Lainaus Skepsis ry:n keskustelupalstalta:

keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/368793

Lainaus: Yliopistohumanisti, 19.02.2013 10:18:27, 368756

Mutta eikö pitäisi punnita myös sitä, mitä sananvapaudesta ja muista ihmisoikeuksis-ta periksi antaminen tässä ja nyt saattaa tarkoittaa jonkun muun sananvapaudelle jossain toisaalla joskus toiste?

Lainaus: EsaL, 19.02.2013 16:59:04, 368762

Jos lähdetään sellaiselle tielle, että yhteiskunta yhteisestä pelosta taipuu fundamentalistien tahtoon, sille ei ihan heti loppua näy.

Lainaus: Mr.K.A.T., 20.02.2013 02:30:39, 368780

Totta kai, mutta ei asia ole noin mustavalkoinen. Sananvapautta voi toteuttaa eri ta-voin, ja joistain tavoista on enemmän haittaa,joistain enemmän hyötyä. Hyödyttömin-tä on aiheuttaa niin voimakasta kuohuntaa, että asia unohtuu metelin alle. Jos pystyy esittämään asian niin, että vastapuolikin ymmärtää näkökannan, se on hyödyllisintä.

Olen paitsi EsaL:n kanssa niin myös EU:n ihmisoikeustulkintojen+KKO:n kanssa samaa mieltä.

Asia voidaan ja pitääkin esittää loukkaamatta.

"Ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut sitä, että poliittisenkaan keskustelun vapaus ei ollut rajoittamaton ja että demokraattinen ja pluralistinen yhteiskunta pe-rustui suvaitsevuuteen ja ihmisten tasa-arvoon. Sen vuoksi oikeasuhtaisia seuraa-muksia saattoi olla tarpeen määrätä silloin, kun luotiin muun muassa uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa, tai siihen yllytettiin, taikka sitä yritettiin pe-rustella (esimerkiksi Müslüm Gündüz v.Turkki,4.12.2003, kohdat 40 ja 41, Erbakan v. Turkki 6.7.2006 kohdat 55.iv ja 56, Karatepe v. Turkki 31.7. 2007 kohta 25 ja Féret v. Belgia 16.7. 2009 kohdat 63 ja 64).Kun kaiken suvaitsemattomuuden vastustaminen kuului olennaisena osana ihmisoikeuksien suojeluun,oli erittäin tärkeää,että poliitikot välttivät puheissaan lausumia,jotka saattoivat ruokkia suvaitsemattomuutta (Erbakan v. Turkki kohta 64)."
..
Uskonnollisten mielipiteiden yhteydessä sananvapauden käyttämiseen liittyviin vas-tuisiin kuitenkin sisältyi velvollisuus mahdollisimman pitkälle välttää aiheettoman hyökkääviä ja siten toisten oikeuksia loukkaavia ilmaisuja,jotka eivät mitenkään edistäneet ihmisoikeuksista käytävää julkista keskustelua. Näin ollen saattoi olla välttämätöntä kieltää tai säätää rangaistaviksi uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvat sopimattomat hyökkäykset edellyttäen kuitenkin, että toimenpiteet olivat suhteessa hyväksyttäviin päämääriin.
Sananvapauden rajoitusten välttämättömyys tuli perustella vakuuttavasti (Otto-Preminger-Institut v.Itävalta 20. 9. 1994 kohdat 47, 49 ja 50 sekä I. A. v. Turkki 13.9.2005 kohdat 24 - 28).

19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvoston yleis-kokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja uskonnol-listen vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510 (2006) Freedom of expres-sion and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien juma-lanpilkkaa, uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805 (2007) Blasphe-my, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion).

Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä korostaa ilmaisunvapautta uskon-nollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädän-töä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan,taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

-KKO:n ratkaisusta Kemppisen blogissa. (Boldaukset minun) (siis, Mr.KaT:in, HM)

Sananvapaudella on aina rajansa.

kemppinen.blogspot.fi/2012/06/halla-aho.html

RJK: 20.02.2013 10:17:28 368793

Houru-Kemppinen (saa pilkata: muka ”120 mil. ”Stalinin hallinnon uhria”, kun Memo- rial-järjestöllä on 1.2 mlj. nimeä, joista 2/3 noissa yhteyksissä kuoli, mukana on tutkintoaikanakin kuolleet, ja aivan taval-lisiiin syihin rangaistuasaikana kuolleet):

” Minulla on ollut jo kauan täysin kielteinen käsitys Halla-ahosta. Silti yllätyn hiukan. Hänen esittämäänsä,edellä lainaamaani kannanottoa tuomioista ”muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana” ei ole esitetty Suomessa lapualaisvuosien jälkeen eli 80 vuoteen.

Esimerkiksi Moskovan kommunistit pitivät tuomioistuimia luokkavallan aseina, joiden ratkaisuilla ei ollut merkitystä. Se on eri mielipide eikä logiikkaa vailla. ”

RJK: Kommunistit pitivät kaikkia tuomioistuimia tuohon aikaan,myös omiaan ”luokka-vallan ylläpitäjinä”, eikä tämä tällaisenaan tarkoittanut automaattisesti laittomuutta, jos oli Kansainliiton ja sen hyväksymät lait ja päätökset niiden mukaisia. NL hyväk-syttiin KL:on 1934,ja siitä alkaen se väitti itse noudattavansa KL:n lakia (joka koski vain tiettyjä,erityisesti sota-asioita,rajoja jne.).”Luokkavalla ylläpitäjä” on poliittinen argument-ti.Lapualaispäätökset olivat Suomen lakien vastaisia,ja erikoislait KL:n la-kien mukaan mitättömiä. Houru-Kemppinen jankuttaa,että ”kommunistit olisivat olleet aseellisessa sodassa Suomen hallitusta vastaan”. Asia ei pidä paikkaansa, eivätkä kaikki lapualaistuomioiden uhrit olleet kommunisteja, kyyditetyistä puhumattakaan.

Houru-Kemppinen: ”Kansanedustaja kysyy vielä,miten pitkäksi aikaa minkäkinlainen rikos invalidoi (?) henkilön erilaisiin tehtäviin. Hän olisi voinut kysyä sitä keneltä ta-hansa peruskoulun ala-asteen oppilaalta tai sellaisen puuttuessa oikeustieteen yli-oppilaalta.Tuomion seuraamukset tulevat voimaan tuomion antamisesta,eli Halla-a- hon laskenta alkoi viime viikolla. (Hovioikeuden ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuus on hiukan eri asia.)

Luottamustoimessa henkilön sopivuuteen vaikuttava rikos on sellainen,joka on lähel-lä tuossa luottamustoimessa käsiteltäviä asioita. Esimerkiksi Halla-aho on tuomittu juuri sellaisista rikoksista, joiden vuoksi hän soveltuu sangen huonosti eduskunnan hallintovaliokuntaan. Lisäksi erinäisissä tehtävissä odotetaan asianomaisen käyttäytyvän kunniallisesti.

Turhan muuten kuvitella, ettei korkein oikeus olisi miettinyt Halla-ahon kohtaloa huo-lellisesti. Kansanedustajaa tuomittaessa on oltava erikoisen varovainen. Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena.Ja se olisi ollut menoa valio- kunnasta,perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa.Jos olisi keskusteltu kahdesta tai kolmesta kuukaudesta,olisin ollut valmis.Teko on törkeä, kuten tuomitun kommenttikin. ”

RJK: Kansanedustajan validisuus on viime kädessä,poliittinen kysymys,ellei hän ole juuri jotakin tuomiota istiumassa. Poliittisista rikosta tuomitsee Valtakunnanoikeus. (Sinne Kemppinen pitäisi asettaa tutkittavaksi tuomiosituinuransa aikaisista ja muistakin skitsoiluista!)

Kemppinen/KKO: ” Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

I Kysymyksenasettelu

” 1. A on internetissä olevalla sivustollaan www.A.com/scripta julkaissut 3.6.2008 kir-joituksen otsikolla ”Muutama täky Illmanin Mikalle”.Kirjoituksessa on esitetty jäljem-pänä selostetut kaksi lausumaa, joiden johdosta virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta rikoslain 17 luvun 10 §:n nojalla uskonrauhan rikkomisesta ja rikoslain 11 luvun 10 §:n nojalla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjä on lisäksi vaatinut, että syytteessä tarkoitetut sisällöltään lainvastaiset verkkoviestit määrätään sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla poistettaviksi yleisön saatavilta ja hävitettäviksi.

2. Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi uskonrauhan rikkomisen ja tuominnut hänet siitä 30 päiväsakon rangaistukseen.Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on käräjäoikeudessa hylätty. Käräjäoikeus on määrännyt kirjoituksen tuomiolauselmassa yksilöidyin tavoin poistettavaksi yleisön saatavilta.

3. Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muutoin, mutta on määrännyt yleisön saatavilta poistettavaksi ja hävitettäväksi vain ne kirjoituksen kappaleet, joihin syyksilukeminen on kohdistunut.

4.Syyttäjän valituksen perusteella Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A:n syyksi luettava myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja määrättävä myös tämän lausuman sisältävät verkkoviestin osat poistettavaksi ja hävitettäväksi. A:n valituksen perusteella kysymys on siitä, onko syyte uskonrauhan rikkomisesta hylättävä. Lisäksi kysymys on rangaistuksen määräämisestä.

8. Uskonnonvapautta turvataan nykyisin perustuslain 11 §:ssä ja Euroopan ihmisoi-keussopimuksen 9 artiklassa.Rangaistussäännöksen tulkinnassa on lisäksi otettava huomioon perustuslain 12 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa turvattu sa-nanvapauden suoja.Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 artiklan 2 koh- dan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvalli-suuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan todennut, että uskonrau-han rik-komista koskevan rangaistussäännöksen taustalla olevia, kohdassa 6 mainit-tuja pe-rusteita sananvapauden rajoittamiselle voitiin pitää tuolloisen hallitusmuodon 10§:n ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaisina (Pe VL23/1997 vp s. 3). ”

RJK: ”Ihmisoikeussopimusten” pykälien status on epäselvä ja KKO on viime aikoina lakannut noudattamasta niitä, jos oikea laki on niiden kanssa ristiriidassa. 

EIT on lakkautusputkessa.

Se vaikuttaa myös takautuvasti sen päätösten ”lainvoimaan”. Korvausoikeusjuttuja valtiota vastaan tulee.

KKO: ” 10. Kirjoituksessa on tuotu aluksi esille Tampereen käräjäoikeuden muutama päivä aikaisemmin antama tuomio, jolla eräs henkilö oli tuomittu vankeusrangaistuk-seen muun ohella uskonrauhan rikkomisesta sillä perusteella, että hän oli pilkannut profeetta Muhammadia. Kirjoituksen mukaan valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja käräjä-oikeuden kanta oli, että profeetta Muhammadin loukkaaminen oli laitonta, koska Mu-hammad on muslimeille pyhä,minkä seikan kirjoituksessa mainittu professori oli vah-vistanut. Kirjoituksessa on edelleen todettu,että ”toisaalta profes- sori osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla”.


11. Tämän jälkeen kirjoituksessa on esitetty:”Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin: Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedo-fiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.” Tässä kappaleessa mainittu virke on merkitty kirjoitukseen vahvennetulla tekstityypillä.

12. Kirjoituksessa on kysytty,ovatko nämä lauseet laittomia,ja todettu niiden varmasti loukkaavan muslimin uskonnollisia tuntoja.

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on ilmoitettu asiaa lähestyttävän loogisten ketjujen avulla ja tuotu esille ”viisikymppisen” Muhammadin ja hänen kihlaamansa 6- tai 7- vuotiaan Aishan aviosuhde sekä sen ”täyttyminen” tytön ollessa 9-vuotias. ”

RJK: Tämä juttu on historian väärentämistä satavarmasti. V. 611 syntynyt Aisha oli Abessiniassa Muhammedin ”kakkosjohtaja” Abu Bekrin  perheen kuten äitinsä ja isosiskonsa Asman kanssa ainakin vuoteen 1922 (pako Mekkasta), ja hän myös oli suunnittelemassa naimisiin menoa pojan kanssa, joka kuitenkin meni Mekkan puolelle sodan syttyessä kaupunkien välille 623. Muhammedin 1. vaimo Hadidzha kuoli Mekkassa muun uskonliikkeen lähdön jälkeen sieltä jou-lun aikaan joko 622 tai 623. Sen jälkeen Muhammed meni naimisiin niin ikään Abessiasta palanneen Sawdan kanssa. Aisha oli Muhammedin 3.vaimo ja ainoa hänen vaimoistaan, joka ei ollut naimisiinmenohetkellä leski.

KKO: ” Edelleen kirjoituksessa on todettu, että vahvennetulla esitetyt väitteet eivät pitäisi paikkaansa vain, jos väitetään, että

” a) Koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyt-töön). Tämä ei käy, koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksen mukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voitu kiistää loukkaamatta muslimeja. ”

RJK: MITÄ WITTUA???!!!

TÄSSÄ ON KORAANI: MISSÄ TÄÄLLÄ NOIN LUKEE???!!!

www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

nakokulma.net/index.php?topic=11225.msg250955;topicseen#msg250955

Ellei löydy, KKO:n ”päätös” ON LAITON!!!!


(Lukee Koraanissa mitä hyvänsä, HISTORIALISESTI TIETO 6-VUOTIAAN AISHAN NAIMISESTA ON VARMASTI VÄÄRÄ: historiallinen tieto perustuu ABESSINIAN eikä muslimien lähteisiin!

KKO: "b) Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää.Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Muhamma-din kritisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä.Rangaistus on kuolema. Muslimit uskovat, että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen. ”

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on todettu, että kaikki argumentatiiviset väylät vah-vennetulla tekstityypillä esitettyjen väitteiden kumoamiseksi oli teologisesti tukittu ja että Muhammadin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyönteisyys voitiin kiistää vain kiistämällä Koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tai Muhammadin ase-ma Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia. Lopuksi kirjoituk-sessa on toistettu vahvennetulla tekstityypillä aiemmin esitetty väite, tällä kertaa myös alleviivattuna. ”

RJK: Linkki tiskiin, KKO, Koraanista!

KKO: 19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvoston yleiskokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja us-konnollisten vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510(2006) Freedom of ex-pression and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien ju-malanpilkkaa,uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805 (2007) Blasphe-my, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion). Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä korostaa ilmaisunvapautta uskon- nollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädän-töä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

RJK:  Euroopan norsunraatoneuvosto on laiton ja lakkautusputkessa kuten EIT:kin. YK pyyhkii systemaattisesti sen puuhilla peffaa.

KKO;  21. Korkein oikeus toteaa,että kysymyksessä olevat väitteet,joiden mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili, islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pedo-filia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimakkaan herjaavia ja häpäiseviä. Tämä ilmaisujen luonne on ilmeinen sellaisellekin, joille nii-den kohteet eivät ole pyhiä. Kysymys ei siten ole ollut pelkästään uskonnon ja siihen liittyvien ilmiöiden asiallisesta arvostelusta kärjekkäitä,loukkaavia tai provosoivia il-maisuja käyttäen, vaan sen laatuisesta herjaavasta hyökkäyksestä islamia ja sen py-hänä pitämiä kohtaan, jonka johdosta muslimit ovat voineet perustellusti tuntea joutu-neensa oikeudettoman ja loukkaavan hyökkäyksen kohteeksi (I. A. v. Turkki 13.9. 2005 kohta 29). Nykyislamiin ja sen pyhinä pitämiin uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvien väitteiden herjaavuutta ei ole ollut omiaan vähentämään se A:n esiin nostama seikka, että kirjoituksessa on pyritty todistelemaan sanottujen väit-teiden paikkansapitävyyttä viittaamalla profeetta Muhammadin elämästä Koraanissa kerrottuun. ”

RJK: KKO:n päätös on ristitiitainen, koska se valehtelee Koraanissa sanottavan, että Muhammed olisi tehnyt pedofiilisia tekoja, ja toisaalta väitetään ”tuollaisen väitteen oleva voimakkaan herjaava”. Se tarkoittaisi, että ”Koraani olisi islamilaisia kohtaan herjaava”...


http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/sep/17/muhammad-aisha-truth


Keskustelua muualta:

http://www.tiede.fi/keskustelu/32366/ketju/sionistit_vaaristelevat_raavittomasti_koraania_ja_historiaa/sivu/3

Re: Sionistit vääristelevät räävittömästi Koraania ja historiaa

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1142892.html?hilit=Aisha#p1142892


http://www.youtube.com/watch?v=dWwNZmqN ... ature=fvwp

"... He took Aisha to his wife when she was six, but he had sex with her only when she was nine ..."
Arkkis
Läntinen "ruutismedia" voi näemmä julistaa kenen hyvässä "muslimioppineeksi", kuten esimerkiksi "marxilaiseksikin"...

Muhammedin 3. vaimo Aisha, jota tuo sepitetty "Muhammedin 6-vuotiaan naimis-juttu" koskee, syntyi vuonna 611, lähti isänsä Abu Bekrin ja muun perheensä mu-kana Abessiniaan sotalapseksi vuonna 615. Muhammedin uskonliikkeen pako Mekkasta Medinaan tapahtui vuonna 622,ja vasta tämän jälkeen pakolaisia palasi Abessiasta kuitenkin niin, että lapset muut vastaavat palasivat vasta kaksi vuotta kestäneiden sotien jälkeen Medinassa sikäläisiä juutalaisia heimoja vastaan eli 624.

Aisha oli vähintään 13-vuotias mutta mahdollisesti vanhempikin palatessaan sota-pakolaisuudesta. Hänet oli ennen tätä luvattu toiselle miehelle, joka kuitenkin päätyi vihollisen puolelle Medinan ja Mekkan sodassa, joka loppui vasta 630.


http://www.answers.com/topic/aisha

Tämä linkki siis antaa Aihan syntymävuoden 611 ja avioliittovuoden haarukassa 623 – 624. Vuodesta 615 vuoteen 622 Aiṥa oli Abessiniassa.

Linkki on kyllä huono, ja viittaa toisiin vielä huonompiin linkkeihin, joissa ei kaikissa ole päätä eikä häntää, mutta se on toinen juttu.

Nille aika monille, jolla englanti takkuaa, on tähdennettävä,että tässä on toiset asiat historiallisten lähteiden mukaan, kuten nuo syntymävuodet ja sellaiset, ja jotka on tarkoitus ottaa todesta (ovat ne sitä tai eivät...), ja on kohdat ”in traditional view” eli perimätiedon mukaan EROTUKSEKSI HISTORIALLISESTA TIEDOSTA ja vieläpä erikseen sunni- ja shiiaperinteen mukaan, ja nämä ovat siis ristiriidassa historiallisen tiedon kanssa:

” Early life

Aisha was the daughter of Um Ruman and Abu Bakr of Mecca. Abu Bakr belonged to the Banu Taym sub-clan of the tribe of Quraysh, the tribe to which Muhammad also belonged.Aisha is said to have followed her father in accepting Islam when she was still young. She also joined him in his migration to Abyssinia (Ethiopia) in 615 AD; a number of Mecca's Muslims emigrated then, seeking refuge from persecution by the Meccans who still followed their pre-Islamic religions. ”

Täällä on linkki Etiopian pakolaismuslimiryhmään, joita oli oikeastaan kaksi vuosina 615 - 616 sekä 616 - 622, eli arabialaisen ajanlaskun vuoteen 0, jolloin liike pakeni Mekkasta Medinaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_mig ... _Abyssinia

Abu Bekr ja hänen tyttärensä Aisha (611- 678) ja tätä 10 vuotta vanhempi Asma (601 - 695) lähtivät Etiopiaan ensimmäisen muuton mukana, mutta tyttäret palasi
vat vasta toisen muuton mukana 622. Asma meni naimisiin arabikomentaja Zubairin kanssa (joka oli taustaltaan appensa vapaaksi ostamia orjia) ja heidän poikansa Abdallah, sittemmin lainoppinut ja Ṥaria-lain kirjoittajia, oli ensimmäinen Medinassa syntynyt lapsi tuossa muuttajien joukossa.Zubair ja Aiṥa sittemmin johtivat taisteluja Muham-medin serkku Alia, shiia-islamin perustajaa vastaan,ja heitä on luultu Muhammedin jälkeen pariskunnaksikin,mutta he olivat lanko ja käly. Yksi perimätiedon virhelähde on, että Asman väitetään kuolleen 100-vuotiaana v. 695, mutta hän oli tuolloin vasta 94-vuotias.

Abessiniassa ei suinkaan ollut mikään Ö-joukkue, vaan pikemminkin kovimmat sel-laiset nimet,jotka suinkin voitiin aivan välittömästä taistelusta irrottaa,kuten myöhem-pi kalifi ja Koraanin kirjoittaja Othman (Uthman),vaimonsa,Muhammedin tytär Ruqai-ja, sekä Abu Ubaida ibn adž-Džarrah, liikkeen paras sotilaskomentaja, entinen paka-nallisten Allahin-palvojien (kuunjumalan, ”näyttää tietä”), karaavanisuunnistajien päämies (Amr ibn-Abd-Allah, titteli) ja myös entinen ja tulevakin karavaanirosvo...

” According to the early Islamic historian Muhammad ibn Jarir al-Tabari,Aisha's father tried to spare her the dangers and discomfort of the journey by solemnizing her mar-riage to her fiance Jubayr ibn Mut'im,son of Mut‘im ibn ‘Adi.However, Mut’am refused to honor the long-standing betrothal,as he did not wish his family to be connected to the Muslim outcasts. The emigration to Ethiopia proved temporary and Abu Bakr's fa-mily returned to Mecca within a few years. Aisha was then betrothed to Muhammad. ”

On mahdoton ajatus, että keskenkasvuinen Aiṥa olisi palannut tulokseltaan epävarman sodan keskelle ennen kuin vanhapiikasisarensa Asma.

On historiallinen fakta, että Aiṥa oli Abessiniassa neljävuotiaasta (ainakin) kaksitoistavuotiaaksi.

” Marriage to Muhammad

Aisha was initially betrothed to Jubayr ibn Mut'im, a Muslim whose father, though pa-gan, was friendly to the Muslims. When Khawla bint Hakim suggested that Muham-mad marry Aisha after the death of Muhammad's first wife (Khadijah bint Khuwaylid), the previous agreement regarding marriage of Aisha with ibn Mut'im was put aside by common consent. [1] British historian William Montgomery Watt suggests that Muhammad hoped to strengthen his ties with Abu Bakr; [1] the streng-thening of ties commonly served as a basis for marriage in Arabian culture. [2] ”

Muhammedin ensimmäinen vaimo Hadidža,sekä hänen setänsä heimopäällikkö Abu Talib, joka ei itse ollut tunnustuksellinen muslimi,mutta shiia-islamin perustaja Ali ibn Talibin isä, kuolivat samana vuonna, josta kuitenkin lähteissä on epäselvyyttä. Aikaisin esitys on 619, myöhäisin 623.

Kaikki muslimit ovat yhtä mieltä, ettei puhettakaan Muhammedin uudesta avioliitosta ollut Hadidžan eläessä (vaikka tämä itse arabien vanhassa pakanajärjestelmässä kasvaneena olisi tuskin sellaiselle ehdoton este ollut).

Joka tapauksessa Hadidža kuoli Mekkassa,kuten myös Abu Talib,ja siellä ovat myös heidän tunnetut hautansa. Todennäköinen kuolinvuosi on 622.Viimeisenä muslimina siltä erää Mekkasta poistui Ali, ilmeisestikin pakanaisänsä hautajaista (jota shiiat kuitenkin väittävät salamuslimiksi).

Hadidža kuoli jossakin määrin yllättäen ainakin muille kuin itselleen ”lyhyeen anka-raan tautiin”, jonka laadusta ei ole tarkempaa tietoa, perheen (entisessä?) kaupunki- asunnossa, mutta hänen tautiinsa katsottiin vaikuttaneen, että hän piti tapanaan liik-kua Muhammedin ja muun turvallisuussyistä liikekannalla olevan Abu Talibin Banu Hashimin heimon mukana, jotka siis kaikki eivät olleet muslimeja, iästään huolimatta erämaissa kuumuuden ja kylmyyden armoilla, vaikka olikin kaupunkilainen. (Se tauti ei kuitenkaan ollut malaria,johon Muhammed kuoli kymmenisen vuotta myöhemmin.)

Hän kuoli Mekkan asunnossaan ja haudattiin heimon hautausmaahan vain Muham-medin, Abu Talibin ja joidenkuiden muiden läsnäollessa. Rahansa hän oli pistänyt taitavasti menemään liikettä palveleviin tarkoituksiin silloin, kun niitä eniten tarvittiin eli juuri tuohon aikaan. Hänet jopa haudattiin pramean arkun sijasta Muhammedin edustusbeduiiniviittaan käärittynä. Kaikki viittaisi siihen, että liike oli ainakin pääosin tuolloin jo lähtenyt Mekkasta ja sen liepeiltä Jathribiin/Medinaan, ja Mekkassa liikut-tiin mahdollisimman vähän, ja sellainen liikkuminen loppui kokonaan Abu Talibin kuolemaan pari kuukautta naapurinsa Hadidžan jälkeen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Khadija

Vuosi 623:kaan ei ole sikäli ehdottomasti pois suljettu, että varsinainen sota Mekkan ja Medinan välillä syttyi vasta 624, kun Abessiniasta palannut Abu Ubaida nimitettiin Muhammedin joukkojen ylipäälliköksi, ja mekkalaiset rupesivat syyttämään paitsi häntä myös Muhammedia karavaanirosvouksesta.Nyt he myös huomasivat, ettei Abu Ubaidalla sentään ollut abessinialaisia joukkoja komennossaan.

Syytteet eivät ollet täysin vailla perää, ja jopa Muhammedkin osallistui kerran hyök-käykseen mekkalaista karavaania vastaan. Hän joutui keskelle taistelua, sai epilepti-sen kohtauksen pudoten kamelin selästä ja todistajien mukaan ”jäi verettömänä ma-kaamaan taistelukentälle”. Hänen kuolemaansa jo surtiin ja tieto siitä levisi laajalle, kun Muhammed kuitenkin kömpi kentältä kotiin vailla isompaa naarmuakaan, vain kovasti mustelmilla. Kovin yritettiin vängätä, että ”Muhammed on noussut kuolleista”, vaikka tämä itse toppuutteli (eräästä aikaisemmasta, Abu Bekrin pelastamasta munauksesta Taifin kaupungissa viisastuneena), että ”mistään sellaisesta ei varsinaisesti ole kysymys, olen vain ihminen”...

Mainittu ”Aiṥan entinen poikaystävä” liittyy tähän kuvioon sikäli,että pojan isä ja sitten poika itsekin taistelivat Mekkan puolella, vaikka isä oli aikaisemmin ollut Abu Bekrin tärkeä sovittelukumppani. Ongelma ”Aiṥan mekkalaisesta poikaystävästä” oli ”paha”, ja sitä jopa käsiteltiin ”profeetan neuvostossa” (Abu Bekr,Omar ibn Hattab, Ali ibn al-Talib, Othman, Ahu Ubaida, Zubair),ja Muhammedin kanta (että ”mitään ongelmaa ei ole”) jyrättiin, ja Muhammedia kehotettiin vahtimaan vaimojaan, tuolloin kahta, tarkemmin.

According to the traditional sources, Aisha was six or seven years old when be-trothed to Muhammad.[1][3][4] American historian Denise Spellberg states that "these specific references to the bride's age reinforce Aisha's pre-menarcheal status and, implicitly, her virginity." [3] This issue of her virginity was of great importance to early historians who supported the Abbasid Caliphate. These historians considered that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and there-fore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3]

Aisha stayed in her parents' home for several years until she joined Muhammad and the marriage was consummated. ”

Tämä ”perinnetieto” Aiṥasta "lapsimorsiamena” lähtee siis Muhammedin sedän Ab-bain jälkeläisten kalifisuvun (viimmestä päälle umpikieroa väkeä, jotka itse tunnusti-vat eri lahkoakin kuin julkisuuteen antoivat ilmi ja VAINOSIVAT sen islamin lahkoista ”tieteellisimmän”, mutaziliittien jäseniä, johon itsekin salaoppina kuuluivat!) hörhöilyä Muhammedin neitseellisestä ”taivaassa yhdistetystä vaimosta”, kun kaikista muista vaimoista tiedettiin, että ainakaan he evät ole sellaisia. (Ja mahdollisia vieraita naisia ei oteta huomioon, vaikka niitäkin Muhammed vanhemmiten käytti.) Hadidžahan oli ollut kaksi kertaa naimisissakin ja perinyt molemmilta miehiltään karavaanikauppa-huoneet. Perheeseen kuului alussa myös kaksi hänen tytärpuoltaan edellisten aviomisten perua.

” Age at marriage

The issue of Aisha's age at the time she was married to Muhammad has been of interest since the earliest days of Islam. Early Muslims regarded Aisha's youth as demonstrating her virginity and therefore her suitability as a bride of the Prophet.

During modern times, however, critics of Islam have taken up the issue, regarding it as reflecting poorly on Muhammad's character. References to Aisha's age by early historians are frequent. [3] According to Spellberg,historians who supported the Ab-basid Caliphate against Shi'a claims considered Aisha's youth,and there-fore her pu- rity,to be of paramount importance.They thus specifically emphasized it,implying that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and therefore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3] ”

Eli tuo olisi historiallisesti perätöntä sekoilua liittyen ”oikeuteen Muhammedin feo-daaliseen perijyyteen”, jonka ei katsoisi kauheasti tämän päivän ihmisiä kiinnosta-van. Muhammedhan tavallaan loi feodaalisen valtion. (Vaikka monet olisivat mielum-min luoneet esimerkiksi kapitalistisen,mutta siihen ei ollut todellisia mahdollisuuksia. Bysantissahan oli vielä tuolloin antiikkinen orjuus, vaikka 200 vuotta oli jo kulunut Suur-Rooman hajoamisesta, ja se orjuus oli ollut vasta "kunnolla" leviämässä Arabian niemimaalle. Shiiat sittemmin ovat painottaneet uskonnollisen ja poliittisen johdon sukulaisuutta Muhammediin, sunnit taas eivät.


Keskustelua:

Sionistit vääristelevät räävittömästi Koraania ja historiaa

Linkki uskovaisten piirien Palestiina-keskusteluun:

http://www.reinosav.net/palest_myth.htm

Kaikki järjestään, mitä tuossa sanotaan Palestiinasta on siis
valitettavasti valhetta.

(Rooman maakunta Syria Palestina, aluksi kristittty ja pääasiassa arameankieli-nen, arabiankielinen beduiinimaakunta taas oli Arabia Petraea, pääkaupunkina Jordanian Petra) ja palestiinalaisista (filistealaisista)

Suviolahti:

" MYYTTI NIMELTÄ "PALESTIINALAINEN KANSA"

Palestiina, joka käsittää nykyisen Israelin ja Länsirannan, ei tosiasiallisesti ole kos-kaan ollut muinainen kotimaa niille arabeille, jotka asuvat Israelissa ja Länsirannalla. "Pa-lestiinalaiset" ovat arabeja, joita 1800-luvun lopulta ja erikoisesta 1900-luvun alusta alkaen muutti ympäröiviltä arabialueilta Palestiinaan.1880-luvulla oli alkanut juutalaisten organisoitu maahanmuutto, joka veti mukanaan arabeja naapurimaista. "

On olemassa kaksi ERI ASIAA,jotka usein suomennetaan "Palestiinan kansaksi", nimittäin ´palestiinalaisten arabikansa´,"Palestinian people" (yksiköllinen, monikolli-seksi tulkittuna se on "kaikki Palestiinan asukkaat"), joka on etninen joukko eri mais-sa palestiinalaista alkuperää olevaa, arabian kielen palestiinanmurretta puhuvaa, sunni-islamilaista, jos uskovaisia, väkeä, jotka eivät kuulu beduiiniheimoihin (toinen alueen arabikansa), sekä poliittinen "Palestinian (Arab) nation", joka taas määräytyy YK:n PL 181:n (29.11.1947) perusteella niistä Plestiinan asukkaista, jotka ovat juridi-sesti oikeuttettuja tuon osin Israelin miehittämän ja Palestiinalaishallinnon maailmalla edustaman Palestiinan arabivaltion kansalaisuuteen.

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

" Kyseinen muuttokausi oli Turkin Ottomaanien valtakaudella.Ekologisen katastrofin (=Turkin puuverotuksesta seuranneet metsien tuhohakkaukset) kokenut autioitunut ja karu sekä harvaan asuttu Palestiina oli hyvin harvojen Turkin feodaaliruhtinaitten omistuksessa. "

Feodaalinen omistus oli erilaista kuin kapitalistinen: heimot olivat oikeutettuja hyö-dyntämään alueita. Heimojen johtajat ja vielä seuraavatkin feodaaliherrat esimerkiksi Kairossa tai Damaskoksessa olivat arabeja, mutta tunnustivat Turkin sulttanin ylival-lan. Turkkilaiset tuskin juuri Palestiinassa mitään omistivat, koko imperiumin ydin-aluetta olivat juuri Egypti ja Syyria, ja virkakielikin oli arabia jopa vuoteen 1936 asti.

" Vuodesta 1517 vuoteen 1917 Palestiina oli Turkkilaisten aluetta ja vuodesta 1917 vuoteen 1948 se oli Kansainliiton ja YK:n alaisena Iso-Britannian mandaattialuetta. Lähes unohduksissa ollut "Palestiina"-nimi (muinaisten roomalaisten käyttämä nimi-tys 2. vuosisadalta eKr.) elpyi vähitellen uudelleen käyttöön ja siitä tuli virallinen nimi brittien mandaatille. "

Palestiina-nimi oli ollut alueesta yhtäjaksoisesti käytössä vuodesta 133 j.a.a., jolloin se nimettiin Rooman Palestiinan maakunnaksi.

" Mitään "Palestiina"-nimistä maata kansainvälinen laki ei tunne "

Kyllä tuntee oikein hyvin niin valtion juridisesti kuin maantieteellisen alueenkin Jor-dan-joen ja Välimeren välissä. Jordania ei siihen alueeseen ole koskaan kuulunut.

" ja vielä vähemmän sen nimistä arabimaata, eikä alueen historia myöskään tunne muinaista "palestiinalaista kansaa". "

Palestiinan arabivaltio on mm. Arabiliiton jäsen, ja YK:n tarkkailijajäsen. Sen presidentti on Mahmud Abbas.

" "Palestiinalaiset" ovat samaa arabikansaa kuin 60% Jordanian väestöstä. "

Jordanin pääkansallisuus on beduiinit,joka kuuluu ns. varsinaisiin (proper) arabeihin, joihin taas palestiinalaiset eivät kuulu: he ovat omaksuneet arabian myöhemmin kielekseen kuten useimmat egyptiläiset, syyrialaiset, irakilaiset, libanonilaiset, algerialaiset, marokkolaiset, maurit jne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian

" Jordania on entinen Transjordania,jonka Iso-Britannia vuonna 1922 Kansainliitolta (YK:n edeltäjä) saamallaan mandaattioikeudella erotti arabivaltioksi sillä edellytyksellä, että nykyinen Israelin ja Länsirannan alue jäävät juutalaisvaltioksi. "

Valhetta. Palestiinan juutalaisvaltioksi kaavailtiin tuolloin mandaatinhaltijan virallisen Peelin komission toimesta paljon PL 181:n (eli suurin piirtein vuoden 1949 rajojen, ns. vihreän linjan) antamaa Palestiinan juutalaisvaltiota (laillista Israelia) pienempää aluetta, joka Englannin mielestä mielihyvin olisi vielä saanut olla jotenkin Englannin alainen "kiitokseksi vaivannäöstä"...

http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission

"Kansainliiton mandaatin ehdot olivat kansainvälistä oikeutta, siis oikeutus nykyisen Israelin valtion olemassaololle Länsiranta siihen mukaan lukien. "

Eivät olleet eikä mandaatissa mitään koko Palestiinaa juutalaisille ollut ikinä "luvattu", eikä missään muuallakaan.

Mandaatit lakkautettiin v. 1948 PL 181:n mukaisesti.

Se on nyt Kansainvälistä lakia, joka korvaa YK:n mandaatit.

" Palestiinalaisvaltio on myös olemassa ja se on nykyinen Jordania. "

EI OLE. Sillä ei ole mitään tekemistä palestiinalaisvaltion kanssa, paitsi että se on miehittänyt tälle kuuluvaa Länsirantaa, mutta on nyttemmin tunnistanut tosiasiat ja luopunut "vaatimuksistaan" (joita Britannia lietsoi).

" Itse Jordanian kuningas Hussein totesi 26.12.1981 An-Nahar-Al Wal Daul -lehdessä: "Jordania on Palestiinaa ja Palestiina on Jordaniaa". "

Tyhjää lätinää, jonka hän on perunut.

" "Palestiinan kansa"- nimellä vääristynyt identiteetti palvelee vain taktisia tarkoitus-periä arabien poliittisessa päämäärässä korvata Israel islamilaisella valtiolla. "

Palestiinan arabivaltio ei millään tavalla uhkaa Israelin valtiollista olemassaoloa, kunhan tämä vain pysyttelee omalla laillisella PL 181:n mukaisella alueellaan.

" Tätä vääristynyttä identiteettiä, joka ei ulotu pitemmälle taaksepäin kuin vuoteen 1967, arabit ovat toistaneet niin paljon, että läntinen maailma on alkanut pitää sitä oikeana. "

Asiassa ei ole tapahtunut MITÄÄN UUTTA v.1967,paitsi että Israel valtasi silloin Palestiinan arabivaltion ja myös osan Syyriaa, sekä Egyptin (beduiinialueen) Siinain.

" "Valhe hyväksytään, kunhan se on riittävän suuri ja se toistetaan riittävän usein" totesi aikoinaan natsien propagandaministeri Göebbels. "

Juuri tätä Suviolahti itse yrittää nyt tehdä.

" Myytti "palestiinalaisesta kansasta" syntyi arabien poliittisena vastavetona Israelin kesäkuussa 1967 voitettua arabiarmeijoita vastaan käymänsä kuuden päivän sodan ja otettua Länsirannan haltuunsa. Länsirannan väestö tällöin muuttui äkkiä Israelin alistamaksi ja sortamaksi muinaiseksi "palestiinalaiseksi kansaksi", vaikka maata nimeltä Palestiina, jota "palestiinalaiset" olisivat hallinneet, ei ole koskaan ollut (saati Jerusalem pääkaupunkina). "

On Palaestiinan arabivaltio, presidentti Mahmoud Abbas.

" Myöskään ei ole ollut palestiinalaisen itsenäisen kansakunnan omaa kieltä ja kult-tuuria eikä mitään huomattavaa liikettä "palestiinalaisten" kotimaan puolesta ennen vuotta 1967. "

On kyllä arabian Palestiina murre (siitä on suomeksi yksi oppikirjakin):

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian#Language

" Itse Jordanian kuningas Hussein ei siis syyttä julistanut laittomaksi Arabiliiton vuonna 1974 tekemää päätöstä, jolla PLO on kaikkien "palestiina-laisten", myös Länsirannan arabiväestön, virallinen edustaja. "

Sen on YK hyväksynyt, ei siinä Jordanian kuninkaan rypistelyt auta.

" On syytä vielä korostaa,että PLO:ta ei ole koskaan valittu kansanäänestyksellä "pa-lestiinalaisten" edustajaksi;se on arabivaltioiden arabipakolaisten nimissä synnyttämä terroristijärjestö Israelin tuhoamispäämäärässä. "

Se on valittu vaaleilla parlamenttiin, eikä YK ole todennut sitä koskaan "terroristijärjestöksi", kuten Hamasin ja shiialaisten Hizbollahin.

" Tavoitellessaan islamilaista valtiota Israelin tilalle "palestiinalaisten" yksi keskei-simpiä toimintamuotoja on järjestää selkkauksia, jotka saadaan näyttämään Israelin "palestiinalaisiin" kohdistamana sortona ja Israelin harjoittamana valloituspolitiikka-na. Tässä hämäämisessä "palestiinalaiset" ja muutkin arabit ovat onnistuneet erinomaisesti. "

Palestinalaishallinto ja PLO EIVÄT tavoittele alueelle erityistä islamilaista tasavaltaa kuten Hamas. Voisipa olla ettei tulisi edes valtionkirkkoa, mutta kompromissina selsinen varmaan tulee kuitenkin.

" Esimerkiksi vuoden 1996 alkuun mennessä YK:n täysistunto oli tuominnut Israelin 321 kertaa ja YK:n turvallisuusneuvosto 49 kertaa.Kumpikaan näistä instansseista ei ollut kertaakaan tuominnut yhtään arabimaata tai niiden Israeliin kohdistamaa terroria. "

Laittoman miehityksen aseellinen vastustaminen ei täytä terrorin tuntomerkkejä.

Katsotaanpa vielä miten Korranin lainaukset pitävät yhtä alkuperäislähteen kanssa:

Suviolahti, Koraani muka juutalaisista:

" Tiedättehän te kyllä, kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat sapattia; me sanomme heille: "Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!" (suura 2:65) "

Koraani, lainaan vähän useamman jakeen:

http://www.islamopas.com/koraani/002.htm

" 62. (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalaisia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona;ei mikään pelko valtaa heitä,eikä heidän tarvitse murehtia.

63. Muistakaa, kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.»

64. Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon.

65. Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

66. Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille. "

Aivan ensimmäiseksi todetaan,että "juutalaiset, kristityt ja saabalaiset (Etelä-Arabian pakanat, jotka palvoivat pakanjumalista kuujumala Allahia/Hubalia, Muhammedin itsensäkin suku oli sieltä kotoisin) voivat jopa päästä samaan "Taivaaseenkin" kuin islamilaiset (tietysti vain jos tekevät niin kuin islamilaiset sanovat, tai aivan erityisesti kaatuvat sodassa näiden puolella, umpipakanaa tuokaan ei auta....)

Toisekseen, millä perusteella tuo "sapatin rikkojat" tarkoittaisi juuri juutalaisia? Tuol-lainen jae siellä Koraanissa on,mutta se koskee iankaikkisen vanhoja Mooseksen aikaisia asioita eikä tätä päivää.

Suviolahti:

" Sano: Kerronko minä teille,kuka saa pahimman palkan Jumalan luona? Ne, jotka Jumala kiroaa ja joihin Hän vihastuu tehden heistä apinoita, sikoja ja epäjumalan-palvelijoita. He ovat huonoimmassa asemassa ja kauimmaksi eksyneet tasaiselta tieltä. ... Me olemme asettaneet heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnouse-muksen päivään asti (suura 5:60-64). "

Koraani, 5: 54 - 69:

" 54. Te, jotka uskotte! Jos teistä tulee uskonluopioita, silloin Jumala nostaa itselleen kansan, jota Hän rakastaa ja joka rakastaa Häntä, ollen sävyisä oikeauskoisia koh-taan, urhea uskottomia vastaan,eteenpäin pyrkivä Jumalan tiellä, pelkäämättä arvos- telijain moitteita. Tällainen on Jumalan armo,Hän osoittaa sen kenelle suvaitsee, sillä Jumala on ääretön, tietävä.

55. Teidän liittolaisenne ovat siis: Jumala ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskoiset, nimittäin ne, jotka rukouksessa pysyvät ja jakelevat asetettuja almuja Jumalaa nöyrästi palvellen.

56. Ne taas,jotka ovat liitossa Jumalan ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskoisten kanssa, ovat totisesti sillä puolella, jolle Jumala suo voiton.

57. Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joille Kirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ot-tako sellaisia ystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidän uskontoan-ne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaa hurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia.

58. Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat sen pilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntä väkeä.

59. Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskomme Jumalaan sekä siihen,mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.»

60. Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

61. Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme»,ja saattavathan he todel- lakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee,

62. ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät.

63. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.

64. Ja juutalaiset sanovat:»Jumalan kädet ovat sidotut».Heidän kätensä sidotut ovat, ja he ovat jääneet ilman Jumalan suosiota, koska niin sanovat. Ei, Hänen molemmat kätensä ovat ojennetut, mutta Hän jakelee niin kuin Hän suvaitsee. Ja sekin, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä ilmoittanut,vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja us-kottomuuteen.Siksi Me olemmekin kylvänyt kaunaa ja vihaa heidän keskuuteensa ai- na ylösnousemuksen päivään asti. Joka kerta, kun he sytyttävät sodan liekin, Jumala sammuttaa sen, ja he harhailevat maan päällä pahaa tehden, eikä Jumala rakasta niitä, jotka pahaa tekevät.

65. Jospa Kirjoitusten kansa todellakin uskoisi ja hartautta harjoittaisi, Me varmasti pyyhkisimme heidän pahuutensa heistä ja Me totisesti sallisimme heidän astua autuuden tarhoihin.

66. Ja jos he olisivat pitäneet kiinni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä, minkä heidän Herransa on ylhäältä ilmaissut,olisivat he totisesti saaneet nauttia siunausta ylhäältä samoinkuin maasta tulevaa. Heidän joukossaan on oikeamielisiäkin, mutta kelvotonta on se, mitä suurin osa heistä tekee.

67. Lähettiläs! Julista sitä, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä lähettänyt, sillä jos et niin tee, et voi pitää itseäsi lainkaan Hänen sanansaattajanaan. Kyllä Jumala varjelee sinut ihmisiltä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan uskottomiin.

68. Sano: »Te Kirjoitusten kansa, teidän perustanne on kestämätön, ellette pidä kiin-ni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä,minkä teille Herranne on ylhäältä ilmaissut.» Se, mikä on sinulle ylhäältä ilmoitettu, vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Älä siis murehdi uskottomasta kansasta.

69. Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin),sekä juutalaisten ja sabealaisten sa-moin kuin kristittyjen suhteen olkoon niin, että joka uskoo Jumalaan ja ylösnouse-muksen päivään ja tekee hyvää, sitä ei pelko valtaa eikä hän joudu murheeseen. "

Ensinnäkään Islamissa EI OLE "valittua kansaa" (tai jos on, niin Allah voi sitä koska tahansa myös "vaihtaa"). Suurat 54-59 on tarkoitettu "kansalle" (umma, tarkoittaa myös uskonyhteisöä),joka SAATTAA KATSOA olevansa "valittu kansa" eli arabeille. Muhammed varoittaa olemasta "liian varma".

Toisekseen:mistä lopultakaan käy ilmi,että suurat 60-63 olisi tarkoitettu nimenomaan juutalaisille? Heistä juttu lähtee varmasti kulkemaan vasta suurasta 64.

Muhammed KEHOTTAA elämään Tooran ja evankeliumin mukaan,EIKÄ VAROITA SELLAISESTA. Sotimisesta hän varoittaa, erityisesti juutalaisia. Muhammed ei ole turhan tarkka siitä,minkä motiivien mukaan hänelle "kelvollinen" toiminta tapahtuu. (Ja rangaistus vääränlaisesta toiminnasta yleensä seuraakin suht koht välittömästi ja Maan päällä tavallisesti, Helvetin tulet on varattu erityisesti salakähmäisistä rikoksis-ta, kuten murhasta ja vääränä profeettana esiintymisestä, joita ei heti huomaa tai osaa epäillä...)

Koraanin henki on TÄYSIN MUUTA kuin mitä sionistit väittävät suhteessa juutalai-siin ja kristittyihin. (Sen sijaan me pakanat sekä "monijumaliset" eli Mekkan vanhan uskonnon kannattajat ovat peruspahaa väkeä Koraanin- kin mielestä...)

Suviolahti:

" Kun tähän sitten liitetään imaamien lupaus marttyyrille paremmasta taivaspaikasta 72 neitsyen kanssa sekä huolehtiminen marttyyrin perheestä taloudellisesti (arveltu olevan 25000 dollaria/ marttyyri), on "palestiinalaisten" aivopesu täydellinen "sionis-tien, noitten apinoitten ja sikojen lasten, räjäyttämiseen". On totaalisesti väärin puhua "palestiinalaisten" epätoivosta. Sen sijaan kyse on islamin opin kieroutuneisuudesta, Allahin Koraanissa määrätessä juutalaiset ikuiseen kiroukseen ja nöyryytykseen (suura 4: 52-56). "

Koraani, suura 4:47-56:

" 47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoitta-nut (Koraanissa) vahvistaen sen,minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (uskokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroam-me teidät samoin kuin Me kirosimme sapatin rikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

48.Totisesti Jumala ei anna anteeksi,että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaa Jumalalle vertaisia, tekee kauhean synnin.

49. Etkö ole katsellut sellaisia, jotka tekeytyvät synnittömiksi? Ei, Jumala yksin vanhurskauttaa kenet tahtoo, eikä heille tehdä hituistakaan vääryyttä.

50. Katso,kuinka he keksivät valheita Jumalasta. Tämä itsessään on jo julkea synti.

51. Etkö ole katsellut niitä (Arabian juutalaisia), jotka ovat saaneet osan Pyhästä kirjasta? He uskovat Dshibt- ja Taaguut -epäjumaliin ja sanovat monijumalaisista: »Nämä ovat paremmalla tiellä kuin uskovaiset (musli-mit)».

52. He ovat niitä, jotka Jumala on kironnut, ja sille, jonka Jumala on kironnut, sinä et koskaan ole löytävä auttajaa.

53. Olisiko heilläkin osansa (Messiaan) valtakunnassa? Silloin he eivät antaisi (siitä) ihmisille vähääkään .

54.Tai kadehtivatko he ihmisiä siitä,mitä Jumala runsaudessaan on heille suonut? Olemmehan Me lähettänyt Aabrahamin jälkeläisille Pyhän kirjan ja viisauden, vieläpä annoimme heille mahtavan valtakunnan.

55. Osa heistä otti sen vastaan uskoen, ja osa heistä suhtautui siihen epäuskoisesti. Helvetissä riittää tulta heidän palamistansa varten.

56. Ne, jotka hylkivät Meidän ilmoitustamme, poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin heidän ihonsa kärventyy, annamme sen sijalle uuden,jotta he maistaisivat tuskaa, Jumala on totisesti mahtava ja viisas.

57. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä,päästämme Me huvitarhoihin, joissa purot solisevat, ja he viihtyvät siellä ikuisesti; siellä odottavat heitä puhtaat puolisot, ja Me sijoitamme heidät vilpoisiin varjopaikkoihin. "

Aivan ensimmäiseksi suuran 4 jakeesta 47 käy vääjäämättömästi ilmi, että SUURAN 5 "SAPATINRIKKOJAT" (joita manataan "muuttumaan sioiksi ja apinoiksi") EI TAR-
KOITA JUUTALAISIA EIKÄ KRISTITTYJÄ,kuten Suviolahtikin väittää, koska tässä jakeessa heidät esitetään varoittavana esimerkkinä juutalaisille ja kristityille. Kysei-nen viittaus koskee jotakin Mooseksen aikaista erityistä ryhmää. (Vain sana "sapatti" viittaa siihenkään, että ryhmällä olisi ollut jotakin tekemistä juutalaisten kanssa.)

http://www.answering-christianity.com/sami_zaatri/3_misinterpreted_ayat.htm

Vaikka Raamattu on väärällään "ennustuksia", niin Koraani ei välttämättä ole, eikä tuollaisella esimerkkiviittauksella tarvitse olla mitään viittausluonnetta myöhempiin ryhmiin ja aikoihin.

Suviolahti kääntää vielä muka "Koraanin mukaan" "sionistit apinoiden ja sikojen lap-siksikin",vaikka muinainen manaus meinasikin enempi muinaisten "sapatinrikkojien" olleen apinoiden ja sikojen "vanhempia" kuin sellaisten lapsia...

http://www.bible.ca/islam/islam-koran-fairy-tales-dr-morey.htm

http://abdurrahman.org/comprel/sabbathBreakers.html

Jakeiden 58 ja 59 mukaan "pelastus" riippuu viime kädessä "yksin Allahista", aivan vastaavasti kuten protestanttisessa kristiuskossakin.

Jakeissa 51 - 53 on taas kyse jostakin "juutalaisesta" erityisryhmästä Arabiassa, joka palvelee myös Taaguut- ja Dzhibt -("epä")jumalia (eli eivät siis ole lainkaan juutalaisia, ainoastaan saaneet näiltä vaikutteita).

Muhammed saarnaa Allahin nimissä "Me olen tehnyt sitä ja tätä" -muodossa kuin "Allah itse puhuisi".Kyse on mahdollisesti jostakin "transsisaarnasta".Se joka "polt-taa tulessa (Helvetissä)" epäuskoiset vääräuskoiset, on Allah itse (ja vasta Helvetis-sä!) eikä esimerkiksi "arabit" ja Maan päällä. (Ja tuossa yhteydessä myös vaihtaa nahkan uuteen kun se on palanut puhki; tarkasti ottaen se on Islamin uskon Perkele siellä helvetissä, joka sen nahan vaihtaa.Islamissa Allah on todellakin kaikkivaltias, eikä ole SELLAISTA "Perkelettä", joka hänen mahtiaan todella vastustaisi ja jota Allah ei pystyisi tappamaan, vaan Perkele on Allahin tahtoa kuuliaisesti toteuttava tuonpuoleinen pyöveli Helvetissä.)

Ta jakeen 57 mukaan taaskin "Taivaspaikkakaan" ei riipu ensisijaisesti ollenkaan, MITEN USKOO (kuten kristinuskossa), kunhan vain uskoo "yhteen jumalaan", ja "tekee hyviä töitä"...

Kauheita tekstivalehtelemaan nuo kristityt ja juutalaiset sionistit...