http://www.tiede.fi/keskustelut/post1100535.html#p1100535

" Historiaa on kovasti "selitetty" "totalitarismilla", joka ja "jonka vaara" näyttää muodostavan joillekuille "historiatieteellisen kaikenteorian".

Sellaiseksi sen luoja sen on tarkoittanutkin, mutta sen todellinen selittävyys näyttäisi olevan nolla.

Wikissä on onneksi napakka määritelmä, jonka pohjalta 'totalitarismin' käsite todella voidaan tieteellisesti avata, ja todeta sen olevan joko "tyhjää täynnä", tai itsessään selvää "totalitaris- mia" sen jossakin fasistisessa muodossa.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Totalitarismi

Lainaa:

" Saksalais-amerikkalainen politiikan tutkija Hannah Arendt julkaisi vuonna 1951 tutkimuksen The origins of totalitarianism (Totalitarismin juuret). Hänen mukaansa 1900-luvun alkupuo- lella nousseet totalitaariset järjestelmät erosivat aikaisemmista diktatorisista järjestelmistä muun muassa siinä, että poliittiset laitokset toimivat ainoastaan todellista valtaa pitävän ryhmän lavasteina ja että aate oli vallanpitäjille pelkkä väline kansan hallitsemiseen. "

Itse sanahan on alun perin Mussolinilta, kuten sekin ihan oikein mainitaan, ja hänellä se oli tarkoitettu "positiiviseksi" iskusanaksi.

Arendt määritteli 'politiikan' muinaisen kreikkalaisen kaupunkivaltion (polis) perusteella (tie- tysti unohtaen, että siellä orjat tekivät työt, loppua kohti yhä enemmän myös henkiset: vain "sotilastyö" oli ehdottomasti kielletty orjilta, ja sekin vain "demokraattisessa" Ateenassa: kun Spartan komentajat kuten 2. persialaissodan voittaja Pausanias värväsivät orjia liittokunnan joukkoihin, ateenalaiset syyttivät heitä "orjakapinan johtamisesta" ja tappoivat heidät).

Kaupunkivaltio oli hänelle "oikeata politiikkaa" ja kaikenlainen siitä "kaukana" oleva sille vastakkaista "totalitarismia".

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt

Arendtin käsitys oli versio Ferdinand Lassallen ja Eduard Bernstainin formaalista demokratia-käsityksestä, jonka mukaan "formaali demokratia tuo esiin ("hyvän") ihmisluonnon". Marxille tuo formaalisen demokratian ”peruste” ei kelvannut, sillä hän torjui Feuerbach-teeseissään koko tuollaisen ”olemuksellisen ihmisluonnon” olemassaolon mahdollisuuden, ja osoitti, että kuka tahansa yksilö tai ryhmä voi olettaa sellaiseksi mitä tahansa.

Tämä on sittemmin todistettu myös erityistieteiden kuten neurofysiologian (I. P. Pavlov 1927, B. F. Skinner, R. Douglas Fields 2008 psykologian, kasvatustieteen (L. S. Vygotski 1936), uskontotieteen jne. taholta. (Halon-Suomessa on ”todistettu” päinvastaista, mutta se on juuri sitä perätöntä haistapaskantiedettä, joka lentää ¤:un yliopistoista kuin kuppa Töölöstä. Juuri siksi tyhmä ja sekava ja rikollinen Haloska onkin tiedegangsteri.)

Feurbachilais-perstainilainen ”ihmisluontokuva” onkin läheistä sukua fasistiselle: erona on, että perstainismissa sitä ”testataan äänestämällä” (jos ”testataan”...), kun taas fasismissa se ”tiedetään" (esimerkiksi) intuitiivisesti, ja lisäksi erityisesti hitlerismissä sillä on ”rotuluonne”, eli se olisi ”rotukohtainen”... (Ja taas taas tuli lisää perseestä repäistyjä pseudokäsitteitä, joille kukin voi antaa minkä tahansa sisällön!)

Itse formaali demokratiamääritelmä on tunnetusti sisäisesti ristiriitainen: Voidaanko demokra- tia lakkauttaa demokraattisesti? Samoilta päättäjiltä voidaan saada aivan eri ”demokraattinen päätös” äänestyttämällä vaihtoehtovalikoimaa eri järjestyksessä, ilman että kukaan muuttaisi mielipidettään; ja joku muu sen vaihtoehtovalikoimankin aina viime kädessä luo, mutta sehän sopii; jokin "stabiili" laajastikaan edustettu ”mielipide” (maks. 49%, riippuu "eri mielipiteiden" määrästä), ei pääse ikinä vaikuttamaan mihinkään päätökseen jne. Ja lisäksi kaikki asiat ei- vät riipu pätkääkään siitä, mitä mieltä joku, myöskään päättäjät, asiasta on, ja käsityksiä sel- laisista asioista on aina myös kunkin demokratiakäsityksen pohjalla. ”Politiikka” ei määräydy ilmiönä ”demokratiasta”, kuten erityisesti Arendt näyttää luulevan, vaan jostakin muualta, ja 'demokratia' on politiikan sisäinen käsite, jolla ei ole sen ulkopuolella pätevyyttä (esimerkiksi tieteessä, taiteessa, moraalissa jne.).

Arendtin ”1900-luvun totalitarismin erikoistuntomerkit” eivät pidä paikkaansa: joko ne eivät ole totta, tai niissä ei ole SILLÄ TAVALLA mitään poikkeavaa ”aikaisempiin diktatuureihin” nähden kuin hän luulee (vaan jopa päinvastoin: ne aiemmat viimeisimmät saattavat poiketa hänen luonnehtimallaan tavalla näistä, esimerkiksi johtavan kerrostuman, lainmukaisten valtaelinten ja johtavan ideologian keskinäisten suhteiden osalta.).

Jos Mussolinin Italian ja Stalinin NL:n edustuselimet olivat ”salaa todellisten vallanpitäjien la- vasteita” (mikä ei ole ainakaan NL:ssa kaikin puolin kuten juridisesti edes totta, koska kaikki lailliset päätökset piti kuitenkin tehdä niiden kautta rauhan aikana!) , niin tämä on ”toisin kuin aikaisemmissa diktaruureissa” ainoastaan siinä suhteessa, että niissä aikaisemmissa kuten tsaarin Venäjällä ja Englannissa ne olivat olleet sitä täysin julkisesti ja lain kirjaimen mukaan juridisen VALLAN ollessa monarkilla! Joskus saattoi olla, että todellinen valta oli kuin olikin parlamentilla, mutta sen piti laillistuttaa päätöksensä monarkilla eikä päinvastoin! Ja Hitlerin Saksassahan mitään edustuselimiä ei varsinaisesti ollutkaan.

Umpifastinen keisarillinen Japani ei ollut Arendtin kriteerien mukaan "totalitaarinen" ollenkaan, vaan "perinteinen monarkia"...

Mitä tulee siihen Arendin ”totalitarismin erikoistuntomerkkiin”, että (sinänsä jo valmis) ”aate (ideologia) olisi ollut pelkkä väline kansan hallitsemiseen”,niin siinä EI olisi ollut ainakaan eroa entisiin uskonnollisiin diktatuureihin ja monarkoihin nähden! Arendt ei huomaa (tai välitä), mi- ten hän PESEE ”PUHTAAKSI” ANSIOTTOMASTI noilla ”eroillaan” AIKAISEMPIA DIKTATUU- REJA ja todellisuus on ollut usein tasan PÄIN VASTOIN KUIN HÄN SANOO.

Lisäksi tuo perustelematon möläys tarkoittaa, että Hitler ei olisikaan ”todella ajatellut” natsis-tisesti (vaan vaatinut sitä pelkästään kansalta!) eivätkä Lenin eikä Stalin marxismin pohjalta (noh... Trotskihan ei siten juuri ajatellutkaan!). Herää kysymys, että MINKÄ MUUN IDEOLO- GIAN POHJALTA KUKIN HEISTÄ SITTEN AJATTELI? Siitä Arendt ei taidakaan kertoa mitään.

(Vai oliko niin,että hänen mielestään ”hekin kuten kaikki” ”ajattelivat IHMISLUONNOSTA/LLA”, suorastaan "Keenistä” !!? Olisko Arendt voinut olla noin hullu ”varhaisharilainen”? Mene tiedä.)

Hitler ajatteli suorastaan överiksi JUST NIINKUIN NATSIMIN OPPI OLI, voi sanoa, että VALI- TETTAVASTI!

EIHÄN HÄNTÄ TUOSSA SUHTEESSA IHAN TÄYDESTÄ TODESTA OTTANUTKAAN KUIN KAKSI MUUTA ULKOMAAILMAN PÄÄTTÄJÄÄ: STALIN JA CHURCHILL (ja Hirohito...)!

Ja näiden lisäksi niin teki joukko alaisia ja kannattajia, mm. muutoin ”älykäs” Goebbels...

Mussolinia ehkä lukuun ottamatta ”diktatorisesti hallitseva totalitaristiryhmä” ei ollut itse luo- nut sitä ideologiaa, jonka perusteella hallitsi, ja jonka käsittein ja sisällä käytiin myös poliitti- set kiistat, joten sitä ei ollut voitu ”luoda heidän valtaansa perustelemaan”, kuten Arendt väit- tää muka ”vuosisadan totalitarismin erikoistuntomerkkinä”. Sekä Hitler että Lenin/Stalin nou- sivat valtaan, koska/kun heidän edustamansa ideologia oli jo laajasti levinnyt väestön jouk- koon ennen sitä. Eivätkä he suinkaan yksin olleet niitä ideologioita luoneet saati levittäneet, kaikkea muuta! Vallitsevat ideologiat eivät myöskään varsinaisesti muuttuneet perusteiltaan mihinkään yhtään sen enempää Stalinin kuin Hitlerinkään hallitusaikana.

Lisäksi Arendtin erityisesti tältä ”tutkimustulokselta” pudottaa pohjaa se, että äärifrankfurtistit näkevat kaiken mm. tieteen ja uskonnon olemukseltaan pelkästään ”jonkun valtaryhmän val- lan perusteluna Newtonin ja Einsteinin mekaniikasta ja sähkömagnetismista Marxin, Key- nesin ja monetaristien talousteoriohin, poliittisiin ismeihin ja uskonnollisiin irrarionaalisiin ”maailmanselityksiin”.

http://www.vapaa-ajattelijat.fi/lehti/a ... /dial.html

Tässä nähdään, kuinka hirvittävän vaarallista arendtilainen ja muu noskelainen ja vastaava tieteelle pyllistävä (en tarkoita natsi Heideggeria, jolle juutalainen ”demokraatti” ja ”sosialisti” Arendt fyysisesti ”pyllisti”, enkä pidä häntäkään tietelijänä...) ”lattapää-ääliötietäväisyys” on! Vaikka kaikki tulokset noista 30-luvun ideologista ase(tel)mista ovat näkyvissä, niitä ei silti lainkaan osata lukea VAAN JAUHETAAN VAIN VANHAA PASKAA, joka johti (Saksan ja Suomen demarit) Hitlerin myötäjuoksijoiksi.

Stalin seurasi ajattelussaan suorastaan orjallisesti marxismin kehitystä ja sen käänteitä: kun tapahtui jokin edistysaskel, kuten Vygotskin kielellisen ajateluteorian (”marxilaisen psykolo-gian”) läpilyönti tiedeyhteisössä NL:ssa,hän fikseerasi sen kirjoituksissaan (”Marxismin kysy- myksiä kielitieteessä” 1948), tai buharinismin torjuminen taloutieteessä (”Sosialismin rakenta- misen taloustieteellisiä kysymyksiä NL:ssa" 1952, toki se vastaava käänne oli tapahtunut aiemmin) ja usein muutti jollakin tapaa myös (puolueen) politiikkaa.

http://www.marxists.org/reference/archi ... jun/20.htm

http://www.marxists.org/reference/archi ... /index.htm

60-luvulla sitten tapahtui joko marxismin näennäistäkin kehitystä, joka vaikutti myös politiik- kaan, tai todellista kehitystä joka vaikutti politiikkaan kulissimaisesti, retorisesti (”koko kan- san valtio”). 1970- ja -80-luvuilla tapahtui nopeaa todellista kehitystä erityisesti luonnontietei- den filosofian aloilla, joka kuitenkaan EI VAIKUTTANUT (enää) politiikkaan.

Hannah Arendtin ”totalitarismiteoria” on SYVÄLTÄ PERSEESTÄ eikä sillä ole mitään muuta kuin tuhoisaa annettavaa tieteelle eikä politiikalle.

http://ristokoivula.puheenvuoro.uusisuomi.fi/59557-oliko-lenin-objektiiv...

PS: Vielä totalitarismiteoriaakin kajahtaneempi oli Aredtin "universaali työteoria", yritys yhdis- tää FYSIIKAN ja TALOUSTIETEEN TYÖ-KÄSITTEET ja elvyttää muinainen Filoponuksen "ar- voteoria", joka perustui Aristarkhoksen "impetusteorialle" (eli "heittää Galilei ja Newton tun- kiolle".):

http://www.tiede.fi/keskustelut/post1340901.html#p1340901

http://en.wikipedia.org/wiki/John_Philoponus

http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_impetus