https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/timokohvakka/vaski-tuli-ja-hevoset-itamerensuomalaisten-historiaa/

Vaski, tuli ja hevoset, itämerensuomalaisten historiaa

TimoKohvakka

Timo Kohvakka 7.12.2019 12:29

Ehkä juuri tällä alustalla ja tässä hetkessä on paikallaan ilmaista kiitokset Koneen Säätiölle sen antamasta arvokkaasta tuesta suomalaisten historian tutkimukseen. Omista mielenkiinnonkohteistani johtuen omassa arvoasteikossani nostan korkealle etenkin genetiikan tutkimukseen annetun tuen.Muinaisvainajien genetiikka on tuonut mukaan sellaisen uuden ulottuvuuden, jota millään muulla tutkimusmenetelmällä ei olisi voinut toteuttaa. Koneen Säätiö on ollut tukemassa tätä toimintaa.

Myös suomalaisilla itsellään on maailman kansoista aktiivisimmat osallistujat peri-mänsä selvittämiseen. Uskon että suomalaisten historia, joka on tähän saakka ollut muiden kirjoittamaa on suuressa osin luonut tämän tarpeen löytää oma todellinen identiteetti.Ja tämä rauhan aika on mahdollistanut tälläisen tutkimuksen etenemisen, jota epävakaissa oloissa ei voitaisi lainkaan tässä laajuudessa tehdä.

Näiden tulosten myötä koko itämerensuomalaisten historia muuttaa muotoaan siitä mihin vielä vuosikymmen sitten uskottiin. Itämerensuomaliasten historia Itämerellä ja Volgalla on lyhentynyt vuosituhansilla ja alkupiste on siirtynyt Baikalille ja Altaille. Mutta kyllä tälle muutokselle ovat muutkin tutkijat olleet osoittamassa suuntaviivoja.

Kielitieteilijät Christian Carpelan, Asko Parpola, Petri Kallio ja Jaakko Häkkinen ovat päätyneet jo geenitiedettä aiemmin yhteneviin johtopäätöksiin että kantaurali on syntynyt vasta n. 2000 ekr. jossain Okan, Volgan ja Kaman alueella. Nämä kielitieteelliset tutkimukset ovat osoittautuneet tieteen nykyisiä tuloksia osuvasti ennustaneiksi. "


HM: Päiwwittua ja tätttä hölynpöllyä nämä "aikaamiet, jotka Jorma Koivulehto aloitti väärillä etymologioillaan!

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/07/jorma-koivulehdon-suomen-arkkimuinaiset-kermaanilainat-3000-vuoden-takaa-ovat-humpuukia

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/12/suomalaisten-ja-germaanisten-kielten-varhaisimmista-lainakosketuksista-ajalaskun-alun-aikaan-2

https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2019/07/yha-itamerensuomen-varhaisimmista-germaanisita-lainakosketuksista

TK: Mutta kieli ei ole geneettinen ominaisuus,joten uskoin pitkään, että suomalaisug- rilaiset ovat asuneet täällä kieltään pidempään vaihtaen vain uuteen kieleen uuden kulttuurin vaikutuksesta. Mutta nyttemmin geneettiset tutkimustulokset muinaisvaina-jista ovat antaneet olettaa että suomalaisugrilaiset ovat tulleet Volgalle samaan aikaan kantakielen synnyn kanssa Siperiasta Baikalín-Altain suunnalta vasta n. 4000 vuotta sitten. Ehkä hieman aiemmin, mutta karkeasti tuolloin.

Tulimme tänne kampakeraamisen kulttuurin ja pronssikauden murrosvaiheessa. "


HM: EMME OLE vaan kampakeraamien kulttuurin mukana, 7000 vuotta sitten!


Baikal-Seima-Itameri-768x342.jpg


TK: Tämä on iso muutos. Ehkä hämäävintä itselleni on ollut kampakeraamisen kult-tuurin ja suomalais-ugrilaisten geneettisten isälinjojen yhtäläinen maantieteellinen levintä. Se sai pitkään minutkin pitämään kiinni ajatuksesta, jossa itämerensuoma-laiset ovat asuneet täällä kampakeraamisen kulttuurin ajan. "


HM: Kuten ovatkin! Noiden höhöjen väärenne aikaamie, joille muu maailma nauraa, eivät muuta mitään miksikään!


TK: " Nyttemmin voimme todeta että siperialaista alkuperää olleet suomalaisugrilai-set täyttäneet kampakeraamisen kulttuurin alueen vasta myöhemmin. "


HM: Hewonpaskaa!


TK: " Toinen hämäävä seikka oli arviot keramiikan yhtenäisestä jatkuvuudesta kam-pakeraamisesta kaudesta pronssikauteen.Se ei uudemman tiedon valossa pidäkään paikkaansa, vaan n. 2000 ekr. kampakeraamisen kulttuurin jälkeen keramiikassa on katkos ja itämerensuomalaisten keramiikka on uudesta kulttuurista. Tämä katkos osuu jälleen ajankohtaan, joka on keskeinen koko tapahtuman kulussa.

Nykyisen tietämyksen mukaan itämerensuomalaiset ovat tulleet Suomeen mo-nessa vaiheessa Volgalta 1700 – 500 ekr. välillä. Ensin saamelainen kulttuuri alk. 1700 ekr. ja myöhemmin toinen tulovirta 700-500 ekr. Baltian kautta lounaisrannikolle ja Ruotsiin. "


HM: Tuolloin on tullut balttilaisia heimoja. Saamelaisten esi-isät ovat tulleet Baltian kautt, suomalaisten suoraan, ja ainakin vähän aikaisemmin. Ne ovat menneet ristiin.


TK: "Arkeologisissa löydöissä Suomesta ja Skandinaviasta voidaan havaita miten tekstiili-, Paimion- ja Morbynkeramiikat, mäkilinnat ja tarhakalmistot sekä pronssiesi-neet levisivät samasta alkupisteestä, joissa Seima Turbinon ilmiö, myöhemmin Ananjinon ja Akozinon kulttuurit ovat vaikuttaneet. Ja näihin arkeologisiin löytöihin nykyaika on pystynyt liittämään itämerensuomalaisten genetiikan. Kiinnostuneiden kannattaa katsoa asiaa hyvin läpivalaiseva video tieteen päiviltä ”Taigan ja tundran tarina – geenit kielet ja kulttuurit pohjoisessa Euraasiassa” -tapahtumasta. Siinä on paljon tietoa tiiviissä paketissa niin itämerensuomalaisten ihmisten kuin kotieläintenkin genetiikasta arkeologian valossa.

Karttapohja: umap.openstreetmap.fr/en/map/ancient-human-dna_41837

Kuva: Valter Langin luentoKuva: Valter Langin luentoKuva: Valter Langin luentokeskivolgaims-768x370.jpg

Kuva: Valter Langin luento

Yritän tässä bloggauksessa vastata kysymykseen miksi itämerensuomalaisten kieli nousi valtakieleksi kampakeraamisen kulttuurin alueelle ja miksi heidän genetiikkansa syrjäytti edellisten. "


HM: Potaskaa, sellainen olisi edellyttänyt koko väestön vaihtamista suunnattoman laajoilla alueilla... Joku porukka vain toi uusia kulttuurisia metkuja.


HM: Valter Lang on haistapaskantieteilijä.


https://hameemmias.vuodatus.net/lue/2018/11/ovatko-itameresuomalaiset-vallannet-maansa-kantapersermaaneilta

... HS: " Suomeen suomen kielen kantamuoto on Langin mukaan saapunut Virosta roo-malaisella rautakaudella. Se ulottuu vuodesta 500 ennen ajanlaskun alkua vuoteen 400 jälkeen ajanlaskun alun. "

K.: Hewowwittua!!!

Iträmerensuomalainen kielimuoto ON SYNTYNYT TÄÄLLÄ - balttilaisen vasarakirveskielen vaikuttaessa (suomalais-)ugrilaiseen kampakeraamiseen kieleen.

Kantapersermaaneita ei näkynyt eikä kuulunut PIERUNHAJUAKAAN mailla halmeilla!!!

HS " Kantasuomen puhujat levittäytyivät Suomenlahden ylitse Varsinais-Suomen alueelle.

Virossa ja Etelä-Suomessa on saatettu puhua monia eri kieliä ennen uralilaisten tuloa, muun muassa esigermaania ja nyt jo hävinneitä muinaiskieliä. Hallitsevaksi kieleksi muodostui lopulta kuitenkin idästä tulleiden siirtolaisten puheenparsi. "

K.: TUOLLAISISTA EI OLE ENSIMMÄISTÄKÄÄN NÄYTTÖÄ - JOTEN SELLAISA EI OPIDÄ OLETTAAKAAN!!!!

HS: " Langin ajatusta kantasuomen saapumisesta tukee isälinjassa periytyvä Y-kro-mosomin haploryhmä, joka näyttää kulkeutuneen idästä länteen samaa reittiä kuin kielikin. "

HEWOWWITTUA SE SIIHEN AIKAAN VASTA OLE KULKEUTUNUT!!!!
Kampakeraaminen kulttuuri on iät ja ajat tiedetty N-haplo-valtaiseksi!!!TK: "Tämän tähden täytyy taustoja katsoa Okaa,Volgaa ja Kamaa kauemmas. Täs- sä kohden astuu muinaisvainajien genetiikasta saadut tutkimustulokset korvaamatto-maan asemaan. Netistä löytyy mainio sivusto johon on sijoitettu muinaisvainajien si-jainti ja geneettiset tulokset kartalle aika-ajoituksineen. Kun tutkimme karttaa mui-naisvainajien sijainnista ja heidän geneettisistä isälinjoistaan suomalaisille tuttua N- isälinjaa löytyy vain muutamia koko maailmasta ennen vuotta 2000 ekr. ja pää-asiallinen esiintymisalue on Baikal-järvi ja siihen laskevan Angara-joen varsi. 


TK: " Mutta ensin muutama seikka tiedoksi lukijoille. Suurin osa muinaisvainajista makaa edelleen löytämättä haudoissaan, saati että heidän isä- ja äitilinjoistaan olisi geneettistä tutkimustulosta.  

Ja kaikkien löydettyjen ja testattujenkaan tuloksia ei ole julkistettu. Näin ollen blog-gauksen päätelmät perustuvat näiltä osin vain saatavilla olevaan näyttöön.Totuus voi olla toinenkin ja levintä laajempaa. Ja jos tutkitte eri lähteistä tietoa muinaisvainajien genetiikasta,niin eri lähteissä geneettiset isälinjat esitetään sekavasti ja ristiriitaisesti. Esimerkiksi isälinjat N1a1,N3a3 ja N1c1 ovat käytännössä samaa klaania,mutta alan sekavan käytännön tähden merkintätapa ei ole looginen. Bloggauksessa käytän itämerensuomalaisesta isälinjasta meille tutuinta muotoa N1c1.

Sen lisäksi samaisia isälinjoja kuvaavat toinenkin merkintätapa SNP-markkerit (esim. N-M231).Että asia olisi vieläkin monisyisempi samaan solmukohtaan voi liittyä lukuisia SNP-markkereita,mutta vain yhtä käytetään leimallisena markkerina. Mutta siinäkin merkitsevää markkeria voidaan vaihtaa tiedon kasvaessa.Tämä markkeri on kuitenkin selkein kuvaaja kuvaamaan linjojen haarautumista etenkin tultaessa lä-hemmäs nykyaikaa. Kiinnostuneilla testaajien eniten arvostamassa tutkimusorgani-saatiossa Yfull:ssa on tällä hetkellä uusinta tietoa isälinjoja kuvaavista SNP-markke-reista sekä niiden haarautumisista ja aika-ajoituksista. Alla kuitenkin yksinkertaistet-tuna visuaalisessa muodossa N-isälinjan haaroista George Dunkellin kuvaamassa puussa Iso haara oikealla on itäsuomalaiset savolaiset ja karjalaiset. Vasen haara on länsi-suomalaisten ja balttien haara.Yfull:n hakutoiminnolla saa lisätietoa kuvan ”snipeistä” kirjoittamalla numero-kirjain-yhdeistelmän hakukenttään.

SNP-N-TREE-FIN-768x716.jpg


Mutta seuraavaksi karttaan N-isälinjaisten muinaisvainajien löytöpaikoista ja heidän isälinjoistaan. Angara-joen varrella olevan Irkutskin kaupungin keskustan vainajat ovat aikakaudelta 5500-5000 ekr. ja heidän isälinjansa ovat C2b1a1 (C-F4015) ja N1c (N-M2087.1), joista jälkimmäinen on itämerensuomalaisen isälinjan kanta-aste. Järven eteläpäässä Shamankassa n. kolmetuhatta vuotta myöhemmin 2600-1700 ekr. kaikki testatut vainajat ovat N-isälinjaa ja yksi NO, josta N on haarautunut: N1c2 (N-L666), N (N-M231), N1c2 (N-L666), NO1 NO-(M214), N1 (N-M2291), N1c2 (N-L666). Nämä eivät ole itämerensuomalaisille leimallisia N-isälinjoja, vaan kantamuo-toja ja veljeslinjoja. Mutta ylempää Angara-joen yläjuoksulta Kamenka-joen haarasta löytyy itämerensuomalaisten isälinjaa: N1c1 (N-M46) yhdessä intiaaneillekin yleisen Q1a2 (Q-M346) isälinjan vainajan kanssa. Haudan arvioidaan olevan ajalta 3600 - 2600 ekr.. Hyvin pian tuon ajan jälkeen itämerensuomalaiset siirtyvät Volgalle. "


HM: Itämerensuomalaiset eivät ole tulleet tuolta. Jotkut vain ovat, menneet sinne.


TK: " Itämerensuomalaisille yhteistä N1c1:stä löytyy kartalla hieman alempaa Buren-togtokh:sta jälleen yhdessä usean intiaani-isälinjaisen vainajan kanssa: N1c1a (N-M178).Tämä on kuitenkin myöhemmältä aikakaudelta 1380–975 ekr.,ja silloin itäme- rensuomalaiset olivat jo muuttaneet Volgalle. Kuolan niemimaalta löytyy vanhin N- isälinjaa oleva vainaja Bolshoy Oleni Ostrov:sta ajalta 1600-1400 ekr., ja tarkempi klaani on N1c1a1a. Koska itämerensuomalaisten isälinja on kotoisin Baikalilta ja AI-tailta, löytyy sitä sieltä edelleenkin. N1c1a1a onkin juuri Baikaljärven ympärillä asu-van mongolikansan burjaattien isälinjoja.Vanha uskomus suomalaisten ja mongolien yhteisestä alkuperästä on sinänsä totta. "


HM: Ei toit mitään.


TK: " Itämerensuomalaiset isälinjat ovat n. 4700 vuotta sitten (Yfull) haarautuneet (N-L1026) kahteen haaraan:itäisiin ja läntisiin.Haarautumisen jälkeen läntisestä haaras- ta on haarautunut (N-Y6085) yksi yleinen burjaattien isälinja.Tämä tarkoittaa sitä että itäiseen ja läntiseen haarautuminen on tapahtunut Siperiassa ja että läntinen haara on lähtenyt Siperiasta vasta tämän isälinjan haarautumisen jälkeen 4000-4500 vuot-ta sitten.Heti seuraava haara (N-CTS10760) onkin jo Volgalainen. Itäisen haaran en-simmäisistä haaroista (N-Z1936, N-CTS9925, N-Z1928) haarautuu selvästi volgalai-set, mutta seuraavat (N-Z1925, N-Z1926, N-Z1927) ovatkin jo suomalaisia. Ne ovat pieniä haaroja ja niissä vahva osuus ruotsalaisilla ja norjalaisilla.Voidaan olettaa itä-suomalaisen haaran tuleen luoteisrannikon kautta Suomeen, sillä sieltä on hyvät yh-teydet Skandinaviaan. Siitä seuraavasta solmusta (N-Z1933) ovat enemmän pelkäs-tään suomalaisia. Itäsuomalaiset ovat siis kulkeutuneet reitin luoteisrannikko – Koke-mäki – Häme, josta jakautuneet Savoon ja Karjalaan n. 700 jkr.. Näin geenien haa-rautumisista näkee summittaisen kulkureitin. Volgalle muuton jälkeen itämerensuo-malaiset alkoivat levittäytyä sieltä edelleen nykyisille asuinalueilleen täyttäen lopulta koko kampakeraamisen kulttuurin alueen. "


HM: Paskaa. Ketkä sitä kampakeramiikkaa ennen ovat tehneet? Minne he ovat kadonneet? "Tapettu"???


TK:

paimiokeramiikka-768x431.jpg


Paimion keramiikan (sininen nuoli) ja tekstiilikeramiikan (punainen nuoli) osoittavat ensimmäisen saamelaisena tunnetun asutusaallon ja jälkimmäisen läntisen balttian kautta tulleen asutusaallon vaikutusalueet. Kuva: Valter Langin luento

" Suomen kielen perusteet ovat samaa turkkilais-altailaista alkuperää kuin burjaat-tienkin. Tämän yhteisen perustan pohjalle kantaurali on ”syntynyt uudelleen” tuon Baikalilta saapumisen jälkeen Volgalla vallinneen sanaston synnyttämänä. Kieli on kuin talo.  Joskus talo voi palaa ja kadota taivaan tuuliin,mutta itämerensuomalaisten tapauksessa runko säilyi samana, vain sisustus vaihtui. Kielitieteellisestä näkökul-masta itämerensuomalainen kieli voi olla ”syntynyt” tai ”vaihtunut”, mutta silloisten kielenpuhujien näkökulmasta he ennemminkin ”oppivat uusia sanoja”.He eivät siis itse kokeneet vaihtaneen kieltään samassa mittakaavassa kuin me sen nykyajasta näemme. Kantauralin arvioitu syntyaika osuu hyvin täsmällisesti geneettisen haarautumisen aika-arvioihin. "


HM: Paskaa.


TK: " Baikal-järven lisäksi N-isälinjoja löytyy muinaisvainajista ennen 2000 ekr. aino-astaan yksi Kazakstanin aroilla vallinneesta Botai-kulttuurista.Sieltä on erotettu kah-den miehen isälinjat ja toinen heistä oli N-isälinjan mies N2 (N-M231). Tämä mies on kuitenkin jo varhain eronnut N-isälinjan juuresta omaksi haarakseen erilleen itäme-rensuomalaisesta haarasta,mutta Yfullista löytyy kuitenkin yksi nykyihminen tätä isä-linjaa Altailta. Toinen Botain muinaisvainaja on R1b ja tämä isälinja on länsieuroop-palaisten valtalinja ja näyttää että tämän R1b-isälinjan reittejä on levinnyt myös Botain N-vainajan isälinjasta periytyvät sukulaisetkin. Hänen isälinjastaan periytyviä isälinjoja löytyy Venäjältä Englantiin, mutta etenkin Balkanilta.

YLE:ltä tuli hiljattain dokumentti ”Hevosen tarina” (Equus – Story of the Horse), jossa kerrottiin näistä ihmiskunnan historian ensimmäisistä hevosten kesyttäjistä Botai-kulttuurissa ja geneettiset todisteet osoittavat että kaukainen heimoveljemme kuului näihin ihmiskunnan ensimmäisiin hevosen kesyttäjiin. Voidaan sanoa että Botain ih-miset ovat omanneet mongolikulttuurille olennaisen ytimen, mutta hevosen kesyttä-minen oli mielettömän mullistava innovaatio joka muutti kaikkien maailman kulttuu-rien matkustamisen, sodan- ja kaupankäynnin aivan toiseksi.Maailman muuttaneet Botain ihmiset elivät hevosesta.Joivat sen maitoa ja söivät sen lihaa.Arkeologiset to- disteet kertoivat paljon, mutta etenkin myöhemmät geneettiset todisteet ovat suuresti muuttaneet tietämystä ensimmäisistä hevosten kesyttäjistä. Tai oikeammin heidän hevosestaan.

Ensinnäkin on uskottu että nykyinen kesyhevonen on Botai-kulttuurin hevosten jälke- läisiä. Näin ei kuitenkaan ollut. Botai-kulttuurin hevonen oli geneettisesti mongolian-villihevonen (przewalskinhevonen), jota oli siihen saakka pidetty kesyttämättömänä. Mongolianvillihevonen kuoli miltei sukupuuttoon, mutta tarhauksen avulla siitä jäi kanta eloon. Tai näin uskottiin. DNA-testien mukaan ”Przewalskin hevoset olivat puussa suoraan Botai-hevosten alapuolella, eli ne olivat karanneita Botai-hevosia.” Eli alkuperäinen mongolianvillihevonen josta Botai-kulttuurin ihmiset hevosensa ke-syttivät on todellakin kuollut sukupuuttoon. Vain niistä kesytettyjen Botain hevosten jälkeläiset ovat jääneet jäljelle.Huolellisen pohjatyön jälkeen geenitiede on vihdoinkin valmis vastaamaan Hanna Ekolalle ettei villihevosia enää ole.

”Hevosen tarina” -dokumentissa uskottiin Botai-kulttuurin hevosen kadonneen kesy-hevosten joukosta, mutta sekään ei pitänyt paikkaansa. Sain linkkivihjeen eräältä ge-neettiseltä lähiosumaltani joka uskoi itämerensuomalaisten tulleen hevonen muka-naan. Tarkemmin tutkien hänen uskomassaan näyttäisi olevan huima perä.

Oululainen tutkijaryhmä on löytänyt neljästä tämän hetken suomenhevosyksilöstä mongolianvillihevosen eli przewalskinhevosen perimää, mitokondrion DNA:ta, eli äi-tilinjoja.” Isälinjat ovat kadonneet jalostamistavasta johtuen, sillä ulkopuolisella oriilla saatetaan astuttaa koko lauman tammat. Mutta tällä tavoin toimien äitilinjat ovat säi-lyneet. Eikä mistään muusta kesyhevosesta ole löydetty mongolianvillihevosten äiti-linjoja. Ainoastaan suomenhevosesta.Se ei tarkoita etteikö voisi löytyä, sillä suomen- hevosella, eestinhevosella, siperialaisilla jakutianhevosella ja mongolianhevosella (eri asia kuin mongolianvillihevonen) sekä pohjoisvenäläisellä mezeninhevosella on tutkimusten mukaan yhteinen historia eli esivanhempaispopulaatio (Ylempänä linkki luentoon Tieteen Päiviltä). Joka tapauksessa tältäkin osin genetiikka tukee itämeren-suomalaisten yhteyttä Siperiaan ja hevosen levinneisyys jälkimmäisen asutusvirran leviämistä. Vanhin muinaislöytö hevosen luita Suomesta on kyseiseltä ajalta 800 - 500 ekr., mutta minulla ei ole tietoa onko genetiikasta tuloksia. Myös suomalaiset koirat ovat Siperiasta ja genetiikaltaan laikojen sukua.

Kun kysymme miksi suomalais-ugrilaiset siirtyivät Baikalilta Volgalle ja syrjäyttivät heitä edeltäneen kampakeraamisen kulttuurin ja valloittivat koko kulttuurin alueen itselleen, hevonen on yksi vahva ehdokas vastaukseksi. Ei ehkä se pääsyy, mutta varmasti merkittävä osatekijä tapahtumien kulussa. "


HM: Nämä przevalskin lypsyhevoset olivat paljon aikaisempia kuin seijma-turbinojen nykyhevoset.


TK: " Oka-joki on itämerensuomalaisten tulopiste Venäjällä ja samainen piste on myös 2000 ekr.syntyneen Seima-Turbino ilmiön alue.Seima oli Okajoella ja Turbino Kama- joella ja näille alueille kielitieteilijät ovat sijoittaneet kantauralin synnyn. Tätä arviota tukee niin geenitiede kuin arkelogiakakin. Seima-Turbino yhdistetään varsin yleisesti itämerensuomalaisiinkin:

”Suomen kannalta tärkein oli Seiman ja Turbinon kalmistojen mukaan nimetty väes-tö, joka ilmaantuu Volgan ja Kamajokien alueelle ilman esiasteita. Kalmistoja, joista esineitä on löydetty, tunnetaan vain muutamia. Niille on tunnusomaista aseiden run-saus. Kalmistojen käyttäjillä oli hevosia, joilla he ratsastivat… …Monet seikat viittaa-vat siihen, että väestö olisi ollut ratsastavia nomadeja, jotka ovat peräisin kaukaa idästä, Altain vuoristosta ja Baikal-järven alueelta. Baikal-järvelle viittaavat nefriitti-renkaat, joita on löytöjen joukossa. Eräs tikarin kahvassa oleva kuva esittää keski-aasialasta rotua olevaa hevosta. Eräissä toisissa koristeissa on kuvattu Altain alueen villilammas ja lumileopardi.

( https://extras.csc.fi/arctinet/pronssikausi/011.phtml )

”Kalmistojen käyttäjillä oli hevosia ja kalmistoille on ominaista runsas sekä edistynyt-tä pronssitekniikkaa edustanut aseistus. Kalmistoihin haudatun väestön asuinpaikko-ja ei tunneta,mutta kalmistoista löytyville esineille tunnetaan vastineita valtavalta alu-eelta Baikaljärveltä aina Suomeen ja Ruotsiin saakka". (Wikipedia) Tätä aluetta Bai-kalilta Ruotsiin yhdistää geneettisen isälinjan N1c1:n kulkureitti.Geneettiset tutkimus- tulokset ja arkeologiset löydöt yhdistäen uskon että suomalaisugrilainen N1c1 on tullut 2000 ekr.Baikalilta Volgalle Seima-Turbino ilmiön kanssa yhtämatkaa. Seima-Turbino ilmiön synty osuu hyvin täsmällesti samaan aikaan kuin geenien ajoitukset osoittavat muuton Baikalailta Volgalle sekä kielitietelijiöiden tutkimukset kantauralin synnystä.

Seimalevinta-768x271.jpg

Seimakirveslöydöt ja seimakirves Venäjältä. Aseiden kupari on peräisin Kamajoelta, mutta erään tutkijan mukaan (David W. Anthony 2007) tinamalmin jäänteet kertovat tinan tulleen Altailta. Itäisin löytö Baikalilta samalta alueelta N1c1- löytöjen kanssa. Ornamentit näyttävät olevan peräisin samasta lähteestä mistä pronssin tekotaitokin Qiija-kulttuurista Gansusta Kiinasta Baikalin ja Altain eteläpuolelta.

Kuvat: https://extras.csc.fi ja http://hua.umf.maine.edu/

Toinen vastaus miksi suomalaisugrilaisten kieli ja genetiikka valloitti kampakeraami-sen kultuurin alueen oli varmasti heidän mukanaan tullut runsas pronssi, jolla oli suuri kaupallinen arvo. Jotkut kielitieteilijät ovat tulleet tulokseen että kieleen tulleet suuret lukusanat ovat myöhäisempiä ja seurausta pronssin kautta saavutetusta rikastumisesta.

Siperian muinaisvainajat ovat pääasiassa intiaanien heimoveljien isälinjoja Q:ta ja C:tä.Intiaanien isälinjojen esiintymisasteet ovat Ftdna:n mukaan Q 95,15%, C 4,41% ja N 0,44%, eli tämän mukaan joku suomalaisugrilaisten esi-isäkin on matkannut Be-ringinsalmen yli Amerikkaan. Mitään muita isälinjoja intiaaneissa ei ole. Gedmatch:in laskurissa Glovisin intiaani-muinaisvainaja Montanasta on läheisimpien autosomali-osumieni joukossa muinaisvainajista. Vuosituhansien takainen yhteys on mielenkiin-toista sikäli,että myös myöhemmin suomalaiset olivat ainoita jotka tulivat Amerikassa toimeen intiaanien kanssa.

Suomalaisugrilainen N-isälinja linkittyy myös Siperiassa kaikkein eniten näihin inti-aanien isälinjoihin ja äitilinjat ovat olleet tuolloin samaa C:tä ja D:tä, jotka ovat nyky-ään yleisiä intiaanien äitilinjoja. Itämerensuomalaiset saapuivat perheineen ja vai-moineen, koska heillä oli yhä siperialaista alkuperää olevat Z (Botai-nainen Z1a) sekä Baikalilla ja Altailla yleiset C4 ja D4 -äitilinjat vielä Bolshoy Olenni Ostrov:ssa (1600 - 1400 ekr.).Volgalla itämerensuomalaisten äitilinjat ovat aikojen saatossa vaihtuneet paikallisiin H, V ja U äitilinjoihin. Bolshoy Oleni Ostrov:n ensimmäisten tiedettyjen suomalaisugrilaisten muinaisvainajien autosomaliperimästä puolet oli siperialaista ja puolet paikallista. Tämä merkitsee sitä että he olivat saapuneet Siperiasta vain vähän aikaa sitten ja sekoittuminen paikallisiin oli vasta alussa.

Hevoset ja runsas pronssiaseistus.Ei kampakeraamisen kivikauden eläjillä ollut Fen-noskandiassa mahdollisuuksia uusien tulokkaiden taloudellista ja fyysistäkään voi-maa vastaan, jotka ottivat aikojen saatossa koko kampakeraamisen kulttuurin alueen itselleen.Täyttivät astian ääriään myöten.Keramiikkakin tuli osaan Skandinaviaa vas-ta saamelaisten mukana. Ensin oli pronssi ja hevoset, sitten turkikset. Nämä olivat tekijät joiden varassa itämerensuomalaiset pysyivät vahvoina 1000-luvulle saakka.

Ja suuri muutos oli myös uskonnon vaihtuminen vedenpaisumustarinaa mukailevak-si, sillä uskon että vedenpaisumuskertomus on yhteydessä pronssikauteen ja kum-puhautauksiin. Uskomus merestä nousseesta maasta on peräisin koko pohjoisella pallonpoliskolle yhteisestä luomis- ja vedenpaisumuskertomuksista.Yleensäkin koko maailman heräämiseen sivistykseen. Niin Egyptin pyramidit palavine huippuineen ja benulintuineen,niin Assyrian pääjumala kuin itämerensuomalaistenkin maailmankat-somus omasi symbolisesti täysin samat elementit.Vuori jonka laella olivat tuli,laiva ja lintu sekä esi-isä. Nämä kaikki Raamatussakin mainitut elementit ovat mukana myös itämerensuomalaisessa polttohautauskulttuurissa kuin Egyptin pyramideissakin. Ajatus pohjoisen maailmanvuoresta pohjautuu vedenpaisumuskertomukseen.

Siinä maailmankatsomuksellisessa murroksessa vanha maailmankatsomus hautau-tui syvyyksiin ja uusi nousi kansojen merestä. Voidaan nähdä miten itämerensuoma-laisilla oli vielä Baltiassa käytössä Volgalta alkuisin olleista kuolleiden taloista periytyneet tarhakalmistot.

Tarha-r%C3%B6ykki%C3%B6-768x439.jpg

ViroHaudatR-N-768x437.jpg

Kuvat: Valter Langin luento

Baltiassa itämerensuomalaiset saivat uudet vaikutteet.Skyyttien kurgaaneista kelttien tumuluksien kautta Skandinaviaan tulleen röykkiöhautauksen ja kelteiltä Pannonian laaksosta alkuisin olevan polttohautauksen.Näin itämerensuomalaisten kulttuuri sai sille ehkä leimallisimpansa piirteen. Ruotsissakin käytettiin polttohautausta, mutta se ei ollut skandinaaveille leimallinen sen enempää kuin ortodoksinen kirkko suomalai- sille. Polttohautaus oli itämerensuomalaisen kulttuurin jättämä jälki Ruotsissa. Sitä samaa se oli myös Volgalla rautakaudella.

Eräs merkittävä kielitieteen rekonstruoima kaikille suomalais-ugrilaisille yhteinen sa-na olikin vaski,kantamuodossaan wäśka.Kun suomalaisessa mytologiassa puhutaan keltaisista metalleista kullasta, kuparista tai vaskesta, niillä ei tarkoiteta metallia itse-ään. Ei koskaan. Nämä metallit merkitsevät tulta ja tuli puolestaan merkitsee ymmär-rystä. Näin ymmärryksen käsitteen symbolisointi kiinteästä käsinkosketeltavasta me-tallista käsinkoskemattomaksi mutta nähtäväksi tuleksi, jolla kuitenkin symbolisoi-daan jotain jota ei voida nähdä eikä tuntea. Jotain joka ei ole tästä maailmasta, vaan näkymättömästä. Puhutaan siis hengellisestä ymmärryksestä. Tulesta, josta syntyy uusi elämä.Ja tämän elämän on vedenpaisumuskertomuksne mukaisesti ihmiskunta on vuosituhannet uskoneet uuden elämän saavan alkunsa pohjolan vuoren huipulta. Pohjola oli sekä pimeyden että uuden elämän koittamisen symboli Raamatussakin ja yhä tänä päivänäkin kristillisissä piireissä uskotaan valon koittavan Pohjolasta.

Vaski, hevoset ja tuli. Siinä ovat vastaukseni siihen kysymykseen miksi suomalais-ugrilaiset täyttivät kampakeraamisen kulttuurin altaan. Emme ole olleet vielä kampa-keraamisen kulttuurin aikaan täällä. Siis Volgallakin vasta niin myöhään kuin n. 2000 ekr. Sitä en olisi muutama vuosi sitten uskonut. Mutta nyt kuva on kirkas. Ei sumeita yksityiskohtia ja epäselviä selittämättömiä ajanjaksoja. Kaikki käy järkeen. Geenit, kieli ja arkeologia liimautuvat saumattomasti yhdeksi kuvaksi.Kronologian ketjusta ei puutu enää lenkkejä. Kuva itämerensuomalaisten historiasta on peruuttamattomasti muuttunut tieteen uusimpien tutkimustulosten myötä.

Näiden vuosien aikana suhteeni kansani historiaan ja sitä kautta omaan identiteettii-ni on muuttunut. Kansallistuntoni ei enää ole sidottuna samassa tavoin maahan kuin kuin vielä muutamia vuosia sitten.Se identiteetti ei ole sidottu mihinkään hetkelliseen tai paikalliseen ilmiöön. Se on jotain suurempaa. Se on kuin symbolisesti noussut ratsaille. Astunut liikkuvaan laivaan ja kiinteä maa jalkojen alla on muuttunut eläviksi aalloiksi. Se on muuttunut identiteetiksi joka on virrannut suonissa läpi vuosituhan-sien ja halki historian. Luonteenpiirteeksi. Sisäiseksi paloksi. Yhdistäväksi tekijäksi. On kuin yhteinen menneisyys sulattaisi koko kansani yhdeksi eläväksi olennoksi.

Katson täältä veren virtani latvahaaralta Baikalin ja Altain menneisyyttä kohti laaje-nevan putken suulta.Katson kuin valokuituverkon kauimmaisen haaran päästä, jonka suonistojen seinämät peilinä heijastavat vain omaa olemassaoloaan ja identiteetti-ään. Täyttää koko tajunnan ja muu maailma sulkeutuu pois. Kuulen vain käytävien kaiut kaukaisuudesta. Näen soljuvan elämänvirran. Näen esi-isieni jokimatkat ja villit hevoset laukkaavan kangastuksina tuhansien vuosien takaa. Pronssin hehkun ja ve-ren voiman. Pienet suonet yhdistyy valtauomaan ja käytävä avartuu. Täyttää viimein koko maailman taivaan kannesta maan pohjaan. Niin ettei menneisyydessä esi-isäni sen olemassaolosta tiedä. Ääriä tavoita. Seisoo ja katsoo Baikalin rannoilta aavalle. Altain vuorilta kaukaisuuteen. Tuntee kuin joku yrittäisi sanoa jotain. Jotain mistä ei saa kiinni. Tarkoitusta ymmärrä. Yritän huutaa että täällä minä olen. Kuin vastasyn-tynyt saadakseni vastakaikua. Täysin palkein ollakseni elossa. Mutta hän vain seisoo aloillaan mietteliäs ilme kasvoillaan.

Minä näen hänet, mutta hänelle minä olen näkymätön.


***

OIKEAA HISTORIAA:

https://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_N1c_Y-DNA.shtml?fbclid=IwAR2kXrD6wSB1XZcAdSGe7_nVS7n8VEDIoLjb6ZcRLz4WYrEZS31UwFzu7hY

Early_Middle_Neolithic_map.jpg

***

http://yle.fi/uutiset/3-9446439

DNA-tutkimus: Kivikauden baltit saivat Lähi-idästä varhain viljelyoppia, eivät uusia geenejä

Eurooppa siirtyi maanviljelykseen muuttajaväestön myötä, mutta Baltiaan oppi näyttääkin tulleen ensin ja uusi väki vasta myöhemmin.

 
13-3-9446535.jpg

Baltian varhaisten maanviljelijöiden joukkoon kuuluneiden ihmisten jäänteet löytyivät Burtnieks-järven rannalta Latviasta. Valters Grivins / CC BY 3.0

Nykyisen Baltian kivikautiset metsästäjä-keräilijät näyttävät ryhtyneen viljelemään maata omin päin, toisin kuin aikalaisensa Keski- ja Länsi-Eu-roopassa, jonne taito tuli Lähi-idästä muuttaneiden ihmisten mukana.

Irlantilais-brittiläisessä tutkimuksessa tultiin tähän tulokseen neoliittiselta kivikaudelta säästyneen DNA:n perusteella. Sitä saatiin Latviasta kivikautisilta hautausmailta löytyneistä kuudesta pääkallosta. Lisäksi tutkittiin kaksi näytettä Ukrainasta.

Pääkallot ovat 4 800–8 300 vuoden takaa, jolloin Euroopassa vähi- tellen luovuttiin vaeltamasta riistan ja keräiltävän ravinnon perässä ja asetuttiin aloilleen tuottamaan ruokaa.

Muualla äkkirysäys, Baltiassa hidas siirtymä

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että neoliittisen ajan lopulla Lähi- idän tulokkaat olivat asuttaneet Euroopan laitamat ja pitkälti korvan- neet metsästäjä-keräilijät tai ainakin antaneet vanhalle väestölle roimasti geenejään sekaliittojen kautta.

Tulokkaat olivat monella tavoin eurooppalaisia aikalaisiaan edisty- neempiä. He eivät vain osanneet viljellä viljaa ja hoitaa karjaa, vaan heillä oli tuomisinaan myös keramiikkaa.

Dublinin Trinity Collegen ja yliopiston ja Cambridgen yliopiston tutkimuksessa ha-vaittiin, että Baltian asukkaiden geenit olivat yhä entiset, vaikka väki osasi jo viljellä.

 

 
13-3-9446682.jpg

Jauhinkivet kertovat maanviljelyksestä neoliittisena aikana Sveitsissä. Sandstein / CC BY 3.0

Baltian arkeologiset löydöt ovat osoittaneet muutoinkin, ettei kivikauden iso tekninen mullistus tullut sinne kertaheitolla,toisin kuin muualle Eurooppaan, vaan pala palalta.

– Uudetkin löydöt antavat ymmärtää, että alkuperäisväestö sopeutui uusiin tapoihin kaupan ja muiden kontaktien kautta.Väestöjen muuttoliikkeet eivät olleetkaan Euroo- pan esihistoriassa ainoa tapa hankkia uusia tekniikoita,sanoo tutkija Andrea Manica.

Tukea myös kieliteorialle

Aivan ilman tulokkaita ei Latviassakaan kuitenkaan eletty: yksi näyte viittaa vainajan olleen kotoisin Mustanmeren pohjoispuolisilta alueilta.

Se vahvistaa samalla yhtä teoriaa siitä, miten Eurooppa sai indoeurooppalaiset kielensä, sanoo tutkimusta johtanut Eppie Jones.

Indoeurooppalaisista kielistä on maanosassamme vain vähän poikkeuksia, muun muassa suomi.

Baltialais-slaavilaiset kielet näyttävät olevan lähtöisin Mustameren aroilta jo ennen pronssikautta.

Geenitutkija Eppie Jones, Cambridgen yliopisto

Pääteorioita on kaksi. Toisen teorian mukaan Euroopan kielet tulivat Anatoliasta maanviljelijöiden mukana.

Toinen taas pitää alkukotina juuri Mustameren pohjois- ja koillispuolta, josta kielen toi ratsain liikkunut väki pronssikauden alussa. Euroopan pronssikausi alkoi nelisen tuhatta vuotta sitten.

Viljelijöiden geenien puuttuminen ajalta, jolloin tulokkaiden tekniikkaa oli jo käytössä Baltiassa, antaa ymmärtää, että ainakin baltialais-slaavilai- nen kielihaara on lähtöisin Mustameren aroilta ennen pronssikauden ratsastajien tuloa, Jones sanoo.

Tutkimus on julkaistu Current Biology -lehdessä.