liekki" on kummallinen samalla tavalla kuin Kekri ja Ahti/Ahri. Se tiettyihin ikivanhoihin sanoihin, mutta tapuu kuin aivan uusi germaannen tai slaavilainen eri- koislaina. Se olisi preussissa feminiini, ja tarkoittasi naista, jolla on tietty tuntomerkki, esimerkiksi ammatti (vaikkapa naispuolinen kauppias = kaupikki).Yksi mahdollisuus on, että Liekki on ollut sellainen "joka-miestason" naispuolinen tulen-jumalatar (joka suuttuu jos ei tehdä ohjeiden mukaan). Lempo on orfilainen miespuolinen hedelmäl- lisyydenjumala. Hän voi olla vaikka haudasta orfilisittain noussut Lemminkäinen.

Taannoinen Tuliteatteri Flamman Lemminkäisen temppeli oli viimmestä päälle hyvä. Siellä mentiin aivan oikeassa helvetissäkin tulen keskellä, Lemminkäinen ja Manalan neito.
 

" Lopulta Kuisma alkaa hahmotella sitä maailmankuvaa, johon Lempo ankkuroituu. Lempo on siis mytologista,pyhää tulta,joka tuli jostain näkyväisen maailman takaa. Lempoon liittyvät pyrstötähdet ja pallosalamat. Johannes Messenius kuvailee suo- malaisten uskonnosta tilaa ennen kristinuskoa näin:

Mutta heidän uskostaan toiset kertovat
että kansa niin kuin hullu
palvoo aurinkoa ja kuuta
lohikäärmeitä ja käärmeitä
villieläimiä monia
jopa tulta

Tuli ja lohikäärmeet tuntuvat siis kuuluneen tähän uskonharjoitukseen. Polttohau-tauksessa lempo oli myyttinen tuli, jolla vainaja siirrettiin tuonpuoleiseen. Rituaalituli yritettiin saada nousemaan mahdollisimman korkealla. Tähän käytettiin kehotusta: “Lempo soikoon”, sillä soiminen (soida, soittaa, soihtu, soilo, soikea, sojo) tarkoitti merkitykseltään hohtamista, huokumista, lävitse päästämistä, kohoamista."

Lempo soikoon! tarkoittaa myös, että Lempo lähteköön (suolle)! (varsin mahdollisesti tapettavaksi). Metsästystaktiikka tuolla vähän eteläisemmilä ja vieläkin soisemmilla alueilla perustui suuressa määrin saaliseläinten ajamiseen suohon, mm. kaukealla metsästystorvien soitolla ja muulla metelillä (jonka tuottajien ei edes tarvinnut olla kovin raavaita uroita). Näin oli tutkimusten mukaan vielä saksalaisten 1800-luvun urheilu metsästyksessäkin, vaikka oli pyssyt ja kaikki. Miten ei sitten aikaisemmin, kun ne tapettiin keihäillä? (Tappaminenkaan ei Lempoon orfilaisena jumalana oikein tepsi, vaikka vähän vaatimattomampanakin?)

" Kaskitaloudessa ja varhaisessa maanviljelyssä tuli merkitse maan uudelleen synty-mistä. Kaskeamalla imitoitiin salaman sytyttämää paloa. Sillä myös pyhitettiin maa jonkun suvun käyttöön. Tällainen myytillinen ja voittava rituaalituli, ehkä juuri Lem-mes-nimelle tunnettu, opittiin Kuisman mukaan tuntemaan Suomessa noin 5000 vuotta sitten. Tuli oli myös se voima, jolla pronssi ja rauta sulatettiin ja muutettiin aseiksi ja työkaluiksi.Näin pyhä tuli kytkeytyy osaksi elinkeinollista harppausta mui-naishistoriassamme.Kuisma arvelee,että ajan elinkeinolliset muutokset heijastumista myös siinä, että tuli otettiin osaksi hautajaisia ja polttohautaus yleistyi. "

HM: Varsin mahdollista.Vasarakirveet tulvat kultturista,jossa tunnettiin kalkoliittinen kuparinvalu kalkkikivimuottiin. Sitä tehtiin vain lyhyen aikaa, n.200 vuoden ajan vuo- den 3000 e.a.a. iranilaisten heimojen alueella.Siten eikyllä saanut juurikaan parem- pia työkaluja, mutta hienoja rituaaliesineitä kylläkin. Kuparia opittiin vasta myöhem- min takomaan ja sekoittamaan kovettavien lisäaineiden juten arseenin kanssa.

Vaikka vasarakirvaat toivat uutta teknologiaa ja uusia elinkeinoja, mikään ei viittaa, että he olisivat olleet "herrakansaa",esimerkiksi "sotilasluokka". Perussuomalainen sota-sana on terminologissa vasarakirvesperäisten varus- ja vaino-sanojen "ylä- puolella", jotka ilmaisevat enemmän puolustuskannalla oloa. Vain Latviassa on toi-sin; seelit ovatkin paimentajia,jotka saattoivat lähteä kaiikine kimpsuineen ja kamp-suineen liikkeelle kuin hunnit tai mongolit. VS:t olivat Suomessa ilmeisesti ensim-mäisiä peltoviljelijöitä. Peltoviljelijät eivät olleet ensimmäisiä eivätkä ainoita paikal- laan pysyviä asukkaita, vaan mm. kalastettiin, ja majavia, peuroja,vuohia,ja kaloja "tarhattiin" paikallaan asuen.

" Kuisma palaa vielä Lempäälän nimen historiaan ja kertoo paikkakunnalla olleesta Lemmon kuopasta, jota vältettiin ja pelättiin. “Muinoin sinne heitettiin epämuodostu- neina syntyneet lapset ja teilatut rikolliset”.Perimätiedon mukaan kuoppa jäi rautatien alle (osin ehkä tarkoituksellisesti,koska vanha pelottava pakanallinen paikka haluttiin tuhota). Toisaalta vielä 1800-luvun kartoissa mainitaan syvä hiekkakuoppa Lempää- lään kirkon lähistöllä. Kuisma esittää mahdollisuuden, että kuoppa olisi voinut olla pienen meteoriitin synnyttämä. Näin se liittyisi hyvin osaksi Lempo-myyttiä.

Lemmon arvoitukseen liittyy vielä yksi sivujuonne.Lempäälän kirkko on omistettu Py- hälle Birgitalle. Birgitta on nimenä sama kuin Brigitte, mikä Kustaa Vilkunan mukaan on alun perin kelttiläinen nimi ja tarkoittaa tulenjumalatarta. Myös Lempäälän Aima- lan kirkon palosta kertovassa kalevalamittaisessa runossa esiintyy Lempoisten Tari- kan talon Birgitta-piika, joka pelastaa palavasta kirkosta neljä pyhimyskuvaa. Entä liittyisikö Birgitta jotenkin aikaisemmin mainittuun tietäjä-Ämmän ristiin? Joka tapauk-sessa tuli ja myyttiset naishahmot tuntuvat liittyvän Lempäälään todella vahvasti. "

Lempo ei ole naishamo, vaan mieshahmo.

" Kuisma pohdiskeleekin olisiko entisaikoina tuliroihu visualisoitu naiseksi,jonka tuk- ka hulmuaa. Varsinkin, jos tämä otti helmoihinsa poltetut vainajat, antoi kaskimaahan hedelmällisyyden, liekutti järvimalmin raudaksi ja sääteli lemmenasioita. Lempo olisi ollut siis muinaissuomalaisten “tulinainen”. "

Mielummin Liekki(ö)!

"Lempäälässä juhlittiin Vilkunan mukaan Birgittaa aina lokakuun 7.päivä suuren juhlapäivän menoin. Voitaisiin puhua jopa Birgitta-kultista. Kuisman mukaan osa kultista palautuu selvästi kristinuskoa edeltäneeseen aikaan.

null

Yllätttävä yhteys Lemmeksen ja Birgitan välillä voi löytyä hyönteismaailmasta. Hä- meessä ja Etelä-Savossa leppäkerttua on sanottu pirkoksi tai leppäpirkoksi. Jos sen sai kiinni, saattoi esittää toiveita - aivan kuten tähdenlennonkin näkyessä. Leppäkert-tu on myös maanviljelijän ystävä, joka syö tuhoa aiheuttavia kirvoja. Lastenlorussa kehotetaan “Lennä lennä leppäpirkko” ja runo jatkuu joko “ison kiven juureen” tai “ison kirkon juureen”. Ennen vierasperäisiä nimityksiä,kuten pirkko (Birgitta) tai kerttu (Gertrud) tällä onnea tuovalla hyönteisellä on ollut jokin muu nimi. Ehkä kansanru-noissa mainittu “lenninkäinen”. On myös mahdollista, että leppäkerttuja on käytetty Suomessa punaisen värin valmistamiseen. Joka tapauksessa etäisiä kaikuja Lemmosta voi varmasti havaita Birgitta-kultissa. "

Eiköhän Lempo ollut kilpilija... Molempiakin sattoi "varmuuden vuoksi" palvella.

 

RAPOLA, suomea vai preussia?

Juha Kuisma:

Rapolan arvoitukset

31.3. 2015   Voipaala

Rapolaa on sanottu:

-panteistiseksi paratiisiksi

-muinaiseksi uhrivuoreksi

-hämäläisten keskuslinnaksi

Näistä kaksi ensimmäistä on totta, mutta kolmas luonnehdinta on jo romantiikkaa.

Harjun synty

Vallitsevan teorian mukaan harju olisi syntynyt jääkilven halkeamaan tai onkaloon eli ouruun,  valuneesta sorasta (hioutuneesta kalliosta),jota jäätikköjoki oksensi ulos sa- malla kun jäätikkö perääntyi. Linnahauta (suppa eli lukko) olisi samalla tavalla synty-nyt soran alle peittyneestä jäälohkareesta joka olisi lämpiämisen jatkuttua sulanut. Ajallisesti harju olisi syntynyt hiukan jälkeen Salpausselkä-vaiheen.

Tämäkin Rapolanharju olisi suurempi, ellei jäätikön vetäytyminen olisi pysähtynyt 200 vuodeksi, jolloin syntyivät poikittaisharjut eli kolme Salpausselkää. Salpaussel-kien synty perustuu häiriöön Golf-virran toiminnassa.Uusimman teorian mukaan Pohjois-Atlantti oli täynnä jäävuoria ja -laattoja, jotka sulivat paikalleen ja painuivat kerroksiksi meren pohjaan, jolloin Golf-virta kääntyi kohti Kanadaan ja Grönlantia. Ilmaston lämpeneminen pysähtyi sadoiksi vuosiksi.

Sääksmäen nimi

Kirkko on rakennettu peruskalliolle. Onko sen matala kumpu ollut Sääksmäki vai olisiko Rapolanharjulla ollut ammoin kauas vesille näkyvä sääksen pesä? Jos ja kun nimi on annettu järveltä käsin, on itse harjun korkein kohta saanut tuon nimen. Sääksen pesä tai pesät ovat olleet ikään kuin tienviitta tai liikennemerkki. Harjulla lienee aina ollut korkeita, vanhoja (mäntyjä), koska sitä on kunnioitettu ja pidetty pyhänä. Vanhan kansan neuvo lapsille ”ettei harjun rinteille saa mennä, koska siellä on käärmeitä” viittaa paikan tabuluonteeseen.

Rapolan nimi

Akateemikko Martti Rapola pohti tätä kirjoituksissaan. Rapo on edelleenkin tunnettu sukunimi. Hän ei innostunut Raphael-nimestä. Eikä edes harkinnut Rabbe tai Rabo nimeä nimeä. Paljon enemmän hän pohti rapaa ja rupaa talon nimen lähtökohtana. Jälkimmäiset lähtökohdat nousivat päällimmäisiksi, kun Rupakalliolta vahingossa löytyi muinaiskalmisto. – Kun Suomessa germaaniset, frankkilaiset ja ruotsalaiset nimet tavataan pehmittää ja lyhentää – termi on hypokorismi – veikkaisin lähtökoh-daksi Rabbea tai Raboa.Raphaelista tulee Ravi ja talonnimenä Ravila tai Raveala."

HM: Rapola on myös tavallinen (baltti)preussilainen sukunimi. Se esiintyy jopa huu- morikulttuurissakin tarkoittaen pomottelevaa preussilaista, vastaavia ominaisuuksia kuin saksalais-preussilaisillakin, balttipreussilaisten kukistajilla ja sulauttajilla, esi-merkiksi trubaduuri Vytautas Kernagisin laulussa "Kolorado Vabala", "(Urhoollinen) Koloradokuoriainen".

[Tämä laulu on saanut vähän ikävän sivumaun nykyään, kun "Koloradas" tarkoittaa venäläiten mustakeltaista Yrjön-nauhaa...]

 

http://www.booking.com/hotel/lt/sodyba-pas-rapola.fi.html
http://www.pasrapola.lt/

Rapola tarkoittaa jonkin olion tai tapahtuman paikkaa,aivan länsisuomaleiseenkin tapaan. Sääksmäen alue vilisee balttilaisia nimä, varsinkinen vesistöjen, uusista kie-listä: vasarakirveestä (Akaa, Sarsa), muinaisliettuasta (Mallasvsi, Roine, Längelmä-vesi), kuurista (Vanaja,Apia,Tampere),latgallista (Pyhäjärvi?)  Edes enkelistä ei noin vain Rapolan kohalla pääse eroon... Preussi-venäjä-sanakirjasta löytyy seuraavia:

RAPI <52> [ropл + rzepa MK] = репа repa = nauris,rapi, liettuaksi ropė, engl. rape

RAPPENA <45> [Rapeno E 435] = кобылка (черная) kobylka = tamma (pieni, musta)

RAPPIS <40> [Rapis E 563] жерех żereh (< sm. särki) = toutain (< vsk. "viljelty", "kylä-"), liettuksi "salatis" = "eristetty, viljelty)

RAPLIS nom pl f <52> [Raples E 520] клещи = sakset, eityisesti ravun, liettuan replės.

RAPS <32> [Rapa E 2 VM] = покровитель, ангел хранитель pokrovitel´, engel spasitel´ = suojelusenkeli

RAPSS <32> [Raps MK] рапс raps = rapsi (jos on vartaloonkin kuuluva s lopussa kuten tässä, niitä kirjoitetankasi peräkkäin kuten latviassakin)

Sana rapu on preussiksi

RAKS <32> [Rokis E 584] рак rak = rapu, engl crab

Venäjässä esiinty sana paka raka = rassol = suolavesi, tuon > rosollin, sääksmäke- läisittäin "salaatin" (joka siis liettuasa tarkoittaa tautain-kalaa, jonka sijasta nykyään viljellään karppia), sillisalaatin ympärillä noista sanoista näyttäisi pyörivän useampikin. Liene ollut varsiansita keskiajan perusruokaa.

Näitä on syytä tarkastellä preusin etymologisen sanakirjan avulla. Aloitetaan toutaimesta:

rapis

rapisrape (Rapfen) – salatis (Aspius aspius L.) = toutain“ E 583 nom. sg. masc. = pr. *rapīs (i̯o-kamienis) - skolinys iš v.v.ž. rape „t.p.“, kuris (masc.) į pr.*rapīs (i̯o-kamienį, masc.!) adaptuotas turbūt ir dėl pr. *zukīs „žuvis“ (i̯o-kamienio,masc.,žr.suckis) įtakos.

Mitä tuohon suojelusenkeliin tulee, Rafael ei ole suojelusenkeli,vaan armahtaja, syn- tien anteeksiantaja -enkeli. *Rapa(s) tai *krapa(s) on voinut tarkoittaa myös asetta. Preussi oli pakanavaltio ja -heimo, jotan tuo rap-liittyy nimenomaan siihen suojeluun, puolustukssen.

rapa = suojelusenkeli

12 rapa engel (Engel) - angelas = enkeliE 2 (angelas Gr žodynėlyje ir pr. katmuose vadinamas kitaip, žr. angol,engels). Jo rekonstrukcija, daryba ir pati kilmė nėra aiški, dėl to jis ir neįėjo į baltų bei indoeuropiečių etimologinės li-teratūros apyvartą. Tiesa,yra hipotezė,jį siejanti su pr.rīp-aiti „folget (sekite)“ arba su la. rãp-ât „ropoti“ ir pan.; tačiau tokios hipotezės pagrįstumu reikia abejoti. Savo hipoteze dėl pr. (E 2) rapa kilmės dabar nebetikiu (žr. toliau).


Manyti,kad pr.(E2) rapa rekonstruotinas kaip nom.sg.fem.(ā-kamienė) forma, nega- lima:tokia forma būtų buvusi parašyta (E žodynėlyje!) ne pr.(E2) rapa, pr. (E2) *rapo (= pr. *rapɔ̄, t.y. *rapā). Belieka manyti,kad pr. (E2) rapa taisytinas į *rapā = *rapan [acc.sg.,plg., pvz., pr. (E 83) ausins acc. pl.],kuris,man rodos, suponuoja o-kamienį (nom. sg. masc.) pr. (E) *raps (< *rapas) „angelas“ < *„angelas sargas“ [kiekvienas krikščionis turi savo angelą sargą (saugotoją)!], abstrahuotą iš samplaikos pr. (E) *engels *raps (ar *engelis *raps) „angelas sargas (saugotojas)“ = *„angelas saugo-tojas“ [dėl tokio pr. (E) *engels (ar *engelis) žr. s.v. engels]. Taigi pr. (E) *raps „ange-las“ < *„angelas sargas“ = *„angelas saugotojas“ gali būti iš subst. (o-kamienio) pr. (dial.) *rapas „saugotojas“ (nom. sg. masc.), o šis yra matyt fleksijos vedinys (su šak-nies balsio apofonija) iš verb. pr. (vak. balt. dial.) *rep- „saugoti“ (plg., pvz., lie. verb. ved- „vesti“ subst. vãdas „vedėjas“), t.y. vedinys iš tokios jo lyties, kuri morfologiš- kai atspindi tą epochą,kai dar buvo verb. balt.dial.*rep- (praes., inf.) su *rēp- (praet.) arba - net epochą, kai dar buvo verb. (praes.,praet.,inf.) balt. *rep-.

Tas verb. pr. *rep- „saugoti = turvata,suojata“ galėtų būti iš *„saugoti, globoti“ < *„ap- glėbti, apkabinti, apimti ką“ ir, toliau, - iš seniausio verb. (praes.,praet.,inf.) balt. *rep- „apimti, tam tikru būdu imti resp. čiupti“ (žr.s.v. raples), kuris vėliau balt. dialektuose 13 virto į verb. *rēp- „t.p.“ (praet.) su *rep- „t.p.“ (praes., inf.), o dar vėliau - į *rēp- „t.p.“ (praet., inf.) su *rep- „t.p.“ (praes.) ir,pagaliau, – į *rēp- „t.p.“ (praes.,praet., inf.) *rēp- „t.p.“ [plg.,pvz.,verb. balt. *geb- (praes.,praet.,inf.) evoliuciją s.v. gūbans]. Pastarąją (t.y.vėlyviausią) lytį verb. (praes.,praet.,inf.) *rēp- matyt ir atspindi verb. lie. rė̃p-ti (rė́p-ti) „apglėbti, apkabinti, apimti ir pan.“,pr.(III) *senrīp- (su *sen- „su-“) > serrīp-imai „patiriame, suprantame“ (žr.serrīpimai).Pr. (III 8910) rīpaiti (žr.), verstas iš vok. (III 8810) folget „sekite“,čia (t.y.III 8810) turinčio reikšmė̃s „saugokite, globokite“ atspalvį, nesun- kiai gali suponuoti verb.pr.(semb.) *rīp- „sekti (ką), neatsitraukti (nuo ko)“ < „saugoti, globoti“ (žr. anksčiau) < verb. *rēp- „t.p.“ < *„apglėbti, apimti ką“ < balt. dial. *rēp- „apimti…“ balt. *rep- „t.p.“ (žr. anksčiau).

Iš to, kas pasakyta, galima daryti, pvz., tokią išvadą: verb. pr. (III) rīp-aiti [rīpaiti] (žr.) bei pr. (III) -rīpimai = ser-rīpimai [serrīpimai] (žr.) suponuoja verb. pr. semb. *rīp- < *rēp-, kuris yra naujesnis (t.y. kitõs sichronijos) nei tas verb. pr. *rep-, iš kurio išves- tas subst. pr. (E) *rapas „saugotojas = suojelija“ bei subst. (pl. tantum) pr. *replēs „replės“ > pr. (E) *raplēs „t.p.“ (žr. anksčiau ir s.v. raples).

Tolimesnės to verb. balt. *rep- istorijos klausimas yra gana sudėtingas, apie jį ketinu kita proga pakalbėti.

raples = (ravun) sakset, pihdit

raples „czange (Zange) - replės = sepänpihdit, hohtimet, ravunsakset“ E 520 nom. pl. fem. = pr.(E) *raplēs (pl. tantum).Jis gali būti iš senesnio pr.*replēs „t.p.“ [dėl pr. *re- > *ra- žr., pvz., s.v. ratinsis, bet plg. lie. dial. rãplės „replės“ Būga (jeigu čia ra- iš tikrųjų nėra iš re-)], kuris kartu su lie.rẽplės „t.p.“ suponuoja subst.(ē-kamienį, nom. pl.fem.) balt.dial.*replēs „t.p.“ (pl.tantum),kildintiną iš (subst.) *„įrankis ką nors apimti, pačiup-ti“ resp. laikytiną sufikso *-lē- vediniu iš verb. balt. *rep- „apimti…= ympäröidä“ (dėl jo žr. s.v.rapa);plg.,pvz.,lie.subst. žnỹplės „gnybtuvai,Lichtscheere“ darybą (iš verb. žnýb-ti „kneifen = nipistää“).

(s.v. rė́pti = ympäröidä, saartaa, omia).

rėpti

охватывать, охватить
В английском Wiktionary: comprise, cover, embrace, encompass

Antraštė:
rė́pti, rė̃pti;
Straipsnelis:
Pagal formą ir semantiką prasl.(muinaisslaavi) *rapati (su spėjama pradine reikšme ‘plėšti = ryöstää, repäistä repiä, rauti = perata repiä’, ‘čiupti = tarttua’) turi būti įjung- tas į ide. (IE) *rep- ‘čiupti, traukti = vetää, plėšti’ lizdą. Jam priklauso dariniai: lo. (la-tina) rapere ‘skubiai čiupti = napata (itselleen), grobti = ryöstää’, alb. rjep ‘nuimti = ottaa pois, nulupti = lyödä irti, kuoria, rankioti = käsitellä’, lie. rėpti ‘apglėbti = ympä-röidä’, gr. ἐρέπτομαι [ereptomai] ‘valgyti = syödä, ryti = raadella’, s. i. rápas ‘fizinis trūkumas = fyysinen puute, vamma, arpi, (paha) "raapaisu"’, pr. raples ‘replės = (ra-vun) sakset, žnyplės = puhdit’. Pagal šaknies atliepimą prasl. *rapati artimiausias yra lie. rópti, aprópti ‘užbaigti kokį nors darbą = katkaista, lopettaa työ’. Alb. rjep ‘nuimti, nulupti, rankioti’ patvirtina reikšmių ‘stipriai šukuoti = kammata kovin ottein takkuista tukkaa’, ‘skrosti’ senumą,užfiksuotų bulg. pánaм ir pateisina prasl. *rapati reikšmių ‘plėšti, rauti’ rekonstrukciją.
Šaltinis:
Варбот 1984, 177
 

 

Tässä on tapahtunut samoin kuin vesialeen *akwa ja rannan tapauksissakin, että lai- naajat, jota ovat olleet alkuperäisempää väestöä, ovat tuon itselleen valtaamisen rėpti lainanneet enpikin merkitykseen itseltä pois valtaaminen:

Kantanbaltissa,ja varmaan vasarakirveskielessäkin tästä repimisestä, raivaamisesta, puhdistamisesta on ollut ns.aspektisarja,kolme aspektia:*rapti (pr. rapo, rapa, rapsta = mahd. rapsuttaa, rapistua tai rapia = raapia, mahd rääpiä), *repti (repo, repa, = mahd. repsta = mahd. repsahtaa tai repia = repiä, ruopia) sekä *ripti (ripia) = riipiä.


Siis -a-aspektin, kokonaisaspektin objektina on se, mistä revitään, raavitaan, mitä räävitään, -e-aspeti eli peruaspekti tarkoittaa intransitiivista ja itse toimintaa: "repiä urheilussa", "repiä eikä rakentaa" jne. ja -i-aspetissa eli osa-aspektissa objektina on se, mitä jää käteen toiminnasta, mikä on revitty eli riivitty jostakin!


Suomessa on usein nämä samat aspektit, mutta VAIN LAINANA aivan kuten esimerkiksi germaanikieli gootissakin!

Kun pannaan tuohon toistuvuutta tarkoittava johdin -s-, saadaan *rapsti > raastaa, *repsti > ryöstää (viron rüüstada) ja *ripsti > riistää!

[Näissä sanoissa, joissa ei ole p-äännettä, on useita muitakin balttilaisiakin vaihtoehtoja kantaindoeurppalaisista juurista kuten *reg- = oikoa, suoria, kammata, haravoida, leikata, kaivaa suoraksi (rė́žti; rė̃žti = leikata, lyödä,veistää (taltalla ja vasaralla) = ve. ре́зать (rezat´), ręžti = haravoida (kasalle, hiiliä tuleen), rake = harav(oid)a).

Tällaisia voi tulla myös kantaindoopan juuresta *krems- = jyrsiä, kalvaa, josta rulee mm. sanat ranta (krantas), kriisi (crisis) ja riisi(tauti, riiden, ve grýža,
гры́жа).]


Vertailun vuoksi rapu:

rokis = rapu, engl. crab

rokis „krebis (Krebs) - vėžys = rapu, viroksi > vähi“ nom.sg.masc. yra matyt (o-ka-mienis) pr. *rɔ̄kis, t.y. *rākis < *rāks < *rākas „t.p.“. Tuo, kad jis - skolinys iš lenk. rak „t.p.“

Pr. *rākas „vėžys“ ir sl. *rakъ „t.p.“ (> lenk. rak „t.p.“ ir kt.) galėtų būti vak. balt. ir sl. izoleksa - subst. (o-kamienis) vak. balt.-sl. *rākas „t.p.“. Lie. dial. (Zietela ir Lazūnai) rõkas (rókas) „t.p.“ (s.v.2 rõkas), jeigu jis nėra slavizmas,gali būti vak. balt. dialektų reliktas – substratinis (Zietela) resp. adstratinis (Lazūnai: jų apylinkėse būta XIII a. įsikūrusių prūsų pabėgėlių).

To vak. balt.-sl. *rākas „vėžys“ kilmę sunku atsekti, žr. (dėl sl. *rakъ „t.p.“) Vasmer. Pagaliau nėra aiški ir ryt. balt. *vēźīs „t.p.“ (> lie. vėžỹs = la. vêzis) kilmė.

Muita mahdollisuuksia

Rapola-nimen ei tarvitse välttämättä edes balttilainana tulla -la-johtimellisesta teon tai olion paikasta. Koska vartalossa on r-kirjain, niin adjektiivin johtopääte -ar- (-er-) menee muotoon -al- (-el-, -ol-), joka on liettuassa perusmuoto) ainakin kuurissa, Italian muinaisessa ilmeisti vasarakirveperäisessä sabiinin kielessä, ja hämeen murteessa (muuallakin kuin ns. "lee-alueilla").

"Latin laurus "laurel tree",probably related to Greek daphne "laurel" (for change of d- to l- see lachrymose), probably from a pre-IE Mediterranean language. The change of second -r- to -l- after mid-14c. is by dissimilation "

lachrymose (adj.) 1660s, "tear-like", from Latin lacrimosus "tearful, sorrowful, wee-ping," also "causing tears, lamentable", from lacrima "tear", a dialect-altered borro-wing of Greek dakryma "tear", from dakryein "to shed tears," from dakry "tear," from PIE *dakru- (see tear (n.1)).

The -d- to -l- alteration in Latin is the so-called "Sabine -L-";compare Latin olere "smell", from root of odor, and Ulixes, the Latin form of Greek Odysseus. The Medie-val Latin practice of writing -ch- for -c- before Latin -r- also altered anchor, pulchri-tude, sepulchre. The -y- is pedantic, from belief in a Greek origin. Middle English had lacrymable "tearful" (mid-15c.). "

Tuo lainaus kr. dakrima > lat. lacrima sabiinin kautta tarkoittaa, että kyse voi olla myös siitä, että puusta puristetaan mehua "kyyneleinä", ei pelkästään siitä, että "kyyneleet" aiheuttavat tavallisia kyyneleitä. "


Tällöin Rapola voisi olla *(s)(k,t)rap-ol-a(s) ja vasarakirveskiltä tai muinaisliettuaa tai kuuria siinä kuin preussiakin (jos on ulkomaalainen sana). [Itäbaltissa turhat alkukon- sonantit putoilevat järjestyksessä ensimmäisestä alkaen kuten suomessakin ja usein myös venäjässä.] 

Tämä preussin sana antaa vihjeitä:

sen-skrempūsnan = rypistys, laskostus, "yhteenahtaminen" ym.

senskrempūsnan „runtzel (Runzel=ryppy) - suraukšlėjimą= (yhteen)laskostaminen“ III 10312–13 [656] (= raukschla= laskos, ryppy VE4916 gen.sg.) acc.sg.fem. = praef. pr. *sen- „su- = yhteen-“ (žr.sen-) + *skrempūsnan „raukšlėjimą = rypytys, laskostus“. Suponuoja subst. (ā-kamienį, nom.sg. fem.) pr. (III) *skrempūsna „raukšlėjimas“ < pr. *skrempāsnā „t.p.“ (su nekirčiuotu *) - sufikso *-snā vedinį iš verb.(inf.!) pr. *skrem- pātvei „raukšlėti(s)= rypytä,laskostaa“.Šį verb.laikau vediniu iš subst.(ekspresyvo) pr. *(s)krempā „raukšlė“ = „paviršiaus nelygumas = pinnan epätasai- suus“ = „paviršiaus suskrebimas, sustirimas, sustingimas = jähmettyminen, sudžiūvi-mas = (kokoon)kui- vuminen, susitraukimas = (kokoon)vetäytyminen“, o jį - vediniu iš verb. vak. balt. *(s)kremp- (praes.,praet.,inf.) „suskrebti = ahtaa kokoon,sustirti, sustingti = jähmettyä, sudžiūti = kuivaa (kokoon),susitraukti“< „susitraukti = vetäytyä kokoon“; iš tokio vak. balt. verb. matyt išriedėjo ir [kurš. (vak. balt.) ] la. dial. subst. krum̃pa „raukšlė = ryppy, kurttu“ (su ekspresyviniu šaknies diftongu, dėl tokio tipo diftongų žr. Mažiulis BS 57) verb. krum̃pât „raukšlėti = rypitää, pallota“.

Tas verb. vak. balt. *(s)kremp- (praes., praet., inf.) „susitraukti“ gali suponuoti verb. balt. dial. *(s)kremp- (praes.)/*(s)krep- (praet., inf.) „susitraukti“ greta balt. dial. *(s)kremb- (praes.)/*(s)kreb- (praet.,inf.) „t.p.“ ir toliau – verb. balt. *(s)krep/b- (praes., praet., inf.) „su(si)traukti = vet(yty)ä, koota, kokoontuoa yhteen“. Iš to paties balt. verb. matyt išriedėjo ir verb. lie. dial. skrem̃bti „skrebti, džiūti, trauktis“ (s.v. 3 skrem̃bti), lie. skreba (skrẽbia)/skrẽbo (skrẽbė)/ skrèbti „stingti, džiūti, stirti“.

Verb. balt. *(s)krep/b- „su(si)traukti = koota, vetää yhteen“ gali būti iš verb. ide. *(s)krep/b(h)-su(si)sukti“, o šis - determinatyvo *-ep/b(h)- išplėstas verb. ide. *(s)kr̥-/ *(s)ker- „sukti(s) = kääntää, -yä“ (plg. s.v. corto).

102 Pr. (III) senskrempūsnan istoriją (ypač seniausiąją) ne vienur kitaip suvokia  (s.v. skrebė́ti).Reikia pridurti, kad šis pr. žodis yra menkai įėjęs į baltų etimologijos apyvartą, o indoeuropeistinėje literatūroje jis, rodos, iš viso nežinomas.

carbio = punoskori

carbio = (parašyta) tarbio „molekaste (Mühlenkasten) – girnãlovis (girnų dėžė = )“ E 325 (čia taisymas raidės t į c ir atvirkščiai nelaikytinas net ir taisymu) subst. nom. sg. fem. = pr. *karbijɔ̄, t.y. *karbijā.

Pr. *karbijā „girnalovis (girnų dėžė)“ kildinu iš vak. balt. *karbijātam tikra pintinė (Korb = kori)“ („pintinė“= „tam tikra pinta dėžė = punottu astia“!) bei „girnalovis (girnų dėžė = myllyastia)“. Jis bei lie. kar̃bija „tokia pintinė su antvožu kam nors supilti; ma- lūno dėžė grūdams pilti į girnas“ matyt suponuoja balt. (dial.) *karbijā „tam tikrais kar- nos ir pan. atraižų pinta pintinė (Korb)“, kuris gali būti ne slavizmas [nuomonės, kad jis slavizmas, visgi negalima drąsiai nuneigti],o giminaitis su sl.*korbьja „t.p.“ (> lenk. krobia „tam tikra karnos ir pan.pintinė“ ir kt.). Šitoks subst. balt.-sl.*karbijā „tam tikra pintinė iš karnos ir pan.atraižų“= (subst.)„*atraižinė,atrėžtinė= kuori-,niini-, repäisy-“ (= *„tai, kas padaryta iš karnos ir pan. atraižų“) galėtų būti iš ī-/i̯ā-kamienio (subst.) balt.-sl. *karbī „t.p.“ – substantyvu virtusi u- kamienio adjektyvo fem. lytis balt.-sl. (*karbvī >) *karbī „(at)rėžtas (rėžiantis = irtoava kuori ym.)“ (plg. s.v. arrien).

118 Greta u-kamienio adj. balt.-sl. *karbu- [resp.fem. (nom.sg.) *karbī] „(at)rėžtas (rė- žiantis)“ bus buvęs ir o/ā-kamienis adj. balt.-sl. *karba-/*karbā- „t.p.“ (plg.,pvz., s. v. v. dolu, *Jāt(u)vā) subst. balt. -sl. *karba-/*karbā- „atraižinė, atrėžtinė“ > *„tai, kas padaryta iš karnos ir pan. atraižų“ (dėl adj. subst.plg., pvz.,s.v. garian) > lie. kar̃baskrepšys = (verkko)kassi, koripalloverkko, eng. crib, pintinė = punos“ (s.v. 1 kar̃bas) resp.la.kā̀rba „Tüte aus Erlen- oder Birkenrinde“,rus.ко́роб „плетеное или гнутое изделие из луба,бересты и т.п.“ resp. (dial.) коро́ба „коробка из липовой коры“ ir kt.; nuomonei, kad minėti (subst.) lie. kar̃bas ir la. kā̀rba esą slavizmai, prieštarauja suom. karvas, karpaa „Tragekorb“.Tuos adj.balt.-sl.*karbu- resp. karba- nesunku vesti iš verb.balt.-sl.*(s)kerb-/*(s)karb-/*(s)kirb-/*(s)kurb-„(at)rėž-ti(s),(at)pjauti< verb. ide.*(s)kerb(h)-/*(s)korb(h)-/*(s)kr̥b(h)-„t.p.“(suom. kerppo)

(Parkin kuorimisveitsi on "(k)rapa", joka on hämeessä pejoratiivinen sana ja tarkoit- taa "huonoa, loppuunkäyettyä työkalua tai -laitetta",mikä viittää suht myöhäiseen vie- rasperäiseen alkuperään.Sitä on vaikea yhdistää liettua sanaa rėpti = saartaa tai ve- näjän sanaan krepost´ = linnake < krepkij = luja.Toisaalta sanojen yhteydet sattavat olla yllättäviä: liettuan linnoitusta tarkoittava sana "pilis" tarkoitti alun perin nimen-omaan vesihautaa, joka oli linnoituksen tärkein osa ja tavallisesti myös osa toista tär- keää rakketta piirityksen varalta: kalankasvattamoa. Alun perin pilis tarkoitti kuivatus- ojaa ja on samaa kantaa kuin suomen pelto ="kuivattu" (vsk.) ja palsta = liettuan palšta, em. HM)

Primintina, kad dėl pr. carbio = *karbijā bei lie. kar̃bija, taip pat dėl lie. kar̃bas, la. kā̀rba ir pan.kilmė̃s iki šiol nėra vieningos nuomonės.Vieni tyrinėtojai visus tuos pr. -lie.-la. žodžius laiko slavizmais (bet žr. Būga RR I 331, 447, kur lie. kar̃bas – ne sla- vizmas), Fraenkel LEW 220, Levin SE 95 (dėl pr. carbio ir lie kar̃bija), Toporov PJ III 217t. (ir liter.). Anot Endzelyno,pr. carbio bei lie. kar̃bija galbūt atėję iš slavų (ir toliau - iš germanų), bet lie.kar̃bas ir la.kā̀rba galį būti ir nuosavi žodžiai. Visiems tiems pr.- lie.-la. žodžiams baltišką (ne slavišką) kilmę suponuoja (tiesa, atsargiai) Trautmann BSW 117t., Vasmer ESRJ II 331 (dėl lie. kar̃bas ir la. kā̀rba), Pokorny IEW I 949 s.v. (s)kerb(h)- (tik, man rodos, ne su šiuo, o su kitu ide. archetipu sietini tie baltų žodžiai, žr. anksčiau), SPS I 84 (dėl lie. kar̃bija).

Englannin sana crawl tarkoittaa paitsi ryömimistä, myös kalasumppua matalassa vedessä.

Tähän kalasumpuun se kiertelee,vaikka Rapola (**Krapola) olisi kermaaniakin.Paitsi jos se on gootinkielinen *Grabola < graba = hauta, = hautapaikka, monttupaikka. Gootti on yhtä uutta kieltä kuin esimerkiksi kuurikin (Suomessa ja muutenkin). Se ei toisi mitään apuja puuttuvien "arkkimuiniatsen kermaanilaijoen ongelmaan" kenellekään (jolla sellainen "ongelma" on...)


Lisää aiheesta:

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan

http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan-2

Palataan vielä tuohon nimeen Rapola, vaikka se vähän ohi aiheen meneekin.

Rapola on Baltiassa tavallinen nimi, eikä se ole itämerensuomalaista alkuperää AI- NAKAAN SIELLÄ, vaan preussilaista. Se tarkoittaa usein isoa varakasta tai ainakin komeaa tilaa ja tälläinen voi olla esimerkiksi matkailutila:

http://www.booking.com/hotel/lt/sodyba-pas-rapola.fi.html

 

http://www.pasrapola.lt/

Rapola esiintyy populaarikultturissakin, jossa se tarkoittaa "syntyjään" pomottelevaa, preussilaista. Tuo taipumus kuului myös balttipreussilaisille,ei vain saksalaisille. Kie-lellisesti se on nykybalteille kuin suomalaiselle Soo tai Mäe tai Inginen: tuttua mutta selvästi kuitenkin muuta kieltä.

Tässä aina joitakuita myös ärsyttävä pari vuotta sitten edesmennyt trubaduuri Vytautas Kernagis = "(latvialainen) Sontakynsi", Liettua, nimi on aito, kertoo:

 

(Linkin tekstissä nimi Rapola on muutettu muotoon Rapolas, mutta mestari laulaa mitä selkeimmin, että Rapola; eikä se merkitys siitä mihinkään muutu)
 

http://akordai.lt/index.php?action=akordai&lang=1&atlikejas=77&akordas=1915
 

Vytautas Kernagis "Kolorado vabalas"   "Koloradokuoriainen

1. Ant aukšto kranto upės mėlyno
 Malonu pasvajoti ir išgerti
 Atėję kolūkiečiai padainuos
 Papasakos apie šių metų derlių

1. Sinisen joen korkealla rannalla
Hieman haaveilemaan ja maistelemaan
tulleet kohoosilaiset laulaen
tarinoita tämän vuoden sadosta.

2. Apie brigadinės rangos metodą
 Papasakos brigadininkas Rapola
 Ir apie naują bulvių veislę tokią
 Kuri nebijo korolado vabalo

Prikaatin urakkametodista
kertoo prikadeeri Rapola
ja uudesta perunalajikkeesta
joka ei pelkää koloradokuoriaista.


3. Brolyčiai upės abiejuos krantuos
Klauosydami kuždėsis apie laimę
Akordionu pirmininkas gros
Pritardamas savos kūrybos dainai

Molempien rantojen velikullat
kuunnellen kuisketta onnesta
Akordeonilla johtaja soittaa
syventyen luomaansa lauluun:


      Suplėšysim į gabalus

      Tuos kolorado vabalus

      Ir bulvės vėl žydės

      Ir mylimam kolūkyje

      Pakėlę žemės ūkį mes

      Dainuosim iš širdies

     Hakkaamme kappaleiksi
     Nuo koloradokuoriaiset
     ja perunat taas kasvavat
     Meidänkin rakkaassa kolhoosissamme!
     Maata viljelemme me
     ja sydämestämme laulamme!

4. Klajos dangum žvaigždė ir suoks lakštingala
 Atsispindės mėnulis upely
 Mirgės ant seno ilgo geležinkelio
 Mažyčiais žiburėliais traukinys

Vaeltaa taivaalla tähti ja satakieli laulaa
Kuutamo loistaa joessa
Välkkyy heinän yllä pitkän rautatien
Pienenpienin kipinöin juna.

 

5. Ir aš į kolūkio laukus išėjęs
Paimsiu arklį lyrą ir melžėją
Dainuoja ji dainuoju aš su ja
Ir traktorius dainuoja danguje

Ja minä kolhoosin pelloille mennen
Otan mukaani hevosen lyyran ja (lypsäjä- tai maksullisen) naisen
Hän laulaa ja minä laulan hänen kanssaan
Ja traktori laulaa taivaassa(/lla).


      Suplėšysim į gabalus

      Tuos kolorado vabalus

      Ir bulvės vėl... "

 

     Hakkaamme kappaleiksi
     Nuo koloradokuoriaiset
     ja perunat taas...  "

 


https://www.youtube.com/watch?v=GDLmyqENH3U

Minä en tuota vitsiä täysin ymmärrä, siinä on jotakin silloista poliittista (90-luvulta), ja tyänjohtaja Rapola siinä välillä kiekaisee neuvostotyyliin, mutta on nyt jo varmaan taas vihreämmälla oksalla "ex-kolhoosilainen" Kernagis...

 

Tuo "suojelusenkeliteoria" saa tukea niin kummalliselta kuin se saattaakin kuulostaa.

1.Rapola on ollut uskonnollinen palvontapaikka vuosituhansia,mutta mitään ei oikein nykyistä palasista osata yhdistää,millaisia jumaluuksia siellä on palvottu. On toki epäity ainakin Lempoa, mutta se voi olla aika myöhäinen orfilainen tulokas.

2.Nuo "siivekkäät sotilaat" arkkienkelit ja enkeliarmeijat eivät ollankaan kuulu seemi- läiseen, eikä nimenomaan "parantajasta ja varjelijasta" "enkeli Rafaelista" (Repael, aram.) mainita tavukaan. Se on ympätty apokryfisiin kirjoituksiin ja perinteeseen muista uskonnoista. (Mikael tarkoittaa "Kuin Jumala", ja Gabriel tarkoittaa "Jumalan mies", jälkimmäiset ovat jumalien viestinviejiä.) Seeminäisten "enkelit" (tämä sana on indoeurooppaa) ovat kuin Koraanin dzinnit tai muinaislatvialaisten jumisit (jumik-set) yleensä (usein jotenkin erikoiseen) PAIKKAAN kiinnittyneitä henkiä tai kummi-tuksia, jota voivat edesauttaa tai tehdä tyhjäksi ihmisten toimia. Ne voivat tehdä sekä hyvää että pahaa, ja nakin joutuvat viimeiselle tuomiolle kuten ihmisetkin. Dzinnit ja enkelit EIVÄT OLE MENNINKÄISIÄ ELI ESI-ISIEN HENKIÄ,vaan kokonaan erillinen olioiden luokka, eivätkä ne kerro maanomistuksesta. Ne rajoittvat mahdollisen omistajan valtaa luontoon eivätkä edusta sitä.


Raamatussa ei esiinny yhtään "Arkkienkeliä"

Enkelitieto

3. Vesistön varralla on kaksi muutakin preussilaisen jumaluuden tai ainakin ammatin nimistä paikkaa, nimittäin Kurki (joka on ollut alue, josta länsisuomalaisittain on otet- tu sukunimi), joka tarkoittaa paisti tuota sumerissakin essintyvää linnunnimeä myös pressilaista pellonjumalaa Kurche (näiden kaikkien välillä on yhteys, kurki ei ole suo- messa iranilaina,koska se taipuu vanhalla kaavalla; preussissa se kyllä voi olla sitä-kin. sekä Pyynikki,joka tarkoittaa kirjaimellisesti naispuolista verkonpunojaa.

Verkkoa tarkoittava sana on ollut "pinsi" (pinnessä > "pinteessä", Pinsiö). Muut pari preussinkielistä nimeä kuten Laitila (Laityla = Syrjäkylä, Laitakylä, laidan (pr. laita, liett. lieta, tarkoittaa myös asioiden laitaa, "Yrittänyttä ei laidata!", vai miten se oli, lai-vasta...) ulkopuolinen enemmänkin kuin sisä-)  tai "Leittua(lais)Kylä sekä ruotsinkieli- nen Esse (pr. ezze = äärilaita, ezdras) = Ähtäri. Itse Kokemäenjoen nimet ovat liiviä sekä suomeksi (Kogma) että ruotsiksi (Kumo) ja tarkoitavatkin samaa: kokema-, kokoamajokea, vaikka tulevat eri verbistä.

4, Myös sana "enkeli" näyttäisi olevan lähinnä muinaisliettualaista perua:
 

Englannin etymologinen väittää sanoja evankeliumi ja enkeli kreikkalaiseksi, joskin viittaa myös muuhun mieluiten indoeurooppaliasuuteen:

 
evangelist (n.)
 

late 12c., "Matthew, Mark, Luke or John," from Old French evangelist and directly from Late Latin evangelista, from Greek euangelistes "preacher of the gospel," literally "bringer of good news," from euangelizesthai "bring good news,"

from eu- "good" (see eu-) + angellein "announce," from angelos "messenger" (see angel).

angel (n.)
 

14c. fusion of Old English engel (with hard -g-) and Old French angele, both from Latin angelus, from Greek angelos "messenger, envoy, one that announces," pos-sibly related to angaros "mounted courier", both from an unknown Oriental word (Watkins compares Sanskrit ajira- [ihan hyvä...] "swift"; Klein suggests Semitic sources).

Used in Scriptural translations for Hebrew mal'akh (yehowah) "messenger (of Jeho-vah)," from base l-'-k "to send." An Old English word for it was aerendgast, literally "errand-spirit."

eu-

word-forming element in modern use meaning "good, well," from comb. form of Greek eus "good," eu "well" (adv.), also "luckily, happily,"

from PIE *(e)su- "good" (cf. Sanskrit su- "good," Avestan hu- "good").

in = sisään

Old English in (prep.) "in, into, upon, on, at, among; about, during;" inne (adv.) "within, inside,"
from Proto-Germanic *in (cf. Old Frisian,Dutch, German, Gothic in,Old Norse i), from PIE *en "in" (cf. Greek en, Latin in "in, into," Old Irish in, Welsh yn-, Old Church Slavonic on-).

Itse asiassa tuo sana vaikuttaa erittäin epäilyttävästi kantabalt(oslaav)ilta:

en- = sisään, -k-/-g- tarkoittaa aiheutettua, pakotettua toimintaa/tapahtumista, ja -el-/-er- = kaltainen (adjektiivin johdin)

Liettuan verbi engti (engia, engė), suomalaisen korvaan [ängti], tarkoittaa "painos- taa", alistaa, ahdistaa, iestää, suomen sana "ängetä" on kaikkein lähimpänä alkupe-räistä konkreettista merkitystä). Sanasta tulee ilmeisimmin myös suomen ankara ja ankkuri, ankeriaan yhteys on epävarma: kuurin angeris = "kyyn kaltaisnen", angis = kyy = pisto.

Kantabaltissa sanalla on ollut transitiivisena kaksi aspektia *angti ja *ingti, joista en- simmäinen "ahdistaa" joukoksi, ajaa (joukkoon, joka muuten sekin on samaa juurta mutta germaanin puolelta),jälkimmäinen taas enemmänkin joukosta erilleen, poistaa,

inkšti (inkčia, inktė) = hangata, rutista, marista (zirzti, zirzia) jumpitella > sm. inho?
Ankštas = > ahdas, tukala on partisiippi kadonneesta verbistä *ankšti = > ahtaa, ahdistella (joukoksi).

Saamen sanat voivat myös tulla aivan säännöllisesti esimerkiksi vasarakirveskielestä.

Ehkä tuo "joukkoon kuuluttaja" on se *angelis. (-el- saattaa ola erotuksesi sanasta *angeris, nuo päätteet ovat jossakin määrin vaihtoehtoisia, esimerkiksi (kyntö)hevo- nen = arklys eikä **arkris, koska kakai r:ää sanassa sanassa ei ole hyvä kuurissa ym. kuten ei hämeessäkään)

Sekä tuo alkutavu, että kreikan hyvä = eu ovat lultavasti kantaindoeuroopan sanasta en- = sisään, joten enkeli on sisään-sisään-heittäjä/päästäsjä.

(Huom! Enkeli ei ole tämän mukaan alun perin ollut välttämättä "hyvä",vaan hän on voinut olla myös rattoisan synnin "ulkopiiristä" sisään niihin toisiin piireihin heittävä olio.)

Muoto *enkti = ankkuroida: inkti on akkuroida tappi puuhun (maahan jen.), ankti = ankuroida puu (laiva) tapin avulla.

Liettuan Inkaras = ankkuri, lainaa kuutista, Inkere(-joki) = Ankkurijoki (hyvä kytispaikka kuurilaisille merimiehille Suomelahden ja Laatoken liikennettä koskien.

Miten tuosta sitten tulisi enkeli siinä kysymys. Jos se siitä tulee, niin kieli on ilmeisimmin filistea.

http://en.wikipedia.org/wiki/Philistine_language

Palestiina on Filistea ("Meriväen maa", aigeian kieli) kreikaksi. Filistean kielestä tulee ilmeisesti sellaisia sanoja kuin "tyranni" (laivan kapteeni),"kupari" (kypäräaine, kypärä = koba,"Kypros" josta sitä mm.kaivettiin tulee tästä),kaasu (pal.arab.ghazon,alghasu, tarkoittanut jotakin tiettyä kaasua,ehkä kuparinvalmistuksessa). 300-luvulla e.a.a. filis-tealaiset kuten heprealaisetkin vaihtoivat kieltä alueen lingua francaan arameaan. (liett. kepure, latv. cepure = lakki, kopa = dyyni, kupras = kupera, kumpu, kyttyrä > kur(i)š(k)as = dyyniläinen, kuurilainen).


Kantaindoeuroopan poistettavasta sudesta sanastosta (jossa lähinnä itäbalttilaisesta vasarakirheskielstä on tehty "kantaindoeurooppaa") seuraavat liityvät asiaan:

*h₁ey- to go = mennä, tulla

Skr. एति (éti), Av. aēiti, Gk. εἶμι (eimi),Lat. eō, Umbrian ier, Oscan eítuns, Kamviri ie, Gaul. eimu, Toch. i/i, Ir. ethaim/, Pers. (aitiy) /, OCS ити (iti), Luw. (iti), Goth. iddja, Eng. ēode/--, Lith. eiti, Ltv. iet, Old Prussian eit, Russ. идти (idti), Polish iść, Alb. ik

Tämä sana on ollut todellisuusessa *(h)enti = "sisääntyä" (balttikielissä ei ole kotoperäisinä h-äänteitä).

*h₁eybʰ- to copulate = naida

Gm. eiba/, Skr. यभति (yabhati), Russ. ебать (jebat'),Illyr. Oibalos, Gk. οἴφω (oiphō)/, Polish jebać

Tämä sana on ollut *(h)en-b-ti > *embti, jossa tuo -b- tarkoittaa a) edestakaista ja b) vastavuoroista toimintaa.

Tuosta tulee monia muitakin, esimerkiksi kutomista tarkoittavia sanoja, jossa pistellään edestakaisin, kiertoteitse mm. suomen "ammatti".

*h₁engʷ-  = gland = rauhanen, putken(suu)(laippa), "sisäänmeno": Alb. angërr, Gk. ἀδήν (adēn), Lat. inguen, ON ökkvinn, litt. inkstas = munuainen (> henki?)

Johtopäättellä -t/d- , joka infintiivissä ilmenee -s-:nä, sanasta tuleen "*ensti... enda" > liett ėsti (ė́da, ė́dė) = syöttää, kuuriksi ëistum, pr. ëidi [äidi], ëidi = se, joka syöttää, sosiaalinen äiti, suomessa erotukseksi "emosta", joka on biologinen äiti, liettuan > ė́di, ė́džia, monikossa ė́džios = kehto.

 


Ahvenanmaakin saattaa olla vasarakirveskieltä ja suomeksi lähinnä "Merimaa".

https://outlook.office.com/owa/?realm=student.tut.fi&exsvurl=1&ll-cc=1033&modurl=0&path=/attachmentlightbox

http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/tri-janne-saarikiven-hy-on-todistettava-ett-suomessa-puhuttiin

 

Akaa/Oka on ensimmäisten, koillisimpien ja karpaasimaisimpien vasarakirveiden kieltä, jotka tulivat suoraan idästä vesiä pitkin nykyisen Okan (Moskovan) vesistö-alueilta. He toivat ehkä enemmän suurten kotieläinten paimennusta mukanaan ja laivateknologiaa kuin varsinaista maanviljelystä. Heidän heimoveljensä goljadit (Eastern Galin-dians) elivät siellä herroiksi aina vuoteen 1147 saakka, jolloin venä-läinen ruhtinas Juri Dolgoruki alisti heidän heimonsa Moskovan ruhtinaskunnalla. osa alistui, osa lähti tutumman kilpailevan naapurisuurvallan Liettuan leipiin.

Hieman näiden Suomen ilmeisesti ensimmäisten indoeurooppalaisten jälkeen tuli etelästä toinen vasarakirves/nuorakerraamikkoryhmä,joka oli perehtynyt vielä parem- min maanviljelykseen, ja toivat mm. auran (= ilma, aurata = ilmata, Ralf-Peter Ritter 1993) tullessaan.Heiltä tuhon samaan sanaparveen tulevat samaa merkitsevät sanat aapa, aava ja aaja < *akwja. He purivat kiinni turppeseen pieninä ryhminä, ja kielikin hajaantui.

Minä väitän samoin perustein myös AHVENANMAAN alkuosan palautuvan niin suo- messa kuin ruotsissakin siihen samaan vasrakirvessanaan *akwa, josta Ahvenan-maassa esiintyy muoto *Akwen(-), jolla eri sukupääte (neutrin), tai se on adjektiivi. Siihen palaan myöhemmin. Tätä artikkelia on muuten vaikiea kopioda näkyville kommentoitavksi paitsi kirjoittamalla se käsin nettiin.

Ahuen3.jpgahuen4.jpgahuen5.jpg

 

ahuen6.jpg
ahuen7.jpg

ahuen8.jpgahuen9.jpgahuen10.jpg

Näillä sanoilla ei ole mitään tekemistä oikean kantagermaanin kanssa: sitä on noihin lainautumisaikoihin puhuttu jossakin aivan muualla, ja tuo GOOTIN kautta VÄÄRIN "rekonstruoitu" "kantagermaani" on kummituskieli ja aivopieru.

Tässä ei tarvitse myöskään olettaa k:n satemisoitumista s:ksi: *akwenista voi tulla *ahwio (*ahwjo, yks. genetiivi) tai ahwju (mon. gen., olisi ihan kuin kuurissa!) ilman sitäkin.

 

Ruotysin sanat å = joki ja ö = saari tulevat samasta vasarakirvesjuuresta, joka ensin mainitulle on *akwa (gootin ahua,latinan aqua lähes kuin alkuperäinen,ranskan eau, kuin å...). jälkimmäiselle se on *akwen(-),joka on joko neutri (*akwa on feminiini), ge- netiivi (Vesi(en)maa = saari),adjektiivi tai venäjästä tuttu genetiiviadjektiivi,kuin Lena- joen mies Lenin, Hevosmies Konev tai Susimies Volkov. Suomeen tulee *ahven(a) ei välttämättä tarkoita ahventa (liettuan ešeris = *akweris = vesiolio, -eläin, kala, Akwarius = Vesihenkilö) ellei sitten ahven ole tarkoittanut kalaa yleensä.

On huomattava, että *akwa on kovavartaloinen,*akwen taas pehmeävartaloinen, liu- dentunut. Lainattaessä balttisanoa suomeen ja ruotsiin edellinen ominaisuus korreloi vahvasti sanan takavokaalisuuden, jälkimmäinen taas etuvokaalisuuden kanssa, mi-kä johtuu balttikielten ääntämyksestä: liudennus kuuluu myös seuraavan takavokaa-lin lisääntyneenä "etuisuutena" (kuten venäjässäkin, varsinkin suomalaisen tai ruotsalaisen korvaan). Englannin sana fish, ruotsin fisk tulee myös vesi-sanasta.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/juha-kuisma-ja-hameen-p...

" Tämä on kuitenkin niin hyvä idea, eikä ole yhdestä Ahdista kiinni, eikä siitäkään, että tarkoittaako Akaa todella vesistöä, että tätä on tutkittava.

Mun täytyy sanoa, niin kuin joskus hyvin harvoin isojen oivallusten kyseessä ollen, että MINÄ EN OLISI TUOTA IKINÄ KEKSINYT.

Mutta olen tähän liittyen törmännyt muihin ongelmiin, jotka tämä teoria saattaa aset- taa uuteen valoon. Yksi niistä on tämä (toisesta ketjun vietistä): Minkä helkkarin takia itäbalttikielten "järvi" tulisi kanta-IE:n REUNAA tarkoittavasta sanasta:

" Ongelma on, että tuo sana ei tarkoita ”saarta”, vaan, päin vastoin, ”järveä”!

Mutta ongelma ei ole aivan ylitsekäymätön, kun tutkitaan itäbalttilaisten kielten järvi-sanoja ”ezers” (lv.) ja ”ežeras” (lt.) tarkoittavat kirjaimellisesti ”äärellistä” erotuksena ”rannattomasta” merestä tai loppumattomasta joesta, tai (ihan yhtä hyvin) mantereesta, ja tulevat sanasta
"

Mutta entäs jos se *akw-/*egw- EI TARKOITAKAAN REUNAA; vaan itse (isoa) vettä! Asian on käsitetty väärin. Silloin Baltin pinet järvet ovat termiltään vain ISOMPIEN VESIEN KALTAISIA, tai vain PIENEMPIÄ VESIÄ, pääte -er-, -ar-"?

Edelleen, liettuassa on myös toinen "pieni vesi", nimittäin


ašara = kyynel

Lie. ãšara, ašarà, la. asara aiškiai susiję su s.i. aśru-, av. asru-,TA ākär, pl. akrūna (dėl šio žodžio priešistorės žr.Fs.Lane,153 ir PBB 1960,VXXXI,263t.). Neaišku, kodėl baltai neišlaikė u-kamieno. Galime spekuliuoti,kad kolek. *ašruà patyrė metatezę ir davė *ašurà, kuris dėl antrinio abliauto produktyvumo (žr. vasara, vakaras) arba dėl asimiliacijos (žr. Otrębskis, LP 1955, V, 26) būtų davęs ašarà. Forma aszeromis (Chylinskis) siūlo manyti, kad *ašurà pirma buvo pakeista į ašerà dėl abliauto produktyvumo ir vėliau - į ašarà dėl asimiliacijos.


Sanaa on yritetty vängällä epäonnituneesti yhdistää kreikan sanaan dakru = pisara, kyynel, mutta se tulee luutavimmin sanasta deg- = polttaa ja se tarkoittaa alkuperäl- tään enemmän tervan, viinan ja mykynpisaroita kuin kyyneliä. Siitä tulee myös laake-ri (puu) eli kyynelpuu,joka on tarkoittanut myrkkypuuta,laakerinäsiää,daphne lacrosa.

Minä keräsin tuonne kommenttiin balttikieten vesi(stö)sanoja koskevat tiedot toiselta koneelta.

Sieltä löytyy yksi "akwa", josta en enää muista, mistä se on, ja linkkikin on mennyt pimeäksi:

" *akʷā- = water

Lat. aqua, Welsh aig,

*** Russ. Ока (Oka), ***

(Suomen Akaa??? (Juha Kuisma 2015) Selittäisi monta arvoitusta! HM)

Goth. aha, Gm. aha/Ache, Eng. éa; īg/island, Hitt. akwanzi, Luw. ahw-, Palaic aku-, ON á, Goth. aƕa *


h₂ep- = water

Skr. अप् (apha), Pers. apiyā/āb, Lith úpe; (kuuri: apia, jotv. apis, preussi: appi > sm. Apia, apaja, Ypäjä jne.)

*h₂p-isk- "fish" Lat. piscis, Ir. íasc/iasc, Goth. fisks, ON fiskr, Eng. fisc/fish, Gm. fisc/Fisch, Russ. пескарь (peskar'), Polish piskorz

Englannin ”f-ish” on siis f- = joki ja -ish adjektiivin pääte: ”jokiolio”!) "


Tämä on vanhentuneesta, poistettavasta sanastosta.

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European...

*h₂ekʷeh₂ water Lat. aqua, Welsh aig, Russ. Ока (Oka), Goth. aha, Gm. aha/Ache, Eng. éa; īg/island, Hitt. akwanzi, Luw. ahw-, Palaic aku-, ON á, Goth. aƕa
 
aqua- word-forming element meaning "water,"

from Latin aqua "water;the sea;rain," cognate with Proto-Germanic *akhwo, source of Old English ea "river," Gothic ahua "river, waters," Old Norse Ægir, name of the sea-god, Old English ieg "island;" all from PIE *akwa- "water" (cognates: Sanskrit ap "water," Hittite akwanzi "they drink," Lithuanian upė "a river").

HM: EI ole protokermaaninen: gootin sana on vasarakirveslaina kuten skandinaavi-sanatkin. Kantaindoeuroopan sana on luultavimmin *ekʷe, kuten PIE roots sanoo (vaikka onkin poistettu sivu).

Sanasta tulevat skandinaavikieten jokisanat, joiden linkkien mukaa myös "ap- ja up- joet", mikä ei ole mahdotonta, sillä voi osin huuliäänteenä muuttua myös p:ksi ja   b:ksi aivan kuten myös iranilaisissa kielissä ja joskus myös kreikassa.

  1. Alla oleva etymoloia on sikäli virheellinen, että kantaindoeuroopan juuri ei ole "**ap-" vaan "*ekʷe-". Gootin sana ahwa osoittaa, että se on laina nimenomaan vasarakirveskielestä eikä esimerkiksi preussista tai liettuasta tai latviasta, tai tule suoraan kanta-IE:stä.


http://etimologija.baltnexus.lt/?w=up%C4%97

" Iš ide.*ap- ‘vanduo’ kilę dvi atitikmenų eilės: 1) s.i.āpas ‘vandenys’, ir. āp- ‘vanduo’, pr. ape ‘upė’, lie. ùpė; 2) lo. aqua ‘vanduo’, go. ahwa ‘upė’ (Порцич В., Членение иде. язык.общности, М.,1964,302–305). Garsų dėsniai bet kokią sąsają tarp minėtų grupių išeliminuoja: ide.kw, , arijų ir bl. kalbose nevirsta p. Tačiau gr., osk.-umbr. kalbose bei keltų tarmėse ide. kw, , > p, plg.gr.ἵππος [262] ‘arklys’, *ek̑-, ποινή (poiné) ‘atpildas’  *kʷoinā.Arijų ir bl.ap- (lo.aqua) yra to paties pobūdžio atitikmenys, su išlyga, kad šiuo atveju izoglosos tęsiasi neįprastomis besikertančiomis linijomis. Antraip tariant, arijų ir bl. ap- sąlygiškai galima vadinti „graikiškuoju elementu“.
"

ahuen11.jpg

ahuen12.jpgahuen15.pngahuen16.jpg

 

 

ahuen13.jpg