siouxeyesighed legio:
Esim:  "Epätodellisuutta kuvaava environmentalismi (pohjanaan tyypillisesti ta-bula rasa -ajattelu) ei yksinkertaisesti toimi ihmisen psykologiassa, vaikka gee-nien vaikutus ihmisen persoonallisuuden muodostumiseen, onkin osoitettu ole-massaolevaksi vasta hiljattain.Marxilainen taloustiede (jota on tietojeni puitteis- sa kritisoitu ensisijaisesti laskuvirheistä) ei ole poikkiteloin edellä esittämäni argumentin (lue -> väittämän) kanssa."

Ei viittauksia, ei relevanssia.

Mutta yleisesti en ole väittelyänne vastaan, vaan tuota lainailutapaa.
Environmentalismista tai sen positiosta jo historiaksi jääneestä statuksesta ihmi-sen psykologiaa selittävänä tekijänä Liisa Keltikangas-Järvinen kirjoittaa Tietees- sä Tapahtuu -lehden 2/2006-numerossa, josta otin myös lainauksen edelliseen RK:lle tarjoamaani viestiini tavoitteenani osoittaa, että biologialla on tekemistä ihmisen käyttäytymisen kanssa.

En minä ole "kiistänyt biologialla olevan tekemistä käyttäytymisen kanssa".

Älä koko ajan jankuta muiden muka sanoneen jotakin, mitä he eivät missään tapauksessa ole sanoneet!

Ehdollistumismekanismi on tasan yhtä materiaalinen ja biologinen kuin perinnölli-syysmekanismikin. Ei se mikään "henkimaailman mekanismi" ole, kuten haluat valehdella mahdollisille tietämättömille.

Minä olen sanonut,että aivojen kehitys ei noudata sellaista matemaattista geneettistä algoritmia, joka loisi ihmiselle aina uusia entistä monimutkaisempia ja samalla kehit-tyneempiä synnynnäisiä käyttäytymismalleja,vaan päin vastoin synnynnäiset reaktiot ja ärsykkeet ovat yksinkertaistumaan ja pelkistymään päin ja tulevat kehityksessä aina riippuvaisemmiksi opitusta ehdollistuneista malleista, joiden ehdoin ja apuna ne toimivat. Ne toimivat hyvin harvoin näiden vaihtoehtoina.

 

Geenien osuutta käyttäytymisestä on tutkittu mm. kaksostutkimuksin, joihin Kelti-kangas-Järvinen artikkelissaan ymmärtääkseni myös viittaa, joista mm. O. Tam-misalo kirjoittaa tarkemmin Tieteessä Tapahtuu -lehden 1/2004-numerossa. On kuitenkin huomioitava,että hän sai aika tulikiven katkuisen palautteen Petter Porti- nilta, joka ei kuitenkaan varsinaisesti kritisoinut tutkimuksia vaan ehkäpä toki nii-den yksiulotteista tulkintaa, mutta ennen kaikkea niistä vedettyjä ja esitetyn mukai-sesti perusteettomia johtopäätöksiä (kontekstissa 'psykologiset lainalaisuudet').
Keskustelu lienee kuitenkin vielä avoinna tämän asian suhteen, vaikka joidenkin geenien tuottamien esim.hormonien osuus ihmisen käyttäytymistä säätelevänä te-kijänä onkin jo varmistettu,kuten Keltikangas-Järvinen selittää. Portinin argumentti on nähdäkseni se, että geenit eivät vaikuta ilman ympäristöä ja taas Tammisalon argumentti on nähdäkseni se,että ympäristö ei vaikuta ilman geenejä, eli Keltikan- gas-Järvistä mukaillen kyseessä on kaksisuuntainen prosessi puhtaan kulttuurilli-sen prosessin taikka puhtaan geneettisen prosessin sijaan, minkälaiseen johto-päätökseen myös Portin nähdäkseni päätyi Tieteessä Tapahtuu -lehden 1/2004-numerossa.

Kyse ei todellisuudessa ole "geeneistä ja ympäristöstä", vaan siitä, onko olemassa geeneistä riippumattomalla tavalla käyttäytymisinformaatiota kasaava ehdollistumis- mekanismi (jolloin geneettisen algoritmin matematiikka menettää vastaavuutensa sen tilanteen kanssa, jossa geneettiset ärsyke- ja reaktiomallit kehittyvät monimutkai- semmiksi), vai eikö sitä ole lainkaan olemassa, kuten Tammisalo aksiomatisoi. Tällöin kuitenkin jäisi tuo symbolisen informaation geneettisen evoluution mahdottomuuden ongelma noiden edellytysten vallitessa täysin ennalleen.

(Geneettiseen algoritmiin EI sisälly mitään "monimutkaisuuden preferointia", kaiken "preferoinnin" suorittaa ulkoinen valinta. Päin vastoin: algoritmi preferoi sisäisesti yk-sinkertaisuutta, koska sellaiset DNA:n ylläpitämät piirteet, joista valinta ei sano sitä eikä tätä joissakin tietyissä olosuteissa, degeneroituvat satunnaismutaatioiden vaiku-tuksesta näissä olosuhteissa. Noin käy myös turhille ja kankeille geneettisille käyttäytymismalleille tehokkaan ehdollistumisen olosuhteissa.)

http://www.tieteessatapahtuu.fi/0206/keltinkangas-jarvinen.pdf

Keltiäinen lallattaa täällä puutaheinää. Erityisesti hän ei koskaan määrittele käyttämi- ään käsitteitä, vaikka käyttää niitä täysin tavanomaisesta poikkeavassa merkitykses-sä, eikä hän näytä korkeasta akateemisesta statuksestaan huolimatta lainkaan tunte-van muiden kuin oman ahtaan kuppikunnan oppeja, kuten behaviorismia, freudismia tai varsinakaan marxilaista eli pavlovilais-vygotskilaista eli toiminnan psykologiaa. (Hän on ilmeisesti jotenkin seonnut, joka tapauksesa pudota mäiskähtänyt tieteen kehityksestä.)

Katsotaan tarkemmin muutamia hänen väitteitään:

L(iisa) K(ektikangas)-J(ärvinen): Ympäristö vai perimä – psykologian pitkä tie tasapainoiseen ihmiskäsitykseen

R(isto)J(uhani)K(oivula): Tieteellisiä teorioita ei rakenneta millään "tasapainoperiaat- teella", vaan objektiivisuuden eli kohteesta määräytyvyyden periaatteella.

Muuten mikä tahansa höpinätaho, Helsingin yliopistossa vaikka fundamentalistiset teologit, voisivat ruveta vaatimaan "omaa tasapainoaan mukaan TEORIOIDEN SI- SÄLLE"! (Kokonaan erillisistä teorioista on tietysti voitava keskustella, hiukan kajah- taneistakin, ja tieteentekijöillä on oltava perusteet, miksi ne eivät kelpaa. Sehän ei tavallisesti ole vaikeaa.)

LK-J:"Psykologian pitkäaikaisin ja todennäköisesti eniten intohimoja herättänyt kiista on koskenut perimän ja ympäristön suhteellista osuutta ihmisen persoonallisuuden kehityksessä.

Keskustelua siitä,onko ihminen ensisijaisesti perimän vai ympäristön tuote, ei psyko- logiassa ole aina käyty tieteellisin väittämin, vaan myös asentein ja uskomuksin.

Vielä muutama vuosikymmen sitten nähtiin jokainen viittaus biologiaan persoonalli-suuden kehityksen yhteydessä psykologian antiteesinä, joka ei vienyt tiedettä eteen päin vaan jarrutti sitä. "

RJK: Aidosti luonnontieteellisin termein sanottuna tuo riita koskee sitä, kuinka suuri osa ihmisen käyttäytymisestä rakentuu opittujen ehdollisten refleksien (Pavlov) ko-neistolle ja kuinka suuri osa geneettisille ehdottomille reflekseille (Pavlov). "Vastak-kain" on asetettu siis jälkimmäisten sadasti kirottu Ivan Petrovit
š Pavlov, ja edellisten tuhannesti kirottu Ivan Petrovitš Pavlov,vuoden 1904 neurofysiologian nobelisti ruo-ansulatusnesteiden hermostollisesta sääntelystä. [Noin ollen on selvää, että tuollai-seen "ongelmaan" ON JO ESITETTY ERITTÄIN PERUSTELTU RATKAISU Pavlovin itsensä toimesta! HM]

Keltiäinen on kuitenkin opiskeluaikojensa jälkeen saanut pienen aivoinfarktin juuri siihen kohtaan aivoissa, missä ovat olleet Ivan Petrovitšin tuotantoa koskevat asiat.

Keltiäinen ei tiedä, että useimmat psykologiset teoriat MÄÄRITTELEVÄT psykologi-sen ´PERSOONALLISUUDEN´ IHMISYKSILÖN YHTEISKUNNALLISEKSI PUOLEKSI EROTUKSEKSI IHMISYKSILÖN BIOLOGISESTA PUOLESTA.

(Viittaan tässä yhteydessä erityisen mielelläni Klaus Weckrothin teokseen "Toiminnan psykologia", koska se on lyhyt ja helppotajuinen.)

Eli keskustelun aiheeseen liittyen ihmisyksilön gender-puoli on osa hänen persoo- na(llisuutt)ansa, kun taas se yksilön biologisten sex-piirteiden kokonaisuus on "vain" osa hänen ruumistaan, "tomumajaansa" niin kuin teologi sanoisi.

Keltiäinen käyttää ´persoonallisuutta´ ´ihmisyksilön´ synonyyminä.

LK-J: " Kiista persoonallisuuden lähtökohdista palautuu aina 1600-luvulle ja Locken väitteeseen, että ihminen on ”tabula rasa”,tyhjä taulu, jonka ympäristö piirtää täyteen. Tätä ihmiskäsitystä alettiin myöhemmin psykologiassa kutsua ”environmentalismiksi” eli uskoksi ympäristön kaikkivoipaisuuteen. Sen mukaan kaikki ihmisen persoonallisuudessa on opittua, siis ympäristön aikaansaamaa. "

RJK: Tässä on myös ´ympäristö´ täysin määrittelemätön käsite.

Jos "persoona" = yksilö (kuten Keltiäisellä näyttää olevan, mutta hän VOI yrittää myös "surffata" eri merkityksillä, sehän on yksi kaikkien haistapaskantieteilijöiden perusstrategioista!) niin ´YMPÄRISTÖ´ OLISI IHAN ERI ASIA KUIN SILLOIN, KUN ´PERSOONALLISUUS´ OLISI YKSILÖN (PSYYKEN) YHTEISKUNNALLISESTI MÄÄRÄYTYNYT PUOLI! Näin olisi sekä biologian että persoonan suhteen!

Sex-sukupuoli olisi ensin mainitussa tapauksessa "osa tutkimuskohdetta", mutta jäl-kimmäisessä tapauksessa OSA TUTKIMUSKOHTEEN (EHDOLLISTUMIS)YMPÄ-RISTÖÄ!

On selvää, että "keskustelu" menee lallatukseksi tuollaisten "terminologisten erojen" vallitessa, ja kukin "keskustelee" itsekseen!

(En ole muuten ikinä kuullut ennen sanaa "environmentalismi", ja olen suurin piirtein ikäni harrastanut filosofiaa ja psykologiaa... Termissä ei ole tarkemmin katsottuna mitään järkeä...

Taitaa olla E.O. Wilsonin termi...)

LK-J: " Environmentalismi laajeni 1940-luvulla,ja 1950-luvulle tultaessa siitä oli tullut hallitseva,melkeinpä ainoa hyväksytty kehityspsykologian selitysmalli.Tämän mukai- sesti ajattelivat kaikki vallitsevat oppisuunnat behaviorismista psykoanalyysiin, niin erilaisia kuin niiden selitykset ihmisen kehityksestä muutoin olivatkin.

Tämän environmentalismin ylivallan selitti ainakin osaksi toisen maailmansodan jäl-keinen poliittinen tilanne ja sen vaikutus psykologiaan. Lännessä oli muistissa arja-lainen rotu-oppi ja sen seuraukset. Jokainen ajatus siitä, että ihmisten välillä olisi synnynnäisiä psykologisia eroja nähtiin siemenenä uudelle rotuopille. "

RJK: Haluaisin mielelläni kuulla edes yhden ainoan psykologin, psykiatrin, neurofy-siologin tai tieteenfilosofin nimen,JOKA OLISI TODELLA VÄITTÄNYT ETTEI IHMIS- TEN VÄLILLÄ OLISI LAINKAAN MITÄÄN EROJA! (Osmo Tammisaloa ei hyväksytä, hän on kyllä väittänyt niin väittelyssään Tatu Vanhasen kanssa "Tieteessä hapantuu" -lehdessä.)

(Pöyristyttävien olkiukkojen rakentelu on toinen haistapaskantietelijöiden perus-metodi.)

LK-J: " Idässä oli neuvostopsykologia, jota tarvittiin uuden yhteiskuntajärjestyksen rakentamiseen. "

RJK: NL:n tiedejärjestelmässä psykologia ei ollut sovellettu, vaan perustiede, eikä noin ollen mikään käyttötarkoitus liittynyt sen tutkimuskohteen määrittelyyn!

JOS tutkimuskohteeseen jotakin tuollaista liittyi, oli kyseessä jokin muu, sovellettu tiede, ilmeisimmin KASVATUSTIEDE!

LK-J: " Katsottiin, että uutta yhteiskuntaa ei voitu saada aikaan pelkästään poliittisin päätöksin ja hallinnollisin ratkaisuin, vaan tarvittiin uudenlainen, kollektiivisella mi-nuudella varustettu ihminen, soviet person, jonka varaan uusi yhteiskuntajärjestelmä voisi rakentua. "

RJK: Hegelistisellä "neuvostoihmisellä" ei ollut mitään tekemistä psykologian eikä yleiseminkään tieteen kanssa, vaan kyse oli joidenkuiden taiteilijoiden pohdinnoista.

Omasta puolestani arvostan korkealle ihmisiä, jotka asettavat tavoitteita per-soonallisuutensa kehittämiseksi, vaikka niissä tavoitteissa tai tuloksessa olisi joskus jotakin vähän koomistakin. (Ihailen mm. Matti Nykästä.)

LK-J: " Psykologian tuli löytää keinot tämän uuden ihmisen kasvattamiseksi. "

Höpsistälöpsis: sen enempää Pavlovin kuin Vygotskinkaan teoksista ei löydy tavua-kaan "neuvostoihmisestä", eikä muutoinkaan ns. normatiivista tai edifioivaa ("ylevöi-vää"), arvottavaa ainesta. Arvot olivat poliitikkojen ja kansalaisjärjestöjen ja koulutus- ja hallintoviranomaisten asia.

LK-J: " Ainoa ihmiskäsitys, joka mahdollistaisi tällaisen uuden ihmisen luomisen oli ihmisten lähtökohtainen samanlaisuus persoonallisuuden kehitykselle ja ympäristön mahdollisuus muokata ihminen toivomallaan tavalla. "

RJK: NYT SE SURFFAA: puhuukin "ihmisestä" eikä enää "persoonallisuudesta"! Niillä on siis kuitenkin jotakin eroa Keltiäisenkin mielestä...

"Lähtökohtainen biologinen samanlaisuus"EI kuulunut NL:n titeen lähtökohtiin.
Kelipaskiainen jauhaa asista, josta EI TIEDÄ YHTÄÄN MITÄÄN.

LK-J: " Muutoksen tuulet

Sekä ympäristön että perimän vaikutuksen huomioonottava tasapainoisempi lähesty- mistapa löysi jalansijan ensiksi psykiatriassa.1960 ja 1970-luvuilla alettiin julkaista yhä enemmän tutkimustuloksia, joissa puhuttiin perimän merkityksestä psyykkisten häiriöiden synnyssä. Tutkimustulokset eivät enää herättäneet sellaista into- himoista vastustusta kuin vielä 1950 luvulla. "

RJK: Ei mitään kummallista.

Ja NL:ssa oli kaiken aikaa tutkittu mielisairauksien geneettisiä syitä. Sikäläinen psy-kiatria oli huomattavan pillerivetoista,ja diagnoosista riippui usein lähinnä, missä jär- jestyksessä tiettyä pillerivalikoimaa kokeiltiin. Muutoin psyykkisten ongelmien hoito poikkesi suuresti meikäläisestä. Henkilön työtehtäviä muutettiin. Suojatyötä ja kun-toutusta järjesti potilaiden oma sotainvalidien johtama mahtava Invalidiliitto. Sitten vasta jos ei pystynyt tekemään yhtään mitään, asema oli huono, ja mahdollisesta perheestä kuten lapsista riippuvainen.

LK-J: " Muutos geneettisiä tekijöitä kohtaan tunnetusta antipatiasta niiden hyväksy-miseen tapahtui psykiatriassa lopulta nopeasti. Nykyään on jo vaikea muistaa, että vielä 1960-luvulla vallitseva, osin ainoa selitysmalli kaikille psyykkisille häiriöille mu-kaan luettuina skitsofrenia ja autismi,oli epäonnistunut ja puutteellinen vanhemmuus. "

Tuo koski lähinnä FRANKFURTISTEJA,joille "ydinpersoonallisuus" oli enemmän tai vähemmän "biologinen",ja "ahdistava yhteiskunta" puolestaan sairastuttaja. (Frank-karien ydinkäsitteitä on "vieraantuminen biologisesta ihmisluonnosta", josta Marx sanoutui irti Feuerbach-teeseissään.)

Kyllä neuvostopsykologiassa ja behaviorismissakin oli näkökulma päinvastainen: "ydinpersoonallisuus" opittu, yhteiskunnallinen, mutta sitä saattoivat sekoittaa biolo-gisperäiset vauriot ja oireet, syndroomat. Eikä näkemys ole tuosta minnekään muut-tunut tieteellisessä psykologiassa. [Tosin kyllä se psyyke VOI vammautua ilman geenejä tai myrkkyjäkin sopimattomista olosuhteista! HM]

LK-J: Lähinnä kyse oli äidistä, joka oli milloin liian aktiivinen,milloin liian passiivinen, milloin liian etäinen, milloin liian suojeleva,mutta aina tehtäväänsä soveltumaton (ks. esim. Benjamin, Ebstein & Belmaker 2002; Plomin, Owen & McGuffin 1994; Rutter & Plomin 1997; Scarr & McCartney 1983).

Perimän ja ympäristön vaikutuksen yhteensovittaminen tuli psykologiaan viiveellä. "

RJK: Tällä Keltiäinen tarkoittaa suomeksi EHDOLLISTUMISEN "UNOHTAMISTA" (ai niin, mutta se infarkti...)!

LK-J: "Vielä 1970 luvulla käytiin kiivasta väittelyä siitä, onko mitään persoonallisuutta olemassakaan.Jotkut tutkijat olivat sitä mieltä, että ei ole olemassa pysyvää persoo-nallisuudeksi kutsuttavaa ilmiötä, joka ohjaisi ihmisen ratkaisuja ja sitä, miten hän käyttäytyy.Ihmisen käytös on vain ja ainoastaan reaktio ympäristöön ja osoitus kulloi-sestakin ympäristön tilanteesta. Tätä väittelyä voidaan pitää ympäristöperimä kiistan viimeisenä puhtaana jäänteenä. "

RJK: Eli Keltis ei siis kuitenkaan ole TUOTA mieltä?

LK-J: " Psykologia ei kuitenkaan voinut irtautua muusta tieteen kehityksestä, ja vuon-na 1992 APA:n (American Psychological Association) kongressi antoi julkilausuman todeten, että käyttäytymisgenetiikka eli käyttäytymisen taustalla olevien geenien tun-nistaminen on tutkimusteema, joka parhaiten edustaa nykyhetken ja ennen kaikkea tulevaisuuden psykologiaa. Julkilausuma, vaikkakin esitettynä näin arvovaltaiselta taholta, ei vielä kuitenkaan tuonut rauhaa."

RJK: USA:ssa on tuollaisia "assosiaatiota" ja myös "akatemioita" joka lähtöön...

Minutkin on kerran peräti "kutsuttu New Yorkin Tiedeakatemian jäseneksi"... Sittemmin kuulin, että siihen kuului Suomesta ainakin Rauni-Leena Luukanen ...

LK-J: " Vielä 1998 todetaan erään johtavan kansainvälisen psykologisen lehden pääkirjoituksessa, että “kaikenlainen geenien kanssa askaroiminen on psykologian tutkijalta hukkaan heitettyä aikaa”.

Käyttäytymisgenetiikka 1960- ja 1970 taitteessa alkoi environmentalismin ylivalta horjua, mutta se säilyi kuitenkin kehityspsykologian hallitsevana selitysmallina vielä seuraavan vuosikymmenen ajan. Tutkimuksen valtavirta kohdistui ympäristötekijöi-den kuten varhaisten ihmissuhteiden ja kasvatuksen merkitykseen persoonallisuu-den kehityksessä.

Ympäristöuskon ylivaltaa horjutti 1960-luvulla kvantitatiivinen genetiikka eli eläin-kokeisiin ja kaksos-, adoptio- ja perhetutkimuksiin pohjaava perinnöllisyystutkimus. Vaikka se ei vielä nostanutkaan perinnöllisyyttä selitysmalliksi ympäristön vaikutuk-sen rinnalle, niin kvantitatiivisen genetiikan tulokset pakottivat kuitenkin tarkastele-maan perinnöllisyyttä yhtenä persoonallisuuden selittäjänä. "

RJK: Ainakin oli muutettu ´persoonallisuuden´ käsitettä...

Hauska trikki saada "uusia tuloksia", lisää lisää lisää RAHAA!

(Muulta, oikealta tieteeltä...)

LK-J: " Radikaali suhtautumisen muutos tuli molekyyligenetiikan myötä. Kvantitatiivi- nen genetiikka osoitti perinnöllisyyden merkityksen jonkin ominaisuuden synnyssä, molekyyligenetiikka pyrkii löytämään perinnöllisyydestä ”vastuussa olevan” geenin tai geenit.Molekyyligenetiikan tärkein anti psykologialle on syyseuraus suhteiden tut- kimisen mahdollistaminen. Tieto perinnöllisen tekijän olemassaolosta lisää psyykki-sen kehityksen ymmärtämistä,mutta on vielä kokonaan toinen asia sanoa, että tietyllä yksilöllä on geneettinen riski. "

RJK: Nyt se surffasi surffasi kahden lauseen välillä PSYKOLOGIASTA PSYKIATRIAAN!

Ja TAAS TAKAISIN KUIN EIMITÄÄN OLISI TAPAHTUNUT (kauhea huijari!):

LK-J: " Psykologia ei siis ole ollut edelläkävijä hyödyntämässä genetiikan löydöksiä. Käyttäytymisgenetiikka rantautui psykologiaan suhteellisen myöhään, kymmenen vii-meisen vuoden aikana,ja on vakiinnuttanut asemansa vasta 2000-luvulla.Tästä myö- häisestä mukaan lähdöstä on kuitenkin ollut myös hyötyä. Psyko-logiassa on hyvin vähän hapuilevaa alkuvaiheen tutkimusta,jossa suuresta geenien ja erilaisten psyko- logisten ominaisuuksien joukosta pyritään etsimään tilastollisesti merkitseviä mutta käytännön merkitykseltään enemmän tai vähemmän sattumanvaraisia yhteyksiä.Psy- kologia harppasi suoraan kehityksen seuraavaan ja psykologian kannalta huomatta-vasti tärkeämpään vaiheeseen,nimittäin geenien ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkimiseen. "

RJK: Voi perseen suti. Ympäristö nimenomaan darwinismissa EI VAIKUTA SUORAAN KEENIIN!

(Sitä paitsi NYT sille ´YMPÄRISTÖLLE´ VASTA TULIKIN LEEGIO ERI MERKITYK-SIÄ: GEENIN ympäristö SOLUSSA (tärkeä!), SOLUN/GEENIN ympäristö KUDOK-SESSA, kudosken/solun/geenin ympäristö elimessä, elimen/kudoksen/solun/geenin ympäristö ELIMISTÖSSÄ, ja elimistön kaikki muu, sen ulkopuolinen ympäristö, envi-ronment. (Nuo muut ympäristöt ovat ollet muuta: conditionseja, circumstanceja jne.)

LK-J: " Käyttäytymisgenetiikan anti psykologialle

Käyttäytymisgenetiikan oleellinen anti psykologialle ei nimittäin ole siinä, että se olisi osoittanut persoonallisuuden- tai käyttäytymispiirteiden olevan sittenkin perinnöllisiä, vaan siinä, että se on tarjonnut uuden mahdollisuuden tutkia ympäristöä, ja on muut-tanut psykologian käsitystä ympäristöstä ja sen vaikutuksesta. Kun tiedetään, että jol-lain yksilöllä on geneettinen alttius jonkin ominaisuuden ilmaantumiseen, päästään tutkimaan ympäristön merkitystä aivan uudella luotettavuustasolla.

Aiemmin oli tyydyttävä vain toteamaan,että hyvä ympäristö yleensä tuottaa hyvää, ja huono on riski, joillekin korkeampi, joillekin matalampi. Ympäristön eri piirteiden vai-kutusten yksityiskohtaiseen erittelyyn ei ollut paljoa mahdollisuuksia.Kaksi psykolo-gian kannalta tärkeintä molekyyligenetiikan löydöstä ei koske perinnöllisyyttä vaan ympäristön merkitystä. Ensimmäinen löytö on, että yhteisen ympäristön vaikutus ei tee ihmisiä samanlaisiksi, vaan erilaisiksi. "

RJK: IKIVANHA PERUSTOTUUS: sisarukset ovat toisilleen mitä keskeisin ympäris- tötekijä, erityiesti ensimmäisen ja toisen sisaruksen asema poikkeaa jyrkästi.

LK-J:"Sama kasvatus saa samassa perheessä kasvaneet lapset erilaisiksi,ei saman- laisiksi. Tämä löytö oli vallankumouksellinen, sillä kaikki aiemmat perinnöllisyystutki- mukset olivat esittäneet,että koska samassa perheessä kasvaneet sisarukset jakavat saman ympäristön,on heidän samanlaisuutensa on kasvuympäristön aikaansaamaa. "

RJK:Tässä ovat siis kyseessä kaikki (molemmat) tutkimukset JOTKA KELTIS ON LUKENUT.

LK-J:" Molekyyligenetiikka siis osoitti, että sama ympäristö ei yhdenmukaista lapsia vaan varmistaa lasten erilaisuuden, koska sama ympäristö on haasteiltaan erilainen erilaisen geneettisen rakenteen omaaville lapsille.Ympäristö,joka on rauhalliselle, ujolle ja ahdistukseen taipuvalle lapselle hyvän kehityksen ja turvallisuuden lähde, on geneettisesti vilkkaalle ja elämyshakuiselle lapselle rajoittava ja vähän toiminnan mahdollisuuksia antava, ja sellaisena riskitekijä."

RJK: Noh, "tulkinta" on uusi: sattuu vain olemaan niin, että pikkusiskon oppi-misympäristö malleineen on TÄYSIN ERILAINEN kuin esikoisisoveljen... ja se näkyy ja kuuluu kaikessa toiminnassa JUST NIIN KUIN SEN OLETTAISIKIN KUULUVAN JA NÄKYVÄN, ainakin meillä...

LK-J: " Vanhemmat ovat aina osanneet ihmetellä sitä, miten samassa perheessä kasvaa niin erilaisia lapsia, mutta psykologit ovat yhtyneet tähän ihmetykseen vasta vajaa vuosikymmen sitten (Plomin ym.1994; Scarr & McCartney 1983). "

RJK: " Ai että me vanhemmat ollaan eteviä... ettemme vaan suorastaan liikaakin (ettei meinaan TARVITTAISI OLLENKAAN "KELTIKSIÄ" molelyyikenetiikkoineen JOISTA HE EIVÄT PASKAAKAAN YMMÄRRÄ, PERKELE!!!) "

" Toinen molekyyligenetiikan löytö psykologialle on, että monet kaksos- ja adoptio-tutkimuksissa ympäristön arvioimiseen käytetyt muuttujat mittaavatkin yksilöiden välistä geneettisiä vaihtelua ja viittaavat siten perinnöllisyyden merkitykseen. "

RJK: Jos käytetään käsitettä ´persoonallisuus´ (kuten ´gender´,sukupuoli-identiteetti), niin suurin osa geneistämme koodaa todellakin SEN persoonallisuuden YMPÄRIS-TÖÄ koodatessaan "tomumajaamme" ja sen geneettisiä reaktioita!

LK-J: " Ihmiset nimittäin valitsevat ja muokkaavat omat ympäristönsä osittain myös perinnöllisten tekijöiden vaikuttamina (Plomin ym 2001; Plomin ym. 1994; Scarr & McCartney 1983).Sosioekonominen tilanne on tästä hyvä esimerkki. Tiedetään, että perheen sosioekonominen tilanne vaikuttaa lapsen koulumenestykseen, terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Psykologisissa tutkimuksissa tätä muuttujaa on pidetty ym-päristömuuttujana puhtaimmillaan. Harvemmin on esitetty, että perheen sosioekono-minen tilanne mittaisikin vain osittain lapsen ympäristöä, ja mahdollisesti suureltakin osalta vanhempien ja lapsen yhteistä perinnöllistä taustaa. Ihmiset luovat itselleen olosuhteensa myös perinnöllisyyden ohjaamina. "


RJK: NO SIELTÄ SE "TATUISMI" (Vanhanen) TULI!

LK-J : " Vaikeus, jopa mahdottomuus erottaa perimän ja ympäristön vaikutus toisis-taan johti nopeasti geenien ja ympäristön yhteis- tai vuorovaikutuksen tutkimiseen. Todettiin,että perimän ja ympäristön asettaminen vastakkain on hyödytöntä, joskus suorastaan harhaan johtavaa. "

RK: Epäilemättä.

Sen sijaan EHDOLLISTUNEEN ja FENOTYYPPISEN käyttätymisen "asettaminen vastakkain" EI OLE "HYÖDYTÖNTÄ" ainakaan lääketieteessä, vaan päin vastoin menetyksellisen reabilitointitoiminnan, kuntoutuksen ehdoton edellytys...

LK-J: " Vaikka tietyllä geenillä tai geenivariantilla olisi selkeä yhteys käyttäytymispiir- teeseen, voi tutkimuksissa genotyypin merkitys osoittautua olemattomaksi, jos sen aikaansaamaa yksilöiden välistä vaihtelua alttiudessa ympäristön vaikutteille ei oteta huomioon. Jos psyykkisten häiriöiden geneettisen riskin tutkimisessa otokset eroavat ratkaisevasti ympäristön riskitekijöiden suhteen, ja nämä erot ohitetaan, niin ristiriitai-set tulokset ja epäonnistumiset aiempien löydösten toistamisessa jäävät säännöksi (ks. esim. Foley ym. 2004). On osoitettu, että herkkyys suotuisille tai epäsuotuisille ympäristöolosuhteille on ehdollinen ja riippuu yksilön geneettisestä rakenteesta, ts. on olemassa sellaisia geenin ja ympäristön vuorovaikutuksia, jotka määräävät tiettyjen persoonallisuudenpiirteiden tai psyykkisten oireiden kehittymisen. "

RJK:Mitähän Keltis tarkoittaa täällä "ehdollisella",muuta kuin että AIVAN VARMASTI HÄN ON KAMPEAMASSA SITÄ JOHONKIN ANTIPAVLOVISTISEEN UUSMERKITYKSEEN...!

LK-J: " Geenit siis järjestävät samassa ympäristössä kasvaneet ihmiset uuteen ”jär-jestykseen” ja määräävät kenelle tietty ympäristö on vahingollinen, kenelle hyödylli-nen ja kenelle neutraali. Niinpä geenien merkitystä persoonallisuudelle ei voi täydel-leen ymmärtää muuten kuin siinä ympäristössä, missä ne vaikuttavat; geeneillä on erilainen merkitys erilaisissa yhteyksissä (Foley 2004). "

RJK: No olipas terävästi päätelty...."professorin" kuukausipalkan eteen...

Käyttäytymisgenetiikka ja temperamentti

LK-J: " Käyttäytymisgenetiikan ensimmäinen painopiste on ollut psykopatologiassa, ennen kaikkea skitsofrenian ja depression tutkimisessa. Vähitellen käyttäytymis-genetiikka on saanut jalansijaa myös persoonallisuuspsykologiassa. "

RJK: Mikähän noista linkeistä olisi siihen "käyttäytymigenetiikaan"...

LK-J: " Tällä alueella aktiivisin tutkimus on kohdistunut temperamenttiin. Tempera-mentti on persoonallisuuden biologinen pohja,silta ihmisen biologisen, mahdollisesti perinnöllisen lähtökohdan ja ympäristön muokkaaman persoonallisuuden välillä. "

RJK: Ihmisen käyttäytymisen ja erityisesti tajunnan biologinen pohja on ehdollistumisjärjestelmä.

Jos PSYKOLOGIAN PROFESSORI EI TUOTA TIEDÄ, hän on kriminaalirikolli-nen, ja hänen palkanmaksajansakin on kriminaalirikollinen.

LK-J: " Temperamentti koostuu joukosta synnynnäisiä käyttäytymis- tai reaktiotaipu-muksia tai valmiuksia,jotka johtuvat yksilöllisistä eroista aivorakenteissa ja aivotoi-minnoissa,ja antavat ihmiselle hänen yksilöllisyytensä erottaen hänet muista. "

RJK: Temperamentti koostuu kiistämättä ehdollistumismekanismin yksilöllisistä erityispiirteistä.

LK-J: " Temperamentti vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee ympäristön, miten hän reagoi ympäristöön, ja miten ympäristö reagoi yksilöön. "

RJK: MITEN HELVETISSÄ se YMPÄRISTÖN REAKTIOHIN voi vaikuttaa?

Ellei "tomumajaa" todellakin katsota PSYYKEN YMPÄRISTÖKSI osaltaan!

LK-J: "Eräs synnynnäisen temperamentin ja ympäristön vuorovaikutuksen tärkeimpiä lopputuloksia on aikuisen ihmisen persoonallisuus.

Persoonallisuus on siis temperamentin ja ympäristön vaikutuksen yhteistulos, ja yksilölliset erot synnynnäisessä temperamentissa muodostavat persoonallisuuden kehityksen ytimen. "


RJK: Persoonallisuus on yhteiskunnallisen eikä biologisen emergenssitason entiteetti, joten sen ja sen kehityksen yitmien pitää myös löytyä yhteiskunnal-liselta tasolta.

Nuo temperamenttierot ovat erityispiirteitä.

LK-J: " Nykytietämyksen mukaan ovat neuroregulatooriseen järjestelmään kuuluvat serotoniini ja dopamiini keskeisessä asemassa psyykkisten prosessien ohjaamises-sa. Nämä aivojen välittäjäaineet osallistuvat epäspesifisti kaiken käyttäytymisen säätelyyn.

Dopamiini on emootioiden, motivaation ja huomiokyvyn avainsäätelijä. Dopamiinin on myös todettu olevan yhteydessä temperamenttipiirteisiin, erityisesti elämyshakui-seen, uusia toimintatapoja ja jännitystä etsivään temperamenttiin. Dopamiinin puute taas johtaa apaattiseen, mistään kiinnostumattomaan persoonallisuuteen (Menza, Mark, Burn&Brooks 1995; Sugiura ym. 2000).

Serotoniini puolestaan on yhteydessä mentaalisiin häiriöihin kuten bipolaariseen af-fektihäiriöön, depressioon ja väkivaltaiseen itsemurhahakuisuuteen. Laajemmin se-rotoniini nähdään mielialan ja emootioiden säätelijänä. Matalan serotonergisen aktii-visuuden on todettu olevan yhteydessä negatiivisiin affekteihin, aggressioon ja mata-laan impulssikontrolliin (Siever & Davis 1991; Sugiura ym. 2000).

Dopamiinin ja serotoniinin kandidaattigeenejä,siis geenejä,joiden yhteydestä näiden välittäjäaineiden tuotantoon ja toimintaan on todisteita, on löydetty useita. Kirjallisuu- den perusteella voisi esittää selkeän, muutaman kymmenen geenin listan, mutta lis-tan elinaika on aika lyhyt. Uusia kandidaattigeenejä tunnistetaan ja uusia yhteyksiä geenien ja psyykkisten piirteiden välillä löytyy jatkuvasti, niin että puolen vuoden kuluttua lista olisi jo toisen näköinen.

Geenien ja ympäristön vuorovaikutus

Ensimmäinen geenin ja ympäristön vuorovaikutuksen osoittava tutkimus käyttäyty-mistieteiden alalla oli Caspin ja hänen työtovereidensa julkaisema (Caspi ym. 2003) He osoittivat, että tietty serotoniinia säätelevä geeni, 5HTT, oli väliin tuleva muuttuja tarkasteltaessa ympäristön ja stressaavien elämäntapahtumien vaikutusta depres-sion puhkeamiseen. 5HTT oli yhteydessä yksilön herkkyyteen epäsuotuisalle ympä-ristölle,niin että tämän geenin tietyn variantin kantajat olivat muita alttiimpia tulemaan depressiivisiksi epäsuotuisassa ja stressaavassa ympäristössä.Myöhemmin on osoi- tettu, että mitä myöhemmällä iällä depressio puhkeaa, sitä selkeämpi on kyseisen geenivariantin vaikutus.Nuoruusiän depressio olisi siis tämän mukaan suuremmassa määrin kokemusten ja ympäristön olosuhteiden seurausta, kun taas myöhemmin puhkeava depressio korreloisi voimakkaammin perinnöllisyyteen. "

RJK: Millainen biokemiallinen mekanismi ohjaa sellaista depressiota, joka EI OLE yhteydessä geeneihin? Mahtaisiko "prof." Keltikangas-Järvisellä olla sellaisesta minkäänlaista vihjettä tai ounastelua...?

LK-J: " Edelleen Caspi tutkimusryhmineen on osoittanut,että tietty MAO-A genotyyppi (serotoniinia säätelevä geeni) välittää yhteyttä lapsuuden epäsuotuisten olosuhtei-den ja huonon kohtelun ja myöhemmän epäsosiaalisen käytöksen välillä (Caspi ym. 2002). Toisin sanoen se, miten lapset reagoivat huonoon kasvuympäristöön, olisi ge-neettisen rakenteen ohjaama. Tietyn MAO-A variantin kantajat ovat muita lapsia her-kempiä omaksumaan epäsosiaalisen käytöksen piirteitä, jos heitä kohdellaan lapse-na huonosti. Foley tutkimusryhmineen (2004) toisti tämän tutkimustuloksen. Näihin kolmeen edellä mainittuun tutkimukseen viitataan kun halutaan osoittaa ympäristön ja geenien vuorovaikutuksen olemassaolon toteaminen. Tutkimuksista puhutaan jo klassikoina, vaikka ne iässä ovat vasta muutaman vuoden takaisia. Mielenkiintoinen on myös löytö, että elämyshakuisuudeksi kutsuttu temperamenttipiirre yhdistyneenä tiettyyn dopamiinia säätelevään geeniin tekee ihmisestä hyvän stressinsietäjän, niin että hänen suorituskykynsä ei stressitilanteessa laske, mutta huonon koulumenesty-jän. Jos tämä yhdistelmä tavataan tytöillä, niin heidän todennäköisyytensä lopettaa koulunkäynti ennen lukiota oli nelinkertainen verrokkeihin verrattuna, ja pojilla vas-taava luku on puolitoista (Keltikangas-Järvinen, Elovainio, Kivimäki, Ekelund & Pel-tonen 2002). Tämä temperamentti ei korreloi älykkyyteen, kykyihin tai motivaatioon, joten sillä ei pitäisi olla vaikutusta koulumenestykseen. Kyseinen temperamenttityyp-pi on kuitenkin hyvin kaukana siitä,millainen koulu odottaa oppilaan olevan, joten se- litystä koulumenestykseen on haettava ympäristön odotuksista. Tutkimustulos osoit-taa, että ymmärtääksem-me geenien vaikutusta, ei riitä,että tutkimukseen yhdistetään pelkkä lähiympäristö. Muokkaavat tekijät ulottuvat aina sosiokulturaalisiin arvostuksiin saakka.

Perimän viimeisin merkitys riippuu siitä, mitä kulttuuri ihmiseltä odottaa. Geenien ja ympäristön vuorovaikutuksen tutkiminen osoittautuu yhä tärkeämmäksi. Tutkimustu-losten viesti on aina sama: käyttäytymisgenetiikka lisää mieluummin ympäristön vai-kutuksen ymmärtämistä kuin tietoa psyykkisten ominaisuuksien perinnöllisyydestä. Tutkimukset ovat myös osoittaneet vääräksi sen usein esitetyn toteamuksen, että ”geeneillemmehän emme voi mitään”.

Psykologisissa ominaisuuksissa ympäristö lopulta määrää geenin merkityksen, tai geeni ympäristön merkityksen, aivan kuten asia halutaan nähdä, mutta joka tapauk-sessa geenin vaikutus ymmärretään vasta sitten,kun ympäristön vaikutus on otettu huomioon. Käyttäytymisgenetiikan tuoma muutos psykologiaan johtaa sellaisen väit-telyn loppumiseen, että onko jokin persoonallisuuden ominaisuus perinnöllinen vai ympäristön tuote. "

Se ei poista väittelyä eikä kokeellista tutkimusta siitä,mikä ärsyke tai reaktio (jotka yhdessä muodostavat REFLEKSIN) on genettinen,ja mikä taas ehdollistunut.

Se on erittäin tärkeä aihe myös eläintieteessä, erityisesti kotieläintieteessä.

LK-J: " Tällaista jakoa ei oikeasti ole olemassa. "

EI OLEKAAN, ja Keltis onkin aika pitkälle repäissyt koko "keskustelun" perseestään ainkin siinä muodossa kuin hän on sitä yllä kuvannut...

Sitä vastoin tutkimus ehdollisista ja ehdottomista reflekseistä ja myös LEIMAUTUMI- SEN (imprinting, Prägung, zapet
Šatlenie) on mitä ajankohtaisnta, ja pysyy sellaisena vastakin...

LK-J: " Sellainenkaan keskustelu, että onko jossain ominaisuudessa enemmän perimää kuin ympäristöä, ei johda mihinkään. "

RJK: No ei todellakaan...

LK-J: " Perimä on mukana kaikessa, mutta geenit saavat merkityksensä siinä ympä-ristössä, jossa ne toteutuvat.Niin kauan kun perimän yhteyttä johonkin psykologiseen ilmiöön tutkitaan ilman kontekstia, niin joka toinen tutkimus löytää yhteyden, joka toinen ei, kun taas vuorovaikutuksen tarkasteleminen vie tutkimusta lähemmäs todellisen elämän ilmiöitä.

Kirjoittaja on psykologian professori Helsingin yliopistossa. "(Mun tekstejä TÄLTÄ PALSTALTA saa siiten vapaasti vaikka kopsia graduihin, mää olen harrastajana nää asiat itsekin jostakin kopsinut...)

Mitä tulee marxilaiseen taloustieteeseen tai väittämään, ettei se ole ristiriidassa evoluutiopsykologisen viitekehyksen kanssa, jossa teorioita normittaa usein ta- loustieteelliset näkökulmat, selvitin sen myös edellisessä RK:lle tarjoamassani palautteessa. Tässä kyse oli siis ihan logiikasta,mutta toki sillä olettamalla, että evoluutiopsykologiassa talousteelliset matemaattiset mallit toimivat sitä normit-tavana teoreettisena viitekehyksenä. Unohtamatta siis mainintaa siitä, että mar- xilaisesta taloustieteestä olisi saatava ma- temaattisesti ristiriidatonta teorian tynkää ulos, jotta sillä olisi perustellusti painoarvoa.

EDIT: tarkentelua lämpimikseni

Missä sinä väität marxilaisentaloutieteen teorioissa olevan "matemaattisia ristirii-toja"? Tarkoitatko niillä muodollisloogisia ristiriitoja?

https://www.youtube.com/watch?v=dxkbaF73CmE&feature=share

***

https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000007422953.html

https://psyk.fi/uncategorized/paivahoidosta-ja-opetuksesta-tunteita-herattavaa-tutkimusta/

Päivähoidosta ja opetuksesta tunteita herättävää tutkimusta

Uusi tutkimus kyseenalaistaa lasten päivähoitoa ja koulunkäyntiä nykyisin ohjaavat ajatusmallit

Jotkin käsitykset varhaiskasvatuksesta ja koulujen opetusmenetelmistä perustuvat pikemminkin myytteihin kuin tutkittuun tietoon. Suomessa vallitsee varsin yksioikoi-nen käsitys, jonka mukaan kaikkien lasten pitää päästä osallisiksi varhaiskasvatuk-sesta päiväkodeissa. Lisäksi kouluissa on todennäköisesti menty liian pitkälle itse-ohjautuvuutta ja digitaalisia menetelmiä korostavissa opetusmenetelmissä, sillä ne vaikuttaisivat heikentävän oppimistuloksia.

Päiväkodissa vietetyn ajan on pitkään uskottu parantavan lasten sosiaalisia taitoja ja oppimiskykyä. Varhaiskasvatusta onkin pidetty suorastaan pelastuksena lapsille, joiden kotitaustassa on ongelmia.

Tuore Aino Saarisen väitöstutkimus haastaa nämä käsitykset. Psykologiasta ja lää-ketieteestä aiemmin väitellyt Saarinen tutki kasvatustieteen väitöskirjassaan 15-vuo-tiaiden oppimistuloksia muun muassa matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutai-dossa. Eräässä artikkelissa on kirjoittajana myös professori Liisa Keltikangas-Järvi-nen. Eikä Aino Saarinenkaan ole mikään aloitteleva tutkija, sillä hän on tehnyt yhden lääketieteen ja yhden psykologian väitöskirjan tätä käsillä olevaa väitöskirjatutkimusta aiemmin.

Laajan tutkimusnäytön mukaan varhaiskasvatus saattaa parantaa koulukypsyyttä ja näkyä oppimistuloksissa alaluokilla, mutta ei enää myöhemmällä iällä. Sen sijaan liian varhainen päivähoidon aloitus voi kasvattaa riskiä aggressiiviseen käytök-seen. Tämä seikka on osoitettu aiemmin lukuisissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta Suomessa siitä ei ole juurikaan tätä ennen keskusteltu.

Alle kaksivuotiaat lapset voivat Suomessa viettää päiväkodissa jopa 40–50 tuntia vii-kossa. Näin pitkät hoitopäivät ovat harvinaisia useissa muissa maissa. Varhaiskas-vatus painottaa Suomessa erityisesti pedagogisia ohjelmia, mutta kansainvälisen tut-kimuksen mukaan olennaisinta olisi keskittyä lapsen emotionaaliseen kehitykseen. Se edellyttää riittävän pieniä lapsiryhmiä sekä hoitosuhteen jatkuvuutta.

Suomalaista varhaiskasvatusta ylistetään usein maailman parhaaksi, mutta sitä se ei tämän tutkimuksen valossa käytännössä ehkä kuitenkaan ole. Vaikka lastentarhan-opettajilla on pitkä pedagoginen koulutus, sitä ei ilmeisesti päästä päiväkodeissa ai-van täysin hyödyntämään. Ongelmana ovat juurikin liian suuret lapsiryhmät, työnteki-jöiden uupumus ja sen seurauksena tiheästi vaihtuva henkilöstö sekä epäpätevien sijaisten suuri määrä.

Toisin kuin usein luullaan, päiväkoti ei ole välttämätön lapsen sosiaaliselle kehityk-selle. Sen sijaan se voi joidenkin lasten kohdalla olla jopa haitaksi, sillä lapset ovat temperamentiltaan hyvin erilaisia. Erityistä huomiota pitäisi kiinnittää meluun, joka aiheuttaa stressiä. Jos lapsen kotona on ongelmia, ne eivät katoa laittamalla lapsi päivähoitoon. Sen sijaan pitäisi panostaa enemmän perheiden auttamiseen. Lapsen kehityksen kannalta olennaisimpia asioita ovat aina koti ja omat vanhemmat riippumatta siitä, onko lapsi päivähoidossa vai ei.

Yhden totuuden sijaan alle kouluikäisten hoidossa pitäisi olla aidosti erilaisia vaihto-ehtoja. Ovathan lapset ja perheetkin erilaisia. Lapsen kotihoito ja perhepäivähoitokin ansaitsisi enemmän arvostusta.

Aino Saarisen väitöstutkimus osoitti myös,että kouluissa perusasiat opitaan sitten- kin parhaiten opettajan ohjauksessa perinteisillä (ehkäpä useiden mielestä vanhanaikaisilla) opetusmetodeilla. Itseohjautuva opiskelu ja digitaalisuus taas lisäävät oppilaiden välisiä eroja. Hyvin pärjäävät voivat päästä loistamaan, mutta huo- nosti pärjäävät putoavat yhä helpommin kelkasta. Tämä korostaa sosiaalista hierarkiaa oppilaiden välillä ja lisää myös kiusaamisen riskiä.

Tutkimusten mukaan oppilaiden välinen eriarvoisuus, opettajan auktoriteetin heiken-täminen sekä vaihtuvat,avoimet oppimisympäristöt lisäävät myös kiusaamisen riskiä. Erityisen alttiita kiusaamiselle ovat maahanmuuttajalapset. Neuropsykiatrisista häiri-öistä kärsivälle lapselle itseohjautuvuus ja avoimet oppimisympäristöt aiheuttavat monenlaista ylikuormitusta sekä alisuoriutumista.

Saarisen väitöskirja yhdessä muun laajan tutkimusnäytön kanssa osoittaa,että kaikki käsitykset varhaiskasvatuksesta ja koulujen opetusmenetelmistä eivät perustu tutkittuun tietoon vaan näkemyksiin vaikuttavat myös myytit.  

Saarinen, A., Lipsanen, J., Huotilainen, M., Hintsanen, M., & Keltikangas-Järvinen, L. (2019). The Association of Early Childhood Education and Care with Cognitive Learning Outcomes at 15 Years of Age in Finland. Psychology10(4), 500 520. 

https://doi.org/10.4236/psych.2019.104033 "

 

Tädillä on ns. LÄÄNITYSAKATEEMISEN perusasenne ja motivaatio...

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/10/09/kuusi-kuvaa-liisa-keltikangas-jarvisen-elamasta

"Lapsuudessani näin kuinka kesäisin setäni, metsätieteen professori Valter Keltikangas kuljeskeli metsissä ja vain istuskeli huvilansa parvekkeella tavaton määrä kirjoja ja papereita edessään ja hänen vaimonsa toi pöydän viereen kahvia. Työnteko näytti viehättävältä ja ajattelin, että tuo on jotakin jota haluan. Setäni sai tehdä mitä halusi, hän selvästi nautti työstään, häntä kunnioitettiin ja häntä palveltiin – mitä muuta sitä voi toivoa!"