www.skepsis.fi/ihmeellinen/paranormaali_ilmio.html

No tämä on todellista parannusta ainakin päällisin puolin katsoen Skepdiciin verrattuna ...

´Paranormaali´ määritelään vai ´oudoksi´,´uudeksi´, toisin sanoen ongelman muo- dostavaksi, kuten mikä tahansa tieteellinen ongelma... Eli oikeastaan mitään
erityi- sen ominaisllaadun omaavaa "paranormaalia" ei ole eikä voikaan olla olemassa...

MUTTA: nyt nousee ongelmaksi entistä terävämmin tuo Skepsis ry:n perustehtävä "paranormaalien ilmiöiden tutkimus tieteellisesti ottamatta edeltäkäsin kantaa niiden olemassaoloon": onko Skepsis ry:n itselleen ottama tehtävä siis kaikessa yksinkertai- suudessaan TIETEELLINEN TUTKIMUS, erityisesti uusien ja toistaiseksi huonosti tunnettujen sekä ongelmallisiksi osoittautuneiden ilmiöiden, kuten ihan kaikkialla tie- teessä yleensäkin? Eikö tuolle JO OLE suorastaan maailmanlaajuinen organisaatio, joukko sellaisia? Onko kaikessa maailman tieteessä jotakin sellaista, mikä nimen- omaan Skepsis ry:lle ei kelpaa? Mitä? Politiikkaa, "kommunismia"? Uskontoa? Miksi sitten Vapaa-ajattelijoiden liitto ei "skeptikoille" kelpaa? Mitä Skepsis ry:llä on AN- NETTAVAA sinne tieteeseen, vai haluaako se ehdottomasti nimenomaan POISTAA sieltä jotakin, mitä tavalliset tieteenharjoittajat eivät sieltä millään normaaleilla TIETEELLISILLÄ keinoilla saa poistetuksi? Mitä?

www.skepsis.fi/ihmeellinen/parapsykologia.html

Samat sanat kuin edellä, mutta oheista kohtaa en yksinkertaisesti ymmärrä (liekö tositten niin kovin tärkeäkään.... :-) ....

"Parapsykologian kolmas ongelma on sen ristiriitaisuus muiden tieteiden kanssa. Esimerkiksi aivoista irrallisen tajunnan tai psyykkisen elementin, psi:n, olettaminen tuo väistämättä esille kysymykset dualistisen filosofian mielekkyydestä: kuinka fysi- kaalisilla ilmiöillä voi olla siitä irrallisia psyykkisiä syitä? Miten nämä kaksi olomuotoa ovat esimerkiksi vuorovaikutuksessa? Kuinka täysin materialistisesti toimiva proses- si - evoluutio - on voinut tuottaa jotain ei-materi-aalista? Parapsykologia on ristirii- dassa myös tunnetun fysiikan kanssa: psi olisi ainoa ”luonnonvoima”, jota aika tai paikka ei rajoittaisi. Mutta vaikka kvanttitasoisen psi:n olemassaolo olisikin perustel-tavissa ,se olisi yhä materialistinen tekijä,ei monien kaipaama ”henkinen ulottuvuus”."

Ensinnäkin parapsykologian ongelma todellakin on nimeomaan juuri (periaatteelli- nen) ristiriitaisuus "muiden" (eli siis oikeiden) tieteiden kanssa, nimenomaan jos se MÄÄRITELLÄÄN oletettujen tieteelliseen maailmankuvaan periaatteellisesti (ei pelkästään juuri nyt) sopimattomien psyykkisten ilmiöiden tutkimukseksi:

Perustieteiden tehtäviin kuuluu ns.tieteellisen maailmankuvan (ja ihmiskuvan ja yh- teiskuntakuvan) muodostaminen, niin ideologisia ja siten muuttuvia entiteettejä kuin nuo ovatkin. Periaatteelisesti tieteelliseen maailmankuvaan sopimattomien ilmiöiden "tutkimus" vaikka psykologian laitoksella tarkoittaa, että ko. laitos ILMOITTAA IRTI- SANOUTUVANSA pyrkimyksestäkin yhtenäiseen tieteelliseen maailmankuvaan (jol- la EN tarkoita mitään konsilienssi-hölypöly-maailmankuvaan, jossa kaikki olisi muka "kirjoitettu" alkeishiukkasiin) ja siten ilmiöiden TIETEELLISEEN selittämiseen, esi- merkiksi juuri pyrkimyksestäkin sellaisiin testattavissa oleviin mystismistä vapaisiin psyykisten ilmiöiden selityksiin, jotka kytkevät ne muiden tieteenalojen tutkimien ilmi- öiden joukkoon, fysikaalisten,kemiallisten ja biologisten sekä (tässä tapauksessa en- nen kaikkea) yhteiskunnallisten,kuten asimerkiksi Vygotskin ajatteluteoriassa. Tuosta syystä "parapsykologian tutkimus" ei kuulu tiedeyliopistojen psykologianlaitoksille, se pitää sitten sijoittaa vaikkapa uskontotieteiden yhteyteen. Onhan siellä tutkittu uskon-nollisia ja muita "ihmeparantumisiakin", eivätkä nekään varsinaisesti kuulu tieteellisen psykologian perusteiden alaan.

Mutta sitten tämä, lainaan vielä toiseen kertaan:

"Esimerkiksi aivoista irrallisen tajunnan tai psyykkisen elementin, psi:n, olettaminen tuo väistämättä esille kysymykset dualistisen filosofian mielekkyydestä: kuinka fysikaalisilla ilmiöillä voi olla siitä irrallisia psyykkisiä syitä?"

MITÄ ovat nuo kyseessä olevat FYSIKAALISET ilmiöt, joiden syy "psi" olisi? Mihin viittaa sana "siitä", muodollisesti se viittaisi "psi":hin, mutta sitten lauseessa ei ole järkeä, joten se lienee tarkoittu viittaamaan "fysiikkaan", eli miten fysikaalella ilmöllä, MUTTA MILLÄ, voi olla ei-fysikaalisia syitä.

Selvittäkööt, jotka paremmin ymmärtävät! Edelleen:

"Kuinka täysin materialistisesti toimiva prosessi — evoluutio — on voinut tuottaa jotain ei-materiaalista?"

Mitä tämä tarkoittaa? EVOLUUTIOKO olisi tuottanut "psi":n, vaikka kohta puhutankin "kvantti-psi":stä, ja kvantit ovat niin evoluutiota alemman emergenssitason kuin myös aivokemiallisia ja -fysikalisia ilmiötä alemman efektiivisen teoriatason ilmiö?

Selittäkööt taaskin ne, jotka paremmin ymmärtävät!

Informaatio, heijastavuus (vuorovaikuttavien ilmiöiden kuvautuminen toistensa omi- naisuuksissa) kuten tajunta,sehän ei sinänsä ole itse materiaa, vaan se on materian OMINAISUUS,atribuutti (vähän niin kuin aika ja avaruuskin),eikä se sinänsä noudata materian FYSIKAALISIA lainalaisuuksia: Otetaan nyt yksi esimerkki, että informaa- tion siirtäminen paikasta A paikkaan B ei välttämättä lainkaan vähennä sitä paikassa A, mikä jo selväst osoittaa, että kyseessä ei ole fysikaalisia säilymislakeja noudattava "aine". Mutta ei siinä silti tavitse kerrassaan mitään MYSTISTÄKÄÄN olla, koska kaikki objektiiviset lait EIVÄT OLE FYSIKAALISIA (toisin kuin Enqvist väittää, sikäli kuin olen oikein ymmärtänyt).

RK


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/231012

http://keskustelu.skepsis.fi/message/Message/345680

http://keskustelu.skepsis.fi/message/Message/345354

Paranormaali ilmiö ja tieteen vaatimus

thurme, 18.10.2011 1:29:14, 345354

Tausta: Olen seurannut parapsykologista tutkimusta ja keskustelua n. 45 vuotta lähinnä kirjoista.

Aihe: Parapsykologia, onko tiedettä?

Väite: Parapsykologiaa ei hyväksytä tieteeksi, koska koejärjestelyjä ei voida toistaa saman tuloksen saamiseksi.

Oma havaintoni: Parapsykologiset ilmiöt, eritoten ennalta aavistus ja muut kuoleman varoitukseen liittyvät ilmiöt kuten stigmaatio, johdatus, ihmepelastukset jne. eivät ole noin vain toistettavissa, koska todellinen kuolemanvaara ei todeudu laboratorio-olosuhteissa.

Huomio: Sotien ajalta 1939- jne. Esko Mustonen on koonnut kirjeitse n.140 tapausta, jotka antavat aihetta skeptiseen tutkiskeluun skeptismin hengessä: "Aavistuksia sodassa 1939 – 1944. Selittämättömiä tapauksia tulilinjoilla ja kotirintamalla."

Ei noita sodan hengenmenon tilanteita voi toistaa laboratorioissa! Ts. Zener korttien arvailu on lasten leikkiä, eikä niissä olosuhteissa voikaan esiintyä parnormaaleja ilmiöitä, koska mitään poikkeavaa hengenmenon vaaratilannetta ei ole.

Koko koeasetelma on väärä kuin Randin vaatimuksissa, joissa pitää osoittaa toistet-tavuutta rauhan vallitessa. Vain todellinen vaara aktivoi esim. delta-aallot pelkotilassa.

Onko kysyttävää skeptikoilla?

http://keskustelu.skepsis.fi/Message/Message/93144

Mistä Skepsis olikaan kiinnostunut?

Touko Issakainen, 9.10.2002 0:52:24, 93144

Tämä keskustelu saa (jälleen kerran) kummastelemaan sitä,minkä selvittelemisestä Skepsis, ainakin periaatteessa, olikaan kiinnostunut. Ensimmäisenä pykälänä yhdistys mainitsee, että sen tarkoitus on

"Edistää paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden objektiivista ja puolueetonta tieteellistä tutkimusta ottamatta näiden väitteiden paikkansapitävyyteen kantaa apriorisin, tutkimusta edeltävin perustein."

Huomaatteko? Intressinä on siis paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden tieteel- linen tutkimus. Tällainen muotoilu tietenkin miellyttää kaltaistani uskomusperinteen tutkijaa. Humanistin on tosin syytä välttää objektiiviseksi julistautumista, ellei tahdo saada hörhön mainetta kollegoidensa parissa.

Paranormaalia koskevia väitteitä voi tutkia monien tieteenalojen näkökulmista: folk- loristiikan, uskontotieteen, kulttuuriantropologian, lingvistiikan, sosiologian jne - luon- nontieteiden metodit eivät ymmärtääkseni mitenkään sovellu väitteiden tutkimiseen. Miltä kuulostaisi, että esimerkiksi astronomia tutkii taivaankappaleita ja maailmankaikkeuden rakennetta koskevia väitteitä?

Minkä näkökulman tutkijan valitseekin,ei väitteiden tieteelliseen tarkasteluun missään tapauksessa kuulu väitteiden kiistäminen. Moista voisi verrata kirjallisuudentutkijaan, joka keskittyy osoittamaan tarkastelemansa romaanin sisältämät propositiot epätosiksi tai ainakin erittäin epätodennäköisiksi.

Ohjelmajulistuksen muotoilu on tietenkin ongelmallista: Skepsis ei oikein voine sanoa tutkivansa paranormaaleja ilmiöitä - sehän merkitsisi,että paranormaaleja ilmiöitä on. Toisaalta olisi tietenkin hupsua sanoa tutkivansa jotain, mitä ei olekaan. Miten lie- neekin, skeptikot eivät selvästikään ole kovin kiinnostuneita paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden tieteellisestä tutkimuksesta. "

Skepsiksen luonne: HUUHAAjärjestö?

RK, 19.12.2002 0:08:44, 100524

Siirränpä tuolta muista aiheista tämän jutun otsikon Muut Skepsiksen toiminnat alueen alle, kun kyse on järjestön tominnan perustaviimista seikoista....

Krm kirjoitti 18.12.2002 (100489)...

>"Skepsiksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on:

>Edistää paranormaaleja ilmiöitä koskevien väitteiden objektiivista ja puolueetonta
>tieteellistä tutkimusta ottamatta näiden väitteiden paikkansapitävyyteen kantaa
>apriorisin, tutkimusta edeltävin perustein....."

>Mistä oikein tiedetään, mitkä ilmiöt ovat paranormaaleja.

Täsmälleen näin on asia: ´paranormaalin´ käsite esiintyy tässä täysin apriorisena, "taivaasta annettuna" käsitteenä, joka kuitenkin kaikkien pitäisi "geneerisesti" "tietää", ja JOTA EI SAA MÄÄRITELLÄ ´TIETEEN´ KÄSITTEEN KAUTTA, koska näitä edeltä käsin kuitenkin "paranormaaleiksi" TIEDETTYJÄ ilmiöitä pitää vasta tutkia "puolueettomasti ja objektiivis esti ja tieteellisesti".

Tämä tehtävänasettelu sisältää itsessään huutavan loogisen ristiriidan, jos ´paranor-maali´ noin yleisesti ottaen tavallisen kielenkäytön tapaan tarkoittaisi ´tunnettujen luonnonlakien vastaista´ (ei siis pelkästään selittämätöntä, vaan nimenomaan vas- taista, eikä pelkästään kulloisenkin tieteellisen maailmankuvan, vaan nimenomaan ko. osiltaan todistetujen luonnonlakien vastaista), ja ´Tiede´ nimenomaan olisi sitten se, jonka perusfunktio kartoittaa sitä,mitkä ovat niitä objektiivisia lakeja,ja mitkä eivät.

Mutta jos "määritelläänkin" esimerkiksi, että se on "sitä, mitä ´tiedeyhteisö´ tekee", ja tiedeyhteisö edelleen määritellään vaikkapa "tieteellisessä virassa olevien joukoksi", niin sitten hommassa ei pikku hiljaa ole päätä eikä häntää...

>Ja miten niin niiden paikkansapitävyyteen, esim. tieteen käsitysten puitteissa, ei ole
>otettu kantaa, jos ne kerran tunnistetaan muita ilmiöitä koskevista käsityksistä
>poikkeaviksi.

Aivan, prikulleen näin.

>Muita ilmiöitä pyritään selittämään tieteellisesti. Jos paranormaaleja ilmiöitä ei pysty
>selittämään tieteellisesti, niin mitä se on, mitä Skepsis väittää edistävänsä.

Sitä sietää todellakin kysyä. Ainakin Skepsis mainostaa tuota Skeptic´s Dictionarya, jonka jutuissa ei kaikin osin ole päätä eikä häntää. Mutta kysyttäessä se kyllä kielle- tään, että juuri se olisi "kansainvälisen skeptikkoliikkeen" Raamattu, ja sitten taas TOIMITAAN, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, niin kuin se olisi, eivätkä mitkään tosiasianäytöt asiaan vaikuta.

Minä olenkin ennenkin ehdottanut HUUHAA-palkintoa Skepsikselle itselleen, ja ehdotan yhä.

RK

http://nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=10048.msg243474#msg243474


Tätä luulin vitsiksi, mutta se ei ollut sitä.

Gustavsson, 19.12.2002 0:08:46, 100526

RK kirjoitti 19.12.2002 (100524)...

>Täsmälleen näin on asia: ´paranormaalin´ käsite esiintyy tässä täysin apriorisena,
>"taivaasta annettuna" käsitteenä, joka kuitenkin kaikkien pitäisi "geneerisesti"
>"tietää", ja JOTA EI SAA MÄÄRITELLÄ ´TIETEEN´ KÄSITTEEN KAUTTA, koska
>näitä edeltäkäsin kuitenkin "paranormaaleiksi" TIEDETTYJÄ ilmiöitä pitää vasta
>tutkia "puolueettomasti ja objektiivisesti ja tieteellisesti".

Paranormaalin käsite on geeneissä.

>Tämä tehtävänasettelu sisältää itsessään huutavan loogisen ristiriidan,

Miten tehtävänasettelu voi sisältää loogisen ristiriidan? Onko kyseessä jokin itämaiden logiikka?

http://www.skepsis.fi/


Mikä on Skepsis? Skepsis ry on suomalaisten skeptikkojen vuonna 1987 perustama tieteellinen yhdistys.

Skepsiksen sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoitus on

  • Edistää kriittistä ajattelua, tieteellisen tiedon hankintamenetelmien opetusta sekä tieteeseen ja järkeen perustuvaa käsitystä maailmasta.
  • Edistää kiisteltyjen tai erityisen poikkeuksellisten väitteiden tieteellistä tarkastelua.
  • Edistää keskustelua tieteelliseen maailmankuvaan liittyvistä tärkeistä aiheista.
  • Ylläpitää tällaisesta toiminnasta kiinnostuneiden ihmisten verkostoa, järjestää kokouksia ja keskustelu- ja luentotilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa.
Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

http://www.skepdic.com/

http://skepdic.com/parapsy.html

parapsychology

"...parapsychology is the only realm of objective inquiry in which the phenomena are all negatively defined, defined in terms of ruling out normal explanations." James Alcock (2003)

Parapsychology is the search for evidence of paranormal phenomena, such as ESP and psychokinesis. Most scientists try to explain observed and observable phenome- na. Parapsychologists try to observe unexplainable phenomena. All the other scien- ces have led us away from superstition and magical thinking, while parapsychology has tried to find a scientific basis for such things as divination and mediumship.

Much parapsychology today attempts to find statistical oddities that can't be explained either by the laws of chance or by any other known natural causes. Parapsychologists assume in such cases that they have found evidence for psi.

Scientific methodology in this field dates from at least 1882 at the founding of the Society for Psychical Research in London,which continues to flourish. Its initial mem- bers sought to distinguish psychic phenomena from spiritism, and to investigate me- diums and their activities. They studied automatic writing, levitation, and reports of ectoplasmic and poltergeist activity. In America Joseph Banks Rhine (1895-1980) conducted psi experiments at Duke University in the 1930s.His work continues at the Rhine Research Center and at various labs across the country where experiments have concentrated principally on extrasensory perception (ESP), psychokinesis, remote viewing, and astral projection. There are at least half a dozen peer-reviewed journals of parapsychology. However, research in this area has been characterized by deception, fraud, and incompetence in setting up properly controlled experiments and evaluating statistical data (Alcock 1990; Gardner 1981; Gordon 1987; Hansel 1989; Hines 1990; Hyman 1989; Park 2000; Randi 1982). For a short history of psi research, see my essay on the subject.

Americans Charles Tart and Raymond Moody, among many others, continue to ex- pand upon Rhine's work. The CIA and the U.S.military have hired parapsychologists and studied alleged psychics such as Ingo Swann and Joe McMoneagle. Parapsy-chological research has been done at several places in the U.S., including the Mai- monides Hospital Dream Laboratory in Brooklyn, New York, the University of Nevada at Las Vegas,the Princeton Engineering Anomalies Research lab, and the University of Virginia Division of Perceptual Studies. In Europe, the main center of parapsycho- logy has been the University of Edinburgh, whose psychology department has the Koestler Chair of Parapsychology and publishes the European Journal of Parapsy-chology. Liverpool Hope University has a parapsychology research group and Gold- smith's University of London has an Anomalistic Psychology Research Unit. (A list of research centers around the world is posted here. Another list of research labs is given by the Parapsychological Association.) Parapsychologists publish several journals.

Psi researchers often find evidence for psi, but a yearlong study done by the United States Air Force Research Laboratories (the VERITAC study, named after the com- puter used) was unable to verify the existence of ESP. A carefully designed study by Richard C. Sprinthall and Barry S. Lubetkin published in the Journal of Psychology (vol. 60, pp. 313-18) found no evidence of ESP. Some parapsychologists, e.g., Louie Savva and Susan Blackmore,have abandoned the search for psi after years of fai- ling to find any significant support for paranormal phenomena (Blackmore 1987, 2000).

Despite the fact that psychologists have been in the forefront of paranormal studies, a study of 1100 college professors in the United States found that only 34% of psy- chologists believe that ESP is either an established fact or a likely possibility. Com- parable figures for other disciplines are much higher: natural scientists (55%), social scientists [excluding psychologists] (66%) and for academics in the arts, humanities, and education (77%). Of the psychologists surveyed, 34% believe psi is an impossi-bility, while only 2% of the other respondents maintained this position (Wagner and Monnet 1979).

Parapsychologists who claim to have found positive results often systematically ignore or rationalize their own studies if they don’t support psi. Rhine discarded data that didn’t support his beliefs, claiming subjects were inten-tionally getting answers wrong (psi-missing). Many psi researchers allowed optional starting and optional stopping. Many psi researchers have limited their research to investigating parlor tricks (guessing the number or suit of a playing card, or “guess what Zener card I am looking at” or “try to influence this random number generator or the outcome of this dice throw with your thoughts”). Any statistical strangeness is attributed to paranor- mal events. Some researchers, like Dean Radin, write histories of the paranormal that make no mention of fraud (Soal) or cheating (Project Alpha) or embarrassing events like Rhine's declaring the horse Lady Wonder to be psychic. Radin is also fond of meta-analysis, which allows him to lump together numbers of studies of questionable worth and do a statistical analysis that makes the data seem like gold. In his latest book, Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Rea- lity, Radin provides a mega-meta-analysis of over 1,000 studies on dream psi, ganz- feld psi, staring, distant intention, dice PK, and RNG PK. He concludes that the odds against chance of getting these results are 10104 against 1 (p. 276). He comments that "there can be little doubt that something interesting is going on" (p. 275). Maybe so, but what does it have to do with the paranormal?

In The Conscious Universe (1997), Radin uses statistics and meta-analysis to prove that psychic phenomena really do exist even if those who have the experiences in the labs are unaware of them. Statistical data show that the world has gone psychic, according to the latest generation of parapsychologists. You may be unconscious of it, but your mind is affecting random number generators all over the world as you read this. The old psychic stuff - thinking about aunt Hildie moments before she calls to tell you to bugger off - is now demonstrated to be true by statistical methods that were validated in 1937 by Burton Camp and meta-validated by Radin 60 years later when he asserted that meta-analysis was the replication parapsychologists had been looking for. The only difference is that now when you think of aunt Hildie it might be moments before she calls her car mechanic and that, too, may be linked to activity in your mind that you are unaware of.

Radin's latest book sees entanglement as a key to understanding extrasensory phe- nomena.Entanglement is a concept from quantum physics that refers to connections between subatomic particles that persist regardless of being separated by various distances. He notes that some physicists have speculated that the entire universe might be entangled and that the Eastern mystics of old might have been on to some- thing cosmic. His speclations are rather wild but his assertions are rather modest. For example: "I believe that entanglement suggests a scenario that may ultimately lead to a vastly improved understanding of psi" (p.14) and "I propose that the fabric of reality is comprised [sic] of 'entangled threads' that are consistent with the core of psi experience" (p. 19). Skeptics might suggest that studying self-deception and wishful thinking would lead to a vastly improved understanding of psi research and that being consistent with a model is a minimal,necessary condition for taking any model seriously, but hardly sufficient to warrant much faith.

From the standpoint of physics there seems to be a major problem with the assump- tion and alleged discovery by some parapsychologists that spatial distance is irrele- vant to psi. Three of the four known forces in nature weaken with distance.* Thus, as Einstein pointed out in a letter to Dr. Jan Ehrenwald, “This suggests...a very strong indication that a non-recognized source of systematic errors may have been involved [in ESP experiments]” (Garder 1981,153).The skeptic would rather believe that ESP doesn’t exist than that there is some very strong and powerful force that is undetec- table even though we’re able to detect what must be a much weaker force, gravity, without any trouble at all.

Recently, the work of Charles Honorton and his ganzfeld experiments have been put forth as examples of proper scientific studies whose integrity can not be doubted. Maybe.But the data from these experiments illustrate another problem with much re- search in parapsychology: correlations don't establish causality. Finding a correlation that is not what would be predicted by chance does not establish a causal event. Nor does it establish that if it is a causal event,it is a paranormal event.Furthermore,even if there is a causal event, the correlation itself isn't of much use in determining what that event consists of. What you think is cause may be the effect. Or, there may be some third, unknown, factor which is causing the effect observed. Or, the correlation may be due to chance, even if it is statistically unlikely in a certain sense. Or the cor- relation may be illusory and due to an experimenter expectation effect rather than to any real causal event. The apparent chance correlation may actually be statistically likely over the long run. So, the fact that a group of test subjects identifies correctly which of four pictures someone else has seen at a .36 rate when .25 is what chance predicts doesn't establish a causal event. Nor does it, of course, establish ESP as the cause, if there is a cause. The event may well be causal, but the real cause may be something quite ordinary, such as fraud, unintentional cues, or some tendency to bias in the subject matters selected by chance. If other researchers can duplicate the re- sults with more and more rigorous tests, then it will become highly probable that cau- sal events are being mea- sured. Then, the problem will be to find the cause. Maybe it will turn out to be a psychic force hitherto undetected by physics, but this seems unlikely.

Parapsychologists, such as Dean Radin, also point to the work of Robert Jahn at Princeton University as an example of strong evidence of psycho-kinesis. Skeptics disagree. Physicist Robert Park, for example, called Jahn's lab "an embarrassment to science."* Jahn's work does seem to be a classic example of pathological science, except that rather than make observations at the threshold of perception, Jahn and his team focused on statistical analysis at the threshold of significance.

See also paranormal investigator, topical index: paranormal and A Short History of Psi Research by Robert Todd Carroll.


further reading

reader comments (psi)

books and articles

Alcock, James E. (1981). Parapsychology: Science or Magic? Pergamon Press.

Alcock, James E. (1990) Science and Supernature: a Critical Appraisal of Parapsychology (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books.

Alcock, James. Jean Burns and Anthony Freeman. (2003). Psi Wars: Getting to Grips with the Paranormal (Imprint Academic.

Blackmore, Susan J. In Search of the Light: The Adventures of a Parapsychologist, (Buffalo, N.Y. : Prometheus Books, 1986).

Cardeña, Etzel et al. 2000. Varieties of Anomalous Experience: Examining the Scientific Evidence. American Psychological Association.

Christopher, Milbourne. ESP, Seers & Psychics (Thomas Y. Crowell Co. 1970).

Frazier, Kendrick. editor, Science Confronts the Paranormal (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1986).

Frazier, Kendrick. editor, The Hundredth Monkey and Other Paradigms of the Paranormal (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1991).

Gardner, Martin. Fads and Fallacies in the Name of Science (New York: Dover Publications, Inc., 1957), ch. 25.

Gardner, Martin. Science: Good, Bad and Bogus (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1981), chs. 7, 13, 18, 19, 21, 27 and 31.

Gauld, A. (1968). The Founders of Psychical Research. Schocken Books.

Gordon, Henry. Extrasensory Deception: Esp, Psychics, Shirley MacLaine, Ghosts, Ufos  (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1987).

Hansel, C.E.M. The Search for Psychic Power: ESP and Parapsychology Revisited (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).

Hansen, George P. The Trickster and the Paranormal (Xlibris Corporation, 2001).

Hines, Terence. Pseudoscience and the Paranormal (Buffalo, NY: Prometheus Books, 1990).

Hyman, Ray. The Elusive Quarry : a Scientific Appraisal of Psychical Research (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1989).

Hyman, Ray. 1996. "The Evidence for Psychic Functioning: Claims vs. Reality." Skeptical Inquirer.

Kurtz, Paul.editor, A Skeptic's Handbook of Parapsychology (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1985).

Marks, David. The Psychology of the Psychic (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 2000).

Mauskopf, S.H. and McVaugh, M.R. (1980).  The Elusive Science: Origins of Experimental Psychical Research. Johns Hopkins University Press.

Park, Robert L. Voodoo Science: The Road from Foolishness to Fraud (Oxford University Press, 2000).

Radin, Dean (1997). The Conscious Universe - The Scientific Truth of Psychic Phenomena. HarperCollins.

Radin, Dean (2006). Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum Reality. Paraview Pocket Books.

Randi, James. Flim-Flam! (Buffalo, New York: Prometheus Books,1982).

Stein, Gordon. editor, The Encyclopedia of the Paranormal (Buffalo, N.Y.: Prometheus Books, 1996).

Wagner, M. W. & Monnet, M. “Attitudes Of College Professors Toward Extra-Sensory Perception,” Zetetic Scholar, 5, 7 – 16, 1979

websites

"The Elusive Open Mind: Ten Years of Negative Research in Parapsychology," Susan Blackmore in The Skeptical Inquirer 1987, 11, 244-255.

Twenty things to consider when regarding paranormal phenomenon by James Randi

Why I Quit Parapsychology by Louie Savva

KOESTLER PARAPSYCHOLOGY UNIT (interesting history of the origins of terms such as psi, ESP, etc.)

What is parapsychology?

The Research With B.D. and the Legacy of Magical Ignorance by George P. Hansen

Deception by Subjects in Psi Research by George P. Hansen

Last updated 12-Sep-2014