Tämä kirjoitus oli tarkoitettu kommentiksi oheiseen blogiin mutta pysähtyi Vasemmistoliiton miesliikettä edustavan kirjoittajan estoon. mikä osoittaa hänen intoaan rajoittaa ja vääristää vapaata keskustelua.


Mieskysymys -kirjan julkaisemistilaisuus ja ennakkomaistiaisia


30.8.2012 16:00 Jiri Nieminen:

" Keväällä allekirjoittanutta pyydettiin kirjoittamaan teokseen nimeltä Mieskysymys. Mieslii- ke, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka vasemmistoliiton miespoliittisen työryhmän edus- tajana.

Tampere University Pressiin kustantama ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan viikon kuluttua julkaisema artikkelikokoelma jakautuu miestutkija Arto Jokisen kirjoittaman esipuheen sekä ministeri Heidi Hautalan ja kansanedustaja Kari Uotilan tervehdyksen lisäksi neljään osaan: (1) Miehet ja tasa-arvopolitiikka; (2) Miesliike; (3) Miestyö; (4) Mies- ja maskulii- nisuustutkimus.

Kyseessä ei ole tieteellinen antologia vaan enemmänkin katsaus mieskysymykseen, josta on viime vuosina ollut paljon puhetta, mutta vähän tekoja.

Kuvaavaa on, että Miesliike -osioon, ainoastaan vihreiltä ja vasemmistoliitolta on saatu kir- joitukset. Muita puolueita ei näytä kysymys miehistä ja pojista kiinnostavan senkään vertaa, että vaivautuisivat kirjoittamaan muutaman liuskan antologiaan.

Omassa kirjoituksessani esitän, että vasemmistolaisesta näkökulmasta miesten ja poikien asemaa ei voi erottaa kapitalististen tuotantosuhteiden muutoksista: sukupuolieron- ja roo- lien uudelleenneuvotteluissa on kyse sopeutumisesta elinkeinorakenteen muutokseen. ”

Siis sukupuolieron (huom.yksikkö,”vain yksi ero”;sattumaa, tutkijan huolimattomattomuutta, vai tarkoin harkittua ”tiedettä”?) uudelleenneuvotteluissa ja sukupuoliroolien uudelleeneuvotte- luissa, jotka herättävät erinäisiä kysymyksiä:

1) Vaan miten siihen yhteen ja selkeimpään yksilöiden väliseen sukupuolieroon, joka ensim-mäisenä tulee mieleen, lopultakaan voisi vaikuttaa neuvottelemalla, tai sotimallakaan? Vai mitä eroa sitten tarkoitetaan,kun Hautalakin seilaa kuviossa, niin tarkoitetaanko mahdollisesti sukupuolten yksilömääräsuhdetta (”vähemmilläkin miehillä pärjäisi”... eräät miehet ovat myös samaa mieltä...mutta minä en...)?
 

2) Kutka ovat valtuuttaneet ketkä ”neuvottelemaan uusiksi sukupuoliEROista ja -rooleista” ja koska ja missä!?

(Nyt saamme tietoa lähinnä vain siitä, kutka olisivat tyrkyllä PAPO-johtajiksi, kuten ”neuvotte- lijoiksi”...)

3) Kun on Niemisen kohdalla yhteistieteiden tohtori, hän varmasti tietää, millaiselle tieteel-liselle ihmiskuvalle nuo ”neuvottelut” perustuvat!

4) Kun kerran siitä suurimmasta ja ilmeisimmästäkin erosta ”voidaan neuvotella”, ja meillä ta- vallisilla kansalaisilla on punkassammekin velvollisuus elää ”neuvottelutuloksen” mukaan, jos- sa on aivan ehdottomasti ”sovittu myös tieteestä” (josta ollaan - ainakin olevinaan - yksimie- lisiä (niiden keskuudessa, jotka yksin "on valtuutettu" ajattelemaan), ja josta sovitaan näytet- tävän ”yhtä naamaa”!)

Ai niin ... siitä ei saa tietenkään sanoa mitään, kun siitä(kin) vasta neuvotellaan! Terve- menoa vann sitten kaikki objektiivinen tutkimus sitten tuostakin aiheesta!!!

5) Mitä tehdään vastaan pullisteleville, joita taatusti riittää vähän joka suuntaan, ”demo-kraattisesti”?

Miten punkkiamme valvotaan? Kannattaako Kokoomus yksilöllistä valvontaa itse kunkin koh- dalla, joka voitasiin konsultoida yksityisille työnantajille (muissakin kuin seksifirmoissa), ja Demarit ”yleisiä periaatteita”, joiden toteutumista vartoivaivat edustavat nais- ja miesliitot eli sitovasti kaikkien kohdalla?

Tuleeko P...o-markkinatuomioistuin?

Pannaanko jokin siru, tai muu mittari?

6) Saako enää lainkaan yksityisesti neuvotella siitä ... noh ... hinnasta, ne meinaan jotka siten puolin ja toisin katsovat asian keskinäisesti?

7) Ovatko vasemmistoliiton miesasimiehet valmiita ”neuvottelemaan” mm. Hautalankin ”tie- teellisistä” lähtökohdista, että "miehet ovat ”ajattelevasta Keenistä” raiskaajamurhaa- jia”?

(Mies, joka heille omasta puolestaan tuollaisen ”neuvotteluvaltuuden” antaa, myös tunnustaa omalta kohdaltaan ”yhteisen pelin sääntöjen" mukaan tuon "yhteisen tieteellisen perustan”, jopa tietämättään!)...

Mutta muiden miesten osalta hänelläkään kuitenkaan ei ole minkäänlaista oikeutta sel- laista ”tunnustaa”,eikä kenelläkään (ainakaan mies"evoluutio"feministijärjestöihin kuulumat- tomalla) miehellä ole mitään velvollisuuta tanssia sellaisen noitapillin mukaan, vaikka sellai- sesta olisi kuinka ”korkea” poliittinen ”hallintoelin” tai ”tuomioistuin” "päättänyt", objektiivisen tieteen vastaisesti!

Vasemmistoliiton poikia varoitan, että tuossa evoluutiofeministien pseudotiede- ja "naisoi-keus"punkassa mies on aina sellainen "juridinen" tuomittu altavastaaja, josta ei koskaan tule kantajaa,vaikka kuinka taitava juristi miten päin yrittäsi vääntää asioita nurinpain... (Eipä minun lopultakaan tavallisille miehille näitä kauhean yksityiskohtaisesti kädestä pitäen edes tarvitse neuvoa...)

http://www.tiede.fi/keskustelut/muut-tiedeaiheet-f14/halosen-linjalla-tuposta-papoon-ja-tipoon-t22652.html

Nieminen: ” Korostan myös -- samoin kuin tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki samassa kokoelmassa aikaisemmin -- miesten välisiä eroja ja luokkakysymystä. Sukupuoltakin enem- män miesten ja naisten elinajanodotteeseen vaikuttaa heidän yhteiskuntaluokkansa, työvoi- man ja pääoman kamppailun muodostamat valtahierarkiat ja käytännöt. ”

Aivan varmasti, ja nämä vaikuttavat erittäin radikaalisti myös suskupuolirooleihin, mm. erilais- ten sellaisten ”valikoimaan”, joskin vähemmän varmaan siihen suurimpaan sukupuolieroon (ja aika vähän osaan vähän oienemistäkään sellaisista).

Nieminen: ” Ehkä tämä on myös syy sille, miksi poliittisessa oikeistossa ei kyetä käsittele- mään mieskysymystä tai sukupuolijärjestystä: se vaatisi nykyisten taloudellisen ja sosiaali- sen järjestelmän perusteellista kritiikkiä, mihin perussuomalaiset sosiaalidemokraatit ja muut kokoomuslaiset ovat haluttomia?"