EI ole oligarkkien imperialistista valloitussotaa!

https://www.kommunistienliitto.com/_files/ugd/0716d6_a7859a302b7945c0a2cef495c78be28d.pdf

Screenshot%202022-09-13%20at%2004-43-55%

Dimitri Dimitrijev

Venäjän Federaation kommunistinen puolue

Venäjän Federaation kommunistisen puolueen arvio

Ukrainan tilanteesta elokuussa 2022

Tämän artikkelin alussa haluan kiittää suomalaisia tovereita mahdollisuudesta esitellä lehtenne sivuilla Venäjän Federaation kommunistisen puolueen näkemyk-siä Venäjän toimista Ukrainassa suhteessa siellä toteutettavaan erityiseen sotilasoperaatioon. Yhteinen mielipiteiden vaihto eurooppalaisten tovereiden kanssa on avain objektiiviseen lähestymistapaan koskien näitä monimutkaisia kysymyksiä marxilaisesta näkökulmasta.Ei ole mikään salaisuus,että käsitykset ja lähestymistavat meneillään olevien tapahtumien arvioinnissa eroavat Venäjän Federaation kommunistisen puolueen ja useiden Euroopan unionin maiden kommunististen puolueiden välillä.

Perusteena Euroopan vasemmiston mielipiteen esittämiselle ehdotan ottamaan perustaksi Kreikan kommunistisen puolueen valitseman linjan.23.huhtikuuta 2022 "Rizospastis", Kreikan kommunistisen puolueen lehti, julkaisi KKE:n keskuskomi- tean kansainvälisen osaston artikkelin "Ukrainan imperialistisesta sodasta ja Ukrainan asemasta Venäjän Federaation kommunistisen puolueen mukaan".

Artikkelissa arvioitiin Venäjän Federaation kommunistisen puolueen toimintaa Venäjän Ukrainassa toteuttaman erikoisoperaation yhteydessä ja syytettiin puoluetta avoimesti Venäjän hallituksen tukemisesta ja imperialistisesta lähestymistavasta. VFKP:ssä olemme kategorisesti eri mieltä tällaisesta arviosta.

Artikkelin ydinsanoma on, että kreikkalaisten toverien näkökulmasta Ukrainassa on meneillään imperialistinen sota Venäjän porvariston osalta ja erityisoperaatiota tukemalla VFKP tällä tavalla seuraa solidaarisesti hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen ja presidentti Putinin linjaa.

Korostaen tämän sodan "imperialistista" luonnetta kreikkalaiset toverit luottavat Leninin tunnettuun lauseeseen,jonka mukaan johdettaessa yhden kansan palkka- orjia toisen kansan palkkaorjia vastaan,koituu tämä vain porvariston hyödyksi - se on sodan ainoa todellinen sisältö ja tarkoitus. Toverit eivät kuitenkaan maininneet, että tämä lause sisältyy V.I.Leninin teokseen "Sota 1914-1918".Ja siinä puhutaan aivankonkreettisesti ensimmäisestä maailmansodasta - todella puhtaasti imperia-listisesta saalistussodasta. Mutta,jos emme ota kantaa dogmatismin pohjalta, meidän on myönnettävä, että jokaisella sodalla on omat erityispiirteensä.

Marxilaisen tehtävänä asemansa määrittämisessä sodan suhteen on ennen kaik-kea määrittää tarkasti sen erityisluonne. Itse asiassa imperialististen sotien lisäksi on olemassa myös kansallista vapautusta ja antifasistisia sotia, jotka saivat erityi-sen laajan ulottuvuuden 1900-luvun alkupuolella, jolloin fasismi ja natsismi syntyi-vät poliittisina ilmiöinä ja kansallinen vapaustaistelu kiihtyi 1900-luvun puolivälissä Lokakuun vallankumouksen vaikutuksesta.

Mikä ohjasi kommunistista puoluetta kantansa määrittämisessä?

Kehittäessään poliittista kantaansa erityisoperaation toteuttamiseen, VFKP analy-soi niitä historiallisia erityisolosuhteita,jotka objektiivisesti aiheuttivat Ukrainan krii-sin. Ennen lokakuun vallankumousta Venäjän valtakuntaan kuulunut Ukraina oli puhtaasti maatalousmaa. Sen teollisuuden vahvistamiseksi siirrettiin myöhemmin V.I.Leninin ehdotuksesta Ukrainaan kuusi Venäjän Neuvostotasavallan teollisuus- aluetta idässä ja etelässä, jotka eivät koskaan olleet osa Ukrainaa. Mukaan lukien Donetsk ja Luhansk.Vuonna 1939 Galitsia (Länsi-Ukraina) liitettiin Ukrainaan, joka oli aiemmin osa Puolaa.Joten Ukrainan nykyinen alue on seurausta sen liitty-misestä Neuvostoliittoon. Se on "ommeltu yhteen" hyvin erilaisista kappa leista. kuten Galitsiasta (Lviv),jossa on vahva Puolan,Itävallan ja Unkarin vaikutus ja Itä-Ukrainasta, joka on hyvin venäläistä aluetta.

Sosialistinen Ukraina kehittyi erittäin voimakkaasti. Metallin ja hiilen louhintaan lisättiin ilmailu- ja rakettiteollisuus,petrokemia,sähkövoimateollisuus (4 ydinvoima- laa) sekä puolustusteollisuus.Osana Neuvostoliittoa Ukraina sai paitsi suurimman osan nykyisestä alueestaan myös taloudellisesta potentiaalistaan ja siitä tuli yksi Euroopan 10 suurimmasta taloudesta. Neuvostoliiton hajoaminen joulukuussa 1991 aiheutti samalla Ukrainan vuosisatoja kestäneen taloudellisen yhdentymi-sen katkeamisen Venäjän kanssa sekä kaikkien taloudellisten, poliittisten ja kulttuuristen siteiden menettämisen.

Nyt se on yksi Euroopan köyhimmistä maista. Teollisuus, metallurgiaa lukuun ot-tamatta,on käytännössä tuhoutunut.Ukrainan talous perustuu lainoihin lännestä ja tuloista ihmisiltä, jotka lähtivät Eurooppaan ja Venäjälle etsimään työtä. Väestön elintaso on laskenut katastrofaalisesti ja maastamuutto on lisääntynyt jyrkästi. Noin 10 miljoonaa ihmistä on lähtenyt (45 miljoonasta), mukana pätevimmät asiantuntijat. Korruption ja sosiaalisen epätasa-arvon määrä on yksi maailman korkeimmista. Maa on ollut kansallisen katastrofin partaalla.

Kiovan vallankaappaus konfliktin lietsomisen perustana

Helmikuussa 2014 Ukrainassa suoritettiin vallankaappaus Yhdysvaltojen ja mui-den Nato-maiden suoralla avustuksella. Laillinen valta maassa kukistettiin. Uus-natsit tulivat valtaan. Myöhemmin Yhdysvallat ilmoitti julkisesti, että se oli sijoitta-nut noin 5 miljardia dollaria maan vallanmuutokseen ja "demokratian kehittämi-seen". Vallankaappauksen seurauksena ihmiset Länsi-Ukrainasta, Galitsiasta, jossa äärimmäisen kansallismieliset, antisemitistiset, puolalaisvastaiset, russofo-biset ja antikommunistiset tunteet ovat historiallisesti vahvoja, ottivat vallan.

Venäjänkielisen väestön pakotettu sulautuminen alkoi. Venäjän kielen kielto ja päätös kouluopetuksen siirtämisestä venäjästä ukrainan kielelle aiheuttivat voimakasta vastarintaa Donetskin ja Luhanskin alueilla.


Ihmiset tarttuivat aseisiin. 11.toukokuuta 2014 kansanäänestyksessä 87% kansa-laisista Donbassissa äänesti itsenäisyyden puolesta.Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat syntyivät. Ei Kremlin, vaan joukkojen aloitteesta. Useiden epäon-nistuneiden LNR-DNR:n kansantasavaltojen haltuunottoyritysten jälkeen Kiovan natsit siirtyivät terroriin. Kahdeksan vuoden jatkuvassa voimakkaiden aseiden ammuskelussa lähes 14 tuhatta siviiliä on kuollut ja kymmeniä tuhansia vammautunut. Infrastruktuurille on aiheutunut vakavia vahinkoja.

Samaan aikaan Euroopan maat ja Yhdysvallat ovat suhtautuneet äärimmäisen välinpitämättömästi 8 vuotta kestäneeseen venäläisten kansanmurhaan Donbasissa, näin oikeuttaen Kiovan hallinnon toimet.

Ja tänään EU ja Yhdysvallat, osoittaen ennennäkemätöntä tekopyhyyttä, puhuvat ihmisten kärsimyksistä taistelujen aikana, mutta ovat vaiti tosiasiasta, että siviilien ihmiskilpinä käytöstä on tullut yleinen taktiikka niille, joita he kutsuvat "vapaustaistelijoiksi".

Uusnatsismin kehitys Ukrainassa

Kreikkalaiset toverimme, ottaen huomioon Ukrainan tilanteen, mainitsevat vain vastahakoisesti sen fasismisoitumisvaaran. Vaikka yksi Venäjän sotilasoperaation päätavoitteista tässä maassa on sen denatsifiointi. Loppujen lopuksi jopa Yhdys-valtain kongressimiesten ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelujen mukaan Ukrainasta on tullut kansainvälisen uusnatsismin keskus.

Tässä muutamia faktoja. Hitlerin hyökkäyksen jälkeen Neuvostoliittoon Länsi-Ukrainassa, jossa,kuten olemme jo todenneet,äärimmäisen nationalistiset, antise-mitistiset, russofobiset ja antikommunistiset tunteet olivat alun perin voimakkaita, SS-divisioonat muodostettiin taistelemaan puna-armeijaa vastaan. Paikalliset nationalistit, joita johti Hitlerin ihailija Stepan Bandera,alkoivat tuhota juutalaista väestöä. Ukrainassa saksalaisten ohella banderalaisten käsissä tapettiin noin 1,5 miljoonaa juutalaista. Tämä on neljännes kaikista holokaustin uhreista. "Volynin verilöylyn" aikana vuonna 1944 Länsi-Ukrainassa noin 100 tuhatta puolalaista tapettiin raa'asti. Banderalaiset tuhosivat saksalaisten mukana neuvostopartisaa-neja ja polttivat elävältä kylien asukkaita Valko-Venäjällä.

Ja heti sodan jälkeen Länsi-Ukrainan antikommunistiset ja neuvostovastaiset ka-pinalliset käynnistivät Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian tuella terrorin siviiliväestöä vastaan vuosina 19451953. Näiden vuosien aikana banderalaiset tappoivat noin 50 tuhatta ukrainalaista. Näiden tappajien jälkeläiset ja seuraajat nousivat valtaan vuoden 2014 vallankaappauksen jälkeen.

Puolan, juutalaisvastaisen ja Venäjän vastaisen terrorismin perinteet ovat hyvin vahvoja uusnatseilla,jotka nyt tosiasiallisesti hallitsevat Ukrainaa.Natsi-ideologiaa on istutettu Ukrainaan.Ukrainan fasistit - sodan julmuuksien järjestäjät ja osallistu- jat - tunnustetaan virallisesti kansallissankareina. Heidän symboleistaan on tullut valtion omia. Joka vuosi järjestetään juhlallisia marsseja fasististen rikollisten kun-niaksi.Kadut ja aukiot on nimetty heidän mukaansa.Ukrainan kommunistinen puo-lue on ajettu maan alle. Poliitikkojen ja toimittajien pelottelu ja poliittiset salamur-hat ovat yleistyneet. Leninin muistomerkit ja kaikki, mikä liittyy Neuvostoliiton ai-kaan, tuhotaan. Tällä hetkellä banderalaiset toimivat suuryritysten lyömäaseena. He hallitsevat tiukasti jokaista valtiovallan liikettä kiristäen sitä jatkuvasti uudella vallankaappausuhalla.

Nykyinen Ukrainan valtio on luonteeltaan suurpääoman ja valtion byrokratian liitto. Sitä tukevat fasistiset elementit. Maa on Yhdysvaltojen täyden poliittisen ja taloudellisen valvonnan alaisuudessa.

Erityisen sotilasoperaation syyt ja luonne

Marxilaisen teorian perusteella Ukrainan sotilaallista konfliktia ei voida pitää impe-rialistisena sotana, kuten kreikkalaiset toverimme yrittävät todistaa. Luonteeltaan tämä on Donbassin kansallinen vapautussota. Ja Venäjän näkökulmasta tämä on taistelua kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaa ulkoista uhkaa vastaan.

Ei ole mikään salaisuus, että Donbassin kansanjoukot eivät pystyneet itsenäisesti vastustamaan tuhansilla ulkomaisilla aseilla varustettua Ukrainan armeijaa vas-taan. Donbassin kansantasavaltojen joukkojen tappio olisi johtanut väistämättä venäjänkielisen väestön täydelliseen tuhoon, joista monet olivat lisäksi Venäjän kansalaisia.Venäjän federaation perustuslain mukaisesti suojellakseen kansalaisi- aan ja varmistaakseen kansallisen turvallisuutensa Venäjä ryhtyi lain edellyttämiin toimiin, koska oli mahdotonta toimia muilla tavoilla.

Kiova sabotoi tietoisesti neuvotteluprosessia Minskin sopimusten puitteissa Yhdysaltojen ja Euroopan unionin tuella. Viime helmikuuhun mennessä Ukraina oli keskittänyt 150 000 sotilasta mukaan lukien natsipataljoonat Donbassiin. Kiova valmistautui Yhdysvaltojen tuella ottamaan takaisin Donbassin hallintaansa sotilaallisin keinoin.

Ukraina valmistautui yhdysvaltalaisten tukijoiden avulla tämän vuoden maaliskuun alussa aloittamaan sotilaallisen operaation Donbassin ja Krimin valtaamiseksi. Nykyään tietoa on riittävästi näistä suunnitelmista.

Bandera-mielinen hallinto oli valmistautunut sotaan 8 vuotta. Sotilaiden ideologis-ta valmennusta toteutettiin systemaattisesti suoran russofobian hengessä, luotiin voimakkaat linnoitusalueet ja armeija varustettiin uusimmilla aseilla. Imperialistis-ten geopoliittisten päämäärien mukaisesti Yhdysvallat sisällytti Ukrainan syste-maattisesti sotilaallisten etujensa piiriin, teki maasta Naton keihäänkärjen, joka aikoi taistella Venäjää vastaan "viimeiseen ukrainalaiseen sotilaaseen saakka".

Vielä joulukuussa 2021 Venäjä kääntyi Yhdysvaltojen puoleen ehdottamalla neu-votteluja Naton laajentamatta jättämisestä itään.USA:laiset välttelivät suoraa vas- tausta. Tältä osin Venäjä varoitti tammikuussa 2022, että se joutuisi tällaisessa tilanteessa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin kansallisen turvallisuutensa suojelemiseksi.

Samaan aikaan asiat etenivät kohti Yhdysvaltain taktisten aseiden sijoittamista Ukrainaan. Ukraina, jolla on neljä ydinvoimalaa ja suuri tieteellinen ja tekninen potentiaali, oli aloittanut valmistelut omien ydinaseidensa luomiseksi.

Pentagonin suojeluksessa Ukrainaan perustettiin yli 30 laboratoriota bakteriolo-gisten aseiden kehittämiseksi. On olemassa asiakirjoja, jotka vahvistavat näissä laboratorioissa erityisen vaarallisten tappavien sairauksien bakteerien valmistami-sen sekä niiden levittämismenetelmien tutkimuksen. Kaikki tämä uhkasi paitsi Venäjää, myös koko ihmiskuntaa.

Väitetään, että tämä on yksinomaan imperialistien välisten ristiriitojen aihe tai kamppailu markkinoista ja mineraaleista. Kyvyttömyys nähdä luokkakysymysten kansallista tekijää ja kansallisten kysymysten luokkaluonnetta voi johtaa dogmatismiin.

Venäjän oligarkian kiinnostus Ukrainaa kohtaan vai sen puute?

Yrittääkseen todistaa, että sotaa käydään Venäjän oligarkkien ja porvariston etu-jen puolesta, Ukrainan luonnonvarojen ja teollisen potentiaalin haltuunottoa var-ten, kreikkalaiset toverimme käyttävät V. I. Leninin lausumaa sotien luonteesta irrallaan historiallisesta yhteydestään.
 

Väite,että Venäjän johto valmisteli Ukrainan sotilaallista valtaamista etukäteen, on kuitenkin ristiriidassa tosiasioiden kanssa. Venäjän Federaation johto ei aiemmin tukenut ajatusta kansanäänestyksen järjestämisestä Donbassin kansantasavalto-jen muodostamiseksi. Minsk-2-sopimuksen mukaan Venäjä oletti, että Donbass pysyisi osana Ukrainaa, vaikkakin tietyssä määrin autonomisena.. Venäjän johto vaati sotilasoperaation alkuun saakka Minsk-2:n toteuttamista,toisin sanoen myös Donbassin kuulumista Ukrainaan.

Missä on valmistautuminen imperialistiseen valtaukseen?

Vuodesta 1991 lähtien Ukraina, sen teollisuus ja luonnonvarat ovat olleet Yhdys-valtojen ja EU:n monopolien taloudellisen riiston kohteena. Venäjän oligarkia ei ole osallistunut "kakun jakamiseen" silloin, kun sen on katsottu kuuluvan länsi-maisten etujen piiriin. Lisäksi Venäjän oligarkia vastusti sotilasoperaatiota Ukrai-nassa. Se pyrki kaikin voimin integroitumaan maailman oligarkiaan ja joutui voi-makkaan länsimaisen paineen alle, joka vaati vahvempaa vaikutusvaltaa sen hal- litukselta säilyttääkseen Venäjän länsimielisen suuntautumisen. Lisäksi venäläiset oligarkit ovat kärsineet suuresti Venäjän sotilasoperaatiosta Ukrainassa. Heidät on sisällytetty pakoteluetteloihin, heiltä viedään palatseja ja huviveneitä, pankkitilit jäädytetään.

Emme tunne pienintäkään myötätuntoa niitä kohtaan, jotka ryöstivät Venäjää kolmen vuosikymmenen ajan, ja nyt he menettävät saalistansa. Haluamme vain korostaa, että Venäjän oligarkia ei vain ollut kiinnostunut sotilasoperaatiosta, vaan myös kärsi siitä.Kieltäytymällä tukemasta tätä operaatiota suurliiketoiminta menetti paitsi omaisuutta ja rahaa myös vaikutusvaltaa Venäjän hallitsevassa eliitissä.

Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, mitkä luokkavoimat alun perin vastustivat Venäjän sotilaallista operaatiota Ukrainassa. Ne olivat ennen kaikkea suuri monopolipääoma ja sen poliittiset edustajat liberaalisessa ympäristössä. Ja myös ns. älymystö.

Tietenkin tunnustamme imperialistien välisten ristiriitojen olemassaolon. Kuten imperialististen petoeläinten halu kaapata muiden maiden luonnon- ja energiava-rat. Venäjä on ollut uhri lännen suunnitelmille tehdä maastamme halpojen raaka-aineiden lähde.Olemme taistelleet sellaisia suunnitelmia vastaan vuosikymmeniä. Mutta emme suinkaan usko, että Venäjä, huolimatta sen nykyisen suurpääoman voimaan perustuvan poliittisen järjestelmänsä turmeluksesta, olisi yhtäkkiä muut-tunut samaksi saalistajaksi.Ukrainan taistelulla on pohjimmiltaan erilainen luonne, joka ei sovi dogmiin.

Kommunistisen puolueen asema

Venäjän Federaation kommunistinen puolue oli ensimmäinen, joka määritteli Uk-rainassa vuoden 2014 Maidanin aikana vallan kaapanneen hallinnon olemuksen. Siten koko puolueen myöhempi toiminta rakentui juuri meneillään olevien poliittisten prosessien luokkaolemuksen pohjalta.

Olemme olleet erittäin kriittisiä Venäjän johdon ulkopolitiikkaa kohtaan. Olemme aina tuominneet niiden kansojen eduista tosiasiallisen piittaamattomuuden, jotka viime aikoihin asti olivat osa yhtenäistä neuvostovaltiota.

Jos joku seuraa toimintaamme tarkasti (ja meistä näytti siltä, että kreikkalaiset to-verit tunsivat hyvinasiakirjamme),he väistämättä näkevät,että Venäjän federaation kommunistinen puolue on vuodesta 2014 lähtien jatkuvasti vaatinut Venäjää tunnustamaan Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat.

Mikään muuVenäjän poliittinen puolue ei ole tehnyt niin paljon tukeakseen Don-bassin väestöä.Kannatimme alun perin Donbassin palauttamista Venäjälle. VFKP ei "osoita solidaarisuutta valtapuolueelle Yhtenäiselle Venäjälle ja presidentti Putinille", vaan ne ovat joutuneet historiallisten pakotteiden vuoksi valitsemaan polun, jota VFKP on itsepintaisesti vaatinut kolmen vuosikymmenen ajan.

Onko tällaisessa tilanteessa reilua sanoa, että tuemme melkein sokeasti Putinin politiikkaa Ukrainassa? Venäjän kommunistit osallistuvat aktiivisesti Donbassin kansantasavaltojen LNR-DNR:n puolustamiseen. Sadat kommunistit taistelevat natseja vastaan osana kansantasavaltojen joukkoja. Kymmeniä kommunisteja on kuollut tässä taistelussa. Venäjän Federaation kommunistinen puolue on lähettä-nyt kahdeksan vuoden ajan näihin tasavaltoihin humanitaarista apua noin 100 saattueen verran, joiden kokonaispaino on ollut 15 tuhatta tonnia. Lisäksi VFKP on tuonut tuhansia lapsia lepoon ja hoitoon Venäjälle.

Kaikki nämä vuodet Venäjän Federaation kommunistinen puolue on vaatinut Venäjän johtoa tunnustamaan Donbassin kansantasavaltojen itsenäisyyden. Meille on suoraan sanoen epämiellyttävää kuulla, kuinka kreikkalaiset toverimme puhuvat halveksuen Donbassin niin sanotuista kansantasavalloista, koska juuri nämä kansantasavallat nousivat todellisen tahdonilmaisun seurauksena Ukrainan massoista.

LNR-DNR:n kansalaiset ovat puolustaneet kansantasavaltoja tuhansien siviilien ja heidän armeijansa taistelijoiden hengen kustannuksella banderalaisten uusnat-sien hiipivää aggressiota vastaan vaikeimmanviimeisen kahdeksan vuoden ajan.

Olennaista on se,että paitsi Venäjän arme ija, myös itse Donbassin vapaaehtoiset yksiköt, joissa on erittäin suuri kommunistien ja kaivostyöläisten osuus, taistelevat banderalaisia vastaan.

Ja missä on "oligarkian etujen suojaaminen"? Puolustavatko toverimme, jotka asettavat henkensä joka päivä hengenvaaraan, myös Venäjän oligarkian etuja? Vai suojelevatko he tavallisia ihmisiä, jotka joutuivat Ukrainassa vallan kaapaneiden uusnatsien uhreiksi?

On oltava voimakasta haluttomuutta nähdä asioiden todellinen tilanne, jotta voidaan väittää, että Venäjän Federaation kommunistinen puolue osoittaisi solidaarisuutta hallitsevalle eliitille.

Luokkapoliittisen taistelun intensiivisyys Venäjällä ei ole laantunut lainkaan. Kom-munistien ja puolueen kannattajien vainoaminen, jopa Ukrainan sotaoperaation alkamisen jälkeen, osoittaa,ettei Venäjän Federaation kommunistisen puolueen ja nykyisen hallitsevan tahon välillä ole luokkarauhaa. Voidaan luetella hyvin monia tapauksia, joissa toverimme joutuvat sorron kohteeksi. Ja me reagoimme ankarasti tovereidemme vainoon.

Samalla kohdistamme nykyisen hallituksen sosioekonomisen kurssiin ankaraa kritiikkiä. Mikään puolue Venäjällä ei voi väittää kritisoineen viranomaisia äänek-käämmin. Yli kolmenkymmenen vuoden aikana vuoden 1991 antikommunistisen vallankaappauksen jälkeen olemme esittäneet lukemattomia todisteita määrätie-toisesta taistelustamme hallitsevaa ryhmää vastaan. Tästä syystä puolueemme nauttii laajaa joukkojen tukea.

Venäjän Federaation kommunistinen puolue sai lähes 19 prosenttia äänistä duu-man vaaleissa syyskuussa 2021. Ja tämä tapahtui pitkään vakiintuneen vaalipe-toskoneiston olosuhteissa. Olemme varmoja,että tukemme ihmisten keskuudessa on paljon korkeampi. Ja tämä tapahtuu, koska meitä ohjaa marxilais-leninismin hengessä halu tutkia huolellisesti ihmisten etuja ja mielialaa. Tukemalla Venäjän erikoisoperaatiota Ukrainassa kommunistinen puolue muuten ilmaisi Venäjän kansalaisten ylivoimaisen enemmistön tahdon.

Mitä tulee väitteisiin "flirttailusta kansallismielisten tunteiden ja kansallismielisten voimien kanssa", olemme ylpeitä voidessamme todeta, että Venäjän Federaation kommunistinen puolue on johtava vasemmiston isänmaallinen voima Venäjällä.

Ja pidämme kansainvälisenä velvollisuutenamme Venäjän kansan ja muiden kansojen etujen suojaamista vuosisatojen ajan yhdessä venäläisten kanssa eläneiden, ensisijaisesti ukrainalaisten ja valkovenäläisten kanssa.Ja "venäläisen maailman" tai venäläisen sivilisaation historiallisen merkityksen kieltäminen on mielestämme aivan yhtä absurdia kuin antiikin kreikkalaisen sivilisaation suuren merkityksen kieltäminen.

Kun kreikkalainen Manolis Glezos repi alas natsien lipun Akropoliilta, häntä eivät ohjanneet vain luokkaedut,´vaan myös kreikkalaisten kansallinen ylpeys, ryhdyttäessä päättäväisesti taisteluun Saksan miehitystä vastaan.

Maailman yhteisön asenne Ukrainan tapahtumiin

Länsimaiset poliitikot ja media, ylimielisesti "maailman yleisenä mielipiteenä" esit-täytyessään,osallistuvat avoimesti sotaan uusnatsien puolella.Aasia,Afrikka, Lähi-Itä ja Latinalainen Amerikka, jotka tietävät omakohtaisesti, mitä eurooppalainen ja yhdysvaltalainen uuskolonialismi on, pitävät Ukrainassa tapahtuvaa oikeutetusti Venäjän taisteluna Yhdysvaltojen johtamaa yksinapaista maailmaa vastaan.Maat, joiden väkiluku on 60 % maailman väestöstä, joko tukevat Venäjän operaatiota tai ottavat siihen neutraalin kannan.

Aggressiivisen kannan ottavat vain ne, jotka vuonna 1941 hyökkäsivät meitä vas-taan osana natsiliittoumaa. Nämä Euroopan maat sekä Yhdysvallat ja Iso-Britan-nia, jotka tekivät paljon natsien sotakoneiston elvyttämiseksi sen tappion jälkeen ensimmäisessä maailmansodassa. Nykyään Venäjä taistelee jälleen fasismia ja sen kannattajia vastaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

 

***

TÄNÄ PÄIVÄNÄ
1 vuosi sitten
25. helmikuu 2022  ·
Jaettu seuraaville: Julkinen

https://www.facebook.com/kprfnews/videos/1008128893435301

22. helmikuu 2022  ·

Сегодня депутаты Государственной Думы единогласно ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с Донецкой и Луганской народными республиками.
От фракции КПРФ выступил Г.А. Зюганов. Лидер КПРФ выразил общее мнение фракции: наконец-то коммунистов услышали! Напомним, что Г.А. Зюганов выступил с идеей признания ДНР и ЛНР еще в 2014 году.
С трибуны Госдумы, Председатель ЦК КПРФ в очередной раз отметил, что Донбасс поднялся не зря.
- Для нас признание и поддержка народных республик имеет исключительное значение. Мы должны сделать все, чтобы остановить фашитизацию режима на Украине! У нас есть возможность поднять мировое движение против нацизма и фашизма. Когда Европа встает, аплодируя Зеленскому 5 минут...За что? Аплодируют после того, как на Донбассе убили десятки тысяч людей. Это свидетельствует о полном разложении морали! И никаких прав человека тут не было и быть не может! Президент вчера принял очень важное решение, но чтобы сплотить общество, необходимо убрать антисоветчину, антикоммунизм и русофобию.
 

***


https://tass.com/politics/1411067

" Military operation in Ukraine

25 Feb 2022, 14:36

West was covering up crimes of Kiev regime that led to Ukraine’s tragedy, Lavrov says

"During this entire period, the population of DPR and LPR was subjected to abuse, perennial shelling on the part of the Kiev regime that openly adopted a course towards Russophobia and genocide," the Russian top diplomat noted
 

MOSCOW, February 25. /TASS/. The West was silently encouraging the rise of neo-Nazism and Russophobia in Ukraine and covering up the crimes of the Kiev regime in Donbass, which in the end led to the country’s tragedy, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said opening talks with Foreign Minister of the Lugansk People’s Republic (LPR) Vladislav Deinego and First Deputy Foreign Minister of the Donetsk People’s Republic (DPR) Sergey Peresada on Friday.

"During this entire period, the population of your republics was subjected to abuse, perennial shelling on the part of the Kiev regime that openly adopted a course towards Russophobia and genocide," the Russian top diplomat noted. "All these years, our Western colleagues were consistently covering up for the Ukrainian regime, turning a blind eye to military crimes against civilians, to the murders of women, children, seniors, to the destruction of civilian infrastructure and silently encouraging the rapid rise of neo-Nazism and Russophobia which in the end led to the country’s tragedy. And, of course, the West fully supported the Kiev regime in its attempts to sabotage and finally destroy the Minsk Accords," he added.

Russian President Vladimir Putin said in a televised address on Thursday morning that in response to a request by the heads of the Donbass republics he had made a decision to carry out a special military operation in order to protect people "who have been suffering from abuse and genocide by the Kiev regime for eight years." The Russian leader stressed that Moscow had no plans of occupying Ukrainian territories.

Russia's Defense Ministry reported later on Thursday that Russian troops were not delivering strikes against Ukrainian cities. It emphasized that Ukrainian military infrastructure was being destroyed by precision weapons.


***

https://docs.google.com/document/d/16ctqFfxIXgqL7FqPzVf9boTWYUyBqiVG2CyqcMkmrHY/edit?fbclid=IwAR0u5r77yYIm7un-TUoxLvfC962GisvPsQlzaFdhKTWHd-KDk3KLRavsk28

 

Screenshot%202023-08-02%20at%2006-52-01%