Suomen hölynpölytiedemaakarit ajavat "YK:n korvaamista NATOlla", vaikka kuinka vannottaisiin ei-jäsenyyden nimiin (olematonta "optiota" tietysti "unohtamatta"). Ohessa kommentoin Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Vilho Harlen alakerta-artikkelia Aamulehdessä 07. 04. 2008 aiheesta otsikolla:

[Harle on myöhemmin sanoutunut irti tästä tulkinnasta ja myös noista näkemyksistä.]pic_5_1074059937_k1073851967_480.jpg
Vasili Vilho Harle


VH: ” Ei aivan tuulesta temmattu ajatus

Nato ei vielä palvele koko kansainvälistä yhteisöä, mutta lupaus YK:ta toi-mivammasta turvallisuusjärjestelmästä ei ole täysin tuulesta temmattu, kirjoittaja arvioi.

Naton retoriikan mukaan Nato on siirtynyt "joidenkin puolustamisesta monien turvaamiseen" eli muuttunut "puolustusliitosta turvallisuusmanageriksi".

Tuo väite pitää Natoa uuden kansainvälisen sotilaallisen järjestyksen toteutusmuotona, yhteisöllisen turvallisuuden takaajana. "

RK: Tuon "suuren ajatuksen" todellinen idea on,että NATO ajaa siirtymistä kansainvälisestä POLIITTISESTA järjestyksestä, jota YK edustaa, "kv." SOTILAALLISEEN "järjestyseen",eli USA:n avoimeen pyssyvaltaan.

VH: " On ymmärrettävää, että tämä ajatus on alkanut innoittaa monia, ei vain Nato-myönteisiä kannanottoja myös Suomessa. Kysymyksessä on poikkeuksellisen tärkeä ja kiinnostava mahdollisuus.

Jos Nato nimittäin olisi yhteisöllisen turvallisuuden edistäjä, kysymykses-sä olisi historiallisesti ainutlaatuinen tilanne.Sotilaallinen voima olisi siirty-nyt palvelemaan kansallisen turvallisuuden sijasta koko kansainvälisen yhteisön turvallisuutta. "

RK: Tämä tarkoittaisi kansainvälistä SOTILAALLISTA NATO-JÄRJESTYSTÄ, JOKA EI OLISI MINKÄÄN POLIITTINEN KONTROLLIN ALAINEN, eli MAAILMANLAAJUISTA SOTILASDIKTATUURIA.

VH: " Tätä mahdollisuutta on syytä pohtia avoimin mielin. "

RK:Tämä "mahdollisuus" torjuttava kaikin mahdollisin ja mahdot- tomin keinoin. Ihan niin kuin Saksan-Japanin "uusi järjestyskin" II maailmansodassa.

VH:"Mahdollisuus näyttäisi yhdistävän ikuista rauhaa haaveilevan idealis-min ja sotilaallisen voiman realismin yhdeksi rintamaksi sotaa vastaan."

RK: SELLAINEN "rauha" ilman demokratiaa on haudan "rauhaa". Ei kiinnosta.

VK: " Sotilaallinen voima ja sodankäynti on historian valossa valtioiden toiminnan peruspiirre. "

RK: Näin on, mutta valtiot tulevat lakkaamaan olemasta tuossa ominaisuudessa, kuten Marxkin ennusti.

VH: "Sotilaallis-strateginen aspekti on ollut kansainvälisen yhteisön kehi-tyksessä kuitenkin enemmän kansallisen kuin yhteisöllisen turvallisuuden perustana.

Ihmiskunnan historia on kansallisen turvallisuuden historiaa. Sodan tuhovoiman kasvu on kuitenkin nostanut esiin yhteisöllisen turvallisuuden tarpeen. "

RK: Juuri siihen tarpeeseen vastaa YK, jossa Turvallisuusneuvoston edus-taman "sotilaallisen järjestyksen" yläpuolella on Yleiskokouksen edus-tama poliittinen järjestelmä, ja sotilaallisen järjestyksen pitää perustua laeille.

Tämän järjestelmän esimerkiksi Harle haluaa hävittää!

VH: "YK:n perustamissanasto pyrki rajoittamaan valtioiden keskinäisiä so-tia korostamalla maailmanykseyttä. YK otti vallan myös ei-jäsenvaltioiden yli. Hyökkäyssodan kielto koski kaikkia,ei vain järjestön jäseniä. Käytän-nössä YK jäi heikoksi toimijaksi. Hyökkäyksen torjuminen oli YK:n oikeus ja velvollisuus. Maailmanjärjestö ei saanut siihen tarvittavaa sotilaallista voimaa. "

RK: Tuota asiaa ei suinkaan ole myöhäistä korjata!

VH:"Valtioiden oikeus itsepuolustukseen jätti sotilaallisen voiman edelleen kansalliseen käyttöön. Valtiot eivät osoittaneet halua aseidenriisuntaan. "

RK:JA NATOKO MUKA SELLAISTA OSOITTAISI saatuaan ensin mui-denkin kuin jäsenmaidensa joukot oman yhden komentonsa alle!?

Voiko enää järjettömämpiä "RAUHANtutkija" möläyttää....

VH: " YK:n turvallisuusneuvosto ei kylmän sodan alettua muutenkaan kyennyt siihen yhteistoimintaan, mitä olisi tarvittu.

Toiveet kansallisten armeijoiden muuttamisesta YK:n poliisivoimaksi säilyivät silti elinvoimaisina 1980-luvun Palmen komission raporttiin asti. YKarmeijan epärealistisuus on kuitenkin ajan myötä muodostunut vallitsevaksi totuudeksi. "

RK: Ei YK yhtä pysyvää armeijaa välttämättä tarvitsekaan. Se voi koota tarvitsemansa joukot projektikohtaisesti puolueettomista mieluiten kaukaa kriisialueelta kootuista jäsenmaiden joukoista.

VH: " YK oli varsin pitkälle amerikkalaisten (ja heitä tukeneiden brittien) luomus. Sodan voittanut Yhdysvallat valitsi viisaan politiikan ja asetti itselleen toiminnallisia rajoituksia, sellaisia joihin sodan voittajat eivät ole yleensä ryhtyneet. "

RK: YK:ta oli valmisteltu erilaisilla sopimuksilla Liittoutuneiden kesken jo II maailmansodan kestäessä.Se ei ole mikään "suvereeni amerikkalaisten luomus".

VH: " Presidentti George W. Bush irrotti Yhdysvallat näistä rajoitteista aloittaessaan sodan Irakia vastaan vuonna 2003. Irtautuminen epäonnistui: Yhdysvallat tarvitsee YK:ta Irakin-sodan jälkihoitoon ja sen kunnialliseen lopettamiseen. "

RK: YK ei "anna kunniaa" päätöstensä rikkomisesta ja kintaalla viittaamisesta kansainväliselle oikeudelle.

" Nato-retoriikka edustaa amerikkalaisten yritystä palata YK-ruotuun heidän omilla ehdoillaan. Natoa ei tarjota YK:n syrjäyttäjäksi vaan sen täydentäjäksi. YK:n rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminta on edelleen aktiivista. "

RK: Ainakin Harle tarjoaa NATOa nimenomaan YK:n syrjäyttäjäksi, samoin Ahtisaari, ja Halosen kultapoika Raimo Väyrynen, joten viime kädessä sitä Halonenkin lopulta kuitenkin ajaa. (Epäselvää on ehkä virka-paikkojen jako "Maailman-NATO:ssa" EU:n Sosialistisen Internatsionaalin ja USA:n Republikaanien kesken... Noiden molempien tähti on kuiten-kin vakaassa laskussa ja ideologia objektiivisesti romahtanut.)

VH: "Tällä hetkellä näyttää siltä, että puhe yhteisöllisestä turvallisuudesta ja Naton pyrkimys tuon tehtävän toteuttamiseen vastaavat toiveeseen, joka osoittautui YK:n osalta varsin epärealistiseksi.

Naton lupaus YK:ta toimivammasta turvallisuusjärjestelmästä ei ole ihan tuulesta temmattu. Naton yhteisöllisen turvallisuusroolin kehityksen puolesta voidaan esittää ainakin kolme argumenttia.

Ensinnäkin näyttäisi olevan syntymässä uusi normi, joka syventävää kansainvälisen yhteisön normi- ja instituutiorakennetta. Se vaatii valtiota osallistumaan yhteisen kansainvälisen turvallisuuden tuottamiseen ja ylläpitämiseen.

Tämä normi ei ole Naton keksimä.Tuo normi palvelee koko kansainvälistä yhteisöä, erityisesti heikkoja ja pieniä maita. Nato tavallaan tarjoutuu yhdeksi välineeksi tämän normin toimeenpanossa. "

RK:Tuohon ei tarvita NATOa,eikä sen puoleen mihinkään muuhunkaan!

Jäsenmaat voivat osallistua YK:n rauhanturvajoukkoihin.

Kansallinen armeija voi myös olla kollektiivisen turvallisuuden ylläpitämistä. Ja NATOn touhu taas voi aivan hyvin olla sen uhkaamista.

Huomattavasti vaikeampaa on kattavan demokraattisen poliittisen organisaation YK:n toiminta olla rauhaa uhkaavaa, vaikka kuinka jotkut munisivat.

VH: " Toiseksi: Nato ei ole liikkeellä yksin. Kansainvälisen yhteisön uuden sotilaallisen järjestyksen kehityksessä on havaittavissa myös muita vas-taavia elementtejä, kuten YK:n, EU:n, Etyjin ja muiden kansainvälisten järjestöjen kriisinhallintatoiminnan kehittyminen sekä yhä useamman maan halu osallistua yhteisöllisen turvallisuuden kehittämiseen. "

RK:EU:n ETYJin jne "rauhanturvaaminen" (vierailla mailla) on tasan yhtä turhaa ja pysyvänä "instituutiona" demokraattisen YK:n kilpailijana vahingollistakin kuin NATOnkin vastaava...

"Rauhanturvaamisen" etiketin alla kulkee silloin helposti ihan muita asioita, esimerkiksi "turvaajan" ikiomia etuja...

VH: " Joskaan Suomi ei ole Norjan tapaan tämän kehityksen kärkimaita, myös Suomessa yhteisöllisen turvallisuuden rakentaminen on alettu ymmärtää kansallisen turvallisuuden perusehdoksi. "

RK:SELLAINEN "yhteisöllinen turvaaminen" EI OLE Suomen turvallisuuden edellytys.

VH: " Kolmanneksi: edellisten tekijöiden vaikutuksesta syntyvä paine on aidosti nostamassa kansainvälisen yhteisön yhteisen turvallisuuden kan- sallisen turvallisuuden yläpuolelle ohjaamaan ja rajoittamaan valtioiden kansallisten sotilaallisten toimien raameja. "

RK: YK rajoittaa "maiden sotilaallisten toimien raameja" DEMOKRAATTISESTI, silloin kun sellaiseen ilmenee tarvetta!

Siihen nimenomaan EI TARVITA enää "ylimääräisiä välitasoja"!


VH: " On kuitenkin kokonaan eri asia, ollaanko kehityksessä todella näin pitkällä. Naton kehittyminen YK:n sotilaalliseksi elementiksi on vielä valitettavan kaukainen haave. "

RK: YK EI TARVITSE NATOA,ei "omaksi sotilaalliseksi elementikseen" ("sotilaalliseksi isäntärengiksi"...), eikä mihinkään muuhunkaan tarkoitukseen.

(NATO on osittautunut rauhaturvaajana TÄYDEKSI TUNARIKSI.)

NATO ei tuo mitään "lisäarvoa" siihen,että sen jäsenmaat toimivat YK:n johdolla. Päin vastoin:se LUO UHKIA tuollaisessa tilanteessa, ja asettaa YK:n jäsenmaat eriarvoiseen asemaan.

VH: "YK:n oma kehitys kaatui suurvaltojen itsekkäisiin etuihin ja kylmään sotaan."

RK: YK:n oma kehitys ei ole "kaatunut", vaan jatkuu...

VH: " Myös Nato nojaa liiaksi yhden supervallan, Yhdysvaltojen, ja sitä tukevien valtioiden etujen varaan. "

RK: Juuri niin!

Miksi siis tuollainen epädemokraattinen NATO demokraattisen YK:n tilalle!?

VH: " Tällä hetkellä eletään vielä itsekkäiden kansallisten etujen reaali-maailmassa. Yhdysvaltojen ylivoima taistelukentällä on kiistaton, mutta sekä Irakin että myös Afganistanin tapaukset osoittavat, että sodan voittaminen ja päättäminen on edelleen vaikeaa. Kriisinhallinta näyttää johtavan ikuisen rauhan sijasta ikuiseen sotaan. "


RK: Eli se onkin USA, joka tarvitsee apua aloittamiensa kriisien saattamiseen mieleiseensä päätökseen, eikä niiden kriisien uhrit!

(USA:n erikoiasema haihtuu petrodollarin myötä.)

VH: " Jos sotilaallinen voima moninapaistuu edelleen ja uudelleen, on mahdollista, että mukaan tulevat myös uudet poliittis-sotilaalliset eturistiriidat.

Ideologisen kylmän sodan vastakohtaisuus on korvautumassa suuralueiden kamppailulla, jossa uusliberalistiset ja uusimperialistiset talousintressit voivat johtaa jopa uuteen maailmansotaan. "

RK: Eli USA:n (kuviteltu) "voimamonopoli" rapistuu!

Hui kun kamalaa...

YK:n tehtävä on estää sodat, mieluiten demokratiaa ja kaikinpuolista tasa-arvoa laajentamalla.

VH: " Johtopäätös:Jotta Nato-retoriikan lupaus koko kansainvälisen yhtei- sön turvallisuudesta voisi toteutua, maailmanpolitiikan ja Naton pitäisi muuttua varsin paljon. "

RK: NATO ei voi "luvata" sellaista, mitä se ei pysty toteuttamaan.

Eikä sitä pidä uskoa, vaikka se "lupaisikin" paljon...

VH:"Maailmanpolitiikassa tulisi tapahtua voimakas muutos kansainvälisen yhteistyön ja kansainvälisen yhteisön normiston vahvistumisen suuntaan. "

RK: Se on YK, joka SÄÄTÄÄ kansainvälisen normiston

DEMOKRAATTISESTI!

Sen syrjäyttäminen ei tuollaista normistoa missään tapauksessa voi "vahvistaa"!!!

VH: "Tai sitten Naton jäsenyyspohjan pitäisi muuttua yhtä kattavaksi kuin YK:n.”

RK: Tämä on samaa kuin että "NATOn pitäisi tehdä YK:ssa sotilasvallankaappaus"!

NATOsta on kaikkein viimeksi kansainvälisen oikeuden takuumieheksi: se on sen yksi uhkaaja, ja se on lakkautettava YK:n "kilpailijana".

Eli jos ja kun jompikumpi on lakkautettava, olkoon se silloin NATO!


PS: USA:ssa itsellä rahapussin pohja paistaa ja setelipaperit ja -painovä-ritkin ovat lopultakin "kortilla", ja mikä tärkeintä ns. europuoskaritieteen viime kädessä (loputon) sotilaallinen pönkittäminen on vislattu poikki mm. Obaman  neuvonantajiin kuuluvan

maailman johtavan neurofysiologin R. Douglas Fieldsin suulla:

" The most powerful defense our nation has is not its weapons, he said. President Obama believes it is our superiority in science and technology, and the strength of the American people.

Developed from the primitive electronic circuits inside the guidance systems of rockets, electronic computers are now in the hands of people around the globe, and guiding them to a better future.

For the first time, though, all the space technology on display that once sparked the superlative "space age" adjective applied to the most advanced technologies looked archaic. These objects had truly become museum pieces.Countries like China, India, Iran, the national security advisor told us, are pouring great effort into science edu-cation, and students in many countries now outpace students in the United States in math and science. "

Tieteestä puhuessaan Fields tarkoittaa todellakin tiedettä, eikä sellaiseksi julistettua haistapaskaa (bullshit) ja terrorismia, kuten EU!


PS: Valitettavasti Fields petaa tuossa Obaman Libyan ja Syyrian "arabikevään" ope-raatiota, jotka piti hoidella "infosotana" internetin välityksellä. ISIS osoittautui ihan yhtä "hyväksi" internetin kanssa kuin Obamakin...