Kansan Äänessä 3/2011 käsittelin otsikolla ”Sir Francis Bacon, materialistisen dia-lektiikan isoisäsittemmin emergentin materialismin nimen ottaneen materialistisen tradition perustajan filosofiaa. Sen olemuksena on antiikista alkaen filosofian ja siinä erityisesti uskonnon ja luonnontieteen välisen rajankäynnin keskiössä olleiden käsitteiden 'sisällön ja muodon' kuten fysiikan ja geometrian sekä (kielen) logiikan keskinäisten suhteiden ongelman ratkaisu Francis Baconin (1561-1626) olio-opin pohjalta, jonka mukaan sisältö ja muoto ovat toisiaan aina edellyttäviä dialektisia vastakohtia, jota sanaa Bacon tosin ei tässä yhteydessä käyttänyt), joiden ykseyttä ilman olio (thing, object, objektiivinen kohde) ei ole lainkaan todellinen objektiivi-nen suhteellisen itsenäinen olio, vaan korkeintaan jokin tutkimuksessa materian virrasta väärin ”itsenäiseksi” eriytetty yritelmä. Hänen mukaansa maailma koostuu tuollaisista keskenään vuorovaikuttavista olioista sen sijaan, että oliot olisivat aina jonkin "absoluuttisen jatkuvuuden" kuten ”alkusubstanssin” modifikaatioita, jollai-seen kaikki maailman ilmiöt lopulta olisivat kaikinpuolisesti ”redusoitavissa”, kuten taas väittävät mm. ns. ”fysikalistit” ja muut reduktionismin kannattajat, joka onkin juuri emergentin materialismin vastainen suuntaus filosofiassa.

Bertrand Russel nimitti näitä kahta eri tarkastelutapaa (joiden valillä hän ei ottanut kantaa) objektiivisen todellisuuden hyytelömaljamalliksi (Spinoza) ja hauliämpärimalliksi (Bacon).


Sen sijaan sisällön ja muodon keskinäisen ”painosuhteen” mukaan objektiiviset oliot jakautuvat joukkoon erilaisia substantiaalisia muotoja kuten fysikaalista, kemiallista, elollista ja henkistä edustaviksi.

Näissä myös ´sisältö ja muoto´ saattoivat mm. vaihtaa paikkaa: informaatiosignaa-lissa geometrinen muoto (shape) on sisältö (content),ja se fyysinen kappale ym., jolle se on kirjoitettu (ym.),onkin sen (olemassaolo)muoto, (form = muotti). Näistä tasoista ylemmillä on substantiaalisia ominaisuuksia,joita ei alemmilla tasoilla ole, eli on ikään kuin kerroksellinen substanssi, jos tuota sanaa välttämättä haluaa käyttää. Tällaisten substatiaalisten tasojen sisällä ilmiöitä voidaan suhteellisesti palauttaa jonkin suhteellisen ”välisubstanssin”, vaikka elävän solun (joita Bacon ei tuntenut, mutta J. S. Mill jo tunsi) (alku)ominaisuuksiin.


Bacon piti itseään tieteen loogikkonaa ja metodologina, eikä luonnontietelijänä tai "luonnonfilosofina": tuo oppi oli tarkoitettu hänen induktiivisen loogiikansa selityk-seksi sille, miksi logiikka pätee metodologisesti luonnossa, ilman että pitäisi (ainakaan välttämäätä!) olettaa "luonnon itsensä olevan looginen", kuten esimerkiksi pythagoralaiset ja muut ns.monadologit tekivät,jota kantaa Bacon ei hyväksynyt.

BACON ei hyväksynyt,että luontoon "sijoitellaan" "mieleisiä" oliota,vaan vaati, että "siltä kysytään", mitä siellä todella on.

Tämä oli hänen koko tieteellisen metodologiansa, ensimmäisen systemaattisen sellaisen, idea. Oliot ovat hierarkkisia ja luonnonlait ovat olioiden lakeja.


Mainitsin kirjoituksessani hieman erheellisesti,että Bacon olisi ollut vuosisatoja ainoa filosofi, joka asetti kaikessa olevaisessa olioiden erillisyyden eli diskreettisyyden eri-laisen jatkuvuuden tai alkusubstanssin kuten (Descartesin ja) Newtonin ”absoluutti-sen ajan ja avaruuden” tai Maxwellin ja mm.Spinozan maailmaneetterin tai nykyisten energetistien kuten Kari Enqvistin ”absoluuttisen energiapotin” tilalle.


Todellisuudessa tuollaisia Baconin olio- ja substantiaalitaso-opin puolustajia, jotka avoimesti ilmaisivat kantansa myös Newtonin (Descartesin, Galilein) ”absoluuttista aikaa ja avaruutta” vastaan päätymättä kuitenkaan idealistisesti pitämään näitä ”ajat-telun ominaisuuksina” tai väittämättä materialisia olioita ”pelkiksi aistimus / signaali-kimpuiksi” kuten Ernst Mach, oli jatkuva ”putki” aina erityiseen suhteellisuusteoriaan (Einstein 1905) asti, joka tuon kannan todisti fysiikassa oikeaksi.


(Einstein paradoksaalisesti kuitenkin silti kannatti ”jatkuvuuden modifikaatioita” pitäen koko todellisuutta olemukseltaan ”geometrisena”. Kiista on ikivanha: Platon (427 - 347) esitti objektiivisten ideoiden (muotojen) oppinsa Demokritoksen (460 - 370) atomioppia vastaan ja se on siis antiatomismia, tietyllä tavalla ontologisesti sekundaarinen filosofia.)


Näistä periaatteellisista Baconin seuraajista kaksi tärkeintä olivat Baconin oppilas ja hänen sihteerinäänkin toiminut Thomas Hobbes (1588-1679), joka oli hänen oppinsa systematisoija ja konkretisoija, jonka Bacon itse oli tähän tehtävään valinnut, ja yli sata vuotta Hobbesin kuoleman jälkeen syntynyt John Stuart Mill (1806 - 1873) joka määritteli baconilaisen ontologian objektiivisen tukimuskohteen (aidon tieteenalan olemassaolon ehdottoman edellytyksen) ns. aidon emergenssin.

[HM: Korjaus:


Termin emergenssi, (aidosti,vahvasti) emergentti ilmiö otti käyttöön David Hartley eräässä aivan nappiinsa olevassa merkityksessä oppimisbiologisten ilmiöiden ja ihmisen kielellisen tajunnan suhteena sen koneistoon, joka on  aivojen valkea aine.


http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Hartley%2c+David

Hartley, David,

1705–57, English physician and philosopher, founder of associational psychology. In his Observations on Man (2 vol.,1749) he stated that all mental phenomena are due to sensations arising from vibrations of the white medullary substance of the brain and spinal cord. He conceived the whole mind as resulting from the association of simple sensations. See associationism

The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press.


" Hartley, David

Born Aug. 30, 1705, in Armley; died Aug. 28, 1757, at Bath. English thinker; one of the founders of associationist psychology.

A clergyman’s son, Hartley studied theology at Cambridge. Later on he received a medical education and practiced medicine all his life.

Striving to establish the precise laws of mental processes for controlling human behavior, he sought to apply the principles of Newtonian physics for that purpose. According to Hartley, vibrations of the outer ether cause corresponding vibrations in the sense organs,brain,and muscles,and the latter are in a relationship of parallelism to the order and connection of mental phenomena, from elementary sensations to thought and will. Pursuing the theory of J. Locke, Hartley for the first time made of the mechanism of association the universal principle for explaining mental activity.

He considered repetition to be fundamental for the reinforcement of association. As Hartley saw it, the mental world of the individual takes shape gradually as a result of the complication of primary elements through association of mental phenomena by virtue of their contiguity in time and frequency of repetition; the motive forces of development are pleasure and pain. Hartley in like fashion explained the formation of general conceptions;these arose out of individual conceptions through the gradual disappearance of everything fortuitous and unessential from an association, which remains immutable; all of its constant features are retained as an integral whole thanks to speech, which acts as the factor of generalization.

Though mechanistic, Hartley’s theory was a major step forward on the way to a materialistic interpretation of the mind. He influenced not only psychology but ethics, aesthetics, logic, pedagogy, and biology as well.

The English chemist and philosopher J. Priestley vigorously propagated Hartley’s teachings. "

John Stuart Mill viittaa teoksissaan useinkin Hartley´in ja hän myös päättelee emer-gentin materialimin mukaisesti,esimerkiksi,että "Ihminen jolla ei olisi tahdonvapautta, ei pystyisi kuvittelemaan Jumalaa, jolla sellainen olisi".]


Aito emergenssi tarkoittaa, että luonnonlaitkin evoluoituvat, syntyvät jostakin, ja varsin mahdollisesti niiden olioiden myötä, joissa ilmenevät, myös joskus katoavat, kehittyneempien tieltä tai muuten,antaen näin luonnonfilosofiskehitysopillisen selityksen Baconin olioiden substantiaalisille muodoille/tasoille.


Nämä ylemmät lait eivät myöskään ”pistä viralta” noita alempia, alempien tasojen olioiden lakeja,vaan muodostavat uudenlaisia oloita,joilla on muitakin lakeja. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi, että kielen loogiset lait eivät palaudu mihinkään biologiaan saati fysiikkaan, vaikka ovatkin kielelle ja mm. tajunnalle objektiivisia ja välttämättö-miä. Mill otti myös käyttöön termin emergentti (ex- = pois-, merge- = upota, samaa kantaa kuin suomen ”märkä”, liett. merkti pr. merkia = kastella, liottaa) tarkoittaa ”pinnalle nousevaa”,ilmaantuvaa (siis kirjaimellisesti kuten suomenkin sana ”ilmoille tulevaa”) uudenlaista (uusilakista) laatua.


Tähän on todettava, että juuri tämä on Sovjetskaja entsiklopedijan mukaan myös materialistisen objektiivisen dialektiikan sellainen oma tutkimuskohde, jota mikään muu tieteenala ei tutki:


Dialektiikka - oppi emergenssin ja kehityksen yleisimmistä periaatteista, joiden sisäinen lähde nähdään dialektisten vastakohtien ykseydessä ja taistelussa. Tässä mielessä dialektiikka on Hegelistä lähtien asetettu metafysiikan - ajattelutavan, joka pitää ilmiöitä muuttumattomima ja toistaan riippumattomina - (muodollisloogiseksi, sen kumoavaksi, RK) vastakohdaksi. Lenin mukaan dialektiikka on kehitysoppi sen täydellisimmässä ja syvällisimmässä muodossa, joka on vapaa yksipuolisuudesta: oppi inhimillisen tiedon (joka tarjoaa meille heijastuksen ikuisesti kehittyvästä materiasta) suhteellisuudesta.”


Vain Baconin oliomallin pohjalta esimerkiksi 'materia ja liike' (kuten hiukkanen ja aalto) voivat olla toisiaan edellyttäviä, muodollisloogisesti erottamattomia dialektisia vastakohtia.


Hobbes oli mm. sellaisten tieteellisten käsitteiden ensimmäinen julkinen esittäjä kuin psykologian assosiaatiolaki (ehdollistumislaki,joka on yhdistetty Spinozaan, joka omaksui sen kuitenkin Hobbesilta) sekä 'tabula rasa' eli synnynnäisen tiedon puut-tuminen, 'yhteiskuntasopimus' (Hobbesilla kansalaisten keskinen valtiosopimus) ja kansalaisyhteiskunta, jotka on yhdistetty hänen tähtioppilaaseensa John Lockeen (1632 – 1704), ja jälkimmäinen myös Karl Marxiin.


Thomas Hobbes ansaitsee toisen, aivan oman analyysinsä varsinkin siltä osin, mikä näistä nykyaikaisen tieteen perusteista todella on Baconin, mikä taas Hobbesin ja muiden tämän tuttujen ja yhteistyökumppaneiden kuten Spinozan, Descartesin ja Galileo Galilein ja mikä edelleen Locken ja tämän seuraajien käsialaa. Ylitse muun Thomas Hobbes tunnetaan darwinismia ennakoineesta lauseestaan ”luonnossa, ja yhteiskunnassa ilman valtiota, vallitsee kaikkien sota kaikkia vastaan!”, usein ”unohtaen” tuon hänen valtio-oppinsa perustan, että valtio olisi syntynyt ihmisyhteis-kunnassa keskinäisen taistelun sääntelemiseksi. Hobbes EI sekoittanut valtiota ja yhteiskuntaa, eikä hän tarkoittanut, että ihminen erotukseksi luonnosta ”olisi syntynyt” vasta ”yhteiskuntasopimuksessa”.

Hobbesin kuuluisin suuri ajatus yhdistettynä hänen tabula rasa -ideologiaansa on erittäin emergentistinen: tietty yhteiskunnallinen tilanne syntyy LAINALAISESTI TIE-TYISTÄ VAIKUTUKSISTA, ja jopa TARVITTAVIEN VAIKUTUSTEN PUUTTUMISES-TA, VAIKKA SITÄ EI OLEKAAN IHMISESSÄ ENNALTAKOODATTU MINNEKÄÄN. REDUKTIONISTI ei tätä voi eikä halua käsittää. Kysymys on objektiivisista ulkoisista ETURISTIRIIDOISTA ja yksilön kannalta ainakin näennäisesti yhtä OBJEKTIIVISIS-TA MAHDOLLISUUKSISTA "ratkaista" niitä rosvoamalla naapureita, mikä taas johtaa siihen, että kaikkien on varustauduttava sellaista vastaan. Hän jätti kuitenkin ajattelunsa tämän puolen seurrajiensa ja kilpailijoidensa kuten John Locken, Spino-zan ja David Hartleyn edelleenkehitettäväksi. Hän erehtyi kiistämään (emergentin) tahdonvapauden olemassaolon tosin kuin tietoisesti emergentistiset seuraajansa.Politiikassa Hobbes oli ns. pessimistinen rojalisti, jonka mukaan kuningas valtion henkilöitymänä oli välttämätön paha, jonka ympärillä piti olla mahdollisimman vähän muuta etuoikeutettua väkeä,ja joka oli kansalle vastuussa toimistaan.Bacon ja Locke olivat optimistisia rojalisteja, joiden mukaan piti olla täysin valtion asioille omistautu-nut kerrostuma, jonka velvollisuus oli toimia vain valtion hyväksi, joka huolehti myös heidän toimeentulostaan, ja heiltä oli kiellettyä osallistua esimerkiksi liike-elämään.


Locken mukaan tuollaisen eliitin ylin ja viimekätinen tehtävä oli huolehtia tieteestä ja kasvatuksesta, ja sellainen valtiovalta, joka estää kansalaisia saamasta kasva-tuksessa tarvitsemiaan paikkansa pitäviä tietoja, oli velvollisuus kumota, par-haaksi katsottavalla tavalla, tulkitsen. Että kumoajana olisi nimenomaan "kansa itse", oli varmaan välttämätöntä Hobbesille,mutta tuskin Lockelle. Hobbes oli varmaan Bri-tannian ainoa henkilö,joka oli väleissä sekä kuningashuoneen että Oliver Cromwellin puritaanidiktatuurihallituksen kanssa. Locke taas oli Cromwellin kuolemaa seuran-neen restauraation ideologi, jonka mukaan juuri puritaanisotilashallinto olisi ollut tie-teenvastainen (ja oli tässä väärässä,Cromwellin joukoissa oli tieteen ehdotonta huip-pua edustavaa väkeä kuten hänen taloustietäjänsä William Petty sekä Baconin ki-neettisen lämpöteorian todistaja Robaird O´Bhoaill eli Robert Boyle, liikkeen kak-koskomentajan irlantilaisen Roger Boylen nuorempi veli.Alkemistina aloittanutta Boy- lea pidetään ensimmäisenä nykyaikaisen komistinä, ja hänen tukimuskumppaninsa Robert Hooke,nykyaikaisen lujuusopin prustajia, toimi myöhemmin Isaac Newtonin kanssa.


Locken varma oma ansio materialistisessa filosofiassa oli ajatus ajattelun kielellisyy- destä,josta seuraa yleiskäsitteiden muodostuminen ”kiteytymisen” tuloksena. Locken outo käsitys kuitenkin oli, että tällainen käsitteellistyminen muka ”vääristää” ”autent-tista havaintoa” (eikä pääasiassa oikaise havainnon virhelähteitä, kun otetaan huo-mioon, että yleiskäsite on jo käytännössä ja vastaväitteissä pitkälle hioutunut), jonka virheen korjasi Spinozan (1642-1677) kannattaja David Hartley (1705 – 1767).

Assosiationistisen psykologian tärkeä kehittäjä Baconin olio-opin lähtökohdista oli James Mill (1773-1836).Teoksessaan ”Ihmismielen ilmiöiden analyysi” (1826) hän katsoi mielen koostuvan kokemuksiksi nimittämänsä Hobbesin assosiaatioteorian ja Hartleyn kielellisen valikoitumisteorian (meemiteorian jo Sokrateen induktioteoria kä-sitteenmuodostuksessa oli ennakoinut sitä,se oli keskusteludialektiikan ja dialektisen filosofian sivuamispiste) mukaiset psyykkiset informaatio-oliot ”ideoiksi” (termi on pe-räisin Sokrateen ”oppilaalta” Platonilta, joka tarkoitti sillä eri asiaa), eli kielellisraken-teisiksi 'representaatioiksi' objektiivisista olioista (kohteista, objekteista) ja 'tunteiksi'.


Sosiologiassa ja oikeustieteessä James Mill sanoutui irti ”luonnonoikeuden” käsit-teestä,minkä ensimmäisenä konkretisaationa lainsäädännössä Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach korvasi tämän sekä uskonnolliset perustelut Baijerin rikoslais-sa (1813) kaikille yhteisen perusihmisarvon käsitteellä,kansalaisten samanvertai-suutena rikoslain edessä. Missä määrin Anselm Feurbach, filosofi Ludwig Feuerbachin isä,tässä mahdollisesti nojasi isä-Milliin tai päinvastoin, ei ole tiedossa.


James Millin poika John Stuart Mill,jo Jean-Baptiste Lamarckin,Charles Darwinin ja Karl Marxin aikalainen, oli lapsesta saakka koulutettu ”uudeksi Baconiksi” mm. opet-tamalla hänelle toisena äidinkielenä antiikin kreikkaa, jotta hän ymmärtäisi Baconin oppien kreikkalaiset perusteet samoin kuin tämä itsekin. Hän opiskeli kotona, kuten Baconkin,joka teki niin vedoten sairasteluun,mutta todellinen syy (kummassakin ta-pauksessa) lienee ollut, ettei isä halunnut pistää poikaa uskonnollisen dogmaistimin ja ristiriitojen repimään kouluun.


Hän tutki erityisesti syysuhteen ongelmaa ja pyrki löytämään syysuhteen kulloisen-kin suunnan objektiivisia kriteereitä. Kun prosessin suunta vaihtui, keikahtivat 'syy' ja 'seuraus' ympäri. Toisin päin kääntyessään nämä eivät kuitenkaan aina suinkaan palauttaneet tilannetta just ennalleen, vaan aina ehdottomasti toisiaan edellyttävien 'syyn ja seurauksen' keskinäisissä suhteissa esiintyi monenlaisia vaihtoehtoja, aivan kuten mallina toimineiden Aristoteleen tutkimien 'mahdollisuuden ja todellisuuden' ja Baconin tutkimien 'sisällön ja muodon' kohdalla. Baconin tapaan Mill piti itseään loo-gikkona ja otti tehtäväkseen nimenomaan induktiivisen logiikan systematisoimisen.


Mill hahmotteli versionsa emergentismistä teoksessaan ”System on Logic” (1843) jonka oli tarkoitus olla Baconin induktiivisen logiikan systematisointi. Mill väitti, että joidenkin fysikaalisten systeemien kuten sellaisten, joissa dynaamiset voimat aiheut-tavat mekaanisia liikkeitä, ominaisuudet kombinoituvat, ja ovat näin syiden yhdistely-periaatteen (superpostioperiaatteen) alaisia siten, että eri syyt vaikuttavat erikseen.


Mutta emergentit ominaisuudet eivät ole näiden lakien alaisia. Ja ne liittyvät siis Millin mukaan syntyperustaltaan erilaisten syiden samanaikaiseen vaikutukseen, voisi sanoa että syntyperustaltaan erilaisten syiden vaikutukseen toisiinsa, risteämi-seen. Emergenssiä esiintyy olioden, niiden ominaisuuksien ja niissä vaikuttavien lakien kuten lonnonlakien välillä. Viimeksi mainitun tuloksena voi syntyä Baconin substantiaalisia tasoja,ns.objektiivinen emergenssi on niiden synnyn ja eroavuuden edellytys.


Mill etsi emergenttejä ominaisuuksia erityisesti toisaalta fysiikan ja kemian ja toisaal- ta assosiatiivisen psykologian ja biologian väliltä. Hänen analyysinsä 'syyn ja seu-rauksen' dialektiikasta ja deterministisen syysuhteen katkeamisesta emergenssira-joilla on pätevää. Ongelma näyttää kuitenkin olevan lähes kaikkialla, että hänen filo-sofiaansa ei ollenkaan yhdistetä Baconin materialistiseen olio-oppiin. Bertrand Rus-sel suhtautuu "Länsimaisen filosofian historiassaan" tähän kummisetäänsä (joka kuoli kummipojan ollessa 1-vuotias) yliolkaisesti, kuten Baconiinkin, väittäen heillä olleen "väärä käsitys tieteellisestä metodista" (mitään yhtä sellaista ei sivu mennen sanoen ole olemassakaan).

Iovtšukin,Oizermanin ja Štšipanovin "Filosofian historia" mainitsee hänet noin kol-messa kohdassa painottaen aina, että hän "oli positiivisti", mikä ymmärtääkseni tar-koittaa, että hän ei pitänyt arvojen (päämäärien) johtamista tosiasioista tieteellisenä tai tieteen tehtävänä. Positivismia on kuitenkin monenlaista, myös materialistista.

FH siteeraakin positiivisessa sävyssä serbialaisen Svetozar Marcovichin (1845 - 1875) Mill-kritiikkiä, kun tämä ei pidä teon vaikuttimia sen moraalisuuden kannalta olennaisina, vaan keskittyy vaikutuksiin. Esimerkiksi uskonnolliset vaikuttimet "alen-taisivat teon moraalista tasoa", tulkitsen. Minä vaan kysyn, että kukahan tuossa on todella idealisti. Tasan samoin tekee Russel Baconin suhteen:hän irvistelee Baconin määritelmälle,että erityinen moraali (ja uskonto) ilmenevät eniten silloin, kun toiminta eniten poikkeaa hyötyrationaalisesta kalkyylistä. Noin kuitenkin on:erillisinä vaikutta- vina ilmiöinä ne ilmenevät eniten silloin, kun toiminta ilman niitä olisi ollut jokin suu-resti muu! Tämä on suoranainen trivialiteetti (Oleg Drobnitski: Moraalikäsite). Mikä arvo tuolle annetaan, se on sitten eri juttu. Eikä hyödyssä sellaisenaan ole mitään epämoraalista.

Poikkeuksen tekee Sovjetskajan hakusana "Induktio" ja Milliä materialistisesti tulkit-sevat lähteet idässä ja lännessä. Pitää kuitenkin lukea hänen netissä oleva pääteok- sensa System of Logic. Hänestä on myös väännetty "machilaista" (ja muutenkin "sosialidemokraattia") esimerkiksi väittämällä hänen "pitäneen olioita aistimuskimp-puina" (jopa SE:ssä teoksessa William Hamitonin filosofiasta, mikä ei istu Baconin op-piin; asia tarkistetaan!). Machilaisuuden kanssa hänellä ei ole mitään tekemistä, sillä mekanistisen fysiikan kriisi,johon Mach antoi läpikotaisin väärän vastauksen, jo-ta rupesi ajamaan läpi terroristisin keinoin,puhkesi vasta ensimmäisten Michelson- Morleyn kokeiden jälkeen 1881, jotka osoittivat, että valon nopeus Maan suhteen olisi riippumaton liikkeestä Maassa valolähteen eli Auringon suhteen eli kahdeksan vuotta Millin kuoleman jälkeen. (Alla kaiken arvostelun oleva suomalainen Wiki va-lehtelee "Einsteinin saaneen tästä Nobelin, vaikka hän sai sen ihan muusta asiasta: ns. valosähköisen ilmiön selittämisestä kavanttiteorian pohjalta. Hän siis EI saanut Nobeliaan suhteellisuusteoriasta, kuten esimerkiksi Ivan Pavlovkaan ei saanut ehdollistumisteoriasta.)

"Luopio" Kautskya ja Leniniä eri leireihin jakaneesta kysymyksestä demokratian ja diktatuurin suhteesta Mill oli samaa mieltä kuin Leninkin,että ne ovat kaksi kokonaan eri asiaa, enemistövalta ja pakkovalta, joiden kesken kaikki kombinaatioit ovat mah-dollisia, eivätkä ne ole muodollisloogisia eivätkä "dialektisia" vastakohtia. Mill piti kuitenkin pakkokeinojen puuttumista tai ainakin vähäistä määrää paljon tärkempänä kuin lakien muodollisdemokraattista syntyjärjestystä, vaikka taistelikin ikänsä demokratian laajentamiseksi ja mm. naisten äänioikeuden puolesta.

Julkaistu Kansan Äänessä 3/2012:

https://asiakas.kotisivukone.com/files/kansanaani.kotisivukone.com/kns3-12-1.pdf

Sen vastapuolen "antiemergentismin" asennoitumisesta täällä...:

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/08/fysikalismin-ideologia-on-munatonta-metafyysista-monadologiaa

Kun ilmaantuu uudentyyppisiä olioita, ilmaantuu myös uudentyyppisiä objektiivisia lakeja:

http://www.tieteessatapahtuu.fi/997/kesk.htm#eme

Emergenssi merkitsee, että luonnonlait evoluoituvat
(Risto Koivula)

Tieteessä tapahtuu -lehdessä on käyty keskustelua emergenssin käsitteestä. On väitelty siitä, onko emergenssi episteeminen (tiedollinen, heikko e.) vaiko ontologinen (objektiivinen, vahva e.) käsite. Emergenssi on usein samaistettu efektiivisen teorian käsitteen kanssa, joka merkitsee karkeistettua kuvausta jostakin yleensä fysikaalisesta ilmiöjoukosta itse ilmiöiden säilyessä muuttumattomina.

Tieteessä tapahtuu -lehden numerossa 3/99 Kari Enqvist kiteyttää vastustajiensa vahvan emergenssin kannattajien perusväittämäksi Matti Kamppista lainaten seuraavan: 


"Korkeamman tason kuvaukset poimivat todellisuudesta uusia ominaisuuksia, joita alemmilta tasoilta ei löydy." 


Tämä lause on Enqvistin mukaan "manifestisti" epätosi.Tunnustaudun vahvan emer-genssin kannattajaksi, mutta en tunnista tästä lauseesta maailmankatsomukseni ydintä.


Ensinnäkin lause pelaa tarkasti ottaen kahdella eri tasolla, pragmaattisella ja ontolo-gisella: Kuvaukset koskevat aktuaalisesti havaittavissa, kokeellisen tutkimuksen ja teknologisen käytäntömme piirissä olevia ilmiöitä.Ilmaus "ei löydy" puolestaan lienee synonyymi suurin piirtein ilmaukselle "ei ole olemassa millään tasolla siitä riippumat-ta, saammeko seuraavien tuhannen vuoden aikanakaan objektiivisia mittaustuloksia kyseisen tason ilmiöistä".Jos lause oikaistaan muotoon "Korkeamman tason kuvauk- set poimivat todellisuudesta ilmiöitä, joita alemmilta tasoilta ei löydetä, niin ristiriita poistuu, mutta lausepa lakkaakin samalla olemasta manifestisti epätosi, vaikka sitten "ei löydetä" olisi futuuri.

Jos taas puhutaan ontologisella tasolla siitä, mitä objektiivisesti voisi tai ei voi olla to-dellisuudessa nykyisistä tiedostusmahdollisuuksistamme riippumatta, ei kuvauksien ominaisuuksilla voida paljoakaan todistaa. Mehän emme tiedä, millaisten analogioi-den avulla,millaista logiikkaa ja millaista integraalin määritelmää käyttäen ne kuvauk- set tapahtuvat sitten, kun nämä nykyisten havainto- ja kuvausmenetelmiemme ulkopuolella olevat ilmiöt ovat lopulta tulleet teknologisten ja siten myös kokeellisten käytäntöjemme piiriin, tai pikemminkin viimemainitut nousseet niiden kuvaamisen vaatimalle tasolle.

Tarkastellaan vaikkapa hiiliatomia, joka sijaitsee esimerkiksi selluloosamolekyylissä. Tämä sijainti, atomin suhteet molekyylin muihin osiin, "heijastuu" varmasti jollakin ta-valla tämän atomin elektronien todennäköisyyksissä tietyssä aika-avaruuden aluees- sa. Vasta jos meillä olisi myös näistä ohimenevistä,tilannekohtaisistakin objektiivisis- ta todennäköisyyksistä tyhjentävät tiedot,atomitasolta integroimalla todella syntyisi sellumolekyylin eikä vain hiili- ym. atomien läjän, tai tärkkelysmolekyylin malli.

Hiili-,vety- ja happiatomit ovat kuitenkin aivan samoja kuin sanokaamme neljä miljar- dia vuotta sitten, jolloin maapallon alkuainekoostumus ja auringosta saama säteily-annos jo olivat suurin piirtein nykyisenlaisia. Miksi sitten silloin neljä miljardia vuotta sitten maapallolla ei ollut eikä voinutkaan olla selluloosamolekyylejä eikä ilmeisesti myöskään sellaisia joidenkin hiiliatomien ohimeneviä,mutta objektiivisia ja lainalaisia piirteitä, jotka nyt seuraavat nimenomaan siitä, että atomit ovat selluloosa-molekyylin osina? Tarkasti ottaen nämä ominaisuudet periaatteessa taisivat olla jo silloinkin epäolennaisina mahdollisuuksina (jotka eivät toteudu) olemassa, mutta ne eivät olleet silloin lainalaisia, tietyssä kokonaisuudessa yleisiä (aina ilmeneviä), olennaisia (sen kokonaisuuden kehitykselle) ja välttämättömiä

Sellumolekyylin osana atomilla on ikäänkuin enemmän lainalaisia ominaisuuksia kuin vapaana avaruudessa, eivätkä kaikki nämä lait ole fysikaalisia, vaikkakaan niitä ei ole olemassa ilman fysikaalisen tason olemassaoloa. Ne eivät ole myöskään mi-tään "Herran henkeä", vaan objektiivisia, tajunnastamme ja teorioistamme riippumat- tomia ilmiöitä. Olemukseltaan ne ovat vuorovaikuttavien objektien kuvautumista tois-tensa muodollisissa ominaisuuksissa, heijastusta, informaatiota sen kirjaimellisessa merkityksessä,"sisäänmuovautumista". Se on objektiivista:esimerkiksi biologisen liikemuodon olemassaolo mahdollistaa luultavasti tuhansia kertoja suuremman kemi-allisten yhdisteiden määrän olemassaolon Maan olosuhteissa kuin mitä ilman solua ja biologisia lakeja olisi mahdollista.Objektiivisina informatiiviset prosessit ovat periaatteessa empiirisesti testattavissa, kuten fysikaalisetkin.

Vaikuttaa siltä kuin emergenssissä ei lopulta pohjimmiltaan olisi sittenkään kysymys kuvauksista, vaan siitä, että luonnonlait evoluoituvat, kehittyvät: "alempi" taso toimii ikäänkuin kasvualustana "ylemmän" tason ilmiöille omaten näihin marginaalisia vai-kutuksia, jotka voivat olla suuriakin, mutta jotka eivät ilmennä niiden kehityslakeja li-sääntyvän informaatiopitoisuuden,heijastusmuotojen monimutkaistumisen suuntaan.

Vaikka integroiminen "syvemmältä" kuvaustasolta "pinnallisemmalle" vähentää ku-vauksen informaatiota, niin kehityksessä uudenlaisten lainalaisten kokonaisuuksien kuten solun ilmaantuminen lisää suunnattomasti itse luonnossa objektiivisesti esiin-tyviä informaatioprosesseja.Enqvistin terminologiassa tämä informaatio kuuluu ilmei- sesti kategorian reunaehdot piiriin. Reunaehdoilla olisi siis sitä terminologiaa käytet-täessä oletettava olevan itsenäinen kehitysmahdollisuus. Kuvauksien informaatiotar-ve bitteinä on sitten hieman eri asia, se on tämän saman asian eräs yhteiskunnallisesti välittynyt muoto.

Ilmiöt ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa niin osista kokonaisuuteen kuin päin-vastoinkin, kokonaisuudesta osiin. Kyse ei ole vain siitä, mitä kaikkea lainalaisesti on olemassa, vaan myös siitä,mikä taso on mihinkin ominaisuuksiin nähden määräävä. Tässä molekyyliesimerkissä se on ilmeisimmin solutaso, jossakin yhteiskuntatieteel-lisessä esimerkissä puolestaan esimerkiksi kielipohjaisen kulttuurin taso.

Jos ei ole emergentti materialismi vailla filosofisia ongelmakysymyksiä, ei sitä ole taatusti reduktionismikaan. Reduktionismin perusmuoto ei ymmärtääkseni ole fysikalismi, vaan biologismi.Vaikka kaikki biologinen edelleen muka redusoituisikin fysikaaliseen, emme koskaan voisi sellaista reduktiota tiedoissamme suorittaa, jos johdon-mukaisia reduktionisteja olisimme, koska logiikkamme ja matematiikkamme ja sitä tietä fysiikkammekin viime kädessä olisivat muka ainakin joiltain osin perinnöllisten psyykkisten mallien prosessointia, ja sitä etäämpänä todellisuudesta, mitä kauempa-na ruokapöydän ym. välittömän kokemuksen maailmasta älyllinen aktiivisuutemme liikkuu. Sen opin mukaan kvanttikosmologiakin olisi, edelleen jos loogisia oltaisiin, humpuukia... Vai voitaisiinko reduktiossa ikäänkuin oikaista biologisen tason ohi?

Erittäin mielenkiintoista olisikin kuulla, miten Enqvist tämän reduktionismin perusristi- riidan ratkaisee. Ja mitä hänen maailmankatsomuksensa mukaan perimmiltään ovat logiikka ja matematiikka, mistä johtuu niiden operaatioiden ennustuskyky fysikaalisten ilmiöiden maailmassa?

Kirjoittaja on diplomi-insinööri ja tutkija Lappenrannan teknillisen korkeakoulun Konetekniikan osastolla.


***

Holismi ja emergenssiHolism

an idealist philosophy of “wholes.” The term was introduced by Jan Smuts in his Holism and Evolution (1926).

According to holism, the world is governed by a process of creative evolution, or the process of creating new “wholes.” In the course of evolution, the forms of matter are transformed and renewed, never remaining constant; the holistic process rejects the law of conservation of matter. An unperceived, nonmaterial field, similar to Leibnitz’ monad, which remains constant throughout all of an organism’s changes, is considered to be the bearer of all organic attributes. The “whole” is interpreted in holism as the highest philosophical concept, which synthesizes in itself the objective and the subjective; it is considered to be the “last reality of the universe.” According to holism, the highest concrete form of organic “whole” is the human personality. Imparting a mystical character to the “factor of wholeness,” holism considers it to be nonmaterial and unknowable.

Holistic ideas have been developed by Adolf Meyer-Abich in Germany and A. Leman in France. In modern Western literature the term is sometimes used to designate the principle of integrity.

REFERENCES

Bogomolov, A. S. Ideia razvitiia v burzhuaznoi filosofii 19 i 20 vekov. Moscow, 1962.
Kremianskii, V. I. Strukturnye urovni zhivoi materii. Moscow, 1969.
Haldane, J. S. The Philosophical Basis of Biology. London, 1931.

I. V. BLAUBERG


Elokuvassa Churchill vuodelta 2017 esiintyy tärkeässä asemassa Churchillin ykkösneuvonantajana eteläfrikkalainen sotamarsalkka Jan Smuts ("Saasta"), jota Churchill piti mahdollisesti oikeustieteellisenä ja filosofisena auktoriteettinaan.

https://en.wikipedia.org/wiki/Churchill_(film)


Smuts oli rivistä noussut kenraali - ja mikä erikoisinta vihollisen eli Cecil Rhodesin siirtomaahallintoa vastaan nousseiden buurikapinallisten puolelta. Koulutukseltaan hän oli Englannissa opiskellut asianajaja, mutta ei erityisemmin pärjännyt siinä ammatissa, sillä hän pohti enimmäkseen, millaisia lakien pitäisi olla eli politiikkaa kuin niiden soveltamista, tai noudattamistakaan. Raha ei myöskään rikkaan maanomistajaperheen poikaa houkutellut.

I maailmansodan syttyessä Britannian meri- eli siirtomaa(sota)ministeri (tuolloin Sandhurstin vänrikki, ei ollut ehtinyt kertaamaan...) Churchill värväsi II buurisodan rauhan allekirjoittajan brittiarmeijaan kenraalin sotilasarvolla johtamaan taistelua Saksan eteläafrikkalaisia siirtomaita Tansanian ja Namibian siirtomaahallintoa vastaan. Churchill ja Smuts olivat tavanneet perin erikoisissa oloissa: nuori siirtomaahallintovirkamies Winston Churchill oli joutunut buurikapinallisten vangitsemaksi, ja hänet vietiin Brittiäisellä alueella syntyneen ja Britanniassa oikeutieteeliisen tutkinnon suorittaaneen, kapinallisiin liittyneen buurin Jan Smutsin kuulusteltavaksi.

Smuts oli ennen kaikkea rauhansopimusjuristi, joka sekä formuloi että allekirjoitti niitä vuosina 1902 - 50 varmaan enemmän kuin kukaan muu mm. buuritasavaltojen, Etelä-Afrikan tasavallan, Britannian, Kansainliiton ja YK:n nimissä mukaan lukien I maailmansodan Versaillesin ja II maailmansodan Pariisin rauhansopimukset, joissa hän oli ainoa molempien henkilöallekirjoittaja.
Hän oli Kansainliiton ja YK:n peruskirjojen tärkeimpiä laatijoita. Hän esitti jo ennen Kansainliiton perustamista sen alaisen mandaattihallintosysteemin periaatteita, ja Saksan entisen siirtomaan Namibian muodostamista tällaiseksi mandaattialueeksi Etelä-Afrikan johdolla, mikä sitten saman tien toteutettiinkin, malliksi monille muille. Etelä-Afrikan valtuuskunnan johtajana Smuts piti avoimesti Versaillesin sopimusta pahasti virheellisenä ja sisältävän turhaa ja vahingollista simputusluontoista sälää hävinneitä kohtaan, joka ei edesauta toimivan kansainvälisen järjestyksen muodostamista. Mutta sekin valtuuskunta ne lopulta kuitenkin allekirjoitti.

Hän allekirjoitti Etelä-Afrikan intialaisväestön johtajan Mahatma Gandhin kanssa lait ja sopimukset maan intialaisväestöön kohdistuneiden sortotoimien ja -lakien lakkauttamisesta. Valtio ei noudattanut näitä lakejaan kuten ei noudattanut Namibian mandaattilakejakaan, MUTTA LAIT OLI, ja niihin kohdistuneet rikkomukset olivat viimeistään tästä lähtien myös KANSAINVÄLISIÄ LAITTOMUUKSIA.
Smuts kehitteli ja nimesi oman tieteenfilosofisen systeeminsä jonka nimesi HOLISMIKSI, joka oli tarkoittettu tavallisen lattean REDUKTIONISMIN kritiikiksi ja vastakohdaksi. Siinä tärkeässä roolissa olivat OLIOIDEN (thing) EMERGENTIT ominaisuudet, jotka eivät palaudu olioiden OSIEN ominaisuuksiin. Käsitteen on filosofiaan tuonut valitusfilosofi DAVID HARTLEY, joka oli myös ensimmäinen ajattelun kielellisen olemuksen tieteellinen perustelija ja osin toteennäyttäjäkin.https://archive.org/stream/holismandevoluti032439mbp/holismandevoluti032439mbp_djvu.txt

Book_Title_Page_of_Holism_and_Evolution_

" Full text of "Holism And Evolution"

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 110/S^fiH Accession No. 1

Author Smuts, T. C.

Title Holism revolution

This book should be returned on or before the date last marked below.

HOLISM AND EVOLUTION

MACMILLAN AND CO., LIMITED LONDON . BOMBAY . CALCUTTA . MADRAS . MELBOURNE

THE MACMILLAN COMPANY '

NEW YORK . BOSTON . CHICAGO . DALLAS . SAN FRANCISCO

THE MACMILLAN CO. OF CANADA, LTD. TORONTO

HOLISM AND EVOLUTION

BY GENERAL THE RIGHT HON. J. C. SMUTS

MACMILLAN AND CO., LIMITED

ST. MARTIN'S STREET, LONDON 1927

COPYRIGHT

First Edition . . 1926

Second Edition . . 1927

PRINTED IN GREAT BRITAIN

PREFACE TO SECOND EDITION

IT is very gratifying that a book dealing with such abstruse topics as this work should within a comparatively short period of months call for a second edition. I am indeed grateful for this favourable reception. I had the fear at the beginning that this effort of one whose life-work had lain in other spheres might perhaps not be taken seriously. On the contrary, whatever its many shortcomings, it has been received seriously and considered on its merits not only by the general public but by many workers who occupy a foremost place in science and philosophy. The little seed seems really to have fallen into fruitful soil, and there I am content to leave it. Holism, whether old or new, is essentially a great idea and, like all great ideas, it will once it has appeared on the horizon move of its own momentum and reach its own fruition.

It must be clear to those who look below the surface of things that far-reaching chan-ges in our fundamental ideas and attitudes are setting in,and that the world of tomor- row will be a very different one from that which carried us into the abyss in 1914. In this connection a grave duty arises also for our science and philosophy. The higher thought of our day should not exhaust itself in fine-spun technicalities of speculation or research, but should regard itself as dedicated to service and should make its dis-tinctive contribution towards the upbuilding of a new constructive worldview. We are passing through one of the great transition epochs of history; we are threatened with reaction on the one hand and with disintegration on the other. The old beacon lights are growing dimmer, and the torch of new ideas has to be kindled for our guidance. The word is largely with our intellectual leaders.


vi PREFACE TO SECOND EDITION


In the last resort a civilisation depends on its general ideas;it is nothing but a spiritual structure of the dominant ideas expressing themselves in institutions and the subtle atmosphere of culture. If the soul of our civilisation is to be saved we shall have to find new and fuller expression for the great saving unities the unity of reality in all its range, the unity of life in all its forms,the unity of ideas throughout human civilisation, and the unity of man's spirit with the mystery of the Cosmos in religious faith and as-piration. Holism is in its own way a groping towards the new light and to new points of view. And I cannot help feeling that if the full extent of its implications is realised, both science and philosophy will enter into a more favourable atmosphere for further advance.

Several of my friendly critics have pointed out metaphysical difficulties and omis-sions in this book. The omissions are deliberate,the difficulties perhaps unavoidable.

I recognise that there is a Metaphysic or Logic of Holism which has still to be written; but it is not for me to write it.

There are others who are trained for the job and who, I feel sure, will do justice to it. All I have attempted is to explain the broad idea, to show some of its more important applications, and to create a general atmosphere favourable to it.

This I may fairly claim to do for Holism; I have felt its power, and I have found it an idea that works. I therefore believe in it and do not view it merely as an interesting bit of speculation.

It has been a cheering discovery since the publication of this book to see along how many different lines the idea of the whole is already inspiring research in science and thought. But few apparently have realised the wide scope of the idea.

And I hope this book has done some good in pointing out its fundamental and universal character. The more it is realised by workers along the new lines that they work under the impulse of a common idea and ideal, the sooner we shall attain to the great vision of the unity of knowledge, and through it of the unity of reality.


PREFACE TO SECOND EDITION vii


No great alterations have been made in the body of the work. Minor slips or obscuri-ties of expression have been corrected, an additional sentence or paragraph here or there will, I hope, bring out more clearly the meaning. But the main principles and contentions of the book remain unafected.Special reference is made to the important work of Professor A. N. Whitehead, who is partly influenced by Professors Alexander and Lloyd Morgan, and who is evidently wrestling with the same problem as myself, though from a different standpoint and on different lines.


J. C. SMUTS.

February 1927.

x PREFACE TO FIRST EDITION

Even so, however, there is a striking similarity in the solutions suggested, more leisure than I can find in a busy public life. I have tried to sketch the general lines of reasoning in a way which, while I hope scientifically accurate so far as they go, are yet popular enough to be readily understood by readers with a fair average reading in general science.

It is my belief that Holism and the holistic point of view will prove important in their bearings on some of the main problems of science and philosophy, ethics, art and allied subjects. These bearings are, however, not fully discussed in this work, which is more of the nature of an introduction, and is concerned more with the laying of foundations than with the superstructure. I have no time at present to do more than write an introductory sketch ; but I hope in the years to come to find time to follow up the subject and to show how it affects the higher spiritual interests of mankind.

The old concepts and formulas are no longer adequate to express our modern outlook. The old bottles will no longer hold the new wine. The spiritual temple of the future, while it will be built largely of the old well-proved materials, will require new and ampler foundations in the light of the immense extension of our intellectual horizons. This little book indicates the lines along which my own mind has travelled in the search for new and more satisfactory concepts.

A generation ago, when I was an undergraduate at Cambridge, the subject of Perso-nality interested me greatly, and I wrote a short study on " Walt Whitman: a Study in the Evolution of Personality," in order to embody the results I had arrived at. This study was never published, but the subject continued at odd intervals to engage my attention.

Gradually I came to realise that Personality was only a special case of a much more universal phenomenon, namely, the existence of wholes and the tendency towards wholes and wholeness in nature. In 1910 I sought relief from heavy political labours in an attempt to embody my new results in a study called "An Inquiry into the Whole" which also was not published.

PREFACE TO FIRST EDITION xi

I had no time to return to the subject until, in 1924, a change of government released me from burdens which I had continuously borne for more than eighteen years. When I came to read once more the MS. of fourteen years earlier I found much of the scientific setting out of date and I found my conception of Holism had also altered in certain respects. I therefore decided once more to make a fresh start with my study of wholes and Holism in nature. The present work is the first-fruits of this fresh effort. The aspects and bearings of Holism in which I am mainly interested are not yet reached in this study, which, as I have said, is of an introductory character. But I feel that unless I now make a determined attempt to prepare at least a part of my inquiry for publication, it will in all probability never get beyond the incubation stage in which it has remained so many years. This I would personally regret, as I think that in Holism we have an idea which may perhaps prove valuable and fruitful, and which for better or worse should be lifted out of the obscurity in which it has so long remained in my mind. Whether my partiality for the idea, which has been my companion throughout a crowded life, will be shared by others, time alone will show.

The work has unfortunately had to be written in somewhat of a hurry and amid the pressure of many other calls on my time. Nor in writing it have I had the advantage of consulting any expert friends on details. This must be my excuse for any incidental mistakes or slips which may be found in it.


J. C. SMUTS.

Irene , Transvaal, September 1925.

CONTENTS

PAGE

PREFACE TO SECOND EDITION v

PREFACE TO FIRST EDITION ix

I. THE REFORM OF FUNDAMENTAL CONCEPTS . . i

II. THE REFORMED CONCEPTS OF SPACE AND TIME . 23

III. THE REFORMED CONCEPT OF MATTER ... 36

IV. THE CELL AND THE ORGANISM .... 60

V. GENERAL CONCEPT OF HOLISM .... 87

VI. SOME FUNCTIONS AND CATEGORIES OF HOLISM . 125

VII. MECHANISM AND HOLISM 152

VIII. DARWINISM AND HOLISM 190

IX. MIND AS AN ORGAN OF WHOLES . . . 233

X. PERSONALITY AS A WHOLE .... 270

XL SOME FUNCTIONS AND IDEALS OF PERSONALITY . 299

XII. THE HOLISTIC UNIVERSE 326

INDEX 354

xiii

HOLISM AND EVOLUTION

CHAPTER I

THE REFORM OF FUNDAMENTAL CONCEPTS

Summary.In spite of the great advances which have been made in knowledge, some fundamental gaps still remain; matter, life and mind still remain utterly disparate phe- nomena. Yet the concepts of all three arise in experience, and in the human all three meet and apparently intermingle, so that the last word about them has not yet been said. Reformed concepts of all three are wanted. This will come from fuller scientific knowledge, and especially from a re-survey of the material from new points of view. The fresh outlook must accompany the collection of further detailed knowledge, and nowhere is the new outlook more urgently required than in the survey of these great divisions of knowledge.

Take Evolution as a case in point. The acceptance of Evolution as a fact, the origin of life-structures from the inorganic, must mean a complete revolution in our idea of matter. If matter holds the promise and potency of life and mind it is no longer the old matter of the physical materialists. We have accepted Evolution, but have failed to make the fundamental readjustment in our views which that acceptance involves. The old mechanical viewpoints persist, and Natural Selection itself has come to be looked upon as a mere mechanical factor. But this is wrong : Sexual Selection is admittedly a psychical factor, and even Natural Selection has merely the appearance of a mechanical process, because it is viewed as a statistical average, from which the real character of struggle among the concrete individuals has been eliminated.

Nineteenth-century science went wrong mostly because of the hard and narrow concept of causation which dominated it. It was a fixed dogma that there could be no more in the effect than there was in the cause ; hence creativeness and real progress became impossible.

The narrow concept of causation again arose from a wider intellectual error of ab-straction, of narrowing down all concepts into hard definite contours and wiping out their indefinite surrounding "fields". The concept of "fields" is absolutely necessary in order to get back B to the fluid plastic facts of nature.


2 HOLISM AND EVOLUTION CHAP.


The elimination of their "fields" in which things and concepts alike meet and inter-mingle creatively made all understanding of real connections and interactions impos-sible. The double mistake of analysis, abstraction or generalisation has led to an departure in thought from the fluid procedure of nature. Abstract procedure with its narrowing of concepts and processes into hard and rigid outlines, and their rounding off into definite scientific counters, temporarily simplified the problems of science and thought, but we have outlived the utility of this procedure, and for further advance we have now to return to the more difficult but more correct view of the natural plasticity and fluidity of natural things and processes. From this new view-point a resurvey will be made in the sequel of our ideas relating to matter, life and mind, and an attempt will be made to reach the fundamental unity and continuity which underlie and connect all three.

We shall thus come to see all three as connected steps in the same great Process, the nature and functions of which will be investigated.

AMONG the great gaps in knowledge those which separate the phenomena of mat-ter, life, and mind still remain unbridged. Matter, life, and mind remain utterly unlike each other. Apparently indeed their differences are ultimate,and nowhere does there appear a bridge for thought from one to the other. And their utter difference and disparateness produce the great breaks in knowledge, and separate knowledge into three different kingdoms or rather worlds. And yet they are all three in experience, and cannot therefore be so utterly unlike and alien to each other. What is more, they actually intermingle and co-exist in the human, which is compounded of matter, life, and mind. If indeed there were no common basis to matter, life,and mind, their union in the human individual would be the greatest mystery of all. What is in fact united in human experience and existence cannot be so infinitely far asunder in human thought, unless thought and fact are absolutely incongruous. Not only do they actually co-exist and mingle in the human, they appear to be genetically related and to give rise to each other in a definite series in the stages of Evolution; life appearing to arise in or from matter, and mind in or from life. The actual transitions have not been observed, but are assumed to have taken place under certain conditions in the course of cosmic Evolution.


i FUNDAMENTAL CONCEPTS 3

Hence arise the three series in the real world: physical, biological and psychical or mental. These connections between them, which are based not on thought but on the facts of existence and experience, tend to show that they cannot be fundamen-tally alien and irreconcilable, and that some sort of a bridge between them must be possible, unless we are to assume that our human experience is indeed a mere chaotic jumble of disconnected elements.

As I have said, the problem does not arise from the facts either of experience or of existence. The problem is one for our thought and our science. It is for our thought that the mystery exists, and it is for knowledge that the great gaps between the phy-sical, the biological and the mental series arise. The solution must therefore ultima-tely depend on our more extended knowledge of these series and the discovery of interconnections between them. The great darknesses and gaps in experience are mostly due to ignorance.

Our experience is clear and luminous only at certain points which are separated by wide regions of obscurity; hence the apparent mystery of the luminous points and of their isolation and unlikeness. Hence also the still greater mystery of the actual union of the three series in the threefold incarnation which constitutes human personality.

But it is just this union which ought to warn us that the apparent separateness of these three fundamental concepts is not well founded in fact, and that a wider know-ledge and a deeper insight might be able to clear up the mystery, at least to some extent, and to lead to some sort of union or harmony of these apparently unrelated or independent elements in our real world. More knowledge is wanted. Our physical science ought to provide the solvent for our idea of hard impenetrable inert matter, and in the third chapter I shall inquire in how far there are already the materials for such a solvent. Again, our biological science should dispel the vagueness of the concept of life, and replace it by a more definite meaningful concept, which will yet not depend on purely material or physical elements. At present the concept of life is so indefinite and vague that, although the kingdom of life is fully recognised, its government is placed under the rule of physical force or Mechanism.


4 HOLISM AND EVOLUTION CHAP.


Life is practically banished from its own domain,and its throne is occupied by a usur- per. Biology thus becomes a subject province of physical science the kingdom of Beauty, the free artistic plastic kingdom of the universe, is inappropriately placed un-der the iron rule of force. Mind again, which is closest to us in experience, becomes farthest from us in exact thought. The concepts in which we envisage it are so vague and nebulous, compared with the hard and rigid contours of our concepts of matter, that the two appear poles asunder. Here too a reformed concept of mind might bring it much closer to a reformed concept of matter. And thus, out of the three at present utterly heterogeneous polar concepts of matter, life and mind it might be possible to develop concepts moulded more closely to fact and experience, freed of all adventi-tious and unnecessary elements of separateness and disparity, and forming (as in all true science they should rightly form) the co-operative elements and aspects in a wider, truer conception of Reality. It may be said that in making this demand for new concepts of matter, life, and mind we are imposing an impossible task on thought.

We are asking it to go beyond itself and deal with matters entirely beyond its own proper world. Matter, it may be urged, is essentially outside and beyond thought, something hard and impervious to thought, an object to thought which thought can only just barely reach up to in its utmost effort, and no more. Life is, of course, not alien to thought in the same sense as matter, but still it also falls outside the province of thought, it also has a reality of its own beyond thought, and it also is a terminus to thought. How then could thought embrace these provinces, how could it be a measure of these provinces beyond its ken ; how could the part envisage the whole? Our standard of measurement is inadequate, our task therefore impossible.


i FUNDAMENTAL CONCEPTS 5

The answer is that, while mind or thought may not have made matter, it has undoub-tedly assisted in making the concept of matter ; and this concept, based as it largely is on empirical tradition and inadequate knowledge, and covered with a thick over-burden of unsifted tradition, calls for a thorough overhauling. A reform of the concept of matter is urgently required, and is indeed amply justified by the unprecedented recent advances in physical science, and especially in our knowledge of the constitution of matter.

And a reform will, as I shall show in the third chapter, bring matter considerably nearer to the concept of life.

With regard again to the concept of life, what is most urgently required is that it should be rid of that haziness, indefiniteness, and vagueness which makes it practi-cally worthless for all exact scientific purposes. Biological science has not in recent years made the same gigantic strides forward in the knowledge of fundamentals that physical science has taken, and yet for Biology too the sky has considerably cleared, and what two or three decades ago was still hotly disputed is today generally accep- ted. Besides,the greatest development in Biology during this century has taken place in the science of Genetics, and the trend there has been steadily away from the hard mechanical conceptions which dominated Biology more than a generation ago. The time here too may be ripe for a reconsideration of some of the fundamental concepts and standpoints. I may express the hope that the masters of this science will not concentrate all their attention on special researches, however promising the clues at present followed may be, but that they will find time for a reconsideration of the wider conceptions which is becoming urgently necessary. Unless Biology can succeed in clarifying and harmonising her fundamental conceptions there is risk of great confu-sion in a science in which old general ideas have persisted in spite of great progress in detailed knowledge and the elaboration of a host of new fruitful ideas. If in the sequel I join in the discussion of the foundations of Biology, not as entitled of right to speak but more in the character of a friendly spectator urging the importance of a certain point of view, I hope my presumption in so doing may be forgiven me.


6 HOLISM AND EVOLUTION CHAP.

For welcome as any new and deeper knowledge would be on these high matters, the present situation calls even more urgently for fresh points of view. Matter, life, and mind are, so to speak, the original alphabet of knowledge, the original nuclei round which all experience, thought, and speculation have gathered. Their origin is purely empirical, their course has been shaped by tradition for thousands of years, and all sorts of discarded philosophies have gone towards the making of their popu-lar meanings. In spite, therefore, of the great fundamental aspects of truth which they embody, the kernel of truth in them has become overlaid by deep deposits of imperfect and erroneous knowledge.

Modern science and philosophy have repeatedly ventured on reforms, but the popu-lar use of these terms tends to obliterate all fine distinctions. I do not believe that an abiding scientific or philosophic advance in this respect will be possible until a more exact nomenclature has been adopted. A particular suggestion towards such a re-form I am going to advocate and develop in the sequel, but in the meantime I wish to emphasise how important it is, not merely to continue the acquisition of knowledge, but also to develop new view-points from which to envisage all our vast accumulated material of knowledge. The Copernican revolution was not so much a revolution in the acquisition of new knowledge, as in view-point and perspective in respect of existing knowledge. The most far-reaching revolutions in knowledge are often of this character. Evolution in the mind of Darwin was, like the Copernican revolution, a new view-point, from which vast masses of biological knowledge already existing fell into new alignments and became the illustrations of a great new Principle. And similarly Einstein's conception of General Relativity in the physical universe, whatever its final form may yet be, is a new view-point from which the whole universe and all its working mechanisms acquire a new perspective and meaning.

More knowledge is undoubtedly required, but its acquisition must go hand in hand with the exploration of new concepts and new points of view. It will not help merely to accumulate details of which, even in the special departments of the separate biologi-cal sciences, the masses are already becoming more than any individual mind can bear.


i FUNDAMENTAL CONCEPTS 7

New co-ordinations are required, new syntheses which will sum up and explain and illuminate the otherwise amorphous masses of material. While research is being pro-secuted as never before, while in biological science great, and in the physical scien-ces unprecedented, progress is being recorded, the call becomes ever more urgent for a reconsideration of fundamental concepts and the discovery of new view-points which might lead to the formulation of more general principles and wider generalisa-tions. Nowhere are new view-points more urgently called for than in respect of the fundamental concepts of matter,life,and mind, of which the reform is overdue and the present state is rapidly becoming a real obstacle to further progress. And I may point out that the formulation of new viewpoints will depend not so much on masses of mi-nute details,as on the consideration of the general principles in the light of recent ad- vances, the collation and comparison of large masses of fact, and the survey of fairly large areas of knowledge. The road is to be discovered, not so much by minute local inspection as by wide roaming and exploration and surveying over large districts.

Both methods are needed, and the question narrows itself down to one of compara-tive values. Just as happened in the cases of Newton and Einstein, so here too the new clues are more likely to be indicated by certain crucial dominant facts than by small increments of research. It would therefore be a great mistake to let the comp-letion of present detailed researches take precedence over the more general and urgent questions to which I am drawing attention.

Let me in this connection mention one matter of crucial significance to which I think sufficient importance has not yet been attached. To-day I think it is generally accepted that life has in the process of cosmic Evolution developed from or in the bosom of matter, and that mind itself has its inalienable physical basis. I do not think that among those who have given thought and attention to these matters there are to-day any who seriously question this position.


8 HOLISM AND EVOLUTION CHAP.

Life is no dove that has flown to our shores from some world beyond this world; mind or soul is not an importation from some other universe. Life and mind are not mere visitants to this world, but not of this world. There is nothing alien in them to the substance of the universe ; they are with us and they are of us.

The popular view still looks upon the association of life and mind with matter as a sort of symbiosis,as the close living together of three different beings,as the dwelling of life and the soul in the body of matter, just as in the organic world one plant or ani-mal organism will be found normally living with and in another.This popular traditio-nal view comes from the hoary beginnings of human thought and speculation, but it is definitely abandoned by all those who have assimilated the modern view-point of Evolution. For them in some way not yet fully understood, but accepted as an un-doubted fact, both life and mind have developed from matter or the physical basis of existence. The acceptance of this fact must have far-reaching consequences for our world-view.

But before I refer to these consequences let me point out how this acceptance af-fects the grave issues over which our fathers fought a continuous battle royal during the latter half of the nineteenth century.The materialists contended for this very point, namely, that life and mind were born of matter. From this priority of matter they pro-ceeded (quite illegitimately) to infer its primacy and self-sufficiency in the order of the universe, and to reduce life and mind to a subsidiary and subordinate position as mere epiphenomena, as appearances on the surface of the one reality, matter.

To use the Platonic figure, to them matter was the lyre, and the soul was the music of that lyre ; the lyre was the substantive and abiding reality, and the music a mere passing product. And thus the priority and dominance of matter made of life and the soul merely transient and embarrassed phantoms on the stage of existence. This materialism was most hotly resented and contested by those who held to the spiritual values and realities. They denied not only the primacy of matter but also its priority or that life or mind sprang from it and were dependent on it in any real sense.


i FUNDAMENTAL CONCEPTS 9

In fact they denied the principle of Evolution as undermining all the spiritual and moral values of life. Both sides, materialists and spiritualists alike, were under the influence of the hard physical concepts of cause and effect which played such a great part in the science and philosophy of the nineteenth century.

There could be nothing more in the effect than there was already in the cause; and if matter caused the soul, there could be nothing more in the soul than there already was in matter. In other words, the soul was merely an apparent and no real substan-tial advance on matter. The general validity of this argument was never questioned and was thoroughly believed in by both sides. Hence those who affirmed the theory of Evolution logically tended to be materialists, and those who were spiritualists were logically forced to deny Evolution.

Without their knowing it the great battle raged, not over the facts of Evolution, but over a metaphysical theory of causation in which they both believed and were both wrong.

Such is the irony of history. To-day we pick the poppies on the old bloody battlefield of Evolution, and can afford to be fair to both sides. The essential terms have chan-ged their meaning for us. We believe in Evolution, but it is no more the mechanical Evolution of a generation or two ago, but a creative Evolution. We believe in the growth which is really such and becomes ever more and more in the process.

We believe in Genesis which by its very nature is epigenesis. For us there is no such thing as static evolution, a becoming which does not become but in its apparent per-mutations ever remains the same. The absolute equation of cause and effect, which was a dogma implicitly believed in by the men of that day, does not hold for us, as I shall in due course explain. The temperature has changed, the view-point has shif-ted, and to-day thoughtful men and women are sincere and convinced evolutionists, without troubling themselves over the dead and forgotten issue of materialism ver-sus spiritualism. We accept the theory of descent, of life from matter, and of the mind from both. For educated men and women to-day Evolution is just as much part and parcel of their general outlook, of their intellectual atmosphere, so to say, as is the Copernican theory.


io HOLISM AND EVOLUTION CHAP.


As I said before, this is a fact with very far-reaching consequences. If we believe that life and mind come from matter, if they are evolved from matter, if matter holds the promise, the dread potencies of life and mind, it can for us no longer be the old matter of the materialists or the physicists. The acceptance of the view for which the materialists fought so hard means in effect a complete transformation of the simple situation which they envisaged. Matter discloses a great secret ; in the act of giving birth to life or mind it shows itself in an entirely unsuspected character, and it can never be the old matter again. The matter which holds the secret of life and mind is no longer the old matter which was merely the vehicle of motion and energy. The landmarks of the old order are shifting, the straight contours of the old ideas are curving, the whole situation which we are contemplating in the relations of matter, life and mind is becoming fluid instead of remaining rigid. The point to grasp and hold on to firmly is that the full and complete acceptance of Evolution must produce a great change in the significance of the fundamental concepts for us. Life and mind now, instead of being extraneous elements in the physical universe, become identified with the physical order, and they are all recognised as very much of a piece. This being so, it obviously becomes impossible thereupon to proceed to erect an all-embracing physical order in which life and mind are once more declared aliens.

This cat and mouse procedure is simply a case of logical confusion. This in-and-out game will not do. If Evolution is accepted, and life and mind are developments in and from the physical order, they are in that order, and it becomes impossible to continue to envisage the physical order as purely mechanical, as one in which they have no part or lot, in which they are no real factors, and from which they should be logically excluded. If Evolution is right, if life and mind have arisen in and from matter, then the universe ceases to be a purely physical mechanism, and the system which results must provide a real place for the factors of life and mind..


i FUNDAMENTAL CONCEPTS 11

...