Lainaus Skepsis ry:n keskustelupalstalta:

keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/368793

Lainaus: Yliopistohumanisti, 19.02.2013 10:18:27, 368756

Mutta eikö pitäisi punnita myös sitä,mitä sananvapaudesta ja muista ihmisoikeuk-sista periksi antaminen tässä ja nyt saattaa tarkoittaa jonkun muun sananvapaudelle jossain toisaalla joskus toiste?

Lainaus: EsaL, 19.02.2013 16:59:04, 368762

Jos lähdetään sellaiselle tielle, että yhteiskunta yhteisestä pelosta taipuu fundamentalistien tahtoon, sille ei ihan heti loppua näy.

Lainaus: Mr.K.A.T., 20.02.2013 02:30:39, 368780

Totta kai, mutta ei asia ole noin mustavalkoinen. Sananvapautta voi toteuttaa eri tavoin, ja joistain tavoista on enemmän haittaa, joistain enemmän hyötyä. Hyödyt-tömintä on aiheuttaa niin voimakasta kuohuntaa, että asia unohtuu metelin alle. Jos pystyy esittämään asian niin, että vastapuolikin ymmärtää näkökannan, se on hyödyllisintä.

Olen paitsi EsaL:n kanssa niin myös EU:n ihmisoikeustulkintojen+KKO:n kanssa samaa mieltä.

Asia voidaan ja pitääkin esittää loukkaamatta.

"Ihmisoikeustuomioistuin on toisaalta korostanut sitä, että poliittisenkaan keskus-telun vapaus ei ollut rajoittamaton ja että demokraattinen ja pluralistinen yhteis-kunta perustui suvaitsevuuteen ja ihmisten tasa-arvoon.Sen vuoksi oikeasuhtaisia seuraamuksia saattoi olla tarpeen määrätä silloin,kun luotiin muun muassa uskon-nolliseen suvaitsemattomuuteen perustuvaa vihaa tai siihen yllytettiin taikka sitä yritettiin perustella (esimerkiksi Müslüm Gündüz v. Turkki, 4.12.2003, kohdat 40 ja 41, Erbakan v. Turkki 6.7. 2006 kohdat 55. iv ja 56, Karatepe v. Turkki 31.7. 2007 kohta 25 ja Féret v. Belgia 16.7. 2009 kohdat 63 ja 64). Kun kaiken suvaitsematto-muuden vastustaminen kuului olennaisena osana ihmisoikeuksien suojeluun, oli erittäin tärkeää, että poliitikot välttivät puheissaan lausumia, jotka saattoivat ruokkia suvaitsemattomuutta (Erbakan v. Turkki kohta 64)."
..
Uskonnollisten mielipiteiden yhteydessä sananvapauden käyttämiseen liittyviin vastuisiin kuitenkin sisältyi velvollisuus mahdollisimman pitkälle välttää ai-heettoman hyökkääviä ja siten toisten oikeuksia loukkaavia ilmaisuja, jotka eivät miten-kään edistäneet ihmisoikeuksista käytävää julkista keskustelua. Näin ollen saattoi olla välttämätöntä kieltää tai säätää rangaistaviksi uskonnollisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvat sopimattomat hyökkäykset edellyttäen kuiten-kin, että toimenpiteet olivat suhteessa hyväksyttäviin päämääriin.
Sananvapauden rajoitusten välttämättömyys tuli perustella vakuuttavasti (Otto-Preminger-Institut v. Itävalta 20.9.1994 kohdat 47,49 ja 50 sekä I.A.v.Turkki 13.9.2005 kohdat 24 - 28).

19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvoston yleiskokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja us-konnollisten vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510 (2006) Freedom of expression and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen kos-kien jumalanpilkkaa, uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vas-taan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805 (2007) Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion).Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä korostaa ilmai- sunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, otka ovat rinnastettavissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

-KKO:n ratkaisusta Kemppisen blogissa. (Boldaukset minun) (siis, Mr.KaT:in, HM)

Sananvapaudella on aina rajansa.

kemppinen.blogspot.fi/2012/06/halla-aho.html

RJK: 20.02.2013 10:17:28 368793

Houru-Kemppinen (saa pilkata: muka ”120 mil. ”Stalinin hallinnon uhria”, kun Me-morial-järjestöllä on 1.2 mlj. nimeä, joista 2/3 noissa yhteyksissä kuoli, mukana on tutkintoaikanakin kuolleet, ja aivan taval-lisiiin syihin rangaistuasaikana kuolleet):

” Minulla on ollut jo kauan täysin kielteinen käsitys Halla-ahosta. Silti yllätyn hiu-kan. Hänen esittämäänsä,edellä lainaamaani kannanottoa tuomioista ”muutaman ihmisen henkilökohtaisena tulkintana” ei ole esitetty Suomessa lapualaisvuosien jälkeen eli 80 vuoteen.

Esimerkiksi Moskovan kommunistit pitivät tuomioistuimia luokkavallan aseina, joiden ratkaisuilla ei ollut merkitystä. Se on eri mielipide eikä logiikkaa vailla. ”

RJK: Kommunistit pitivät kaikkia tuomioistuimia tuohon aikaan,myös omiaan ”luokkavallan ylläpitäjinä”, eikä tämä tällaisenaan tarkoittanut automaattisesti lait-tomuutta, jos oli Kansainliiton ja sen hyväksymät lait ja päätökset niiden mukaisia. NL hyväksyttiin KL:on 1934, ja siitä alkaen se väitti itse noudattavansa KL:n lakia (joka koski vain tiettyjä, erityisesti sota-asioita, rajoja jne.). ”Luokkavalla ylläpitäjä” on poliittinen argumentti. Lapualaispäätökset olivat Suomen lakien vastaisia,ja eri-koislait KL:n lakien mukaan mitättömiä. Houru-Kemppinen jankuttaa,että ”kommu- nistit olisivat olleet aseellisessa sodassa Suomen hallitusta vastaan”. Asia ei pidä paikkaansa, eivätkä kaikki lapualaistuomioiden uhrit olleet kommunisteja, kyyditetyistä puhumattakaan.

Houru-Kemppinen: ” Kansanedustaja kysyy vielä, miten pitkäksi aikaa minkäkin-lainen rikos invalidoi (?) henkilön erilaisiin tehtäviin. Hän olisi voinut kysyä sitä ke-neltä tahansa peruskoulun ala-asteen oppilaalta tai sellaisen puuttuessa oikeus-tieteen ylioppilaalta.Tuomion seuraamukset tulevat voimaan tuomion antamisesta, eli Halla-ahon laskenta alkoi viime viikolla. (Hovioikeuden ratkaisun täytäntöön-panokelpoisuus on hiukan eri asia.)

Luottamustoimessa henkilön sopivuuteen vaikuttava rikos on sellainen, joka on lähellä tuossa luottamustoimessa käsiteltäviä asioita. Esimerkiksi Halla-aho on tuomittu juuri sellaisista rikoksista,joiden vuoksi hän soveltuu sangen huonosti eduskunnan hallintovaliokuntaan. Lisäk- si erinäisissä tehtävissä odotetaan asianomaisen käyttäytyvän kunniallisesti.

Turhan muuten kuvitella, ettei korkein oikeus olisi miettinyt Halla-ahon kohtaloa huolellisesti. Kansanedustajaa tuomittaessa on oltava erikoisen varovainen. Itse olisin tuomarina määrännyt kuukauden vankeutta ehdollisena. Ja se olisi ollut me-noa valiokunnasta,perustuslakivaliokunnan annettua asiasta lausuntonsa.Jos olisi keskusteltu kahdesta tai kolmesta kuukaudesta,olisin ollut valmis. Teko on törkeä, kuten tuomitun kommenttikin. ”

RJK: Kansanedustajan validisuus on viime kädessä, poliittinen kysymys, ellai hän ole juuri jotakin tuomiota istiumassa. Poliittisista rikosta tuomitsee Valtakunnanoi-keus. (Sinne Kemppinen pitäisi asettaa tutkittavaksi tuomiosituinuransa aikaisista ja muistakin skitsoiluista!)

Kemppinen/KKO: ” Korkeimman oikeuden ratkaisu

Perustelut

I Kysymyksenasettelu

” 1. A on internetissä olevalla sivustollaan www.A.com/scripta julkaissut 3.6.2008 kirjoituksen otsikolla ”Muutama täky Illmanin Mikalle”.Kirjoituksessa on esitetty jäl- jempänä selostetut kaksi lausumaa, joiden johdosta virallinen syyttäjä on vaatinut A:lle rangaistusta rikoslain 17 luvun 10 §:n nojalla uskonrauhan rikkomisesta ja ri-koslain 11 luvun 10 §:n nojalla kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.Syyttäjä on lisäksi vaatinut, että syytteessä tarkoitetut sisällöltään lainvastaiset verkkoviestit määrätään sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla poistettaviksi yleisön saatavilta ja hävitettäviksi.

2. Käräjäoikeus on lukenut A:n syyksi uskonrauhan rikkomisen ja tuominnut hänet siitä 30 päiväsakon rangaistukseen. Syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on käräjäoikeudessa hylätty. Käräjäoikeus on määrännyt kirjoituksen tuomio-lauselmassa yksilöidyin tavoin poistettavaksi yleisön saatavilta.

3. Hovioikeus on pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen muutoin, mutta on määrännyt yleisön saatavilta poistettavaksi ja hävitettäväksi vain ne kirjoituksen kappaleet, joihin syyksilukeminen on kohdistunut.

4. Syyttäjän valituksen perusteella Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko A:n syyksi luettava myös kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja määrättä-vä myös tämän lausuman sisältävät verkkoviestin osat poistettavaksi ja hävitettä-väksi. A:n valituksen perusteella kysymys on siitä, onko syyte uskonrauhan rikkomisesta hylättävä. Lisäksi kysymys on rangaistuksen määräämisestä.

8. Uskonnonvapautta turvataan nykyisin perustuslain 11 §:ssä ja Euroopan ihmis-oikeussopimuksen 9 artiklassa.Rangaistussäännöksen tulkinnassa on lisäksi otet- tava huomioon perustuslain 12 §:ssä ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa tur-vattu sananvapauden suoja. Ihmisoikeussopimuksen 9 artiklan 2 kohdan ja 10 ar-tiklan 2 kohdan mukaan sekä uskonnonvapautta että sananvapautta voidaan lailla rajoittaa, jos se on demokraattisessa yhteiskunnassa välttämätöntä muun muassa yleisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen tai muiden henkilöiden oikeuksien tur-vaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan todennut, että uskonrauhan rikkomista koskevan rangaistussäännöksen taustalla olevia, kohdassa 6 mainittuja perusteita sananvapauden rajoittamiselle voitiin pitää tuol-loisen hallitusmuodon 10§:n ja ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaisina (Pe VL 23/1997 vp s. 3). ”

RJK: ”Ihmisoikeussopimusten” pykälien status on epäselvä ja KKO on viime aikoi-na lakannut noudattamasta niitä, jos oikea laki on nii- den kanssa ristiriidassa. 

EIT on lakkautusputkessa.

Se vaikuttaa myös takautuvasti sen päätösten ”lainvoimaan”. Korvausoikeus-juttuja valtiota vastaan tulee.

KKO: ” 10. Kirjoituksessa on tuotu aluksi esille Tampereen käräjäoikeuden muuta-ma päivä aikaisemmin antama tuomio, jolla eräs henkilö oli tuomittu vankeusran-gaistukseen muun ohella uskonrauhan rikkomisesta sillä perusteella, että hän oli pilkannut profeetta Muhammadia. Kirjoituksen mukaan valtionsyyttäjä Mika Illma-nin ja käräjäoikeuden kanta oli, että profeetta Muhammadin loukkaaminen oli lai-tonta, koska Muhammad on muslimeille pyhä,minkä seikan kirjoituksessa mainittu professori oli vahvistanut. Kirjoituksessa on edelleen todettu,että ”toisaalta profes- sori osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla”.


11. Tämän jälkeen kirjoituksessa on esitetty: ”Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin: Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.” Tässä kappaleessa mainittu virke on merkitty kirjoitukseen vahven-netulla tekstityypillä.

12. Kirjoituksessa on kysytty,ovatko nämä lauseet laittomia, ja todettu niiden varmasti loukkaavan muslimin uskonnollisia tuntoja.

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on ilmoitettu asiaa lähestyttävän loogisten ketju-jen avulla ja tuotu esille ”viisikymppisen” Muhammadin ja hänen kihlaamansa 6- tai 7- vuotiaan Aishan aviosuhde sekä sen ”täyttyminen” tytön ollessa 9-vuotias. ”

RJK: Tämä juttu on historian väärentämistä satavarmasti. V.  611 syntynyt Aisha oli Abessiniassa Muhammedin ”kaakosjohtaja” Abu Bekrin  perheen kuten äitinsä ja isosiskonsa Asman kanssa ainakin vuoteen 1922 (pako Mek- kasta), ja hän myös oli suunnittelemassa naimisiin menoa pojan kanssa, jo-ka kuitenkin meni Mekkan puolelle sodan syttyessä kaupunkien välille 623. Muhammedin 1.vaimo Hadidzha kuoli Mekkassa muun uskonliikkeen lähdön jälkeen sieltä joulun aikaan joko 622 tai 623. Sen jälkeen Muhammed meni naimisiin niin ikään Abessiasta palanneen Sawdan kanssa.Aisha oli Muham- medin 3. vaimo (ja ainoa hänen vaimoistaan, joka ei ollut naimisiinmeno-hetkellä leski).

KKO: ” Edelleen kirjoituksessa on todettu, että vahvennetulla esitetyt väitteet eivät pitäisi paikkaansa vain, jos väitetään, että

”a) Koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyt-töön).Tämä ei käy,koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksen mukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voitu kiistää loukkaamatta muslimeja. ”

RJK: MITÄ WITTUA???!!!

TÄSSÄ ON KORAANI: MISSÄ TÄÄLLÄ NOIN LUKEE???!!!

www.islamopas.com/koraani/sisallys.htm

nakokulma.net/index.php?topic=11225.msg250955;topicseen#msg250955

Ellei löydy, KKO:n ”päätös” ON LAITON!!!!


(Lukee Koraanissa mitä hyvänsä, HISTORIALISESTI TIETO 6-VUOTIAAN AISHAN NAIMISESTA ON VARMASTI VÄÄRÄ: historiallinen tieto perustuu ABESSINIAN eikä muslimien lähteisiin!

KKO: " b) Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää. Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Mu-hammadin kritisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä.Rangaistus on kuolema.Muslimit uskovat,että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen.”

13. Tämän jälkeen kirjoituksessa on todettu, että kaikki argumentatiiviset väylät vahvennetulla tekstityypillä esitettyjen väitteiden kumoamiseksi oli teologisesti tu-kittu ja että Muhammadin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyöntei-syys voitiin kiistää vain kiistämällä Koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tai Mu-hammadin asema Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia. Lopuksi kirjoituksessa on toistettu vahvennetulla tekstityypillä aiemmin esitetty väite, tällä kertaa myös alleviivattuna. ”

RJK: Linkki tiskiin, KKO, Koraanista!

KKO: 19. Korkein oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että Euroopan neuvos-ton yleiskokous on vuonna 2006 antanut päätöslauselman ilmaisunvapaudesta ja uskonnollisten vakaumusten kunnioittamisesta (Resolution 1510(2006) Freedom of expression and respect for religious beliefs) sekä vuonna 2007 suosituksen koskien jumalanpilkkaa, uskonnollisia loukkauksia ja vihanlietsontaa henkilöitä vastaan heidän uskonnollisen vakaumuksensa perusteella (Recommendation 1805 (2007) Blasphe-my, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion). Päätöslauselma ja suositus kuvastavat pyrkimystä ko-rostaa ilmaisunvapautta uskonnollisten aiheiden kriittisenkin käsittelyn yhteydessä ja ohjata kansallista lainsäädäntöä niin, että rangaistavaksi säädettäisiin lähinnä sellaiset uskonnollisiin aiheisiin liittyvät loukkaavat ilmaisut, jotka ovat rinnastetta-vissa uskonnollista ryhmää vastaan suunnattuun kiihottamiseen, väkivallan tai vihan lietsontaan taikka jotka vakavasti häiritsevät yleistä järjestystä.

RJK:  Euroopan norsunraatoneuvosto on laiton ja lakkautusputkessa kuten EIT:kin. YK pyyhkii systemaattisesti sen puuhilla peffaa.

KKO;  21. Korkein oikeus toteaa,että kysymyksessä olevat väitteet,joiden mukaan profeetta Muhammad oli pedofiili, islam pedofilian pyhittävä pedofiiliuskonto ja pe-dofilia Allahin tahto, ovat sekä sisällöltään että erityisesti ilmaisutavaltaan voimak-kaan herjaavia ja häpäiseviä. Tämä ilmaisujen luonne on ilmeinen sellaisellekin, joille niiden kohteet eivät ole pyhiä.Kysymys ei siten ole ollut pelkästään uskonnon ja siihen liittyvien ilmiöiden asiallisesta arvostelusta kärjekkäitä, loukkaavia tai pro-vosoivia ilmaisuja käyttäen, vaan sen laatuisesta herjaavasta hyökkäyksestä isla-mia ja sen pyhänä pitä-miä kohtaan, jonka johdosta muslimit ovat voineet perus-tellusti tuntea joutuneensa oikeudettoman ja loukkaavan hyökkäyksen kohteeksi (I. A. v. Turkki 13.9.2005 kohta 29). Nykyislamiin ja sen pyhinä pitämiin uskonnol-lisen kunnioituksen kohteisiin kohdistuvien väitteiden herjaavuutta ei ole ollut omiaan vähentämään se A:n esiin nostama seikka, että kirjoituksessa on pyritty todistelemaan sanottujen väitteiden paikkansapitävyyttä viittaamalla profeetta Muhammadin elämästä Koraanissa kerrottuun. ”

RJK: KKO:n päätös on ristitiitainen, koska se valehtelee Koraanissa sanottavan, että Muhammed olisi tehnyt pedofiilisia tekoja, ja toisaalta väitetään ”tuollaisen väitteen oleva voimakkaan herjaava”. Se tarkoittaisi, että ”Koraani olisi islamilaisia kohtaan herjaava”...


http://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/sep/17/muhammad-aisha-truthhttp://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2012/sep/17/muhammad-aisha-truth


Keskustelua muualta:

http://www.tiede.fi/keskustelu/32366/ketju/sionistit_vaaristelevat_raavittomasti_koraania_ja_historiaa/sivu/3

Re: Sionistit vääristelevät räävittömästi Koraania ja historiaa

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1142892.html?hilit=Aisha#p1142892


http://www.youtube.com/watch?v=dWwNZmqN ... ature=fvwp

"... He took Aisha to his wife when she was six, but he had sex with her only when she was nine ..."
Arkkis
Läntinen "ruutismedia" voi näemmä julistaa kenen hyvässä "muslimioppineek-si", kuten esimerkiksi "marxilaiseksikin"...

Muhammedin 3. vaimo Aisha, jota tuo sepitetty "Muhammedin 6-vuotiaan nai-misjuttu" koskee,syntyi vuonna 611, lähti isänsä Abu Bekrin ja muun perheensä mukana Abessiniaan sotalapseksi vuonna 615. Muhammedin uskonliikkeen pa-ko Mekkasta Medinaan tapahtui vuonna 622, ja vasta tämän jälkeen pakolaisia palasi Abessiasta kuitenkin niin, että lapset muut vastaavat palasivat vasta kak-si vuotta kestäneiden sotien jälkeen Medinassa sikäläisiä juutalaisia heimoja vastaan eli 624.

Aisha oli vähintään 13-vuotias mutta mahdollisesti vanhempikin palatessaan sotapakolaisuudesta. Hänet oli ennen tätä luvattu toiselle miehelle, joka kuiten-kin päätyi vihollisen puolelle Medinan ja Mekkan sodassa, joka loppui vasta 630.


http://www.answers.com/topic/aisha

Tämä linkki siis antaa Aihan syntymävuoden 611 ja avioliittovuoden haarukassa 623 – 624. Vuodesta 615 vuoteen 622 Aiṥa oli Abessiniassa.

Linkki on kyllä huono, ja viittaa toisiin vielä huonompiin linkkeihin,joissa ei kaikissa ole päätä eikä häntää, mutta se on toinen juttu.

Nille aika monille, jolla englanti takkuaa, on tähdennettävä,että tässä on toiset asiat historiallisten lähteiden mukaan, kuten nuo syntymävuodet ja sellaiset, ja jotka on tarkoitus ottaa todesta (ovat ne sitä tai eivät...), ja on kohdat ”in tra-ditional view” eli perimätiedon mukaan EROTUKSEKSI HISTORIALLISESTA TIEDOSTA ja vieläpä erikseen sunni- ja shiiaperinteen mukaan, ja nämä ovat siis ristiriidassa historiallisen tiedon kanssa:

” Early life

Aisha was the daughter of Um Ruman and Abu Bakr of Mecca.Abu Bakr belonged to the Banu Taym sub-clan of the tribe of Quraysh, the tribe to which Muhammad also belonged.Aisha is said to have followed her father in accepting Islam when she was still young. She also joined him in his migration to Abyssinia (Ethiopia) in 615 AD; a number of Mecca's Muslims emigrated then,seeking refuge from persecution by the Meccans who still followed their pre-Islamic religions. ”

Täällä on linkki Etiopian pakolaismuslimiryhmään, joita oli oikeastaan kaksi vuosi-na 615-616 sekä 616-622,eli arabialaisen ajanlaskun vuoteen 0,jolloin liike pakeni Mekkasta Medinaan.

http://en.wikipedia.org/wiki/Second_mig ... _Abyssinia

Abu Bekr ja hänen tyttärensä Aisha (611–678) ja tätä 10 vuotta vanhempi Asma (601-695) lähtivät Etipoiaan ensimmäisen muuton mukana, mutta tyttäret palasi
-vat vasta toisen muuton mukana 622. Asma meni naimisiin arabikomentaja Zu-bairin kanssa (joka oli taustaltaan appensa vapaaksi ostamia orjia) ja heidän poi-kansa Abdallah, sittemmin lainoppinut ja Ṥaria-lain kirjoittajia,oli ensimmäinen Me-dinassa syntynyt lapsi tuossa muuttajien joukossa. Zubair ja Aiṥa sittemmin johti-vat taisteluja Muhammedin serkku Alia, shiia-islamin perustajaa vastaan, ja heitä on luultu Muhammedin jälkeen pariskunnaksikin,mutta he olivat lanko ja käly. Yksi perimätiedon virhelähde on, että Asman väitetään kuolleen 100-vuotiaana v. 695, mutta hän oli tuolloin vasta 94-vuotias.

Abessiniassa ei suinkaan ollut mikään Ö-joukkue, vaan pikemminkin kovimmat sellaiset nimet, jotka suinkin voitiin aivan välittömästä taistelusta irrottaa, kuten myöhempi kalifi ja Koraanin kirjoittaja Othman (Uthman), vaimonsa, Muhammedin tytär Ruqaija, sekä Abu Ubaida ibn adž-Džarrah, liikkeen paras sotilaskomentaja, entinen pakanallisten Allahin-palvojien (kuunjumalan, ”näyttää tietä”), karaavani-suunnistajien päämies (Amr ibn-Abd-Allah, titteli) ja myös entinen ja tulevakin karavaanirosvo...

” According to the early Islamic historian Muhammad ibn Jarir al-Tabari, Aisha's father tried to spare her the dangers and discomfort of the journey by solemnizing her marriage to her fiance Jubayr ibn Mut'im,son of Mut‘im ibn ‘Adi.However, Mut’am refused to honor the long-standing betrothal,as he did not wish his family to be connected to the Muslim outcasts. The emigration to Ethiopia proved tempo-rary and Abu Bakr's family returned to Mecca within a few years. Aisha was then betrothed to Muhammad. ”

On mahdoton ajatus, että keskenkasvuinen Aiṥa olisi palannut tulokseltaan epävarman sodan keskelle ennen kuin vanhapiikasisarensa Asma.

On historiallinen fakta, että Aiṥa oli Abessiniassa neljävuotiaasta (ainakin) kaksitoistavuotiaaksi.

” Marriage to Muhammad

Aisha was initially betrothed to Jubayr ibn Mut'im, a Muslim whose father, though pagan, was friendly to the Muslims. When Khawla bint Hakim suggested that Mu-hammad marry Aisha after the death of Muhammad's first wife (Khadijah bint Khu-way-lid), the previous agreement regarding marriage of Aisha with ibn Mut'im was put aside by common consent.[1] British historian William Montgomery Watt sug-gests that Muhammad hoped to strengthen his ties with Abu Bakr; [1] the streng-thening of ties commonly served as a basis for marriage in Arabian culture. [2] ”

Muhammedin ensimmäinen vaimo Hadidža, sekä hänen setänsä heimopäällikkö Abu Talib, joka ei itse ollut tunnustuksellinen muslimi,mutta shiia-islamin perustaja Ali ibn Talibin isä, kuolivat samana vuonna, josta kuitenkin lähteissä on epäselvyyttä. Aikaisin esitys on 619, myöhäisin 623.

Kaikki muslimit ovat yhtä mieltä, ettei puhettakaan Muhammedin uudesta avioliitosta ollut Hadidžan eläessä (vaikka tämä itse arabien vanhassa pakanajärjestelmässä kasvaneena olisi tuskin sellaiselle ehdoton este ollut).

Joka tapauksessa Hadidža kuoli Mekkassa, kuten myös Abu Talib,ja siellä ovat myös heidän tunnetut hautansa. Todennäköinen kuolinvuosi on 622. Viimeisenä muslimina siltä erää Mekkasta poistui Ali, ilmeisestikin pakanaisänsä hautajaista (jota shiiat kuitenkin väittävät salamuslimiksi).

Hadidža kuoli jossakin määrin yllättäen ainakin muille kuin itselleen ”lyhyeen an-karaan tautiin”, jonka laadusta ei ole tarkempaa tietoa, perheen (entisessä?) kau-punkiasunnossa, mutta hänen tautiinsa katsottiin vaikuttaneen, että hän piti tapa-naan liikkua Muhammedin ja muun turvallisuussyistä liikekannalla olevan Abu Ta-libin Banu Hashimin heimon mukana, jotka siis kaikki eivät olleet muslimeja, iäs-tään huolimatta erämaissa kuumuuden ja kylmyyden armoilla, vaikka olikin kau-punkilainen. (Se tauti ei kuitenkaan ollut malaria, johon Muhammed kuoli kymmenisen vuotta myöhemmin.)

Hän kuoli Mekkan asunnossaan ja haudattiin heimon hautausmaahan vain Mu-hammedin, Abu Talibin ja joidenkuiden muiden läsnäollessa. Rahansa hän oli pis-tänyt taitavasti menemään liikettä palveleviin tarkoituksiin silloin, kun niitä eniten tarvittiin eli juuri tuohon aikaan. Hänet jopa haudattiin pramean arkun sijasta Mu-hammedin edustusbeduiiniviittaan käärittynä. Kaikki viittaisi siihen, että liike oli ai-nakin pääosin tuolloin jo lähtenyt Mekkasta ja sen liepeiltä Jathribiin/Medinaan, ja Mekkassa liikuttiin mahdollisimman vähän, ja sellainen liikkuminen loppui koko-naan Abu Talibin kuolemaan pari kuukautta naapurinsa Hadidžan jälkeen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Khadija

Vuosi 623:kaan ei ole sikäli ehdottomasti pois suljettu, että varsinainen sota Mek-kan ja Medinan välillä syttyi vasta 624, kun Abessiniasta palannut Abu Ubaida ni-mitettiin Muhammedin joukkojen ylipäälliköksi, ja mekkalaiset rupesivat syyttä-mään paitsi häntä myös Muhammedia karavaanirosvouksesta. Nyt he myös huo- masivat,ettei Abu Ubaidalla sentään ollut abessinialaisia joukkoja komennossaan.

Syytteet eivät ollet täysin vailla perää, ja jopa Muhammedkin osallistui kerran hyökkäykseen mekkalaista karavaania vastaan. Hän joutui keskelle taistelua, sai epileptisen kohtauksen pudoten kamelin selästä ja todistajien mukaan ”jäi verettö-mänä makaamaan taistelukentälle”. Hänen kuolemaansa jo surtiin ja tieto siitä le-visi laajalle, kun Muhammed kuitenkin kömpi kentältä kotiin vailla isompaa naar-muakaan, vain kovasti mustelmilla. Kovin yritettiin vängätä, että ”Muhammed on noussut kuolleista”,vaikka tämä itse toppuutteli (eräästä aikaisemmasta, Abu Bek- rin pelastamasta munauksesta Taifin kaupungissa viisastuneena), että ”mistään sellaisesta ei varsinaisesti ole kysymys, olen vain ihminen”...

Mainittu ”Aiṥan entinen poikaystävä” liittyy tähän kuvioon sikäli, että pojan isä ja sitten poika itsekin taistelivat Mekkan puolella, vaikka isä oli aikaisemmin ollut Abu Bekrin tärkeä sovittelukumppani. Ongelma ”Aiṥan mekkalaisesta poikaystävästä” oli ”paha”, ja sitä jopa käsiteltiin ”profeetan neuvostossa” (Abu Bekr,Omar ibn Hat-tab, Ali ibn al-Talib, Othman, Ahu Ubaida, Zubair),ja Muhammedin kanta (että ”mi- tään ongelmaa ei ole”) jyrättiin, ja Muhammedia kehotettiin vahtimaan vaimojaan, tuolloin kahta, tarkemmin.

According to the traditional sources, Aisha was six or seven years old when betrothed to Muhammad. [1][3][4] American historian Denise Spellberg states that "these specific references to the bride's age reinforce Aisha's pre-menarcheal sta-tus and, implicitly, her virginity."[3] This issue of her virginity was of great impor-tance to early historians who supported the Abbasid Caliphate. These historians considered that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and there-fore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3]

Aisha stayed in her parents' home for several years until she joined Muhammad and the marriage was consummated. ”

Tämä ”perinnetieto” Aiṥasta lapsimorsiamena” lähtee siis Muhammedin sedän Ab- basin jälkeläisten kalifisuvun (viimmestä päälle umpikieroa väkeä, jotka itse tun-nustivat eri lahkoakin kuin julkisuuteen antoivat ilmi ja VAINOSIVAT sen islamin lahkoista ”tieteellisimmän”, mutaziliittien jäseniä, johon itsekin salaoppina kuului-vat!) hörhöilyä Muhammedin neitseellisestä ”taivaassa yhdistetystä vaimosta”, kun kaikista muista vaimoista tiedettiin,että ainakaan he evät ole sellaisia. (Ja mahdol- lisia vieraita naisia ei oteta huomioon, vaikka niitäkin Muhammed vanhemmiten käytti.) Hadidžahan oli ollut kaksi kertaa naimisissakin ja perinyt molemmilta mie-hiltään karavaanikauppahuoneet. Perheeseen kuului alussa myös kaksi hänen tytärpuoltaan edellisten aviomisten perua.

” Age at marriage

The issue of Aisha's age at the time she was married to Muhammad has been of interest since the earliest days of Islam. Early Muslims regarded Aisha's youth as demonstrating her virginity and therefore her suitability as a bride of the Prophet.

During modern times, however, critics of Islam have taken up the issue, regarding it as reflecting poorly on Muhammad's character. References to Aisha's age by early historians are frequent. [3] According to Spellberg,historians who supported the Abbasid Caliphate against Shi'a claims considered Aisha's youth, and there-fore her purity, to be of paramount importance.They thus specifically emphasized it, implying that as Muhammad's only virgin wife, Aisha was divinely intended for him, and therefore the most credible regarding the debate over the succession to Muhammad. [3] ”

Eli tuo olisi historiallisesti perätöntä sekoilua liittyen ”oikeuteen Muhammedin feo-daaliseen perijyyteen”, jonka ei katsoisi kauheasti tämän päivän ihmisiä kiinnosta-van. Muhammedhan tavallaan loi feodaalisen valtion. (Vaikka monet olisivat mie-lummin luoneet esimerkiksi kapitalistisen, mutta siihen ei ollut todellisia mahdolli-suuksia. Bysantissahan oli vielä tuolloin antiikkinen orjuus, vaikka 200 vuotta oli jo kulunut Suur-Rooman hajoamisesta, ja se orjuus oli ollut vasta "kunnolla" leviä-mässä Arabian niemimaalle. Shiiat sittemmin ovat painottaneet uskonnollisen ja poliittisen johdon sukulaisuutta Muhammediin, sunnit taas eivät.


Keskustelua:

Sionistit vääristelevät räävittömästi Koraania ja historiaa

Linkki uskovaisten piirien Palestiina-keskusteluun:

http://www.reinosav.net/palest_myth.htm

Kaikki järjestään, mitä tuossa sanotaan Palestiinasta on siis
valitettavasti valhetta.

(Rooman maakunta Syria Palestina, aluksi kristittty ja pääasiassa arameankieli-nen, arabiankielinen beduiinimaakunta taas oli Arabia Petraea, pääkaupunkina Jordanian Petra) ja palestiinalaisista (filistealaisista)

Suviolahti:

" MYYTTI NIMELTÄ "PALESTIINALAINEN KANSA"

Palestiina, joka käsittää nykyisen Israelin ja Länsirannan,ei tosiasiallisesti ole kos-kaan ollut muinainen kotimaa niille arabeille,jotka asuvat Israelissa ja Länsirannal-la. "Palestiinalaiset" ovat arabeja,joita 1800-luvun lopulta ja erikoisesta 1900-luvun alusta alkaen muutti ympäröiviltä arabialueilta Palestiinaan.1880-luvulla oli alkanut juutalaisten organisoitu maahanmuutto, joka veti mukanaan arabeja naapurimais-ta. "

On olemassa kaksi ERI ASIAA, jotka usein suomennetaan "Palestiinan kansaksi", nimittäin ´palestiinalaisten arabikansa´,"Palestinian people" (yksiköllinen, monikol- liseksi tulkittuna se on "kaikki Palestiinan asukkaat"), joka on etninen joukko eri maissa palestiinalaista alkuperää olevaa, arabian kielen palestiinanmurretta puhu-vaa, sunni-islamilaista, jos uskovaisia, väkeä, jotka eivät kuulu beduiiniheimoihin (toinen alueen arabikansa), sekä poliittinen "Palestinian (Arab) nation", joka taas määräytyy YK:n PL 181:n (29.11.1947) perusteella niistä Plestiinan asukkaista, jotka ovat juridisesti oikeuttettuja tuon osin Israelin miehittämän ja Palestiinalais-hallinnon maailmalla edustaman Palestiinan arabivaltion kansalaisuuteen.

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Partition_Plan_for_Palestine

" Kyseinen muuttokausi oli Turkin Ottomaanien valtakaudella.Ekologisen katastro- fin (=Turkin puuverotuksesta seuranneet metsien tuhohakkaukset) kokenut autioi-tunut ja karu sekä harvaan asuttu Palestiina oli hyvin harvojen Turkin feodaali-ruhtinaitten omistuksessa. "

Feodaalinen omistus oli erilaista kuin kapitalistinen: heimot olivat oikeutettuja hyö-dyntämään alueita. Heimojen johtajat ja vielä seuraavatkin feodaaliherrat esimer-kiksi Kairossa tai Damaskoksessa olivat arabeja,mutta tunnustivat Turkin sulttanin ylivallan. Turkkilaiset tuskin juuri Palestiinassa mitään omistivat, koko imperiumin ydinaluetta olivat juuri Egypti ja Syyria, ja virkakielikin oli arabia,jopa vuoteen 1936 asti.

" Vuodesta 1517 vuoteen 1917 Palestiina oli Turkkilaisten aluetta ja vuodesta 1917 vuoteen 1948 se oli Kansainliiton ja YK:n alaisena Iso-Britannian mandaatti-aluetta. Lähes unohduksissa ollut "Palestiina"-nimi (muinaisten roomalaisten käyt-tämä nimitys 2. vuosisadalta eKr.) elpyi vähitellen uudelleen käyttöön ja siitä tuli virallinen nimi brittien mandaatille. "

Palestiina-nimi oli ollut alueesta yhtäjaksoisesti käytössä vuodesta 133 j.a.a., jolloin se nimettiin Rooman Palestiinan maakunnaksi.

" Mitään "Palestiina"-nimistä maata kansainvälinen laki ei tunne "

Kyllä tuntee oikein hyvin niin valtion juridisesti kuin maantieteellisen alueenkin Jor-dan-joen ja Välimeren välissä. Jordania ei siihen alueeseen ole koskaan kuulunut.

" ja vielä vähemmän sen nimistä arabimaata, eikä alueen historia myöskään tunne muinaista "palestiinalaista kansaa". "

Palestiinan arabivaltio on mm. Arabiliiton jäsen, ja YK:n tarkkailijajäsen. Sen presidentti on Mahmud Abbas.

" "Palestiinalaiset" ovat samaa arabikansaa kuin 60% Jordanian väestöstä. "

Jordanin pääkansallisuus on beduiinit, joka kuuluu ns. varsinaisiin (proper) arabei-hin, joihin taas palestiinalaiset eivät kuulu: he ovat omaksuneet arabian myöhem-min kielekseen kuten useimmat egyptiläiset, syyrialaiset,irakilaiset, libanonilaiset, algerialaiset, marokkolaiset, maurit jne.

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian

" Jordania on entinen Transjordania,jonka Iso-Britannia vuonna 1922 Kansainliitol-ta (YK:n edeltäjä) saamallaan mandaattioikeudella erotti arabivaltioksi sillä edelly-tyksellä, että nykyinen Israelin ja Länsirannan alue jäävät juutalaisvaltioksi. "

Valhetta. Palestiinan juutalaisvaltioksi kaavailtiin tuolloin mandaatinhaltijan viralli-sen Peelin komission toimesta paljon PL 181:n (eli suurin piirtein vuoden 1949 rajojen, ns. vihreän linjan) antamaa Palestiinan juutalaisvaltiota (laillista Israelia) pienempää aluetta, joka Englannin mielestä mielihyvin olisi vielä saanut olla jotenkin Englannin alainen "kiitokseksi vaivannäöstä"...

http://en.wikipedia.org/wiki/Peel_Commission

"Kansainliiton mandaatin ehdot olivat kansainvälistä oikeutta, siis oikeutus nykyisen Israelin valtion olemassaololle Länsiranta siihen mukaan lukien. "

Eivät olleet eikä mandaatissa mitään koko Palestiinaa juutalaisille ollut ikinä "luvattu", eikä missään muuallakaan.

Mandaatit lakkautettiin v. 1948 PL 181:n mukaisesti.

Se on nyt Kansainvälistä lakia, joka korvaa YK:n mandaatit.

" Palestiinalaisvaltio on myös olemassa ja se on nykyinen Jordania. "

EI OLE. Sillä ei ole mitään tekemistä palestiinalaisvaltion kanssa, paitsi että se on miehittänyt tälle kuuluvaa Länsirantaa, mutta on nyttemmin tunnistanut tosiasiat ja luopunut "vaatimuksistaan" (joita Britannia lietsoi).

" Itse Jordanian kuningas Hussein totesi 26.12.1981 An-Nahar-Al Wal Daul -lehdessä: "Jordania on Palestiinaa ja Palestiina on Jordaniaa". "

Tyhjää lätinää, jonka hän on perunut.

" "Palestiinan kansa"- nimellä vääristynyt identiteetti palvelee vain taktisia tarkoi-tusperiä arabien poliittisessa päämäärässä korvata Israel islamilaisella valtiolla. "

Palestiinan arabivaltio ei millään tavalla uhkaa Israelin valtiollista olemassaoloa, kunhan tämä vain pysyttelee omalla laillisella PL 181:n mukaisella alueellaan.

" Tätä vääristynyttä identiteettiä, joka ei ulotu pitemmälle taaksepäin kuin vuoteen 1967, arabit ovat toistaneet niin paljon, että läntinen maailma on alkanut pitää sitä oikeana. "

Asiassa ei ole tapahtunut MITÄÄN UUTTA v.1967,paitsi että Israel valtasi silloin Palestiinan arabivaltion ja myös osan Syyriaa, sekä Egyptin (beduiinialueen) Siinain.

" "Valhe hyväksytään, kunhan se on riittävän suuri ja se toistetaan riittävän usein" totesi aikoinaan natsien propagandaministeri Göebbels. "

Juuri tätä Suviolahti itse yrittää nyt tehdä.

" Myytti "palestiinalaisesta kansasta" syntyi arabien poliittisena vastavetona Israe-lin kesäkuussa 1967 voitettua arabiarmeijoita vastaan käymänsä kuuden päivän sodan ja otettua Länsirannan haltuunsa. Länsirannan väestö tällöin muuttui äkkiä Israelin alistamaksi ja sortamaksi muinaiseksi "palestiinalaiseksi kansaksi", vaikka maata nimeltä Palestiina, jota "palestiinalaiset" olisivat hallinneet, ei ole koskaan ollut (saati Jerusalem pääkaupunkina). "

On Palaestiinan arabivaltio, presidentti Mahmoud Abbas.

" Myöskään ei ole ollut palestiinalaisen itsenäisen kansakunnan omaa kieltä ja kulttuuria eikä mitään huomattavaa liikettä "palestiinalaisten" kotimaan puolesta ennen vuotta 1967. "

On kyllä arabian Palestiina murre (siitä on suomeksi yksi oppikirjakin):

http://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian#Language

" Itse Jordanian kuningas Hussein ei siis syyttä julistanut laittomaksi Arabiliiton vuonna 1974 tekemää päätöstä, jolla PLO on kaikkien "palestiina-laisten", myös Länsirannan arabiväestön, virallinen edustaja. "

Sen on YK hyväksynyt, ei siinä Jordanian kuninkaan rypistelyt auta.

" On syytä vielä korostaa, että PLO:ta ei ole koskaan valittu kansanäänestyksellä "pa-lestiinalaisten" edustajaksi; se on arabivaltioiden arabipakolaisten nimissä synnyttämä terroristijärjestö Israelin tuhoamispäämäärässä. "

Se on valittu vaaleilla parlamenttiin, eikä YK ole todennut sitä koskaan "terroristi-järjestöksi", kuten Hamasin ja shiialaisten Hizbollahin.

" Tavoitellessaan islamilaista valtiota Israelin tilalle "palestiinalaisten" yksi keskei-simpiä toimintamuotoja on järjestää selkkauksia, jotka saadaan näyttämään Israe-lin "palestiinalaisiin" kohdistamana sortona ja Israelin harjoittamana valloituspoli-tiikkana.Tässä hämäämisessä "palestiinalaiset" ja muutkin arabit ovat onnistuneet erinomaisesti. "

Palestinalaishallinto ja PLO EIVÄT tavoittele alueelle erityistä islamilaista tasaval-taa kuten Hamas. Voisipa olla ettei tulisi edes valtionkirkkoa,mutta kompromissina selsinen varmaan tulee kuitenkin.

" Esimerkiksi vuoden 1996 alkuun mennessä YK:n täysistunto oli tuominnut Israe-lin 321 kertaa ja YK:n turvallisuusneuvosto 49 kertaa. Kumpikaan näistä instans-seista ei ollut kertaakaan tuominnut yhtään arabimaata tai niiden Israeliin kohdistamaa terroria. "

Laittoman miehityksen aseellinen vastustaminen ei täytä terrorin tuntomerkkejä.

Katsotaanpa vielä miten Korranin lainaukset pitävät yhtä alkuperäislähteen kanssa:

Suviolahti, Koraani muka juutalaisista:

" Tiedättehän te kyllä, kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat sapattia; me sanomme heille: "Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!" (suura 2:65) "

Koraani, lainaan vähän useamman jakeen:

http://www.islamopas.com/koraani/002.htm

" 62. (Koraaniin) uskovat ja myöskin ne jotka ovat juutalaisia, kristittyjä, saabalai-sia, jos he uskovat Jumalaan ja Viimeiseen päivään ja elävät hurskaasti, saavat totisesti palkkansa Herransa luona; ei mikään pelko valtaa heitä,eikä heidän tarvitse murehtia.

63. Muistakaa,kuinka Me teimme liiton kanssanne (Siinain) vuoren kohotessa ylitsenne ja sanoimme: »Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme antanut teille, ja muistakaa mitä se sisältää, jotta karttaisitte pahaa.»

64. Tämänkin jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Jumalan armoa ja laupeutta olisitte joutuneet kadotettujen joukkoon.

65. Tehän tiedätte joukossanne ne, jotka rikkovat sapatin ja joille Me sanoimme: »Muuttukaa halveksituiksi apinoiksi!»

66. Niin teimme heistä pelottavan esimerkin nykyiselle sukupolvelle ja tuleville sekä varoituksen jumalaapelkääväisille. "

Aivan ensimmäiseksi todetaan, että "juutalaiset, kristityt ja saabalaiset (Etelä-Ara-bian pakanat, jotka palvoivat pakanjumalista kuujumala Allahia/Hubalia, Muham-medin itsensäkin suku oli sieltä kotoisin) voivat jopa päästä samaan "Taivaaseen-kin" kuin islamilaiset (tietysti vain jos tekevät niin kuin islamilaiset sanovat, tai ai-van erityisesti kaatuvat sodassa näiden puolella, umpipakanaa tuokaan ei auta....)

Toisekseen, millä perusteella tuo "sapatin rikkojat" tarkoittaisi juuri juutalaisia? Tuollainen jae siellä Koraanissa on,mutta se koskee iankaikkisen vanhoja Mooseksen aikaisia asioita eikä tätä päivää.

Suviolahti:

" Sano: Kerronko minä teille,kuka saa pahimman palkan Jumalan luona? Ne, jotka Jumala kiroaa ja joihin Hän vihastuu tehden heistä apinoita, sikoja ja epäjumalan-palvelijoita. He ovat huonoimmassa asemassa ja kauimmaksi eksyneet tasaiselta tieltä. ... Me olemme asettaneet heidän välilleen vihan ja inhon aina ylösnouse-muksen päivään asti (suura 5:60-64). "

Koraani, 5: 54 - 69:

" 54. Te, jotka uskotte! Jos teistä tulee uskonluopioita, silloin Jumala nostaa itsel-leen kansan,jota Hän rakastaa ja joka rakastaa Häntä, ollen sävyisä oikeauskoisia kohtaan, urhea uskottomia vastaan, eteenpäin pyrkivä Jumalan tiellä, pelkäämättä arvostelijain moitteita. Tällainen on Jumalan armo, Hän osoittaa sen kenelle suvaitsee, sillä Jumala on ääretön, tietävä.

55. Teidän liittolaisenne ovat siis: Jumala ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskoi-set, nimittäin ne, jotka rukouksessa pysyvät ja jakelevat asetettuja almuja Jumalaa nöyrästi palvellen.

56. Ne taas,jotka ovat liitossa Jumalan ja Hänen lähettiläänsä sekä oikeauskois-ten kanssa, ovat totisesti sillä puolella, jolle Jumala suo voiton.

57. Te, jotka uskotte! Niiden joukosta, joille Kirjoitus oli ennen teitä annettu, älkää ottako sellaisia ystäviksenne, jotka pitävät pilkkana tai leikintekona teidän uskon-toanne, älkääkä myös jumalattomien joukosta, vaan osoittakaa hurskautenne Jumalalle, jos olette uskovaisia.

58. Kun te kokoonnutte rukoukseen, he ottavat sen pilan ja leikin kannalta, sillä he ovat totisesti ymmärtämätöntä väkeä.

59. Sano: »Voi, te Kirjoitusten kansa, siitäkö te meitä arvostelette, että me uskom-me Jumalaan sekä siihen, mikä meille ylhäältä lähetettiin ja mikä on ennen meitä ylhäältä lähetetty? Totisesti ovat useimmat teistä uppiniskaisia.»

60. Sano: »Onko minun lueteltava teille eräitä, jotka Jumalan kostoa ovat vieläkin enemmän kokeneet? Näitä ovat ne, joilta Jumala on riistänyt suosionsa ja jättänyt vihansa heidän päälleen. Ne, joiden keskuuteen Hän on siittänyt apinoita ja sikoja ja jotka paholaista palvelevat, - nämä ovat vielä kurjempia ja etäämmälle eksyneitä oikealta tieltä.»

61. Kun he tulevat luoksenne, he sanovat: »Me uskomme», ja saattavathan he todellakin tulla tässä luulossaan ja mennä tiehensä samassa harhassa, mutta Jumala tietää parhaiten, mikä heissä piilee,

62. ja sinä tulet näkemään enimpäin heistä yhdessä rientävän synteihin ja rikkomuksiin sekä syövän kiellettyä. Pahaa on totisesti se, mitä he tekevät.

63. Miksi eivät heidän opettajansa ja viisaat estä heitä puhumasta synnillistä ja syömästä kiellettyä? Pahaa on totisesti se mitä he tekevät.

64. Ja juutalaiset sanovat: »Jumalan kädet ovat sidotut.» Heidän kätensä sidotut ovat, ja he ovat jääneet ilman Jumalan suosiota, koska niin sanovat. Ei, Hänen molemmat kätensä ovat ojennetut, mutta Hän jakelee niin kuin Hän suvaitsee. Ja sekin, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä ilmoittanut,vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Siksi Me olemmekin kylvänyt kaunaa ja vihaa heidän keskuuteen- sa aina ylösnousemuksen päivään asti. Joka kerta, kun he sytyttävät sodan liekin, Jumala sammuttaa sen, ja he harhailevat maan päällä pahaa tehden, eikä Jumala rakasta niitä, jotka pahaa tekevät.

65. Jospa Kirjoitusten kansa todellakin uskoisi ja hartautta harjoittaisi,Me varmasti pyyhkisimme heidän pahuutensa heistä ja Me totisesti sallisimme heidän astua autuuden tarhoihin.

66. Ja jos he olisivat pitäneet kiinni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä, minkä heidän Herransa on ylhäältä ilmaissut,olisivat he totisesti saaneet nauttia siunaus- ta ylhäältä samoinkuin maasta tulevaa. Heidän joukossaan on oikeamielisiäkin, mutta kelvotonta on se, mitä suurin osa heistä tekee.

67. Lähettiläs! Julista sitä, minkä Herrasi on sinulle ylhäältä lähettänyt, sillä jos et niin tee, et voi pitää itseäsi lainkaan Hänen sanansaattajanaan. Kyllä Jumala varjelee sinut ihmisiltä. Jumala ei totisesti ulota johdatustaan uskottomiin.

68. Sano: »Te Kirjoitusten kansa, teidän perustanne on kestämätön, ellette pidä kiinni Toorasta ja evankeliumista sekä siitä, minkä teille Herranne on ylhäältä ilmaissut.» Se, mikä on sinulle ylhäältä ilmoitettu, vain yllyttää useimpia heistä irstaisuuteen ja uskottomuuteen. Älä siis murehdi uskottomasta kansasta.

69. Niiden suhteen, jotka uskovat (Koraaniin),sekä juutalaisten ja sabealaisten sa- moin kuin kristittyjen suhteen olkoon niin,että joka uskoo Jumalaan ja ylösnouse-muksen päivään ja tekee hyvää, sitä ei pelko valtaa eikä hän joudu murheeseen. "

Ensinnäkään Islamissa EI OLE "valittua kansaa" (tai jos on, niin Allah voi sitä kos-ka tahansa myös "vaihtaa"). Suurat 54-59 on tarkoitettu "kansalle" (umma, tarkoit-taa myös uskonyhteisöä), joka SAATTAA KATSOA olevansa "valittu kansa" eli arabeille. Muhammed varoittaa olemasta "liian varma".

Toisekseen: mistä lopultakaan käy ilmi, että suurat 60 - 63 olisi tarkoitettu nimen- omaan juutalaisille? Heistä juttu lähtee varmasti kulkemaan vasta suurasta 64.

Muhammed KEHOTTAA elämään Tooran ja evankeliumin mukaan, EIKÄ VAROI-TA SELLAISESTA. Sotimisesta hän varoittaa, erityisesti juutalaisia. Muhammed ei ole turhan tarkka siitä, minkä motiivien mukaan hänelle "kelvollinen" toiminta ta-pahtuu. (Ja rangaistus väärän-laisesta toiminnasta yleensä seuraakin suht koht välittömästi ja Maan päällä tavallisesti,Helvetin tulet on varattu erityisesti salakäh-mäisistä rikoksista, kuten murhasta ja vääränä profeettana esiintymisestä, joita ei heti huomaa tai osaa epäillä...)

Koraanin henki on TÄYSIN MUUTA kuin mitä sionistit väittävät suhteessa juutalai-siin ja kristittyihin.(Sen sijaan me pakanat sekä "monijumaliset" eli Mekkan vanhan uskonnon kannattajat ovat peruspahaa väkeä Koraanin- kin mielestä...)

Suviolahti:

" Kun tähän sitten liitetään imaamien lupaus marttyyrille paremmasta taivaspai-kasta 72 neitsyen kanssa sekä huolehtiminen marttyyrin perheestä taloudellisesti (arveltu olevan 25000 dollaria/ marttyyri), on "palestiinalaisten" aivopesu täydelli-nen "sionis-tien, noitten apinoitten ja sikojen lasten, räjäyttämiseen".On totaalisesti väärin puhua "palestiinalaisten" epätoivosta. Sen sijaan kyse on islamin opin kie-routuneisuudesta, Allahin Koraanissa määrätessä juutalaiset ikuiseen kiroukseen ja nöyryytykseen (suura 4: 52-56). "

Koraani, suura 4:47-56:

" 47. Te jotka olette saaneet Pyhän kirjan, uskokaa siihen, mitä Me olemme ilmoit-tanut (Koraanissa) vahvistaen sen,minkä jo omistatte (Vanhan testamentin), (us-kokaa) ennenkuin Me synkennämme ja vääristämme teidän kasvojenne piirteet tai kiroamme teidät samoin kuin Me kirosimme sapatin rikkojat , sillä Jumalan käskyt käyvät varmasti täytäntöön.

48.Totisesti Jumala ei anna anteeksi,että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaa Jumalalle vertaisia, tekee kauhean synnin.

49. Etkö ole katsellut sellaisia, jotka tekeytyvät synnittömiksi? Ei, Jumala yksin vanhurskauttaa kenet tahtoo, eikä heille tehdä hituistakaan vääryyttä.

50. Katso,kuinka he keksivät valheita Jumalasta.Tämä itsessään on jo julkea synti.

51. Etkö ole katsellut niitä (Arabian juutalaisia), jotka ovat saaneet osan Pyhästä kirjasta? He uskovat Dshibt- ja Taaguut -epäjumaliin ja sanovat monijumalaisista: »Nämä ovat paremmalla tiellä kuin uskovaiset (musli-mit)».

52. He ovat niitä, jotka Jumala on kironnut, ja sille, jonka Jumala on kironnut, sinä et koskaan ole löytävä auttajaa.

53. Olisiko heilläkin osansa (Messiaan) valtakunnassa? Silloin he eivät antaisi (siitä) ihmisille vähääkään .

54.Tai kadehtivatko he ihmisiä siitä,mitä Jumala runsaudessaan on heille suonut? Olemmehan Me lähettänyt Aabrahamin jälkeläisille Pyhän kirjan ja viisauden, vieläpä annoimme heille mahtavan valtakunnan.

55. Osa heistä otti sen vastaan uskoen, ja osa heistä suhtautui siihen epäuskoisesti. Helvetissä riittää tulta heidän palamistansa varten.

56. Ne, jotka hylkivät Meidän ilmoitustamme, poltamme Me totisesti Tulessa. Niin usein kuin heidän ihonsa kärventyy, annamme sen sijalle uuden, jotta he maistaisivat tuskaa, Jumala on totisesti mahtava ja viisas.

57. Mutta ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, päästämme Me huvitarhoihin, joissa purot solisevat, ja he viihtyvät siellä ikuisesti; siellä odottavat heitä puhtaat puolisot, ja Me sijoitamme heidät vilpoisiin varjopaikkoihin. "

Aivan ensimmäiseksi suuran 4 jakeesta 47 käy vääjäämättömästi ilmi, että SUU-RAN 5 "SAPATINRIKKOJAT" (joita manataan "muuttumaan sioiksi ja apinoiksi") EI TAR
KOITA JUUTALAISIA EIKÄ KRISTITTYJÄ,kuten Suviolahtikin väittää, kos-ka tässä jakeessa heidät esitetään varoittavana esimerkkinä juutalaisille ja kristi-tyille. Kyseinen viittaus koskee jotakin Mooseksen aikaista erityistä ryhmää. (Vain sana "sapatti" viittaa siihenkään, että ryhmällä olisi ollut jotakin tekemistä juutalaisten kanssa.)

http://www.answering-christianity.com/sami_zaatri/3_misinterpreted_ayat.htm

Vaikka Raamattu on väärällään "ennustuksia", niin Koraani ei välttämättä ole, eikä tuollaisella esimerkkiviittauksella tarvitse olla mitään viittausluonnetta myöhempiin ryhmiin ja aikoihin.

Suviolahti kääntää vielä muka "Koraanin mukaan" "sionistit apinoiden ja sikojen lapsiksikin", vaikka muinainen manaus meinasikin enempi muinaisten "sapatinrikkojien" olleen apinoiden ja sikojen "vanhempia" kuin sellaisten lapsia...

http://www.bible.ca/islam/islam-koran-fairy-tales-dr-morey.htm

http://abdurrahman.org/comprel/sabbathBreakers.html

Jakeiden 58 ja 59 mukaan "pelastus" riippuu viime kädessä "yksin Allahista", aivan vastaavasti kuten protestanttisessa kristiuskossakin.

Jakeissa 51 - 53 on taas kyse jostakin "juutalaisesta" erityisryhmästä Arabiassa, joka palvelee myös Taaguut- ja Dzhibt -("epä")jumalia (eli eivät siis ole lainkaan juutalaisia, ainoastaan saaneet näiltä vaikutteita).

Muhammed saarnaa Allahin nimissä "Me olen tehnyt sitä ja tätä" -muodossa kuin "Allah itse puhuisi".Kyse on mahdollisesti jostakin "transsisaarnasta".Se joka "polt- taa tulessa (Helvetissä)" epäuskoiset vääräuskoiset, on Allah itse (ja vasta Helve-tissä!) eikä esimerkiksi "arabit" ja Maan päällä. (Ja tuossa yhteydessä myös vaih-taa nahkan uuteen kun se on palanut puhki;tarkasti ottaen se on Islamin uskon Perkele siellä helvetissä, joka sen nahan vaihtaa. Islamissa Allah on todellakin kaikkivaltias, eikä ole SELLAISTA "Perkelettä", joka hänen mahtiaan todella vastustaisi ja jota Allah ei pys-tyisi tappamaan, vaan Perkele on Allahin tahtoa kuuliaisesti toteuttava tuonpuoleinen pyöveli Helvetissä.)

Ta jakeen 57 mukaan taaskin "Taivas-paikkakaan" ei riipu ensisijaisesti ollenkaan, MITEN USKOO (kuten kristinuskossa), kunhan vain uskoo "yhteen jumalaan", ja "tekee hyviä töitä"...

Kauheita tekstivalehtelemaan nuo kristityt ja juutalaiset sionistit...