Turkulnen tutkija Piia Seppänen (tunteeko/"tietääkö" kukaan?) varoittaa, aivan ilmeisen aiheellisesti...

Jo kuusivuotiaat hakevat opiskelupaikkaa pääsykokeissa – tutkija arvostelee pikkulasten testaamista

Onko tässä mahdollisesti Neuvostoliitossakin (aiheellisesti) tuomittua "pedologiaa" taustalla? Onko sekin kummitus ja aivopieru nousemassa haudasta?

" Jo kuusivuotiaat lapset hakevat pääsykokeiden kautta ensimmäistä opiskelupaik- kaansa.Esimerkiksi Tampereella lapset hakevat englannin-, saksan- ja ranskankie-lisille luokille. Kieliluokkia on tarjolla kaupungin nettisivujen mukaan neljässä koulussa.

Opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla, ja sitä jatketaan yleensä kuudennen luokan loppuun asti. Sen jälkeen jatketaan joko painotetulla luokalla tai tavallisessa opetuksessa.

Painotetuille kieliluokille pääsevät ne lapset, jotka läpäisevät pääsykokeen hyvillä pisteillä. Tampereella lapsen pitää saada vähintään 40 prosenttia kokeen maksimi-pisteistä. Pistemäärän ylittäneistä valitaan oppilaat paremmuusjärjestyksessä.


Jännitystä ja pettymyksen tunteita

Turun yliopiston yliopistotutkija ja koulutussosiologi Piia Seppänen arvostelee sitä, että lapset joutuvat kokemaan pääsykokeiden jännityksen ja mahdollisen pettymyksen.

– Pieniä lapsia ei pitäisi laittaa tällaisiin kilpailutilanteisiin, Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan pääsykokeet voivat aiheuttaa esimerkiksi alakoulusta tutun kaveriporukan hajoamisen, jos osa pääsee kokeiden kautta painotetulle luokalle ja osa tippuu pois.

Seppäsen mukaan koulujen on myös vaikea testata etukäteen, kenelle painotettua opetusta on syytä antaa.


Tampere puolustaa kokeita

Soveltuvuuskokeet tulivat suomalaiseen peruskoulujärjestelmään 1990-luvun puoli-välissä. Tampereen kaupungin tuotantojohtaja Kristiina Järvelä sanoo, että pääsy-kokeet ovat tarpeellisia. Esimerkiksi kielenopetuksessa pitää varmistaa se, että lapset pystyvät seuraamaan opetusta, josta puolet on vieraalla kielellä.

– Lapset ovat tietoisia omasta osaamisestaan, ja elämässä pitää olla tiettyjä kriteereitä. Arvonta ei olisi sen parempi järjestelmä, Järvelä sanoo.

Järvelän mielestä pääsykokeet koskevat vain pientä osaa koulunsa aloittavia esikoululaisia.

"Pääsykokeet eriarvoistavat"

Piia Seppäsen mukaan luokkamuotoisesti järjestetyssä painotetussa opetuksessa oli Tampereella 21 prosenttia seitsemäsluokkalaisista. Hänen mielestä kyse on varsin merkittävästä osasta oppilaita. Turussa luku oli 37 prosenttia ja Espoossa 23 prosenttia. Luvut ovat peräisin 2010-vuoden alusta.

Seppäsen mukaan muista maista on tutkimusnäyttöä siitä, että perusopetuksen pääsykokeet voivat johtavat yhteiskunnalliseen eriarvoistumiseen.

– Lapsen meneminen pääsykokeeseen riippuu paljon vanhempien taidoista, roh- keudesta ja tahdosta ottaa selvää eri mahdollisuuksista. Tutkimuksemme mukaan korkeasti koulutetut vanhemmat tietävät muita paremmin, mihin ja miten kannattaa hakea, Seppänen sanoo.

Seppänen on päätoimittajana Lohkoutuva peruskoulu – perheiden kouluvalin- nat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka -kirjassa, jota varten tehtiin kysely-tutkimus Helsingissä, Turussa, Espoossa, Tampereella ja Vantaalla. Kyselyyn osallistui 2 600 kuudesluokkalaisen vanhempaa. Kirja julkaistaan syksyllä.

Kolme vuotta sitten Opetusalan ammattijärjestö OAJ teki opettajille aiheesta kyse- lyn. OAJ:n mukaan opettaja-kunnan mielipiteet jakautuivat selvästi kahtia. Toiset pitivät erikoistumista erittäin hyvänä asiana. Toisten mielestä painotettu opetus aiheutti eriarvoisuutta. "

Uutisesta ei käy ilmi,mitä tarkasti ottaen testataan: lapsen jo olevia taitoja "erikois- kielessä" vai "yleistä ("pedolo-gista") kypsyyttä". Niin tai näin, pääsykokeet ovat ongelmallisia. Pitäisi käyttää muita kriteereitä kuten lapsen äidinkieli (sitä pitäisi päästä opiskelenmaan, jos se on sopiva ja lapsi ja perhe niin haluavat), perheen muu moni- kielisyys, kyseisen kielen osaaminen perheessä. Tähän ei varsinaisesti edes tarvita erikoiskouluja, vaan lapsilla on jo nyt oikeus saada kunnallista äidin-kielensä perusopetusta, jos vain hakijoita on riittävän suuri ryhmä. Tästä voi tulla myös keino uittaa lapsi "hienoon kouluun", erityisesti jos testataan erityisesti sitä kyseistä kieltä, jota sitten lapselle voidaan ruveta erityisesti tätä varten opettamaan vaikka kaksivuotiaana. (Kaksikieliset lapset ovat erikseen, heille noissa kielissä tuollaiset luokat olisivat hyvä. Kaksikielisen lapsen äidinkieleksi kannattaa aina ilmoittaa epätyypillisempi, siinä ei häviä mitään, mutta saattaa kyllä saada etuja.)

Varoitus ei ole aivan uusikaan:

Koulutetut vanhemmat saavat lapsensa erikoisluokille

" Vanhemmat haluavat lapsensa yhä useammin painotetun opetuksen luokille. Painotetulla opetuksella viitataan esimerkiksi musiikkiin tai kieliin keskittyviin erikoisluokkiin. Yhä värikkäämmät kouluvaihtoehdot vaativat kuitenkin vanhemmilta heittäytymistä syvälle suomalaiseen koulujärjestelmään.

Osa opettajista pelkää,että tiettyä oppiainetta painottavat luokat johtavat tasa-arvoi- sen peruskoulutuksen murentumiseen. Koulutusjohtaja Heljä Misukka Opetusalan ammattijärjestöstä (OAJ) kertoo, että kysymys erikoisluokista jakaa opettajakun- nan kahtia.

- Nyt kun peruskoulu täyttää 40 vuotta, teimme kyselyn opettajille. Opettajakunta jakautuu tässä kysymyksessä aika selvästi kahtia. Toiset pitävät erittäin hyvänä asiana sitä, että koulut voivat erikoistua. Toisten mielestä painotettu opetus on juuri se merkittävä tekijä, joka aiheuttaa eriarvoisuutta.


Vanhempien valveutuneisuus ratkaisevaa

Kouluvalinnan vapautuminen alkoi toden teolla 1990-luvun lopussa. Tämän jälkeen uusia luokkia alkoi ilmestyä etenkin kasvukeskuksiin. Kouluvalinnasta muotoutui alusta lähtien etenkin ilmiö.

Tutkijatohtori Piia Seppänen Turun yliopistosta on tarkastellut turkulaisten seitse-mäsluokkalaisten perhetaustoja ja sijoittumista painotetun opetuksen luokille. Sep- päsen mukaan kouluvalinnan yleistyminen on muokannut koulujärjestelmää suuresti.

- Erikoisluokkien olemassaolo asettaa yleisluokalla opiskelevat erilaiseen arvoon joidenkin mielestä. Vanhemmat miettivät, onko oma lapsi jotenkin erityisen huono, kun hän on yleisluokalla, Seppänen sanoo.

Turussa neljä kymmenestä uudesta seiskaluokkalaisesta aloitti vuonna 2010 jollakin painotetun opetuksen luokalla. Selkein yhteinen tekijä luokille päätyneiden taustalla oli äidin korkeakoulutus ja tavallista korkeampi asema työelämässä. Myös varakkaiden isien lapset päätyivät erikoisluokille muita useammin.

Yksi merkittävimmistä syistä koululaisten jakautumiseen on vanhempien vaihteleva halu viedä lapsiaan erikoisluokkien pääsykokeisiin. Turussa joka toinen korkeakou- lutettu äiti vei lapsensa soveltuvuuskokeeseen ennen yläkoulun alkua.

Painotettu opetus motivoi

Parhaimmillaan painotettu opetus kuitenkin nostaa oppilaan motivaatiota muissakin aineissa.Suutarilan ala-asteen koulun opettajan Ismo Rajaniemen mukaan musiikki valaa monen oppilaan motivaatiopohjan koko koulunkäynnille.

- Suurin juttu on se, kun innostutaan johonkin, into säteilee myös muihin oppiainei- siin. Musiikin kautta löytyy kosketuspintaa, ei pelkästään omaan porukkaan vaan myös kuulijoihin.

Suutarilan ala-asteen koulussa musiikin toivotaan opettavan myös joustavuutta ta- vallista aiemmin. Yhteisiin konsertteihin harjoittelu eroaa usein perinteisestä kou- lutyöstä, mutta opettaa vastuunottoa jo aikaisessa vaiheessa koulutietä.

Suomen ensimmäiset painotetun opetuksen luokat keskittyivät 1960-luvun puolivälistä lähtien juuri musiikkiin. "

Homma on siis alkanut musiikista, levinnyt sen jälkeen kieliin ja liikuntaan "määrä- tietoisesti", ja tavoittena saattaa olla "lapsimateriaalin pedologinen luokittelu" ja jako joiden perseestä olevian "testien" mukaan jo kouluun mennessä...

Tampereelllakin on "perinteitä" ideologiassa (ei pelkästään Turussa)...

RK
06.11.2010
317886

YLE, su 7.11. 2010: "rodunjalostusta NL:ssa"..., ns. pedologia-juttu

En ole katsonut vielä ohjelmaa, joka on uusinta viime maamantain histo-riasarjasta, mutta aion kyllä katsoa. Mutta aiheentynkää lienee kuitenkin antanut osaltaan ns. PEDOLOGIA- juttu 1920-luvun lopussa ja 30-luvun alussa. Se on ainoa tapaus NKP:n historiassa, jossa puolue todella viral-lisesti "määräsitieteestä", ja vislasi poikki "pedologia-lapsitieteen" pavlo-vilaisen ihmiskuvan hyväksi. Täältä löytyy linkkejä tapahtumiin ja mukana olleisiin henkilöihin:

www.tiede.fi/keskustelut/psykologia-aivot-ja-aistit-f12/psykologia-pseudotiede-t47042-240.html

" Vygotskin ja muiden pedologiajutun paperitkin löytyvät venäjäksi netistä. Tässä on siitä jotakin Sovjetskajassakin (pistän tämän kielisyistä tähän kun olen aikanaan kääntänyt, ennen kuin jenkit panivat tuon yllä olevan Sovjetskajan englanninnoksen, ei aina kovinkaan hyvä, nettiin):

www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/087/624.htm

"Педология (от греч.páis,родительный падеж paidós - дитя и ...логия), буквально - наука о детях, фактически - совокупность психологичес- ких, анатомо-физиоло-гических, биологических, социологических концепций развития ребёнка, не представляющая целостной теории. В современной зарубежной науке термин 'П.' не употребляется; вопросы, включавшиеся в проблематику П., разрабаты-ваются в общем русле развития детской и педагогической психологии.

Возникновение П. было вызвано проникновением в психологию и педагогику эволюционных идей и развитием прикладных отраслей психологии и экспери- ментальной педагогики; первые работы педологического характера относятся к началу 20 в. (в зарубежных странах - Г. С. Холл, Дж. Болдуин, Э. Мёйман[/url], В. Прейер и др., в России - В. М. Бехтерев, Г. И. Россолимо, А. П. Нечаев и др.). "

"Pedologija" (kr. páis, gen. paidós = lapsi ? ...logia), kirjaimellisesti "tiede lapsista", tosiasiassa: läjä psykologisia, anatomisfysiologisia, biologisia ja sosiologisia konsep-tioita lapsen kehityksestä, jotka eivät muodostaneet kokonaisvaltaista teoriaa.

Nykyisessä (1976) ulkomaisessa tieteessä termiä "pedologia" ei käytetä: "pedologian" problematiikkaan liitettyjä kysymyksiä käsitellään yleisen pedagogisen ja lapsipsy-kologian piirissä.

"Pedologian" synnyn aiheutti evoluutioideoiden tunkeutuminen psykolo- giaan ja pedagogiikkaan ja sovellettujen psykologian ja kokeellisen peda- gogiikan alojen kehittyminen: ensimmäisiä luonteeltaan "pedologisia" töitä ilmestyy 1900-luvun alussa (ulkomailla G. S. Hall, W. Preyer J. M. Baldwin (NO JOHAN VAAN! Itse James "The Effect" Baldwin, USA:n Psykologiliiton puheenjohtaja, joka savustettiin asemas- taan muka "bordellibisneksien" takia... Häntä ei pidetä nykyään huijarina, mutta myöskään mitään merkkiä hänen etsimästään Balwin-efektistä ei ole löydetty), Ernst Meumann, Venä- jällä V.M. Behterev, G.I. Rossolimo, A.P. Nečajev ym. (Linkin mukaan ”Ros- solimo” esiintyy (päähenkilön esikuvana?) myös Mihail Bulgakovin mahta- vassa farssissa ”Kohtalokkaat munat” (Jurassic Park the Original...), jossa Todelliset Biolo- gian Osaajat (joita aina sorretaan...) kerrankin pääsevät irti (ja osoittatuvatkin joissa- kin suhteissa oikein "Varsinaisiksi Velhoiksi...), mutta homma pääseekin karkaamaan käsistä, ja mm. dinosauruksetkin herätetään vahingossa henkiin... Vanhojen Hörhö-pierujenkin pitää nousta taisteluun luottamusta herättävän kasakkamarsalkan joh- dolla, joka muis- tuttaa II maailmansodan aikaista (1. vara-)puolustusministeriä Semjon Bud- jonnyitä... Kuinka siinä sitten käy, jääköön kunkin itse luettavaksi ja arvioi-tavaksi... (Luulin lukiessani, että teos olisi kirjoitettu II maailmansodan jäl- keen, mutta Bulgakov kuolikin jo 1940. Saatoin vähän "ylitulkita"...) Mutta takaisin asiaan. ”

В дореволюционной России П. была представлена на съездах по педа- гогичес- кой психологии (1906 и 1909) и экспериментальной педагогике (1910, 1913, 1916).После Октябрьской социалистической революции 1917 развилась сеть педоло-гических учреждений, была издана обширная литература, проведены конференция (1927) и съезд педологов (1928), выходил журнал 'Педология' (1928-32). К концу 20-х гг. П. начала претен-довать на роль 'марксистской науки о детях', монополизируя право на изучение ребёнка, оттесняя педагогику и поглощая психологию, анатомию и физиологию детского возраста. ”

” Tsaarin Venäjällä "pedologia" oli edustettuna pedagogisen psykologian konfe-rensseissa (1906 ja 1909) ja kokeellisen pedagogiikan sellaisissa (1910, 1913, 1916).

Lokakuun vallankumouksen jälkeen 1917 elvytettiin pedagogisten opistojen verkos- to, painettiin laajasti kirjallisuutta, pidettiin pedologien konferenssi (1927) ja yleiskokous (1928), ja ilmestyi lehti ”Pedologija” (1928–1932). 1920- luvun loppua kohti ”pedologia” alkoi vaatia itselleen ”marxilaisen lapsi-tieteen” roolia ja asemaa yrit- täen monopolisoida vain itselleen oikeuden tutkia lapsia, työntäen tieltään sivuun pedagogiikan ja ”nielaisten” lapsuus- iän psykologian, anatomian ja fysiologian.”

” Идеалистические и механистические установки П., её антипсихоло- гизм (в пси- хологии она видела лишь науку о субъективном), чрезмер- ное увлечение научно необоснованными тестами, при помощи которых определялся так называемый коэффициент умственной одарённости учащихся, отрицательно сказались на психологии и педагогике и в особенности много вреда причинили школе. В этой связи ещё в начале 30-х гг.многие положения П. (проблемы предмета П.,био- и социогенеза, тестов и др.) подверглись принципиальной содержательной критике. ”

” Pedologian idealistiset ja mekanistiset asenteet, sen antipsykologismi (psykologiassa se näki vain ”tieteen subjektiivis(uud)esta”), ylenmääräinen mieltymys tieteel-lisesti perustelemattomiin testeihin, joiden avulla määrät- tiin oppilaiden niin sanottu ”älyllisen lahjakkuuden kerroin”,vaikuttivat kiel- teisesti psykologiaan ja pedagogiikkaan ja aiheuttaivat erityisen paljon va- hinkoa juuri kouluissa. Tähän liittyen jo 1930- luvun alussa monet pedolo- gian kannat (pedologian tutkimuskohteen ongelma, bio- ja sosiogeneesi, testit jne.) asetettiin periaatteellisen sisällöllisen kritiikin alaisiksi. ”

” Критика характерного для П.игнорирования собственной деятель- ности школь- ников и ведущей роли воспитания и обучения в развитии ребёнка получила завершение в постановлении ЦК ВКП (б) от 4 июля 1936 'О педологических извра-щениях в системе наркомпросов'. ”

Pedologialle luonteenomaisen koululaisille tyypillisen toiminnan sekä kas- vatuksen ja opetuksen johtavan roolin ignoroinnin lapsen kehityksessä kri- tiikki toteutui NKP(b):n Keskuskomitean 4.7.1936 kannaotossa ”Pedologi- sista vääristymistä koulujärjestelmässä”. ”

” Резкие и по большей части справедливые критические выступления советских педагогов против П. со ссылкой на это постановление нередко сопровож-дались отрицанием всего положительного, что было сделано советскими учё- ными (П.П. Блонским, Л. С. Выготским и др.), так или иначе связанными с П. и действительно допускавшими серьёз- ные ошибки, но вместе с тем творчески развивавшими педагогику и психологию. ”

” Neuvostopedagogien jyrkät suurimmalta osaltaan aiheelliset kriittiset esiintymiset pedologiaa vastaan tuomiten sen näkökannat johtivat usein kaiken myönteisenkin kiistämiseen, mitä olivat tehneet sellaiset neuvosto-tiedemiehet mm. (P.P. Blonskij, L.S.Vygotskij ym.), jotka olivat olivat jollakin tavalla yhteydessä pedologiaan ja tosiasiassa katsoneet läpi sormien vaka- via virheitä, mutta itse olivat samaan aikaan luovasti kehittäneet pedago-kiikkaa ja psykologiaa, ”

” Лит./kirj. : Петровский А. В., История советской психологии, М., 1967. А.В. Пет- ровский. " A.V. Petrovskij Itsensä erinomaisesta "Yleisestä psyko-logiastaan" (myös suomeksi) tunnetun A.V. Petrovskin juttu.Tiedeakatemian "Entsiklopedija" ei näe jälkikäteenkään huomauttamista siinä, että Puolue vislasi ideogisesti "pedologian" poikki. Kuten sanottu,se oli ainoa tapaus NL:ssa, jossa noin tapahtui. Luonnontieteessä sellainen olisi ollut maxismin VASTAISTA.

Täällä on englantilasen Wikin hölynpölysivu, jossa väitetään Lev Vygotskin olleen "pedologian kannalla" (tosin mainitsematta, "kannatiko" hän muka oppia vaiko avusti samannimistä lehteä,mitä hän varmaan jonkin aikaa teki!), kun tosiasia oli se, että Vygotskin ja eräiden "pedologien" raivoisa riita ja Vygotskin täystyrmäysteos aiheesta vei asian Politbyroohon saakka (mille olisi siis kyllä vähän muitakin, Vygot-skinkin ymmärtämiä syitä: ei todellakaan ollut oikea aika OIKAISTA Saksan ja Itävallan haistapaskan-tietelijöitä...) en.wikipedia.org/wiki/Pedology_(children_study) Ja onpas täällä venäläinenkin Wiki-sivu, josta käy ilmi mielekiintoinen poliittinen kytkentä:

Педология в России и СССР В России идеи педологии восприняли и развивали В. М. Бехтерев, Г. И. Россолимо, А. П. Нечаев и др., в то время как И. Павлов и его школа были настроены весьма критически. В СССР педология находилась на пике своего развития в 20-30-е годы XX века, особенно после поддержки Л. Д. Троцкого, когда педологию «скрестили» с фрейдизмом. "

” Pedologia Venäjällä ja NL:ssa Venäjällä pedologian ideoita omaksuivat ja kehitte- livät V.M.Behterev, G.I. Rossolimo, A.P.Nečajev ym., samalla kun I.P.Pavlov ja hänen koulukuntansa asennoituivat asiaan läpikotaisin kriitti- sesti (= kielteisesti eli pitivät "pedologiaa" haistapaskantieteenä,RK).NL:ssa pedologia ”saavutti kehityksen huipun” 1920-30-luvuilla erityisesti saatuaan Lev Davydovič Trotskin kannatuksen, kun pedologia ”risteytettiin frudismin kanssa"!

Tämä tarkoittaa että Pavlov oli lujasti napit vastakkain myös Leo Trotskin kanssa, eikä vain Nikolai Buharinin kanssa, jota hän ei päästänyt edes sisään tutkimuslaitok-seensa, vaikka tämä oli ministeri! (Ja hänellä oli myös Stalinin kanssa oli erimieli-syyksiä: hän mm. syytti Stalinia tutkijoidensa sosiaalisen aseman kurjistamisesta, vaikka hän oli itse pistänyt tutkimuksiin myös sellaiset rahat,jotka oli tarkoitettu näiden elinolojen parantamiseen.)"

Toinen juttu oli sitten "tieteilijöiden ja taiteilijoiden spermapankki", jota puuhasivat ainakin Nikolai Vavilov sekä USAlainen keinotekoisten mutaa-tioiden löytäjä röntgen-säteilyllä Hermann Joseph Müller, joka oli "menettä- nyt" Nobel-palkinnon keskinnös- tään v. 1933, siltä erää, esimeihelleen Tho- mas Hunt Morganille (jonka "saavutus" oli keksiä käyttää banaanikärpästä koe-eläimenä) ja hän sitten (muka?) kiukuttelusyistä "loikkasi" NL:on, vaih- tamatta kuitenkaan kansallisuutta. Müller sai Nobelinsa 1956. ainoan kerran Nobel-historiassa löydöstä, josta oli jo aikaisemmein myönnetty palkinto toiselle henkilölle.USA.ssa sittemmin Müller ja myös hänen leskensä sanou- tuivat ehdottomasti irti kaikista nobelistienspermapankkihankkeista ja muis- takin vastaavista, ja kielsivät Müllerin nimen käytön sellaisten yhteydessä. nakokulma.net/arkisto/index.php?topic=7866.msg195129#msg195129

(On huomattavan mahdollista, että Hermann Müller,josta natsit hänen tutki-musalansa takia ja lisäksi "puhdasrotuisena" saksalaisena olisivat olleet suunnattoman kiinnostuneita hänen poliittista mielipiteistään riippumatta, oli koko ajan USA:n hallituksen asialla tarkoituksenaan vahtia, ettei entisen Weimarin-Saksan ja NL:n tieteellinen yhteistyö kuitenkin jatku natsien noustessa valtaan. Sitähän USA ei voinut varmasti tietää, ja se oli itsekin laajassa yhteistyössä NL:n kanssa korkeinta sotilasteknologiaa myöten. Koko farssi kökkönobeleineen (Morganille, Mëllerin oma oli kyllä täysin an- saittu, joskin tietysti paljolti tuurin kauppaa) kaikkineen olisi ollut "Bond- operaatiota". USA on tehnyt monimutkaisempiakin kuin tämä, jos tämä sitä oli.)


http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/376063?page=1#376063

Risto Koivula
27.01.2014 20:10:42
376063

Pelurit ja "tiedefirmat"...

Pelurit kaappasivat bioteknologiafirmanKai Krohn uskoo yhä HIV-rokotteeseen, vaikka sijoittajat osoittautuivat rahanahneiksi ja yliopistot byrokraattisiksi.

Rahanahneet kasinopelurit kaappasivat Sitran ohjauksessa tamperelaisen biotek-nologiafirman, jonka oli perustanut aids-tutkijana tunnettu professori Kai Krohn. Professori savustettiin ulos Finnish Immunotehnology Oy:stä eli FIT Oyj:stä, jonka piti kehittää DNA-pohjaisesta HIV-rokotteesta kaupallinen tuote.

Kai Krohn on Tampereen yliopiston patologian emeritusprofessori ja kansainvälises- ti menestynyt immunologian tutkija. Hän käynnisti Tampereen yliopistossa lääke-tieteellisen teknologian instituutin, joka on nykyisen Biomeditech-yksikön edeltäjä.

Krohn kirjoittaa tutkimustyöstään kirjassaan Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee.

Bisnesmiehiä kiinnosti vain golf ja purjehdus

Kai Krohn luopui kasinopelureiden painostuksesta toimitusjohtajuudesta perusta-massaan yhtiössä. Hänen tilalleen palkattiin Pekka Sillanaukee,joka uskoi Krohnin mukaan ”katkeamattomaan kasvuun ja materiaalisen hyvinvoinnin jatkuvaan lisään-tymiseen”.

Sijoittajien rahoista suuri osa kului Krohnin mukaan ”yhtiön toiminnan kannalta jär- jettömän suuriin ja kalliisiin edustustiloihin apassi-saunoineen ja kodikkaine tarjoi- lu- ja ravintolahuoneineen”.

Yhtiöön palkattiin kahdeksan työntekijää, joista vain yksi osallistui varsinaiseen rokotekehitystyöhön.Firma joutui purjehdusta ja golfia harrastavien nuorten miesten haltuun, jotka eivät tienneet mitään siitä, mitä yrityksessä oikeasti tehtiin. Yritys piti vain saada nopeasti ja pienellä rahalla myyntikuntoon. Hallituksen kokouksissa kerskailtiin purjehdus- ja golfseurojen illallisilla, mutta ei puhuttu oikeista sisällöistä.

Sijoittajat uskoivat, että firman omistama DNA-rokote riittäisi yksinään torjumaan aidsin. Krohnille ja alan tutkijoille oli kuitenkin selvää, että tämä rokote tehoaisi vain yhdessä muiden keinojen kanssa.

Krohnin lähtö yhtiöstä vuonna 2005 aiheutti järkytyksen ja sysäsi firman sivuraiteil- le, kun muutkin vakavasti otettavat tutkijat jättivät yhtiön.

Kai Krohn on yhä vakuuttunut siitä,että HIV-rokote syntyy yhdistämällä eri rokottei- ta. Hän ei pidä tärkeänä sitä, onko hänen oma rokotteensa mukana lopputuottees- sa, mutta tyytyväisyyttä hän silti kertoo tuntevansa rokotetutkimuksesta. Hän sanoo olevansa katkera vain sijoittajille.

Yliopistot jähmeän byrokratian linnakkeita

Krohnin tieteellinen ura keskittyy vieras–oma-vastakkainasetteluun. HIV-rokotteen ja hepatiitti B -rokotteen kehittelyissä oli kyse elimistön taistelusta eli immunologi- sesta vasteesta vierasta organismia vastaan. Krohnin toinen merkittävä tutkimus- aihe liittyi tautikompleksiin nimeltä APECED, jossa potilaan immuunivaste pyrkii tuhoamaan omaa elimistöä. Krohnin tutkimusryhmä onnistuikin identifioimaan APECED-geenin nimellä AIRE. Krohn neuvotteli vuonna 2010 APECED-tutkimuk- selle rahoituksen,jonka hallinnoinnin hän uskoi hoituvan Tampereen yliopiston kaut- ta. Hän erehtyi kuvittelemaan, että yliopisto olisi avosylin ottanut vastaan satojatu-hansia euroja vuodessa ja tyytynyt kohtuulliseen hallinnointipalkkioon. Yhteistyö tyssäsi siihen, että yliopisto vaati apurahasta peräti 200 prosenttia hallintokuluja.

Helsingin yliopisto osoittautui samanlaiseksi ”jähmeän byrokratian linnakkeeksi”, jonka nuorille juristeille sopimuksen tekeminen osoittautui ylivoimaiseksi. Niinpä yliopistot menettivät hankkeen, ja hallinnoinnin hoiti HYKS-instituutti, jolle hallinto-kuluiksi riitti 15 prosenttia. Kai Krohn: Oma ja vieras – Lääkäri ja tutkija muistelee. Recallmed 2013. Teksti Heikki Laurinolli Kuva Erkki KarénRisto Koivula
27.01.2014 20:13:53
376064

Pelurit ja "tiedefirmat"...

Nykyinen Sosiaali- ja terveysminiteriön kansliapäällikkö Päivi Sillanukee tunnetaan fanaattisena pakkomielleyksityistäjänä ja epäonnistuneista bioteknologiaprojekteis- taan yhdessä entisen miehensä Pekka Sillanaukeen kanssa. Tämä alkoholitutkija- pariskunta suhasi mm. "AIDS-virusrokotteen kehittäjinä", jota sitten oikein jopa ko- keiltiinkin virolaisilla (tekstistä päätellen salaa!), ei tehonnut, oli kuulemma "väärät virukset" (ja Keenit!) sillä puolen rajaa...

Periaate on ollut,että "maalataan seinälle kuva komeasta karhusta" (vaikkapa "Ikui- sen Elämän Eliksiiri", lainattu taannoiselta amerikkalsielta virkaveljeltä ja ruutistoi- mistojohtajalta, CNN, Sanjay Guplalta), jota ei ole kaadettu,mutta jonka nahka jae- taan, "kuka mitäkin omistaa ja kenenllä on oikeus mihinkäkin" (pelkästään siksi, että on yrittänyt jotakin söheltää asian eteen) ja sitten haetaan ja saadaan valtiolta ja muilta miljardi rahaa. Ikeasta tieteestä ja vakavasta tutkimuksesta ei ymmärretä sen enempää kuin sika Pohjantähdestä.

Friday, September 28, 2012 9:53 AM

www.kauppalehti.fi/etusivu/stmn+kansliapaallikoksi+paivi+sillanaukee/201209269865

" STM:n kansliapäälliköksi Päivi Sillanaukee

Torstai 27.09.2012 klo 13:40

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköksi on valittu ministeriön osastopääl- likkö Päivi Sillanaukee.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok) esityksestä. Sillanaukee on koulutukseltaan lääketieteen tohtori. Hän on toiminut sosiaali- ja terveysministeriössä osastopäällikkönä vuodesta 2008.

Tätä ennen Sillanaukee työskenteli muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavana apulaiskaupunginjohtajana. Puoluekannaltaan hän on kokoomuslainen.

STT "

Tämän rouvan mies on ollut Pekka Sillanaukee (he ovat eronneet vähän ennen kansliapäällikkönimitystä):

www.tutorinvest.com/pages/suomeksi/asiantuntijat/pekka-sillanaukee.php

Tässä yksi suuri turha julkinen lupaus: "AIDS-rokote":

www.talouselama.fi/liitetyt/ensin+koripallo+sitten+rokote/a2048303

Kohta "AIDSin voittaja" siirtyi kuitenkin kaupallistamisbisnekseen:

www.fitbiotech.com/archive/fi_070503_1.html

" Pekka Sillanaukee valittu Bionext Tampere -ohjelman johtajaksi

5.7.2003, Lehdistötiedote

Vuoden 2003 alussa käynnistynyt bioteknologian kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt Tampere saa johtajan elokuussa kun lääketieteellisen biokemian dosentti, FT, eMBA Pekka Sillanaukee aloittaa tehtävässä. Sillanaukeella on monipuolinen kokemus kansainvälisten lääke- ja bioteknologiayritysten johtotehtävistä.

Tällä hetkellä hän toimii rokotekehityksestä tunnetun FIT Biotech Oyj:n toimitusjoh- tajana. "Ohjelman johtoryhmä oli valinnassaan yksimielinen", kertoo BioneXt johto-ryhmän puheenjohtaja, Tampereen kaupungin elinkeinojohtaja Harri Airaksinen.

"Tampereen kaupunki on sitoutunut bioteknologia kehitykseen pitkäkestoisella rahoituksella. BioneXt Tampere ohjelma on tulevan seitsemän vuoden aikana yksi keskeisimmistä elinkeinopolitiikan välineistä" Airaksinen kiteyttää.

"Hakuprosessi kesti yli puoli vuotta. Pidimme ehdottomasti kiinni tiukoista valinta-kriteereistä, koska ohjelma on erittäin tärkeä Tampereen tulevaisuudelle ja Finn- Medin kehitykselle. Meillä oli lukuisia erittäin kyvykkäitä bioteknologiayritysten toi- mitusjohtajatasoisia hakijoita. Sillanaukee täytti kriteerimme bioteknologian tutki-muksen, liiketoiminnan ja rahoituksen osaajana kuitenkin selvästi parhaiten.

Sillanaukeen valinta vahvistaa tuntuvasti Finn-Medi Tutkimus Oy:n osaamista bio- teknologiasektorin kehittäjänä", kertoo BioneXt Tampere -ohjelmaa koordinoivan Finn-Medi Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Matti Eskola.

Uusi johtaja astuu tehtäväänsä vaiheessa, jossa ensimmäiset siemenrahalla toteu-tettavat hankkeet ovat käynnistymässä. Parhaillaan tärkeässä asemassa on bio- teknologian koulutuksen vahvistaminen ja lääketieteellispainotteisen luonnontieteel- lisen tiedekunnan ytimen synnyttäminen.

Muodostumassa on kasvava joukko bioteknologian kaupallistamista ja yritystoimin- taa tukevia hankkeita. Näistä pisimmällä on Kudoskorjauskeskus Tertia, jonka pe- rustoimintoja on puhdastilaolosuh- teissa tapahtuva solujen ja kudosten kasvatta- minen ja tuotanto sekä siihen liittyvä koulutustoiminta.

(Tässä ohjelmassa on epäilemättä jotakin ituakin, Tänä on Tukholam Karolinskan eikä Suomen "peilineuroniakatemioiden" yhteistyöprojekti. Ehkä juuri siksi rouva pitikin tönätä ministeriöön... monestakin syystä... Riittinen)

BioneXt Tampere kehittämis- ja investointiohjelma BioneXt on terveyttä ja hyvinvoin- tia edistävän bioteknologian huippututkimukseen,tuotekehitykseen,kliiniseen sovel- tamiseen ja kansainväliseen kaupallistamiseen keskittyvä ohjelma, joka yhdistää alueen vahvan teknologiaosaamisen uuteen biologiseen tutkimukseen.

Sadan miljoonan euron investointeihin vuoteen 2010 mennessä tähtäävä ohjelma korostaa kilpailukyvyn rakentamista pitkäjänteisesti strategisella tasolla edistämäl- lä tieteenalojen monialaista tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä terveyspalvelujen tuottajien, yritysten ja rahoittajien välistä yhteistyötä. Samalla ohjelma luo uutta osaamisperustaa, joka mahdollistaa uudenlaisen elinkeinotoiminnan.

Verkottumiseen pyrkivän ohjelman kiinnostavuus niin kotimaassa kuin kansainväli- sesti perustuu erikoisosaamista tarjoavaan kumppanuuteen. Esimerkiksi biomateri-aalien tehokkaana soveltajana Tampere on kiinnostava kumppani kudosteknologia-tutkimuksen kansainvälisille partnereille. Tavoitteena onkin tuoda kansainvälisen tason liiketoiminnan asiantuntijat yhteistyöhön täällä olevien toimijoiden kanssa ja luoda tällä tavoin lisäpotkua tutkimustulosten ja tuotteiden kaupallistumiselle.

Ohjelmaan osallistuvat tutkimuksen, tuotekehityksen, terveydenhoidon ja liiketoi-minnan osaajat. Mukana ovat Tampereen yliopisto ja Teknillinen yliopisto, VTT, Pir- kanmaan Sairaanhoitopiiri, Tampereen kaupunki, Sitra, TE-keskus ja alueen elin- keinoelämä.

Toiminnan aloittaminen: 0Sillanaukeen mukaan "Tampereella toimivat useat tutki-muksen huippuyksiköt sekä maailmanluokkaan osaamisellaan nousseet yritykset luovat alueelle hyvän perustan lääketieteellisen bioteknologian kehittämiselle. Tam- pereen alueella on ainutlaatuista erityisosaamista ja kyky moniammatillisen yhteis- työn muodostamiseen. Tälle pohjalle voidaan huolella harkiten rakentaa liiketalou-dellista menestystä sekä tutkimuslaitoksia ja terveydenhuoltoa tukevaa toimintaa".

Sillanaukee asettaa loppuvuoden päätavoitteiksi "BioneXt ohjelman strategian päi- vittämisen ja painopisteiden valinnan. Tämän jälkeen BioneXt:ssä keskitytään toi- minta- ja investointirahoituksen merkittävään laajentamiseen, toiminnan tehostami- seen ja sen vaikuttavuuden seurantaan".

Sillanaukee kuvaa toimintatapaansa "avoimeksi ja yhteistyöverkostoja luovaksi". Hän tuo BioneXt ohjelmaan "teollisuus- ja johtamiskokemusta, kansainvälisen pää- omasijoituksen ja markkinatilanteen tuntemusta, sekä alan monipuolisesta tunte-misesta kumpuavaa realismia toiminnan suuntaamiseen".

Sillanaukee aloittaa tutustumisen uuteen tehtävään jo elokuussa. Hän lopettaa FIT Biotech Oyj:n toimitusjohtajana syyskuussa ja tuo yhtiön toimintaan jatkuvuutta siirtymällä yhtiön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Pekka Sillanaukeen tausta ja tehtävät

Työtehtävät:

Tartossa toimivan lääketieteellisen bioteknologiayrityksen FIT Biotech Oyj:n (Fin- nish Immunotechnology Oy) perustajaosakas ja toimitusjohtaja 1998-2003, moni- kansallisen lääke- ja diagnostiikkayrityksen Pharmacia Upjohn Ltd:n (KabiPharma- cia Diagnostics AB) tuotekehitysjohtaja ja liiketoimintadivisioonan johtoryhmän jä- sen Tukholmassa ja Uppsalassa 1995-1998,Alko Oy:n Biolääketieteellisen osaston kliinisen ja soveltavan tutkimuksen päällikkö 1991-1994, tutkijana Tampereen yli- opistollisessa sairaalassa ja Tampereen yliopistossa 1988-1991.

Hallitus ja luottamustehtävät: 0Sillanaukeella toimii tällä hetkellä mm, Palvelu- tähti Oy:n hallituksen puheenjohtajana, FIT Biotech Oyj:n hallituksen varapuheen-johtajana, Quattromed A/G:n hallituksen sekä BioneXt Tampere johtoryhmän jäse- nenä. Sillanaukee on toiminut konsulttina ja asiantuntijana lääke- ja diagnostiikka-yrityksille, WHO:n Euroopan aluetoimistolle, Yhdysvaltojen terveysinstituutille NIH:lle, teollisuuden ja työantajien bioteollisuussektorille, sairaanhoitopiireille, sekä kaupunkien sosiaali- ja terveystoimille.

Tutkimustoiminta ja koulutus: 0Sillanaukee on toiminut tutkijana ja lääketieteel- lisen biokemian dosenttina Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa julkaisten yli 120 tieteellistä artikkelia,toimien ohjaajana 8 väitöskirjassa ja 12 opin- näytetyössä, sekä osakeksijänä patenttihakemuksissa. Muu koulutus: Filosofian maisteri Jyväskylän yliopisto, filosofian tohtori Tampereen yliopisto, eMBA Tukhol- man kauppakorkeakoulu,TEJOKO Helsingin kauppakorkeakoulu,sekä erillisopintoja Lontoon kauppakorkeakoulussa.

Lisätietoja

Elinkeinojohtaja Harri Airaksinen Johtoryhmän puheenjohtaja, Bionext Tampere puh. 040-5041215 email: harri.airaksinen@tt.tampere.fi

Toimitusjohtaja Matti Eskola Finn-Medi Tutkimus Oy puh. (03) 247 4020 e-mail: matti.eskola@finnmedi.fi

Pekka Sillanaukee Johtaja, BioneXt Tampere puh. 040-8331313 email: pekka.sillanaukee@fitbiotech.com "

www.tampereenkauppakamarilehti.fi/Arkisto/Lehtiarkisto/2002/7-02/bionext.html

Kun katsoo perheen omistuksia valtion tukemassa yritystoiminnassa, näyttää siltä, että kansliapäällikkö joutuu pääasiassa istumaan jäävinä, kun varsinakaan teollisia hankkeita käsitellään:

lotta.yle.fi/motweb.nsf/sivut/ohjelma?opendocument&pageid=Content9C378

Taustalataan pariskunta on alkoholitutkijoita.

lib.thl.fi:2345/http:/lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01001&AUTHOR=%22Sillanaukee,%20Pekka%22&SQS=1:FIN:1::6:50::HTML&PL=0

"AIDS-rokotteesta" on siirrytty vähemmän riskaabeleille alueille: fysiotera-piaan:

www.tutorinvest.com/pages/posts/22.2.2010-tutor-invest-sijoittaa-dbc-internationaliin6.php --

Huhuja on tehty, ja kumottu, kuten että "AIDS-rokotetta jo kokeillaan virolaisilla"

Biotekniikkaa Fit Biotech sijoitti virolaiseen biotekniikkayritykseen. Tarton yliopis- tosta lähtöisin oleva Quattromed vahvistaa Fit Biotechin tuotekehitystä: Quattrome- dilla on PCR -diagnostiikkapalveluja, sukupuolitautien diagnostiikkaa ja tag-vektori lääketieteellisen bioteknologian tutkimustoimintaan. Fit Biotechilla on optio ostaa loputkin Quattromedin osakkeista vuoteen 2006 mennessä. 0Quattromedilla ei ole mitään tekemistä edellisviikon uutisaiheen hiv-rokotteen kanssa. Osa Fit Biotechin tuotekehitysyksikköä on toiminut Tartossa jo parin vuoden ajan. Fit Biotech on kes- kittynyt Tarton laboratoriossaan kehittämään hiv-rokotetta muun muassa Suomes- sa yleistä alatyyppi b:tä vastaan. Helsingin Sanomat kertoi viime viikolla, että Fit Biotech luopuu aikeestaan testata hi-virusrokotetta virolaisilla, koska Virossa leviää hi-viruksen harvinainen g-alatyyppi. Fit Biotech ei ollut kuitenkaan tehnyt päätöstä testauksista.

"Kiusallinen juttu, uutisankka", sanoo Biotechin toimitusjohtaja Pekka Sillanaukee.

www.talouselama.fi/yrityskaupat/ryntays+viroon+jatkuu/a2044828