http://tyynekuusela.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116133-puolan-historia-ja-putkisen-vaaritely

Oheinen kirjoitus kierrättää tyypillisiä paikkansapitämättömiä vaitteitä Puolan vapautumisen kulusta fasistivallasta 1944.


http://jussina.puheenvuoro.uusisuomi.fi/115824-varsovan-kansannousu


Juhani Putkinen: ” Saksa miehitti Puolaa,Venäjä eteni kohti Saksaa.Puolalla oli Lon- toossa pakolaishallitus ja puolalaisia joukkoja taisteli länsivaltojen liittolaisena Sak-saa vastaan. Venäjän joukot olivat saapumassa Varsovan Porteille. Silloin Moskova kehotti puolalaisia nousemaan kapinaan saksalaista miehittäjää vastaan.

Kun puolalaiset tottelivat ja aloittivat kapinan Varsovassa vapauttaakseen pääkau-pungin ennen Venäjän joukkojen saapumista, niin Venäjä pysäytti hyökkäyksensä Varsovan porteille, jotta saksalaiset tuhoaisivat Puolasta länsimieliset puolalaiset. Venäjä esti länsimaita auttamasta tehokkaasti Varsovassa taistelevia puolalaisjoukkoja - että ne tuhottaisiin. ”


RTK: ”NL ei komentanut Puolan vastarintarintaliikettä,jossa olivat mukana sekä oi-keistolainen Armia Krajowa (Valtakunnanarmeija/”Kotiarmeija”; ”kraj” eli ”piiri” tar-koittaa sekä ”pihaa, kotipiiriä” että ”valtapiiriä”,se on kuitenkin Sovjetskaja entsiklope- dijan uudessa amerikanenglantilaisessa käännöksessä käännetty mielestäni väärin Wikin mukaan ”Home armyksi”, vaikka mm. venäläinen käännös on ”Valtakunnanar- meija”), jonka Länsiliittoutuneet tunnustivat yhä Puolan viralliseksi edustajaksi, että sionistien johtaman edellisen vuoden 1943 Varsovan kansannousun jälkeen uu-delleenorganisoitu Kansanarmeija Armia Ludowa, jonka suurin ryhmä oli maaseu-dun aikaisempi samanniminen aseellinen vastarintaliike.Edelleen siihen liittyi komin-ternilaisten kommunistien johtama aseellinen Kansankaarti Gwardia Ludowa, länsi-ukrainalaiset ja liettualaiset vastarintaryhmät, joiden tarkoitus oli karkottaa niin Saksa kuin Puolakin näiden miehittämiltä Puolan ulkopuolisilta alueilta sekä jäljellä olevat sionistiset ryhmät.Neuvostoliitto oli vetänyt tukensa Krajowalta,kun se oli sen mieles- tä ollut vuoden 1943 Varsovan (gheton) kansannousussa käytännössä saksalaisten puolella, ja tunnusti nyt Ludowan Puolan valtion edustajaksi:


https://www.tiede.fi/comment/1786221#comment-1786221

” ” Oleellista oli Stalinille ajoitus. Varsova voitiin (eli siis kannatti poliittisesti) vallata vasta sen jälkeen, kun saksalaiset ovat tuhonneet Puolan kansallisen (ei- kommunistisen) vastaritaliikkeen Varsovan Kansannousussa. ”

Tuosta on maalailtu erilaisissa wikipedioissa täysin perätön kuva.


Varsovan kansannousun alussa sai surmansa nimenomaan ns. Kansanarmeijan Armia Ludowan (koko) silloinen johto, joka koostui mm. kommunisteista, sionis-teista ja ammattiliittojen ja kansanrintamalaisten viljelijäjärjestöjen johtajista.


Saksalaiset tiesivät että Ludowan johto piileskelee Varsovan vanhassa kaupungissa, ja pommitti sen hiekaksi.

Oikeistokatolisen ns. Valtakunnanarmeijan Armia Krajowan johto oli ajanut kansan-nousun aloittamista saksalaisia vastaan Vilnassa ja Lwowissa, koska he ajoivat noi- den alueiden kuulumista (alistamista) edelleen Puolalle (mitä ketkään Liittoutuneet eivät olleet tunnustaneet, sillä Kansainliitto ei ollut muuttanut Versailles'n rauhanso-pimusta, vaikka sitä oli alettu rikkoa). Liittoutuneet olivat alun perin hyväksyneet Kra- jowan Puolan viralliseksi (liittoutuneeksi) edustajaksi Ranskan esityksestä,mutta var-sinkaan sen jälkeen, kun Puolan pakolaishallitus oli joutunut muuttamaan Pariisista Lontooseen, sen toimintaan ei oltu kaikkialla, mm.siellä Lontoossa tyytyväisiä. Krajo- wa ajoi yhä "suur-Puolaa", eikä se pistänyt tikkua ristiin vuoden 1943 Varsovan ghe- ton kansannousun tukemiseksi.NL siirsikin tukensa Krajowalta Ludowalle,johon liittyi myös kominternilainen kommunistinen taisteluosasto Kansankaarti Gwardia Ludowa.


Krajowa, jonka ydin oli katolinen aseistettu nuorisojärjestö Wici [Vitsi], yritti esiintyä "Puolan laillisena edustajana" vielä NL:n valtaamalla alueellakin (sitä ei siis ollut kielletty, vaikka sitä oli lakattu pitämästä missään mielessä valtion armeijana), ja mm. karkottaa Itä-Liettuasta sinne palanneita Pilsudskin miehityksen karkottamia liettua-laisia, mutta Puolan hallitus, jonka armei- ja oli muodostettu uudistetun Ludowan pohjalta, kielsi Krajowan toiminnan v. 1947.


Varsovan kansannousussa Krajowa ja Ludowa toimivat kuitenkin yhdessä. Sen sijaan siitä [kansannousun ajankohdasta] ei ollut sovittu ennakolta NL:n eikä muidenkaan Liittoutuneiden sodanjohdon kanssa. ”


Neuvostoliitto ja Puna-armeija,Varsovaa kohti hyökkäävä puolalaisen marsalkka Ro-kossovkin johtama NL:n Puolaisarmeija,ei ollut antanut ”kehotusta kansannousuun tuolla hetkellä”. Sen antoi Lontoon pakolaishallitus.  Zhukovin (muistelmien) mukaan kansannousun välittömä- nä syynä olisi ollut huhu, että Varsovan alueella olisi nähty neuvostoliittolaisia panssareita. Ei ole mahdotonta, etteikö siellä olisi entisten valko-venäläisten partisaanien amfibiopanssareita liikkunutkin tiedusteluteh-tävissä. Puna-armeija sellaisesta joko ei ollut tietoinen, tai sitten se oli toiminut psykologisesti varomattomasti.

Armia Ludowan koko keskusjohdon kaatuminen oli NL:lle katastrofi Puolan hallinnon järjestämisen kannalta voiton jäkeen.Armia Krajowan katolisnationalistisesta johdos- ta ei niinkään olisi ollut väliä, mutta sehän ei tainnutkaan saada naarmuakaan. Mutta väkeä sekin kyllä menetti.

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1129678.html#p1129678

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1183035.html#p1183035

JP: ” Kotiarmeija ja Kansanarmeija

" Kenraali Michal Karasiewicz-Tokarszewski oli perustanut jo syyskuun 1939 tais-teluiden aikana Puolan voiton palvelun taistelun jatkamiseksi maan alla. Vastaavasti Puolan pakolaishallitus oli perustanut Aseellisen taistelun liiton yhdenmukaistamaan vastarintaa liittoutunei- den tavoitteiden mukaiseksi. Näistä kahdesta organisaatiosta kasvoi nk. Kotiarmeija (Armia Krajowa). Siihen liittyi spontaanisti syntyneitä talonpoi-kaispataljoonia, oikeistolaisia ryhmittymiä ja partiopoikia. Kotiarmeija kasvoi sodan aikana 400000 miehen suuruiseksi, eli se lienee ollut suurin vastarintajärjestö miehitetyssä Euroopassa. ”


RTK: Tuo ”jäsenmäärä” on saatu ilmoittamalla kaikki johdoltaan äärinationalistisen ja (kiihko)katolisen Wicin jäsenet ”Krajowan taistelijoiksi”. Monilla toki olikin ammattinsa kuten maanviljelyksen puolesta myös jonkinlainen pyssy...


JP: ” Kotiarmeijan ohella toimi myös kommunistien johtama Kansanarmeija (Armia Ludowa), mutta sen jäsenmäärä oli verrattomasti pienempi, 5000-10 000 miestä. "


RTK: Ludowa ei pitänyt jäsenrekisteriä,eikä sellaiseksi ilmoitettavaa paperia ”periyty- nyt”, kuten Krajowalla, ellei se sitten ilmoittanut kaikkia entisiä ammatillisesti järjestäytyneitä ”jäsenikseen”.

Sen todella Liittoutuneiden päämäärien hyväksi toimiva jesenmäärä oli vähintään yhtä suuri kuin Krajowalla. Mutta virallisesti nuo armeijat tomivat yhteistyssä. Käytän- nössä se yhteistyö takkusi, ja varsinkin muilla kuin puolalaisilla alueilla Krajowaa pidettiin Ludowankin piirissä enemmän vihollisena.

JP: ” Lublin

Kansannousu "kävi ajankohtaiseksi heinäkuussa 1944, jolloin puna-armeija ylitti Bu-gin. Kotiarmeijan yksiköt osallistuivat nyt sotaan helpottaakseen puna-armeijan ete-nemistä. Samalla tavoitteena oli vakiinnuttaa oma vaikutusvalta ennen venäläisten tuloa. Lublin oli jo Kotiarmeijan käsissä, ennen kuin puna-armeija saapui paikal-le. Stalin ei kuitenkaan huolinut näitä omatekoisia liittolaisia. Lubliniin perustettiin Moskovasta lennätetty Kansallisen vapautuksen komitea hoitamaan siviilihallintoa 22. 7.1944. Tätä päivämäärää juhlittiin myöhemmin Puolan kansantasavallan perus-tamispäivänä. Kotiarmeijan sotilaita internoitiin, törkeimmillään Majdanekin tyhjennettyyn keskitysleiriin." ”


RTK: Linkkiäkin???

JP: ” "Moskova kehotti ylösnousuun"

Moskovan radio lähetti 15. heinäkuuta kello 20.15 sykähdyttävän vetoomuksen Var- sovan asukkaille, ja paria tuntia myöhemmin puolalaisten isänmaan ystävien liiton Venäjää myötäilevä lähetysasema toisti sen:

»Puolan alueelle nyt etenevä Puolan armeija on saanut koulutuksensa Neuvostolii-tossa. Se yhtyy Kansanarmeijaan muodostaakseen Puolan asevoimien ytimen, kan- sakuntamme selkärangan sen taistelussa vapautensa puolesta. Varsovan pojat rien- tävät huomenna sen riveihin. Yhdessä liittoutuneiden kanssa he karkottavat viholli-sen länteen,ajavat Hitlerin tuholaiset pois Puolasta ja antavat Preussin imperialismil- le tappavan iskun.Aika on koittanut Varsovalle,joka ei taipunut vaan jatkoi taistelua.» - -

»Tämän vuoksi ... meidän on taistelemalla Varsovassa mies miestä vastaan kaduilla, rakennuksissa, tehtaissa ja tavarataloissa nopeutettava lopullista vapautumistamme mutta samalla turvattava kansallinen perinteemme ja veljiemme henki.» ”


RTK: Varsovan viuoden 1944 kansannousu alkoi vasta 1.8 eli kahden viikon kuluttua tuosta. Täysin turhaa väittää tuota hyökkäyysignaaliksi.

Alun perin Krajowan johto ajoi sellaista, että kansanousu olisi alkanut Lvovista tai Vilnasta, eikä Varsovasta:

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1250075.html#p1250075

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1252186.html#p1252186


JP: ” Operaatio Burza

Venäjä ei halunnut tunnustaa minkäänlaista osaa Puolan pakolaishallitukselle eikä kotiarmei- jalle - vaan halusi Moskovasta johdetun kommunistisen diktatuurin.


" Tässä tilanteessa kotiarmeijan komentaja, kenraali Tadeusz Bor-Komorowski päätti toteuttaa pitkään valmistellun operaatio Burzan (Myrsky). Tavoitteena oli val- loittaa Varsova kansan- nousun avulla ennen puna-armeijan tuloa ja jatkaa mahdol-lisesti taistelua myös venäläisiä vastaan. Viime hetken sekaannusta lisäsi vielä Mos- kovan radion vetoomus varsovalaisille nousta aseisiin saksalaisia vastaan. Heinä- kuun 31. päivänä ilmoitettiin, että neuvostoliittolaiset panssarit olivat tunkeutumassa Pragaan, Veikselin itäpuoliseen esikaupunkiin. Pakolaishallituksen edustaja Jan Jankowski hyväksyi taistelun aloittamisen, ja kenraali Bor-Komorowski antoi sitä koskevan käskyn. Kotiarmeijan johtama ja organisoima kansannousu alkoi 1.8.1944. " ”

Jaaha, että nyt se selvisi, että tämä Bor-Komorovski sen käskyn antoi, eli Ludowakin toimi kuitenkin Krajowan johdolla, ja niin siinä sitten kävi kuin kävi. Amfibiopanssariteoria voitaneen unohtaa.

”Moskovako” Bór-Komorovski muka tuohon käskyyn kehotti??!!

JP: ” Taistelu

" Kansannousua kesti yli kaksi kuukautta. Kapinalliset saivat käsiinsä Vanhan kau-pungin, keskikaupungin ja keskiset esikaupungit. Näistä käsin 150000 huonosti a- seistettua,osin amatööriä kävi raivoisaa kamppailua Saksan sotakoneistoa vastaan."

On mielenkiintoista, että Saksa käytti taistelussa puolalaisia vastaan Saksan riveissä taistelevaa venäläistä prikaatia - jotta olisivat riittävän julmia puolalaisia vastaan. Olivat kuitenkin saksalaisten mielestä liian julmia, joten kyseisen joukon johtaja sai potkut.

Pyyntö käyttää lentokenttiä

USA ja Englanti esittivät Venäjälle pyynnön saada käyttää venäläisiä lentokenttiä välilaskupaikkana avustuspudotuksia varten Varsovaan. Jos Venäjä olisi antanut sen luvan, niin avustuskoneet olisivat voineet viedä kerralla suuren kuorman materi-aalia ja tankata venäläisellä kentällä ennen paluuta noutamaan uutta kuormaa. Itali-asta oli pitkä matka, joten polttoainetta piti olla paljon edestakaista lentoa varten. Tietenkin suuri ongelma oli myös järjestää koneille hävittäjäsaatto.

USAlla oli valmiina kymmeniä Liberator-koneita varustuksen pudottamiseksi Varso- vaan. USA pyysi lupaa käyttää Venäjän kenttiä avustamiseen. Venäjä ei vastannut kysymykseen kolmeen viikkoon. Kun viimein vastasi, niin vastaus oli kieltävä.

" Useista Churchillin vaatimuksista huolimatta Venäjä ei suostunut auttamaan saksalaisia vastustaneita puolalaisia, eikä sallimaan amerikkalaisia aselähetyksiä näiden alueelle." ”


RTK: Asia oli siten päin, että Bor-Komorowski neuvotteli antautumisesta saksa- laisten kanssa, minkä toteuttikin 2.8., ensin sabotoituaan Neuvostoarmeijan ja NL:n Puolalaisarmeijan ensimmäisen Weikselin-ylityksen epäonnitumaan:

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Warsaw+Uprising+of+1944

”Despite the difficult conditions at the front and the unexpectedness of the armed up-rising in Warsaw,the Soviet command decided to attack the approaches to the city in order to aid the insurgents. On September 6 troops of the Second Byelorussian Front of the Soviet Army took Ostrołęka and its fortress by storm,closing the approaches to Warsaw from the northeast. On September 10 the attack along the central portion of the First Byelorussian Front began. Having obtained information about the positions in the city occupied by the insurgents, the Soviet command began on September 13 to deploy an operation to assist them from the air.

On September 14 the forces of the First Byelorussian Front and units of the Polish Army acting with them gained control of Praga. On September 15 subunits of the Polish Army, acting with units of the Soviet Army, forced a crossing over the Vistula within the boundaries of Warsaw, and created several bridgeheads on the left bank. Fearing the union of Polish Army units and insurgent detachments, the Home Army command, which by this time had already begun holding negotiations with the Hitle- rites about conditions for ending the military actions, evacuated the insurgent forces located east of the bridgeheads. As a result of heavy fighting the subunits of the Polish Army were forced by the German fascists from their left-bank bridgeheads.

On October 2, Bór-Komorowski signed the conditions of capitulation dictated by the German fascists. During the course of the Warsaw Uprising, which lasted 63 days, approximately 200,000 people perished, and the city was almost entirely destroyed. ”


NL avusti itse Puolan kapinallisia, mikä oli erittäin vaikeata ja tarkkaa tehdä niin, ettei apu mennyt kuitenkin saksalaisille. Lännellä ei tuota olisi ollut käytännössä mitään keinoa estää, mutta ei se tainnut ihan kaikille Lännen komentajille olla tuolla paikalla kovin tärkeääkään...

JP: ” Avustuspudotukset

Puolalainen kenraali Vladyslaw Anders sai 29.8.1944 Lontoosta tiedon, että 1-27.8. välisenä aikana Varsovaan oli tehty 160 "syöksylentoa", joissa menetettiin 27 konet- ta. Varsovaan oli pudotettu 71 apulähetystä, joista 60 oli mennyt perille "maanalaiselle armeijalle" sen ilmoituksen mukaisesti.  "


RTK:Näistä Puolan armeijan saksalaisista ja schleesialaisista komentajista on muis- tettava eräs seikka.Katynin teloituksen 1500 puolalaista upseeria SAATTOIVAT OL- LA väkeä,jotka NL  tiesi tai oletti HItlerin käskyläisiksi. Sellaisia oli vilisemällä nimen- omaan Puolan Länsi-Ukrainassa, jonne Pilsudski oli sijoittanut heidät "kauemmaksi Saksasta", ja heillä oli Hitlerin määräys jäädä NL:n puolelle. He tekivätkin sitten yh-den sotahistorian isommista (ja menestyneimmistä) desanttioperaatioista, josta tosin suurimman "ansion" tekivät teknisessä infrastruktuurissa kuten (Siemensin toimitta-missa) sähkö- ja tietoliikennelaitoksissa toimineet siviilit. He katkaisivat koko Länsi-Ukrainasta kaikki sähkö- ja tietoliikennyhteydet Saksan hyökkäyshetkellä.

(Vain NL:n omien partisaanien veivattavat viestiyhteydet pelasivat, ja he sitten mm. toimittivat rintamalohkon epäonnistuneen komentajan, insinöörikenraali Dmitri Pav- lovin,T34-panssarin yleissuunittelijan ja Korkeimman neuvoston jäsenen, sotaoikeu- teen.) Kuitenkin: toiset asianosaiset tiesivät, mistä Katynissa oli oli ollut kyse, ja tie-sivät, että heidätkin tiedetään,joten heidän tunnelmansa arvaa Puna-armeijan lähes- tyessä! Mutta tämä on tietysti spekulaatiota. Katynin haudat oli tehty löydettäviksi, ja Goebbels teki raskaan propagandavirheen julkistaessaan tapauksen nimineen näky-västi. Se oli kylmäävä tieto saksalaisten taiste-lumoraalin kannalta Venäjällä, sitten kun homma lakkasi kulkemasta "kuin Strömsössä"...


JP: " Veiksel-joen tragedian hetkellä Churchill ei enää koskaan puhunut Hitleristä vaan aina kommunisteista »Hän näkee painajaisia puna-armeijan vyörymisestä kuin syöpä yhdestä maasta toiseen.»

Antautuminen

Ammusten loputtua taistelun jatkaminen oli mahdotonta. Viimeiset esikaupungit kukistuivat syyskuunlopulla, ja 2.10.1944 kenraali Bor-Komorowski antautui. Antautuneille myönnettiin sotavangin asema ja Wehrmacht otti heidät haltuunsa.

”Näissä oloissa Bor-Komorowski, jonka 40 000 taistelijasta 22 000 oli kaatunut, ka- donnut tai vakavasti haavoittunut, päätti antautua 2. lokakuuta ja sai von dem Bach- Zalewskilta vakuutuksen, että hänen miehiään poikkeuksetta kohdeltaisiin 27. elokuuta 1929 solmitun sotavankeja koskevan Geneven sopimuksen mukaisesti.”

Puolalaiset olivat taistelleet niin uljaasti, että saksalaiset sallivat puolalaisten upseerien pitää miekkansa antautumisen jälkeen. ”


RTK: Jos salaliittoteorioihin lähdetään, niin on aivan mahdollista, että saksalaiset oli- vat saaneet Krajowan johdolta eli Bor-Komorovskilta tietää, missä on Ludowan joh- don päämaja. Joku har- voista asian tuntevista sen joka tapauksessa oli kielinyt, sen verran täsmällinen saksalaisten alkuisku oli.

JP: ” Venäjä vainosi

Venäjä vainosi puolalaisia partisaaneja, jotka olivat taistelleet saksalaisia miehitysjoukkoja vastaan Puolan pakolaishallituksen alaisina.

"Puolan käytävää lukuun ottamatta koko Puolan alue oli Neuvostoliiton käsissä ja neuvostoliittolaiset asettivat kaikkialle Lublinin neuvoston edustajia ja vainosivat nii-tä partisaaneja, jot- ka Puolan pakolaishallituksen alaisina olivat viiden vuoden ajan taistelleet saksalaisia vastaan." ”


RTK : Partisaanit taistelivat ensin Gwardia Ludowan ja sitten Armia Ludowan alaisina, jotka eivät olleet Priisin/Lontoon pakolaishallituksen alaisia, eivät ainakaan vuoden 1943 Varsovan kansannousun jälkeen.

Mikä helvetin tarve on lallata tuota ”partisaani”-nimitystä aina väärässä paikassa?

JP: ” Tietoisesti

"Stalin pysäytti tietoisesti sekä läntisen sotilasavun että puna-armeijan etenemisen. ”


RTK: Ei taatusti pysäyttänyt.

Sitä patsi tätä operaatiota komensi suvereenisti paikalliset olot tunteva Konstantin Rokossovski,jonka puolalainen isä oli ollut rautienrakennusvirkailija Velikie Lukissa suoalueiden keskellä, ja äiti oli ollut paikallista väestöä.

Rokossovski nostettiin sillä tavalla sodan jälkeen komentajien eturiviin,että hän, eikä Zhukov tai Stalin, johti voitonparaatia vuonna 1945 paitsi tietysti Varsovassa, myös Moskovassa!

Saksalainen Ostrolenkon linnoitus oli "jyrättävä massalla" kauhein tappioin, kun se oli ainoalla hyökkäysreitillä koillisesta Varsovaan.


JP: ” Aiemmin edetessään Puolassa neuvostoarmeija oli taistellut Puolan Kotiarmei- jaa ja saksalaisia vastaan samalla innolla,ja kaikilla "vapautetuilla" alueilla aloitettiin "vihamielisten ainesten puhdistus" eli Kotiarmeijan murskaaminen." ”


RTK: No sehän oli vaihtanut puolta...Putkinen tarkoittaa nyt "Puolalla" Länsi. Ukrainaa ja Liettuaa...


NL:ssa se kiellettiin siksi, että se yritti palauttaa Liettuassa puolalaisille maita, jotka nämä olivat ryöstäneet 30-luvun puolalaismiehityksen aikana, ja liettualaiset olivat ne sitten palauttaneet hallintaansa.


JP: ” "Varsovassa ei liioin ollut kysymys yksittäisistä puolalaisista partisaaniryhmistä vaan 50000:n hengen - tosin kevyesti aseistetusta - armeijasta sekä koko kaupungin väestöstä.Stalin olisi joutunut valitsemaan puolensa ja antamaan sotilaidensa taistel- la yhdessä Kotiarmeijan kanssa saksalaisia vastaan. Käytännössä se olisi merkinnyt Lontoon hallituksen ja sen puolalaisen armeijan tunnustamista, joihin hän oli aikai-semmin katkaissut diplomaattiset suhteensa. Stalinilla oli muita suunnitelmia sodan jälkeisen ajan Puolaa varten." ”


RTK:Tietysti oli!Eivät englantilaisetkaan olleet innostuneet siitä Puolan pakolaishalli- tuksesta, koska se oli äärikatolinen hörhölä. Se oli jo Lontoossa tukevasti sivuraiteella, ja kelpasi vain propagandatarkoituksiin.

JP: ”"Kotiarmeijan tuhoaminen täydensi Katynin metsän »mustan työn», sillä Stalinilla ei ollut mitään halua mennä sen avuksi."

Stalinistinen tapa

”Se oli täysin stalinistinen tapa yllyttää kansa kapinaan ja jättää sitten kapinalliset ilman apua. Venäjän propaganda oli viimeiseen saakka kehottanut nousemaan kapinaan luvaten Venäjän joukkojen avun. Kapina tuli, vaan apu jäi tulematta. ”


RTK: Se vaan sattui olemaan Lontoon hörhöpakolaishallitus, joka yllytti, kuten itsekin olet kertonut!

Vähän yllättävää, jos HE olisivat olleet ”stalinisteja”!


JP: ” - - Sovjettien näkökulmasta oli Varsovan kansannousu suositeltava, sillä se tap-poi saksalaisia sekä puolalaisia, jotka tahtoivat riskeerata elämänsä itsenäisyyden puolesta. - - Niin pian kun Armia Krajowa tarttui aseisiin, niin Stalin alkoi kutsumaan heitä avantyristeiksi ja rikollisiksi. ”


RTK: Linkki!!!?

Mitään tuollaista ei ollut sanottu edes vuoden 1943 Varsovan kansannoususta!


JP: ” Myöhemmin kun Venäjä sai Puolan valtansa, rankaistiin vastarintaa Hitlerille ri- koksena lähtien logiikasta että aseellinen vastarinta joka ei ollut kommunistien johta- maa heikensi kom- munistien toimintaa ja kommunismi oli Puolassa ainoa laillinen järjestys.” ”


RTK: Puola oli itsenäinen valtio, eikä ”Venäjän vallassa”.

Sotilasliitossa kylläkin NL:n kanssa.

JP: ” Isku vasten kasvoja

Kuten lukuisat kapinan johtajat olivat selkeästi nähneet, osoitti Varsovan kansannou- su amerikkalaisten ja englantilaisten huomion Stalinin armottomuuteen. USAn diplo-maatti Georg Kennan oli oikeassa: Armia Krajowan kyyninen kohtelu Stalinin toimes- ta oli englantilaisille ja amerikkalaisille isku vasten kasvoja.Siinä mielessä Varsovan kansannoususta alkoi vastak-kainasettelu, joka tuli ilmi kun Toinen Maailmansota päättyi. ”


RTK: Englanti rikkoi ensimmäisen Liittoutuneiden Potsdamin sopimusta kieltäytymäl- lä hajottamasta englantilaisille antautuneita Hitlerin joukkoja ja rupeamalla maksamaan niille Englan- nin valtion kassasta palkkaa.

Kostoksi tästä NL ja Puolan Väliaikanen hallitus peruuttivat sopimuksen Puolan mo- nipuoluejärjestelmästä,jossa Potsdamin sopijapuolet takaavat tukemilleen ”sisarpuo- lueille” tomintaoi- keudet Puolassa. Engelsmanneilla ei ollut siellä valmiina mitään mieleistä osapuolta, vaikka sellaisen luominen ei toki olisi ollut konsti eikä mikään.

Englantilaiset ja amerikkalaiset eivät tässä vaiheessa vielä tienneet, että NL oli va-koillut heidän atomipomminsa.Truman oli sellaisella kuitenkin jo Potsdamissa peitel-lysti uhkaillut, ja Stalin oli tehnyt itsensä tyhmäksi, ettei olisi muka ymmärtänyt. Vasta tä-män jälkeen marsalkka Zhukov sai tietää NL:n oman atomipommin vaiheesta. Se kehitys oli ollut Sisäministeriön ja KGB:n (Berijan) alaista, eikä armeijan. Englantilai- set olivat tätä ennen mahdollisesti pitäneet Berijaa ”kaksoisiagenttinaan”. Siitä hänet joka tapuksessa tuomittiin, ja hän puolustautui ainoastaan sillä, että ”Stalin tiesi koko ajan kaiken”... (Zhukovin ja ”Hrushtshevin” ja Sudoplatovin muistelmat).

Siitähän se vasta ”riemu repesi” Liittoutuneiden osapuolten välillä...

Katyn:

http://mythcracker.wordpress.com/


Tämä juttu on skitsojen ja narkkarien Ruuristoimisto CNN absoluuttisen härskiä val- hetta! Mikä röyhkeys!  Katynin ruumiita oli kaiken kaikkiaan 4500, kuten Josef Goeb- belskin kirjoitti. Niistä suurin osa oli tavallisia ruumiita. osa oli tuntolevyineen haudat- tuja puolalaisia upseereja, jotka oli saksan hyökätessä ennemmin taimyöhemmin ilmeisesti tarkoitettukin löydettäviksi.

http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/11/27/russia.massacre/index.html?hpt=T2

http://nakokulma.net/index.php?topic=11244.25

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=13220.15


https://www.rt.com/news/478443-poland-warsaw-liberation-myths/


75 years later: Newly-released wartime docs debunk myths about WWII’s liberation of Warsaw


75 years later: Newly-released wartime docs debunk myths about WWII’s liberation of Warsaw


Warsaw was liberated by Soviet forces 75 years ago today - and Polish officials have cloaked the pivotal event in myths ever since. Yet, newly-released historical documents help shed some light on the truth.

Official Warsaw had no plans to celebrate this date - but it is not the first time that Poland has ignored the liberation of its state capital. Since the collapse of the Soviet Bloc in the early 1990s, politicians across Eastern European have pushed the notion that the Soviet Union and Nazi Germany were equally responsible for instigating World War II -  and the idea that Red Army soldiers led a brutal occupation, instead of liberating Poland, has firmly found its place in the nation’s history books.

That view continues to prevail in some other European states, too - but a trove of re-cently-declassified wartime documents, published by the Russian Defense Ministry, tells a different story.

Myth 1: ‘Only the Home Army were true heroes’

With Poland under Nazi occupation, the Home Army (Armia Krajowa/AK), which sup-ported the country’s London-based government-in-exile, became a dominant resis-tance movement. Decades on, the AK are lionized by many in modern Poland as the true heroes and patriots of history, while Poles who helped Soviet forces are often demonized as traitors.

The AK are hailed in annual ceremonies around a white obelisk erected in the 90s in downtown Warsaw to honor their efforts. In 2019, President Andrzej Duda honored surviving AK members as role models and a “precious treasure of history.”


RT

Yet, the uncovered Red Army dispatches reveal that the image enjoyed by the Home Army fighters is a whitewashed one. The declassified reports show in fact, that in ma-ny instances after the end of the war, AK units behaved less than admirably - roving as armed criminal gangs, kidnapping and killing Polish police officers - and “terrorizing” ordinary people who dared to help the Soviets.

In November 1945, AK agents attacked a police station in the town of Kepno, killing everyone inside - including the wife and two children of an officer. In the same month, they murdered a member of the pro-Soviet Polish Workers’ Party in his apartment in the town Pulawy in front of his wife and wounded his child. AK insurgents also began a campaign of intimidation against Poles who would cooperate with Soviet forces. One warning read: “Take your children and prepare to die.”


RT

Myth 2: ‘The Red Army crushed the 1944 uprising’

Eager to discard any positive memory of the Soviet liberation of Warsaw, Poland to-day instead chooses to focus on a heroic but failed rebellion which took place on the city streets in the fall of 1944. Duda last year accused the Red Army of taking a “pas-sive” stance during the uprising, supposedly in order to allow the Nazis to annihilate the Poles who might later rise up against the Soviets.

This opinion is commonplace in Polish media. An article published in the leading Rzeczpospolita newspaper last year argued that the USSR refused to help the rebels because it saw the revolt as “a unique opportunity to destroy the independencemin-ded elite of the Polish nation with German hands.”


RT

In reality, when the Polish revolt against the Nazis was in full swing, the Red Army liberated Warsaw’s Praga district on the left bank of the Vistula River - but the troops lacked sufficient means to proceed further and assault Warsaw outright, the declassi-fied documents say. Despite stark shortages in aviation fuel, transcripts of the Red Army’s radio dispatches show that the Soviets still managed to supply Polish rebels with food, weapons and munitions. The Red Army also shelled certain parts of the city at the rebels’ requests.

In contrast, airdrops conducted by the US and Britain were “ineffective", the docu-ments note. At one time, the Allies deployed 80 planes on an air-support mission, but 95 percent of their drops landed in German-controlled areas.

The Soviet reports also indicated that the uprising itself was ill-conceived from the beginning.Dispatches describe how rebels,armed only with handguns and grenades, failed to capture crucial strategic outposts and destroy the railways, which the Ger-mans were using to transport forces around the city. Ultimately, the rebels’ makeshift street barricades were no match for tanks and artillery. 


RT

Myth 3: ‘All Poles saw the Red Army as evil occupiers’

The Polish state-run Institute of National Remembrance (IPN) and the Foreign Ministry has cast the Red Army soldiers not as liberators from Nazism but merely as “totalitarian occupiers,” who bore little difference from Hitler’s troops.

In internal reports, the Red Army admitted that in some areas Poles were indeed more sympathetic to AK insurgents. Yet, in Warsaw the vast majority of locals were “friendly and welcoming” towards the Red Army, thanking its soldiers for ridding the country of Nazis.

“The Germans wanted to kill us but the Soviets saved us, and now we’re home again,” one local man was quoted as saying after the Soviet troops rescued 50 Poles near the city of Rzeszow, who were about to be transported to Germany for slave labor.


RT

Myth 4: ‘The Soviets looted Poland after the war’

According to the IPN, Soviets troops brought nothing but destruction, as “Polish soci-ety remained enslaved under Soviet rule and under the rule of Moscow's communist regime for the next decades.”

Poland was in ruins after the Nazi occupation, so the primary goal of the Soviets for-ces was to distribute food and end hunger. One report from the Soviet military autho-rity mentions how between 1944-45 the army provided the locals with 316,000 tons of potatoes and fresh vegetables, as well as 138,000 tons of grain. People also re-ceived scores of different tools and goods,which ranged from livestock,plows, tractors and combines to mattresses and sewing machines.

What’s more,the field medics with the 1st Belorussian Front treated tens of thousands of locals in army hospitals, while the unit’s railway troops rebuilt many railroads, roads and bridges that were demolished during the war.


RT